ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/106/ЕО относно минималното ниво на обучение на морските лица и за отмяна на Директива 2005/45/ЕО

11.1.2019 - (COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)) - ***I

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Доминик Рике


Процедура : 2018/0162(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0007/2019
Внесени текстове :
A8-0007/2019
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/106/ЕО относно минималното ниво на обучение на морските лица и за отмяна на Директива 2005/45/ЕО

(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0315),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0205/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от …[1]

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от ...[2],

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0007/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  За да се поддържа високо равнище на морска безопасност и да се предотвратява замърсяването в морето, е от съществено значение да се подобри нивото на познанията и уменията на морските лица на Съюза посредством развиване на морското обучение и освидетелстване в съответствие с международните правила.

(1)  За да се поддържа високо равнище на морска безопасност и да се предотвратява замърсяването в морето, е от съществено значение да се подобри нивото на познанията и уменията на морските лица на Съюза посредством развиване на морското обучение и освидетелстване в съответствие с международните правила и технологичния прогрес, както и да се предприемат по-нататъшни действия за усъвършенстване на европейската база от морски умения посредством предоставяне на възможности за обучение на напреднало ниво и развитие за морските лица от Съюза.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Кодексът STCW вече съдържа насоки относно предотвратяване на умората (раздел B-VIII/1), както и относно годност за носене на вахта (раздел A-VIII/1). За да се гарантират високи равнища на безопасност, е задължително предвидените в тази международна конвенция норми да се прилагат и следват без изключение.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  За да се насърчи професионалната мобилност на морските лица в рамките на ЕС и да се избегне положение, при което европейският морски сектор е изправен пред недостиг на компетентен персонал с подходящото съчетание на умения и компетентности, следва да се улесни взаимното признаване на свидетелствата на морските лица, издавани от държавите членки. Следователно държавите членки следва да признават напълно свидетелствата за професионална компетентност и удостоверяващите документи, издавани на морските лица от други държави членки, в това число за целите на издаването на национални свидетелства за правоспособност. Ако държава членка откаже да потвърди или да приеме такова валидно свидетелство, издадено от друга държава членка, тя следва да посочи основанията за това решение.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  В Директива 2008/106/ЕО се съдържа също така централизиран механизъм за признаване на свидетелства за морски лица, издадени от трети държави. Оценката по Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT)14 показа, че след въвеждането на централизирания механизъм са реализирани значителни икономии на разходи за държавите членки. При все това от оценката стана ясно също така, че броят на наетите на борда на плавателни съдове от Съюза морски лица от някои признати трети държави е много малък. В тази връзка, с цел по-ефикасно използване на наличните човешки и финансови ресурси, процедурата за признаване на трети държави следва да се основава на анализ на потребността от такова признаване, в това число прогнозно изчисление на броя капитани и лица от командния състав от съответната трета държава, които е вероятно да бъдат наети на плавателни съдове от Съюза.

(5)  В Директива 2008/106/ЕО се съдържа също така централизиран механизъм за признаване на свидетелства за морски лица, издадени от трети държави. Оценката по Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT)14 показа, че след въвеждането на централизирания механизъм са реализирани значителни икономии на разходи за държавите членки. При все това от оценката стана ясно също така, че що се отнася до някои признати трети държави броят на издадените от държавите членки потвърждения, удостоверяващи признаването на свидетелства във връзка със свидетелства за правоспособност или свидетелства за професионална компетентност, издадени от съответните трети държави, е много малък.

_________________

_________________

14 SWD(2018)19.

14 SWD(2018)19.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  За да се гарантира правото на достоен труд на всички морски лица и да се ограничи нарушаването на конкуренцията на вътрешния пазар, признаването на свидетелствата за морски лица, издадени от трети държави, следва да е обвързано с условието за ратифициране на Морската трудова конвенция от страна на тези трети държави.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  За да се подобри в още по-голяма степен ефикасността на централизираната система за признаване на трети държави, повторната оценка на третите държави, които предоставят малък брой морски лица във флота от Съюза, следва да се осъществява през по-дълги периоди, които следва да се увеличат на десет години. Този по-дълъг период за повторна оценка на системата на такива трети държави обаче следва да се съчетае с приоритетни критерии, в които се вземат под внимание съображенията за безопасност, балансирането на потребността от ефикасност с ефективен предпазен механизъм в случай на влошаване на качеството на предоставяното от съответната трета държава обучение за морски лица.

(7)  За да се подобри в още по-голяма степен ефикасността на централизираната система за признаване на трети държави, повторната оценка на третите държави, които предоставят малък брой морски лица във флота от Съюза, следва да се осъществява през по-дълги периоди, които следва да се увеличат на осем години. Способностите на тези морски лица следва също така да се оценяват от държавите членки и ако е необходимо, съответните морски лица следва да преминат курс на обучение. Този по-дълъг период за повторна оценка на системата на такива трети държави обаче следва да се съчетае с приоритетни критерии, в които се вземат под внимание съображенията за безопасност, балансирането на потребността от ефикасност с ефективен предпазен механизъм в случай на влошаване на качеството на предоставяното от съответната трета държава обучение за морски лица.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  На равнището на Съюза е налична информация относно наетите морски лица от трети държави благодарение на съобщаваната от държавите членки относима информация, съхранявана в техните национални регистри на издадените свидетелства и потвърждения. Тази информация следва да се използва не само за статистически цели и за целите на формулиране на политиката, но и за подобряване на ефикасността на централизираната система за признаване на трети държави. Въз основа на съобщаваната от държавите членки информация признатите трети държави, които не са предоставяли на флота от Съюза морски лица в продължение на поне пет години, следва да се извадят от списъка на признатите трети държави. Освен това тази информация следва да се използва за подреждане по приоритет на повторните оценки на признатите трети държави.

(8)  На равнището на Съюза е налична информация относно наетите морски лица от трети държави благодарение на съобщаваната от държавите членки относима информация, съхранявана в техните национални регистри на издадените свидетелства и потвърждения. Тази информация следва да се използва не само за статистически цели и за целите на формулиране на политиката, но и за подобряване на ефикасността на централизираната система за признаване на трети държави. Въз основа на съобщаваната от държавите членки информация признаването на трети държави, които не са предоставяли на флота от Съюза морски лица в продължение на поне осем години, следва да се преразгледа. Процедурата по преразглеждане следва да обхваща възможността за запазване или оттегляне на признаването на съответната трета държава. Освен това тази информация следва да се използва за подреждане по приоритет на повторните оценки на признатите трети държави.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Разпоредбите относно признаването на професионалните квалификации съгласно Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета15 не са приложими по отношение на признаването на свидетелствата за морски лица съгласно Директива 2008/106/ЕО. Директива 2005/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета16 уреждаше взаимното признаване на свидетелства за морски лица, издадени от държавите членки. След измененията на Конвенцията STCW от 2010 г. обаче определенията на свидетелствата за морски лица, посочени в Директива 2005/45/ЕО, вече не са актуални. В тази връзка схемата за взаимно признаване на свидетелства за морски лица, издадени от държавите членки, следва да се измени, за да бъдат отразени международните изменения, и новите определения на свидетелствата за морски лица да бъдат включени в Директива 2008/106/ЕО. Освен това медицинските свидетелства за морски лица, издадени по пълномощие от държавите членки, също следва да бъдат включени в схемата за взаимно признаване. За да няма евентуално двусмислие и риск от несъгласуваност между Директива 2005/45/ЕО и Директива 2008/106/ЕО, взаимното признаване на свидетелства за морски лица следва да се урежда от Директива 2008/106/ЕО.

(9)  Разпоредбите относно признаването на професионалните квалификации съгласно Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета15 не са приложими по отношение на признаването на свидетелствата за морски лица съгласно Директива 2008/106/ЕО. Директива 2005/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета16 уреждаше взаимното признаване на свидетелства за морски лица, издадени от държавите членки. След измененията на Конвенцията STCW от 2010 г. обаче определенията на свидетелствата за морски лица, посочени в Директива 2005/45/ЕО, вече не са актуални. В тази връзка схемата за взаимно признаване на свидетелства за морски лица, издадени от държавите членки, следва да се измени, за да бъдат отразени международните изменения, и новите определения на свидетелствата за морски лица да бъдат включени в Директива 2008/106/ЕО. Освен това медицинските свидетелства за морски лица, издадени по пълномощие от държавите членки, също следва да бъдат включени в схемата за взаимно признаване. За да няма евентуално двусмислие и риск от несъгласуваност между Директива 2005/45/ЕО и Директива 2008/106/ЕО, взаимното признаване на свидетелства за морски лица следва да се урежда от Директива 2008/106/ЕО. Освен това, за да се намали административната тежест за държавите членки и да се улесни управлението на достъпа, е необходимо да се премине към електронна система от идентификационни документи, които да бъдат представяни от морските лица, с цел да се премине към изцяло нематериални свидетелства и документи до 2027 г.

__________________

__________________

15 Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации (ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22).

15 Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации (ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22).

16 Директива 2005/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на свидетелства за морски лица, издадени от държавите членки, и за изменение на Директива 2001/25/ЕО (ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 160).

16 Директива 2005/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на свидетелства за морски лица, издадени от държавите членки, и за изменение на Директива 2001/25/ЕО (ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 160).

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  За да се допринесе за повишаване на безопасността, за да се подобри ефикасността в управлението на корабите, плаващи под знамето на една от държавите членки, и за да се стимулира обучението на морските лица в рамките на Съюза, е важно да продължи да се развива европейското ноу-хау в областта на морското дело и да се увеличат квалификациите и компетенциите на морските лица, по-специално в контекста на технологичния напредък и цифровизацията на сектора. Поради това следва да се предлага обучение, което надхвърля минималните изисквания на Конвенцията STCW и което води до получаване на свидетелство под формата на европейска морска диплома за високи постижения, както беше препоръчано в доклада от 9 юни 2011 г. на работната група на Комисията по въпросите на морската заетост и конкурентоспособността. Освен това, за да се извлече полза от обмена на добри практики между държавите членки, следва да се насърчава утвърждаването на механизма за обучение на морските лица „Еразъм +“.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9b)  Свидетелствата и сертификатите следва да бъдат централизирани чрез електронна база данни на равнището на Съюза, която е свързана и с базата данни по Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Тази цифровизация на данните по естествен начин се вписва в технологичния напредък в събирането и съобщаването на данни, за да се допринесе за спестяването на разходи и за ефективното използване на човешките ресурси.

 

____________________

 

Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно държавния пристанищен контрол (ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 57).

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Необходимо е да се проведе широк дебат с участието на социалните партньори, държавите членки, институциите за обучение и други заинтересовани страни, за да се проучи възможността за създаване на доброволна система от хармонизирани свидетелства, излизаща извън рамките на STCW по отношение на нивото на обучение, за да се увеличи конкурентното предимство на европейските морски лица. Тази система „STCW +“ би могла да въведе „морски свидетелства за високи постижения“ на базата на европейски морски следдипломни курсове, които ще осигуряват на европейските морски лица умения, надхвърлящи изискванията на международно равнище. Нарастващата степен на цифровизация на морския сектор следва да спомогне за усъвършенстването и развитието на посочените умения и квалификация.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10б)  Образованието на европейските морски лица като капитани и лица от командния състав следва да бъде подпомагано от обмен на обучаващи се лица между институциите за морско образование и обучение в целия Съюз. С цел да се създават и развиват уменията и квалификацията на морските лица, плаващи под европейски флаг, е необходим обмен на добри практики между държавите членки. Обучението на морските лица следва да се ползва в пълна степен от възможностите, които предоставя програмата „Еразъм +“.

Изменение    13

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Директива 2008/106/ЕО

Член 5 – параграф 10

 

Текст в сила

Изменение

 

(2a)  В член 5 параграф 10 се заменя със следния текст:

10. При спазване на член 19, параграф 7 оригиналът на всяко свидетелство, което се изисква съгласно настоящата директива, следва да се намира на борда на кораба, на който служи неговият притежател.

10. При спазване на член 19, параграф 7 оригиналът на всяко свидетелство, което се изисква съгласно настоящата директива, следва да се намира на борда на кораба, на който служи неговият притежател, на хартиен или електронен носител, като неговата достоверност и валидност се гарантират от издаващата държава и могат да бъдат проверени в рамките на процедурата по параграф 12, буква б) и параграф 13 от настоящия член.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0106&from=EN)

Изменение    14

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 б (нова)

Директива 2008/106/ЕО

Член 5 – параграф 13

 

Текст в сила

Изменение

 

(2б)  В член 5 параграф 13 се заменя със следния текст:

13. Считано от 1 януари 2017 г., информацията, която се изисква да бъде на разположение в съответствие с параграф 12, буква б), се предоставя чрез електронни средства.

13. Считано от 1 януари 2017 г., информацията, която се изисква да бъде на разположение в съответствие с параграф 12, буква б), се предоставя чрез електронни средства. Считано от 1 януари 2027 г., всички свидетелства и потвърждения в съответствие с параграф 12, буква а) се предоставят чрез електронни средства.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0035&from=EN)

Изменение    15

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2008/106/ЕО

Член 5a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на член 20, параграф 8, член 21, параграф 2 и за използване от държавите членки и Комисията за формулирането на политиката, държавите членки ежегодно предоставят на Комисията информацията, посочена в приложение V към настоящата директива, относно свидетелствата за правоспособност и потвържденията, удостоверяващи признаването на свидетелствата за правоспособност. Те могат също така да предоставят на доброволна основа информация за свидетелствата за професионална компетентност, издадени на лица от редовия състав в съответствие с глави II, III и VII от приложението към Конвенцията STCW.

За целите на член 20, параграф 8, член 21, параграф 2 и за да се улесни прилагането на член 8, Комисията създава, управлява и актуализира база данни, към която са свързани всички държави членки и която съдържа цялата информацията, посочена в приложение V към настоящата директива, относно свидетелствата за правоспособност и потвържденията, удостоверяващи признаването на свидетелствата за професионална компетентност, издадени на лица в съответствие с правила V/1-1 и V/1-2 от Конвенцията STCW.

Изменение    16

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2008/106/ЕО

Член 5а – параграф 1 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.   Базата данни на свидетелствата за морски лица трябва да бъде взаимосвързана с базата данни за проверките, предвидена в член 24 от Директива 2009/16/ЕО.

Изменение    17

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2008/106/ЕО

Член 5б – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел разрешаване на морски лица да служат на борда на корабите от нейния флот, всяка държава членка приема свидетелствата за професионална компетентност и удостоверенията, издавани от или по пълномощие на друга държава членка.

1.  С цел разрешаване на морски лица да служат на корабите от нейния флот и издаване на свидетелства за правоспособност или свидетелства за професионална компетентност, всяка държава членка приема свидетелствата за професионална компетентност и удостоверенията, издавани от или по пълномощие на друга държава членка, на хартиен или електронен носител. Първоначалното решение относно приемането на такива свидетелства или удостоверения се издава в срок от един месец от получаването на искането и удостоверителните документи.

Изменение    18

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2008/106/ЕО

Член 5б – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Всяка държава членка признава свидетелствата за правоспособност и свидетелствата за професионална компетентност, издавани от друга държава членка на капитани и лица от командния състав в съответствие с превила V/1-1 и V/1-2 от приложение I, като потвърждава съответното свидетелство, с което удостоверява признаването му. Потвърждението, удостоверяващо признаването, се ограничава до длъжностите, функциите и нивата на правоспособност или професионална компетентност, посочени в съответните свидетелства. Използваният образец на потвърждение съответства на този, предвиден в раздел А-I/2, параграф 3 от Кодекса STCW.

2.  Всяка държава членка признава свидетелствата за правоспособност и свидетелствата за професионална компетентност, издавани от друга държава членка на капитани и лица от командния състав в съответствие с правила V/1-1 и V/1-2 от приложение I, като потвърждава съответното свидетелство, с което удостоверява признаването му. Потвърждението, удостоверяващо признаването, се ограничава до длъжностите, функциите и нивата на правоспособност или професионална компетентност, посочени в съответните свидетелства. Потвърждението се издава само ако са били спазени всички изисквания на Конвенцията STCW в съответствие с правило I/2, параграф 7 от Конвенцията STCW. Използваният образец на потвърждение съответства на този, предвиден в раздел А-I/2, параграф 3 от Кодекса STCW.

Изменение    19

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2008/106/ЕО

Член 5б – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки гарантират на морските лица правото на обжалване срещу всякакъв отказ за потвърждаване или приемане на валидно свидетелство или срещу липсата на отговор в съответствие с националното законодателство и процедури.

4.  Държавите членки гарантират на морските лица правото на обжалване срещу всякакъв отказ за потвърждаване или приемане на валидно свидетелство, срещу липсата на отговор или срещу неоправданите забавяния в съответствие с националното законодателство и процедури, както и правото на безплатни подходящи съвети и помощ, които да им бъдат предоставени във връзка с такова обжалване.

Изменение    20

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2008/106/ЕО

Член 5б – параграф 5 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5 а.  Доколкото това е възможно, държавите членки следва да поддържат актуален списъка на своите потребности от морски лица и на предлаганите работни места за такива лица.

Изменение    21

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2008/106/ЕО

Член 5б – параграф 7 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7а.  С помощта на Комисията и с участието на социалните партньори държавите членки разработват взаимно призната европейска морска диплома за високи постижения, като предоставят на морските лица специализирано обучение, което надхвърля изискванията на Конвенцията STCW, за да се усъвършенства допълнително европейската база от умения в морския сектор.

Изменение    22

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2008/106/ЕО

Член 5б – параграф 7 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7б.  До [да се въведе дата пет години след влизането в сила] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета оценка на въздействието на взаимното признаване на обучението и квалификациите на морските лица върху заетостта и уменията на европейските морски лица, в това число предложения за по-нататъшни действия предвид тази оценка.

Изменение    23

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а

Директива 2008/106/ЕО

Член 12 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  да покрие нормите за здравословна годност, предвидени в член 11; и

a)  да покрие нормите за здравословна годност, предвидени в член 11 – както по отношение на физическото, така и на психическото здраве; и

Изменение    24

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква а а (нова)

Директива 2008/106/ЕО

Член 19 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

aа)  в член 19 параграф 1 се изменя, както следва:

1.  На морските лица, които не притежават свидетелства за правоспособност, издадени от държавите членки, и/или свидетелства за професионална компетентност, издадени от държавите членки, на капитани и лица от командния състав в съответствие с правила V/1-1 и V/1-2 от Конвенцията STCW, може да бъде разрешено да служат на кораби, плаващи под знамето на държава членка, при условие че е взето решение за признаване на техните свидетелства за правоспособност и свидетелства за професионална компетентност съгласно процедурите, определени в параграфи 2—6 от настоящия член.

 

1.  На морските лица, които не притежават свидетелства за правоспособност, издадени от държавите членки, и/или свидетелства за професионална компетентност, издадени от държавите членки, на капитани и лица от командния състав в съответствие с правила V/1-1 и V/1-2 от Конвенцията STCW, може да бъде разрешено да служат на кораби, плаващи под знамето на държава членка, при условие че е взето решение за признаване на техните свидетелства за правоспособност и свидетелства за професионална компетентност съгласно процедурите, определени в параграфи 2—6 от настоящия член, и при условие че обхванатата в процедурата за признаване трета държава е ратифицирала Международната морска трудова конвенция.

(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:323:0033:0061:BG:PDF)

Изменение    25

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква а

Директива 2008/106/ЕО

Член 19 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държава членка, която възнамерява, с цел служба на борда на кораби, плаващи под нейно знаме, да признае чрез потвърждение посочените в параграф 1 свидетелства за правоспособност или свидетелства за професионална компетентност, издадени от трета държава на капитан, лице от командния състав или радиооператор, представя на Комисията искане за признаване на съответната трета държава, придружено с предварителен анализ на съответствието на третата държава с изискванията на Конвенцията STCW, като събере посочената в приложение II информация, в това число прогнозния брой капитани и лица от командния състав от тази държава, които е вероятно да бъдат наети.

Държава членка, която възнамерява, с цел служба на борда на кораби, плаващи под нейно знаме, да признае чрез потвърждение посочените в параграф 1 свидетелства за правоспособност или свидетелства за професионална компетентност, издадени от трета държава на капитан, лице от командния състав или радиооператор, представя на Комисията искане за признаване на съответната трета държава, придружено с предварителен анализ на съответствието на третата държава с изискванията на Конвенцията STCW и Морската трудова конвенция, като събере посочената в приложение II информация. В рамките на предварителния анализ съответната държава членка предоставя в подкрепа на своето искане допълнителна информация относно причините за признаване на третата държава. В допълнение към предварителния анализ на съответствието държавата членка представя мотивирана прогноза за брой капитани, лица от командния състав и радиооператори от тази държава, които е вероятно да бъдат наети, освен в надлежно обосновани случаи.

Изменение    26

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква а

Директива 2008/106/ЕО

Член 19 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

След представяне на искането от държава членка Комисията взема решение за започване на процедурата за признаване на съответната трета държава. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 28, параграф 2.

След представяне на искането от държава членка Комисията започва процедурата за признаване на съответната трета държава.

Изменение    27

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква а

Директива 2008/106/ЕО

Член 19 – параграф 2 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато бъде прието положително решение за започване на процедурата за признаване, Комисията, подпомагана от Европейската агенция за морска безопасност и с евентуалното участие на отправилата искането държава членка, събира информацията, посочена в приложение II, и извършва оценка на системите за подготовка и освидетелстване на третата държава, за която е представено искане за признаване, за да провери дали съответната държава отговаря на всички изисквания на Конвенцията STCW и дали са предприети съответните мерки за предотвратяване на издаването на свидетелства с измама.

Комисията, подпомагана от Европейската агенция за морска безопасност и с евентуалното участие на отправилата искането държава членка и всяка друга засегната държава членка, събира информацията, посочена в приложение II, и извършва оценка на системите за подготовка и освидетелстване на третата държава, за която е представено искане за признаване, за да провери дали съответната държава отговаря на всички изисквания на Конвенцията STCW и дали са предприети съответните мерки за предотвратяване на издаването на свидетелства с измама.

Изменение    28

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Директива 2008/106/ЕО

Член 20 – параграф 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Ако в продължение на повече от пет години няма потвърждения, удостоверяващи признаване, издадени от държава членка във връзка с посочените в член 19, параграф 1 свидетелства за правоспособност или свидетелства за професионална компетентност, издадени от трета държава, признаването на свидетелствата на тази държава се оттегля. За тази цел Комисията приема решения за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 28, параграф 2, след като е уведомила държавите членки и съответната трета държава най-малко два месеца по-рано.

8.  Ако в продължение на повече от осем години няма потвърждения, удостоверяващи признаване, издадени от държава членка във връзка с посочените в член 19, параграф 1 свидетелства за правоспособност или свидетелства за професионална компетентност, издадени от трета държава, признаването на свидетелствата на тази държава се преразглежда. За тази цел Комисията приема решения за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 28, параграф 2, след като е уведомила държавите членки и съответната трета държава най-малко три месеца по-рано.

Изменение    29

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква а

Директива 2008/106/ЕО

Член 21 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията, подпомагана от Европейската агенция за морска безопасност, редовно и най-малко веднъж в рамките на десет години от последната оценка извършва повторна оценка на третите държави, които са признати съгласно процедурата, посочена в член 19, параграф 3, първа алинея, включително третите държави, посочени в член 19, параграф 6, за да провери дали те отговарят на съответните критерии, предвидени в приложение II, и дали са предприети съответните мерки за предотвратяване на издаването на свидетелства с измама.

1.  Комисията, подпомагана от Европейската агенция за морска безопасност, редовно и най-малко веднъж в рамките на седем години от последната оценка извършва повторна оценка на третите държави, които са признати съгласно процедурата, посочена в член 19, параграф 3, първа алинея, включително третите държави, посочени в член 19, параграф 6, за да провери дали те отговарят на съответните критерии, предвидени в приложение II, и дали са предприети съответните мерки за предотвратяване на издаването на свидетелства с измама.

Изменение    30

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква б

Директива 2008/106/ЕО

Член 21 – параграф 2 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  броя на одобрените от третата държава програми;

г)  броя на одобрените от третата държава програми за обучение и развитие на морски лица;

Изменение    31

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква б

Директива 2008/106/ЕО

Член 21 – параграф 2 – буква е а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ea)  общия брой морски лица, предоставени от третата държава на флота от Съюза, и равнището на обучение и квалификации на тези морски лица;

Изменение    32

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква б

Директива 2008/106/ЕО

Член 21 – параграф 2 – буква e б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еб)  информация относно нормите за образование и обучение в тази трета държава, предоставена от засегнатите органи или други заинтересовани страни.

Изменение    33

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9

Директива 2008/106/ЕО

Член 25a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки съобщават на Комисията информацията, посочена в приложение V, за целите на член 20, параграф 8, член 21, параграф 2 и за използване от държавите членки и Комисията за формулирането на политиката.

1.  Държавите членки гарантират, че информацията, посочена в приложение V, се изпраща в базата данни, създадена съгласно член 5а, веднага след издаването на съответното свидетелство или потвърждение.

 

Държавите членки гарантират, че информацията, изпратена в базата данни по член 5а, се валидира в рамките на 72 часа с цел публикуване.

 

Държавите членки имат достъп до цялата информация, въведена в базата данни по член 5а, за целите на прилагането на член 8.

  • [1]  ОВ С ... (все още непубликувано в ОВ).
  • [2]  ОВ С ... (все още непубликувано в ОВ).

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Значението на човешкия фактор за сигурността по море и защитата на морската среда е признато на равнището на Европейския съюз (ЕС). Подобряването на морското образование, обучението и освидетелстването на морските лица бяха определени като особено важни елементи, за да се постигне високо равнище.

В рамките на ЕС този въпрос се урежда от две директиви: Директива 2008/106/ЕО, която определя минималните норми за подготовка и обучение, и Директива 2005/45/ЕО, която насърчава професионалната мобилност на морските лица в рамките на ЕС чрез улесняване на взаимното признаване на свидетелствата за морски лица, издадени от държавите членки. По-специално:

  Директива 2008/106/ЕО въвежда на равнището на ЕС международната уредба с изисквания за вахтената служба, подготовката и освидетелстването на моряците, разработена под егидата на Международната морска организация (ММО) и разписана в Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г. така, както е изменена (наричана по-нататък „Конвенцията STCW“).

  Директива 2005/45/ЕО подкрепя професионалната мобилност на морските лица в рамките на ЕС, като предвижда опростена процедура за улесняване на взаимното признаване на свидетелства за морски лица, издадени от държавите членки.

Проверки за пригодност на действащото законодателство

В рамките на оценката по REFIT (Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка) се установи, че уредбата на ЕС относно обучението и освидетелстването на морски лица е постигнала до голяма степен основните си цели и остава изцяло уместна: от една страна, тя спомогна за преодоляването на недостатъчната квалификация на екипажите, които работят на борда на кораби, плаващи под флаговете на държавите — членки на ЕС, чрез подобряване на образованието и обучението на морските лица, както и на тяхното освидетелстване; от друга страна, условията на конкуренция между морските лица, обучени в ЕС, и тези, които са наети от трети държави, бяха хармонизирани чрез създаването на централизиран механизъм на ЕС. И накрая, взаимното признаване на свидетелствата за морски лица по силата на Директива 2005/45/ЕО позволи по-голяма мобилност на морските лица между плавателните съдове, плаващи под флаг на държава – членка на ЕС.

При все това, оценката по REFIT показа също така някои слабости в ефикасността и пропорционалността на някои регулаторни изисквания, а именно:

  административната уредба във връзка с процедурата за признаване и повторна оценка на трети държави не е ефикасна;

  липсва яснота и правна сигурност в приложното поле на схемата за взаимно признаване на свидетелства за морски лица, издадени от държавите членки.

  Директива 2008/106/ЕО следва да бъде хармонизирана на редовни интервали, като се вземат предвид последните изменения на Конвенцията STCW, по-специално в случая на новите изисквания за квалификация и обучение на морски лица, работещи на борда на пътнически кораби, кораби, използващи газ или други горива с ниска температура на възпламеняване (по Кодекса IGF), и кораби, извършващи дейност в полярни води. В тази връзка настоящата процедура за вземане предвид на измененията в Конвенцията STCW води до значителни забавяния и създава риск от несъгласуваност на правото на Съюза с международната уредба в течение на значителен период от време.

Предложението на Комисията 

Предложението на Комисията цели да се опрости и рационализира действащата правна уредба на ЕС относно минималното обучение и освидетелстването на морските лица за постигане на три цели:

  първо, правилата на ЕС да се приведат в съответствие с международната уредба;

  второ, централизираният механизъм за признаване на трети държави да бъде модернизиран с оглед повишаване на ефикасността му;

  и последно, да се повиши правната яснота относно взаимното признаване на свидетелства за морски лица, издадени от държавите членки.

Позицията на докладчика

Докладчикът подкрепя и приветства предложението на Комисията, което има за цел да актуализира европейските стандарти спрямо правилата на Конвенцията STCW, създадени под егидата на ММО. Докладчикът съзнава необходимостта от подкрепа и наблюдение на качеството на обучението на морските лица, заети на кораби, плаващи под знамена на държави — членки на ЕС, по-специално като се осигурява качеството на обучението на морските лица, наети в трети държави, чрез процес на признаване на свидетелства, с цел да се гарантира сигурността на борда на корабите.

По-специално той счита, че промените, направени от Европейската комисия по отношение на взаимното признаване на свидетелствата за морски лица, издадени от държавите членки, водят до опростяване, като избягват правно дублиране между международната рамка и Директива 2008/106/ЕО.

Освен това, докладчикът приветства предложението за преразглеждане на процедурата за признаване на свидетелства за морски лица, издадени от трета държава, както и предложението за механизъм за оттегляне на признаването. Въпреки това той счита, че срокът, след който може да бъде оттеглено признаването на трета държава, в случай че няма наети морски лица от тази държава на борда на кораби, плаващи под знамето на държава членка, следва да бъде удължен от пет на осем години, като се има предвид, че този допълнителен срок е необходим, за да съответства на продължителността на обучението и неговото валидиране.

По отношение на исканията до Комисията за признаване на свидетелства за правоспособност или професионална компетентност от трета държава – искания, които се внасят от дадена държава членка пред Европейската комисия, докладчикът счита, че следва да се изисква нормативно такива искания да се разглеждат. Комисията не може сама да решава дали да започне процедурата по отношение на третата държава или не.

По-нататък докладчикът предлага две нови разпоредби, с които да се подобри качеството на обучението на европейските морски лица. От една страна, той предлага европейски сертификат за високи постижения за обучение на морски лица, който надхвърля минималните норми, определени на международно равнище, с цел развиване на европейско ноу-хау, адаптиране на уменията на морските лица към цифровизацията на професията, и също така с крайната цел да се осигури конкурентно предимство на световния пазар чрез обучение за европейските морски лица.

От друга страна, той предлага свидетелствата и сертификатите, издавани от държави членки или признати трети държави, да бъдат незабавно изпращани в централизирана електронна база данни на равнище ЕС, която да е свързана с базата данни за проверките съгласно Директива 2009/16/ЕО за държавния пристанищен контрол, така че да се намалят финансовите и човешките разходи, като в същото време се повиши ефикасността на системата за наблюдение като цяло.

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (27.11.2018)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/106/ЕО относно минималното ниво на обучение на морските лица и за отмяна на Директива 2005/45/ЕО
(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

Докладчик по становище: София Рибейру

КРАТКА ОБОСНОВКА

Усъвършенстването на образованието и на обучението е абсолютен приоритет за Европейския съюз и за лицата, които разработват неговите политики. Осигуряването на умения за европейските граждани е цел, чието постигане ще повиши устойчивостта на много сектори на икономиката; морският транспорт не прави изключение в това отношение.

Деветдесет процента от износа на стоки от Европейския съюз и 40 процента от търговията в рамките на Съюза се извършват по море. Поради това морският транспорт е ключова ос за развитието на европейската търговия, като има огромно икономическо въздействие и съответно създава голям брой работни места. С оглед на този факт трябва да осигурим обучение, специализации и сертифициране за морските лица, за да се сведат до минимум потенциалните заплахи за сигурността на човешкия живот и на стоките при пътувания по море или за морската среда по време на операции на борда на корабите. Законодателството на ЕС относно минималното ниво на обучение и минималните приемливи условия на труд и мерки за безопасност на борда трябва също така да бъде в съответствие с международните норми и конвенции, като се има предвид, че морският сектор е изначално глобализиран.

Настоящата правна уредба на ЕС вече съдържа съществени мерки с цел да се подпомогне отстраняването на недостатъчно квалифицираните екипажи от борда на корабите, плаващи под флага на държави от ЕС, като се повишават нивото на образование, обучение и издаване на свидетелства за членовете на екипажите. Същевременно бяха постигнати условия на равнопоставеност между морските лица, обучени в Съюза, и морските лица от трети държави чрез създаването на централизиран механизъм на ЕС в съответствие със задълженията на държавите членки, които те са поели при присъединяването си към Конвенцията STCW. С оглед на промените в законодателството в последно време обаче правото на ЕС трябва да бъде адаптирано, опростено и наново формулирано.

Настоящият процес на преразглеждане на Директива 2008/106/ЕО относно минималното ниво на обучение на морските лица и за отмяна на Директива 2005/45/ЕО ще задоволи посочената необходимост и поради това следва да има за цел както да премахне вече установените пропуски, така и да опрости и рационализира действащата нормативна уредба на ЕС в посочените области.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  В Директива 2008/106/ЕО се съдържа също така централизиран механизъм за признаване на свидетелства за морски лица, издадени от трети държави. Оценката по Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT)14 показа, че след въвеждането на централизирания механизъм са реализирани значителни икономии на разходи за държавите членки. При все това от оценката стана ясно също така, че броят на наетите на борда на плавателни съдове от Съюза морски лица от някои признати трети държави е много малък. В тази връзка, с цел по-ефикасно използване на наличните човешки и финансови ресурси, процедурата за признаване на трети държави следва да се основава на анализ на потребността от такова признаване, в това число прогнозно изчисление на броя капитани и лица от командния състав от съответната трета държава, които е вероятно да бъдат наети на плавателни съдове от Съюза.

(5)  В Директива 2008/106/ЕО се съдържа също така централизиран механизъм за признаване на свидетелства за морски лица, издадени от трети държави. Оценката по Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT)14 показа, че след въвеждането на централизирания механизъм са реализирани значителни икономии на разходи за държавите членки. При все това от оценката стана ясно също така, че по отношение на някои признати трети държави броят на издадените от държавите членки потвърждения, удостоверяващи признаването на свидетелства във връзка със свидетелства за правоспособност и свидетелства за професионална компетентност, издадени от съответните трети държави, е много малък.

_______________________________

_________________________________

14 SWD(2018)19

14 SWD(2018)19

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  За да се подобри в още по-голяма степен ефикасността на централизираната система за признаване на трети държави, повторната оценка на третите държави, които предоставят малък брой морски лица във флота от Съюза, следва да се осъществява през по-дълги периоди, които следва да се увеличат на десет години. Този по-дълъг период за повторна оценка на системата на такива трети държави обаче следва да се съчетае с приоритетни критерии, в които се вземат под внимание съображенията за безопасност, балансирането на потребността от ефикасност с ефективен предпазен механизъм в случай на влошаване на качеството на предоставяното от съответната трета държава обучение за морски лица.

(7)  За да се подобри в още по-голяма степен ефикасността на централизираната система за признаване на трети държави, повторната оценка на третите държави, които предоставят малък брой морски лица във флота от Съюза, следва да се осъществява през по-дълги периоди, които следва да се увеличат на десет години. Способностите на тези морски лица следва също така да се оценяват от държавите членки и ако е необходимо, съответните лица следва да преминат курс на обучение. Този по-дълъг период за повторна оценка на системата на такива трети държави обаче следва да се съчетае с приоритетни критерии, в които се вземат под внимание съображенията за безопасност, балансирането на потребността от ефикасност с ефективен предпазен механизъм в случай на влошаване на качеството на предоставяното от съответната трета държава обучение за морски лица.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  На равнището на Съюза е налична информация относно наетите морски лица от трети държави благодарение на съобщаваната от държавите членки относима информация, съхранявана в техните национални регистри на издадените свидетелства и потвърждения. Тази информация следва да се използва не само за статистически цели и за целите на формулиране на политиката, но и за подобряване на ефикасността на централизираната система за признаване на трети държави. Въз основа на съобщаваната от държавите членки информация признатите трети държави, които не са предоставяли на флота от Съюза морски лица в продължение на поне пет години, следва да се извадят от списъка на признатите трети държави. Освен това тази информация следва да се използва за подреждане по приоритет на повторните оценки на признатите трети държави.

(8)  На равнището на Съюза е налична информация относно наетите морски лица от трети държави благодарение на съобщаваната от държавите членки относима информация, съхранявана в техните национални регистри на издадените свидетелства и потвърждения. Тази информация следва да се използва не само за статистически цели и за целите на формулиране на политиката, но и за подобряване на ефикасността на централизираната система за признаване на трети държави. Въз основа на съобщаваната от държавите членки информация признаването на трети държави, които не са предоставяли на флота от Съюза морски лица в продължение на поне десет години, следва да се преразгледа. Процедурата по преразглеждане следва да обхваща възможността за запазване или оттегляне на признаването на съответната трета държава в съответствие с процедурата по разглеждане. Освен това тази информация следва да се използва за подреждане по приоритет на повторните оценки на признатите трети държави.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Необходимо е да се проведе широк дебат с участието на социалните партньори, държавите членки, институциите за обучение и други заинтересовани страни, за да се проучи възможността за създаване на доброволна система от хармонизирани свидетелства, излизаща извън рамките на STCW по отношение на нивото на обучение, за да се увеличи конкурентното предимство на европейските морски лица. Тази система „STCW +“ би могла да въведе „морски свидетелства за високи постижения“ на базата на европейски морски следдипломни курсове, които ще осигуряват на европейските морски лица умения, надхвърлящи изискванията на международно равнище. Нарастващата степен на цифровизация на морския сектор следва да спомогне за усъвършенстването и развитието на посочените умения и квалификация.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10б)  Образованието на европейските морски лица като капитани и лица от командния състав следва да бъде подпомагано от обмен на обучаващи се лица между институциите за морско образование и обучение в целия Съюз. С цел да се създават и развиват уменията и квалификацията на морските лица, плаващи под европейски флаг, е необходим обмен на добри практики между държавите членки. Обучението на морските лица следва да се ползва в пълна степен от възможностите, които предоставя програмата „Еразъм +“.

Изменение    6

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2008/106/ЕО

Член 5 б – параграф 5 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Доколкото това е възможно, държавите членки следва да поддържат актуален списъка на своите потребности от морски лица и на предлаганите работни места за такива лица.

Изменение    7

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2008/106/ЕО

Член 5 б – параграф 7 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7a.  В срок до... [пет години след влизането в сила на настоящата директива] Комисията представя оценка на въздействието на взаимното признаване на свидетелствата, издавани от държавите членки, върху заетостта на европейските морски лица.

Изменение    8

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а

Директива 2008/106/ЕО

Член 12 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  да покрие нормите за здравословна годност, предвидени в член 11; както и

a)  да покрие нормите за здравословна годност, предвидени в член 11 – както по отношение на физическото, така и на психическото здраве; както и

Изменение    9

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква а

Директива 2008/106/ЕО

Член 19 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държава членка, която възнамерява, с цел служба на борда на кораби, плаващи под нейно знаме, да признае чрез потвърждение посочените в параграф 1 свидетелства за правоспособност или свидетелства за професионална компетентност, издадени от трета държава на капитан, лице от командния състав или радиооператор, представя на Комисията искане за признаване на съответната трета държава, придружено с предварителен анализ на съответствието на третата държава с изискванията на Конвенцията STCW, като събере посочената в приложение II информация, в това число прогнозния брой капитани и лица от командния състав от тази държава, които е вероятно да бъдат наети.

Държава членка, която възнамерява, с цел служба на борда на кораби, плаващи под нейно знаме, да признае чрез потвърждение посочените в параграф 1 свидетелства за правоспособност или свидетелства за професионална компетентност, издадени от трета държава на капитан, лице от командния състав или радиооператор, представя на Комисията искане за признаване на съответната трета държава, придружено с предварителен анализ на съответствието на третата държава с изискванията на Конвенцията STCW, като събере посочената в приложение II информация, и в случаите, когато това е възможно – прогнозния брой капитани и лица от командния състав от тази държава, които е вероятно да бъдат наети.

Изменение    10

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква а

Директива 2008/106/ЕО

Член 19 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

След представяне на искането от държава членка Комисията взема решение за започване на процедурата за признаване на съответната трета държава. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 28, параграф 2.

След представяне на искането от държава членка Комисията започва процедурата за признаване на съответната трета държава.

Изменение    11

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква а

Директива 2008/106/ЕО

Член 19 – параграф 2 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато бъде прието положително решение за започване на процедурата за признаване, Комисията, подпомагана от Европейската агенция за морска безопасност и с евентуалното участие на отправилата искането държава членка, събира информацията, посочена в приложение II, и извършва оценка на системите за подготовка и освидетелстване на третата държава, за която е представено искане за признаване, за да провери дали съответната държава отговаря на всички изисквания на Конвенцията STCW и дали са предприети съответните мерки за предотвратяване на издаването на свидетелства с измама.“

Комисията, подпомагана от Европейската агенция за морска безопасност и с евентуалното участие на отправилата искането държава членка, събира информацията, посочена в приложение II, и извършва оценка на системите за подготовка и освидетелстване на третата държава, за която е представено искане за признаване, за да провери дали съответната държава отговаря на всички изисквания на Конвенцията STCW и дали са предприети съответните мерки за предотвратяване на издаването на свидетелства с измама.

Изменение    12

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б

Директива 2008/106/ЕО

Член 19 – параграф 3 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавата членка, която е представила искането, може да вземе решение за едностранно признаване на третата държава до вземането на решение в съответствие с настоящия параграф. В случай на такова едностранно признаване, държавата членка съобщава на Комисията броя на потвържденията, удостоверяващи признаване, издадени във връзка с посочените в параграф 1 свидетелства за правоспособност и свидетелства за професионална компетентност, издадени от третата държава до приемането на решението за признаването ѝ.

Държавата членка, която е представила искането, може да представи искане до Комисията за временно разрешение за признаване на третата държава до момента на вземане на решение в съответствие с настоящия параграф. В такъв случай държавата членка трябва да предостави на Комисията цялата необходима информация и документация, за да обоснове съответното искане до момента на вземане на решение в съответствие с настоящия параграф.

Изменение    13

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б

Директива 2008/106/ЕО

Член 19 – параграф 3 – алинея 3 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Ако липсва такава документация, Комисията отхвърля искането за временно признаване, като посочва основанията си.

Изменение    14

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Директива 2008/106/ЕО

Член 20 – параграф 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Ако в продължение на повече от пет години няма потвърждения, удостоверяващи признаване, издадени от държава членка във връзка с посочените в член 19, параграф 1 свидетелства за правоспособност или свидетелства за професионална компетентност, издадени от трета държава, признаването на свидетелствата на тази държава се оттегля. За тази цел Комисията приема решения за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 28, параграф 2, след като е уведомила държавите членки и съответната трета държава най-малко два месеца по-рано.

8.  Ако в продължение на повече от десет години няма потвърждения, удостоверяващи признаване, издадени от държава членка във връзка с посочените в член 19 свидетелства за правоспособност или свидетелства за професионална компетентност, издадени от трета държава, признаването на свидетелствата на тази държава се преразглежда, като се провеждат консултации с държавите членки и съответните заинтересовани лица. За тази цел Комисията, след като се проведе горепосочената процедура по преразглеждане, приема решения за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 28, след като е уведомила държавите членки и съответната трета държава най-малко два месеца по-рано.

Изменение    15

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква б

Директива 2008/106/ЕО

Член 21 – параграф 2 – буква е а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  фактът, че са издадени фалшиви свидетелства;

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Минимално ниво на обучение на морските лица

Позовавания

COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

11.6.2018

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Sofia Ribeiro

29.6.2018

Разглеждане в комисия

9.10.2018

 

 

 

Дата на приемане

27.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

17

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, António Marinho e Pinto, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

24

+

ALDE

Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc

PPE

Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

VERTS/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Miroslavs Mitrofanovs

17

-

ENF

Dominique Martin

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric

NI

Lampros Fountoulis

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Минимално ниво на обучение на морските лица

Позовавания

COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)

Дата на представяне на ЕП

24.5.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Dominique Riquet

5.7.2018

 

 

 

Дата на приемане

10.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

5

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Дата на внасяне

11.1.2019

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

40

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

5

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Mylène Troszczynski

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 25 януари 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност