SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje prostredie jednotnej európskej námornej platformy a ktorým sa zrušuje smernica 2010/65/EÚ

16.1.2019 - (COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)) - ***I

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajkyňa: Deirdre Clune


Postup : 2018/0139(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0006/2019
Predkladané texty :
A8-0006/2019
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje prostredie jednotnej európskej námornej platformy a ktorým sa zrušuje smernica 2010/65/EÚ

(COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0278),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0193/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z ...1,

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ...2,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0006/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

————————————————

1 Ú. V. EÚ C …(zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku).

2. Ú. v. EÚ C ... (zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku).

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ9 sa od členských štátov vyžaduje, aby akceptovali plnenie ohlasovacích povinností pre lode plávajúce do prístavov Únie a z prístavov Únie v elektronickom formáte a zabezpečili ich prenos prostredníctvom jednotného kontaktného miesta s cieľom uľahčiť námornú dopravu.

(1)  V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ9 sa od členských štátov vyžaduje, aby akceptovali plnenie ohlasovacích povinností pre lode plávajúce do prístavov Únie a z prístavov Únie v elektronickom formáte a zabezpečili ich prenos prostredníctvom jednotného kontaktného miesta s cieľom uľahčiť a urýchliť námornú dopravu.

_________________

_________________

9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ z 20. októbra 2010 o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov, ktorou sa zrušuje smernica 2002/6/ES (Ú. v. EÚ L 283, 29.10.2010, s. 1).

9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ z 20. októbra 2010 o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov, ktorou sa zrušuje smernica 2002/6/ES (Ú. v. EÚ L 283, 29.10.2010, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2 a)  Keďže Európsky parlament a Rada často vyzývali na väčšiu interoperabilitu a zrozumiteľnejšie, užívateľsky ústretovejšie komunikačné a informačné toky s cieľom pomôcť občanom a podnikom, aby naplno využívali vnútorný trh, a posilniť nástroje vnútorného trhu, aby sa lepšie uspokojili potreby občanov a podnikov pri vykonávaní cezhraničných činností.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Cieľom tohto nariadenia je uľahčiť prenos informácií. Uplatňovaním tohto nariadenia by sa nemala zmeniť podstata ohlasovacích povinností a nemalo by ním byť dotknuté následné uchovávanie a spracovávanie informácií na úrovni Únie alebo na vnútroštátnej úrovni.

(3)  Hlavným cieľom tohto nariadenia je stanoviť harmonizované pravidlá na poskytovanie informácií o náklade, ktoré požadujú námorné aj colné orgány, a na dodržiavanie ostatných ohlasovacích formalít, ktoré sa vyžadujú v smernici 2010/65/EÚ. Cieľom tohto nariadenia je uľahčiť prenos informácií medzi poskytovateľmi údajov o lodiach, príslušnými orgánmi zodpovednými za prístav zastavenia a inými členskými štátmi pri dodržiavaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Uplatňovaním tohto nariadenia by sa nemala zmeniť podstata ohlasovacích povinností a nemalo by ním byť dotknuté následné uchovávanie a spracovávanie informácií na úrovni Únie alebo na vnútroštátnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Toto nariadenie sa snaží harmonizovať rôzne prvky údajov zabezpečím toho, aby sa rovnaké súbory údajov mohli nahlasovať každému príslušnému orgánu rovnako, čím by sa ďalej zlepšila efektívnosť námornej dopravy, podporila digitalizácia a uľahčil obchod.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Existujúce vnútroštátne jednotné kontaktné miesta v každom členskom štáte by sa mali zachovať ako základ pre prostredie jednotnej európskej námornej platformy (ďalej len „EMSWe“ – European Maritime Single Window environment). Vnútroštátne jednotné kontaktné miesta by mali predstavovať komplexné ohlasovacie kontaktné miesta pre prevádzkovateľov námornej dopravy a vykonávať funkcie zhromažďovania údajov od deklarantov a rozdeľovania údajov medzi všetky dotknuté príslušné orgány.

(4)  Existujúce vnútroštátne jednotné kontaktné miesta v každom členskom štáte by sa mali zachovať ako základ pre prostredie jednotnej európskej námornej platformy (ďalej len „EMSWe“ – European Maritime Single Window environment). Vnútroštátne jednotné kontaktné miesta by mali predstavovať komplexné ohlasovacie kontaktné miesta pre prevádzkovateľov námornej dopravy a vykonávať funkcie zhromažďovania údajov od deklarantov a rozdeľovania údajov medzi všetky dotknuté príslušné orgány. Pre všetky vnútroštátne jednotné kontaktné miesta by sa mal vypracovať rozmer riadenia s jasným právnym základom, aby mali právomoci a zodpovednosť za zber, uchovávanie a distribúciu údajov príslušným orgánom a všetky relevantné informácie prijaté v súlade s týmto nariadením mohli byť sprístupnené ich vnútroštátnym jednotným kontaktným miestam prostredníctvom systému SafeSeaNet podľa článku 22a smernice 2002/59/ES.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Existujúce ohlasovacie kanály a poskytovateľov služieb možno zachovať, pokiaľ sa za mimoriadnych okolností predložia žiadosti o dodatočné údaje. Táto flexibilita by sa mala umožniť nielen členským štátom, ale aj dotknutým príslušným orgánom, keďže sú zodpovedné za posúdenie rizík spojených s odbavením lode, jej nákladu, cestujúcich a posádky, ak sú na palube.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Na strane deklarantov by sa na úrovni Únie mali harmonizovať vstupné rozhrania týchto vnútroštátnych jednotných kontaktných miest s cieľom uľahčiť ohlasovanie a ďalej znížiť administratívnu záťaž. Táto harmonizácia by sa mala dosiahnuť využívaním softvéru spoločného rozhrania na výmenu informácií medzi systémami, ktorý by bol vyvinutý na úrovni Únie, v rámci každého vnútroštátneho jednotného kontaktného miesta. Členské štáty by mali niesť zodpovednosť za integráciu a riadenie tohto modulu rozhrania a za pravidelnú a včasnú aktualizáciu softvéru, keď Komisia poskytne nové verzie. Komisia by mala vyvinúť modul a podľa potreby k nemu poskytovať aktualizácie.

(5)  Na strane deklarantov by sa na úrovni Únie mali harmonizovať vstupné rozhrania týchto vnútroštátnych jednotných kontaktných miest s cieľom uľahčiť ohlasovanie a ďalej znížiť administratívnu záťaž. Táto harmonizácia by sa mala dosiahnuť využívaním softvéru spoločného rozhrania na výmenu informácií medzi systémami, ktorý by bol vyvinutý na úrovni Únie, v rámci každého vnútroštátneho jednotného kontaktného miesta. Členské štáty by mali niesť zodpovednosť za integráciu a riadenie tohto rozhrania, ktoré by malo byť technologicky neutrálne, aby nebránilo inováciám, a za pravidelnú a včasnú aktualizáciu softvéru, keď Komisia poskytne nové verzie. Komisia by mala vyvinúť rozhranie a podľa potreby k nemu poskytovať aktualizácie, keďže vývoj digitálnych technológií je poháňaný trhom, v súčasnosti sa rýchlo mení a akékoľvek technologické riešenie by sa vzhľadom na nový vývoj mohlo rýchlo stať zastaraným.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Existujúce ohlasovacie kanály, ktoré zabezpečujú členské štáty a poskytovatelia služieb, akými sú systémy pre prístavnú komunitu a iné ohlasovacie kanály medzi systémami, by sa mali zachovať ako nepovinné vstupné miesta na ohlasovanie, keďže tieto systémy fungujú dobre a prevádzkovateľom námornej dopravy ponúkajú individuálne prispôsobené prostriedky na splnenie ich ohlasovacích formalít, ktoré by mohli byť v určitom prostredí vhodnejšie, a okrem toho do nich viaceré zainteresované strany veľa investovalo.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Rozvíjajúce sa nové digitálne technológie predstavujú čoraz väčšie možnosti na zvýšenie efektívnosti odvetvia prenosu v oblasti námornej dopravy a na zníženie administratívnej záťaže. S cieľom čo najskôr využívať výhody, ktoré tieto nové technológie ponúkajú, by sa prostredníctvom vykonávacích aktov mala Komisii udeliť právomoc zmeniť technické špecifikácie, normy a postupy harmonizovaného ohlasovacieho prostredia. Pri revízii tohto nariadenia by sa takisto mali zohľadniť nové technológie.

(6)  Rozvíjajúce sa nové digitálne technológie predstavujú čoraz väčšie možnosti na zvýšenie efektívnosti odvetvia námornej dopravy a na zníženie administratívnej záťaže. S cieľom čo najskôr využívať výhody, ktoré tieto nové technológie ponúkajú, by sa prostredníctvom vykonávacích aktov mala Komisii udeliť právomoc zmeniť technické špecifikácie, normy a postupy harmonizovaného ohlasovacieho prostredia. To by malo umožniť účastníkom trhu flexibilitu pri vývoji nových digitálnych technológií a pri revízii tohto nariadenia by sa takisto mali zohľadniť nové technológie.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Na umožnenie fungovania EMSWe je potrebné zriadiť komplexný súbor údajov v rámci EMSWe, ktorý by mal zahŕňať všetky informačné prvky, ktoré by mohli vyžadovať vnútroštátne orgány alebo prevádzkovatelia prístavov na administratívne alebo prevádzkové účely, keď loď uskutočňuje zastávku v prístave. Keďže rozsah ohlasovacích povinností sa medzi jednotlivými členskými štátmi líši, vnútroštátne jednotné kontaktné miesto v danom členskom štáte by malo byť nastavené tak, aby prijímalo súbor údajov v rámci EMSWe bez akejkoľvek zmeny a nebralo do úvahy žiadne informácie, ktoré nie sú relevantné pre uvedený členský štát.

(9)  Na umožnenie fungovania EMSWe je potrebné zriadiť komplexný súbor údajov v rámci EMSWe, ktorý by mal zahŕňať všetky informačné prvky, ktoré by mohli vyžadovať vnútroštátne orgány alebo prevádzkovatelia prístavov na administratívne alebo prevádzkové účely, keď loď uskutočňuje zastavenie v prístave. Keďže rozsah ohlasovacích povinností sa medzi jednotlivými členskými štátmi líši, vnútroštátne jednotné kontaktné miesto v danom členskom štáte by malo byť nastavené tak, aby prijímalo súbor údajov v rámci EMSWe bez akejkoľvek zmeny a nebralo do úvahy žiadne informácie, ktoré nie sú relevantné pre uvedený členský štát. To by sa malo premietnuť do vytvorenia ustáleného rozmeru riadenia pre vnútroštátne jednotné kontaktné miesta, aby sa zabezpečilo ich hladké fungovanie. Keďže cieľom tohto nariadenia je uľahčenie obchodu harmonizáciou požiadaviek na údaje, pri vymedzovaní súboru podrobných údajov by Komisia mala zohľadniť kvalitný nezávislý referenčný model údajov a aktívne sa zúčastňovať na jeho príprave na úrovni organizácie IMO.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  S cieľom zlepšiť efektívnosť námornej dopravy a obmedziť duplicitu informácií, ktoré sa musia poskytnúť na prevádzkové účely, keď loď uskutočňuje zastávku v prístave, by sa informácie, ktoré deklarant poskytol vnútroštátnym jednotným kontaktným miestam, mali zdieľať aj s niektorými ďalšími subjektmi, akými sú napríklad prevádzkovatelia prístavov alebo terminálov.

(14)  S cieľom zlepšiť efektívnosť námornej dopravy a obmedziť duplicitu informácií, ktoré sa musia poskytnúť na prevádzkové účely, keď loď uskutočňuje zastavenie v prístave, by sa informácie, ktoré deklarant poskytol vnútroštátnemu jednotnému kontaktnému miestu, mali zdieľať aj s niektorými ďalšími subjektmi, akými sú napríklad prevádzkovatelia prístavov alebo terminálov, ak majú na to oprávnenie a s prihliadnutím na potrebu rešpektovať dôvernosť, citlivé obchodné otázky a právne obmedzenia.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Na účely plne harmonizovaných požiadaviek týkajúcich sa ohlasovania by sa mala nadviazať väčšia spolupráca medzi colnými orgánmi a námornými orgánmi na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Komisia by mala vykonať hodnotenie tohto nariadenia. Mali by sa zhromažďovať informácie s cieľom prispieť k uvedenému hodnoteniu a s cieľom umožniť posúdenie efektívnosti právnych predpisov v porovnaní s cieľmi, ktoré sledujú.

(24)  Komisia by mala vykonať hodnotenie tohto nariadenia. Mali by sa zhromažďovať informácie s cieľom prispieť k uvedenému hodnoteniu a s cieľom umožniť posúdenie efektívnosti právnych predpisov v porovnaní s cieľmi, ktoré sledujú. Európska komisia by tiež mala zhodnotiť možnosť vytvoriť skutočne centralizovaný a harmonizovaný európsky systém ohlasovania zriadením centrálneho rozhrania na ohlasovanie.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1 a)  „loď“ je akýkoľvek druh námorného plavidla prevádzkovaný v morskom prostredí, ktoré podlieha ohlasovacej formalite súvisiacej s právnymi predpismi uvedenými v prílohe;

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1 b)  „jednotné kontaktné miesto“ je prostredie určené na zber, šírenie a výmenu informácií o plavidlách v elektronickej forme so štruktúrovanou a jednotne vymedzenou štruktúrou údajov, pravidlami a riadením prístupových práv, ktoré zahŕňa harmonizované rozhranie na ohlasovanie a grafické používateľské rozhranie, ako aj prepojenia so systémami a s databázami dotknutých orgánov, a to v súlade s príslušnými medzinárodnými, vnútroštátnymi a miestnymi právnymi požiadavkami;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  „príslušný orgán“ je vnútroštátny alebo miestny orgán, ktorý je zapojený do vybavovania lodí prichádzajúcich do prístavu alebo odchádzajúcich z prístavu alebo má zákonné práva na prístup k informáciám, ktoré zhromaždilo vnútroštátne jednotné kontaktné miesto;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  „grafické používateľské rozhranie (GUI)“ je webové rozhranie na obojsmerné webové poskytovanie medzi užívateľom a systémom vymieňaných údajov do jednotného kontaktného miesta a zahŕňa harmonizované webové stránky a funkcie, ktorými sa zabezpečí jednotný spôsob navigácie a jednotné nahrávanie údajov deklarantom spĺňajúcim povinnosti týkajúce sa ohlasovania v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, a to bez ohľadu na to, kde sa GUI zavádza.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3b)  „rozhranie spoločného prístupového miesta“ je voliteľné alebo dobrovoľné podacie miesto pre deklarantov na presmerovanie medzi systémami vymieňaných údajov do harmonizovaným rozhraní na ohlasovanie príslušných jednotných kontaktných miest, ktoré sa vytvorilo ako pridaná funkčnosť harmonizovaných rozhraní na ohlasovanie a uľahčuje obojsmernú výmenu informácií medzi deklarantmi a príslušnými orgánmi, ktorí doň budú mať prístup prostredníctvom vlastného jednotného kontaktného miesta.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3c)  „technická špecifikácia“ je technická špecifikácia vymedzená v článku 2 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3d)  „norma“ je technická špecifikácia prijatá uznaným normalizačným orgánom na účely opakovaného alebo nepretržitého používania, ktorej dodržiavanie nie je povinné a ktorá je jednou z variant vymedzených v článku 2 ods. 1 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  „colné orgány“ sú orgány vymedzené v článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  „elektronický prenos údajov“ je proces prenosu informácií, ktoré boli digitálne zakódované s použitím upraviteľného štruktúrovaného formátu, ktorý možno priamo použiť na ukladanie a spracovávanie počítačmi.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členský štát môže požiadať Komisiu o zavedenie prvkov údajov do súboru údajov v rámci EMSWe na základe ohlasovacích povinností uvedených vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia členské štáty oznámia Komisii ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov a príslušné ohlasovacie povinnosti obsahujúce prvky údajov, ktoré sa majú zahrnúť do súboru údajov v rámci EMSWe. Uvedené údaje musia presne identifikovať. Na základe uvedených oznámení Komisia posúdi potrebu vložiť alebo upraviť prvok údajov v súbore údajov v rámci EMSWe.

3.  Členský štát môže požiadať Komisiu o zavedenie prvkov údajov do súboru údajov alebo o zmenu existujúcich prvkov údajov v rámci EMSWe na základe ohlasovacích povinností uvedených vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia členské štáty oznámia Komisii ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov a príslušné ohlasovacie povinnosti obsahujúce prvky údajov, ktoré sa majú zahrnúť do súboru údajov v rámci EMSWe. Uvedené údaje musia presne identifikovať. Na základe uvedených oznámení Komisia posúdi potrebu vložiť alebo upraviť prvok údajov v súbore údajov v rámci EMSWe.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Pri vytváraní súboru údajov v rámci EMSWe by Komisia mala zohľadniť vývoj nezávislého dátového referenčného modelu Medzinárodnej námornej organizácie.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak má členský štát v úmysle zaviesť alebo zmeniť ohlasovaciu povinnosť podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov, čo by zahŕňalo poskytovanie iných informácií, ako sú informácie uvedené v súbore údajov v rámci EMSWe, uvedený členský štát bezodkladne oznámi tento svoj úmysel Komisii. V tomto oznámení členský štát presne identifikuje informácie, na ktoré sa nevzťahuje súbor údajov v rámci EMSWe, a uvedie plánované obdobie uplatňovania príslušnej ohlasovacej povinnosti.

1.  Ak má členský štát alebo príslušný orgán členského štátu v úmysle zaviesť alebo zmeniť ohlasovaciu povinnosť podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov, čo by zahŕňalo poskytovanie iných informácií, ako sú informácie uvedené v súbore údajov v rámci EMSWe, uvedený členský štát bezodkladne oznámi tento svoj úmysel Komisii. V tomto oznámení členský štát presne identifikuje informácie, na ktoré sa nevzťahuje súbor údajov v rámci EMSWe, a uvedie plánované obdobie uplatňovania príslušnej ohlasovacej povinnosti.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členský štát nezavedie nové požiadavky týkajúce sa ohlasovania, okrem riadne odôvodnených a výnimočných prípadov, pokiaľ to Komisia neschválila v súlade s článkom 3 ods. 2 a nová požiadavka týkajúca sa ohlasovania nebola začlenená do rozhraní na ohlasovanie. Komisia vydá rozhodnutie o zavedení novej požiadavky na ohlasovanie do 90 dní od prijatia oznámenia členským štátom.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky na zavedenie nových požiadaviek na ohlasovanie za výnimočných okolností, ako sa uvádza v odseku 1 tohto článku, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 18 prijímať delegované akty s cieľom určiť, kedy sa okolnosti uvedené v odseku 1 majú považovať za výnimočné.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát zriadi vnútroštátne jednotné kontaktné miesto, ktorému sa v súlade s týmto nariadením a bez toho, aby bol dotknutý článok 6, budú poskytovať všetky informácie potrebné na plnenie ohlasovacích povinností raz a pomocou súboru údajov v rámci EMSWe a v súlade s ním na účely sprístupnenia týchto informácií príslušným orgánom členských štátov.

Každý členský štát zriadi vnútroštátne jednotné kontaktné miesto, ktorému sa v súlade s týmto nariadením a bez toho, aby bol dotknutý článok 6, raz poskytnú všetky informácie potrebné na plnenie ohlasovacích povinností v súlade s článkom 7 ods. 2 a pomocou súboru údajov v rámci EMSWe a v súlade s ním na účely sprístupnenia týchto informácií príslušným orgánom členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V súlade s týmto nariadením a bez toho, aby bol dotknutý článok 6, môžu členské štáty spoločne s jedným alebo viacerými členskými štátmi vytvoriť jednotné kontaktné miesto s cieľom zlepšiť interoperabilitu a vzájomné prepojenie medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty zabezpečia, aby sa vypracoval rozmer riadenia s jasným právnym základom s cieľom poskytnúť každému vnútroštátnemu jednotnému kontaktnému miestu právomoci potrebné na účinné zhromažďovanie, uchovávanie a distribúciu údajov príslušným orgánom, aby sa všetky relevantné informácie prijaté v súlade s týmto nariadením sprístupnili iným vnútroštátnym jednotným kontaktným miestam prostredníctvom systému SafeSeaNet v súlade s článkom 22a smernice 2002/59/ES.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia vypracuje a aktualizuje harmonizovaný modul rozhrania na ohlasovanie pre vnútroštátne jednotné kontaktné miesta. Tento modul bude zahŕňať možnosť výmeny informácií medzi informačným systémom používaným deklarantom a vnútroštátnym jednotným kontaktným miestom.

2.  Do ... (dátum: dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia) Komisia a členské štáty vypracujú a aktualizujú technologicky neutrálne harmonizované rozhranie na ohlasovanie pre vnútroštátne jednotné kontaktné miesta. Toto rozhranie umožní výmenu informácií medzi informačným systémom používaným deklarantom a vnútroštátnym jednotným kontaktným miestom a riadne zohľadní spôsob, akým môžu používatelia navrhnúť alebo naprogramovať svoje systémy ohlasovania, aby mohli tento nový systém zaviesť.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Do ... (dátum: päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia) Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi vypracuje dobrovoľné nepovinné rozhranie spoločného prístupového miesta ako pridanú funkciu harmonizovaných rozhraní na ohlasovanie, a to za predpokladu, že harmonizované rozhrania na ohlasovanie boli zavedené plne v súlade s odsekom 11 tohto článku. Rozhranie prístupového miesta pozostáva zo spoločného používateľského rozhrania spoločne spravovaného Komisiou a zúčastnenými členskými štátmi, ktoré sa začlení do harmonizovaných rozhraní na ohlasovanie. Rozhranie prístupového miesta musí umožniť využívanie jedného prepojenia na medzisystémovú výmenu údajov medzi deklarantmi a rozhraniami na ohlasovanie zúčastnených členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zlučiteľnosť vnútroštátneho jednotného kontaktného miesta s modulom rozhrania na ohlasovanie;

a)  zlučiteľnosť vnútroštátneho jednotného kontaktného miesta s rozhraním na ohlasovanie;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  dodržiavanie funkčných a technických špecifikácií týkajúcich sa rozhraní na ohlasovanie v súlade s odsekom 11 tohto článku;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  včasnú integráciu modulu rozhrania na ohlasovanie a všetkých následných aktualizácií v súlade s dátumami vykonávania stanovenými vo vykonávacom akte uvedenom v odseku 11;

b)  včasnú integráciu rozhrania na ohlasovanie a všetkých následných aktualizácií v súlade s dátumami vykonávania stanovenými vo vykonávacom akte uvedenom v odseku 11;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  poskytovanie ľahko použiteľného harmonizovaného grafického používateľského rozhrania (GUI) s podobným stvárnením na výmenu údajov medzi deklarantom a jednotným kontaktným miestom, ktoré umožňuje obojsmernú komunikáciu medzi poskytovateľom údajov a príslušnými orgánmi, pri ktorej sú dodržané funkčné a technické špecifikácie harmonizovaného GUI vypracované podľa odseku 11 tohto článku;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  poskytovanie webového sídla online podpory.

d)  poskytovanie asistenčnej služby a webového sídla online podpory s jasnými pokynmi v úradných jazykoch tohto členského štátu a v každom prípade v angličtine bez toho, aby bola dotknutá zásada viacjazyčnosti zakotvená v ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  po konzultácii s dotknutými sociálnymi partnermi poskytnutie primeranej a potrebnej odbornej prípravy všetkým zamestnancom zapojeným do vykonávania a fungovania vnútroštátneho jednotného kontaktného miesta.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne jednotné kontaktné miesta poskytovali obojsmernú komunikáciu medzi poskytovateľmi údajov a príslušnými orgánmi s cieľom vyhnúť sa oneskoreniam pri odbavovaní a predchádzať nedostatkom alebo nepresnostiam pri predkladaní požadovaných ohlasovacích informácií. Vnútroštátne jednotné kontaktné miesta umožnia oznámenie správ alebo výsledkov deklarantovi. Tieto správy musia zahŕňať čo najširšiu škálu rozhodnutí, ktoré prijali všetky zúčastnené príslušné orgány.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Vnútroštátne jednotné kontaktné miesta takisto umožnia deklarantom poskytovanie informácií prostredníctvom digitálnych tabuliek harmonizovaných na úrovni Únie, z ktorých bude možné extrahovať prvky ohlasovaných údajov.

4.  Vnútroštátne jednotné kontaktné miesta takisto umožnia deklarantom poskytovanie požadovaných informácií, a to aj prostredníctvom digitálnych tabuliek harmonizovaných na úrovni Únie, a budú zahŕňať funkciu extrahovania prvkov ohlasovaných údajov.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 11 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  funkčné a technické špecifikácie, mechanizmy kontroly kvality a postupy zavádzania, udržiavania a používania modulu rozhrania na ohlasovanie uvedeného v odseku 2;

a)  funkčné a technické špecifikácie, mechanizmy kontroly kvality a postupy zavádzania, udržiavania a používania rozhrania na ohlasovanie uvedeného v odseku 2;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 11 – pododsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  funkčné a technické špecifikácie, mechanizmy kontroly kvality a postupy zavádzania, udržiavania a používania harmonizovaného grafického používateľského rozhrania (GUI) uvedeného v odseku 3;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 11 – pododsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  funkčné a technické špecifikácie, mechanizmy kontroly kvality a postupy zavádzania, udržiavania a používania rozhrania spoločného prístupového miesta ako pridanej funkcie harmonizovaných rozhraní na ohlasovanie uvedených v odseku 2;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 11 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov zmení technické špecifikácie, normy a postupy s cieľom zohľadniť dostupnosť nových technológií.

Komisia prijme vykonávacie akty na zmenu technických špecifikácií, noriem a postupov s cieľom zabezpečiť, aby rozhrania boli technologicky neutrálne a otvorené pre budúce technológie.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11a.  Vnútroštátne jednotné kontaktné miesta fungujú bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) č. 952/2013 a rozhodnutie č. 70/2008/ES.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty môžu povoliť deklarantom, aby poskytli informácie prostredníctvom iných ohlasovacích kanálov, akými sú napríklad systémy pre prístavnú komunitu, za predpokladu, že uvedené kanály sú pre deklarantov dobrovoľné. V tomto prípade členské štáty zabezpečia, aby tieto iné kanály sprístupnili príslušné informácie vnútroštátnemu jednotnému kontaktnému miestu.

1.  Členské štáty povolia deklarantom, aby poskytli informácie prostredníctvom existujúcich medzisystémových alebo iných ohlasovacích kanálov, akými sú napríklad systémy pre prístavnú komunitu a vnútroštátne jednotné kontaktné miesta, za predpokladu, že uvedené kanály sú pre deklarantov dobrovoľné. V tomto prípade členské štáty zabezpečia, aby tieto iné kanály sprístupnili príslušné informácie vnútroštátnemu jednotnému kontaktnému miestu.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  sa ohlasované informácie, ktoré boli poskytnuté pri odchode z prístavu v Únii, znovu nevyžadovali počas plavby alebo pri príchode do ďalšieho prístavu v Únii za predpokladu, že loď sa počas plavby nezastavila v prístave mimo Únie. Tento bod sa nevzťahuje na informácie prijaté podľa nariadenia (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ takáto možnosť nie je stanovená v uvedenom nariadení;

c)  sa ohlasované informácie, ktoré boli poskytnuté pri odchode z prístavu v Únii, znovu nevyžadovali pri príchode do ďalšieho prístavu v Únii za predpokladu, že ich možno opätovne použiť na prevádzkové alebo administratívne účely a za predpokladu, že loď sa počas plavby nezastavila v prístave mimo Únie. Tento bod sa nevzťahuje na informácie prijaté podľa nariadenia (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ takáto možnosť nie je stanovená v uvedenom nariadení;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d)  sa príslušné informácie z predbežného colného vyhlásenia o vstupe uvedeného v článku 127 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 sprístupnili vnútroštátnym jednotným kontaktným miestam na referenčné účely a v prípade potreby sa opätovne použili na iné ohlasovacie povinnosti uvedené v prílohe.

d)  sa príslušné informácie z predbežného colného vyhlásenia o vstupe uvedeného v článku 127 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 sprístupnili vnútroštátnym jednotným kontaktným miestam na referenčné účely a v prípade potreby a v súlade s colnými právnymi predpismi Únie sa po odbavení colnými orgánmi opätovne použili na iné ohlasovacie povinnosti uvedené v prílohe.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  plán vývoja pre vývoj a aktualizáciu modulu rozhrania na ohlasovanie, ktorý sa plánuje v priebehu nasledujúcich 18 mesiacov;

a)  plán vývoja pre vývoj a aktualizáciu rozhrania na ohlasovanie, ktorý sa plánuje v priebehu nasledujúcich 18 mesiacov;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  plány vývoja na vytvorenie dobrovoľného rozhrania spoločného prístupového miesta pre harmonizované rozhrania na ohlasovanie do ... (dátum: 5 rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia);

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  konzultačné obdobia so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami vrátane zástupcov odborových zväzov, priemyslu a odborníkov z vlády;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  orientačné lehoty pre členské štáty na následnú integráciu modulu rozhrania na ohlasovanie do vnútroštátnych jednotných kontaktných miest;

b)  orientačné lehoty pre členské štáty na následnú integráciu rozhrania na ohlasovanie do vnútroštátnych jednotných kontaktných miest;

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  orientačné lehoty na vytvorenie rozhrania spoločného prístupového miesta Komisiou po zavedení harmonizovaných rozhraní na ohlasovanie.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  testovacie obdobie pre členské štáty a deklarantov s cieľom overiť ich prepojenie s akýmikoľvek novými verziami modulu rozhrania;

c)  testovacie obdobie pre členské štáty a pre dobrovoľných deklarantov s cieľom overiť ich prepojenie s akýmikoľvek novými verziami rozhrania, resp. rozhraní;

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  testovacie obdobie pre rozhranie spoločného prístupového miesta ako pridanej funkcie harmonizovaných rozhraní na ohlasovanie;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  zosúladenie s colnými systémami s prihliadnutím na vývoj v rámci prostredia jednotného kontaktného miesta pre colné záležitosti.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  propagáciu EMSWe na úrovni Únie a v príslušných medzinárodných organizáciách.

b)  propagáciu EMSWe na úrovni Únie a v príslušných medzinárodných organizáciách, najmä zabezpečením dlhodobého financovania Európskej námornej bezpečnostnej agentúry a zapojením zástupcov vlády a zainteresovaných strán z odvetvia priemyslu do tohto systému.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Najneskôr do šiestich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia Komisia preskúma uplatňovanie tohto nariadenia a predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu o fungovaní EMSWe na základe zhromaždených údajov a štatistík. Hodnotiaca správa musí v prípade potreby zahŕňať hodnotenie nových technológií, ktoré by mohli viesť k zmenám alebo nahradeniu modulu rozhrania na ohlasovanie.

Najneskôr do šiestich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia Komisia preskúma uplatňovanie tohto nariadenia a predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu o fungovaní EMSWe na základe zhromaždených údajov a štatistík. Hodnotiaca správa musí v prípade potreby zahŕňať hodnotenie nových technológií, ktoré by mohli viesť k zmenám alebo nahradeniu modulu rozhrania na ohlasovanie rozhraním prístupového bodu EÚ (EÚ API) umožňujúce deklarantom odovzdávať údaje priamo do vnútroštátnych jednotných kontaktných miest na účely plnenia ohlasovacích povinností.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu uskutoční konzultácie s vnútroštátnymi expertmi, ktorých nominujú členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu uskutoční konzultácie s vnútroštátnymi expertmi, ktorých nominujú členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016, s príslušnými odborníkmi z odvetvia priemyslu.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisii pomáha Výbor na podporu digitálnej dopravy a obchodu. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/201116.

1.  Komisii pomáha Výbor na podporu digitálnej dopravy a obchodu. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/201116 a zahŕňa aj príslušných odborníkov z odvetvia priemyslu.

_________________

_________________

16 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

16 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Uplatňuje sa od [OP – vložte dátum štyri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia].

2.  Uplatňuje sa od [OP – vložte dátum štyri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] alebo jeden rok po prijatí všetkých delegovaných a vykonávacích aktov plánovaných v nariadení, podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Funkcie uvedené v článku 7 ods. 2 písm. d) a tie, ktoré sa týkajú colných formalít uvedených v časti A bode 7 prílohy, nadobúdajú účinnosť, keď sú elektronické systémy uvedené v článku 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, ktoré sú potrebné na uplatňovanie uvedených formalít, v súlade s pracovným programom stanoveným Komisiou podľa článkov 280 a 281 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

3.  Funkcie uvedené v článku 7 ods. 2 písm. d) a tie, ktoré sa týkajú colných formalít uvedených v časti A bode 7 prílohy, nadobúdajú účinnosť po vyhodnotení a dôkaze plnej funkčnosti EMSWe a zavedenia a interoperability všetkých ostatných prvkov údajov v súbore údajov v rámci EMSWe medzi vnútroštátnymi jednotnými kontaktnými miestami zúčastnených členských štátov, keď sú elektronické systémy uvedené v článku 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, ktoré sú potrebné na uplatňovanie uvedených formalít, v súlade s pracovným programom stanoveným Komisiou podľa článkov 280 a 281 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia uverejnila 17. 5. 2018 návrh prostredia jednotnej európskej námornej platformy, ktorým sa zrušuje smernica 2010/65/EÚ o ohlasovacích formalitách lodí. Táto iniciatíva je súčasťou tretieho balíka opatrení v oblasti mobility s názvom „Európa v pohybe“, v ktorom sa uplatňuje nová stratégia priemyselnej politiky zo septembra 2017 a ktorého cieľom je dokončiť proces umožňujúci Európe využiť všetky výhody vyplývajúce z modernizácie mobility. Nové technológie rýchlo menia prostredie mobility a v tomto kontexte musí EÚ a jej odvetvia obstáť vo výzve, aby sa stali svetovým lídrom v oblasti mobility.

V súčasnosti musia prevádzkovatelia námornej dopravy splniť širokú škálu požiadaviek týkajúcich sa ohlasovania vždy, keď loď zastane v prístave. V EÚ sa ročne uskutoční viac ako dva milióny zastávok lodí v prístavoch. V smernici 2010/65/EÚ, t. j. smernici o ohlasovacích formalitách, sú v súčasnosti stanovené ohlasovacie formality pre lode, ktoré priplávajú do prístavu v členských štátoch. Cieľom smernice je zjednodušiť a zharmonizovať administratívne postupy v námornej doprave zavedením jednotného kontaktného miesta na ohlasovacie formality pre lode.

Prevádzkovatelia majú problém, že požiadavky týkajúce sa ohlasovania ešte nie sú zosúladené, a to buď medzi jednotlivými oblasťami, v ktorých sa treba nahlasovať v rámci členského štátu, alebo medzi jednotlivými členskými štátmi. Výsledkom toho je veľké administratívne zaťaženie prevádzkovateľov, pričom Komisia odhaduje, že zamestnanci v odvetví lodnej dopravy v súčasnosti trávia celkovo asi 4,6 milióna hodín ročne plnením ohlasovacích povinností.

Z hodnotenia ex post Európskej komisie týkajúceho sa fungovania súčasnej smernice vyplynulo, že v EÚ existuje niekoľko vážnych problémov, ktoré bránia jej harmonizovanému uplatňovaniu v celej EÚ. Hlavné zistené problémy boli neuspokojivá úroveň vnútroštátnej harmonizácie a harmonizácie na úrovni EÚ, obmedzený celkový rozsah pôsobnosti smernice a neefektívne využívanie prijatých údajov zo strany vnútroštátnych orgánov členských štátov.

Európska rada už predtým poukázala na tento problém vo svojom vyhlásení z Valletty z roku 2017 o námornej politike a v záveroch Rady z 8. júna 2017 o prioritách politiky EÚ v oblasti námornej dopravy do roku 2020, v ktorých uznala, že musíme znížiť administratívne zaťaženie námornej dopravy.

Účelom nového návrhu Komisie je riešiť súčasné neharmonizované ohlasovacie prostredie pre lode v EÚ. Navrhované nové prostredie jednotnej európskej námornej platformy je pokusom skombinovať všetky ohlasovacie formality súvisiace so zastavením v prístave. Zámerom je, aby sa tým zlepšila interoperabilita a vzájomné prepojenie medzi rôznymi systémami a aby sa podporilo čo najefektívnejšie využívanie údajov.

Cieľom návrhu Komisie je zabrániť neprimeranému zaťaženiu prevádzkovateľov lodnej dopravy, pričom tento návrh vychádza z existujúcej štruktúry vnútroštátnych jednotných kontaktných miest a z medzinárodných noriem a formátov údajov EÚ. Návrh Komisie ponúka decentralizované a zároveň harmonizované riešenie.

Spravodajkyňa víta návrh Komisie zrušiť a nahradiť súčasnú smernicu a súhlasí s nedostatkami zistenými v hodnotení ex post týkajúcom sa fungovania súčasnej smernice. Je zrejmé, že odvetvie znáša značné dodatočné náklady vyplývajúce z nedostatočnej harmonizácie požiadaviek týkajúcich sa ohlasovania pri každej zastávky v prístave, a spravodajkyňa dôrazne podporuje každé opatrenie zamerané na zníženie administratívnej záťaže, ktorej čelia prevádzkovatelia námornej dopravy. Spravodajkyňa je pevne presvedčená, že je to v najlepšom záujme rozsiahlejšieho uľahčenia obchodu a digitalizácie.

Spravodajkyňa sa domnieva, že harmonizovaný súbor údajov má v prvom rade zásadný význam a je možno najdôležitejším spôsobom, ako znížiť administratívnu záťaž lodí, ktoré zastavujú v prístavoch EÚ, a ako zlepšiť námorný logistický reťazec. Spravodajkyňa by chcela, aby Komisia predložila podrobný harmonizovaný súbor údajov, v ktorom bude plne zohľadnené úsilie na úrovni IMO zamerané na harmonizáciu údajov.

Spravodajkyňa by tiež chcela zabezpečiť, aby sa súbor údajov v rámci EMSWe vykonal bez toho, aby bolo dotknuté prostredie ohlasovania colných vecí, a aby v tejto súvislosti existovala spolupráca medzi príslušnými orgánmi. Spravodajkyňa uznáva, že je potrebné, aby členské štáty mali možnosť zaradiť medzi požiadavky týkajúce sa ohlasovania nové prvky, a to z rôznych dôvodov, ale domnieva sa, že je dôležité nájsť správnu rovnováhu, aby nedošlo k ďalšej administratívnej záťaži.

Pokiaľ ide o fungovanie vnútroštátnych jednotných kontaktných miest, spravodajkyňa chápe logiku nadviazania na existujúce štruktúry a v tejto súvislosti víta návrh Komisie. S cieľom zabezpečiť dobré fungovanie vnútroštátnych jednotných kontaktných miest by spravodajkyňa rada videla obojstrannú komunikáciu medzi deklarantom a príslušnými orgánmi. Okrem toho sa spravodajkyňa domnieva, že každé vnútroštátne jednotné kontaktné miesto by malo mať jasný rozmer riadenia s právnym základom, ktorý umožní hladké spracovanie, tok a vybavovanie údajov medzi orgánmi a, samozrejme, medzi členskými štátmi. Spravodajkyňa by tiež uvítala možnosť, že by členské štáty spoločne zriadili jednotné kontaktné miesto.

PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ SPRAVODAJKYNI POSKYTLI PODNETY

Tento zoznam bol vypracovaný absolútne dobrovoľne na základe výlučnej zodpovednosti spravodajkyne. Spravodajkyňa pri príprave správy až po jej prijatie vo výbore získala podnety od týchto subjektov alebo osôb:

Subjekt a/alebo osoba

Európska organizácia námorných prístavov (ESPO)

Združenie vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA)

World Shipping Council (Svetová rada lodnej dopravy)

organizácia Feport

organizácia Danish Shipping

Prístav Rotterdam

Európska Komisia

predsedníctvo Rady Európskej únie

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Prostredie jednotnej európskej námornej platformy

Referenčné čísla

COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)

Dátum predloženia v EP

17.5.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Deirdre Clune

5.7.2018

 

 

 

Dátum prijatia

10.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Durand, Georg Mayer, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Dátum predloženia

16.1.2019

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

1

-

ENF

Mylène Troszczynski

1

0

ENF

Georg Mayer

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 25. januára 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia