Pranešimas - A8-0007/2019Pranešimas
A8-0007/2019

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/106/EB dėl minimalaus jūrininkų rengimo ir panaikinama Direktyva 2005/45/EB

11.1.2019 - (COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)) - ***I

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Dominique Riquet


Procedūra : 2018/0162(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0007/2019
Pateikti tekstai :
A8-0007/2019
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/106/EB dėl minimalaus jūrininkų rengimo ir panaikinama Direktyva 2005/45/EB

(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0315),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 100 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0205/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į … Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–  atsižvelgdamas į ... Regionų komiteto nuomonę[2],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0007/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  siekiant išlaikyti aukštą jūrų saugumo ir jūrų taršos prevencijos lygį, būtina pagerinti Sąjungos jūrininkų žinias bei įgūdžius ir šiuo tikslu parengti tarptautines taisykles atitinkančią jūrininkų rengimo ir atestavimo tvarką;

(1)  siekiant išlaikyti aukštą jūrų saugumo ir jūrų taršos prevencijos lygį, būtina pagerinti Sąjungos jūrininkų žinias bei įgūdžius ir šiuo tikslu parengti tarptautines taisykles ir technologijų pažangą atitinkančią jūrininkų rengimo ir atestavimo tvarką, taip pat imtis tolesnių veiksmų, kuriais būtų siekiama stiprinti Europos jūrininkų įgūdžių bazę suteikiant Sąjungos jūrininkams galimybių baigti specialaus rengimo kursą ir tobulėti;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  Jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų (JRAB) kodekse jau pateiktos nuovargio prevencijos (B-VIII/1 poskyris) ir tinkamumo budėti rekomendacijos (A-VIII/1 poskyris). Siekiant užtikrinti aukšto lygio saugą, būtina užtikrinti, kad būtų taikomi šioje tarptautinėje konvencijoje nustatyti standartai ir kad jų būtų laikomasi be išimčių;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  siekiant skatinti profesinį jūrininkų judumą Europos Sąjungoje ir užtikrinti, kad Europos jūrų sektoriuje netrūktų kompetentingų darbuotojų, turinčių tinkamų įgūdžių ir gebėjimų, turėtų būti skatinamas valstybių narių išduotų jūrininkų atestatų tarpusavio pripažinimas. Todėl valstybės narės turėtų visapusiškai pripažinti kitų valstybių narių jūrininkams išduotus tinkamumo liudijimus ir dokumentinius įrodymus, be kita ko, nacionalinių kompetencijos pažymėjimų išdavimo tikslais. Jei valstybė narė atsisako patvirtinti arba priimti tokį galiojantį kitos valstybės narės išduotą atestatą, ji turėtų nurodyti to sprendimo motyvus;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  Direktyvoje 2008/106/EB taip pat numatytas centralizuotas trečiųjų šalių išduotų jūrininkų atestatų pripažinimo mechanizmas. Pagal Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (REFIT) atlikus vertinimą14 nustatyta, kad, pradėjus taikyti centralizuotą mechanizmą, valstybių narių išlaidos gerokai sumažėjo. Tačiau vertinimas taip pat parodė, kad kai kurių pripažintų trečiųjų šalių jūrininkų Sąjungos laivuose įdarbinta labai nedaug. Todėl, siekiant efektyviau naudoti turimus žmogiškuosius ir finansinius išteklius, trečiųjų šalių pripažinimo tvarka turėtų būti grindžiama tokio pripažinimo būtinybės analize, taip pat turėtų būti įvertinta, kiek tokių trečiųjų šalių kapitonų ir vadovaujančių specialistų galėtų būti įdarbinta Sąjungos laivuose;

(5)  Direktyvoje 2008/106/EB taip pat numatytas centralizuotas trečiųjų šalių išduotų jūrininkų atestatų pripažinimo mechanizmas. Pagal Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (REFIT) atlikus vertinimą14 nustatyta, kad, pradėjus taikyti centralizuotą mechanizmą, valstybių narių išlaidos gerokai sumažėjo. Tačiau vertinimas taip pat parodė, kad kai kurių pripažintų trečiųjų šalių atveju valstybės narės išdavė labai nedaug atestatų pripažinimą liudijančių patvirtinimų, susijusių su kompetencijos pažymėjimais ar tinkamumo liudijimais, kuriuos išdavė tos trečiosios šalys;

_________________

_________________

14 SWD(2018)19.

14 SWD(2018)19.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  siekiant užtikrinti visų jūrininkų teisę į deramą darbą ir apriboti vidaus rinkos konkurencijos iškraipymus, trečiųjų šalių išduoti jūrininkų atestatai turėtų būti pripažįstami tik tuo atveju, jeigu tos trečiosios šalys yra ratifikavusios Tarptautinę darbo jūroje konvenciją;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  siekiant dar labiau padidinti centralizuotos trečiųjų šalių pripažinimo sistemos efektyvumą, trečiųjų šalių, kurių jūrininkų Sąjungos laivuose įdarbinama mažai, persvarstymo intervalai turėtų būti ilgesni – jie turėtų būti pratęsti iki dešimties metų. Tačiau šis ilgesnis tokių trečiųjų šalių sistemos persvarstymo intervalas turėtų būti derinamas su saugos aspektais grindžiamais prioritetiniais kriterijais – taip būtų patenkintas efektyvumo poreikis ir kartu užtikrinta, kad, pablogėjus atitinkamose trečiosiose šalyse vykdomo jūrininkų rengimo kokybei, būtų taikomas veiksmingas apsaugos mechanizmas;

(7)  siekiant dar labiau padidinti centralizuotos trečiųjų šalių pripažinimo sistemos efektyvumą, trečiųjų šalių, kurių jūrininkų Sąjungos laivuose įdarbinama mažai, persvarstymo intervalai turėtų būti ilgesni – jie turėtų būti pratęsti iki aštuonerių metų. Tų jūrininkų tinkamumą taip pat turėtų įvertinti valstybės narės ir prireikus jie turėtų baigti mokymus. Tačiau šis ilgesnis tokių trečiųjų šalių sistemos persvarstymo intervalas turėtų būti derinamas su saugos aspektais grindžiamais prioritetiniais kriterijais – taip būtų patenkintas efektyvumo poreikis ir kartu užtikrinta, kad, pablogėjus atitinkamose trečiosiose šalyse vykdomo jūrininkų rengimo kokybei, būtų taikomas veiksmingas apsaugos mechanizmas;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  informacija apie iš trečiųjų šalių įdarbintus jūrininkus Sąjungos lygmeniu gaunama, kai valstybės narės praneša jų nacionaliniuose registruose laikomą atitinkamą informaciją apie išduotus atestatus ir patvirtinimus. Ši informacija turėtų būti naudojama ne tik statistiniais ir politikos rengimo tikslais, bet ir siekiant padidinti centralizuotos trečiųjų šalių pripažinimo sistemos efektyvumą. Remiantis valstybių narių pateikta informacija, pripažintos trečiosios šalys, kurių jūrininkai Sąjungos laivyne nebuvo įdarbinti bent penkerius pastaruosius metus, pašalinamos iš pripažintų trečiųjų šalių sąrašo. Be to, ši informacija taip pat naudojama, siekiant nustatyti trečiąsias šalis, kurias reikia persvarstyti pirmenybės tvarka;

(8)  informacija apie iš trečiųjų šalių įdarbintus jūrininkus Sąjungos lygmeniu gaunama, kai valstybės narės praneša jų nacionaliniuose registruose laikomą atitinkamą informaciją apie išduotus atestatus ir patvirtinimus. Ši informacija turėtų būti naudojama ne tik statistiniais ir politikos rengimo tikslais, bet ir siekiant padidinti centralizuotos trečiųjų šalių pripažinimo sistemos efektyvumą. Remiantis valstybių narių pateikta informacija, trečiųjų šalių, kurių jūrininkai Sąjungos laivyne nebuvo įdarbinti bent aštuonerius pastaruosius metus, pripažinimas turėtų būti peržiūrėtas. Peržiūros procesas turėtų apimti galimybę išlaikyti arba atšaukti atitinkamos trečiosios šalies pripažinimą. Be to, ši informacija taip pat naudojama, siekiant nustatyti trečiąsias šalis, kurias reikia iš naujo įvertinti pirmenybės tvarka;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  nuostatos dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/36/EB15 netaikomos jūrininkų atestatų pripažinimui pagal Direktyvą 2008/106/EB. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/45/EB16 reglamentuojamas valstybių narių išduotų jūrininkų atestatų tarpusavio pripažinimas. Tačiau po 2010 m. JRAB konvencijos pakeitimų Direktyvoje 2005/45/EB pateiktos jūrininkų atestatų apibrėžtys yra nebeaktualios. Todėl valstybių narių išduotų jūrininkų atestatų tarpusavio pripažinimo sistema turėtų būti iš dalies pakeista, siekiant atsižvelgti į tarptautinius pokyčius ir į Direktyvoje 2008/106/EB pateiktas naujas jūrininkų atestatų apibrėžtis. Be to, į tarpusavio pripažinimo sistemą taip pat turėtų būti įtraukti valstybių narių įgaliojimu išduoti jūrininkų sveikatos pažymėjimai. Siekiant pašalinti dviprasmiškumą bei Direktyvos 2005/45/EB ir Direktyvos 2008/106/EB neatitikimo riziką, jūrininkų atestatų tarpusavio pripažinimas turėtų būti reglamentuojamas Direktyva 2008/106/EB;

(9)  nuostatos dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/36/EB15 netaikomos jūrininkų atestatų pripažinimui pagal Direktyvą 2008/106/EB. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/45/EB16 reglamentuojamas valstybių narių išduotų jūrininkų atestatų tarpusavio pripažinimas. Tačiau po 2010 m. JRAB konvencijos pakeitimų Direktyvoje 2005/45/EB pateiktos jūrininkų atestatų apibrėžtys yra nebeaktualios. Todėl valstybių narių išduotų jūrininkų atestatų tarpusavio pripažinimo sistema turėtų būti iš dalies pakeista, siekiant atsižvelgti į tarptautinius pokyčius ir į Direktyvoje 2008/106/EB pateiktas naujas jūrininkų atestatų apibrėžtis. Be to, į tarpusavio pripažinimo sistemą taip pat turėtų būti įtraukti valstybių narių įgaliojimu išduoti jūrininkų sveikatos pažymėjimai. Siekiant pašalinti dviprasmiškumą bei Direktyvos 2005/45/EB ir Direktyvos 2008/106/EB neatitikimo riziką, jūrininkų atestatų tarpusavio pripažinimas turėtų būti reglamentuojamas Direktyva 2008/106/EB. Be to, siekiant sumažinti administracinę naštą valstybėms narėms ir palengvinti įdarbinimo laive administracines procedūras, būtina pereiti prie jūrininkų kvalifikacijos dokumentų elektroninės sistemos, kad iki 2027 m. būtų užtikrinta, kad atestatų ir pažymėjimų sistema būtų visiškai bepopierė;

__________________

__________________

15 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL L 255, 2005 9 30, p. 22).

15 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL L 255, 2005 9 30, p. 22).

16 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/45/EB dėl valstybių narių išduotų jūrininkų atestatų abipusio pripažinimo ir iš dalies keičianti Direktyvą 2001/25/EB (OL L 255, 2005 9 30, p. 160).

16 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/45/EB dėl valstybių narių išduotų jūrininkų atestatų abipusio pripažinimo ir iš dalies keičianti Direktyvą 2001/25/EB (OL L 255, 2005 9 30, p. 160).

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  siekiant prisidėti prie geresnės saugos, padidinti su valstybės narės vėliava plaukiojančių laivų valdymo efektyvumą ir pakelti Sąjungoje parengtų jūrininkų prestižą, svarbu toliau plėtoti Europos jūrų laivybos žinias ir gerinti jūrininkų kvalifikaciją ir kompetencijas, visų pirma atsižvelgiant į technologinę plėtrą ir sektoriaus skaitmeninimą. Todėl derėtų rengti tokias mokymų programas, kurios viršytų minimaliuosius Jūrininkų rengimo normatyvų konvencijoje nustatytus reikalavimus ir kurias baigus kaip atestatas būtų išduodamas europinis jūrininkystės meistriškumo diplomas, kaip rekomendavo Komisijos sudaryta Jūrų sektoriaus darbuotojų ir konkurencingumo klausimų darbo grupė savo 2011 m. birželio 9 d. ataskaitoje. Be to, siekiant pasinaudoti valstybių narių gerosios praktikos mainų nauda, turėtų būti skatinama rengiant jūrininkus naudotis programa „Erasmus+“ ;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9b)  atestatų ir pažymėjimų sistema turėtų būti centralizuota įdiegus Sąjungos lygmens elektroninę duomenų bazę, susietą su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/16/EB1a nurodyta duomenų baze. Toks duomenų skaitmeninimas neatskiriamas nuo technologijų pažangos, susijusios su duomenų rinkimu ir perdavimu, siekiant padėti mažinti ekonomines išlaidas ir efektyviai naudoti žmogiškuosius išteklius;

 

____________________

 

1a 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės (OL L 131, 2009 5 28, p. 57).

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  reikia surengti plataus masto diskusijas, kuriose dalyvautų socialiniai parneriai, valstybės narės, rengimo įstaigos ir kiti suinteresuotieji subjektai, kad būtų galima apsvarstyti galimybę sukurti savanorišką suderintų atestatų sistemą, viršijančią rengimo lygį pagal JRAB, siekiant didinti Europos jūrininkų konkurencinį pranašumą. Taikant tokią JRAB+ sistemą būtų galima įvesti jūrininkystės meistriškumo atestatus, išduodamus užbaigus Europos jūrininkų antrosios pakopos programas, kuriose Europos jūrininkai įgytų daugiau ir aukštesnio lygio įgūdžių, nei reikalaujama tarptautiniu lygmeniu. Vis didesnis jūrų sektoriaus skaitmeninimas turėtų padėti gerinti ir tobulinti tuos įgūdžius ir kvalifikaciją;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10b)  Europos jūrininkų lavinimą, siekiant rengti laivų kapitonus ir vadovaujančiuosius specialistus, turėtų papildyti studentų mainai tarp jūrininkų lavinimo ir rengimo įstaigų visoje Sąjungoje. Siekiant lavinti ir tobulinti su Europos šalies vėliava plaukiojančių laivų jūrininkų įgūdžius ir kvalifikaciją, būtina užtikrinti valstybių narių gerosios patirties mainus. Rengiant jūrininkus turėtų būti visapusiškai naudojamasi programos „Erasmus +“ teikiamomis galimybėmis;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Direktyva 2008/106/EB

5 straipsnio 10 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  5 straipsnio 10 dalis pakeičiama taip:

10. Atsižvelgiant į 19 straipsnio 7 dalį, pagal šią direktyvą privalomo atestato originalas saugomas ir prieinamas patikrinti tame laive, kuriame dirba jo turėtojas.

„10. Atsižvelgiant į 19 straipsnio 7 dalį, pagal šią direktyvą privalomo atestato originalas saugomas ir prieinamas patikrinti tame laive, kuriame dirba jo turėtojas, popierine arba elektronine forma, kurios tikrumą ir galiojimą patvirtina atestatą išdavusi valstybė ir kuri gali būti patikrinta vykdant šio straipsnio 12 dalies b punkte ir 13 dalyje numatytą procedūrą.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0106&from=LT)

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 b punktas (naujas)

Direktyva 2008/106/EB

5 straipsnio 13 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(2b)  5 straipsnio 13 dalis pakeičiama taip:

13. Nuo 2017 m. sausio 1 d. informacija, kuri turi būti prieinama pagal 12 dalies b punktą, turi būti prieinama elektroninėmis priemonėmis.

„13. Nuo 2017 m. sausio 1 d. informacija, kuri turi būti prieinama pagal 12 dalies b punktą, turi būti prieinama elektroninėmis priemonėmis. Nuo 2027 m. sausio 1 d. visi atestatai ir patvirtinimai, kaip numatyta 12 dalies a punkte, prieinami elektroninėmis priemonėmis.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0035&from=LT)

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2008/106/EB

5a straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

20 straipsnio 8 dalies ir 21 straipsnio 2 dalies taikymo tikslais valstybės narės Komisijai kasmet pateikia šios direktyvos V priede nurodytą informaciją apie kompetencijos pažymėjimus ir kompetencijos pažymėjimų pripažinimą liudijančius patvirtinimus, reikalingą valstybėms narėms ir Komisijai naudoti formuojant politiką. Jos taip pat gali savanoriškai teikti informaciją apie eiliniams jūrininkams pagal JRAB konvencijos priedo II, III ir VII skyrius išduotus tinkamumo liudijimus.

20 straipsnio 8 dalies ir 21 straipsnio 2 dalies taikymo tikslais ir siekdama palengvinti 8 straipsnio taikymą, Komisija sukuria, administruoja ir atnaujina duomenų bazę, prie kurios prisijungia visos valstybės narės ir kurioje laikoma visa šios direktyvos V priede nurodyta informacija apie kompetencijos pažymėjimus ir pažymėjimų bei atestatų, išduotų pagal JRAB konvencijos V/1-1 ir V/1-2 taisykles, pripažinimą liudijančius patvirtinimus.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2008/106/EB

5a straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.   Jūrininkų atestatų duomenų bazė turi būti sujungta su Direktyvos 2009/16/EB 24 straipsnyje numatyta inspektavimo duomenų baze.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2008/106/EB

5b straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė priima kitos valstybės narės arba kitai valstybei narei prižiūrint išduotus tinkamumo liudijimus ir dokumentinius įrodymus, kad leistų jūrininkams dirbti savo laivyne.

1.  Kiekviena valstybė narė priima kitos valstybės narės arba kitai valstybei narei prižiūrint išduotus tinkamumo liudijimus ir dokumentinius įrodymus popierine ar elektronine forma, kad leistų jūrininkams dirbti jos laivyno laivuose ir išduotų kompetencijos pažymėjimus ar tinkamumo liudijimus. Pirminis sprendimas dėl tokių liudijimų arba įrodymų priėmimo priimamas per vieną mėnesį nuo prašymo ir patvirtinamųjų dokumentų gavimo dienos.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2008/106/EB

5b straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kiekviena valstybė narė pripažįsta kapitonams ir vadovaujantiems specialistams pagal I priedo V/1-1 ir V/1-2 taisykles kitos valstybės narės išduotus kompetencijos pažymėjimus arba tinkamumo liudijimus, juos patvirtindama pripažinimui paliudyti. Pripažinimą liudijantis patvirtinimas turi būti taikomas tik jame nurodytoms pareigoms, funkcijoms ir kompetencijos ar tinkamumo lygiams. Tokiam patvirtinimui naudojama JRAB kodekso A-I/2 poskyrio 3 dalyje nustatyta forma.

2.  Kiekviena valstybė narė pripažįsta kapitonams ir vadovaujantiems specialistams pagal I priedo V/1-1 ir V/1-2 taisykles kitos valstybės narės išduotus kompetencijos pažymėjimus arba tinkamumo liudijimus, juos patvirtindama pripažinimui paliudyti. Pripažinimą liudijantis patvirtinimas turi būti taikomas tik jame nurodytoms pareigoms, funkcijoms ir kompetencijos ar tinkamumo lygiams. Patvirtinimas gali būti išduodamas tik jei buvo laikytasi visų JRAB konvencijos reikalavimų, laikantis JRAB konvencijos I/2 taisyklės 7 punkto. Tokiam patvirtinimui naudojama JRAB kodekso A-I/2 poskyrio 3 dalyje nustatyta forma.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2008/106/EB

5b straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės užtikrina, kad jūrininkai turėtų teisę pagal nacionalinės teisės aktus ir procedūras apskųsti atsisakymą patvirtinti arba priimti galiojantį atestatą arba jokio atsakymo nebuvimą.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad jūrininkai turėtų teisę pagal nacionalinės teisės aktus ir procedūras apskųsti atsisakymą patvirtinti arba priimti galiojantį atestatą arba jokio atsakymo nebuvimą ar nepagrįstą vėlavimą ir kad jūrininkams būtų nemokamai teikiamos tinkamos konsultacijos ir pagalba, susijusi su tokiais skundais.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2008/106/EB

5b straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Valstybės narės turėtų, kiek įmanoma, nuolat atnaujinti savo poreikių ir darbo pasiūlymų jūrininkams sąrašą.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2008/106/EB

5b straipsnio 7 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a.  Siekdamos toliau stiprinti Europos jūrininkų įgūdžių bazę, valstybės narės, padedamos Komisijos ir dalyvaujant socialiniams partneriams, parengia specialaus jūrininkų rengimo kursą, viršijantį JRAB konvencijos reikalavimus, kurį užbaigus išduodamas tarpusavyje pripažįstamas Europos jūrininkystės meistriškumo diplomas.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2008/106/EB

5b straipsnio 7 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7b.  Ne vėliau kaip ... [prašom įrašyti datą, kuri bus praėjus penkeriems metams po įsigaliojimo dienos] Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia jūrininkų rengimo ir kvalifikacijų tarpusavio pripažinimo poveikio Europos jūrininkų užimtumui ir įgūdžiams vertinimą, įskaitant pasiūlymus dėl tolesnių veiksmų atsižvelgiant į tą vertinimą.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis

Direktyva 2008/106/EB

12 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pasitikrinti, ar atitinka 11 straipsnyje nustatytus sveikatos normatyvus, ir

a)  pasitikrinti, ar atitinka 11 straipsnyje nustatytus fizinės ir psichinės sveikatos normatyvus, ir

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a a papunktis (naujas)

Direktyva 2008/106/EB

19 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

aa)  19 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

1.  Jūrininkams, neturintiems pagal JRAB konvencijos V/1–1 ir V/1–2 taisykles laivo kapitonams ir vadovaujantiems specialistams valstybių narių išduodamų kompetencijos pažymėjimų ir (arba) tinkamumo liudijimų, gali būti leista dirbti su valstybės narės vėliava plaukiojančiuose laivuose su sąlyga, kad sprendimas dėl jų kompetencijos pažymėjimų ir tinkamumo liudijimų pripažinimo yra priimtas taikant šio straipsnio 2–6 dalyse išdėstytą procedūrą.

 

1.  Jūrininkams, neturintiems pagal JRAB konvencijos V/1–1 ir V/1–2 taisykles laivo kapitonams ir vadovaujantiems specialistams valstybių narių išduodamų kompetencijos pažymėjimų ir (arba) tinkamumo liudijimų, gali būti leista dirbti su valstybės narės vėliava plaukiojančiuose laivuose su sąlyga, kad sprendimas dėl jų kompetencijos pažymėjimų ir tinkamumo liudijimų pripažinimo yra priimtas taikant šio straipsnio 2–6 dalyse išdėstytą procedūrą ir kad su pripažinimo procedūra susijusi trečioji šalis būtų ratifikavusi Tarptautinę darbo jūroje konvenciją.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:323:0033:0061:LT:PDF

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis

Direktyva 2008/106/EB

19 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybė narė, kuri ketina patvirtinimu pripažinti 1 dalyje nurodytus laivo kapitonui, vadovaujančiam specialistui arba radijo operatoriui trečiosios šalies išduotus kompetencijos pažymėjimus arba tinkamumo liudijimus, kad jie galėtų dirbti su jos vėliava plaukiojančiuose laivuose, Komisijai pateikia prašymą dėl tos trečiosios šalies pripažinimo, prie kurio pridedama preliminari trečiosios šalies atitikties JRAB konvencijos reikalavimams analizė, kuriai atlikti renkama II priede nurodyta informacija, taip pat apskaičiuojamas kapitonų ir vadovaujančių specialistų, kurie gali būti įdarbinti iš tos šalies, skaičius.

Valstybė narė, kuri ketina patvirtinimu pripažinti 1 dalyje nurodytus laivo kapitonui, vadovaujančiam specialistui arba radijo operatoriui trečiosios šalies išduotus kompetencijos pažymėjimus arba tinkamumo liudijimus, kad jie galėtų dirbti su jos vėliava plaukiojančiuose laivuose, Komisijai pateikia prašymą dėl tos trečiosios šalies pripažinimo, prie kurio pridedama preliminari trečiosios šalies atitikties JRAB konvencijos ir Darbo jūroje konvencijos reikalavimams analizė, kuriai atlikti renkama II priede nurodyta informacija. Atlikus preliminarią analizę, valstybė narė, pagrįsdama savo prašymą, pateikia tolesnę informaciją apie trečiosios šalies pripažinimo priežastis. Be preliminarios atitikties reikalavimams analizės, valstybė narė, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus, pateikia pagrįstą apskaičiuotą tikėtiną kapitonų, vadovaujančių specialistų ir radijo operatorių, kurie bus įdarbinti iš tos šalies, skaičių.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis

Direktyva 2008/106/EB

19 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybei narei pateikus prašymą, Komisija priima sprendimą dėl pripažinimo procedūros inicijavimo tos trečiosios šalies atžvilgiu. Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 28 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Valstybei narei pateikus prašymą, Komisija inicijuoja pripažinimo procedūrą tos trečiosios šalies atžvilgiu.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis

Direktyva 2008/106/EB

19 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei sprendimas dėl pripažinimo procedūros inicijavimo yra teigiamas, Komisija, padedama Europos jūrų saugumo agentūros ir prireikus dalyvaujant prašymą pateikusiai valstybei narei, surenka II priede nurodytą informaciją ir atlieka trečiosios šalies, kurios atžvilgiu pateiktas prašymas dėl pripažinimo, rengimo ir atestavimo sistemų vertinimą, kad patikrintų, ar atitinkama šalis atitinka visus JRAB konvencijos reikalavimus ir ar yra imtasi visų tinkamų priemonių, kad būtų užkirstas kelias suklastotų atestatų išdavimui.

Komisija, padedama Europos jūrų saugumo agentūros ir prireikus dalyvaujant prašymą pateikusiai valstybei narei ir visoms kitoms suinteresuotoms valstybėms narėms, surenka II priede nurodytą informaciją ir atlieka trečiosios šalies, kurios atžvilgiu pateiktas prašymas dėl pripažinimo, rengimo ir atestavimo sistemų vertinimą, kad patikrintų, ar atitinkama šalis atitinka visus JRAB konvencijos reikalavimus ir ar yra imtasi visų tinkamų priemonių, kad būtų užkirstas kelias suklastotų atestatų išdavimui.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Direktyva 2008/106/EB

20 straipsnio 8 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Jeigu valstybė narė nėra išdavusi pripažinimą liudijančių patvirtinimų, susijusių su 19 straipsnio 1 dalyje nurodytais kompetencijos pažymėjimais ar tinkamumo pažymėjimais, trečiosios šalies išduotais ilgesniam nei 5 metų laikotarpiui, tos šalies atestatų pripažinimas atšaukiamas. Šiuo tikslu Komisija, laikydamasi 28 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, priima įgyvendinimo sprendimus, pranešusi apie tai valstybėms narėms ir atitinkamai trečiajai šaliai bent prieš du mėnesius.

8.  Jeigu valstybė narė nėra išdavusi pripažinimą liudijančių patvirtinimų, susijusių su 19 straipsnio 1 dalyje nurodytais kompetencijos pažymėjimais ar tinkamumo liudijimais, trečiosios šalies išduotais ilgesniam nei 8 metų laikotarpiui, tos šalies atestatų pripažinimas nagrinėjamas pakartotinai. Šiuo tikslu Komisija, laikydamasi 28 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, priima įgyvendinimo sprendimus, pranešusi apie tai valstybėms narėms ir atitinkamai trečiajai šaliai bent prieš tris mėnesius.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punkto a papunktis

Direktyva 2008/106/EB

21 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Trečiąsias šalis, kurios pripažintos 19 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodyta tvarka, įskaitant nurodytąsias 19 straipsnio 6 dalyje, Komisija, padedama Europos jūrų saugumo agentūros, reguliariai ir bent kas dešimt metų po paskutinio vertinimo persvarsto, kad patikrintų, ar jos atitinka II priede nustatytus atitinkamus kriterijus ir ar yra imtasi tinkamų priemonių, kad būtų užkirstas kelias suklastotų atestatų išdavimui.

1.  Trečiąsias šalis, kurios pripažintos 19 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodyta tvarka, įskaitant nurodytąsias 19 straipsnio 6 dalyje, Komisija, padedama Europos jūrų saugumo agentūros, reguliariai ir bent kas septynerius metus po paskutinio vertinimo persvarsto, kad patikrintų, ar jos atitinka II priede nustatytus atitinkamus kriterijus ir ar yra imtasi tinkamų priemonių, kad būtų užkirstas kelias suklastotų atestatų išdavimui.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punkto b papunktis

Direktyva 2008/106/EB

21 straipsnio 2 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  trečiosios šalies patvirtintų programų skaičius;

d)  trečiosios šalies patvirtintų jūrininkų rengimo ir tobulinimosi programų skaičius;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punkto b papunktis

Direktyva 2008/106/EB

21 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  bendras Sąjungos laivyne įdarbintų jūrininkų iš trečiosios šalies skaičius, taip pat šių jūrininkų rengimo ir kvalifikacijų lygis;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punkto b papunktis

Direktyva 2008/106/EB

21 straipsnio 2 dalies f b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fb)  informacija apie atitinkamoje trečiojoje šalyje taikomus išsilavinimo ir rengimo standartus, kurią pateikia bet kurios susijusios institucijos arba kiti suinteresuotieji subjektai.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Direktyva 2008/106/EB

25 a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  20 straipsnio 8 dalies ir 21 straipsnio 2 dalies taikymo tikslais valstybės narės Komisijai pateikia V priede nurodytą informaciją, reikalingą valstybėms narėms ir Komisijai naudoti formuojant politiką.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad V priede nurodyta informacija būtų perduota į pagal 5a straipsnį sukurtą duomenų bazę, kai tik išduodamas atitinkamas atestatas ar jo patvirtinimas.

 

Valstybės narės užtikrina, kad į 5a straipsnyje numatytą duomenų bazę perduota informacija būtų per 72 valandas patvirtinta, kad ją būtų galima paskelbti viešai.

 

Valstybės narės gali susipažinti su visa pagal 5a straipsnį sukurtoje duomenų bazėje esančia informacija 8 straipsnio įgyvendinimo tikslais.

  • [1]  OL C…(dar nepaskelbta OL).
  • [2]  OL C…(dar nepaskelbta OL).

AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanga

Žmogiškojo veiksnio svarba saugumui jūroje ir jūros aplinkos apsaugai pripažinta ES lygmeniu. Laikoma, kad aukštam saugos lygiui užtikrinti ypač svarbu gerinti jūrininkų mokymą, rengimą ir atestavimą.

ES šis klausimas reglamentuojamas dviem direktyvomis: Direktyva 2008/106/EB dėl minimalaus jūrininkų mokymo ir rengimo ir Direktyva 2005/45/EB, kuria skatinamas profesinis jūrininkų judumas ES palengvinant valstybių narių išduodamų atestatų tarpusavio pripažinimą. Konkrečiau:

  Direktyva 2008/106/EB ES lygmeniu integruoja Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) parengtą tarptautinę jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo reikalavimų sistemą, kuri turi būti taikoma pagal 1978 m. Konvenciją dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų (toliau – JRAB konvencija) su pakeitimais.

  Direktyva 2005/45/EB16 skatinamas profesinis jūrininkų judumas ES nustatant supaprastintą procedūrą, kad būtų palengvintas valstybių narių išduotų jūrininkų atestatų tarpusavio pripažinimas.

Galiojančių teisės aktų tinkamumo patikrinimas

REFIT (Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programa) vertinimas parodė, kad su jūrininkų rengimu ir atestavimu susijusios ES sistemos pagrindiniai tikslai iš esmės pasiekti ir kad ji tebėra visiškai aktuali. Viena vertus, ES sistema, patobulinus jūrininkų mokymus, rengimą ir atestavimą, padėjo pasiekti, kad su Sąjungos valstybių narių vėliava plaukiojančiuose laivuose nebeliktų kvalifikacijos reikalavimų neatitinkančių įgulų. Kita vertus, sukurtas centralizuotas mechanizmas ir taip ES parengtiems jūrininkams ir iš trečiųjų šalių įdarbinamiems jūrininkams sudarytos vienodos konkurencijos sąlygos. Be to, jūrininkų atestatų tarpusavio pripažinimas pagal Direktyvą 2005/45/EB padėjo pagerinti jūrininkų judumą laivyne, plaukiojančiame su Sąjungos valstybių narių vėliavomis.

Vis dėlto, atlikus REFIT vertinimą taip pat nustatyta tam tikrų efektyvumo trūkumų ir su kai kurių reglamentavimo reikalavimų proporcingumu susijusių trūkumų:

  administraciniai reikalavimai, susiję su trečiųjų šalių pripažinimo ir pakartotinio vertinimo tvarka, nėra efektyvūs;

  valstybių narių išduotų jūrininkų atestatų tarpusavio pripažinimo sistemos taikymo sritis nėra aiški ir trūksta teisinio tikrumo;

  Direktyva 2008/106/EB turi būti reguliariai derinama su paskutiniais JRAB konvencijos pakeitimais, visų pirma su naujais rengimo ir kvalifikacijos reikalavimais, taikomais jūrininkams, dirbantiems keleiviniuose laivuose, dujas ar kitą žemos pliūpsnio temperatūros kurą naudojančiuose laivuose (atitinkamas IGF kodeksas) ir poliariniuose vandenyse plaukiojančiuose laivuose. Į tai atsižvelgiant, derėtų pastebėti, kad dabartinė JRAB konvencijos pakeitimų įtraukimo į teisės aktą procedūra jau ilgai užtruko ir atsiranda ilgalaikės ES teisės neatitikties tarptautinei sistemai pavojus.

Komisijos pasiūlymas 

Komisijos pasiūlymu siekiama supaprastinti ir racionalizuoti esamą ES jūrininkų rengimo ir atestavimo reglamentavimo sistemą, kad būtų pasiekti šie trys tikslai:

  pirma, užtikrinta, kad ES taisyklės atitiktų tarptautinę sistemą;

  antra, pertvarkytas centralizuotas trečiųjų šalių pripažinimo mechanizmas, siekiant padidinti jo efektyvumą;

  trečia, padidintas teisinis aiškumas dėl valstybių narių išduodamų jūrininkų atestatų tarpusavio pripažinimo.

Pranešėjo pozicija

Pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui atnaujinti europinius reikalavimus pagal IMO nustatytas JRAB konvencijos taisykles ir palankiai jį vertina. Pranešėjas pripažįsta, kad reikia išlaikyti ir prižiūrėti jūrininkų, dirbančių su ES valstybių narių vėliava plaukiojančiuose laivuose, rengimo kokybę ir todėl būtina įsitikinti iš trečiųjų šalių įdarbinamų jūrininkų rengimo kokybe vykdant atestatų pripažinimo procedūrą; pagrindinis viso to tikslas – užtikrinti saugą laivuose.

Kalbant konkrečiau, jis mano, kad Komisijos pateikti pakeitimai, susiję su valstybių narių išduodamų jūrininkų atestatų tarpusavio pripažinimu, atitinka supaprastinimo siekį, nes padeda išvengti tarptautinės sistemos ir Direktyvos 2008/106/EB teisinio dubliavimosi.

Be to, pranešėjas teigiamai vertina pasiūlymą persvarstyti trečiųjų šalių išduotų jūrininkų atestatų pripažinimo procedūrą ir siūlomą pripažinimo atšaukimo mechanizmą. Visgi jis mano, kad laikotarpis, kuriuo remiantis galima dėl to, kad su valstybės narės vėliava plaukiojančiuose laivuose neįdarbinami tos šalies jūrininkai, atšaukti trečiosios šalies pripažinimą, turėtų būti pailgintas nuo penkerių iki aštuonerių metų, nes toks ilgesnis laikotarpis reikalingas tam, kad derėtų su rengimo ir patvirtinimo trukme.

Kalbant apie valstybės narės Komisijai pateikiamą prašymą pripažinti trečiosios šalies išduotą atestatą ar kompetencijos pažymėjimą, pranešėjas mano, kad toks prašymas turi būti nagrinėjamas remiantis teisės nuostatomis. Komisija negali pati viena spręsti, pradėti procedūrą dėl trečiosios šalies ar ne.

Siekdamas, kad pagerėtų europinio jūrininkų rengimo kokybė, pranešėjas siūlo dvi naujas nuostatas. Viena vertus, jis siūlo rengiant jūrininkus naudoti europinį meistriškumo pažymėjimą, kuris apimtų daugiau nei tarptautiniu lygmeniu nustatytus minimaliuosius reikalavimus, siekiant plėtoti europines žinias, pritaikyti jūrininkų įgūdžius prie profesijos skaitmeninimo ir ne tik, kad europinis jūrininkų rengimas jiems suteiktų konkurencinį pranašumą pasaulinėje rinkoje.

Kita vertus, pranešėjas siūlo, kad valstybių narių arba pripažintų trečiųjų šalių išduoti atestatai būtų nedelsiant perduodami į ES lygmens centralizuotą elektroninę duomenų bazę, sujungtą su inspektavimo duomenų baze, sukurta pagal Direktyvą 2009/16/EB dėl uosto valstybės vykdomos kontrolės, siekiant sumažinti finansines išlaidas ir taupyti žmogiškuosius išteklius, sykiu didinant visos kontrolės sistemos veiksmingumą.

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ (27.11.2018)

pateikta Transporto ir turizmo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/106/EB dėl minimalaus jūrininkų rengimo ir panaikinama Direktyva 2005/45/EB
(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

Nuomonės referentė: Sofia Ribeiro

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Švietimo ir mokymų tobulinimas yra visiškas Europos Sąjungos ir jos politikos formuotojų prioritetas. Įgūdžių suteikimas ES piliečiams yra plataus užmojo siekis, kuris padidins daugelio ekonomikos sektorių tvarumą. Jūrų transporto sektorius – ne išimtis.

90 proc. iš Europos Sąjungos į kitas šalis eksportuojamų prekių ir 40 proc. ES viduje prekiaujamų prekių transportuojamos jūra. Todėl jūrų transportas yra svarbi Europos prekybos pažangos kryptis, daranti didžiulį ekonominį poveikį ir kurianti darbo vietas. Taigi, jūrų transportas yra esminė Europos prekybos pažangos ašis, daranti milžinišką poveikį ekonomikai ir darbo vietų kūrimui. Todėl turime jūrininkams užtikrinti mokymus, specializaciją ir atestaciją siekiant kuo labiau sumažinti galimas grėsmes jūra vežamų žmonių ir prekių saugumui ar jūrų aplinkai, kai vykdomos operacijos plaukiojančiuose laivuose. ES teisės aktai dėl mažiausio mokymų lygio ir minimalių priimtinų darbo sąlygų ir saugos tvarkos laivuose taip pat turi atitikti tarptautinius standartus ir konvencijas, atsižvelgiant į tai, kad jūrų sektoriaus pobūdis yra savaime globalus.

Dabartinė ES norminė sistema jau pasiekė didelių laimėjimų ir, sustiprinus lavinimą, rengimą ir atestavimą jūrų srityje, padėjo pasiekti, kad su ES šalių vėliavomis plaukiojančiuose laivuose nebeliktų kvalifikacijos reikalavimų neatitinkančių įgulų. Taip pat sukūrus ES centralizuotą mechanizmą ir valstybėms narėms laikantis įsipareigojimų, prisiimtų prisijungus prie JRAB konvencijos, buvos sudarytos vienodos sąlygos Sąjungoje mokymus baigusiems jūrininkams ir iš trečiųjų šalių samdomiems jūrininkams. Vis dėlto, atsižvelgiant į neseniai įvykusius teisėkūros pokyčius ES teisės aktai turi būti pritaikyti, supaprastinti ir performuluoti.

Dabar vykstanti Direktyvos 2008/106/EB dėl minimalaus jūrininkų rengimo peržiūra ir Direktyvos 2005/45/EB panaikinimas patenkins šį poreikį ir todėl turėtų būti stengiamasi pašalinti jau nustatytas spragas ir supaprastinti bei racionalizuoti dabartinę ES reguliavimo sistemą šiose srityse.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  Direktyvoje 2008/106/EB taip pat numatytas centralizuotas trečiųjų šalių išduotų jūrininkų atestatų pripažinimo mechanizmas. Pagal Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (REFIT) atlikus vertinimą14 nustatyta, kad, pradėjus taikyti centralizuotą mechanizmą, valstybių narių išlaidos gerokai sumažėjo. Tačiau vertinimas taip pat parodė, kad kai kurių pripažintų trečiųjų šalių jūrininkų Sąjungos laivuose įdarbinta labai nedaug. Todėl, siekiant efektyviau naudoti turimus žmogiškuosius ir finansinius išteklius, trečiųjų šalių pripažinimo tvarka turėtų būti grindžiama tokio pripažinimo būtinybės analize, taip pat turėtų būti įvertinta, kiek tokių trečiųjų šalių kapitonų ir vadovaujančių specialistų galėtų būti įdarbinta Sąjungos laivuose;

(5)  Direktyvoje 2008/106/EB taip pat numatytas centralizuotas trečiųjų šalių išduotų jūrininkų atestatų pripažinimo mechanizmas. Pagal Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (REFIT) atlikus vertinimą14 nustatyta, kad, pradėjus taikyti centralizuotą mechanizmą, valstybių narių išlaidos gerokai sumažėjo. Tačiau vertinimas taip pat parodė, kad kai kurių pripažintų trečiųjų šalių atveju valstybės narės išdavė labai nedaug pripažinimą liudijančių patvirtinimų, susijusių su kompetencijos pažymėjimais ar tinkamumo liudijimais, kuriuos išdavė tos trečiosios šalys;

_______________________________

_________________________________

14 SWD(2018)19

14 SWD(2018)19

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  siekiant dar labiau padidinti centralizuotos trečiųjų šalių pripažinimo sistemos efektyvumą, trečiųjų šalių, kurių jūrininkų Sąjungos laivuose įdarbinama mažai, persvarstymo intervalai turėtų būti ilgesni – jie turėtų būti pratęsti iki dešimties metų. Tačiau šis ilgesnis tokių trečiųjų šalių sistemos persvarstymo intervalas turėtų būti derinamas su saugos aspektais grindžiamais prioritetiniais kriterijais – taip būtų patenkintas efektyvumo poreikis ir kartu užtikrinta, kad, pablogėjus atitinkamose trečiosiose šalyse vykdomo jūrininkų rengimo kokybei, būtų taikomas veiksmingas apsaugos mechanizmas;

(7)  siekiant dar labiau padidinti centralizuotos trečiųjų šalių pripažinimo sistemos efektyvumą, trečiųjų šalių, kurių jūrininkų Sąjungos laivuose įdarbinama mažai, persvarstymo intervalai turėtų būti ilgesni – jie turėtų būti pratęsti iki dešimties metų. Tų jūrininkų tinkamumą taip pat turėtų įvertinti valstybės narės ir prireikus jie turi dalyvauti mokymuose. Tačiau šis ilgesnis tokių trečiųjų šalių sistemos persvarstymo intervalas turėtų būti derinamas su saugos aspektais grindžiamais prioritetiniais kriterijais – taip būtų patenkintas efektyvumo poreikis ir kartu užtikrinta, kad, pablogėjus atitinkamose trečiosiose šalyse vykdomo jūrininkų rengimo kokybei, būtų taikomas veiksmingas apsaugos mechanizmas;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  informacija apie iš trečiųjų šalių įdarbintus jūrininkus Sąjungos lygmeniu gaunama, kai valstybės narės praneša jų nacionaliniuose registruose laikomą atitinkamą informaciją apie išduotus atestatus ir patvirtinimus. Ši informacija turėtų būti naudojama ne tik statistiniais ir politikos rengimo tikslais, bet ir siekiant padidinti centralizuotos trečiųjų šalių pripažinimo sistemos efektyvumą. Remiantis valstybių narių pateikta informacija, pripažintos trečiosios šalys, kurių jūrininkai Sąjungos laivyne nebuvo įdarbinti bent penkerius pastaruosius metus, pašalinamos iš pripažintų trečiųjų šalių sąrašo. Be to, ši informacija taip pat naudojama, siekiant nustatyti trečiąsias šalis, kurias reikia persvarstyti pirmenybės tvarka;

(8)  informacija apie iš trečiųjų šalių įdarbintus jūrininkus Sąjungos lygmeniu gaunama, kai valstybės narės praneša jų nacionaliniuose registruose laikomą atitinkamą informaciją apie išduotus atestatus ir patvirtinimus. Ši informacija turėtų būti naudojama ne tik statistiniais ir politikos rengimo tikslais, bet ir siekiant padidinti centralizuotos trečiųjų šalių pripažinimo sistemos efektyvumą. Remiantis valstybių narių pateikta informacija, trečiųjų šalių, kurių jūrininkai Sąjungos laivyne nebuvo įdarbinti bent dešimt pastarųjų metų, pripažinimas turėtų būti nagrinėjamas pakartotinai. Vykstant pakartotinio nagrinėjimo procesui turėtų būti sudaroma galimybė išlaikyti arba atšaukti atitinkamų trečiųjų šalių pripažinimą, atsižvelgiant į nagrinėjimo procedūrą. Be to, ši informacija taip pat naudojama, siekiant nustatyti trečiąsias šalis, kurias reikia persvarstyti pirmenybės tvarka;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  reikia surengti plataus masto diskusijas, kuriose dalyvautų socialiniai parneriai, valstybės narės, rengimo institucijos ir kiti suinteresuotieji subjektai, kad būtų galima apsvarstyti galimybę sukurti savanorišką suderintų atestatų sistemą, pagal kurią vykdomo rengimo lygis būtų aukštesnis nei pagal JRAB, siekiant didinti Europos jūrininkų konkurencinį pranašumą. Taikant tokią JRAB+ sistemą būtų galima parengti „jūrininkų kompetencijos atestatus“, išduodamus užbaigus Europos jūrininkų antrosios pakopos kursus, kuriuose Europos jūrininkai įgytų daugiau ir aukštesnio lygio įgūdžių, nei reikalaujama tarptautiniu lygmeniu. Nuolat augant jūrų sektoriaus skaitmeninimo mastui turėtų būti sudaromos sąlygos gerinti ir tobulinti tuos įgūdžius ir kvalifikaciją;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10b)  Europos jūrininkų lavinimą, siekiant rengti laivų kapitonus ir pareigūnus, turėtų papildyti studentų mainai tarp jūrininkų lavinimo ir rengimo institucijų visoje Sąjungoje. Siekiant lavinti ir tobulinti su Europos šalies vėliava plaukiojančių laivų jūrininkų įgūdžius ir kvalifikaciją, būtina užtikrinti valstybių narių gerosios patirties mainus. Rengiant jūrininkus turėtų būti visapusiškai pasinaudota programos „Erasmus +“ teikiamomis galimybėmis;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2008/106/EB

5b straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Valstybės narės turėtų, kiek įmanoma, atnaujinti savo poreikių ir pasiūlymų dėl darbo jūrininkams sąrašą.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2008/106/EB

5b straipsnio 7 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a.  Iki ... [praėjus 5 metams nuo šios direktyvos įsigaliojimo] Komisija pateikia valstybių narių išduotų Europos jūrininkų įdarbinimo atestatų tarpusavio pripažinimo poveikio vertinimą.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis

Direktyva 2008/106/EB

12 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pasitikrinti, ar atitinka 11 straipsnyje nustatytus sveikatos normatyvus, ir

a)  pasitikrinti, ar atitinka 11 straipsnyje nustatytus tiek fizinės, tiek psichikos sveikatos normatyvus, ir

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis

Direktyva 2008/106/EB

19 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybė narė, kuri ketina patvirtinimu pripažinti 1 dalyje nurodytus laivo kapitonui, vadovaujančiam specialistui arba radijo operatoriui trečiosios šalies išduotus kompetencijos pažymėjimus arba tinkamumo liudijimus, kad jie galėtų dirbti su jos vėliava plaukiojančiuose laivuose, Komisijai pateikia prašymą dėl tos trečiosios šalies pripažinimo, prie kurio pridedama preliminari trečiosios šalies atitikties JRAB konvencijos reikalavimams analizė, kuriai atlikti renkama II priede nurodyta informacija, taip pat apskaičiuojamas kapitonų ir vadovaujančių specialistų, kurie gali būti įdarbinti iš tos šalies, skaičius.

Valstybė narė, kuri ketina patvirtinimu pripažinti 1 dalyje nurodytus laivo kapitonui, vadovaujančiam specialistui arba radijo operatoriui trečiosios šalies išduotus kompetencijos pažymėjimus arba tinkamumo liudijimus, kad jie galėtų dirbti su jos vėliava plaukiojančiuose laivuose, Komisijai pateikia prašymą dėl tos trečiosios šalies pripažinimo, prie kurio pridedama preliminari trečiosios šalies atitikties JRAB konvencijos reikalavimams analizė, kuriai atlikti renkama II priede nurodyta informacija, ir, jei įmanoma, apskaičiuojamas kapitonų ir vadovaujančių specialistų, kurie gali būti įdarbinti iš tos šalies, skaičius.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis

Direktyva 2008/106/EB

19 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybei narei pateikus prašymą, Komisija priima sprendimą dėl pripažinimo procedūros inicijavimo tos trečiosios šalies atžvilgiu. Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 28 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Valstybei narei pateikus prašymą, Komisija inicijuoja pripažinimo procedūrą tos trečiosios šalies atžvilgiu.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis

Direktyva 2008/106/EB

19 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei sprendimas dėl pripažinimo procedūros inicijavimo yra teigiamas, Komisija, padedama Europos jūrų saugumo agentūros ir prireikus dalyvaujant prašymą pateikusiai valstybei narei, surenka II priede nurodytą informaciją ir atlieka trečiosios šalies, kurios atžvilgiu pateiktas prašymas dėl pripažinimo, rengimo ir atestavimo sistemų vertinimą, kad patikrintų, ar atitinkama šalis atitinka visus JRAB konvencijos reikalavimus ir ar yra imtasi visų tinkamų priemonių, kad būtų užkirstas kelias suklastotų atestatų išdavimui.

Komisija, padedama Europos jūrų saugumo agentūros ir prireikus dalyvaujant prašymą pateikusiai valstybei narei, surenka II priede nurodytą informaciją ir atlieka trečiosios šalies, kurios atžvilgiu pateiktas prašymas dėl pripažinimo, rengimo ir atestavimo sistemų vertinimą, kad patikrintų, ar atitinkama šalis atitinka visus JRAB konvencijos reikalavimus ir ar yra imtasi visų tinkamų priemonių, kad būtų užkirstas kelias suklastotų atestatų išdavimui.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 6 punkto b papunktis

Direktyva 2008/106/EB

19 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prašymą pateikusi valstybė narė gali nuspręsti pripažinti trečiąją šalį vienašališkai, kol pagal šią dalį bus priimtas sprendimas. Tokio vienašališko pripažinimo atveju valstybė narė Komisijai praneša, kiek išduota pripažinimą liudijančių patvirtinimų, susijusių su 1 dalyje nurodytais kompetencijos pažymėjimais ir tinkamumo liudijimais, kuriuos trečioji šalis išdavė iki sprendimo dėl jos pripažinimo priėmimo dienos.

Prašymą pateikusi valstybė narė gali kreiptis į Komisiją dėl laikino leidimo pripažinti trečiąją šalį iki tol, kol pagal šią dalį bus priimtas sprendimas. Tokiu atveju valstybė narė turi pateikti Komisijai visą reikalingą informaciją ir dokumentus, kad pagrįstų tą prašymą iki tol, kol pagal šią dalį bus priimtas sprendimas.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 6 punkto b papunktis

Direktyva 2008/106/EB

19 straipsnio 3 dalies 3 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Nepateikus tokių dokumentų Komisija atmeta prašymą dėl laikino pripažinimo ir pateikia atmetimo priežastis.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Direktyva 2008/106/EB

20 straipsnio 8 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Jeigu valstybė narė nėra išdavusi pripažinimą liudijančių patvirtinimų, susijusių su 19 straipsnio 1 dalyje nurodytais kompetencijos pažymėjimais ar tinkamumo pažymėjimais, trečiosios šalies išduotais ilgesniam nei 5 metų laikotarpiui, tos šalies atestatų pripažinimas atšaukiamas. Šiuo tikslu Komisija, laikydamasi 28 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, priima įgyvendinimo sprendimus, pranešusi apie tai valstybėms narėms ir atitinkamai trečiajai šaliai bent prieš du mėnesius.

8.  Jeigu valstybė narė nėra išdavusi pripažinimą liudijančių patvirtinimų, susijusių su 19 straipsnyje nurodytais kompetencijos pažymėjimais ar tinkamumo pažymėjimais, trečiosios šalies išduotais ilgesniam nei 10 metų laikotarpiui, tos šalies atestatų pripažinimas nagrinėjamas pakartotinai, pasikonsultavus su valstybėmis narėmis ir susijusiais suinteresuotaisiais subjektais. Šiuo tikslu, atlikus pirmiau minėtą pakartotinio nagrinėjimo procedūrą, Komisija, laikydamasi 28 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, priima įgyvendinimo sprendimus, pranešusi apie tai valstybėms narėms ir atitinkamai trečiajai šaliai bent prieš du mėnesius.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punkto b papunktis

Direktyva 2008/106/EB

21 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  tai, kad buvo išduoti suklastoti atestatai;

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Minimalus jūrininkų rengimas

Nuorodos

COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

11.6.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Sofia Ribeiro

29.6.2018

Svarstymas komitete

9.10.2018

 

 

 

Priėmimo data

27.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

17

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, António Marinho e Pinto, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

24

+

ALDE

Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc

PPE

Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

VERTS/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Miroslavs Mitrofanovs

17

-

ENF

Dominique Martin

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric

NI

Lampros Fountoulis

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Minimalus jūrininkų rengimas

Nuorodos

COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

24.5.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Dominique Riquet

5.7.2018

 

 

 

Priėmimo data

10.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

40

5

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Pateikimo data

11.1.2019

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

40

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

5

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Mylène Troszczynski

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. sausio 25 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika