Процедура : 2018/0129(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0008/2019

Внесени текстове :

A8-0008/2019

Разисквания :

PV 03/04/2019 - 19
CRE 03/04/2019 - 19

Гласувания :

PV 04/04/2019 - 6.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0346

ДОКЛАД     ***I
PDF 292kWORD 110k
11.1.2019
PE 628.414v02-00 A8-0008/2019

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури

(COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Даниела Аюто

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури

(COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0274),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8‑0196/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8-0008/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Намаляването наполовина на смъртните случаи по пътищата до 2020 г. в сравнение с 2010 г. и стремежът техният брой да бъде сведен до нула до 2050 г. (проекта Vision Zero)13 представляват стратегическа цел на ЕС. Въпреки това през последните години не беше отбелязан напредък в постигането на тези цели.

(1)  Намаляването наполовина на смъртните случаи по пътищата до 2020 г. в сравнение с 2010 г. и стремежът техният брой да бъде сведен до нула до 2050 г. (проекта Vision Zero)13 представляват стратегическа цел на ЕС. Въпреки това през последните години не беше отбелязан напредък в постигането на тези цели. Ето защо са необходими по-големи усилия на всички равнища, за да се постигне целта за 2020 г.

_________________

_________________

13 Съобщение на Комисията „Към европейско пространство на пътна безопасност: насоки за политиката в областта на пътната безопасност през периода 2011—2020 година“ СOM(2010)389final

 

13 Съобщение на Комисията „Към европейско пространство на пътна безопасност: насоки за политиката в областта на пътната безопасност през периода 2011—2020 година“ СOM(2010)389 окончателен

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Според подхода „Безопасна система“ смъртните случаи и тежките наранявания при пътнотранспортни произшествия могат да бъдат предотвратени до голяма степен. Гарантирането на това, че пътнотранспортните произшествия не водят до сериозни или фатални наранявания, би трябвало да е съвместна отговорност на всички равнища. Добре проектираните и правилно поддържаните пътища могат да намалят вероятността от пътнотранспортни произшествия, а „прощаващите“ пътища (пътищата, прокарани по интелигентен начин, така че да се гарантира, че грешките на водачите не водят незабавно до сериозни последствия) могат да намалят сериозността на действителните произшествия.

(2)  Според подхода „Безопасна система“ смъртните случаи и тежките наранявания при пътнотранспортни произшествия могат да бъдат предотвратени до голяма степен. Гарантирането на това, че пътнотранспортните произшествия не водят до сериозни или фатални наранявания, би трябвало да е съвместна отговорност на всички равнища. Добре проектираните, правилно поддържани пътища с ясна пътна маркировка и пътни знаци могат да намалят вероятността от пътнотранспортни произшествия, а „прощаващите“ пътища (пътищата, прокарани по интелигентен начин, така че да се гарантира, че грешките на водачите не водят незабавно до сериозни или фатални последствия) могат да намалят сериозността на действителните пътнотранспортни произшествия. Комисията следва да разработи насоки за предоставяне и поддръжка на „прощаваща грешките крайпътна среда“ въз основа на опита на всички държави членки.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Процедурите по управление на безопасността на пътната инфраструктура, приложени върху трансевропейската мрежа, допринесоха за намаляване на смъртните случаи и сериозните наранявания в Съюза. От оценката на въздействието на Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета15 става ясно, че държавите членки, които прилагат принципите на управлението на безопасността на пътната инфраструктура (УБПИ) на доброволна основа по отношение на своите национални пътища извън мрежата TEN-T, са постигнали много по-добри резултати в областта на пътната безопасност от държавите членки, които не го правят.

(4)  Процедурите по управление на безопасността на пътната инфраструктура, приложени върху трансевропейската мрежа, допринесоха за намаляване на смъртните случаи и сериозните наранявания в Съюза. От оценката на въздействието на Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета15 става ясно, че държавите членки, които прилагат принципите на управлението на безопасността на пътната инфраструктура (УБПИ) на доброволна основа по отношение на своите национални пътища извън мрежата TEN-T, са постигнали много по-добри резултати в областта на пътната безопасност от държавите членки, които не го правят. Поради това е желателно тези принципи (УБПИ) да се прилагат и за други части на европейската пътна мрежа.

_________________

_________________

15 Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури (ОВ L 319, 29.11.2008 г., стр. 59).

15 Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури (ОВ L 319, 29.11.2008 г., стр. 59).

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Голяма част от пътнотранспортните произшествия се случват на малък дял от пътищата, където интензивността и скоростта на трафика са високи и където се наблюдава широк спектър от превозни средства, които пътуват с различна скорост. Поради това ограниченото разширяване на приложното поле на Директива 2008/96/ЕО, което включва автомагистралите и пътищата извън мрежата TEN-T, следва значително да допринесе за подобряването на безопасността на пътните инфраструктури в Съюза.

(5)  Голяма част от пътнотранспортните произшествия се случват на малък дял от пътищата, където интензивността и скоростта на трафика са високи и където се наблюдава широк спектър от превозни средства, които пътуват с различна скорост. Поради това ограниченото разширяване на приложното поле на Директива 2008/96/ЕО, за да се включат автомагистралите и други първокласни пътища извън мрежата TEN-T, следва значително да допринесе за подобряването на безопасността на пътните инфраструктури в Съюза.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5 a)  За да се гарантира, че подобно разширяване на приложното поле ще има търсения ефект, логично е понятието „други първокласни пътища“ да включва пътищата, които свързват големите градове или региони и принадлежат към най-високата категория пътища под категорията „автомагистрала“ в националната класификация на пътищата;

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Цялостната оценка на пътната мрежа въз основа на риска се очерта като ефикасно и ефективно средство за идентифициране на участъци от мрежата, които следва да бъдат предмет на по-подробни инспекции за пътната безопасност, и за отдаване на приоритет на инвестициите в съответствие с потенциала за повишаване на безопасността за цялата мрежа. Поради това цялата пътна мрежа, обхваната от настоящата директива, следва да бъде оценявана системно с цел повишаване на пътната безопасност в целия Съюз.

(7)  Цялостната оценка на пътната мрежа въз основа на риска се очерта като ефикасно и ефективно средство за идентифициране на участъци от мрежата, които следва да бъдат предмет на по-подробни инспекции за пътната безопасност, и за отдаване на приоритет на инвестициите в съответствие с потенциала за повишаване на безопасността за цялата мрежа. Поради това цялата пътна мрежа, обхваната от настоящата директива, следва да бъде оценявана системно, включително чрез данни, събирани по електронен и цифров път, с цел повишаване на пътната безопасност в целия Съюз.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Следва да се повиши безопасността на съществуващите пътища чрез целенасочени инвестиции в пътните участъци с най-висока концентрация на произшествия и/или с най-висок потенциал за намаляване на произшествията.

(10)  Следва да се повиши безопасността на съществуващите пътища, като на водачите, и по-специално на професионалните водачи, се осигурят достатъчно зони за паркиране и почивка, на които има подходящи паркоместа, особено в планинските и периферните региони, при всякакви метеорологични условия, както и чрез целенасочени инвестиции в пътните участъци с най-висока концентрация на произшествия и/или с най-висок потенциал за намаляване на произшествията.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Участъците от пътната мрежа, граничещи с пътните тунели от трансевропейската пътна мрежа, обхванати от Директива 2004/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета16, се характеризират с особено висок риск от произшествия. Поради това следва да бъдат въведени съвместни инспекции на пътната безопасност на тези пътни участъци, в които да участват представители както на компетентните органи, отговарящи за пътищата, така и на компетентните органи, отговарящи за тунелите, за да се подобри безопасността на пътната мрежа като цяло.

(11)  Участъците от пътната мрежа, граничещи с пътните тунели от трансевропейската пътна мрежа, обхванати от Директива 2004/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета16, се характеризират с особено висок риск от произшествия. Поради това следва да бъдат въведени съвместни инспекции на пътната безопасност на тези пътни участъци, в които да участват представители както на компетентните органи, отговарящи за пътищата, така и на компетентните органи, отговарящи за тунелите, за да се подобри безопасността на пътната мрежа, обхваната от настоящата директива.

_________________

_________________

16 Директива 2004/54/ЕО на Европейския парламенти на Съвета от 29 април 2004 г. относно минималните изисквания за безопасност за тунелите на трансевропейската пътна мрежа (ОВ L 167, 30.4.2004 г., стр. 39).

16 Директива 2004/54/ЕО на Европейския парламенти на Съвета от 29 април 2004 г. относно минималните изисквания за безопасност за тунелите на трансевропейската пътна мрежа (ОВ L 167, 30.4.2004 г., стр. 39).

Обосновка

Подобряването на безопасността на пътната мрежа може да бъде свързано само с приложното поле на настоящата директива, а не с мрежата като цяло.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  През 2016 г. на незащитените участници в пътното движение се падат 46 % от смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия в Съюза. Следователно, като се гарантира отчитането на интересите на тези ползватели при всички процедури за УБПИ, тяхната безопасност на пътя би трябвало да се повиши.

(12)  През 2016 г. на незащитените участници в пътното движение се падат 46% от смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия в Съюза. Следователно, като се гарантира отчитането на интересите на тези ползватели при всички процедури за УБПИ и разработването на изисквания за качество за пешеходната и велосипедната инфраструктура, тяхната безопасност на пътя би трябвало да се повиши.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Проектирането и поддръжката на пътната маркировка и пътните знаци са важен елемент за гарантиране на безопасността на пътната инфраструктура, особено с оглед на разработването на превозни средства, оборудвани със системи за подпомагане на водача или по-високи нива на автоматизация. В частност е необходимо да се гарантира, че пътната маркировка и пътните знаци могат да бъдат лесно и надеждно разпознавани от тези превозни средства.

(13)  Минималните изисквания за характеристиките на проектирането и поддръжката на пътната маркировка и пътните знаци са важен елемент за гарантиране на безопасността на пътната инфраструктура, особено с оглед на разработването на превозни средства, оборудвани със системи за подпомагане на водача или по-високи нива на автоматизация. В частност е необходимо да се гарантира, че по всички европейски пътища пътната маркировка и пътните знаци, включително условните такива, отговарят на минимални стандарти за качество и са видими при всякакви обстоятелства, като се гарантира, че могат да бъдат лесно и надеждно разпознавани от всички участници в пътното движение и от тези превозни средства по всички пътища в Европа. Освен това те следва да бъдат хармонизирани в рамките на Съюза и да бъдат оперативно съвместими с оборудването, инсталирано на борда на новите превозни средства. В същата степен към новите стандарти за безопасност и цифровизация на транспортния сектор трябва да се адаптират и други законодателни актове, като Директива 2004/54/ЕО1a.

 

1aДиректива 2004/54/ЕО на Европейския парламенти на Съвета от 29 април 2004 г. относно минималните изисквания за безопасност за тунелите на трансевропейската пътна мрежа (ОВ L 167, 30.4.2004 г., стр. 39).

 

 

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13а)  Подобряването на безопасността е приоритет в сектора на железопътния транспорт. От особено значение е да се насърчават инвестициите в безопасността на прелезите (т.е. сигнализация, подобряване на инфраструктурата). По данни от доклада на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) през 2012 г. на съществуващите 114 000 прелеза в ЕС са регистрирани 573 значителни произшествия с 369 загинали и 339 тежко ранени. Поради това следва да се установят прелезите в целия Съюз, които представляват голям риск за безопасността, с цел да се инвестира в подобряването на тази инфраструктура, която в крайна сметка следва да бъде заменена от мостове и подлези.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13б)  Висококачествените пътни знаци и пътна маркировка са от решаващо значение за подпомагането на водачите, както и на свързаните и автоматизираните превозни средства; Следва да бъдат изпълнени минималните изисквания за характеристиките на пътната маркировка и пътните знаци с цел да се улесни разгръщането на системи за свързана и автоматизирана мобилност. За предпочитане е хармонизиран подход в целия Съюз в съответствие с Виенската конвенция за пътните знаци и сигнали от 1968 г.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  С цел постигане на прозрачност и подобряване на отчетността, ключовите показатели за измерване на резултатите следва да се докладват.

(14)  С цел постигане на прозрачност и подобряване на отчетността, ключовите показатели за измерване на резултатите, основаващи се на обща методология, следва да се докладват, така че участниците в пътното движение да бъдат информирани за състоянието на инфраструктурата, а тяхната осведоменост да се подобри като цяло.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a)  Комисията следва да обмисли възможността за преразглеждане на Директива 2004/54/ЕО относно минималните изисквания за безопасност на тунелите до 2021 г. и да обмисли приемането на ново законодателно предложение относно минималните изисквания за безопасност на мостовете.

Изменение    15

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Директива 2008/96/ЕО

Член 1 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Настоящата директива се прилага за пътища, които съставляват част от трансевропейската пътна мрежа, за автомагистрали и първокласни пътища, независимо дали се намират в етап на проектиране, строителство или експлоатация.

2.  Настоящата директива се прилага за пътища, които съставляват част от трансевропейската пътна мрежа, за автомагистрали и първокласни пътища, включително за пътни участъци, изградени на мостове, и пътни участъци, които вървят през тунели, независимо дали се намират в етап на проектиране, строителство или експлоатация.

Изменение    16

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Директива 2008/96/ЕО

Член 1 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Настоящата директива се прилага за пътища и за проекти за пътна инфраструктура, които не са обхванати от параграф 2, разположени са извън градските райони и са завършени с пълно или частично финансиране от Съюза“;

3.  Настоящата директива се прилага за пътища и за проекти за пътна инфраструктура, които не са обхванати от параграф 2, разположени са извън градските райони и са завършени с пълно или частично финансиране от Съюза“;

Изменение    17

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Директива 2008/96/ЕО

Член 2 – точка 2б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2б.  „първокласен път“ означава път, който не е автомагистрала, но свързва големи градове или региони, или и двете, и е определен като основен път в картата EuroRegionalMap, която се изготвя от Националните агенции на Европа за картографиране и кадастър;

2б.  „първокласен път“ означава път, който свързва големи градове или региони, или и двете, който принадлежи към най-високата категория пътища под категорията „автомагистрала“ в националната класификация на пътищата;

Изменение    18

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Директива 2008/96/ЕО

Член 2 – параграф 2в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2в.  „цялостна оценка на пътната мрежа“ означава оценяване на безопасността на пътната мрежа в рамките на приложното поле на директивата, за да се установят референтни показатели за произшествията и риска от тежки произшествия;

2в.  „цялостна оценка на пътната мрежа“ означава обективно оценяване въз основата на факти на безопасността на пътната мрежа в рамките на приложното поле на директивата, за да се установят референтни показатели за произшествията и риска от тежки произшествия, както и участъци с висока концентрация на пътнотранспортни произшествия;

Изменение    19

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в

Директива 2008/96/ЕО

Член 2 – точка 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  точка 5 се заличава;

заличава се

Изменение    20

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква г

Директива 2008/96/ЕО

Член 2 – точка 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  „категоризиране на безопасността“ означава класифициране на части от съществуващата пътна мрежа в категории в зависимост от тяхната обективно измерена „вградена“ безопасност;

6.  „категоризиране на безопасността“ означава класифициране на части от съществуващата пътна мрежа, включително на зони за паркиране, намиращи се на пътища, обхванати от приложното поле на настоящата директива, в категории в зависимост от тяхното обективно измерено ниво на безопасност и от сведенията за произшествия с фатален изход;

Изменение    21

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква г

Директива 2008/96/ЕО

Член 2 – точка 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  „инспекция за пътна безопасност“ означава целева проверка на място на съществуващ път или участък от път с оглед установяването на опасни условия, недостатъци и пропуски, които увеличават риска от произшествия и наранявания;“;

7.  „инспекция за пътна безопасност“ означава целева проверка на място на съществуващ път, включително зони за паркиране, намиращи се на пътища, обхванати от приложното поле на настоящата директива, или участък от път с оглед установяването на опасни условия, включително такива, свързани със сезонните метеорологични условия, недостатъци и пропуски, които увеличават риска от произшествия и наранявания;

Изменение    22

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Директива 2008/96/ЕО

Член 4 – параграф 6 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2 a)  В член 4 се добавя следният параграф 6:

 

6а.  В рамките на първоначалния одит на етапа на проектиране и въз основа на опита на всички държави членки Комисията създава насоки за предоставяне и поддръжка на „прощаваща грешките крайпътна среда“ и „лесни за разграничаване и налагащи се от само себе си пътища“.

Изменение    23

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2008/96/ЕО

Член 5 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират извършването на цялостна оценка на пътната мрежа в експлоатация, обхваната от настоящата директива. Цялостната оценка на пътната мрежа включва визуална инспекция, анализ на интензивността на трафика и историческите данни за произшествия, а също и оценка на произшествията и на риска от тежки произшествия. Държавите членки гарантират, че първата оценка ще бъде извършена най-късно до 2025 г. Последващите цялостни оценки на пътната мрежа са достатъчно чести, за да гарантират подходящи нива на безопасност, но при всички случаи следва да се извършват най-малко на всеки пет години.

1.  Държавите членки гарантират извършването на цялостна оценка на пътната мрежа в експлоатация, обхваната от настоящата директива. Цялостната оценка на пътната мрежа включва визуална инспекция, анализ на интензивността на трафика, историческите данни за произшествия, категоризацията на участъците с висока концентрация на произшествия, данните, събрани чрез прилагане на специфични методики за наблюдение, съответните съобщения, предавани от участниците в пътното движение, както е посочено в член 6е, а също и оценка на произшествията и на риска от тежки произшествия, като се прави сравнителен анализ на тези резултати. Държавите членки гарантират, че първата оценка ще бъде извършена най-късно до 2024 г. Последващите цялостни оценки на пътната мрежа са достатъчно чести, за да гарантират подходящи нива на безопасност и подходящ анализ на произшествията, но при всички случаи следва да се извършват най-малко на всеки пет години.

Изменение    24

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2008/96/ЕО

Член 5 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 a.  Комисията публикува насоки за определяне на методология за извършване на систематични цялостни оценки на пътната мрежа и инспекции на високорисковите пътни участъци.

Изменение    25

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2008/96/ЕО

Член 5 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Въз основа на резултатите от оценяването, упоменати в параграф 1, държавите членки класифицират всички участъци от пътната мрежа в не по-малко от три категории в зависимост от тяхната „вградена“ безопасност.

3.  Въз основа на резултатите от оценяването, упоменати в параграф 1, държавите членки класифицират всички участъци от пътната мрежа в три категории в зависимост от тяхната „вградена“ безопасност.

Изменение    26

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2008/96/ЕО

Член 5 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Държавите членки гарантират, че са налице подходящи знаци, които предупреждават ползвателите на пътя за участъци от пътната инфраструктура, които са в ремонт и които във връзка с това могат да застрашат безопасността на ползвателите на пътя. Тези знаци включват също сигнали, които са видими както през деня, така и нощем, поставени на безопасно разстояние и съответстват на разпоредбите на Виенската конвенция за пътните знаци и сигнали от 1968 г.

5.  Държавите членки гарантират, че участниците в пътното движение биват информирани за наличието на участъци с висока концентрация на пътнотранспортни произшествия, както и че са налице съответни и подходящи знаци и маркировка, които предупреждават участниците в пътното движение за участъци от пътната инфраструктура, които са в ремонт и които във връзка с това могат да застрашат безопасността на участниците в пътното движение. Тези знаци включват също сигнали, които са видими както през деня, така и нощем, поставени на безопасно разстояние и съответстват на разпоредбите на Виенската конвенция за пътните знаци и сигнали от 1968 г.

Изменение    27

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква в

Директива 2008/96/ЕО

Член 6 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки гарантират безопасността на участъците от пътната мрежа, граничещи с пътните тунели, обхванати от Директива 2004/54/ЕО, чрез съвместни инспекции за пътна безопасност, включващи компетентните звена, участващи в прилагането на настоящата директива и Директива 2004/54/ЕО. Съвместните инспекции за пътна безопасност се извършват най-малко на всеки три години;

3.  Държавите членки гарантират безопасността на участъците от пътната мрежа, граничещи с пътните тунели, обхванати от Директива 2004/54/ЕО, чрез съвместни инспекции за пътна безопасност, включващи компетентните звена, участващи в прилагането на настоящата директива и Директива 2004/54/ЕО. Съвместните инспекции за пътна безопасност са достатъчно чести, за да гарантират подходящи нива на безопасност, но при всички случаи се извършват най-малко на всеки три години.

Изменение    28

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 2008/96/ЕО

Член 6a – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки гарантират, че коригиращите действия са насочени към пътни участъци с ниски нива на безопасност и които предоставят възможност за прилагане на мерки с високо съотношение ползи/разходи.

3.  Държавите членки гарантират, че коригиращите действия са насочени предимно към пътни участъци с ниски нива на безопасност и които предоставят възможност за прилагане на мерки с високо съотношение ползи/разходи.

Изменение    29

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 2008/96/ЕО

Член 6 а – параграф 3 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3 a.  Държавите членки осигуряват при всички случаи подходящи нива на интервенция и поддръжка, за да се гарантира безопасността на инфраструктурата по цялата пътна мрежа, и установяват процедури и планове за незабавна намеса, ако резултатите от проверките и оценката на пътната мрежа покажат наличието на сериозен риск за безопасността;

 

Съседни държави членки гарантират ефективна координация и сътрудничество на службите за спешна помощ в случай на произшествия в трансгранични участъци на тунели и мостове.

Изменение    30

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 2008/96/ЕО

Член 6a – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки изготвят и редовно актуализират основан на риска план за приоритетни действия за проследяване на изпълнението на определените коригиращи действия. При изготвяне на плана за действие, държавите членки отдават предпочитание на пътните участъци с висок потенциал за повишаване на пътната безопасност, като се вземат предвид интервенции с високо съотношение ползи/разходи.

4.  Държавите членки изготвят и редовно актуализират, но най-късно в срок от една година след влизането в сила на директивата, основан на риска план за приоритетни действия за проследяване на изпълнението на определените коригиращи действия. При изготвяне на плана за действие, държавите членки отдават предпочитание на пътните участъци с висок потенциал за повишаване на пътната безопасност, като се вземат предвид интервенции с високо съотношение ползи/разходи.

Изменение    31

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 2008/96/ЕО

Член 6б – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че нуждите на незащитените участници в пътното движение се взимат под внимание при прилагането на процедурите, предвидени в членове от 3 до 6.“;

Държавите членки гарантират, че нуждите на незащитените участници в пътното движение се взимат под внимание при прилагането на процедурите, предвидени в членове от 3 до 6, както и при проектирането и поддръжката на пътищата. Комисията следва да разработи изисквания за качество.

Изменение    32

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 2008/96/ЕО

Член 6в – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че пътната маркировка и пътните знаци са правилно проектирани и се поддържат по начин, който позволява да бъдат лесно и надеждно разпознавани от хора водачи и от превозни средства, оборудвани със системи за подпомагане на водача или по-високи нива на автоматизация.

1.  Държавите членки гарантират, че пътната маркировка и пътните знаци са правилно проектирани в съответствие с високи стандарти за качество и са видими при всякакви обстоятелства, като са поставени и се поддържат по начин, който позволява да бъдат лесно и надеждно разпознавани от хора водачи и от превозни средства, оборудвани със системи за подпомагане на водача или по-високи нива на автоматизация.

Изменение    33

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 2008/96/ЕО

Член 6в – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията разработва общи експлоатационни изисквания за улесняване на разпознаването на пътната маркировка и пътните знаци. За тази цел Комисията приема тези актове за изпълнение в съответствие с процедурата, посочена в член 13, параграф 2.“;

2.  Комисията разработва минимални експлоатационни изисквания за улесняване на разпознаването на пътната маркировка и пътните знаци, както и за подобряване на тяхната свързаност и оперативна съвместимост с устройствата на съвместните интелигентни транспортни системи (СИТС), инсталирани в свързани и автоматизирани превозни средства. До 2020 г. Комисията установява общи европейски стандарти за хармонизиране на пътната маркировка и пътните знаци в съответствие с Виенската конвенция за пътните знаци и сигнали от 1968 г.

 

Освен това Комисията създава централен европейски регистър на всички използвани в ЕС пътни знаци и допълнителни знаци. За тази цел Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 12а.

Изменение    34

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 2008/96/ЕО

Член 6 д (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6 д

 

Информация и прозрачност

 

1.  Държавите членки гарантират предоставянето на подходяща информация в началото на всеки участък от пътната мрежа с цел да се информират участниците в пътното движение за актуалната категория на участъка, както е посочено в член 5, параграф 3;

 

2.  Комисията публикува европейска карта на пътната мрежа, попадаща в обхвата на настоящата директива, която е достъпна онлайн, като посочва ясно трите различни категории, както е посочено в член 5, параграф 3;

 

3.  Държавите членки публикуват и правят достъпни за обществеността всички съответни документи, засягащи безопасността на инфраструктурата, които са свързани с разпоредбите за концесията в рамките на обществените поръчки.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 2008/96/ЕО

Член 6 e (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6 е

 

Доброволно докладване

 

1.  Държавите членки създават национална система за доброволно докладване, достъпна онлайн за всички участници в пътното движение, за да се улесни събирането на данни за събития, предавани от участниците в пътното движение и от превозните средства, както и всяка друга свързана с безопасността информация, която се възприема от съответното докладващо лице като действителен или потенциален риск по отношение на безопасността на пътната инфраструктура;

 

2.  Държавите членки гарантират, че данните и информацията, посочени в параграф 1, се събират в национална база данни, обработват се и се анализират своевременно и ако е уместно, се оценяват за изпълнение на процедурите, посочени в членове 5, 6 и 6а;

Изменение    36

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 б (нова) – буква а (нова)

Директива 2008/96/ЕО

Член 9 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б)  Член 9 се изменя, както следва:

 

a)   параграф 1 се заменя със следното:

1.   Държавите членки гарантират приемането на програми за обучение на проверители на пътната безопасност, ако такива не са вече налице, в срок до 19 декември 2011 г.

1.   Държавите членки гарантират приемането на програми за обучение на проверители на пътната безопасност. Комисията следва да разработи минимални изисквания въз основа на най-добрите практики на държавите членки. За да се гарантира, че нуждите на най-незащитените участници в пътното движение са взети предвид, пешеходната и велосипедната инфраструктура следва да бъде включена като част от програмите за обучение, отнасящи се до пътната безопасност.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Директива 2008/96/ЕО

Член 10 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С цел подобряване на безопасността на пътищата в рамките на Европейския съюз, Комисията установява съгласувана система за обмен на най-добри практики между държавите членки, обхващаща наред с другото съществуващите проекти за безопасност на пътната инфраструктура и доказани технологии за пътна безопасност.“;

С цел подобряване на безопасността на пътищата в рамките на Европейския съюз, Комисията установява съгласувана система за обмен на информация и най-добри практики между държавите членки, обхващаща наред с другото програми за обучение, отнасящи се до пътната безопасност, съществуващите проекти за безопасност на пътната инфраструктура и доказани технологии за пътна безопасност, включително системи за идентифициране на пътни знаци както от водачите, така и от превозните средства, оборудвани със системи за подпомагане на водача. Следва да се насърчава улесняването на обмена на опит между специалистите относно методологиите по подхода „Безопасна система“, както и обменът на информация за проверителите на пътната безопасност.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Директива 2008/96/ЕО

Член 11a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До 31 октомври [OP: моля, добавете ГОДИНАТА, изчислена по формулата 24 месеца след датата на влизане в сила] и на всеки три години след това държавите членки предоставят на Комисията доклад относно дела на пътната мрежа, оценен посредством цялостна оценка на пътната мрежа през предходните три години, и относно категоризирането на безопасността на пътните участъци, оценявани според категориите участници в пътното движение.“;

1.  До 31 октомври [OP: моля, добавете ГОДИНАТА, изчислена по формулата 24 месеца след датата на влизане в сила] и на всеки три години след това държавите членки предоставят на Комисията доклад, изготвен въз основа на обща методология, относно дела на пътната мрежа, оценен посредством цялостна оценка на пътната мрежа през предходните три години, напредъка в постигането на целите, определени на национално равнище, изразяващ се в намаляване на смъртните случаи и пътнотранспортните произшествия, актуализиране на националните насоки, включително по-специално на подобренията по отношение на технологичния напредък и защитата на уязвимите участници в пътното движение, и относно категоризирането на безопасността на пътните участъци, оценявани според категориите участници в пътното движение;

Изменение    39

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Директива 2008/96/ЕО

Член 11 а – параграф 1 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1 a.  Първоначално до [xx/xx/xxx – 24 месеца след като държавите членки докладват за крайния срок за подаване на заявления], а след това на всеки две години, Комисията изготвя – въз основа на анализ на националните доклади – доклад за прилагането на директивата, по-специално по отношение на елементите, посочени в параграф 1, и за евентуалните допълнителни мерки, включително преразглеждането на настоящата директива и евентуалното ѝ адаптиране към техническия прогрес, и го представя на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение    40

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 10

Директива 2008/96/ЕО

Член 12а – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Делегирани актове

Упражняване на делегирането

Изменение    41

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 10

Директива 2008/96/ЕО

Член 12a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 12, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящата директива].

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6в и член 12, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящата директива]. Комисията изготвя доклад във връзка с делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния период. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Изменение    42

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 10

Директива 2008/96/ЕО

Член 12a – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 12, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 6в и член 12, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

Изменение    43

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 10

Директива 2008/96/ЕО

Член 12a – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 12, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 6в и член 12, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    44

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – точка 1 а (нова)

Директива 2008/96/ЕО

Приложение I – точка 2 – буква д

 

Текст в сила

Изменение

 

(1а)  В раздел 2 буква д) се изменя, както следва:

д)  движение (напр. интензивност на движението, категоризация на движението по тип);

д)  движение (напр. интензивност на движението, категоризация на движението по тип), включително изчисления пешеходен и велосипеден поток, определян от функциите на използване на съседни земи;

Изменение    45

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – точка 2 – буква б

Директива 2008/96/ЕО

Приложение II – раздел 1 – буква н – подточка ii

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  мерки за велосипедисти,

ii)  мерки за велосипедисти, включително наличието на алтернативни маршрути или отсечки, отделени от движението с висока скорост,

Изменение    46

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – точка 2 – буква б

Директива 2008/96/ЕО

Приложение ІІ – параграф 1 – буква н – подточка iii а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(iii a)  гъстота и локализация на прелезите за пешеходци и велосипедисти;

Изменение    47

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – точка 2 – буква б

Директива 2008/96/ЕО

Приложение ІІ – параграф 1 – буква н – подточка iii б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iii б)  мерки за пешеходци и велосипедисти по засегнатите пътища в района;

Изменение    48

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – точка 2 – буква б

Директива 2008/96/ЕО

Приложение ІІ – параграф 1 – буква н – подточка iii в (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iii в)  отделяне на пешеходците и велосипедистите от движението с висока скорост или наличие на преки алтернативни маршрути по пътища от по-нисък клас;

Изменение    49

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – точка 3

Директива 2008/96/ЕО

Приложение IIа – раздел 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  лесно за разграничаване трасе (т.е. „четимост“ на трасето от страна на водачите);

в)  лесно за разграничаване трасе (т.е. „четимост“ на трасето от страна на участниците в пътното движение);

Изменение    50

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – точка 3

Директива 2008/96/ЕО

Приложение IIа – раздел 1 – буква ж

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  наличието на възможности за пресичане на пешеходци.

ж)  наличието на възможности за пресичане на пешеходци и велосипедисти.

Изменение    51

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – точка 3

Директива 2008/96/ЕО

Приложение IIа – раздел 3 – буква д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  пътни/железопътни прелези.

д)  пътни/железопътни прелези (като се има предвид преди всичко видът на прелеза и дали става въпрос за управлявани или не от човек, ръчни или автоматизирани съоръжения).

Изменение    52

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – точка 3

Директива 2008/96/ЕО

Приложение IIа – раздел 6 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  крайпътни опасности и разстояние от края на пътното платно;

б)  крайпътни опасности и разстояние от края на пътното платно или алеята за велосипедисти;

Изменение    53

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – точка 3

Директива 2008/96/ЕО

Приложение IIa – раздел 6 – буква е а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  поддръжка, особено в зимни условия, на зоните за паркиране;

Изменение    54

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – точка 3

Директива 2008/96/ЕО

Приложение ІІа – раздел 7 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7а.  Мостове и тунели:

 

a)  наличие и брой на мостовете;

 

б)  наличие и брой на тунелите;

 

в)  наличие на датчици за дистанционно наблюдение на структурните характеристики и стабилността на инфраструктурата;

 

г)  визуални елементи, които представляват рискове за безопасността на инфраструктурата.

Изменение    55

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – точка 4

Директива 2008/96/ЕО

Приложение III – точка 2 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  наблюдавани обеми на велосипедисти;

г)  наблюдавани обеми на велосипедисти от двете страни, като се отбелязва дали те преминават по пътя или го пресичат;

Изменение    56

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – точка 4

Директива 2008/96/ЕО

Приложение III – точка 3 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  Брой и място на смъртни случаи по групи ползватели на пътя

a)  Брой, място и причина за смъртни случаи по групи участници в пътното движение

Изменение    57

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – точка 4

Директива 2008/96/ЕО

Приложение III – точка 4 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  наличието на устройства за интелигентни транспортни системи: предупреждения за натоварено движение, променливи предупредителни знаци;

г)  наличието на устройства за интелигентни транспортни системи: предупреждения за натоварено движение, променливи предупредителни знаци, датчици за наблюдение на структурните характеристики;

Изменение    58

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – точка 4

Директива 2008/96/ЕО

Приложение III – раздел 6 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6 a.  Мостове и тунели:

 

a)  наличие и брой на мостовете, включително съответна информация;

 

б)  наличие и брой на тунелите, включително съответна информация;

 

в)  наличие на датчици за дистанционно наблюдение на структурните характеристики и стабилността на инфраструктурата;

 

г)  визуални елементи, които представляват рискове за безопасността на инфраструктурата.

Изменение    59

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – точка 4

Директива 2008/96/ЕО

Приложение ІІI – точка 7– буква д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  наличието на железопътен прелез.

д)  наличието на железопътен прелез (като се има предвид преди всичко видът на прелеза и дали става въпрос за управлявани или не от човек, ръчни или автоматизирани съоръжения).

Изменение    60

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – точка 4

Директива 2008/96/ЕО

Приложение III – раздел 9 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  пешеходни пътеки (повърхностно пресичане и пресечки, свързващи различни нива);

a)  пешеходни пътеки и прелези за велосипедисти (повърхностно пресичане и пресечки, свързващи различни нива);

Изменение    61

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – точка 4

Директива 2008/96/ЕО

Приложение III – точка 9 – буква а а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  прелези за велосипедисти (повърхностно пресичане и пресечки, свързващи различни нива);

Изменение    62

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – точка 4

Директива 2008/96/ЕО

Приложение III – точка 9 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  велосипедни съоръжения;

г)  велосипедни съоръжения и техния вид (велосипедни пътеки, велосипедни алеи, други);

Изменение    63

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – точка 4

Директива 2008/96/ЕО

Приложение III – точка 9 – буква е

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  съоръжения за пресичане на пешеходци на входното разклонение на второстепенен път, който осигурява връзка с мрежа.

е)  съоръжения за пресичане на пешеходци и велосипедисти на входното разклонение на второстепенен път, който осигурява връзка с мрежа.

Изменение    64

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – точка 4

Директива 2008/96/ЕО

Приложение III – точка 9 – буква е а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  наличието на алтернативни маршрути за пешеходци и велосипедисти в случай на липса на отделени съоръжения.

Изменение    65

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – точка 4

Директива 2008/96/ЕО

Приложение III – точка 9 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

9а.  Системи преди и след произшествие за наранявания при пътнотранспортни произшествия и елементи за намаляване на тежестта:

 

a)  оперативни центрове на мрежата и други съоръжения за патрулиране;

 

б)  механизми за съобщаване на условията на шофиране на участниците в пътното движение с цел предотвратяване на произшествия или инциденти;

 

в)  системи за автоматично откриване на инциденти: сензори и камери;

 

г)  системи за управление на инциденти;

 

д)  системи за комуникация с органите за реакция при спешни ситуации.

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчикът категорично подкрепя общите цели на предложението, които – чрез въвеждането на промени в Директива 2008/96/ЕО – са насочени към допълнително намаляване на смъртните случаи и тежките наранявания по пътищата на ЕС чрез повишаване на безопасността на пътната инфраструктура. Докладчикът изразява съгласие, че целите могат да бъдат постигнати чрез повишаване на прозрачността и подобряване на последващите действия във връзка с процедурите за управление на безопасността на инфраструктурата, въвеждане на оценки за цялата мрежа, включително системни и проактивни процедури за картографиране на риска, разширяване на обхвата отвъд мрежата TEN-T и определяне на общи изисквания за експлоатационните характеристики на пътната маркировка и пътните знаци, за да се предвиди широкото използване на свързани и автоматизирани системи за мобилност в близко бъдеще.

Освен това докладчикът счита, че допълнителни промени в настоящото предложение могат да доведат до още по-голяма сигурност на пътната инфраструктура и до законодателство, съобразено в по-голяма степен с бъдещето. Докладчикът предлага в обхвата да се включат части от пътни тунели, мостове и кръстовища, които не са обхванати от Директива 2004/54/ЕО, както и градски зони, особено когато става въпрос за първокласни пътища, пресичащи тези градски райони, които се финансират от бюджета на ЕС. Докладчикът също така решава да използва електронни и цифрови средства като инструменти за оценка, като целта е както да се направи по-добър анализ на отсечките, в които съществува засилена опасност от пътнотранспортни произшествия, така и да се извършва постоянно наблюдение на структурните характеристики на мостовете и тунелите. Докладчикът предлага също така на участниците в пътното движение да се предостави възможност доброволно да съобщават на отговорните органи за своите опасения относно пътната безопасност, за да се улесни установяването на потенциални рискове за пътната безопасност и за да бъдат самите участници в движението надлежно информирани от органите за състоянието на инфраструктурата, която използват, посредством специални знаци и маркировки.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Управление на безопасността на пътните инфраструктури

Позовавания

COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD)

Дата на представяне на ЕП

17.5.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

31.5.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

31.5.2018

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Daniela Aiuto

19.7.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

15.10.2018

 

 

 

Дата на приемане

10.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

6

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Georgi Pirinski, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Дата на внасяне

11.1.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

39

+

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

6

-

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 25 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност