Betänkande - A8-0006/2019Betänkande
A8-0006/2019

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk miljö med en enda kontaktpunkt för sjötransport och om upphävande av direktiv 2010/65/EU

16.1.2019 - (COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)) - ***I

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Deirdre Clune


Förfarande : 2018/0139(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0006/2019
Ingivna texter :
A8-0006/2019
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk miljö med en enda kontaktpunkt för sjötransport och om upphävande av direktiv 2010/65/EU

(COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0278),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0193/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ...1,

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den ...2,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A8-0006/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

————————————————

1 EUT C ... /Ännu ej offentliggjort i EUT.

2 EUT C ... /Ännu ej offentliggjort i EUT.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1)  Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU9 är medlemsstaterna skyldiga att godta fullgörandet av rapporteringsskyldigheterna för fartyg som ankommer till och avgår från unionshamnar i elektroniskt format och se till att uppgifterna lämnas via en enda kontaktpunkt för att underlätta sjötransport.

(1)  Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU9 är medlemsstaterna skyldiga att godta fullgörandet av rapporteringsskyldigheterna för fartyg som ankommer till och avgår från unionshamnar i elektroniskt format och se till att uppgifterna lämnas via en enda kontaktpunkt för att underlätta och påskynda hanteringen av sjötransport.

_________________

_________________

9 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU av den 20 oktober 2010 om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna och om upphävande av direktiv 2002/6/EG (EUT L 283, 29.10.2010, s. 1).

9 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU av den 20 oktober 2010 om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna och om upphävande av direktiv 2002/6/EG (EUT L 283, 29.10.2010, s. 1).

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Både Europaparlamentet och rådet har regelbundet efterlyst ökad driftskompatibilitet och mer omfattande, användarvänliga kommunikations- och informationsflöden för att hjälpa medborgarna och företag att fullt ut utnyttja den inre marknaden och stärka verktygen för den inre marknaden så att de bättre motsvarar medborgarnas och företagens behov när de bedriver gränsöverskridande verksamhet.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3)  Denna förordning syftar till att underlätta informationsöverföringen. Tillämpningen av denna förordning torde inte ändra innehållet i rapporteringsskyldigheterna och torde inte påverka efterföljande lagring och behandling av uppgifter på unionsnivå eller på nationell nivå.

(3)  Det huvudsakliga syftet med denna förordning är att fastställa harmoniserade regler för att tillhandahålla den information om lasten som krävs av både sjöfarts- och tullmyndigheter och för att uppfylla de övriga rapporteringsformaliteterna som krävs enligt direktiv 2010/65/EU. Denna förordning syftar till att underlätta informationsöverföringen mellan leverantörer av fartygsdata, berörda myndigheter i anlöpshamnen och andra medlemsstater, samtidigt som den uppfyller kraven i dataskyddsförordningen. Tillämpningen av denna förordning torde inte ändra innehållet i rapporteringsskyldigheterna och torde inte påverka efterföljande lagring och behandling av uppgifter på unionsnivå eller på nationell nivå.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Denna förordning syftar till att harmonisera olika dataelement genom att man säkerställer att samma datamängder kan rapporteras till varje berörd myndighet på samma sätt, och därigenom ytterligare förbättra sjötransporternas effektivitet, stödja digitaliseringen och underlätta handeln.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4)  De befintliga nationella enda kontaktpunkterna i medlemsstaterna bör behållas som bas för den europeiska miljön med en enda kontaktpunkt för sjötransport (”EmEKS”). De befintliga nationella enda kontaktpunkterna bör bli en övergripande rapporteringsingång för sjötransporoperatörer, där hela förfarandet för datainsamling från deklaranterna och distribution till de berörda behöriga myndigheterna sker.

(4)  De befintliga nationella enda kontaktpunkterna i medlemsstaterna bör behållas som bas för den europeiska miljön med en enda kontaktpunkt för sjötransport (”EmEKS”). De befintliga nationella enda kontaktpunkterna bör bli en övergripande rapporteringsingång för sjötransporoperatörer, där hela förfarandet för datainsamling från deklaranterna och distribution till de berörda behöriga myndigheterna sker. En styrningsdimension med en tydlig rättslig grund bör utarbetas för alla nationella enda kontaktpunkter, så att de har behörighet och ansvar att samla in, lagra och vidarebefordra uppgifterna till de berörda myndigheterna, och så att all relevant information som erhålls i enlighet med denna förordning görs tillgänglig för deras nationella enda kontaktpunkter via SafeSeaNet-systemet i enlighet med artikel 22a i direktiv 2002/59/EG.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Befintliga rapporteringskanaler och tjänsteleverantörer får bibehållas om ytterligare begäranden om uppgifter görs under exceptionella omständigheter. Denna flexibilitet bör inte vara tillåten endast för medlemsstaterna, utan även för relevanta behöriga myndigheter, eftersom de är ansvariga för att bedöma riskerna vid klarering av fartyget, dess last, och eventuella passagerare och eventuell besättning ombord.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5)  Entrégränssnitten mellan dessa nationella enda kontaktpunkter, på deklaranternas sida, bör harmoniseras på unionsnivå för att underlätta rapportering och ytterligare minska den administrativa bördan. Denna harmonisering bör åstadkommas genom att varje nationell enda kontaktpunkt tillämpar ett gemensamt gränssnitt för utbyte av uppgifter mellan systemen som utvecklats på unionsnivå. Medlemsstaterna bör bära ansvaret för att integrera och hantera denna gränssnittsmodul och för att regelbundet och i god tid uppdatera programvaran när kommissionen tillhandahåller nya versioner. Kommissionen bör utveckla modulen och vid behov uppdatera den.

(5)  Entrégränssnitten mellan dessa nationella enda kontaktpunkter, på deklaranternas sida, bör harmoniseras på unionsnivå för att underlätta rapportering och ytterligare minska den administrativa bördan. Denna harmonisering bör åstadkommas genom att varje nationell enda kontaktpunkt tillämpar ett gemensamt gränssnitt för utbyte av uppgifter mellan systemen som utvecklats på unionsnivå. Medlemsstaterna bör bära ansvaret för att integrera och hantera detta gränssnitt, som bör vara teknikneutralt för att inte förhindra innovation, och för att regelbundet och i god tid uppdatera programvaran när kommissionen tillhandahåller nya versioner. Kommissionen bör utveckla gränssnittet och vid behov tillhandahålla uppdateringar, eftersom utvecklingen av digital teknik är marknadsdriven och för närvarande förändras snabbt, och alla tekniska lösningar snabbt kan bli föråldrade på grund av den senaste utvecklingen.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Befintliga rapporteringskanaler, såsom system för hamnsamverkan och andra rapporteringskanaler mellan systemen, som medlemsstaterna och tjänsteleverantörer tillhandahåller, bör bibehållas som frivilliga kontaktpunkter för rapportering, med tanke på att dessa system fungerar väl och erbjuder ett skräddarsytt sätt för sjöfartsoperatörer att uppfylla sina rapporteringsskyldigheter som eventuellt är bättre anpassat till vissa miljöer, och de dessutom utgör betydande investeringar för många berörda parter.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6)  Ny digital teknik medför allt större möjligheter att effektivisera sjöfarten och minska den administrativa bördan. För att snarast möjligt kunna dra fördel av den nya tekniken bör kommissionen ges befogenhet att, med hjälp av genomförandeakter, ändra de tekniska specifikationerna, standarderna och förfarandena i den harmoniserade rapporteringsmiljön. Ny teknik bör också beaktas när denna förordning ses över.

(6)  Ny digital teknik medför allt större möjligheter att effektivisera sjötransporterna och minska den administrativa bördan. För att snarast möjligt kunna dra fördel av den nya tekniken bör kommissionen ges befogenhet att, med hjälp av genomförandeakter, ändra de tekniska specifikationerna, standarderna och förfarandena i den harmoniserade rapporteringsmiljön. Detta bör ge marknadens aktörer flexibilitet att utveckla ny digital teknik, och ny teknik bör också beaktas när denna förordning ses över.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9)  För att EmEKS ska kunna fungera är det nödvändigt att inrätta en övergripande EmEKS-datamängd, vilken skulle omfatta alla uppgifter som nationella myndigheter eller hamnoperatörer kan begära i administrativa eller operativa syften när ett fartyg anlöper en hamn. Eftersom rapporteringsskyldigheterna är olika omfattande från en medlemsstat till en annan, bör en nationell enda kontaktpunkt i en viss medlemsstat utformas så att EmEKS-datamängden kan godtas utan ändringar, och uppgifter som inte är relevanta för den medlemsstaten kan lämnas obeaktade.

(9)  För att EmEKS ska kunna fungera är det nödvändigt att inrätta en övergripande EmEKS-datamängd, vilken skulle omfatta alla uppgifter som nationella myndigheter eller hamnoperatörer kan begära i administrativa eller operativa syften när ett fartyg anlöper en hamn. Eftersom rapporteringsskyldigheterna är olika omfattande från en medlemsstat till en annan, bör en nationell enda kontaktpunkt i en viss medlemsstat utformas så att EmEKS-datamängden kan godtas utan ändringar, och uppgifter som inte är relevanta för den medlemsstaten kan lämnas obeaktade. Detta bör återspeglas i utvecklandet av en vedertagen styrningsdimension för de nationella enda kontaktpunkterna, för att säkerställa att de fungerar smidigt. Eftersom syftet med denna förordning är att underlätta handeln genom harmonisering av uppgiftskraven bör kommissionen, när den fastställer en detaljerad datamängd, ta hänsyn till och aktivt medverka på IMO-nivå i utarbetandet av en oberoende datareferensmodell av hög kvalitet.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

14)  För att öka i sjötransporternas effektivitet och begränsa den mängd uppgifter som måste tillhandahållas av operativa skäl, när ett fartyg lägger till i hamn, bör deklarantens uppgifter till en nationell enda kontaktpunkt även delas med vissa andra enheter, såsom hamn- eller terminaloperatörerna.

(14)  För att öka i sjötransporternas effektivitet och begränsa den mängd uppgifter som måste tillhandahållas av operativa skäl, när ett fartyg lägger till i hamn, bör deklarantens uppgifter till en nationell enda kontaktpunkt även delas med vissa andra enheter, såsom hamn- eller terminaloperatörerna, när detta är tillåtet och med beaktande av sekretess, kommersiellt känsliga aspekter och rättsliga skyldigheter.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  För att genomföra fullständigt harmoniserade rapporteringskrav bör mer samarbete etableras mellan tullmyndigheter och sjöfartsmyndigheter på både nationell nivå och unionsnivå.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

24)  Kommissionen bör genomföra en utvärdering av denna förordning. Uppgifter bör samlas in i syfte att underbygga den utvärderingen och möjliggöra en bedömning av hur väl lagstiftningen leder till att de eftersträvade målen med den uppnås.

(24)  Kommissionen bör genomföra en utvärdering av denna förordning. Uppgifter bör samlas in i syfte att underbygga den utvärderingen och möjliggöra en bedömning av hur väl lagstiftningen leder till att de eftersträvade målen med den uppnås. Kommissionen bör också undersöka möjligheten att införa ett verkligt centraliserat och harmoniserat europeiskt rapporteringssystem genom inrättandet av ett centralt rapporteringsgränssnitt.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  fartyg: alla typer av havsgående fartyg som används i den marina miljön och omfattas av en rapporteringsformalitet som gäller den lagstiftning som anges i bilagan.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  enda kontaktpunkt: en miljö för insamling, spridning och utbyte av information om fartygsrapportering i elektronisk form, med en strukturerad och allmänt definierad datastruktur, regler för och förvaltning av åtkomsträttigheter, och som utöver länkar till de berörda myndigheternas system och databaser har ett harmoniserat gränssnitt för rapportering och ett grafiskt användargränssnitt, i enlighet med relevanta internationella, nationella och lokala rättsliga krav.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  berörd myndighet: en nationell eller lokal myndighet som deltar i klareringen av fartyg som ankommer eller avgår från en hamn eller som har laglig rätt att få tillgång till de uppgifter som den nationella enda kontaktpunkten samlar in.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  grafiskt användargränssnitt (GUI): ett webbgränssnitt för dubbelriktad onlineöverföring av data från användare/system till de nationella enda kontaktpunkterna som innehåller harmoniserade webbsidor och funktioner som säkerställer ett gemensamt navigationsflöde och gemensam dataöverföring för en deklarant som uppfyller rapporteringsskyldigheterna enligt denna förordning, oberoende av var gränssnittet används.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b)  gemensamt gränssnitt för åtkomst: valfri eller frivillig registreringspunkt för deklaranter för routingdata mellan systemen till harmoniserade rapporteringsgränssnitt för de enda kontaktpunkterna, som har utvecklats som en tilläggsfunktion till de harmoniserade rapporteringsgränssnitten, som underlättar dubbelriktat informationsutbyte mellan deklaranter och de berörda myndigheterna, vilka får tillgång till systemet genom sina egna nationella enda kontaktpunkter.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3c)  teknisk specifikation: en teknisk specifikation enligt definitionen i artikel 2.4 i förordning (EU) nr 1025/2012.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3d)  standard: en teknisk specifikation som antagits av ett erkänt standardiseringsorgan för upprepad eller fortlöpande tillämpning, som inte är tvingande, och som tillhör någon av de typer som definieras i artikel 2.1 a–d i förordning (EU) nr 1025/2012.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  tullmyndigheter: myndigheter enligt definitionen i artikel 5.1 i förordning (EU) nr 952/2013.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  elektronisk dataöverföring: överföring av digitalt kodade uppgifter i ett strukturerat format som kan ändras efter hand och som kan användas direkt för att lagra och bearbeta uppgifterna i datorer.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  En medlemsstat kan begära att kommissionen inför dataelement i EmEKS-datamängden, på grundval av de rapporteringsskyldigheter som finns i den nationella lagstiftningen. Senast sex månader från denna förordnings ikraftträdande ska medlemsstaterna meddela kommissionen om bestämmelserna i den nationella lagstiftningen och motsvarande rapporteringsskyldigheter, vilka innehåller de dataelement som ska ingå i EmEKS-datamängden. De ska exakt identifiera dessa datalement. Kommissionen ska bedöma behovet av att införa eller ändra ett dataelement i EmEKS-datamängden på grundval av dessa meddelanden.

3.  En medlemsstat kan begära att kommissionen inför eller ändrar befintliga dataelement i EmEKS-datamängden, på grundval av de rapporteringsskyldigheter som finns i den nationella lagstiftningen. Senast sex månader från denna förordnings ikraftträdande ska medlemsstaterna meddela kommissionen om bestämmelserna i den nationella lagstiftningen och motsvarande rapporteringsskyldigheter, vilka innehåller de dataelement som ska ingå i EmEKS‑datamängden. De ska exakt identifiera dessa dataelement. Kommissionen ska bedöma behovet av att införa eller ändra ett dataelement i EmEKS-datamängden på grundval av dessa meddelanden.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  När EmEKS-datamängden fastställs bör kommissionen överväga utarbetandet av en oberoende datareferensmodell för IMO.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om en medlemsstat har för avsikt att införa eller ändra en rapporteringsskyldighet, i enlighet med sin nationella lagstiftning, som skulle omfatta tillhandahållandet av andra uppgifter än de som anges i EmEKS-datamängen, ska denna medlemsstat omedelbart underrätta kommissionen. I denna underrättelse ska medlemsstaten exakt identifiera vilka uppgifter som inte ingår i EmEKS‑datamängden och ange den planerade tidsperioden för rapporteringsskyldigheten i fråga.

1.  Om en medlemsstat eller en berörd myndighet från en medlemsstat har för avsikt att införa eller ändra en rapporteringsskyldighet, i enlighet med sin nationella lagstiftning, som skulle omfatta tillhandahållandet av andra uppgifter än de som anges i EmEKS-datamängden, ska denna medlemsstat omedelbart underrätta kommissionen. I denna underrättelse ska medlemsstaten exakt identifiera vilka uppgifter som inte ingår i EmEKS‑datamängden och ange den planerade tidsperioden för rapporteringsskyldigheten i fråga.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  En medlemsstat får inte införa nya rapporteringskrav, utom i vederbörligen motiverade fall och i undantagsfall, såvida inte kommissionen har godkänt detta i enlighet med artikel 3.2 eller det nya rapporteringskravet har införts i rapporteringsgränssnittet. Kommissionen ska utfärda ett beslut om införandet av ett nytt rapporteringskrav inom 90 dagar från det att medlemsstatens anmälan har mottagits.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  För att säkerställa enhetliga villkor för införandet av nya rapporteringskrav under exceptionella omständigheter enligt punkt 1 i denna artikel, ska kommissionen ges befogenhet att anta en delegerad akt i enlighet med artikel 18, för att fastställa när sådana omständigheter som avses i punkt 1 ska anses vara exceptionella.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska inrätta en nationell enda kontaktpunkt där, i enlighet med denna förordning och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6, alla uppgifter som krävs för fullgörandet av rapporteringsskyldigheterna ska tillhandahållas vid ett tillfälle, med hjälp av och i överensstämmelse med EmEKS-datamängderna, i syfte att tillgängliggöra dessa uppgifter för de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna.

Varje medlemsstat ska inrätta en nationell enda kontaktpunkt där, i enlighet med denna förordning och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6, alla uppgifter som krävs för fullgörandet av rapporteringsskyldigheterna ska tillhandahållas vid ett tillfälle, i enlighet med artikel 7.2, med hjälp av och i överensstämmelse med EmEKS-datamängderna, i syfte att tillgängliggöra dessa uppgifter för de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I enlighet med denna förordning och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6 får medlemsstaterna tillsammans med en eller flera andra medlemsstater utveckla en gemensam enda kontaktpunkt, i syfte att förbättra driftskompatibiliteten och sammanlänkningen mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska säkerställa att en styrningsdimension med en tydlig rättslig ram utarbetas för att ge varje nationell enda kontaktpunkt den befogenhet som behövs för att effektivt samla in, lagra och distribuera uppgifterna till de berörda myndigheterna så att all relevant information som erhålls i enlighet med denna förordning görs tillgänglig för andra nationella enda kontaktpunkter via SafeSeaNet-systemet i enlighet artikel 22a i direktiv 2002/59/EG.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska utarbeta och uppdatera en harmoniserad gränssnittsmodul för nationella enda kontaktpunkter. Modulen ska inbegripa möjligheten till utbyte av uppgifter mellan de informationssystem som används av deklaranten och den nationella enda kontaktpunkten.

2.  Senast den (datum: två år efter det att denna förordning har trätt i kraft) ska kommissionen och medlemsstaterna utarbeta och uppdatera ett teknikneutralt harmoniserat gränssnitt för nationella enda kontaktpunkter. Gränssnittet ska möjliggöra utbyte av uppgifter mellan de informationssystem som används av deklaranten och den nationella enda kontaktpunkten och ta vederbörlig hänsyn till hur användarna kan utforma eller planera sina rapporteringssystem så att de kan införa det nya systemet.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Senast (datum: fem år efter det att denna förordning har trätt i kraft) ska kommissionen, i nära samarbete med medlemsstaterna, utarbeta ett frivilligt, valfritt gemensamt gränssnitt för åtkomst som en tilläggsfunktion till de harmoniserade gränssnitten, förutsatt att de harmoniserade gränssnitten har genomförts fullt ut i enlighet med punkt 11 i denna artikel. Gränssnittet för åtkomst ska bestå av ett gemensamt användargränssnitt som förvaltas gemensamt av kommissionen och de deltagande medlemsstaterna, och ska integreras i de harmoniserade gränssnitten för rapportering. Gränssnittet för åtkomst ska göra det möjligt att använda en enda förbindelse för utbyte av uppgifter mellan systemen, mellan deklaranter och de deltagande medlemsstaternas rapporteringsgränssnitt.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  den nationella enda kontaktpunktens förenlighet med gränssnittsmodulen för rapportering,

(a)  den nationella enda kontaktpunktens förenlighet med gränssnittet för rapportering,

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  efterlevnad av de funktionella och tekniska specifikationerna för gränssnittet för rapportering i enlighet med punkt 11 i denna artikel,

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  integrering i god tid av gränssnittsmodulen för rapportering och eventuella senare uppdateringar i enlighet med de genomförandedatum som anges i den genomförandeakt som avses i punkt 11),

(b)  integrering i god tid av gränssnittet för rapportering och eventuella senare uppdateringar i enlighet med de genomförandedatum som anges i den genomförandeakt som avses i punkt 11),

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  tillhandahållandet av ett lättanvänt harmoniserat grafiskt användargränssnitt (GUI), som till sin form är enhetligt, för utbyte av uppgifter mellan deklaranter och en enda kontaktpunkt, som möjliggör dubbelriktad kommunikation mellan dataleverantören och de berörda myndigheterna, som iakttar de funktionella och tekniska specifikationerna för det harmoniserade grafiska användargränssnittet som utarbetats i enlighet med artikel 11 i denna artikel.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  tillhandahållande av en stödwebbplats online.

(d)  tillhandahållande av en helpdesk och en stödwebbplats online, med klara instruktioner på det officiella språket eller de officiella språken i den medlemsstaten, och åtminstone på engelska, utan att det påverkar tillämpningen av principen om flerspråkighet enligt EUF-fördraget.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  i samråd med relevanta arbetsmarknadsparter, tillhandahållande av lämplig och nödvändig utbildning för all personal som deltar i genomförandet och driften av den enda nationella kontaktpunkten,

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Medlemsstaterna ska säkerställa att de nationella enda kontaktpunkterna tillhandahåller dubbelriktad kommunikation mellan dataleverantörerna och de berörda myndigheterna för att undvika förseningar i klareringsförfarandena och förebygga fel eller felaktigheter i inlämningen av de begärda rapporteringsuppgifterna. De nationella enda kontaktpunkterna ska möjliggöra förmedling av meddelanden eller resultat till deklaranten. Dessa meddelanden ska omfatta ett så stort urval som möjligt av alla de deltagande berörda myndigheternas beslut.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  De nationella enda kontaktpunkterna ska också ge deklaranterna möjlighet tillhandahålla uppgifter med hjälp av digitala kalkylblad, som harmoniserats på unionsnivå, och utnyttja en funktion för extraktion av dataelement i rapporteringen från dessa kalkylblad.

4.  De nationella enda kontaktpunkterna ska också ge deklaranterna möjlighet att tillhandahålla de uppgifter som krävs, bland annat med hjälp av digitala kalkylblad, som harmoniserats på unionsnivå, och utnyttja en funktion för extraktion av dataelement i rapporteringen från dessa kalkylblad.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 11– stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  funktionella och tekniska specifikationer, mekanismer för kvalitetskontroll och förfaranden för utbyggnad, underhåll och användning av den gränssnittsmodul för rapportering som avses i punkt 2.

(a)  funktionella och tekniska specifikationer, mekanismer för kvalitetskontroll och förfaranden för utbyggnad, underhåll och användning av det gränssnitt för rapportering som avses i punkt 2.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 11– stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  funktionella och tekniska specifikationer, mekanismer för kvalitetskontroll och förfaranden för utbyggnad, underhåll och användning av det harmoniserade grafiska användargränssnittet (GUI) som avses i punkt 3.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 11– stycke 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab)  funktionella och tekniska specifikationer, mekanismer för kvalitetskontroll och förfaranden för utbyggnad, underhåll och användning av ett gemensamt gränssnitt för åtkomst som en tilläggsfunktion till de harmoniserade gränssnitten för rapportering enligt punkt 2.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 11– stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska, med hjälp av genomförandeakter, ändra tekniska specifikationer, standarder och förfaranden, i syfte att ta hänsyn till förekomsten av ny teknik.

Kommissionen ska anta genomförandeakter, ändra tekniska specifikationer, standarder och förfaranden, i syfte att säkerställa att gränssnitten är teknikneutrala och öppna för framtidens teknik.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11a.  Nationella enda kontaktpunkter ska fungera utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EU) nr 952/2013 och beslut 70/2008/EG.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna får tillåta deklaranter att tillhandahålla uppgifter genom andra rapporteringskanaler, såsom system för hamnsamverkan, förutsatt att dessa kanaler är frivilliga för deklaranterna. I så fall ska medlemsstaterna se till att dessa andra kanaler tillgängliggör de relevanta uppgifterna för den nationella enda kontaktpunkten.

1.  Medlemsstaterna ska tillåta deklaranter att tillhandahålla uppgifter genom befintliga rapporteringskanaler mellan systemen, såsom system för hamnsamverkan och nationella enda kontaktpunkter, förutsatt att dessa kanaler är frivilliga för deklaranterna. I så fall ska medlemsstaterna se till att dessa andra kanaler tillgängliggör de relevanta uppgifterna för den nationella enda kontaktpunkten.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2– led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  rapporteringsuppgifter som tillhandahålls vid avgång från en hamn i unionen inte ska efterfrågas igen under den resan eller vid ankomsten till nästa hamn i unionen, förutsatt att fartyget inte har lagt till i en hamn utanför unionen under rutten dit. Detta lede ska inte gälla uppgifter som lämnats i enlighet med förordning (EU) nr 952/2013, såvida inte en sådan möjlighet anges i den förordningen,

(c)  rapporteringsuppgifter som tillhandahålls vid avgång från en hamn i unionen inte ska efterfrågas igen vid ankomsten till nästa hamn i unionen, förutsatt att uppgifterna kan återanvändas för operativa eller administrativa ändamål, och förutsatt att fartyget inte har lagt till i en hamn utanför unionen under rutten dit. Detta led ska inte gälla uppgifter som lämnats i enlighet med förordning (EU) nr 952/2013, såvida inte en sådan möjlighet anges i den förordningen,

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  de relevanta uppgifterna från den summariska införseldeklaration som avses i artikel 127 i förordning (EU) nr 952/2013 tillgängliggörs för de nationella enda kontaktpunkterna och, i tillämpliga fall, återanvänds för andra rapporteringsskyldigheter som räknas upp i bilagan.

(d)  de relevanta uppgifterna från den summariska införseldeklaration som avses i artikel 127 i förordning (EU) nr 952/2013 tillgängliggörs för de nationella enda kontaktpunkterna och, i tillämpliga fall, när de är förenliga med unionens tullagstiftning efter klarering av tullmyndigheterna, återanvänds för andra rapporteringsskyldigheter som räknas upp i bilagan.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 14 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  En utvecklingsplan för utarbetande och uppdatering av modulen för rapporteringsgränssnittet som planeras inom de kommande 18 månaderna.

(a)  En utvecklingsplan för utarbetande och uppdatering av rapporteringsgränssnittet som planeras inom de kommande 18 månaderna.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 14 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Utvecklingsplaner för utarbetande av den frivilliga gemensamma kontaktpunktens rapporteringsgränssnitt för de harmoniserade rapporteringsgränssnitten senast (datum: fem år efter det att denna förordning har trätt i kraft).

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 14 – stycke 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab)  Perioder för samråd med alla lämpliga aktörer, däribland företrädare för fackföreningar, branschen och regeringsexperter.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 14 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Vägledande tidsfrister för medlemsstaterna för integreringen av modulen för rapporteringsgränssnittet i de nationella enda kontaktpunkterna.

(b)  Vägledande tidsfrister för medlemsstaterna för integreringen av rapporteringsgränssnittet i de nationella enda kontaktpunkterna.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 14 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Vägledande tidsfrister för kommissionens utarbetande av ett gemensamt gränssnitt för åtkomst efter införandet av de harmoniserade gränssnitten för rapportering.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 14 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Testperioder för medlemsstaterna och deklaranterna för att testa deras anknytning till eventuella nya versioner av gränssnittet.

(c)  Testperioder för medlemsstaterna och för frivilliga deklaranter för att testa deras anknytning till eventuella nya versioner av gränssnitt.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 14 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Testperioder för det gemensamma gränssnittet för åtkomst som en tilläggsfunktion till de harmoniserade gränssnitten.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 14 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Anpassning till tullsystemen, med beaktande av utvecklingen inom ramen för en enda kontaktpunkt för tullsektorn.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 15 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  främjandet av EmEKS på unionsnivå och inom relevanta internationella organisationer.

(b)  främjandet av EmEKS på unionsnivå och inom relevanta internationella organisationer, särskilt genom att säkerställa långsiktig finansiering för Europeiska sjösäkerhetsbyrån och med deltagande av företrädare för regeringar och berörda aktörer i detta system.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 17 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast sex år efter denna förordnings ikraftträdande ska kommissionen se över tillämpningen av den och lägga fram en utvärderingsrapport för Europaparlamentet och rådet om EmEKS funktionssätt, på grundval av de uppgifter och den statistik som samlats in. Utvärderingsrapporten ska, så långt nödvändigt, innehålla en utvärdering av ny teknik som skulle kunna leda till ändringar i eller byte av gränssnittsmodulen för rapportering.

Senast sex år efter denna förordnings ikraftträdande ska kommissionen se över tillämpningen av den och lägga fram en utvärderingsrapport för Europaparlamentet och rådet om EmEKS funktionssätt, på grundval av de uppgifter och den statistik som samlats in. Utvärderingsrapporten ska, så långt nödvändigt, innehålla en utvärdering av ny teknik som skulle kunna leda till ändringar i eller byte av gränssnittsmodulen för rapportering till ett gränssnitt för åtkomst på EU-nivå (EU‑API), som kan överföra uppgifter direkt från deklaranter till den nationella enda kontaktpunkten för fullgörandet av rapporteringsskyldigheterna.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med nationella experter som utsetts av medlemsstaterna i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med nationella experter som utsetts av medlemsstaterna i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 och relevanta experter från branschen.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska biträdas av kommittén för digital transport och förenklade handelsförfaranden. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/201116.

1.  Kommissionen ska biträdas av kommittén för digital transport och förenklade handelsförfaranden. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/201116 och ska även inbegripa berörda experter från branschen.

_________________

_________________

16 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

16 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den ska tillämpas från och med den [datum ska sättas in: 4 år efter det att denna förordning har trätt i kraft].

2.  Den ska tillämpas från och med den [datum ska sättas in: 4 år efter det att denna förordning har trätt i kraft] eller ett år efter antagandet av alla delegerade akter och genomförandeakter som förutses i förordningen, om den dagen infaller senare.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De funktionaliteter som avses i led d i artikel 7.2 och de som rör de tullformaliteter som anges i punkt 7 i del A i bilagan ska träda i kraft när de elektroniska system som avses i artikel 6.1 i förordning (EU) nr 952/2013, vilka är nödvändiga för tillämpningen av dessa formaliteter, är i drift, i enlighet med det arbetsprogram som fastställts av kommissionen enligt artiklarna 280 och 281 i förordning (EU) nr 952/2013.

3.  De funktionaliteter som avses i led d i artikel 7.2 och de som rör de tullformaliteter som anges i punkt 7 i del A i bilagan ska träda i kraft efter utvärdering och bevis på EmEKS fulla funktionsduglighet och tillämpning av och driftskompabilitet med alla andra dataelement i EmEKS-datamängden mellan den nationella enda kontaktpunkten i de deltagande medlemsstaterna och när de elektroniska system som avses i artikel 6.1 i förordning (EU) nr 952/2013, vilka är nödvändiga för tillämpningen av dessa formaliteter, är i drift, i enlighet med det arbetsprogram som fastställts av kommissionen enligt artiklarna 280 och 281 i förordning (EU) nr 952/2013.

MOTIVERING

Den 17 maj 2018 offentliggjorde kommissionen ett förslag till förordning om inrättande av en europeisk miljö med en enda kontaktpunkt för sjötransport och om upphävande av direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg. Föreliggande initiativ ingår i det tredje ”Europa på väg”-paketet, som bidrar till genomförandet av den nya industripolitiska strategin från september 2017 och är utformat som ett led i processen för att få Europa att dra full nytta av fördelarna med rörlighetens modernisering. Den nya tekniken innebär en snabb förändring av mobiliteten, och mot bakgrund av detta måste EU och dess branscher anta utmaningen att bli världsledande inom mobilitet.

För närvarande måste sjötransportoperatörer uppfylla ett stort antal rättsliga rapporteringskrav varje gång ett fartyg anlöper en hamn. I EU görs över två miljoner hamnanlöp om året. Rapporteringsformaliteter för fartyg som anlöper en hamn i medlemsstaterna fastställs för närvarande i direktiv 2010/65/EU – direktivet om rapporteringsformaliteter. Syftet med direktivet är att förenkla och harmonisera de administrativa förfarandena inom sjötransporter genom att införa en enda kontaktpunkt för rapporteringsformaliteter för fartyg.

Problemet för operatörer är att rapporteringskraven ännu inte är harmoniserade, varken mellan de olika områden som måste rapporteras inom en medlemsstat eller mellan olika medlemsstater. Detta leder till en stor administrativ börda för operatörerna, och kommissionen uppskattar att personalen inom sjöfartssektorn för närvarande använder totalt 4,6 miljoner timmar per år på rapportering.

Kommissionens efterhandsutvärdering av hur det nuvarande direktivet fungerar visade att det finns flera allvarliga problem som hindrar en harmoniserad tillämpning av direktivet i hela EU. De viktigaste konstaterade problemen var en otillfredsställande nivå av nationell harmonisering och EU-harmonisering, direktivets begränsade tillämpningsområde, och en ineffektiv användning av mottagna data av de nationella myndigheterna i medlemsstaterna.

Europeiska rådet har tidigare lyft fram problemet i sin 2017 års Vallettaförklaring om sjöfartspolitiken och i rådets slutsatser av den 8 juni 2017 om prioriteringar för EU:s sjötransportpolitik fram till 2020, där man erkänner att man måste minska den administrativa bördan för sjötransporter.

Syftet med kommissionens nya förslag är att åtgärda den nuvarande icke-harmoniserade rapporteringsmiljön för fartyg i EU. Förslaget om en ny enda kontaktpunkt för europeisk sjötransport är ett försök att samla alla rapporteringsformaliteter i samband med hamnanlöp. Avsikten är att detta kommer att förbättra driftskompatibiliteten och sammankopplingen mellan olika system och främja den mest effektiva användningen av data.

Kommissionens förslag syftar till att undvika en oproportionell börda för rederierna och bygger på den befintliga strukturen av nationella enda kontaktpunkter och på internationella och unionens standarder och dataformat. Kommissionens förslag erbjuder en decentraliserad men harmoniserad lösning.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag om att upphäva och ersätta det nuvarande direktivet och instämmer med de brister som konstaterats i efterhandsutvärderingen av det nuvarande direktivet. Det är uppenbart att det finns betydande kostnader för branschen som beror på bristande harmonisering när det gäller rapporteringskraven för varje hamnanlöp och föredraganden stöder starkt varje åtgärd för att minska den administrativa bördan för sjötransportföretag. Föredraganden anser att detta är till nytta för en ytterligare förenkling av handeln och digitalisering.

Föredraganden anser, för det första, att en harmoniserad datamängd är nödvändig, och kanske det viktigaste sättet, att minska den administrativa bördan för fartyg som anlöper EU-hamnar och för att förbättra logistikkedjan inom sjöfarten. Föredraganden önskar att kommissionen ska lägga fram en detaljerad, harmoniserad datamängd som tar full hänsyn till åtgärder på IMO:s nivå när det gäller harmonisering av uppgifter.

Föredraganden skulle också vilja se till att datamängden från den nationella enda kontaktpunkten genomförs utan att det påverkar tullens rapporteringsmiljö och att det bör finnas samarbete mellan de berörda myndigheterna i detta avseende. Föredraganden erkänner medlemsstaternas behov av att av olika skäl ibland lägga till nya element i sina rapporteringskrav, men anser att det är viktigt att hitta rätt balans för att inte lägga till nya administrativa bördor.

När det gäller den nationella enda kontaktpunkten kan föredraganden se logiken i att bygga vidare på de befintliga strukturerna och välkomnar kommissionens förslag i detta avseende. För att säkerställa att de nationella enda kontaktpunkterna fungerar väl skulle föredraganden vilja se att dubbelriktad kommunikation mellan deklaranten och de behöriga myndigheterna säkerställs. Föredraganden anser dessutom att varje nationell enda kontaktpunkt bör ha en tydlig styrningsdimension med en rättslig grund för smidig bearbetning, flöde och hantering av uppgifter mellan myndigheter och mellan medlemsstaterna. Föredraganden skulle också vilja att medlemsstaterna har möjlighet att gemensamt utveckla en enda kontaktpunkt.

BILAGA: Förteckning över enheter eller personer som föredraganden har fått information från

Denna förteckning upprättas på helt frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. Föredraganden har fått information från följande enheter eller personer medan betänkandet utarbetades, fram till dess att det antogs i utskottet:

Enhet och/eller person

Den europeiska hamnorganisationen (European Seaports Organisation, ESPO)

European Community Shipowners’ Association (ECSA)

World Shipping Council

Feport

Danmarks Rederiforening

Rotterdams hamn

Europeiska kommissionen

Ordförandeskapet för Europeiska unionens råd

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

En europeisk miljö med en enda kontaktpunkt för sjötransport

Referensnummer

COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)

Framläggande för parlamentet

17.5.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Deirdre Clune

5.7.2018

 

 

 

Antagande

10.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

45

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian‑Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander‑Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Pascal Durand, Georg Mayer, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Ingivande

11.1.2019

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

1

-

ENF

Mylène Troszczynski

1

0

ENF

Georg Mayer

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 25 januari 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy