SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/106/ES o minimálnej úrovni prípravy námorníkov a zrušuje smernica 2005/45/ES

11.1.2019 - (COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)) - ***I

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Dominique Riquet


Postup : 2018/0162(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0007/2019
Predkladané texty :
A8-0007/2019
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/106/ES o minimálnej úrovni prípravy námorníkov a zrušuje smernica 2005/45/ES

(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0315)),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0205/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z …[1],

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ...[2],

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0007/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh  1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  S cieľom zachovať vysokú úroveň námornej bezpečnosti a ochrany mora pred znečistením je nevyhnutné zlepšiť úroveň vedomostí a zručností námorníkov Únie rozvíjaním odbornej prípravy a osvedčovania námorníkov v súlade s medzinárodnými pravidlami.

(1)  S cieľom zachovať vysokú úroveň námornej bezpečnosti a ochrany mora pred znečistením je nevyhnutné zlepšiť úroveň vedomostí a zručností námorníkov Únie rozvíjaním odbornej prípravy a osvedčovania námorníkov v súlade s medzinárodnými pravidlami a technologickým pokrokom, ako aj prijať ďalšie kroky na posilnenie základne európskych námorných zručností tým, že sa námorníkom Únie poskytne pokročilá odborná príprava a možnosti rozvoja.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Kódex STCW už obsahuje pokyny týkajúce sa prevencie únavy (oddiel B-VIII/1), ako aj spôsobilosti na vykonávanie služby (oddiel A-VIII/1). S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti je nevyhnutné, aby sa normy stanovené v tomto medzinárodnom dohovore presadzovali a dodržiavali bez výnimky.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  S cieľom podporiť profesijnú mobilitu námorníkov v rámci EÚ a zabrániť tomu, že európske námorné odvetvie bude čeliť nedostatku kvalifikovaných pracovníkov so správnou kombináciou zručností a schopností, malo by sa uľahčiť vzájomné uznávanie osvedčení námorníkov vydávaných členskými štátmi. Členské štáty by preto mali plne uznávať osvedčenia o odbornej spôsobilosti a doklady vydané námorníkom inými členskými štátmi, a to aj na účely vydávania vnútroštátnych osvedčení o spôsobilosti. Ak členský štát odmietne schváliť alebo prijať takéto platné osvedčenie vydané iným členským štátom, mal by uviesť dôvody, na ktorých sa toto rozhodnutie zakladá.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Smernica 2008/106/ES obsahuje aj centralizovaný mechanizmus uznávania osvedčení námorníkov vydaných tretími krajinami. Z hodnotenia Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (ďalej len „REFIT“)14 vyplýva, že od zavedenia centralizovaného mechanizmu sa dosiahli značné úspory nákladov pre členské štáty. V hodnotení sa však tiež ukázalo, že pokiaľ ide o niektoré z uznaných tretích krajín, na plavidlách Únie sa následne zamestnal len veľmi obmedzený počet námorníkov. Preto by postup uznávania tretích krajín mal vychádzať z analýzy potreby takéhoto uznania vrátane odhadu počtu kapitánov lodí a dôstojníkov pochádzajúcich z danej krajiny, ktorí pravdepodobne budú zamestnaní na plavidlách Únie, aby sa dostupné ľudské a finančné zdroje využívali efektívnejším spôsobom.

(5)  Smernica 2008/106/ES obsahuje aj centralizovaný mechanizmus uznávania osvedčení námorníkov vydaných tretími krajinami. Z hodnotenia Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (ďalej len „REFIT“)14 vyplýva, že od zavedenia centralizovaného mechanizmu sa dosiahli značné úspory nákladov pre členské štáty. V hodnotení sa však tiež ukázalo, že pokiaľ ide o niektoré z uznaných tretích krajín, členské štáty vystavili len veľmi obmedzený počet potvrdení preukazujúcich uznanie osvedčení vydaných v súvislosti s osvedčeniami o spôsobilosti a osvedčeniami o odbornej spôsobilosti týmito tretími krajinami.

_________________

_________________

14 SWD(2018)19.

14 SWD(2018)19.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  S cieľom zabezpečiť právo všetkých námorníkov na dôstojné zamestnanie a obmedziť narušenie hospodárskej súťaže na vnútornom trhu by uznanie osvedčení námorníkov vydávaných tretími krajinami malo byť podmienené ratifikáciou medzinárodného Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave uvedenými tretími krajinami.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  S cieľom ďalej zvýšiť efektívnosť centralizovaného systému uznávania tretích krajín by sa prehodnotenie tretích krajín poskytujúcich nízky počet námorníkov vo flotile Únie malo vykonávať v dlhších intervaloch, ktoré by sa mali zvýšiť na desať rokov. Toto dlhšie obdobie prehodnotenia systému takýchto tretích krajín by však malo byť spojené s kritériami priority, ktoré zohľadňujú obavy o bezpečnosť, čím sa dosiahne rovnováha medzi potrebou efektívnosti a účinným ochranným mechanizmom v prípade zhoršenia kvality odbornej prípravy námorníkov poskytovanej v príslušných tretích krajinách.

(7)  S cieľom ďalej zvýšiť efektívnosť centralizovaného systému uznávania tretích krajín by sa prehodnotenie tretích krajín poskytujúcich nízky počet námorníkov vo flotile Únie malo vykonávať v dlhších intervaloch, ktoré by sa mali zvýšiť na osem rokov. Spôsobilosť týchto námorníkov by mali posúdiť aj členské štáty a v prípade potreby by títo námorníci mali absolvovať odbornú prípravu. Toto dlhšie obdobie prehodnotenia systému takýchto tretích krajín by však malo byť spojené s kritériami priority, ktoré zohľadňujú obavy o bezpečnosť, čím sa dosiahne rovnováha medzi potrebou efektívnosti a účinným ochranným mechanizmom v prípade zhoršenia kvality odbornej prípravy námorníkov poskytovanej v príslušných tretích krajinách.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Informácie o námorníkoch zamestnaných z tretích krajín sa na úrovni Únie sprístupňujú prostredníctvom oznámenia členských štátov o príslušných informáciách uchovávaných v ich vnútroštátnych registroch týkajúcich sa vydaných osvedčení a potvrdení. Tieto informácie by sa mali využívať nielen na štatistické účely a na účely tvorby politík, ale aj na účely zlepšenia efektívnosti centralizovaného systému uznávania tretích krajín. Na základe informácií oznámených členskými štátmi sa uznané tretie krajiny, ktoré počas obdobia minimálne piatich rokov flotile Únie neposkytli námorníkov, vyjmú zo zoznamu uznaných tretích krajín. Okrem toho sa tieto informácie použijú aj na účely uprednostnenia prehodnotenia uznaných tretích krajín.

(8)  Informácie o námorníkoch zamestnaných z tretích krajín sa na úrovni Únie sprístupňujú prostredníctvom oznámenia členských štátov o príslušných informáciách uchovávaných v ich vnútroštátnych registroch týkajúcich sa vydaných osvedčení a potvrdení. Tieto informácie by sa mali využívať nielen na štatistické účely a na účely tvorby politík, ale aj na účely zlepšenia efektívnosti centralizovaného systému uznávania tretích krajín. Na základe informácií oznámených členskými štátmi by sa uznanie tretích krajín, ktoré počas obdobia minimálne osem rokov flotile Únie neposkytli námorníkov, malo podrobiť opätovnému preskúmaniu. Proces opätovného preskúmania by mal zahŕňať možnosť ponechať alebo odobrať uznanie príslušnej tretej krajine. Okrem toho sa tieto informácie použijú aj na účely uprednostnenia prehodnotenia uznaných tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Ustanovenia týkajúce sa uznávania odborných kvalifikácií podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES15 sa v súvislosti s uznávaním osvedčení námorníkov podľa smernice 2008/106/ES neuplatňujú. Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/45/ES16 sa upravovalo vzájomné uznávanie osvedčení námorníkov vydávaných v členských štátoch. Vymedzenia osvedčení námorníkov uvedené v smernici 2005/45/ES sa však po zmenách dohovoru STCW z roku 2010 stali zastaranými. Preto by sa systém vzájomného uznávania osvedčení námorníkov vydávaných členskými štátmi mal zmeniť s cieľom zohľadniť medzinárodné zmeny a nové vymedzenia osvedčení námorníkov, ktoré sú zahrnuté v smernici 2008/106/ES. Okrem toho by sa do systému vzájomného uznávania mali zahrnúť aj osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti námorníkov vydané v rámci právomoci členských štátov. V záujme odstránenia nejednoznačnosti a rizika vzniku nezrovnalostí medzi smernicou 2005/45/ES a smernicou 2008/106/ES by malo byť vzájomné uznávanie osvedčení námorníkov upravené smernicou 2008/106/ES.

(9)  Ustanovenia týkajúce sa uznávania odborných kvalifikácií podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES15 sa v súvislosti s uznávaním osvedčení námorníkov podľa smernice 2008/106/ES neuplatňujú. Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/45/ES sa upravovalo vzájomné uznávanie osvedčení námorníkov vydávaných v členských štátoch. Vymedzenia osvedčení námorníkov uvedené v smernici 2005/45/ES sa však po zmenách dohovoru STCW z roku 2010 stali zastaranými. Preto by sa systém vzájomného uznávania osvedčení námorníkov vydávaných členskými štátmi mal zmeniť s cieľom zohľadniť medzinárodné zmeny a nové vymedzenia osvedčení námorníkov, ktoré sú zahrnuté v smernici 2008/106/ES. Okrem toho by sa do systému vzájomného uznávania mali zahrnúť aj osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti námorníkov vydané v rámci právomoci členských štátov. V záujme odstránenia nejednoznačnosti a rizika vzniku nezrovnalostí medzi smernicou 2005/45/ES a smernicou 2008/106/ES by malo byť vzájomné uznávanie osvedčení námorníkov upravené smernicou 2008/106/ES. Okrem toho s cieľom znížiť administratívne zaťaženie členských štátov a uľahčiť riadenie nalodení je potrebné prejsť na elektronický systém diplomov predkladaných námorníkmi s cieľom dosiahnuť do roku 2027 úplne bezpapierový systém osvedčení a diplomov.

__________________

__________________

15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22).

15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22).

16 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/45/ES o vzájomnom uznávaní osvedčení námorníkov vydávaných v členských štátoch a o zmene a doplnení smernice 2001/25/ES (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 160).

16 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/45/ES o vzájomnom uznávaní osvedčení námorníkov vydávaných v členských štátoch a o zmene a doplnení smernice 2001/25/ES (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 160).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  S cieľom prispieť k zvýšeniu bezpečnosti, zvýšeniu efektívnosti riadenia lodí plaviacich sa pod vlajkou jedného z členských štátov a k podpore námorníkov vyškolených v Únii je dôležité ďalej rozvíjať európske námorné know-how a zvyšovať kvalifikácie a zručnosti námorníkov, najmä v kontexte technologického pokroku a digitalizácie odvetvia. Preto by sa mala poskytovať odborná príprava, ktorá by išla nad rámec minimálnych požiadaviek dohovoru STCW, čo by viedlo k osvedčeniu v podobe európskeho diplomu o námornej excelentnosti, ako sa odporúča v správe pracovnej skupiny pre zamestnanosť a konkurencieschopnosť námorníkov pre Komisiu z 9. júna 2011. Okrem toho by sa s cieľom ťažiť z výmeny osvedčených postupov medzi členskými štátmi malo nabádať k podpore mechanizmu Erasmus+ pre odbornú prípravu námorníkov.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9b)  Osvedčenia by sa mali centralizovať prostredníctvom elektronickej databázy na úrovni Únie, ktorá by bola prepojená aj s databázou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES1a. Táto digitalizácia údajov sa prirodzene uskutočňuje v rámci technologického pokroku v oblasti zberu údajov a komunikácie s cieľom prispieť k úsporám nákladov a efektívnemu využívaniu ľudských zdrojov.

 

____________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES z 23. apríla 2009 o štátnej prístavnej kontrole (Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 57)

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  V záujme zvýšenia konkurenčnej výhody európskych námorníkov je potrebné vyvolať rozsiahlu diskusiu so sociálnymi partnermi, s členskými štátmi, inštitúciami odbornej prípravy a inými zainteresovanými stranami s cieľom preskúmať možnosť vytvorenia dobrovoľného systému harmonizovaných osvedčení, ktorý by presahoval dohovor STCW, pokiaľ ide o úroveň odbornej prípravy. Takýmto STCW+ by sa mohli zaviesť „osvedčenia o námornej excelentnosti“ založené na európskych námorných postgraduálnych kurzoch, ktoré by poskytovali európskym námorníkom zručnosti nad rámec zručností požadovaných na medzinárodnej úrovni. Rastúca digitalizácia námorného sektora by mala prispieť k zlepšeniu a rozvoju týchto zručností a kvalifikácií.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10b)  Vzdelávanie európskych námorníkov na pozíciu kapitánov a dôstojníkov by malo byť podporované výmenou študentov medzi inštitúciami námorného vzdelávania a odbornej prípravy v celej Únii. S cieľom rozvíjať a prehlbovať zručnosti a kvalifikácie námorníkov pod európskou vlajkou je potrebná výmena osvedčených postupov medzi členskými štátmi. Odborná príprava námorníkov by mala v plnej miere využívať príležitosti, ktoré poskytuje program Erasmus+.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Smernica 2008/106/ES

Článok 5 – odsek 10

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  V článku 5 sa odsek 10 nahrádza takto:

10. Pokiaľ článok 19 ods. 7 neustanovuje inak, je každé osvedčenie požadované touto smernicou k dispozícii v origináli na palube lode, na ktorej jeho držiteľ slúži.

„10. Pokiaľ článok 19 ods. 7 neustanovuje inak, je každé osvedčenie požadované touto smernicou k dispozícii v origináli na palube lode, na ktorej jeho držiteľ slúži, v papierovej alebo elektronickej forme, ktorého pravosť a platnosť zaručuje vydávajúci štát a ktoré sa môže preveriť v rámci postupu stanoveného v odseku 12 písm. b) a odseku 13 tohto článku.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0106&from=EN)

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 b (nový)

Smernica 2008/106/ES

Článok 5 – odsek 13

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  V článku 5 sa odsek 13 nahrádza takto:

13. S účinnosťou od 1. januára 2017 budú informácie, ktoré musia byť sprístupnené v súlade s odsekom 12 písm. b), sprístupnené v elektronickej podobe.

„13. S účinnosťou od 1. januára 2017 budú informácie, ktoré musia byť sprístupnené v súlade s odsekom 12 písm. b), sprístupnené v elektronickej podobe. S účinnosťou od 1. januára 2027 budú všetky osvedčenia a potvrdenia v súlade s odsekom 12 písm. b) sprístupnené výhradne v elektronickej podobe.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0035&from=EN)

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2008/106/ES

Článok 5a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Na účely článku 20 ods. 8, článku 21 ods. 2 a na použitie členskými štátmi a Komisiou pri tvorbe politík členské štáty každoročne predkladajú Komisii informácie uvedené v prílohe V k tejto smernici o osvedčeniach o spôsobilosti a potvrdeniach preukazujúcich uznanie osvedčení o spôsobilosti. Na dobrovoľnom základe môžu poskytnúť aj informácie o osvedčeniach o odbornej spôsobilosti vydaných členom posádky v súlade s kapitolami II, III a VII prílohy k dohovoru STCW.

Na účely článku 20 ods. 8, článku 21 ods. 2 a s cieľom uľahčiť vykonávanie článku 8 Komisia vytvorí, spravuje a aktualizuje databázu, na ktorú sú pripojené všetky členské štáty a ktorá obsahuje všetky informácie uvedené v prílohe V k tejto smernici o osvedčeniach o spôsobilosti a potvrdeniach preukazujúcich uznanie osvedčení o spôsobilosti vydaných v súlade s predpismi V/1-1 a V/1-2 dohovoru STCW.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2008/106/ES

Článok 5a – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.   Databáza osvedčení námorníkov musí byť prepojená s inšpekčnou databázou uvedenou v článku 24 smernice 2009/16/ES.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2008/106/ES

Článok 5b – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát akceptuje osvedčenia o odbornej spôsobilosti a listinný dôkaz vydané iným členským štátom alebo v rámci jeho právomoci s cieľom umožniť námorníkom slúžiť na palube lodí jeho flotily.

1.  Každý členský štát akceptuje osvedčenia o odbornej spôsobilosti a listinný dôkaz vydané iným členským štátom alebo v rámci jeho právomoci v papierovej alebo elektronickej forme s cieľom umožniť námorníkom slúžiť na palube lodí jeho flotily a vydať osvedčenia o spôsobilosti a osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Pôvodné rozhodnutie o prijatí takýchto osvedčení alebo dokladov sa vydá do jedného mesiaca od prijatia žiadosti a podkladovej dokumentácie.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2008/106/ES

Článok 5b – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Každý členský štát uznáva osvedčenia o spôsobilosti alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktoré vydal iný členský štát kapitánom lodí a dôstojníkom v súlade s predpismi V/1-1 a V/1-2 prílohy I, a to potvrdením takéhoto osvedčenia na znak jeho uznania. Potvrdenie preukazujúce uznanie sa obmedzuje na postavenia, funkcie a úrovne spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v ňom stanovené. Použije sa vzor potvrdenia stanovený v odseku 3 oddielu A-I/2 kódexu STCW.

2.  Každý členský štát uznáva osvedčenia o spôsobilosti alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktoré vydal iný členský štát kapitánom lodí a dôstojníkom v súlade s predpismi V/1-1 a V/1-2 prílohy I, a to potvrdením takéhoto osvedčenia na znak jeho uznania. Potvrdenie preukazujúce uznanie sa obmedzuje na postavenia, funkcie a úrovne spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v ňom stanovené. Potvrdenie sa vydáva len vtedy, ak sú splnené všetky požiadavky dohovoru STCW, v súlade s bodom 7 predpisu I/2 dohovoru STCW. Použije sa vzor potvrdenia stanovený v odseku 3 oddielu A-I/2 kódexu STCW.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2008/106/ES

Článok 5b – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty zabezpečia, aby námorníci mali právo odvolať sa proti akémukoľvek odmietnutiu potvrdiť alebo akceptovať platné osvedčenie alebo proti nečinnosti v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby námorníci mali právo odvolať sa proti akémukoľvek odmietnutiu potvrdiť alebo akceptovať platné osvedčenie alebo proti nečinnosti či neodôvodnenému zdržaniuv súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi a aby bolo námorníkom v súvislosti s týmito odvolaniami poskytnuté primerané bezplatné poradenstvo a pomoc.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2008/106/ES

Článok 5b – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Členské štáty by mali v čo najvyššej možnej miere pravidelne aktualizovať zoznam svojich potrieb a pracovných ponúk pre námorníkov.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2008/106/ES

Článok 5b – odsek 7 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Členské štáty s pomocou Komisie a so zapojením sociálnych partnerov vypracujú vzájomne uznávaný európsky diplom o námornej excelentnosti, ktorý námorníkom poskytne pokročilú odbornú prípravu nad rámec požiadaviek dohovoru STCW, s cieľom ďalej posilniť základňu európskych námorných zručností.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2008/106/ES

Článok 5b – odsek 7 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7b.  Komisia do [vložte dátum päť rokov po nadobudnutí účinnosti] predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotenie vplyvu vzájomného uznávania odbornej prípravy a kvalifikácií námorníkov na zamestnanosť a zručnosti európskych námorníkov vrátane návrhov ďalších opatrení so zreteľom na toto hodnotenie.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a

Smernica 2008/106/ES

Článok 12 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  splnili normy pre zdravotnú spôsobilosť požadované článkom 11 a

a)  splnili normy pre zdravotnú spôsobilosť požadované článkom 11 z hľadiska fyzického aj duševného zdravia a

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno a a (nové)

Smernica 2008/106/ES

Článok 19 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  V článku 19 sa odsek 1 mení takto:

1.  Námorníkom, ktorí nie sú držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti vydaného členskými štátmi a/alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného členskými štátmi kapitánom lodí a dôstojníkom v súlade s predpismi V/1-1 a V/1-2 dohovoru STCW, môže byť povolené slúžiť na palube lodí plaviacich sa pod vlajkou členského štátu za predpokladu, že rozhodnutie o uznaní ich osvedčení o spôsobilosti a osvedčení o odbornej spôsobilosti sa prijalo postupmi stanovenými v odsekoch 2 až 6 tohto článku.

 

1.  Námorníkom, ktorí nie sú držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti vydaného členskými štátmi a/alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného členskými štátmi kapitánom lodí a dôstojníkom v súlade s predpismi V/1-1 a V/1-2 dohovoru STCW, môže byť povolené slúžiť na palube lodí plaviacich sa pod vlajkou členského štátu za predpokladu, že rozhodnutie o uznaní ich osvedčení o spôsobilosti a osvedčení o odbornej spôsobilosti sa prijalo postupmi stanovenými v odsekoch 2 až 6 tohto článku a že tretia krajina, na ktorú sa vzťahuje postup uznávania, ratifikovala Dohovor o pracovných normách v námornej doprave.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:323:0033:0061:SK:PDF

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno a

Smernica 2008/106/ES

Článok 19 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členský štát, ktorý chce potvrdením uznať osvedčenia o spôsobilosti alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti uvedené v odseku 1 vydané treťou krajinou kapitánovi lode, dôstojníkovi alebo radistovi na vykonávanie služby na palube lodí plávajúcich pod jeho vlajkou, predloží Komisii žiadosť o uznanie takejto tretej krajiny, ku ktorej pripojí predbežnú analýzu plnenia požiadaviek dohovoru STCW treťou krajinou zozbieraním informácií uvedených v prílohe II vrátane odhadu počtu kapitánov lodí a dôstojníkov z danej krajiny, ktorí pravdepodobne budú zamestnaní.

Členský štát, ktorý chce potvrdením uznať osvedčenia o spôsobilosti alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti uvedené v odseku 1 vydané treťou krajinou kapitánovi lode, dôstojníkovi alebo radistovi na vykonávanie služby na palube lodí plávajúcich pod jeho vlajkou, predloží Komisii žiadosť o uznanie takejto tretej krajiny, ku ktorej pripojí predbežnú analýzu plnenia požiadaviek dohovoru STCW a Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave treťou krajinou zozbieraním informácií uvedených v prílohe II. V predbežnej analýze poskytne členský štát na podporu svojej žiadosti ďalšie informácie o dôvodoch pre uznanie danej tretej krajiny. Okrem predbežnej analýzy dodržiavania predpisov členský štát predloží odhad počtu kapitánov lodí, dôstojníkov a radistov z danej krajiny, ktorí pravdepodobne budú zamestnaní, s výnimkou riadne odôvodnených prípadov.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno a

Smernica 2008/106/ES

Článok 19 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Po predložení žiadosti členského štátu Komisia prijme rozhodnutie o začatí postupu uznávania pre túto tretiu krajinu. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 28 ods. 2.

Po predložení žiadosti členského štátu Komisia začne postup uznávania pre túto tretiu krajinu.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno a

Smernica 2008/106/ES

Článok 19 – odsek 2 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade prijatia kladného rozhodnutia o začatí postupu uznávania Komisia s pomocou Európskej námornej bezpečnostnej agentúry a s prípadným zapojením členského štátu predkladajúceho žiadosť zozbiera informácie uvedené v prílohe II a posúdi systémy odbornej prípravy a osvedčovania tretej krajiny, ktorej uznanie sa požaduje, aby overila, či dotknutá krajina spĺňa všetky požiadavky dohovoru STCW a či boli prijaté vhodné opatrenia na zabránenie vydávaniu podvodných osvedčení.

Komisia s pomocou Európskej námornej bezpečnostnej agentúry a s prípadným zapojením členského štátu predkladajúceho žiadosť a akýkoľvek dotknutý členský štát zozbiera informácie uvedené v prílohe II a posúdi systémy odbornej prípravy a osvedčovania tretej krajiny, ktorej uznanie sa požaduje, aby overila, či dotknutá krajina spĺňa všetky požiadavky dohovoru STCW a či boli prijaté vhodné opatrenia na zabránenie vydávaniu podvodných osvedčení.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Smernica 2008/106/ES

Článok 20 – odsek 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Ak nie sú k dispozícii potvrdenia preukazujúce uznanie vydané členským štátom v súvislosti s osvedčeniami o spôsobilosti alebo osvedčeniami o odbornej spôsobilosti uvedenými v odseku 1 článku 19, ktoré vydala tretia krajina na obdobie viac ako 5 rokov, uznanie osvedčení danej krajiny sa odoberie. Na tento účel Komisia prijme vykonávacie rozhodnutia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 28 ods. 2 po tom, ako to oznámi členským štátom, ako aj dotknutej tretej krajine aspoň dva mesiace vopred.

8.  Ak nie sú k dispozícii potvrdenia preukazujúce uznanie vydané členským štátom v súvislosti s osvedčeniami o spôsobilosti alebo osvedčeniami o odbornej spôsobilosti uvedenými v odseku 1 článku 19, ktoré vydala tretia krajina na obdobie viac ako osem rokov, uznanie osvedčení danej krajiny sa opätovne preskúma. Na tento účel Komisia prijme vykonávacie rozhodnutia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 28 ods. 2 po tom, ako to oznámi členským štátom, ako aj dotknutej tretej krajine aspoň tri mesiace vopred.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a

Smernica 2008/106/ES

Článok 21 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Tretie krajiny, ktoré boli uznané podľa postupu uvedeného v článku 19 ods. 3 prvom pododseku, vrátane štátov uvedených v článku 19 ods. 6, prehodnotí Komisia s pomocou Európskej námornej bezpečnostnej agentúry pravidelne a aspoň do desiatich rokov od posledného hodnotenia, aby overila, či plnia príslušné kritériá stanovené v prílohe II a či boli prijaté vhodné opatrenia na zamedzenie vydávaniu falošných osvedčení.

1.  Tretie krajiny, ktoré boli uznané podľa postupu uvedeného v článku 19 ods. 3 prvom pododseku, vrátane štátov uvedených v článku 19 ods. 6, prehodnotí Komisia s pomocou Európskej námornej bezpečnostnej agentúry pravidelne a aspoň do siedmich rokov od posledného hodnotenia, aby overila, či plnia príslušné kritériá stanovené v prílohe II a či boli prijaté vhodné opatrenia na zamedzenie vydávaniu falošných osvedčení.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno b

Smernica 2008/106/ES

Článok 21 – odsek 2 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  počet programov schválených treťou krajinou;

d)  počet programov odbornej prípravy a rozvoja námorníkov schválených treťou krajinou;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno b

Smernica 2008/106/ES

Článok 21 – odsek 2 – písmeno f a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  celkový počet námorníkov poskytovaných treťou krajinou pre flotilu Únie a úroveň odbornej prípravy a kvalifikácie týchto námorníkov;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno b

Smernica 2008/106/ES

Článok 21 – odsek 2 – písmeno f b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fb)  informácie týkajúce sa noriem vzdelávania a odbornej prípravy v tejto tretej krajine poskytovaných akýmikoľvek príslušnými orgánmi alebo inými zainteresovanými stranami.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Smernica 2008/106/ES

Článok 25a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty poskytujú Komisii informácie uvedené v prílohe V na účely článku 20 ods. 8, článku 21 ods. 2 a na použitie členskými štátmi a Komisiou pri tvorbe politík.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa informácie uvedené v prílohe V presunuli do databázy zriadenej podľa článku 5a, hneď ako príslušné osvedčenie alebo potvrdenie boli vydané.

 

Členské štáty zabezpečia, aby sa informácie prenesené do databázy uvedenej v článku 5a potvrdili na účely uverejnenia do 72 hodín.

 

Členské štáty majú prístup ku všetkým informáciám zaregistrovaným v databáze stanovenej v článku 5a na účely uplatňovania článku 8.

  • [1]  Ú. v. EÚ C ...(Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
  • [2]  Ú. v. EÚ C ...(Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Význam ľudského faktora pre bezpečnosť na mori a ochranu morského životného prostredia sa uznáva na úrovni Únie. Zlepšenie námorného vzdelávania, odbornej prípravy a osvedčovania námorníkov bolo uznané za obzvlášť dôležité na dosiahnutie vysokej úrovne.

V rámci EÚ sa táto otázka riadi dvomi smernicami: smernicou 2008/106/ES, ktorá stanovuje minimálne normy odbornej prípravy a výučby a smernicou 2005/45/ES, ktorá podporuje profesijnú mobilitu námorníkov v EÚ uľahčením vzájomného uznávania osvedčení vydávaných členskými štátmi. Konkrétne:

  Smernica 2008/106/ES zahŕňa na úrovni EÚ medzinárodný rámec požiadaviek na odbornú prípravu, osvedčovanie a strážnu službu námorníkov, ktoré boli vypracované pod záštitou Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) a ktoré sú predpísané v Medzinárodnom dohovore o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov z roku 1978 v znení zmien (ďalej len „dohovor STCW“).

  Smernicou 2005/45/ES sa podporuje profesijná mobilita námorníkov v rámci EÚ prostredníctvom zjednodušeného postupu, ktorý má uľahčiť vzájomné uznávanie osvedčení vydávaných v členských štátoch.

Hodnotenia kvality platných právnych predpisov

Z hodnotenia REFIT (Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti) vyplynulo, že rámec EÚ týkajúci sa odbornej prípravy a osvedčovania námorníkov je naďalej relevantný a jeho kľúčové ciele boli zväčša dosiahnuté. Na jednej strane tým, že pomáha odstrániť nedostatočne kvalifikované posádky pracujúce na palube lodí plaviacich sa pod vlajkami členských štátov EÚ, a to zlepšením výučby a odbornej prípravy námorníkov, ako aj ich osvedčovaním. Na druhej strane podmienky hospodárskej súťaže medzi námorníkmi, ktorí absolvovali odbornú prípravu v EÚ a námorníkmi z tretích krajín, boli harmonizované vytvorením centralizovaného mechanizmu EÚ. Vzájomným uznávaním osvedčení námorníkov podľa smernice 2005/45/ES sa zlepšila mobilita námorníkov medzi plavidlami plávajúcimi pod vlajkou členských štátov EÚ.

Hodnotením REFIT sa však odhalili niektoré nedostatky v efektívnosti a proporcionalite niektorých regulačných požiadaviek. Ide o tieto nedostatky:

  administratívny rámec, pokiaľ ide o postup uznávania a prehodnotenia tretích krajín, nie je dostatočne účinný a efektívny.

  Rozsah pôsobnosti systému vzájomného uznávania osvedčení námorníkov vydávaných členskými štátmi nie je jasný a neposkytuje právnu istotu.

  Smernica 2008/106/ES sa musí v pravidelných intervaloch harmonizovať s prihliadnutím na najnovšie zmeny dohovoru STCW, najmä v prípade nových požiadaviek na kvalifikáciu a odbornú prípravu námorníkov pracujúcich na palubách osobných lodí, lodí používajúcich plyn alebo iné palivá s nízkym bodom vzplanutia (príslušný kódex IGF) a lodí pôsobiacich v polárnych vodách. V tejto súvislosti súčasný postup zohľadňovania zmien dohovoru STCW spôsobuje značné oneskorenia a predstavuje riziko, že právo Únie bude počas dlhého časového obdobia nekonzistentné s medzinárodným rámcom.

Návrh Komisie 

Cieľom návrhu Komisie je zjednodušiť a zefektívniť existujúci regulačný rámec EÚ týkajúci sa minimálnej odbornej prípravy a osvedčovania námorníkov, aby sa dosiahli tieto tri ciele:

  po prvé, aby predpisy EÚ boli v súlade s medzinárodným rámcom;

  po druhé, aby sa modernizoval centralizovaný mechanizmus uznávania tretích krajín s cieľom zvýšiť jeho účinnosť;

  a nakoniec, aby sa zvýšila právna zrozumiteľnosť, pokiaľ ide o vzájomné uznávanie osvedčení námorníkov vydávaných členskými štátmi.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca podporuje a víta návrh Komisie zameraný na aktualizáciu európskych noriem s cieľom dosiahnuť súlad s pravidlami dohovoru STCW, ktoré boli stanovené pod záštitou IMO. Spravodajca považuje za dôležitú skutočnosť, že je potrebné podporovať a monitorovať kvalitu odbornej prípravy námorníkov, ktorí pracujú na lodiach plaviacich sa pod vlajkami členských štátov EÚ, najmä monitorovaním kvality odbornej prípravy námorníkov prijatých do zamestnania v tretích krajinách na základe uznávania osvedčení. Hlavným cieľom je zaistiť bezpečnosť na palubách lodí

Predovšetkým sa domnieva, že zmeny, ktoré vykonala Európska komisia v súvislosti so vzájomným uznávaním osvedčení námorníkov vydávaných členskými štátmi, prinášajú zjednodušenie, čím sa zabráni právnej duplicite medzi medzinárodným rámcom a smernicou 2008/106/ES.

Spravodajca okrem toho privítal návrh na preskúmanie postupu uznávania osvedčení námorníkov, ktoré vydala tretia krajina, ako aj návrh mechanizmu sťahovania. Domnieva sa však, že obdobie, počas ktorého môže byť uznanie odňaté tretej krajine v prípade neexistencie náboru námorníkov z tejto krajiny na palubách lodí plaviacich sa pod vlajkou členského štátu, by sa malo predĺžiť z 5 na 8 rokov. Toto dodatočné obdobie je potrebné, aby sa dosiahol súlad s trvaním odbornej prípravy a jej validáciou

Pokiaľ ide o žiadosť členského štátu o uznanie osvedčení o spôsobilosti tretej krajiny predloženú Európskej komisii, spravodajca sa domnieva, že takáto žiadosť by sa mala preskúmať z právneho hľadiska. Komisia nemôže sama rozhodnúť, či začne alebo nezačne konanie podľa tretej krajiny.

Spravodajca potom navrhuje dve nové opatrenia na zlepšenie kvality odbornej prípravy európskych námorníkov. Na jednej strane navrhuje európske osvedčenie o excelentnosti v prípade odbornej prípravy námorníkov, ktorá prekračuje rámec minimálnych noriem stanovených na medzinárodnej úrovni, a to s cieľom rozvíjať európske know-how, prispôsobovať zručnosti námorníkov digitalizácii povolania, ale takisto s konečným cieľom poskytovať európskym námorníkom na svetovom trhu konkurenčnú výhodu prostredníctvom odbornej prípravy.

Na druhej strane navrhuje, aby sa osvedčenia vydané členskými štátmi alebo uznávanými tretími krajinami bezodkladne previedli do elektronickej databázy centralizovanej na úrovni Európskej únie a napojili sa na inšpekčnú databázu podľa smernice 2009/16/ES o štátnej prístavnej kontrole s cieľom znížiť finančné a ľudské náklady a zároveň zvýšiť efektívnosť systému kontroly ako celku.

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (27.11.2018)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/106/ES o minimálnej úrovni prípravy námorníkov a zrušuje smernica 2005/45/ES
(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Sofia Ribeiro

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Zlepšenie vzdelávania a odbornej prípravy je pre Európsku úniu a jej tvorcov politík absolútnou prioritou. Zabezpečiť, aby európski občania mali príslušné zručnosti, je ambícia, ktorá zvýši udržateľnosť mnohých odvetví hospodárstva, pričom námorná doprava nie je výnimkou.

90 % vývozu tovaru z Európskej únie a 40 % obchodu v rámci EÚ sa posiela po mori. Námorná doprava je preto kľúčovou osou pre rozvoj európskeho obchodu s obrovským hospodárskym dosahom a následným vytváraním pracovných miest. Musíme preto zabezpečiť odbornú prípravu, špecializáciu a osvedčovanie námorníkov tak, aby sa počas prevádzky na palube lodí minimalizovali potenciálne hrozby z hľadiska bezpečnosti života ľudí a tovaru na mori či z hľadiska morského prostredia. Právne predpisy EÚ o minimálnej úrovni odbornej prípravy a minimálne prijateľných pracovných podmienkach a bezpečnostných opatreniach na palube musia byť v súlade s medzinárodnými normami a dohovormi, keďže námorný sektor je vo svojej podstate globalizovaný.

Súčasný normatívny rámec EÚ už rozhodujúcou mierou prispel k odstráneniu nevyhovujúcich posádok pracujúcich na palubách lodí pod vlajkou EÚ, a to tým, že posilnil odbornú prípravu a osvedčovanie v námornej oblasti. Zároveň sa dosiahli rovnaké podmienky medzi námorníkmi vyškolenými v Únii a námorníkmi zamestnanými z tretích krajín prostredníctvom vytvorenia centralizovaného mechanizmu EÚ v súlade so záväzkami, ktoré členské štáty prijali po pristúpení k Medzinárodnému dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW). Vzhľadom na nedávny legislatívny vývoj je však potrebné, aby sa právne predpisy EÚ upravili, zjednodušili a preformulovali.

Súčasný proces preskúmania smernice 2008/106/ES o minimálnej úrovni prípravy námorníkov a zrušení smernice 2005/45/ES bude túto potrebu napĺňať, a preto by mal jednak odstrániť už zistené nedostatky a jednak zjednodušiť a zefektívniť súčasný regulačný rámec EÚ v týchto oblastiach.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Smernica 2008/106/ES obsahuje aj centralizovaný mechanizmus uznávania osvedčení námorníkov vydaných tretími krajinami. Z hodnotenia Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (ďalej len „REFIT“) vyplýva, že od zavedenia centralizovaného mechanizmu sa dosiahli značné úspory nákladov pre členské štáty. V hodnotení sa však tiež ukázalo, že pokiaľ ide o niektoré z uznaných tretích krajín, na plavidlách Únie sa následne zamestnal len veľmi obmedzený počet námorníkov. Preto by postup uznávania tretích krajín mal vychádzať z analýzy potreby takéhoto uznania vrátane odhadu počtu kapitánov lodí a dôstojníkov pochádzajúcich z danej krajiny, ktorí pravdepodobne budú zamestnaní na plavidlách Únie, aby sa dostupné ľudské a finančné zdroje využívali efektívnejším spôsobom.

(5)  Smernica 2008/106/ES obsahuje aj centralizovaný mechanizmus uznávania osvedčení námorníkov vydaných tretími krajinami. Z hodnotenia Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (ďalej len „REFIT“) vyplýva, že od zavedenia centralizovaného mechanizmu sa dosiahli značné úspory nákladov pre členské štáty. V hodnotení sa však tiež ukázalo, že pokiaľ ide o niektoré z uznaných tretích krajín, členské štáty vystavili len veľmi obmedzený počet potvrdení preukazujúcich uznanie osvedčení vydaných v súvislosti s osvedčeniami o spôsobilosti a osvedčeniami o odbornej spôsobilosti týmito tretími krajinami.

_______________________________

_________________________________

14 SWD(2018)19.

14 SWD(2018)19.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  S cieľom ďalej zvýšiť efektívnosť centralizovaného systému uznávania tretích krajín by sa prehodnotenie tretích krajín poskytujúcich nízky počet námorníkov vo flotile Únie malo vykonávať v dlhších intervaloch, ktoré by sa mali zvýšiť na desať rokov. Toto dlhšie obdobie prehodnotenia systému takýchto tretích krajín by však malo byť spojené s kritériami priority, ktoré zohľadňujú obavy o bezpečnosť, čím sa dosiahne rovnováha medzi potrebou efektívnosti a účinným ochranným mechanizmom v prípade zhoršenia kvality odbornej prípravy námorníkov poskytovanej v príslušných tretích krajinách.

(7)  S cieľom ďalej zvýšiť efektívnosť centralizovaného systému uznávania tretích krajín by sa prehodnotenie tretích krajín poskytujúcich nízky počet námorníkov vo flotile Únie malo vykonávať v dlhších intervaloch, ktoré by sa mali zvýšiť na desať rokov. Spôsobilosť týchto námorníkov by mali posúdiť aj členské štáty a v prípade potreby by mali absolvovať odbornú prípravu. Toto dlhšie obdobie prehodnotenia systému takýchto tretích krajín by však malo byť spojené s kritériami priority, ktoré zohľadňujú obavy o bezpečnosť, čím sa dosiahne rovnováha medzi potrebou efektívnosti a účinným ochranným mechanizmom v prípade zhoršenia kvality odbornej prípravy námorníkov poskytovanej v príslušných tretích krajinách.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Informácie o námorníkoch zamestnaných z tretích krajín sa na úrovni Únie sprístupňujú prostredníctvom oznámenia členských štátov o príslušných informáciách uchovávaných v ich vnútroštátnych registroch týkajúcich sa vydaných osvedčení a potvrdení. Tieto informácie by sa mali využívať nielen na štatistické účely a na účely tvorby politík, ale aj na účely zlepšenia efektívnosti centralizovaného systému uznávania tretích krajín. Na základe informácií oznámených členskými štátmi sa uznané tretie krajiny, ktoré počas obdobia minimálne piatich rokov flotile Únie neposkytli námorníkov, vyjmú zo zoznamu uznaných tretích krajín. Okrem toho sa tieto informácie použijú aj na účely uprednostnenia prehodnotenia uznaných tretích krajín.

(8)  Informácie o námorníkoch zamestnaných z tretích krajín sa na úrovni Únie sprístupňujú prostredníctvom oznámenia členských štátov o príslušných informáciách uchovávaných v ich vnútroštátnych registroch týkajúcich sa vydaných osvedčení a potvrdení. Tieto informácie by sa mali využívať nielen na štatistické účely a na účely tvorby politík, ale aj na účely zlepšenia efektívnosti centralizovaného systému uznávania tretích krajín. Na základe informácií oznámených členskými štátmi by sa uznanie tretích krajín, ktoré počas obdobia minimálne 10 rokov flotile Únie neposkytli námorníkov, malo podrobiť opätovnému preskúmaniu. Proces opätovného preskúmania by mal zahŕňať možnosť ponechať alebo odobrať uznanie príslušnej tretej krajine v súlade s postupom preskúmania. Okrem toho sa tieto informácie použijú aj na účely uprednostnenia prehodnotenia uznaných tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  V záujme zvýšenia konkurenčnej výhody európskych námorníkov je potrebné vyvolať rozsiahlu diskusiu so sociálnymi partnermi, s členskými štátmi, inštitúciami odbornej prípravy a inými zainteresovanými stranami s cieľom preskúmať možnosť vytvorenia dobrovoľného systému harmonizovaných osvedčení, ktorý by presahoval dohovor STCW, pokiaľ ide o úroveň odbornej prípravy. Takýmto STCW+ by sa mohli zaviesť „osvedčenia o námornej excelentnosti“ založené na európskych námorných postgraduálnych kurzoch, ktoré by poskytovali európskym námorníkom zručnosti nad rámec zručností požadovaných na medzinárodnej úrovni. Rastúca digitalizácia námorného sektora by mala prispieť k zlepšeniu a rozvoju týchto zručností a kvalifikácií.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10b)  Vzdelávanie európskych námorníkov na pozíciu kapitánov a dôstojníkov by malo byť podporované výmenou študentov medzi inštitúciami námorného vzdelávania a odbornej prípravy v celej Únii. S cieľom rozvíjať a prehlbovať zručnosti a kvalifikácie námorníkov pod európskou vlajkou je potrebná výmena osvedčených postupov medzi členskými štátmi. Odborná príprava námorníkov by mala v plnej miere využívať príležitosti, ktoré poskytuje program Erasmus+.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2008/106/ES

Článok 5b – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Členské štáty by mali v čo najvyššej možnej miere pravidelne aktualizovať zoznam svojich potrieb a pracovných ponúk pre námorníkov.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2008/106/ES

Článok 5b – odsek 7 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Do ...[5 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] Komisia predloží hodnotenie vplyvu vzájomného uznávania osvedčení o zamestnávaní európskych námorníkov vydaných členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a

Smernica 2008/106/ES

Článok 12 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  splnili normy pre zdravotnú spôsobilosť požadované článkom 11 a

a)  splnili normy pre zdravotnú spôsobilosť požadované článkom 11 z hľadiska fyzického aj duševného zdravia a

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno a

Smernica 2008/106/ES

Článok 19 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členský štát, ktorý chce potvrdením uznať osvedčenia o spôsobilosti alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti uvedené v odseku 1 vydané treťou krajinou kapitánovi lode, dôstojníkovi alebo radistovi na vykonávanie služby na palube lodí plávajúcich pod jeho vlajkou, predloží Komisii žiadosť o uznanie takejto tretej krajiny, ku ktorej pripojí predbežnú analýzu plnenia požiadaviek dohovoru STCW treťou krajinou zozbieraním informácií uvedených v prílohe II vrátane odhadu počtu kapitánov lodí a dôstojníkov z danej krajiny, ktorí pravdepodobne budú zamestnaní.

Členský štát, ktorý chce potvrdením uznať osvedčenia o spôsobilosti alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti uvedené v odseku 1 vydané treťou krajinou kapitánovi lode, dôstojníkovi alebo radistovi na vykonávanie služby na palube lodí plávajúcich pod jeho vlajkou, predloží Komisii žiadosť o uznanie takejto tretej krajiny, ku ktorej pripojí predbežnú analýzu plnenia požiadaviek dohovoru STCW treťou krajinou zozbieraním informácií uvedených v prílohe II vždy, keď je to možné, odhad počtu kapitánov lodí a dôstojníkov z danej krajiny, ktorí pravdepodobne budú zamestnaní.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno a

Smernica 2008/106/ES

Článok 19 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Po predložení žiadosti členského štátu Komisia prijme rozhodnutie o začatí postupu uznávania pre túto tretiu krajinu. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 28 ods. 2.

Po predložení žiadosti členského štátu Komisia začne s postupom uznávania pre túto tretiu krajinu.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno a

Smernica 2008/106/ES

Článok 19 – odsek 2 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade prijatia kladného rozhodnutia o začatí postupu uznávania Komisia s pomocou Európskej námornej bezpečnostnej agentúry a s prípadným zapojením členského štátu predkladajúceho žiadosť zozbiera informácie uvedené v prílohe II a posúdi systémy odbornej prípravy a osvedčovania tretej krajiny, ktorej uznanie sa požaduje, aby overila, či dotknutá krajina spĺňa všetky požiadavky dohovoru STCW a či boli prijaté vhodné opatrenia na zabránenie vydávaniu podvodných osvedčení.“;

Komisia s pomocou Európskej námornej bezpečnostnej agentúry a s prípadným zapojením členského štátu predkladajúceho žiadosť zozbiera informácie uvedené v prílohe II a posúdi systémy odbornej prípravy a osvedčovania tretej krajiny, ktorej uznanie sa požaduje, aby overila, či dotknutá krajina spĺňa všetky požiadavky dohovoru STCW a či boli prijaté vhodné opatrenia na zabránenie vydávaniu podvodných osvedčení.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b

Smernica 2008/106/ES

Článok 19 – odsek 3 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členský štát predkladajúci žiadosť môže rozhodnúť, že tretiu krajinu uzná jednostranne až do prijatia rozhodnutia podľa tohto odseku. V prípade, že sa takéto jednostranné uznanie uskutoční, členský štát oznámi Komisii počet potvrdení preukazujúcich uznanie vydaných v súvislosti s osvedčeniami o spôsobilosti a osvedčeniami o odbornej spôsobilosti uvedenými v odseku 1, ktoré vydala tretia krajina,kým nebude prijaté rozhodnutie o jej uznaní.

Členský štát predkladajúci žiadosť môže požiadať Komisiu o predbežné povolenie uznať tretiu krajinu až do prijatia rozhodnutia podľa tohto odseku. V takom prípade musí členský štát poskytnúť Komisii všetky nevyhnutné informácie a dokumentáciu na odôvodnenie tejto žiadosti, a todo prijatia rozhodnutia podľa tohto odseku.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b

Smernica 2008/106/ES

Článok 19 – odsek 3 – pododsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak takáto dokumentácia chýba, Komisia zamietne žiadosť o predbežné uznanie, pričom uvedie dôvody tohto zamietnutia.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Smernica 2008/106/ES

Článok 20 – odsek 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Ak nie sú k dispozícii potvrdenia preukazujúce uznanie vydané členským štátom v súvislosti s osvedčeniami o spôsobilosti alebo osvedčeniami o odbornej spôsobilosti uvedenými v odseku 1 článku 19, ktoré vydala tretia krajina na obdobie viac ako 5 rokov, uznanie osvedčení danej krajiny sa odoberie. Na tento účel Komisia prijme vykonávacie rozhodnutia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 28 ods. 2 po tom, ako to oznámi členským štátom, ako aj dotknutej tretej krajine aspoň dva mesiace vopred.

8.  Ak nie sú k dispozícii potvrdenia preukazujúce uznanie vydané členským štátom v súvislosti s osvedčeniami o spôsobilosti alebo osvedčeniami o odbornej spôsobilosti uvedenými v článku 19, ktoré vydala tretia krajina na obdobie viac ako 10 rokov, uznanie osvedčení danej krajiny sa po konzultácii s členskými štátmi a príslušnými zainteresovanými stranami opätovne preskúma. Po uvedenom postupe opätovného preskúmania Komisia prijme na tento účel vykonávacie rozhodnutia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 28 po tom, ako to oznámi členským štátom, ako aj dotknutej tretej krajine aspoň dva mesiace vopred.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno b

Smernica 2008/106/ES

Článok 21 – odsek 2 – písmeno f a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  skutočnosť, že boli vydané falošné osvedčenia;

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Minimálna úroveň prípravy námorníkov

Referenčné čísla

COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

11.6.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Sofia Ribeiro

29.6.2018

Prerokovanie vo výbore

9.10.2018

 

 

 

Dátum prijatia

27.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

17

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, António Marinho e Pinto, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

24

+

ALDE

Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc

PPE

Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

VERTS/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Miroslavs Mitrofanovs

17

-

ENF

Dominique Martin

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric

NI

Lampros Fountoulis

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Minimálna úroveň prípravy námorníkov

Referenčné čísla

COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)

Dátum predloženia v EP

24.5.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Dominique Riquet

5.7.2018

 

 

 

Dátum prijatia

10.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

40

5

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Dátum predloženia

11.1.2019

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

40

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

5

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Mylène Troszczynski

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 25. januára 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia