RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/106/EÜ meremeeste väljaõppe miinimumtaseme kohta ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2005/45/EÜ

11.1.2019 - (COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)) - ***I

Transpordi- ja turismikomisjon
Raportöör: Dominique Riquet


Menetlus : 2018/0162(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0007/2019
Esitatud tekstid :
A8-0007/2019
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/106/EÜ meremeeste väljaõppe miinimumtaseme kohta ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2005/45/EÜ

(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0315),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 100 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0205/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ... arvamust[1],

–  võttes arvesse Regioonide Komitee … arvamust[2],

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0007/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Selleks et säilitada meresõiduohutuse kõrge tase ja merereostuse vältimine, on vaja parandada liidu meremeeste teadmisi ja oskusi, arendades mereharidust ja diplomeerimist vastavalt rahvusvahelistele eeskirjadele.

(1)  Selleks et säilitada meresõiduohutuse kõrge tase ja merereostuse vältimine, on vaja parandada liidu meremeeste teadmisi ja oskusi, arendades mereharidust ja diplomeerimist vastavalt rahvusvahelistele eeskirjadele ja tehnoloogia arengule, ning võtta täiendavaid meetmeid Euroopa merendusalaste oskuste baasi täiendamiseks, pakkudes liidu meremeestele täiendkoolitust ja arenguvõimalusi.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  STCW koodeks sisaldab juba suuniseid väsimuse ennetamise (jaotis B-VIII/1) ja töökõlblikkuse (jaotis A-VIII/1) kohta. Ohutuse kõrge taseme tagamiseks on hädavajalik, et kõnealuses rahvusvahelises konventsioonis sätestatud norme jõustataks ja järgitaks eranditeta.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a)  Selleks et edendada meremeeste tööalast liikuvust ELis ja vältida õigete oskuste ja pädevustega töötajate nappust Euroopa merendussektoris, tuleks hõlbustada liikmesriikide välja antud meremeeste tunnistuste vastastikust tunnustamist. Seetõttu peaksid liikmesriigid täielikult tunnustama teiste liikmesriikide poolt meremeestele välja antud kutsetunnistusi ja dokumentaalseid tõendeid, sealhulgas riiklike meresõidudiplomite väljaandmise eesmärgil. Kui liikmesriik keeldub teise liikmesriigi väljaantud kehtivat tunnistust kinnitamast või aktsepteerimast, peaks ta otsust põhjendama.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Direktiiv 2008/106/EÜ sisaldab ka keskse mehhanismi kolmandate riikide antud meremeeste tunnistuste tunnustamiseks. Õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) raames tehtud hindamise14 kohaselt saavutasid liikmesriigid pärast keskse mehhanismi kehtestamist märkimisväärse kulude kokkuhoiu. Hindamine näitas ka seda, et mõnest tunnustatud kolmandast riigist on liidu laevadele tööle võetud üksnes piiratud arv meremehi. Seepärast peaks olemasolevate inim- ja finantsressursside tõhusamaks kasutamiseks võtma kolmandate riikide tunnustamise korra puhul aluseks sellise tunnustamise vajaduse analüüsi, sealhulgas nende kaptenite ja ohvitseride hinnangulise arvu, kes on sellest riigist pärit ja kes võetakse tõenäoliselt liidu laevadele tööle.

(5)  Direktiiv 2008/106/EÜ sisaldab ka keskset mehhanismi kolmandate riikide antud meremeeste tunnistuste tunnustamiseks. Õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) raames tehtud hindamise14 kohaselt saavutasid liikmesriigid pärast keskse mehhanismi kehtestamist märkimisväärse kulude kokkuhoiu. Hindamine näitas ka seda, et mõne tunnustatud kolmanda riigi puhul on liikmesriigid välja andnud väga vähe kinnituslehti, millega tõendatakse nende kolmandate riikide välja antud meresõidudiplomite või kutsetunnistuste tunnustamist.

_________________

_________________

14 SWD(2018)19.

14 SWD(2018)19.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a)  Selleks et tagada kõigi meremeeste õigus inimväärsele tööle ja piirata konkurentsimoonutusi siseturul, peaks kolmandate riikide välja antud meremeeste tunnistuste tunnustamine sõltuma sellest, kas need kolmandad riigid on ratifitseerinud rahvusvahelise meretöönormide konventsiooni.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Selleks et veelgi parandada kolmandate riikide tunnustamise kesksüsteemi, tuleks kolmandaid riike, kust tuleb liidu laevadele vähe meremehi, uuesti hinnata pikemate ajavahemike järel, mida tuleks pikendada kümne aastani. Selliste kolmandate riikide süsteemi kordushindamise jaoks ettenähtud pikemat ajavahemikku tuleks siiski kombineerida esmatähtsate kriteeriumidega, milles võetakse arvesse ohutusprobleeme; seeläbi on võimalik tasakaalustada tõhustamise vajadust tulemusliku kaitsemehhanismiga juhul, kui asjaomastes kolmandates riikides pakutav meremeeste väljaõppe kvaliteet halveneb.

(7)  Selleks et veelgi parandada kolmandate riikide tunnustamise kesksüsteemi, tuleks kolmandaid riike, kust tuleb liidu laevadele vähe meremehi, uuesti hinnata pikemate ajavahemike järel, mida tuleks pikendada kaheksa aastani. Nende meremeeste sobivust peaksid hindama ka liikmesriigid ning vajaduse korral peaksid need meremehed läbima koolituse. Selliste kolmandate riikide süsteemi kordushindamise jaoks ettenähtud pikemat ajavahemikku tuleks siiski kombineerida esmatähtsate kriteeriumidega, milles võetakse arvesse ohutusprobleeme; seeläbi on võimalik tasakaalustada tõhustamise vajadust tulemusliku kaitsemehhanismiga juhul, kui asjaomastes kolmandates riikides pakutav meremeeste väljaõppe kvaliteet halveneb.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Kolmandatest riikidest tööle võetud meremehi käsitlev teave on liidu tasandil muutunud kättesaadavaks tänu liikmesriikide edastatud asjakohasele teabele, mida hoitakse nende registrites väljaantud tunnistuste ja kinnituslehtede kohta. Seda teavet tuleks kasutada mitte üksnes statistilistel ja poliitika kujundamise eesmärkidel, vaid ka selleks, et parandada kolmandate riikide tunnustamise kesksüsteemi tõhusust. Liikmesriikide edastatud teabe põhjal jäetakse need tunnustatud kolmandad riigid, kust ei ole liidu laevadele tulnud meremehi vähemalt viie aasta jooksul, tunnustatud kolmandate riikide loetelust välja. Lisaks kasutatakse seda teavet ka tunnustatud kolmandate riikide kordushindamise prioriseerimiseks.

(8)  Kolmandatest riikidest tööle võetud meremehi käsitlev teave on liidu tasandil muutunud kättesaadavaks tänu liikmesriikide edastatud asjakohasele teabele, mida hoitakse nende registrites väljaantud tunnistuste ja kinnituslehtede kohta. Seda teavet tuleks kasutada mitte üksnes statistilistel ja poliitika kujundamise eesmärkidel, vaid ka selleks, et parandada kolmandate riikide tunnustamise kesksüsteemi tõhusust. Liikmesriikide edastatud teabe põhjal tuleks uuesti läbi vaadata nende kolmandate riikide tunnustamine, millest ei ole liidu laevadele tulnud meremehi vähemalt kaheksa aasta jooksul. Uuesti läbivaatamise protsess peaks hõlmama võimalust asjaomase kolmanda riigi tunnustamine säilitada või tühistada. Lisaks kasutatakse seda teavet ka tunnustatud kolmandate riikide kordushindamise prioriseerimiseks.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Kutsekvalifikatsioonide tunnustamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/36/EÜ15 sätteid ei kohaldata direktiivi 2008/106/EÜ kohase meremeeste tunnistuste vastastikuse tunnustamise suhtes. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2005/45/EÜ16 reguleeriti liikmesriikide poolt välja antud meremeeste tunnistuste vastastikust tunnustamist. Direktiivis 2005/45/EÜ osutatud meremeeste tunnistuste määratlused on siiski pärast STCW konventsiooni 2010. aasta muudatusi iganenud. Seepärast tuleks liikmesriikide poolt välja antud meremeeste tunnistuste vastastikuse tunnustamise süsteemi muuta, et võtta arvesse rahvusvahelisi muudatusi ja direktiivis 2008/106/EÜ esitatud uusi meremeeste tunnistuste määratlusi. Lisaks tuleks vastastikuse tunnustamise süsteemi lisada ka liikmesriikide volitusel välja antud meremeeste tervisetõendid. Selleks et vältida ebamäärasust ning ebakõlasid direktiivi 2005/45/EÜ ja direktiivi 2008/106/EÜ vahel, tuleks meremeeste tunnistuste vastastikust tunnustamist reguleerida direktiiviga 2008/106/EÜ.

(9)  Kutsekvalifikatsioonide tunnustamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/36/EÜ15 sätteid ei kohaldata direktiivi 2008/106/EÜ kohase meremeeste tunnistuste vastastikuse tunnustamise suhtes. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2005/45/EÜ16 reguleeriti liikmesriikide poolt välja antud meremeeste tunnistuste vastastikust tunnustamist. Direktiivis 2005/45/EÜ osutatud meremeeste tunnistuste määratlused on siiski pärast STCW konventsiooni 2010. aasta muudatusi iganenud. Seepärast tuleks liikmesriikide poolt välja antud meremeeste tunnistuste vastastikuse tunnustamise süsteemi muuta, et võtta arvesse rahvusvahelisi muudatusi ja direktiivis 2008/106/EÜ esitatud uusi meremeeste tunnistuste määratlusi. Lisaks tuleks vastastikuse tunnustamise süsteemi lisada ka liikmesriikide volitusel välja antud meremeeste tervisetõendid. Selleks et vältida ebamäärasust ning ebakõlasid direktiivi 2005/45/EÜ ja direktiivi 2008/106/EÜ vahel, tuleks meremeeste tunnistuste vastastikust tunnustamist reguleerida direktiiviga 2008/106/EÜ. Lisaks tuleb liikmesriikide halduskoormuse vähendamiseks ja laevale töölevõtu korraldamise hõlbustamiseks kasutusele võtta meremeeste kvalifikatsiooni tõendamise elektrooniline süsteem, et minna aastaks 2027 täielikult üle kutseoskuste ja kvalifikatsiooni tõendamise digitaalsüsteemile.

__________________

__________________

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (ELT L 255, 30.9.2005, lk 22).

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (ELT L 255, 30.9.2005, lk 22).

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/45/EÜ, mis käsitleb liikmesriikide poolt välja antud meremeeste tunnistuste vastastikust tunnustamist ja millega muudetakse direktiivi 2001/25/EÜ (ELT L 255, 30.9.2005, lk 160).

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/45/EÜ, mis käsitleb liikmesriikide poolt välja antud meremeeste tunnistuste vastastikust tunnustamist ja millega muudetakse direktiivi 2001/25/EÜ (ELT L 255, 30.9.2005, lk 160).

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a)  Selleks et suurendada ohutust, tõhustada liikmesriigi lipu all sõitvate laevade haldamist ja suurendada liidus väljaõppe saanud meremeeste arvu, on oluline arendada edasi Euroopa merendusalast oskusteavet ning suurendada meremeeste kvalifikatsiooni ja oskusi, eelkõige seoses tehnoloogia arengu ja sektori digitaliseerimisega. Seepärast tuleks pakkuda STCW konventsiooni miinimumnõudeid ületavat väljaõpet, mille läbimise korral antakse Euroopa merendusdiplom, mida soovitati juba komisjoni merendusvaldkonna tööhõive ja konkurentsivõime töörühma 9. juuni 2011. aasta aruandes. Selleks et liikmesriikidel oleks võimalik vahetada häid tavasid, tuleks meremeeste väljaõppes edendada programmi „Erasmus+“ mehhanismide kasutamist.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 b)  Diplomid ja kutsetunnistused tuleks koondada liidu tasandi elektroonilisse andmebaasi, mis on ühendatud ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2009/16/EÜ1a osutatud andmebaasiga. Andmete digiteerimine käib käsikäes andmete kogumise ja edastamise tehnoloogia arenguga ning selle eesmärk on aidata vähendada kulusid ja tõhustada inimressursside kasutamist.

 

____________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/16/EÜ, mis käsitleb sadamariigi kontrolli (ELT L 131, 28.5.2009, lk 57).

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a)  Vaja on laialdast arutelu, milles osalevad sotsiaalpartnerid, liikmesriigid, koolitusasutused ja muud sidusrühmad, et kaaluda võimalust luua ühtlustatud tunnistuste vabatahtlik süsteem, mille puhul väljaõppe tase ületab STCW konventsiooni nõudeid, eesmärgiga suurendada Euroopa meremeeste konkurentsivõimet. Sellise STCW+ süsteemiga võiks kehtestada „merendusalase kvalifikatsiooni tunnistuse“, mis põhineks Euroopa merenduse kraadiõppekursustel, kus Euroopa meremehed saaksid rahvusvahelisel tasandil nõutavast laiemaid ja põhjalikumaid teadmisi ja oskusi. Merendussektori üha laialdasem digitaliseerimine peaks aitama neid teadmisi ja oskusi täiendada ja arendada.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 b)  Euroopa meremeeste kapteni- ja ohvitseriharidust tuleks toetada üliõpilasvahetustega mereharidus- ja koolitusasutuste vahel üle kogu liidu. Euroopa lipu all merd sõitvate meremeeste teadmiste ja oskuste täiendamiseks ja arendamiseks on vajalik heade tavade vahetamine liikmesriikide vahel. Meremeeste väljaõppes tuleks täielikult ära kasutada programmi „Erasmus+“ pakutavaid võimalusi.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Direktiiv 2008/106/EÜ

Artikkel 5 – lõige 10

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Artikli 5 lõige 10 asendatakse järgmisega:

10. Kui artikli 19 lõikest 7 ei tulene teisiti, on käesoleva direktiiviga nõutava tunnistuse originaal kättesaadav selle laeva pardal, kus tunnistuse omanik töötab.

10. Kui artikli 19 lõikest 7 ei tulene teisiti, on käesoleva direktiiviga nõutava tunnistuse originaal kättesaadav selle laeva pardal, kus tunnistuse omanik töötab, ning see on kas paberkandjal või elektrooniline, selle autentsuse ja kehtivuse tagab väljaandev riik ning seda on võimalik kontrollida artikli 12 punktis b ja artiklis 13 kehtestatud korras.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0106&from=EN)

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)

Direktiiv 2008/106/EÜ

Artikkel 5 – lõige 13

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(2 b)  Artikli 5 lõige 13 asendatakse järgmisega:

13. Alates 1. jaanuarist 2017 tehakse teave, mis peab olema kättesaadav lõike 12 punkti b kohaselt, kättesaadavaks elektrooniliselt.

„13. Alates 1. jaanuarist 2017 tehakse teave, mis peab olema kättesaadav lõike 12 punkti b kohaselt, kättesaadavaks elektrooniliselt. Kõik tunnistused ja kinnituslehed tehakse vastavalt lõike 12 punktile a elektrooniliselt kättesaadavaks alates 1. jaanuarist 2027.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0035&from=EN)

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2008/106/EÜ

Artikkel 5a – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikli 20 lõike 8 ja artikli 21 lõike 2 kohaldamiseks ning liikmesriikidele ja komisjonile poliitikakujundamise eesmärgil kasutamiseks esitavad liikmesriigid komisjonile igal aastal käesoleva direktiivi V lisas osutatud teabe meresõidudiplomite ja meresõidudiplomite tunnustamist tõendavate kinnituslehtede kohta. Samuti võivad nad vabatahtlikkuse alusel anda teavet STCW konventsiooni lisa II, III ja VII peatüki kohaselt reakoosseisu liikmetele välja antud kutsetunnistuste kohta.

Artikli 20 lõike 8 ja artikli 21 lõike 2 kohaldamiseks ning artikli 8 rakendamise hõlbustamiseks loob, haldab ja ajakohastab komisjon andmebaasi, millega kõik liikmesriigid on ühendatud ja mis sisaldab kogu käesoleva direktiivi V lisas osutatud teavet meresõidudiplomite ning STCW konventsiooni reeglite V/1-1 ja V/1-2 kohaselt välja antud meresõidudiplomite ja kutsetunnistuste tunnustamist tõendavate kinnituslehtede kohta.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2008/106/EÜ

Artikkel 5a – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.   Meremeeste tunnistuste andmebaas peab olema ühendatud direktiivi 2009/16/EÜ artiklis 24 osutatud kontrolliandmebaasiga.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2008/106/EÜ

Artikkel 5b – lõige1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriik aktsepteerib teise liikmesriigi poolt või tema volitusel välja antud kutsetunnistust ja dokumentaalset tõendit, et lubada meremeestel teenida tema laeva pardal.

1.  Liikmesriik aktsepteerib teise liikmesriigi poolt või tema volitusel välja antud paberkandjal või elektroonilist kutsetunnistust ja dokumentaalset tõendit, et lubada meremeestel teenida tema laevastikku kuuluvate laevade pardal ning et anda välja meresõidudiplomeid või kutsetunnistusi. Esialgne otsus selliste tunnistuste või tõendite aktsepteerimise kohta tuleb teha ühe kuu jooksul pärast taotluse ja täiendavate dokumentide saamist.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2008/106/EÜ

Artikkel 5b – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriik tunnustab meresõidudiplomeid või kutsetunnistusi, mille teine liikmesriik on I lisa reeglite V/1-1 ja V/1-2 kohaselt välja andnud, varustades need tunnustamist tõendava kinnituslehega. Tunnustamist tõendava kinnituslehe puhul piirdutakse selles kindlaks määratud ametikohtade, teenistusülesannete ja väljaõppe tasemetega. Kinnituslehe koostamisel kasutatakse STCW koodeksi jaotise A-I/2 punktis 3 esitatud vormi.

2.  Liikmesriik tunnustab meresõidudiplomeid või kutsetunnistusi, mille teine liikmesriik on I lisa reeglite V/1-1 ja V/1-2 kohaselt välja andnud, varustades need tunnustamist tõendava kinnituslehega. Tunnustamist tõendava kinnituslehe puhul piirdutakse selles kindlaks määratud ametikohtade, teenistusülesannete ja väljaõppe tasemetega. Kinnitusleht antakse välja üksnes juhul, kui on täidetud kõik STCW konventsiooni nõuded vastavalt STCW konventsiooni reegli I/2 punktile 7. Kinnituslehe koostamisel kasutatakse STCW koodeksi jaotise A-I/2 punktis 3 esitatud vormi.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2008/106/EÜ

Artikkel 5b – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liikmesriigid tagavad, et meremeestel on õigus esitada kaebus kehtiva tunnistuse kinnitamisest või aktsepteerimisest keeldumise või taotlusele vastamata jätmise peale vastavalt siseriiklikele õigusaktidele ja menetlustele.

4.  Liikmesriigid tagavad, et meremeestel on õigus esitada kaebus kehtiva tunnistuse kinnitamisest või aktsepteerimisest keeldumise, taotlusele vastamata jätmise või põhjendamatute viivituste peale vastavalt siseriiklikele õigusaktidele ja menetlustele ning et meremeestele pakutakse selliste kaebustega seoses tasuta asjakohast nõu ja abi.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2008/106/EÜ

Artikkel 5b – lõige 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Liikmesriigid peaksid pidama võimaluse korral ajakohastatavat loetelu oma vajadustest meremeeste järele ja neile suunatud tööpakkumistest.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2008/106/EÜ

Artikkel 5b – lõige 7 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 a.  Liikmesriigid töötavad komisjoni abiga ja sotsiaalpartnereid kaasates välja vastastikku tunnustatava Euroopa merendusdiplomi ja pakuvad meremeestele täiendkoolitust, mis ületab STCW konventsiooni nõudeid, et veelgi suurendada Euroopa merendusalaste oskuste baasi.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2008/106/EÜ

Artikkel 5b – lõige 7 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 b.  [Lisada kuupäev: viis aastat pärast jõustumist] esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule hinnangu meremeeste väljaõppe ja kvalifikatsiooni vastastikuse tunnustamise mõju kohta Euroopa meremeeste tööhõivele ja oskustele, sealhulgas ettepanekud hindamisest tulenevate edasiste meetmete kohta.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Direktiiv 2008/106/EÜ

Artikkel 12 – lõige 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  täitma artiklis 11 sätestatud tervisenõuded; ja

a)  täitma artiklis 11 sätestatud füüsilise ja vaimse tervise nõuded ja

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a a (uus)

Direktiiv 2008/106/EÜ

Artikkel 19 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

a a)  Artikli 19 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

1.  Meremehi, kellel ei ole liikmesriikide poolt väljastatud meresõidudiplomeid ja/või liikmesriikide poolt kaptenitele ja ohvitseridele STCW konventsiooni reeglite V/1-1 ja V/1-2 kohaselt väljastatud kutsetunnistusi, võidakse lubada teenima liikmesriigi lipu all sõitvatele laevadele, kui otsus nende meresõidudiplomite ja kutsetunnistuste tunnustamise kohta on vastu võetud käesoleva artikli lõigetes 26 sätestatud menetluste kohaselt.

 

1.  Meremehi, kellel ei ole liikmesriikide poolt väljastatud meresõidudiplomeid ja/või liikmesriikide poolt kaptenitele ja ohvitseridele STCW konventsiooni reeglite V/1-1 ja V/1-2 kohaselt väljastatud kutsetunnistusi, võidakse lubada teenima liikmesriigi lipu all sõitvatele laevadele, kui otsus nende meresõidudiplomite ja kutsetunnistuste tunnustamise kohta on vastu võetud käesoleva artikli lõigetes 2–6 sätestatud menetluste kohaselt ja kui tunnustamismenetlusse kaasatud kolmas riik on ratifitseerinud rahvusvahelise meretöönormide konventsiooni.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:323:0033:0061:EN:PDF

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a

Direktiiv 2008/106/EÜ

Artikkel 19 – lõige 2 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriik, kes kavatseb tunnustada kinnituslehega tema lipu all sõitvatel laevadel teenimiseks lõikes 1 osutatud meresõidudiplomit või kutsetunnistust, mille kolmas riik on andnud kaptenile, ohvitserile või raadiooperaatorile, esitab komisjonile põhjendatud taotluse kõnealuse kolmanda riigi tunnustamiseks koos esialgse analüüsiga selle kohta, kas kolmas riik vastab STCW konventsiooni nõuetele, kogudes II lisas osutatud teavet, sealhulgas nende kaptenite ja ohvitseride hinnangulise arvu, kes on sellest riigist pärit ja kes võetakse tõenäoliselt tööle.

Liikmesriik, kes kavatseb tunnustada kinnituslehega tema lipu all sõitvatel laevadel teenimiseks lõikes 1 osutatud meresõidudiplomit või kutsetunnistust, mille kolmas riik on andnud kaptenile, ohvitserile või raadiooperaatorile, esitab komisjonile põhjendatud taotluse kõnealuse kolmanda riigi tunnustamiseks koos esialgse analüüsiga selle kohta, kas kolmas riik vastab STCW konventsiooni ja meretöönormide konventsiooni nõuetele, kogudes II lisas osutatud teavet. Esialgses analüüsis esitab liikmesriik oma taotluse toetuseks täiendava teabe kolmanda riigi tunnustamise põhjuste kohta. Lisaks nõuetele vastavuse esialgsele analüüsile esitab liikmesriik põhjendatud hinnangu selle kohta, kui mitu sellest riigist pärit kaptenit, ohvitseri ja raadiooperaatorit tõenäoliselt tööle võetakse, välja arvatud nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a

Direktiiv 2008/106/EÜ

Artikkel 19 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pärast seda, kui liikmesriik on taotluse esitanud, teeb komisjon otsuse kõnealuse kolmanda riigiga seotud tunnustamismenetluse alustamise kohta. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 28 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Pärast seda, kui liikmesriik on taotluse esitanud, algatab komisjon kõnealuse kolmanda riigiga seotud tunnustamismenetluse.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a

Direktiiv 2008/106/EÜ

Artikkel 19 – lõige 2 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui tunnustamismenetluse algatamise kohta tehakse positiivne otsus, kogub komisjon Euroopa Meresõiduohutuse Ameti abil ja vajaduse korral koostöös taotluse esitanud liikmesriigiga II lisas nimetatud teavet ja hindab selle kolmanda riigi väljaõppe ja tunnistuste andmise süsteemi, kelle tunnustamiseks taotlus esitati, et kontrollida, kas asjaomane riik vastab kõigile STCW konventsiooni nõuetele ja kas võltstunnistuste väljaandmise vältimiseks on võetud asjakohaseid meetmeid.“;

Komisjon kogub Euroopa Meresõiduohutuse Ameti abil ja vajaduse korral koostöös taotluse esitanud liikmesriigiga ja mis tahes muu asjassepuutuva liikmesriigiga II lisas nimetatud teavet ja hindab selle kolmanda riigi väljaõppe ja tunnistuste andmise süsteemi, kelle tunnustamiseks taotlus esitati, et kontrollida, kas asjaomane riik vastab kõigile STCW konventsiooni nõuetele ja kas võltstunnistuste väljaandmise vältimiseks on võetud asjakohaseid meetmeid.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Direktiiv 2008/106/EÜ

Artikkel 20 – lõige 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Kui liikmesriik ei ole andnud tunnustamist tõendavaid kinnituslehti seoses kolmanda riigi poolt rohkem kui viieks aastaks välja antud artikli 19 lõikes 1 osutatud meresõidudiplomite ja kutsetunnistustega, siis tunnistatakse kõnealuse riigi tunnistuste tunnustamine kehtetuks. Sel eesmärgil võtab komisjon vastu rakendusotsused kooskõlas artikli 28 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega, olles teatanud liikmesriikidele ja asjaomasele kolmandale riigile sellest vähemalt kaks kuud ette.“

8.  Kui liikmesriik ei ole andnud tunnustamist tõendavaid kinnituslehti seoses kolmanda riigi poolt rohkem kui kaheksaks aastaks välja antud artikli 19 lõikes 1 osutatud meresõidudiplomite ja kutsetunnistustega, siis vaadatakse kõnealuse riigi tunnistuste tunnustamine läbi. Sel eesmärgil võtab komisjon vastu rakendusotsused kooskõlas artikli 28 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega, olles teatanud liikmesriikidele ja asjaomasele kolmandale riigile sellest vähemalt kolm kuud ette.“

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt a

Direktiiv 2008/106/EÜ

Artikkel 21 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon, keda abistab Euroopa Meresõiduohutuse Amet, hindab artikli 19 lõike 3 esimeses lõigus nimetatud menetluse kohaselt tunnustatud kolmandaid riike, sealhulgas artikli 19 lõikes 6 osutatud kolmandaid riike, korrapäraselt ja vähemalt kümne aasta jooksul pärast hindamist uuesti, et kontrollida nende vastavust II lisas esitatud asjaomastele kriteeriumidele ja seda, kas võltstunnistuste väljaandmise vältimiseks on võetud asjakohaseid meetmeid.

1.  Komisjon, keda abistab Euroopa Meresõiduohutuse Amet, hindab artikli 19 lõike 3 esimeses lõigus nimetatud menetluse kohaselt tunnustatud kolmandaid riike, sealhulgas artikli 19 lõikes 6 osutatud kolmandaid riike, korrapäraselt ja vähemalt seitsme aasta jooksul pärast hindamist uuesti, et kontrollida nende vastavust II lisas esitatud asjaomastele kriteeriumidele ja seda, kas võltstunnistuste väljaandmise vältimiseks on võetud asjakohaseid meetmeid.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt b

Direktiiv 2008/106/EÜ

Artikkel 21 – lõige 2 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  kolmanda riigi poolt heaks kiidetud programmide arv;

d)  kolmanda riigi poolt heaks kiidetud meremeeste koolitus- ja arendusprogrammide arv;

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt b

Direktiiv 2008/106/EÜ

Artikkel 21 – lõige 2 – punkt f a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

f a)  kolmandast riigist liidu laevastiku teenistusse tulevate meremeeste üldarv ning nende väljaõppe ja kvalifikatsiooni tase;

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt b

Direktiiv 2008/106/EÜ

Artikkel 21 – lõige 2 – punkt f b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

f b)  asjaomaste asutuste või muude sidusrühmade pakutav teave kolmanda riigi haridus- ja koolitusstandardite kohta.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9

Direktiiv 2008/106/EÜ

Artikkel 25a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Artikli 20 lõike 8 ja artikli 21 lõike 2 kohaldamiseks ning liikmesriikidele ja komisjonile poliitikakujundamise eesmärgil kasutamiseks edastavad liikmesriigid komisjonile V lisas osutatud teabe.

1.  Liikmesriigid tagavad, et V lisas loetletud teave edastatakse artikli 5a kohaselt loodud andmebaasi kohe, kui vastav tunnistus või kinnitusleht on välja antud.

 

Liikmesriigid tagavad, et artiklis 5a osutatud andmebaasi edastatud teave kinnitatakse selle avalikustamise eesmärgil 72 tunni jooksul.

 

Artikli 8 kohaldamiseks on liikmesriikidel juurdepääs kogu artiklis 5a osutatud andmebaasis sisalduvale teabele.

  • [1]  ELTs seni avaldamata.
  • [2]  ELTs seni avaldamata.

SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Euroopa Liidu (EL) tasandil peetakse ohutuse tagamisel merel ja merekeskkonna kaitsmisel oluliseks inimtegurit. Kõrgetasemelise ohutuse tagamiseks peetakse eriti oluliseks meremeeste väljaõppe ja koolituse ning tunnistuste väljaandmise parandamist.

ELis reguleeritakse seda küsimust kahe direktiiviga: direktiivis 2008/106/EÜ määratakse kindlaks väljaõppe ja koolituse miinimumnõuded ning direktiiviga 2005/45/EÜ edendatakse meremeeste tööalast liikuvust ELis, hõlbustades liikmesriikide välja antud meremeeste tunnistuste vastastikust tunnustamist. Täpsemalt:

  direktiiviga võetakse 2008/106/EÜ ELi õigusesse üle meremeeste väljaõppe, tunnistuste väljaandmise ja vahiteenistuse nõuete rahvusvaheline raamistik, mille on välja töötanud Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) ja mis on sätestatud 1978. aasta meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelises konventsioonis (STCW konventsioon), mida on hiljem muudetud;

  direktiiv 2005/45/EÜ hõlbustab meremeeste tööalast liikuvust ELis liikmesriikide välja antud tunnistuste vastastikuse tunnustamise lihtsustatud korra abil.

Ülevaade kehtivate õigusaktide kvaliteedist

REFITi (õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse) programmi raames tehtud hindamine näitas, et meremeeste väljaõpet ja diplomeerimist käsitlev ELi raamistik on oma põhieesmärgid üldiselt saavutanud ja on endiselt asjakohane. Ühelt poolt on see aidanud meremeeste väljaõppe, koolituse ja diplomeerimise tõhustamisega vähendada ELi liikmesriigi lipu all sõitvatel laevadel töötavate nõuetele mittevastavate laevaperede arvu. Teiselt poolt tagati ELi keskse mehhanismi loomisega liidus väljaõppe saanud ja kolmandatest riikidest värvatud meremeestele võrdsed võimalused. Peale selle on meremeeste tunnistuste vastastikune tunnustamine direktiivi 2005/45/EÜ alusel soodustanud meremeeste liikuvust ELi liikmesriikide lipu all sõitvatel laevadel.

REFITi programmi raames tehtud hindamine näitas siiski mõningaid raamistiku puudusi, mis olid seotud selle tõhususe ja mõne regulatiivse nõude proportsionaalsusega:

  kolmandate riikide tunnustamise ja kordushindamise menetluse haldusraamistik ei ole tõhus;

  liikmesriikide välja antud meremeeste tunnistuste vastastikuse tunnustamise süsteemi kohaldamisala on ebaselge ega taga õiguskindlust;

  direktiivi 2008/106/EÜ tuleks korrapäraselt ühtlustada, võttes arvesse STCW konventsiooni viimaseid muudatusi, eelkõige uute kvalifikatsiooni- ja koolitusnõuete puhul, mis on kehtestatud reisilaevadel, madala leekpunktiga kütustega töötavatel laevadel (IGF koodeks) ja polaarvetes sõitvatel laevadel töötavatele meremeestele. Sellega seoses põhjustab praegune STCW konventsiooni muudatuste ülevõtmise protsess märkimisväärseid viivitusi ja kätkeb endas ohtu, et liidu õigus ei ole rahvusvahelise raamistikuga veel mõne aja jooksul kooskõlas.

Komisjoni ettepanek 

Komisjoni ettepanekuga lihtsustatakse ja ajakohastatakse kehtivat meremeeste väljaõpet ja diplomeerimist käsitlevat ELi õigusraamistikku, et saavutada järgmised kolm eesmärki:

  tagada ELi normide kooskõla rahvusvahelise raamistikuga;

  uuendada kolmandate riikide tunnustamise tsentraliseeritud süsteemi, et suurendada selle tõhusust,

  ning suurendada lõppkokkuvõttes õiguslikku selgust liikmesriikide välja antud meremeeste tunnistuste vastastikuse tunnustamise küsimuses.

Raportööri seisukoht

Raportöör toetab komisjoni ettepanekut ajakohastada Euroopa õigusnorme kooskõlas IMO juhtimisel koostatud STCW konventsiooniga. Raportöör on teadlik sellest, et on vaja parandada ja kontrollida ELi liikmesriikide lipu all sõitvatel laevadel töötavate meremeeste väljaõppe kvaliteeti, eelkõige jälgides välja antud tunnistuste tunnustamise alusel kolmandatest riikidest tööle võetud meremeeste väljaõppe kvaliteeti, et tagada ohutus laevadel.

Eelkõige on raportöör seisukohal, et Euroopa Komisjoni tehtud muudatused, mis puudutavad liikmesriikide poolt välja antud meremeeste tunnistuste vastastikust tunnustamist, täidavad lihtsustamise eesmärki ja väldivad õiguslikku dubleerimist rahvusvahelise raamistiku ja direktiivi 2008/106/EÜ vahel.

Ühtlasi kiidab raportöör heaks ettepaneku vaadata läbi kolmanda riigi poolt välja antud meremeeste tunnistuste tunnustamise kord ja luua tunnustamise kehtetuks tunnistamise võimalus. Raportöör leiab siiski, et kui mõne kolmanda riigi meremehi ei ole liikmesriigi lipu all sõitvatele laevadele tööle võetud, siis ajavahemikku, mille jooksul saab selle kolmanda riigi tunnustamise kehtetuks tunnistada, tuleks pikendada viielt aastalt kaheksale, kuna see on vajalik väljaõppe kestuse ja selle kinnitamise seisukohast.

Mis puudutab liikmesriigi poolt Euroopa Komisjonile taotluse esitamist kolmanda riigi meresõidudiplomite või kutsetunnistuste tunnustamiseks, siis raportöör on seisukohal, et sellised taotlused tuleb läbi vaadata seaduse alusel. Komisjon ei saa üksi otsustada, kas menetlust algatada või mitte, olenevalt sellest, millise kolmanda riigiga on tegu.

Raportöör teeb ka ettepaneku võtta kasutusele kaks uut võimalust Euroopa meremeeste väljaõppe kvaliteedi parandamiseks. Esiteks teeb raportöör ettepaneku võtta kasutusele Euroopa meremeeste kutsetunnistus, mille puhul väljaõppe tase on kõrgem rahvusvahelistest miinimumnõuetest. Selle eesmärk on arendada Euroopa oskusteavet ja kohandada meremeeste oskusi kutseala digitaliseerimisega, et lõppkokkuvõttes anda Euroopa meremeestele väljaõppe abil maailmaturul konkurentsieelis.

Teiseks teeb raportöör ettepaneku, et liikmesriikide või tunnustatud kolmandate riikide välja antud meresõidudiplomid ja kutsetunnistused tuleks viivitamata kanda liidu tsentraliseeritud elektroonilisse andmebaasi, mis on ühendatud sadamariigi kontrolli käsitleva direktiivi 2009/16/EÜ kohase kontrolliandmebaasiga. See võimaldaks vähendada finants- ja personalikulusid ja muudaks ühtlasi kogu kontrollisüsteemi tõhusamaks.

TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS (27.11.2018)

transpordi- ja turismikomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/106/EÜ meremeeste väljaõppe miinimumtaseme kohta ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2005/45/EÜ
(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

Arvamuse koostaja: Sofia Ribeiro

LÜHISELGITUS

Hariduse ja väljaõppe parandamine on Euroopa Liidu ja tema poliitikakujundajate jaoks absoluutne prioriteet. Euroopa kodanikele oskuste andmine on ambitsioonikas eesmärk, mis suurendab paljude majandusvaldkondade jätkusuutlikkust; meretransport ei ole erand.

90 % Euroopa Liidust väljapoole toimuvast kaupade ekspordist ja 40 % ELi sisekaubandusest toimub meritsi. Meretransport on seega Euroopa kaubanduse arengu jaoks ülioluline telg, millel on tohutu majanduslik mõju ja mis omakorda loob uusi töökohti. Seepärast tuleb tagada meremeeste väljaõpe, spetsialiseerumine ja diplomeerimine, nii et ohud, mis võivad ähvardada merel inimeste turvalisust ja vara või merekeskkonda laevadel töötamise ajal, oleksid võimalikult väikesed. ELi õigusaktid, milles käsitletakse väljaõppe miinimumtaset ning minimaalseid vastuvõetavaid töötingimusi ja tööohutust pardal, peavad samuti olema kooskõlas rahvusvaheliste standardite ja konventsioonidega, kuna merendussektor on oma olemuselt üleilmne.

Kehtiv ELi normatiivne raamistik on juba aidanud suurel määral meremeeste väljaõppe ja diplomeerimise tõhustamise kaudu kaasa ELi lipu all sõitvatel laevadel töötavate, nõuetele mittevastavate laevaperede kõrvaldamisele. Samal ajal on ELi-keskse mehhanismi loomisega tagatud liidus väljaõppe saanud ja kolmandatest riikidest värvatud meremeestele võrdsed võimalused kooskõlas kohustustega, mille liikmesriigid võtsid endale STCW konventsiooniga ühinemisel. Võttes arvesse hiljutisi seadusandlikke arengusuundumusi, tuleb aga ELi õigusakte kohandada, lihtsustada ja ümber sõnastada.

Meremeeste väljaõppe miinimumtaset käsitleva direktiivi 2008/106/EÜ läbivaatamise praegune protsess, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2005/45/EÜ, vastab sellele vajadusele ja peaks seetõttu püüdma kõrvaldada juba tuvastatud õiguslünki ning lihtsustada ja ühtlustada kõnealustes valdkondades kehtivat ELi õigusraamistikku.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Direktiiv 2008/106/EÜ sisaldab ka keskse mehhanismi kolmandate riikide antud meremeeste tunnistuste tunnustamiseks. Õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) raames tehtud hindamise14 kohaselt saavutasid liikmesriigid pärast keskse mehhanismi kehtestamist märkimisväärse kulude kokkuhoiu. Hindamine näitas ka seda, et mõnest tunnustatud kolmandast riigist on liidu laevadele tööle võetud üksnes piiratud arv meremehi. Seepärast peaks olemasolevate inim- ja finantsressursside tõhusamaks kasutamiseks võtma kolmandate riikide tunnustamise korra puhul aluseks sellise tunnustamise vajaduse analüüsi, sealhulgas nende kaptenite ja ohvitseride hinnangulise arvu, kes on sellest riigist pärit ja kes võetakse tõenäoliselt liidu laevadele tööle.

(5)  Direktiiv 2008/106/EÜ sisaldab ka keskset mehhanismi kolmandate riikide antud meremeeste tunnistuste tunnustamiseks. Õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) raames tehtud hindamise14 kohaselt saavutasid liikmesriigid pärast keskse mehhanismi kehtestamist märkimisväärse kulude kokkuhoiu. Hindamine näitas aga ka seda, et mõne tunnustatud kolmanda riigi puhul on liikmesriigid andnud niisuguste kolmandate riikide välja antud meresõidudiplomite või kutsetunnistusega seoses välja üksnes väga piiratud arvul tunnistuste tunnustamist tõendavaid kinnituslehti.

_______________________________

_________________________________

14 SWD(2018) 19.

14 SWD(2018) 19.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Selleks et veelgi parandada kolmandate riikide tunnustamise kesksüsteemi, tuleks kolmandaid riike, kust tuleb liidu laevadele vähe meremehi, uuesti hinnata pikemate ajavahemike järel, mida tuleks pikendada kümne aastani. Selliste kolmandate riikide süsteemi kordushindamise jaoks ettenähtud pikemat ajavahemikku tuleks siiski kombineerida esmatähtsate kriteeriumidega, milles võetakse arvesse ohutusprobleeme; seeläbi on võimalik tasakaalustada tõhustamise vajadust tulemusliku kaitsemehhanismiga juhul, kui asjaomastes kolmandates riikides pakutav meremeeste väljaõppe kvaliteet halveneb.

(7)  Selleks et veelgi parandada kolmandate riikide tunnustamise kesksüsteemi, tuleks kolmandaid riike, kust tuleb liidu laevadele vähe meremehi, uuesti hinnata pikemate ajavahemike järel, mida tuleks pikendada kümne aastani. Nende meremeeste sobivust peaksid hindama ka liikmesriigid ning vajaduse korral peaksid nad läbima koolituse. Selliste kolmandate riikide süsteemi kordushindamise jaoks ettenähtud pikemat ajavahemikku tuleks siiski kombineerida esmatähtsate kriteeriumidega, milles võetakse arvesse ohutusprobleeme; seeläbi on võimalik tasakaalustada tõhustamise vajadust tulemusliku kaitsemehhanismiga juhul, kui asjaomastes kolmandates riikides pakutav meremeeste väljaõppe kvaliteet halveneb.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Kolmandatest riikidest tööle võetud meremehi käsitlev teave on liidu tasandil muutunud kättesaadavaks tänu liikmesriikide edastatud asjakohasele teabele, mida hoitakse nende registrites väljaantud tunnistuste ja kinnituslehtede kohta. Seda teavet tuleks kasutada mitte üksnes statistilistel ja poliitika kujundamise eesmärkidel, vaid ka selleks, et parandada kolmandate riikide tunnustamise kesksüsteemi tõhusust. Liikmesriikide edastatud teabe põhjal jäetakse need tunnustatud kolmandad riigid, kust ei ole liidu laevadele tulnud meremehi vähemalt viie aasta jooksul, tunnustatud kolmandate riikide loetelust välja. Lisaks kasutatakse seda teavet ka tunnustatud kolmandate riikide kordushindamise prioriseerimiseks.

(8)  Kolmandatest riikidest tööle võetud meremehi käsitlev teave on liidu tasandil muutunud kättesaadavaks tänu liikmesriikide edastatud asjakohasele teabele, mida hoitakse nende registrites väljaantud tunnistuste ja kinnituslehtede kohta. Seda teavet tuleks kasutada mitte üksnes statistilistel ja poliitika kujundamise eesmärkidel, vaid ka selleks, et parandada kolmandate riikide tunnustamise kesksüsteemi tõhusust. Liikmesriikide edastatud teabe põhjal tuleks uuesti läbi vaadata nende kolmandate riikide tunnustamine, millest ei ole liidu laevadele tulnud meremehi vähemalt kümne aasta jooksul. Uuesti läbivaatamise protsess peaks hõlmama võimalust asjaomase kolmanda riigi tunnustamine kontrollimenetluse kohaselt kas säilitada või tühistada. Lisaks kasutatakse seda teavet ka tunnustatud kolmandate riikide kordushindamise prioriseerimiseks.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a)  Vaja on laialdast arutelu, milles osalevad sotsiaalpartnerid, liikmesriigid, õppeasutused ja muud sidusrühmad, et uurida võimalust luua ühtlustatud tunnistuste vabatahtlik süsteem, mis on väljaõppe taseme osas STCWst ulatuslikum, et suurendada Euroopa meremeeste konkurentsieelist. Sellise STCW+ raames võiks luua „merendusalase kvalifikatsiooni tunnistused“, mis põhinevad Euroopa merenduse kraadiõppekursustel, kus Euroopa meremeestele antaks rahvusvahelisel tasandil nõutavast ulatuslikumaid teadmisi. Merendussektori ulatuslikum digitaliseerimine peaks aitama neid oskusi ja kvalifikatsioone parandada ja arendada.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 b)  Euroopa meremeeste kapteni- ja ohvitseriharidust tuleks toetada kogu liitu hõlmavate mereharidus- ja õppeasutuste vaheliste üliõpilasvahetustega. Euroopa lipu all merd sõitvate meremeeste oskuste ja kvalifikatsioonide edendamiseks ja arendamiseks on vajalik heade tavade vahetamine liikmesriikide vahel. Meremeeste väljaõppe puhul tuleks täielikult ära kasutada programmi „Erasmus+“ pakutavaid võimalusi.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2008/106/EÜ

Artikkel 5b – lõige 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Liikmesriigid peaksid pidama võimaluse korral ajakohastatavat loetelu oma vajadustest meremeeste järele ja neile suunatud tööpakkumistest.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2008/106/EÜ

Artikkel 5b – lõige 7 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 a.  Hiljemalt ... [viis aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist] esitab komisjon hinnangu liikmesriikide välja antud tunnistuste vastastikuse tunnustamise mõju kohta Euroopa meremeeste tööhõivele.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Direktiiv 2008/106/EÜ

Artikkel 12 – lõige 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  täitma artiklis 11 sätestatud tervisenõuded ja

a)  täitma artiklis 11 sätestatud füüsilise ja vaimse tervise nõuded ning

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a

Direktiiv 2008/106/EÜ

Artikkel 19 – lõige 2 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriik, kes kavatseb tunnustada kinnituslehega tema lipu all sõitvatel laevadel teenimiseks lõikes 1 osutatud meresõidudiplomit või kutsetunnistust, mille kolmas riik on andnud kaptenile, ohvitserile või raadiooperaatorile, esitab komisjonile põhjendatud taotluse kõnealuse kolmanda riigi tunnustamiseks koos esialgse analüüsiga selle kohta, kas kolmas riik vastab STCW konventsiooni nõuetele, kogudes II lisas osutatud teavet, sealhulgas nende kaptenite ja ohvitseride hinnangulise arvu, kes on sellest riigist pärit ja kes võetakse tõenäoliselt tööle.

Liikmesriik, kes kavatseb tunnustada kinnituslehega tema lipu all sõitvatel laevadel teenimiseks lõikes 1 osutatud meresõidudiplomit või kutsetunnistust, mille kolmas riik on andnud kaptenile, ohvitserile või raadiooperaatorile, esitab komisjonile taotluse kõnealuse kolmanda riigi tunnustamiseks koos esialgse analüüsiga selle kohta, kas kolmas riik vastab STCW konventsiooni nõuetele, kogudes II lisas osutatud teavet, ja võimaluse korral nende kaptenite ja ohvitseride hinnangulise arvu, kes on sellest riigist pärit ja kes võetakse tõenäoliselt tööle.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a

Direktiiv 2008/106/EÜ

Artikkel 19 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pärast seda, kui liikmesriik on taotluse esitanud, teeb komisjon otsuse kõnealuse kolmanda riigiga seotud tunnustamismenetluse alustamise kohta. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 28 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Pärast seda, kui liikmesriik on taotluse esitanud, alustab komisjon kõnealuse kolmanda riigiga seotud tunnustamismenetlust.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a

Direktiiv 2008/106/EÜ

Artikkel 19 – lõige 2 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui tunnustamismenetluse algatamise kohta tehakse positiivne otsus, kogub komisjon Euroopa Meresõiduohutuse Ameti abil ja vajaduse korral koostöös taotluse esitanud liikmesriigiga II lisas nimetatud teavet ja hindab selle kolmanda riigi väljaõppe ja tunnistuste andmise süsteemi, kelle tunnustamiseks taotlus esitati, et kontrollida, kas asjaomane riik vastab kõigile STCW konventsiooni nõuetele ja kas võltstunnistuste väljaandmise vältimiseks on võetud asjakohaseid meetmeid.

Komisjon kogub Euroopa Meresõiduohutuse Ameti abil ja vajaduse korral koostöös taotluse esitanud liikmesriigiga II lisas nimetatud teavet ja hindab selle kolmanda riigi väljaõppe ja tunnistuste andmise süsteemi, kelle tunnustamiseks taotlus esitati, et kontrollida, kas asjaomane riik vastab kõigile STCW konventsiooni nõuetele ja kas võltstunnistuste väljaandmise vältimiseks on võetud asjakohaseid meetmeid.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt b

Direktiiv 2008/106/EÜ

Artikkel 19 – lõige 3 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Taotluse esitanud liikmesriik võib otsustada kolmanda riigi tunnistusi ühepoolselt tunnustada, kuni käesoleva lõike alusel tehakse otsus. Sellise ühepoolse tunnustamise puhul teatab liikmesriik komisjonile selliste tunnustamist tõendavate kinnituslehtede arvu, mille ta on andnud seoses kolmanda riigi poolt välja antud lõikes 1 osutatud meresõidudiplomi ja kutsetunnistusega, kuni on tehtud otsus selle tunnustamise kohta.

Taotluse esitanud liikmesriik võib taotleda komisjonilt ajutist luba tunnustada kolmanda riigi tunnistusi seni, kuni käesoleva lõike alusel tehakse otsus. Sellisel juhul peab liikmesriik esitama komisjonile kogu vajaliku teabe ja dokumendid, mis põhjendavad taotluse õigustatust kuni käesoleva lõike alusel otsuse tegemiseni.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 –punkt 6 – alapunkt b

Direktiiv 2008/106/EÜ

Artikkel 19 – lõige 3 – lõik 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Selliste dokumentide puudumise korral lükkab komisjon ajutise tunnustamise taotluse tagasi, esitades selle põhjused.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Direktiiv 2008/106/EÜ

Artikkel 20 – lõige 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Kui liikmesriik ei ole andnud tunnustamist tõendavaid kinnituslehti seoses kolmanda riigi poolt rohkem kui viieks aastaks välja antud artikli 19 lõikes 1 osutatud meresõidudiplomite ja kutsetunnistustega, siis tunnistatakse kõnealuse riigi tunnistuste tunnustamine kehtetuks. Sel eesmärgil võtab komisjon vastu rakendusotsused kooskõlas artikli 28 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega, olles teatanud liikmesriikidele ja asjaomasele kolmandale riigile sellest vähemalt kaks kuud ette.

8.  Kui liikmesriik ei ole andnud tunnustamist tõendavaid kinnituslehti seoses kolmanda riigi poolt rohkem kui kümneks aastaks välja antud artiklis 19 osutatud meresõidudiplomite ja kutsetunnistustega, siis vaadatakse kõnealuse riigi tunnistuste tunnustamine uuesti läbi, konsulteerides liikmesriikide ja asjaomaste sidusrühmadega. Sel eesmärgil võtab komisjon pärast eespool nimetatud uuesti läbivaatamise menetlust vastu rakendusotsused kooskõlas artiklis 28 osutatud kontrollimenetlusega, olles teatanud liikmesriikidele ja asjaomasele kolmandale riigile sellest vähemalt kaks kuud ette.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt b

Direktiiv 2008/106/EÜ

Artikkel 21 – lõige 2 – punkt f a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

f a)  asjaolu, et välja on antud võltstunnistusi.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Meremeeste väljaõppe miinimumtase

Viited

COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Arvamuse esitajad

istungil teada andmise kuupäev

EMPL

11.6.2018

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Sofia Ribeiro

29.6.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

9.10.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

27.11.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

17

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, António Marinho e Pinto, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

24

+

ALDE

Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc

PPE

Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

VERTS/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Miroslavs Mitrofanovs

17

ENF

Dominique Martin

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric

NI

Lampros Fountoulis

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Meremeeste väljaõppe miinimumtase

Viited

COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)

EP-le esitamise kuupäev

24.5.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Dominique Riquet

5.7.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.1.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

40

5

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Esitamise kuupäev

11.1.2019

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

40

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

5

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Mylène Troszczynski

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 25. jaanuar 2019
Õigusteave - Privaatsuspoliitika