Postup : 2018/0162(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0007/2019

Předložené texty :

A8-0007/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/04/2019 - 6.22

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0354

ZPRÁVA     ***I
PDF 288kWORD 98k
11.1.2019
PE 628.404v02-00 A8-0007/2019

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků a zrušuje směrnice 2005/45/ES

(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodaj: Dominique Riquet

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků a zrušuje směrnice 2005/45/ES

(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0315)),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl.  100 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-205/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne….(1)

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne….(2)

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0007/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Pro uchování vysoké úrovně námořní bezpečnosti a zabránění znečištění moří je zásadní zlepšit úroveň znalostí a dovedností námořníků Unie rozvojem námořního výcviku a vydáváním průkazů způsobilosti v souladu s mezinárodními pravidly.

(1)  Pro uchování vysoké úrovně námořní bezpečnosti a zabránění znečištění moří je zásadní zlepšit úroveň znalostí a dovedností námořníků Unie rozvojem námořního výcviku a vydáváním průkazů způsobilosti v souladu s mezinárodními pravidly a technologickým pokrokem a podniknout další kroky k posílení základny evropských námořních dovedností prostřednictvím poskytování pokročilých příležitostí v oblasti odborné přípravy a rozvoje pro námořníky v Unii.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Předpis STCW již obsahuje pokyny pro prevenci únavy (oddíl B-VIII/1), jakož i pro způsobilost k výkonu služby (oddíl A-VIII/1). Aby byla zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti, je nezbytné, aby byly normy stanovené v této mezinárodní úmluvě prosazovány a dodržovány bez výjimky.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  S cílem podpořit profesní mobilitu námořníků v EU a zabránit tomu, aby evropské námořní odvětví čelilo nedostatku kvalifikovaných pracovníků se správnou kombinací dovedností a schopností, mělo by se usnadnit vzájemné uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydávaných členskými státy. Členské státy by proto měly plně uznávat průkazy odborné způsobilosti a doklady vydané námořníkům jinými členskými státy, a to i pro účely vydávání vnitrostátních průkazů kompetence. Pokud členský stát odmítne potvrdit nebo přijmout platný průkaz způsobilosti vydaný jiným členským státem, měl by uvést důvody, na nichž je toto rozhodnutí založeno.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Směrnice 2008/106/ES rovněž obsahuje centralizovaný mechanismus pro uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných třetími zeměmi. Hodnocení programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT)14 ukázalo, že členské státy od zavedení centralizovaného mechanismu dosáhly značných úspor nákladů. Nicméně pokud jde o některé uznané třetí země, hodnocení rovněž odhalilo, že pouze omezený počet námořníků byl následně zaměstnán na plavidlech Unie. Pro účinnější využívání dostupných lidských a finančních zdrojů by tedy postup pro uznávání třetích zemí měl být založen na analýze potřeby takového uznání, včetně odhadu počtu velitelů a důstojníků z dané země, kteří budou pravděpodobně zaměstnáni na plavidlech Unie.

(5)  Směrnice 2008/106/ES rovněž obsahuje centralizovaný mechanismus pro uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných třetími zeměmi. Hodnocení programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT)14 ukázalo, že členské státy od zavedení centralizovaného mechanismu dosáhly značných úspor nákladů. Nicméně pokud jde o některé uznané třetí země, hodnocení rovněž odhalilo, že co se týče průkazů kompetence nebo průkazů odborné způsobilosti vydaných těmito třetími zeměmi, vydaly členské státy pouze omezený počet potvrzení ověřujících uznání průkazů způsobilosti.

_________________

_________________

14 SWD(2018)19.

14 SWD(2018)19.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Aby bylo zajištěno právo všech námořníků na důstojné zaměstnání a omezilo se narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu, mělo by být uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných třetími zeměmi podmíněno ratifikací Mezinárodní úmluvy o práci na moři těmito třetími zeměmi.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  S cílem dále zvýšit účinnost centralizovaného systému pro uznávání třetích zemí by přehodnocení třetích zemí, které loďstvu Unie poskytují nízký počet námořníků, mělo být prováděno v delších intervalech, jež by se měly zvýšit na deset let. Nicméně tato dlouhá lhůta pro přehodnocení systému těchto třetích zemí by měla být spojena s prioritními kritérii, která zohledňují bezpečnostní otázky a zajišťují rovnováhu potřeby účinnosti a efektivního ochranného mechanismu pro případ zhoršení kvality výcviku námořníků poskytovaného v příslušných třetích zemích.

(7)  S cílem dále zvýšit účinnost centralizovaného systému pro uznávání třetích zemí by přehodnocení třetích zemí, které loďstvu Unie poskytují nízký počet námořníků, mělo být prováděno v delších intervalech, jež by se měly zvýšit na osm let. Způsobilost těchto námořníků by také měly posuzovat členské státy a v případě nutnosti by se tito námořníci měli podrobit výcviku. Nicméně tato dlouhá lhůta pro přehodnocení systému těchto třetích zemí by měla být spojena s prioritními kritérii, která zohledňují bezpečnostní otázky a zajišťují rovnováhu potřeby účinnosti a efektivního ochranného mechanismu pro případ zhoršení kvality výcviku námořníků poskytovaného v příslušných třetích zemích.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Informace o námořnících zaměstnaných z třetích zemí jsou na úrovni Unie dostupné prostřednictvím sdělení členských států o příslušných informacích uchovávaných v jejich národních registrech týkajících se vydaných průkazů způsobilosti a potvrzení. Tyto informace by neměly být využity pouze za účelem vytváření statistik a politik, ale také za účelem zlepšování účinnosti centralizovaného systému uznávání třetích zemí. Uznané třetí země, které na základě informací od členských států loďstvu Unie neposkytly námořníky po dobu nejméně pěti let, budou vyřazeny ze seznamu uznaných třetích zemí. Tyto informace navíc musí být použity s cílem stanovit priority přehodnocení uznaných třetích zemí.

(8)  Informace o námořnících zaměstnaných z třetích zemí jsou na úrovni Unie dostupné prostřednictvím sdělení členských států o příslušných informacích uchovávaných v jejich národních registrech týkajících se vydaných průkazů způsobilosti a potvrzení. Tyto informace by neměly být využity pouze za účelem vytváření statistik a politik, ale také za účelem zlepšování účinnosti centralizovaného systému uznávání třetích zemí. Uznání třetích zemí, které na základě informací od členských států loďstvu Unie neposkytly námořníky po dobu nejméně osmi let, by měla být podrobena opětovnému přezkumu. Přezkumný proces by měl zahrnovat možnost pozastavení nebo zrušení uznání příslušné třetí země. Tyto informace navíc musí být použity s cílem stanovit priority přehodnocení uznaných třetích zemí.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Ustanovení o uznávání odborných kvalifikací v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES15 se nevztahují na uznávání průkazů způsobilosti námořníků podle směrnice 2008/106/ES. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/45/ES16 upravovala vzájemné uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy. Nicméně definice průkazů způsobilosti námořníků, které jsou uvedeny ve směrnici 2005/45/ES, se po změnách úmluvy STCW v roce 2010 staly zastaralými. Režim vzájemného uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy by tudíž měl být pozměněn tak, aby odrážel mezinárodní změny a nové definice průkazů způsobilosti námořníků obsažené ve směrnici 2008/106/ES. Kromě toho průkazy zdravotní způsobilosti námořníků vydané subjekty pověřenými členskými státy by rovněž měly být zahrnuty do režimu vzájemného uznávání. S cílem odstranit nejednoznačnost a riziko nesrovnalostí mezi směrnicemi 2005/45/ES a 2008/106/ES by vzájemné uznávání průkazů způsobilosti námořníků měla upravovat směrnice 2008/106/ES.

(9)  Ustanovení o uznávání odborných kvalifikací v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES15 se nevztahují na uznávání průkazů způsobilosti námořníků podle směrnice 2008/106/ES. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/45/ES16 upravovala vzájemné uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy. Nicméně definice průkazů způsobilosti námořníků, které jsou uvedeny ve směrnici 2005/45/ES, se po změnách úmluvy STCW v roce 2010 staly zastaralými. Režim vzájemného uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy by tudíž měl být pozměněn tak, aby odrážel mezinárodní změny a nové definice průkazů způsobilosti námořníků obsažené ve směrnici 2008/106/ES. Kromě toho průkazy zdravotní způsobilosti námořníků vydané subjekty pověřenými členskými státy by rovněž měly být zahrnuty do režimu vzájemného uznávání. S cílem odstranit nejednoznačnost a riziko nesrovnalostí mezi směrnicemi 2005/45/ES a 2008/106/ES by vzájemné uznávání průkazů způsobilosti námořníků měla upravovat směrnice 2008/106/ES. Ke snížení administrativní zátěže pro členské státy a k usnadnění řízení nástupu posádek na palubu je nezbytné přejít na elektronický systém průkazů způsobilosti námořníků s cílem dosáhnout do roku 2027 úplného převedení průkazů způsobilosti do elektronické podoby.

__________________

__________________

15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22).

15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22).

16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/45/ES o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy a o změně směrnice 2001/25/ES (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 160).

16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/45/ES o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy a o změně směrnice 2001/25/ES (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 160).

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  S cílem přispět k větší bezpečnosti, lepší účinnosti správy plavidel plujících pod vlajkou některého z členských států a k podpoře námořníků, kteří získali výcvik v rámci Unie, je důležité dále rozvíjet evropské námořní know-how a zvyšovat kvalifikace a dovednosti námořníků zejména v souvislosti s technologickým pokrokem a digitalizací odvětví. Je tedy vhodné nabízet odborný výcvik přesahující minimální požadavky úmluvy STCW, jenž by byl završen evropským námořním diplomem o vynikající kvalitě, jak to dne 9. června 2011 doporučila Komisi pracovní skupina pro zaměstnanost a konkurenceschopnost v námořním odvětví. Mimoto je třeba vybízet k podpoře mechanismu Erasmus+ pro odborný výcvik námořníků, aby bylo možné mít prospěch z výměny osvědčených postupů mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9b)  Průkazy způsobilosti by měly být centralizovány v elektronické databázi na úrovni Unie, jež by byla propojena také s databází podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES1a. Tato digitalizace údajů je přirozenou součástí technologického vývoje v oblasti shromažďování a předávání údajů a jejím cílem je přispět k úspoře nákladů a účinnému využívání lidských zdrojů.

 

____________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 57).

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Při zvažování možnosti vytvořit dobrovolný systém harmonizovaných průkazů způsobilosti s úrovní výcviku přesahující rámec STCW, aby se zvýšily konkurenční výhody evropských námořníků, je nezbytná široká diskuse zahrnující sociální partnery, členské státy, instituce odborné přípravy a další zúčastněné strany. Taková úmluva STCW+ by mohla zavést „osvědčení o vynikající kvalitě v námořním odvětví“ opírající se o evropské námořní postgraduální kurzy, které by evropským námořníkům poskytovaly dovednosti nad rámec mezinárodních požadavků. Posilování digitalizace námořního odvětví by mělo pomoci zlepšit a rozvíjet tyto dovednosti a kvalifikace.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10b)  Vzdělávání evropských námořníků, jako jsou velitelé a důstojníci, by mělo být podporováno studentskými výměnami mezi institucemi námořního vzdělávání a výcviku v celé Unii. V zájmu pěstování a rozvoje dovedností a kvalifikací námořníků plujících pod evropskou vlajkou je nezbytná výměna osvědčených postupů mezi členskými státy. Výcvik námořníků by měl plně využívat příležitosti poskytované programem Erasmus+.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Směrnice 2008/106/ES

Čl. 5 – odst. 10

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

2a)  V článku 5 se odstavec 10 nahrazuje tímto:

10. S výhradou čl. 19 odst. 7 se musí originál každého průkazu způsobilosti požadovaného touto směrnicí nacházet na lodi, na které držitel průkazu způsobilosti slouží.

„10. S výhradou čl. 19 odst. 7 se musí originál každého průkazu způsobilosti požadovaného touto směrnicí nacházet na lodi, na které držitel průkazu způsobilosti slouží, v papírové nebo elektronické podobě, jehož pravost a platnost jsou zaručeny vydávajícím členským státem a mohou být ověřeny v rámci postupu podle odst. 12 písm. b) a odstavce 13 tohoto článku.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0106&from=CS)

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 b (nový)

Směrnice 2008/106/ES

Čl. 5 – odst. 13

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

2b)  V článku 5 se odstavec 13 nahrazuje tímto:

13. Od 1. ledna 2017 se informace, které se mají zpřístupnit v souladu s odst. 12 písm. b), zpřístupňují v elektronické podobě.

„13. Od 1. ledna 2017 se informace, které se mají zpřístupnit v souladu s odst. 12 písm. b), zpřístupňují v elektronické podobě. Od 1. ledna 2027 jsou všechny průkazy způsobilosti a potvrzení podle odst. 12 písm. a) dostupné v elektronické podobě.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0035&from=CS)

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2008/106/ES

Čl. 5 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely čl. 20 odst. 8, čl. 21 odst. 2 a pro využití členskými státy a Komisí v rámci tvorby politik předloží členské státy každoročně Komisi informace uvedené v příloze V této směrnice, které se týkají průkazů kompetence a potvrzení ověřujících uznání průkazů kompetence. Členské státy rovněž mohou dobrovolně poskytnout informace o průkazech odborné způsobilosti vydaných členům mužstva v souladu s kapitolami II, III a VII přílohy úmluvy STCW.

Pro účely čl. 20 odst. 8, čl. 21 odst. 2 a pro zjednodušení provádění článku 8 Komise zřídí, spravuje a aktualizuje databázi, k níž jsou připojeny všechny členské státy a jež obsahuje všechny informace uvedené v příloze V této směrnice, které se týkají průkazů kompetence a potvrzení ověřujících uznání průkazů odborné způsobilosti vydaných v souladu s předpisy V/1-1 a V/1-2 úmluvy STCW.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2008/106/ES

Čl. 5 a – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.   Databáze průkazů způsobilosti námořníků musí být propojena s databází kontrol podle článku 24 směrnice 2009/16/ES.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 2008/106/ES

Čl. 5 b – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý členský stát přijme průkazy odborné způsobilosti a doklady vydané jiným členským státem nebo subjekty pověřenými členským státem s cílem povolit námořníkům sloužit v jeho loďstvu.

1.  Každý členský stát přijme průkazy odborné způsobilosti a doklady vydané jiným členským státem nebo subjekty pověřenými členským státem v papírové nebo elektronické podobě s cílem povolit námořníkům sloužit v jeho loďstvu a s cílem vydávat průkazy kompetence nebo průkazy odborné způsobilosti. První rozhodnutí o přijetí takových průkazů způsobilosti nebo dokladů se vydá do jednoho měsíce od obdržení žádosti a podpůrné dokumentace.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 2008/106/ES

Čl. 5 b – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Každý členský stát uzná průkazy kompetence vydané jiným členským státem nebo průkazy odborné způsobilosti vydané jiným členským státem velitelům a důstojníkům v souladu s pravidly V/1-1 a V/1-2 přílohy I potvrzením uvedeného průkazu způsobilosti na důkaz jeho uznání. Potvrzení ověřující uznání se omezuje na postavení, funkce a úrovně kompetence nebo odborné způsobilosti, které jsou v něm stanovené. Použitý vzor potvrzení musí být v souladu se vzorem uvedeným v oddíle A-I/2 odst. 3 předpisu STCW.

2.  Každý členský stát uzná průkazy kompetence vydané jiným členským státem nebo průkazy odborné způsobilosti vydané jiným členským státem velitelům a důstojníkům v souladu s pravidly V/1-1 a V/1-2 přílohy I potvrzením uvedeného průkazu způsobilosti na důkaz jeho uznání. Potvrzení ověřující uznání se omezuje na postavení, funkce a úrovně kompetence nebo odborné způsobilosti, které jsou v něm stanovené. Toto potvrzení se vydává pouze v případě, že byly splněny všechny požadavky úmluvy STCW v souladu s pravidlem I/2 odst. 7 této úmluvy. Použitý vzor potvrzení musí být v souladu se vzorem uvedeným v oddíle A-I/2 odst. 3 předpisu STCW.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 2008/106/ES

Čl. 5 b – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy zajistí v souladu s vnitrostátními právními předpisy a postupy, že námořníci mají právo na odvolání proti jakémukoli odmítnutí potvrdit nebo přijmout platný průkaz způsobilosti nebo proti neobdržení odpovědi na požadavek o potvrzení nebo přijetí.

4.  Členské státy zajistí v souladu s vnitrostátními právními předpisy a postupy, že námořníci mají právo na odvolání proti jakémukoli odmítnutí potvrdit nebo přijmout platný průkaz způsobilosti nebo proti neobdržení odpovědi na požadavek o potvrzení nebo přijetí či neodůvodněnému zpoždění a že námořníci mají k dispozici odpovídající bezplatné poradenství a podporu, pokud jde o tato odvolání.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 2008/106/ES

Čl. 5 b – odst. 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Členské státy by měly seznam svých potřeb a pracovních nabídek pro námořníky v maximální možné míře průběžně aktualizovat.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 2008/106/ES

Čl. 5 b – odst. 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a.  Členské státy s pomocí Komise a za účasti sociálních partnerů připraví vzájemně uznávaný evropský námořní diplom o vynikající kvalitě, který námořníkům poskytne pokročilé odborné vzdělání nad rámec požadavků úmluvy STCW, s cílem dále posílit základnu evropských námořních dovedností.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 2008/106/ES

Čl. 5 b – odst. 7 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7b.  Do ... [vložte datum pět let po vstupu v platnost] předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě hodnocení dopadu vzájemného uznávání odborné přípravy a kvalifikace námořníků na zaměstnávání a dovednosti evropských námořníků, včetně návrhů dalších opatření s ohledem na toto hodnocení.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a

Směrnice 2008/106/ES

Čl. 12 – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vyhovět požadavkům na zdravotní způsobilost předepsaným článkem 11; a že

a)  vyhovět požadavkům na zdravotní způsobilost, jak z fyzického, tak duševního hlediska, předepsaným článkem 11 a že

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a a (nové)

Směrnice 2008/106/ES

Čl. 19 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

aa)  V článku 19 se odstavec 1 mění takto:

1.  Námořníkům, kteří nejsou držiteli průkazů kompetence vydaných členskými státy nebo průkazů odborné způsobilosti vydaných členskými státy velitelům a důstojníkům v souladu s pravidly V/1-1 a V/1-2 úmluvy STCW, může být povoleno sloužit na lodích plujících pod vlajkou členského státu, pokud bylo postupy uvedenými v odstavcích 2 až 6 tohoto článku přijato rozhodnutí o uznání jejich průkazů kompetence a průkazů odborné způsobilosti.

 

1.  Námořníkům, kteří nejsou držiteli průkazů kompetence vydaných členskými státy nebo průkazů odborné způsobilosti vydaných členskými státy velitelům a důstojníkům v souladu s pravidly V/1-1 a V/1-2 úmluvy STCW, může být povoleno sloužit na lodích plujících pod vlajkou členského státu, pokud bylo postupy uvedenými v odstavcích 2 až 6 tohoto článku přijato rozhodnutí o uznání jejich průkazů kompetence a průkazů odborné způsobilosti a pokud třetí země, na níž se postup uznávání vztahuje, ratifikovala Mezinárodní úmluvu o práci na moři.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:323:0033:0061:CS:PDF

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a

Směrnice 2008/106/ES

Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členský stát, který má úmyslu vydáním potvrzení uznat průkazy kompetence nebo průkazy odborné způsobilosti uvedené v odstavci 1, které třetí země vydala veliteli lodě, důstojníkovi nebo radistovi pro službu na lodích plujících pod vlajkou tohoto státu, podá Komisi svou žádost o uznání této třetí země spolu s předběžnou analýzou, jak tento třetí stát dodržuje požadavky úmluvy STCW, tím, že shromáždí informace uvedené v příloze II včetně odhadovaného počtu velitelů a důstojníků z této země, kteří budou pravděpodobně zaměstnáni.

Členský stát, který má úmyslu vydáním potvrzení uznat průkazy kompetence nebo průkazy odborné způsobilosti uvedené v odstavci 1, které třetí země vydala veliteli lodě, důstojníkovi nebo radistovi pro službu na lodích plujících pod vlajkou tohoto státu, podá Komisi svou žádost o uznání této třetí země spolu s předběžnou analýzou, jak tento třetí stát dodržuje požadavky úmluvy STCW a Mezinárodní úmluvy o práci na moři, tím, že shromáždí informace uvedené v příloze II. V předběžné analýze uvede členský stát na podporu své žádosti další informace týkající se důvodů pro uznání třetí země. Vedle předběžné analýzy týkající se dodržování předpisů předloží členský stát odůvodněný odhad počtu velitelů, důstojníků a radistů z této země, kteří budou pravděpodobně zaměstnáni, s výjimkou řádně odůvodněných případů.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a

Směrnice 2008/106/ES

Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Poté, co členský stát podá žádost, Komise rozhodne o zahájení postupu uznání této třetí země. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 28 odst. 2.

Poté, co členský stát podá žádost, zahájí Komise postup uznání této třetí země.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a

Směrnice 2008/106/ES

Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Po přijetí kladného rozhodnutí o zahájení postupu uznání Komise s pomocí Evropské agentury pro námořní bezpečnost a s možným zapojením členského státu, který podal žádost, shromáždí informace uvedené v příloze II a posoudí, jaké jsou v této třetí zemi systémy výcviku a vydávání průkazů způsobilosti, s cílem ověřit, zda tato země splňuje všechny požadavky úmluvy STCW a zda jsou přijata vhodná opatření k zabránění vydání podvodných průkazů způsobilosti.

Komise s pomocí Evropské agentury pro námořní bezpečnost a s možným zapojením členského státu, který podal žádost, a každého dalšího dotčeného členského státu, shromáždí informace uvedené v příloze II a posoudí, jaké jsou v této třetí zemi systémy výcviku a vydávání průkazů způsobilosti, s cílem ověřit, zda tato země splňuje všechny požadavky úmluvy STCW a zda jsou přijata vhodná opatření k zabránění vydání podvodných průkazů způsobilosti.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7

Směrnice 2008/106/ES

Čl. 20 – odst. 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Pokud členský stát nevydá žádná potvrzení ověřující uznání průkazů kompetence nebo průkazů odborné způsobilosti podle čl. 19 odst. 1 vydaných třetí zemí po dobu delší než pět let, uznání průkazů způsobilosti této země bude odvoláno. Komise za tímto účelem přijme prováděcí rozhodnutí v souladu s přezkumným postupem podle čl. 28 odst. 2 poté, co uvědomí členské státy i dotčenou třetí zemi alespoň dva měsíce předem.

8.  Pokud členský stát nevydá žádná potvrzení ověřující uznání průkazů kompetence nebo průkazů odborné způsobilosti podle čl. 19 odst. 1 vydaných třetí zemí po dobu delší než osm let, uznání průkazů způsobilosti této země bude přezkoumáno. Komise za tímto účelem přijme prováděcí rozhodnutí v souladu s přezkumným postupem podle čl. 28 odst. 2 poté, co uvědomí členské státy i dotčenou třetí zemi alespoň tři měsíce předem.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. a

Směrnice 2008/106/ES

Čl. 21 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Třetí země, které byly uznány postupem podle čl. 19 odst. 3 prvního pododstavce, včetně zemí uvedených v čl. 19 odst. 6, Komise s pomocí Evropské agentury pro námořní bezpečnost pravidelně, nejméně však do deseti let od posledního hodnocení, přehodnocuje s cílem ověřit, zda plní odpovídající kritéria stanovená v příloze II a zda přijaly vhodná opatření k zabránění vydávání podvodných průkazů způsobilosti.

1.  Třetí země, které byly uznány postupem podle čl. 19 odst. 3 prvního pododstavce, včetně zemí uvedených v čl. 19 odst. 6, Komise s pomocí Evropské agentury pro námořní bezpečnost pravidelně, nejméně však do sedmi let od posledního hodnocení, přehodnocuje s cílem ověřit, zda plní odpovídající kritéria stanovená v příloze II a zda přijaly vhodná opatření k zabránění vydávání podvodných průkazů způsobilosti.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. b

Směrnice 2008/106/ES

Čl. 21 – odst. 2 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  počet programů schválených třetí zemí;

d)  počet programů výcviku a rozvoje námořníků schválených třetí zemí;

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. b

Směrnice 2008/106/ES

Čl. 21 – odst. 2 – písm. f a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  celkový počet námořníků poskytnutých třetí zemí loďstvu Unie a úroveň výcviku a kvalifikace těchto námořníků;

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. b

Směrnice 2008/106/ES

Čl. 21 – odst. 2 – písm. f b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fb)  informace týkající se standardů vzdělávání a odborného výcviku v dané třetí zemi poskytované kterýmikoliv dotčenými orgány nebo jinými zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9

Směrnice 2008/106/ES

Čl. 25 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy sdělují Komisi informace uvedené v příloze V pro účely čl. 20 odst. 8, čl. 21 odst. 2 a pro využití členskými státy a Komisí v rámci tvorby politik.

1.  Členské státy zajistí, aby informace uvedené v příloze V byly zaneseny do databáze zřízené podle článku 5a ihned po vydání příslušného průkazu způsobilosti nebo potvrzení.

 

Členské státy zajistí, aby informace zanesené do databáze podle článku 5a byly do 72 hodin validovány pro účely zveřejnění.

 

Členské státy mají přístup ke všem informacím zaneseným do databáze zřízené podle článku 5a za účelem provádění článku 8.

(1)

Úř. věst. C ... (Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.)

(2)

Úř. věst. C ... (Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.)


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Význam lidského faktoru pro bezpečnost na moři a ochranu mořského prostředí je na úrovni EU uznáván. Za obzvláště důležité prvky pro dosažení vysoké úrovně se považuje zlepšování námořního vzdělávání, výcvik a vydávání průkazů způsobilosti námořníkům.

V rámci EU se na tuto oblast vztahují dvě směrnice: směrnice 2008/106/ES, která definuje minimální normy výcviku a vzdělání, a směrnice 2005/45/ES, jež podporuje profesní mobilitu námořníků v rámci EU usnadněním vzájemného uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy. Konkrétně:

  směrnice 2008/106/ES začleňuje na úrovni EU mezinárodní rámec pro výcvik, průkazy způsobilosti a strážní službu námořníků, které vypracovala Mezinárodní námořní organizace (IMO) a jež jsou stanoveny v Mezinárodní úmluvě o minimálních normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků z roku 1978, ve znění pozdějších předpisů (úmluva STCW);

  směrnice 2005/45/ES přispívá k profesní mobilitě námořníků v rámci EU tím, že zavedla zjednodušený postup usnadňující vzájemné uznávání průkazů způsobilosti vydaných členskými státy.

Hodnocení kvality platných právních předpisů

V rámci hodnocení REFIT (program pro účelnost a účinnost právních předpisů) se ukázalo, že rámec EU pro výcvik a vydávání průkazů způsobilosti námořníků do značné míry dosáhl svých klíčových cílů a zůstává relevantní. Na jedné straně přispívá k omezování nedostatečně kvalifikovaných posádek sloužících na lodích plujících pod vlajkami členských států EU díky lepšímu vzdělávání a výcviku námořníku i vydávání jejich průkazů způsobilosti. Na druhé straně jsou konkurenční podmínky mezi námořníky vycvičenými v EU a námořníky ze třetích zemí harmonizovány vytvořením centralizovaného mechanismu na úrovni EU. A konečně, vzájemné uznávání průkazů způsobilosti námořníků podle směrnice 2005/45/ES umožnilo zlepšit profesní mobilitu námořníků mezi plavidly plujícími pod vlajkami členských států EU.

Hodnocení REFIT však rovněž zjistilo určité nedostatky v oblasti účinnosti a přiměřenosti některých regulatorních požadavků, zejména tyto:

  správní rámec pro postup uznávání a přehodnocování třetích zemí postrádá účinnost.

  Oblast působnosti režimu vzájemného uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy postrádá srozumitelnost a právní jistotu.

  Směrnice 2008/106/ES musí být pravidelně harmonizována s ohledem na nejnovější změny úmluvy STCW, pokud jde například o nové předpisy v oblasti kvalifikace a výcviku námořníků pracujících na osobních lodích, lodích používajících plyny nebo jiné palivo s nízkým bodem vzplanutí (příslušný kodex IFGF) a lodích působících v polárních vodách. V tomto ohledu vede stávající postup začleňování změn úmluvy STCW ke značným zpožděním, čímž vzniká riziko, že právo Unie nebude po významné časové období v souladu s mezinárodním rámcem.

Návrh Komise 

Návrh Komise je zaměřen na zjednodušení a zefektivnění stávajícího právního rámce EU pro minimální výcvik a vydávání průkazů způsobilosti námořníků a má tři následující cíle:

  zaprvé zachovat soulad pravidel EU s mezinárodním rámcem;

  zadruhé modernizovat centralizovaný mechanismus pro uznávání třetích zemí ke zvýšení jeho účinnosti;

  a konečně zvýšit právní srozumitelnost, pokud jde o vzájemné uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy.

Postoj zpravodaje

Zpravodaj podporuje a vítá návrh Komise, jehož cílem je harmonizovat evropské normy s pravidly úmluvy STCW definovanými v rámci Mezinárodní námořní organizace (IMO). Zpravodaj si je vědom toho, že je třeba podporovat a kontrolovat kvalitu výcviku námořníků sloužících na lodích plujících pod vlajkami členských států EU, a to zejména ověřováním kvality výcviku námořníků přijatých z třetích zemí, pokud jde o uznávání průkazů způsobilosti, s cílem zajistit bezpečnost na palubách plavidel.

Zejména se domnívá, že úpravy Evropské komise týkající se vzájemného uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydávaných členskými státy povedou ke zjednodušení a k odstranění právních redundancí mezi mezinárodním rámcem a směrnicí 2008/106/ES.

Zpravodaj také vítá návrh na přezkum postupu uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných ve třetích zemích i návrh mechanismu na odvolání uznávání těchto průkazů. Domnívá se však, že doba, po jejímž uplynutí může být uznání třetí země odvoláno, by se měla prodloužit z pěti na osm let, pokud nejsou přijímáni žádní námořníci z těchto zemí na plavidla plující pod vlajkou členského státu – tato dodatečná lhůta je nezbytná, aby se dosáhlo souladu s trváním výcviku a jeho validací.

Pokud jde o žádosti o uznávání průkazů nebo osvědčení způsobilosti třetí země, které členské státy předloží Evropské komisi, zpravodaj se domnívá, že je třeba je právně prověřit. Komise nemůže sama rozhodovat o zahajování nebo nezahajování postupu v jednotlivých třetích zemích.

Zpravodaj navrhuje také dvě nová ustanovení pro zvýšení kvality výcviku evropských námořníků. Zaprvé navrhuje evropské osvědčení o vynikající kvalitě pro výcvik námořníků, který by přesahoval minimální standardy definované na mezinárodní úrovni, s cílem rozvíjet evropské know-how, přizpůsobit dovednosti námořníků digitalizaci tohoto povolání, ale také poskytnout evropským námořníkům konkurenční výhodu na světovém trhu.

Zadruhé navrhuje, aby průkazy a osvědčení způsobilosti vydané členskými státy nebo uznanými třetími státy byly okamžitě zadávány do elektronické databáze centralizované na úrovni Evropské unie a propojené s databází kontrol podle směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci, s cílem snížit finanční a lidské náklady a zároveň zvýšit celkovou účinnost systému kontroly.


STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (27.11.2018)

pro Výbor pro dopravu a cestovní ruch

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků a zrušuje směrnice 2005/45/ES

(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

Zpravodajka: Sofia Ribeiro

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zkvalitnění vzdělávání a výcviku námořníků je absolutní prioritou Evropské unie a tvůrců jejích politik. Poskytnout evropským občanům dovednosti je ambicí, která zvýší udržitelnost mnoha odvětví ekonomiky, námořní dopravu nevyjímaje.

Devadesát procent vývozu zboží ven z Evropské unie a 40 % jejího vnitřního obchodu se zprostředkovává po moři. Námořní doprava je proto klíčovou osou pro rozvoj evropského obchodu s obrovským dopadem na hospodářství, a následně na vytváření pracovních míst. Musíme proto zajistit výcvik, speciální vyškolení a certifikaci námořníků tak, aby se minimalizovaly potenciální hrozby pro bezpečnost lidí a zboží na moři a pro mořské prostředí během operací na palubě plavidel. Vzhledem k tomu, že námořní doprava je svou povahou zákonitě globalizovaným odvětvím, musí právní předpisy EU ohledně minimální úrovně výcviku, minimálních přijatelných pracovních podmínek a bezpečnostních opatření na palubě být také v souladu s mezinárodními normami a konvencemi.

Tím, že se zvýšila úroveň výcviku námořníků a certifikace, učinil již stávající právní rámec EU velký pokrok v podpoře eliminace posádek, které pracují na palubě lodí plujících pod vlajkou EU a nesplňují normy. Zároveň se na základě závazků, jež členské státy přijaly na základě přistoupení k úmluvě STCW, zřídil centralizovaný mechanismus EU, jímž se dosáhlo rovných podmínek mezi námořníky, kteří obdrželi výcvik v Unii, a zaměstnanými námořníky z třetích zemí. S ohledem na nejnovější legislativní vývoj je však třeba právní předpisy EU přepracovat, zjednodušit a přeformulovat.

Stávající proces přezkumu směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků a zrušení směrnice 2005/45/ES tuto potřebu vyřeší. Zároveň by měl odstranit zjištěné mezery v předpisech a zjednodušit a racionalizovat regulační rámec EU v těchto oblastech.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh  1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Směrnice 2008/106/ES rovněž obsahuje centralizovaný mechanismus pro uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných třetími zeměmi. Hodnocení programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT)14 ukázalo, že členské státy od zavedení centralizovaného mechanismu dosáhly značných úspor nákladů. Nicméně pokud jde o některé uznané třetí země, hodnocení rovněž odhalilo, že pouze omezený počet námořníků byl následně zaměstnán na plavidlech Unie. Pro účinnější využívání dostupných lidských a finančních zdrojů by tedy postup pro uznávání třetích zemí měl být založen na analýze potřeby takového uznání, včetně odhadu počtu velitelů a důstojníků z dané země, kteří budou pravděpodobně zaměstnáni na plavidlech Unie.

(5)  Směrnice 2008/106/ES rovněž obsahuje centralizovaný mechanismus pro uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných třetími zeměmi. Hodnocení programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT)14 ukázalo, že členské státy od zavedení centralizovaného mechanismu dosáhly značných úspor nákladů. Nicméně pokud jde o některé uznané třetí země, hodnocení rovněž odhalilo, že co se týče průkazů kompetence nebo průkazů odborné způsobilosti vydaných těmito třetími zeměmi, byl členskými státy vydán pouze omezený počet potvrzení ověřujících uznání průkazů způsobilosti.

_______________________________

_________________________________

14 SWD(2018)19

14 SWD(2018)19

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  S cílem dále zvýšit účinnost centralizovaného systému pro uznávání třetích zemí by přehodnocení třetích zemí, které loďstvu Unie poskytují nízký počet námořníků, mělo být prováděno v delších intervalech, jež by se měly zvýšit na deset let. Nicméně tato dlouhá lhůta pro přehodnocení systému těchto třetích zemí by měla být spojena s prioritními kritérii, která zohledňují bezpečnostní otázky a zajišťují rovnováhu potřeby účinnosti a efektivního ochranného mechanismu pro případ zhoršení kvality výcviku námořníků poskytovaného v příslušných třetích zemích.

(7)  S cílem dále zvýšit účinnost centralizovaného systému pro uznávání třetích zemí by přehodnocení třetích zemí, které loďstvu Unie poskytují nízký počet námořníků, mělo být prováděno v delších intervalech, jež by se měly zvýšit na deset let. Způsobilost těchto námořníků by také měly posuzovat členské státy a v případě nutnosti by se měli podrobit výcviku. Nicméně tato dlouhá lhůta pro přehodnocení systému těchto třetích zemí by měla být spojena s prioritními kritérii, která zohledňují bezpečnostní otázky a zajišťují rovnováhu potřeby účinnosti a efektivního ochranného mechanismu pro případ zhoršení kvality výcviku námořníků poskytovaného v příslušných třetích zemích.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Informace o námořnících zaměstnaných z třetích zemí jsou na úrovni Unie dostupné prostřednictvím sdělení členských států o příslušných informacích uchovávaných v jejich národních registrech týkajících se vydaných průkazů způsobilosti a potvrzení. Tyto informace by neměly být využity pouze za účelem vytváření statistik a politik, ale také za účelem zlepšování účinnosti centralizovaného systému uznávání třetích zemí. Uznané třetí země, které na základě informací od členských států loďstvu Unie neposkytly námořníky po dobu nejméně pěti let, budou vyřazeny ze seznamu uznaných třetích zemí. Tyto informace navíc musí být použity s cílem stanovit priority přehodnocení uznaných třetích zemí.

(8)  Informace o námořnících zaměstnaných z třetích zemí jsou na úrovni Unie dostupné prostřednictvím sdělení členských států o příslušných informacích uchovávaných v jejich národních registrech týkajících se vydaných průkazů způsobilosti a potvrzení. Tyto informace by neměly být využity pouze za účelem vytváření statistik a politik, ale také za účelem zlepšování účinnosti centralizovaného systému uznávání třetích zemí. Uznání třetích zemí, které na základě informací od členských států loďstvu Unie neposkytly námořníky po dobu nejméně deseti let, by měla být podrobena opětovnému přezkumu. Přezkumný proces by měl zahrnovat možnost pozastavení nebo zrušení uznání příslušné třetí země, v souladu s přezkumným postupem. Tyto informace navíc musí být použity s cílem stanovit priority přehodnocení uznaných třetích zemí.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  V zájmu zvážení možnosti vytvořit dobrovolný systém harmonizované certifikace nad rámec STCW, co se týče úrovně výcviku, za účelem zvýšení konkurenční výhody evropských námořníků, je nezbytná široká diskuse zahrnující sociální partnery, členské státy, instituce odborné přípravy a další zúčastněné strany. Taková úmluva STCW+ by mohla zavést „osvědčení o vynikající kvalitě v námořním odvětví“ opírající se o evropské námořní postgraduální kurzy, které by evropským námořníkům poskytovaly dovednosti nad rámec mezinárodních požadavků. Posilování digitalizace námořního odvětví by mělo pomoci zlepšit a rozvíjet tyto dovednosti a kvalifikace.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10b)  Vzdělání evropských námořníků, jako jsou velitelé a důstojníci, by mělo být podporováno studentskými výměnami mezi institucemi námořního vzdělávání a výcviku napříč Unií. V zájmu pěstování a rozvoje dovedností a kvalifikací námořníků plujících pod evropskou vlajkou je nezbytná výměna osvědčených postupů mezi členskými státy. Výcvik námořníků by měl plně využívat příležitosti programu Erasmus+.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 2008/106/ES

Čl. 5b – odst. 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Členské státy by měly seznam svých potřeb a pracovních nabídek pro námořníky v maximální možné míře aktualizovat.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 2008/106/ES

Čl. 5b – odst. 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a.  Do ... [pěti let po vstupu této směrnice v platnost] Komise předloží hodnocení dopadu vzájemného uznávání potvrzení o zaměstnání evropských námořníků vydávaných členskými státy.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a

Směrnice 2008/106/ES

Čl. 12 – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vyhovět požadavkům na zdravotní způsobilost předepsaným článkem 11 a

a)  vyhovět požadavkům na zdravotní způsobilost, jak fyzického, tak duševního zdraví, předepsaným článkem 11 a

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a

Směrnice 2008/106/CE

Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členský stát, který má úmyslu vydáním potvrzení uznat průkazy kompetence nebo průkazy odborné způsobilosti uvedené v odstavci 1, které třetí země vydala veliteli lodě, důstojníkovi nebo radistovi pro službu na lodích plujících pod vlajkou tohoto státu, podá Komisi svou žádost o uznání této třetí země spolu s předběžnou analýzou, jak tento třetí stát dodržuje požadavky úmluvy STCW, tím, že shromáždí informace uvedené v příloze II včetně odhadovaného počtu velitelů a důstojníků z této země, kteří budou pravděpodobně zaměstnáni.

Členský stát, který má úmyslu vydáním potvrzení uznat průkazy kompetence nebo průkazy odborné způsobilosti uvedené v odstavci 1, které třetí země vydala veliteli lodě, důstojníkovi nebo radistovi pro službu na lodích plujících pod vlajkou tohoto státu, podá Komisi svou žádost o uznání této třetí země spolu s předběžnou analýzou, jak tento třetí stát dodržuje požadavky úmluvy STCW, tím, že shromáždí informace uvedené v příloze II a, pokud je to možné, odhadovaného počtu velitelů a důstojníků z této země, kteří budou pravděpodobně zaměstnáni.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a

Směrnice 2008/106/ES

Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Poté, co členský stát podá žádost, Komise rozhodne o zahájení postupu uznání této třetí země. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 28 odst. 2.

Poté, co členský stát podá žádost, Komise zahájí postup uznání této třetí země.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a

Směrnice 2008/106/ES

Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Po přijetí kladného rozhodnutí o zahájení postupu uznání Komise s pomocí Evropské agentury pro námořní bezpečnost a s možným zapojením členského státu, který podal žádost, shromáždí informace uvedené v příloze II a posoudí, jaké jsou v této třetí zemi systémy výcviku a vydávání průkazů způsobilosti, s cílem ověřit, zda tato země splňuje všechny požadavky úmluvy STCW a zda jsou přijata vhodná opatření k zabránění vydání podvodných průkazů způsobilosti.

Komise s pomocí Evropské agentury pro námořní bezpečnost a s možným zapojením členského státu, který podal žádost, shromáždí informace uvedené v příloze II a posoudí, jaké jsou v této třetí zemi systémy výcviku a vydávání průkazů způsobilosti, s cílem ověřit, zda tato země splňuje všechny požadavky úmluvy STCW a zda jsou přijata vhodná opatření k zabránění vydání podvodných průkazů způsobilosti.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b

Směrnice 2008/106/ES

Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členský stát podávající žádost může rozhodnout, že uzná třetí zemi jednostranně, dokud není přijato rozhodnutí podle tohoto odstavce. Členský stát v případě takového jednostranného uznání sdělí Komisi počet potvrzení ověřujících uznání vydaných v souvislosti s průkazy kompetenceprůkazy odborné způsobilosti vydanými třetí zemí podle odstavce 1, dokud není přijato rozhodnutí o jejím uznání.

Členský stát podávající žádost může požádat Komisi o dočasné povolení pro uznání třetí země, dokud není přijato rozhodnutí podle tohoto odstavce. Členský stát musítakovém případě poskytnout Komisi veškeré informacepodklady nutné k odůvodnění této žádosti, než bude přijato rozhodnutí podle tohoto odstavce.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b

Směrnice 2008/106/ES

Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V případě neposkytnutí těchto podkladů Komise žádost o dočasné uznání s uvedením důvodů zamítne.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7

Směrnice 2008/106/ES

Čl. 20 – odst. 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Pokud členský stát nevydá žádná potvrzení ověřující uznání průkazů kompetence nebo průkazů odborné způsobilosti podle čl. 19 odst. 1 vydaných třetí zemí po dobu delší než pět let, uznání průkazů způsobilosti této země bude odvoláno. Komise za tímto účelem přijme prováděcí rozhodnutí v souladu s přezkumným postupem podle čl. 28 odst. 2 poté, co uvědomí členské státy i dotčenou třetí zemi alespoň dva měsíce předem.“

8.  Pokud členský stát nevydá žádná potvrzení ověřující uznání průkazů kompetence nebo průkazů odborné způsobilosti podle článku 19 vydaných třetí zemí po dobu delší než deset let, uznání průkazů způsobilosti této země bude po konzultaci se členskými státy a příslušnými zúčastněnými stranami přezkoumáno. Komise podle výše uvedeného přezkumného řízení za tímto účelem přijme prováděcí rozhodnutí v souladu s přezkumným postupem podle čl. 28 odst. 2 poté, co uvědomí členské státy i dotčenou třetí zemi alespoň dva měsíce předem.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. b

Směrnice 2008/106/ES

Čl. 21 – odst. 2 – písm. f a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  skutečnost, že byly vydány neoprávněné průkazy způsobilosti;

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Minimální úroveň výcviku námořníků

Referenční údaje

COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

Datum oznámení na zasedání

EMPL

11.6.2018

Zpravodaj(ka)

Datum jmenování

Sofia Ribeiro

29.6.2018

Projednání ve výboru

9.10.2018

 

 

 

Datum přijetí

27.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

17

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, António Marinho e Pinto, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

24

+

ALDE

Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc

PPE

Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

VERTS/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Miroslavs Mitrofanovs

17

-

ENF

Dominique Martin

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric

NI

Lampros Fountoulis

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Minimální úroveň výcviku námořníků

Referenční údaje

COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)

Datum předložení EP

24.5.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Dominique Riquet

5.7.2018

 

 

 

Datum přijetí

10.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

40

5

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Datum předložení

11.1.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

40

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

5

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Mylène Troszczynski

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 25. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí