Postup : 2018/0129(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0008/2019

Předložené texty :

A8-0008/2019

Rozpravy :

PV 03/04/2019 - 19
CRE 03/04/2019 - 19

Hlasování :

PV 04/04/2019 - 6.14
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0346

ZPRÁVA     ***I
PDF 264kWORD 95k
11.1.2019
PE 628.414v02-00 A8-0008/2019

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury

(COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodajka: Daniela Aiuto

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury

(COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0274),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 91 odst. 1 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0196/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené švédským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. října 2018(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0008/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Strategickým cílem Unie je snížit počet smrtelných nehod na silnicích do roku 2020 na polovinu ve srovnání s rokem 2010 a do roku 2050 se přiblížit k nulovému počtu úmrtí („vize nula“)13. Postup směrem k dosažení těchto cílů však v posledních letech stagnuje.

(1)  Strategickým cílem Unie je snížit počet smrtelných nehod na silnicích do roku 2020 na polovinu ve srovnání s rokem 2010 a do roku 2050 se přiblížit k nulovému počtu úmrtí („vize nula“)13. Postup směrem k dosažení těchto cílů však v posledních letech stagnuje. V zájmu dosažení tohoto cíle do roku 2020 je proto zapotřebí většího úsilí na všech úrovních.

_________________

_________________

13 Sdělení Komise „Směrem k evropskému prostoru bezpečnosti silničního provozu: směry politiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020“ (KOM(2010) 389 v konečném znění).

 

13 Sdělení Komise „Směrem k evropskému prostoru bezpečnosti silničního provozu: směry politiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020“ (KOM(2010) 389 v konečném znění).

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Podle přístupu bezpečného systému se smrtelným a vážným zraněním při silničních nehodách dá do velké míry zabránit. Mělo by být společným úkolem na všech úrovních, aby dopravní nehody nevedly k vážným nebo smrtelným zraněním. Pravděpodobnost dopravních nehod by měly snížit zejména dobře navržené správně udržované silnice, zatímco „odpouštějící silnice“ (silnice utvářené inteligentním způsobem tak, aby chyby při řízení neměly okamžité vážné následky) by měly snížit závažnost nehod.

(2)  Podle přístupu bezpečného systému se smrtelným a vážným zraněním při silničních nehodách dá do velké míry zabránit. Mělo by být společným úkolem na všech úrovních, aby dopravní nehody nevedly k vážným nebo smrtelným zraněním. Pravděpodobnost dopravních nehod by měly snížit zejména dobře navržené, správně udržované a jasně vyznačené a dopravními značkami vybavené silnice, zatímco „odpouštějící silnice“ (silnice utvářené inteligentním způsobem tak, aby chyby při řízení neměly okamžité vážné následky) by měly snížit závažnost dopravních nehod. Komise by měla vypracovat pokyny pro zajištění a údržbu „odpouštějících silnic“ na základě zkušeností všech členských států.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Postupy řízení bezpečnosti silniční infrastruktury zavedené v rámci transevropské sítě pomohly v Unii snížit smrtelná a vážná zranění. Z hodnocení účinků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES15 jasně vyplývá, že členské státy, které dobrovolně uplatňují zásady řízení bezpečnosti silniční infrastruktury („RISM“) na své vnitrostátní silnice mimo síť TEN-T, dosáhly mnohem lepší bezpečnosti silničního provozu než členské státy, které tak nečiní.

(4)  Postupy řízení bezpečnosti silniční infrastruktury zavedené v rámci transevropské sítě pomohly v Unii snížit smrtelná a vážná zranění. Z hodnocení účinků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES15 jasně vyplývá, že členské státy, které dobrovolně uplatňují zásady řízení bezpečnosti silniční infrastruktury („RISM“) na své vnitrostátní silnice mimo síť TEN-T, dosáhly mnohem lepší bezpečnosti silničního provozu než členské státy, které tak nečiní Proto je také žádoucí, aby tyto zásady („RISM“) byly uplatňovány i na dalších částech evropské silniční sítě.

_________________

_________________

15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES ze dne 19. listopadu 2008 o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury (Úř. věst. L 319, 29.11.2008, s. 59).

15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES ze dne 19. listopadu 2008 o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury (Úř. věst. L 319, 29.11.2008, s. 59).

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  K velkému podílu silničních nehod dochází na malé části silnic s velkou intenzitou provozu a vysokou rychlostí a kde se široké spektrum dopravy pohybuje různou rychlostí. Proto by omezené rozšíření oblasti působnosti směrnice 2008/96/ES na dálnice a hlavní silnice mimo síť TEN-T mělo významně přispět ke zlepšení bezpečnosti silniční infrastruktury v celé Unii.

(5)  K velkému podílu silničních nehod dochází na malé části silnic s velkou intenzitou provozu a vysokou rychlostí a kde se široké spektrum dopravy pohybuje různou rychlostí. Proto by omezené rozšíření oblasti působnosti směrnice 2008/96/ES na dálnice a jiné hlavní silnice mimo síť TEN-T mělo významně přispět ke zlepšení bezpečnosti silniční infrastruktury v celé Unii.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Aby bylo zajištěno, že toto rozšíření oblasti působnosti dosáhne zamýšleného účinku, je logické, aby jiné hlavní silnice zahrnovaly ty silnice, které spojují velká města nebo regiony a které patří do nejvyšší kategorie silnic ihned pod kategorií „dálnice“ podle vnitrostátní klasifikace silnic.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Posouzení silniční sítě jako celku na základě rizik se ukázalo jako účinný a účelný nástroj k identifikaci úseků sítě, na které by se měly zaměřit podrobnější bezpečnostní inspekce, a k upřednostňování investic podle jejich potenciálu přinést zlepšení bezpečnosti v síti. Proto by se měla celá silniční síť, na kterou se vztahuje tato směrnice, systematicky posuzovat, aby se zvýšila bezpečnost silničního provozu v celé Unii.

(7)  Posouzení silniční sítě jako celku na základě rizik se ukázalo jako účinný a účelný nástroj k identifikaci úseků sítě, na které by se měly zaměřit podrobnější bezpečnostní inspekce, a k upřednostňování investic podle jejich potenciálu přinést zlepšení bezpečnosti v síti. Proto by se měla celá silniční síť, na kterou se vztahuje tato směrnice, systematicky posuzovat, mimo jiné pomocí údajů získaných elektronickými a digitálními prostředky, aby se zvýšila bezpečnost silničního provozu v celé Unii.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Úroveň bezpečnosti na stávajících silnicích by se měla zlepšit soustřeďováním investic do silničních úseků s nejčastějším výskytem nehod a s nejvyšším potenciálem pro snížení počtu nehod.

(10)  Úroveň bezpečnosti na stávajících silnicích by se měla zlepšit zajištěním dostatku parkovacích a odpočinkových míst pro řidiče, zejména profesionální, která zaručí vhodný prostor pro parkování zejména v horských a okrajových oblastech za všech povětrnostních podmínek, a soustřeďováním investic do silničních úseků s nejčastějším výskytem nehod a s nejvyšším potenciálem pro snížení počtu nehod.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Úseky silniční sítě přiléhající k silničním tunelům transevropské silniční sítě, na které se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES16, představují obzvlášť vysoké riziko nehod. Proto by u těchto úseků silnic měly být za účasti příslušných orgánů v oblasti silnic i tunelů zavedeny společné inspekce bezpečnosti silničního provozu, aby se zlepšila bezpečnost silniční sítě jako celku.

(11)  Úseky silniční sítě přiléhající k silničním tunelům transevropské silniční sítě, na které se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES16, představují obzvlášť vysoké riziko nehod. Proto by u těchto úseků silnic měly být za účasti příslušných orgánů v oblasti silnic i tunelů zavedeny společné inspekce bezpečnosti silničního provozu, aby se zlepšila bezpečnost silniční sítě, na kterou se vztahuje tato směrnice.

_________________

_________________

16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě (Úř. věst. L 167, 30.4.2004, s. 39).

16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě (Úř. věst. L 167, 30.4.2004, s. 39).

Odůvodnění

Zlepšení bezpečnosti sítě se může týkat pouze oblasti působnosti této směrnice, nikoliv sítě jako celku.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  V roce 2016 připadalo na zranitelné účastníky silničního provozu 46 % smrtelných silničních nehod v Unii. Zohledněním zájmů těchto účastníků ve všech postupech RISM by se tudíž jejich bezpečnost na silnicích měla zlepšit.

(12)  V roce 2016 připadalo na zranitelné účastníky silničního provozu 46 % smrtelných silničních nehod v Unii. Zohledněním zájmů těchto účastníků ve všech postupech RISM a rozvojem požadavků na kvalitu pěší a cyklistické infrastruktury by se tudíž jejich bezpečnost na silnicích měla zlepšit.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Navrhováníúdržba dopravního značení a dopravních značek jsou důležitým prvkem při zajišťování bezpečnosti silniční infrastruktury, zvláště ve světle vývoje vozidel vybavených asistenčními systémy řidiče nebo vyššími úrovněmi automatizace. Zejména je nutné zajistit, aby dopravní značení a dopravní značky byly těmito vozidly snadno a spolehlivě rozpoznány.

(13)  Minimální výkonnostní požadavky na navrhováníúdržbu dopravního značení a dopravních značek jsou důležitým prvkem při zajišťování bezpečnosti silniční infrastruktury, zvláště ve světle vývoje vozidel vybavených asistenčními systémy řidiče nebo vyššími úrovněmi automatizace. Zejména je nutné zajistit, aby dopravní značení a dopravní značky na všech evropských silnicích, a to i ty podmíněné, dodržovaly minimální kvalitativní standardy a aby byly viditelné za všech okolností s cílem zajistit, aby byly všemi účastníky silničního provozu a těmito vozidly snadno a spolehlivě rozpoznány na všech silnicích v Evropě. Měly by být mimoto harmonizovány v rámci Unie a měla by se zajistit jejich interoperabilita se zařízením instalovaným ve vozidlech nové koncepce. Podobně musí být i další předpisy, jako je směrnice 2004/54/ES1a přizpůsobeny novým normám v oblasti bezpečnosti a digitalizace odvětví dopravy.

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě (Úř. věst. L 167, 30.4.2004, s. 39).

 

 

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Zlepšení bezpečnosti je prioritou také v odvětví železniční dopravy. Zvláštní význam má podpora investic do bezpečnosti na železničních přejezdech (tj. signalizace, zlepšení infrastruktury). Podle zprávy Agentury Evropské unie pro železnice (ERA) za rok 2014 bylo v roce 2012 na 114 000 úrovňových přejezdech v EU zaznamenáno 573 závažných nehod, které měly za následek 369 úmrtí a 339 vážně zraněných osob. V důsledku toho by měly být na úrovni Unie identifikovány železniční přejezdy, které představují vysoké bezpečnostní riziko, s cílem investovat do jejich vylepšení, a měly by je nakonec nahradit mosty a podjezdy.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13b)  Vysoce kvalitní dopravní značky a značení jsou zásadní pro podporu řidičů, jakož i propojených a automatizovaných vozidel. Aby se usnadnilo zavádění propojených a automatizovaných mobilních systémů, měly by být splněny minimální výkonnostní požadavky na dopravní značení a dopravní značky. Přednostně by se měl uplatnit harmonizovaný přístup v rámci Unie v souladu s vídeňskou Úmluvou o silničních značkách a signálech z roku 1968.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Aby se dosáhlo transparentnosti a zlepšila se odpovědnost, měla by se předkládat hlášení o klíčových ukazatelích výkonnosti.

(14)  Aby se dosáhlo transparentnosti a zlepšila se odpovědnost, měla by se předkládat hlášení o klíčových ukazatelích výkonnosti vycházející ze společné metodiky, tak aby byli účastníci silničního provozu informováni o stavu infrastruktury a aby se obecně zvýšila jejich informovanost.

Pozměňovací návrh  14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  Komise by měla do roku 2021 zvážit přezkum směrnice 2004/54/ES o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely a měla by zvážit přijetí nového legislativního návrhu o minimálních bezpečnostních požadavcích na mosty.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 2008/96/ES

Čl. 1 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Tato směrnice se vztahuje na silnice, které jsou součástí transevropské silniční sítě, na dálnice a na hlavní silnice, bez ohledu na to, zda se nacházejí ve fázi projektování, výstavby či provozu.

2.  Tato směrnice se vztahuje na silnice, které jsou součástí transevropské silniční sítě, na dálnice a hlavní silnice, včetně úseků silnice postavených na mostech a úseků silnice, které procházejí tunely, bez ohledu na to, zda se nacházejí ve fázi projektování, výstavby či provozu.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 2008/96/ES

Čl. 1 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Tato směrnice se rovněž vztahuje na silnice a na projekty silniční infrastruktury, které nejsou zahrnuty v odstavci 2, které se nacházejí mimo městské oblasti a jsou zcela nebo zčásti dokončeny s využitím finančních prostředků Unie.“;

3.  Tato směrnice se rovněž vztahuje na silnice a na projekty silniční infrastruktury, které nejsou zahrnuty v odstavci 2, které se nacházejí mimo městské oblasti a jsou zcela nebo zčásti dokončeny s využitím finančních prostředků Unie.“;

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b

Směrnice 2008/96/ES

Čl. 2 – bod 2 b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2 b.  „hlavní silnicí“ silnice, která není dálnicí, ale spojuje velká města nebo regiony, nebo obojí, a je definována jako hlavní silnice v EuroRegionalMap vytvářené národními mapovacími a katastrálními službami v Evropě;

2 b.  „hlavní silnicí“ silnice, která spojuje velká města nebo regiony, nebo obojí, patřící do nejvyšší kategorie silnic ihned pod kategorií „dálnice“ podle vnitrostátní klasifikace silnic.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b

Směrnice 2008/96/ES

Čl. 2 – bod 2 c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2c.  „posouzením silniční sítě jako celku“ posouzení bezpečnosti silniční sítě v oblasti působnosti této směrnice s cílem stanovit referenční hodnoty pro riziko nehod a závažnosti dopadů;

2c.  „posouzením silniční sítě jako celku“ objektivní posouzení na základě skutečné bezpečnosti silniční sítě v oblasti působnosti této směrnice s cílem stanovit referenční hodnoty pro riziko nehod a závažnosti dopadů a úseky s častým výskytem nehod;

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Směrnice 2008/96/ES

Čl. 2 – bod 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  bod 5 se zrušuje;

vypouští se

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. d

Směrnice 2008/96/ES

Čl. 2 – bod 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  „klasifikací bezpečnosti“ klasifikace částí stávající silniční sítě v kategoriích podle jejich objektivně měřené integrované bezpečnosti;

6.  „klasifikací bezpečnosti“ klasifikace částí stávající silniční sítě, včetně parkovacích ploch na silnicích v rámci působnosti této směrnice, v kategoriích podle jejich objektivně měřené úrovně bezpečnosti a podle zpráv o smrtelných nehodách, které se jich týkají;

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. d

Směrnice 2008/96/ES

Čl. 2 – bod 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  „inspekcí bezpečnosti silničního provozu“ cílená inspekce na místě u stávající silnice nebo úseku silnice s cílem identifikovat nebezpečné podmínky, závady a nedostatky, které zvyšují riziko nehod a zranění;

7.  „inspekcí bezpečnosti silničního provozu“ cílená inspekce na místě u stávající silnice, včetně parkovacích ploch na silnicích v rámci oblasti působnosti této směrnice, nebo úseku silnice s cílem identifikovat nebezpečné podmínky, včetně podmínek souvisejících s ročním obdobím, závady a nedostatky, které zvyšují riziko nehod a zranění;

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Směrnice 2008/96/ES

Čl. 4 – odst. 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a)  v článku 4 se doplňuje nový odstavec 6, který zní:

 

6a.  Komise stanoví pokyny pro zajištění a údržbu „odpouštějících silnic“ (silnice vybudované inteligentním způsobem s cílem zajistit, aby chyby při řízení neměly bezprostředně závažné důsledky) a „samovysvětlujících“ a „samovymáhajících silnic v původním posouzení fáze návrhu, vycházející ze zkušeností všech členských států.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2008/96/ES

Čl. 5 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby se posouzení silniční sítě jako celku provádělo u celé silniční sítě v provozu, na kterou se vztahuje tato směrnice. Posouzení silniční sítě jako celku zahrnují vizuální inspekci, analýzu objemu provozu a historických údajů o nehodách a posouzení rizika nehod a závažnosti dopadů. Členské státy zajistí, aby první posouzení bylo provedeno nejpozději v roce 2025. Následná posouzení silniční sítě jako celku musí být dostatečně častá, aby se zajistila odpovídající úroveň bezpečnosti, ale v každém případě musí být prováděna nejméně jednou za pět let.

1.  Členské státy zajistí, aby se posouzení silniční sítě jako celku provádělo u celé silniční sítě v provozu, na kterou se vztahuje tato směrnice. Posouzení silniční sítě jako celku zahrnují vizuální inspekci, analýzu objemu provozu a historických údajů o nehodách, klasifikaci úseků s častým výskytem nehod, údaje shromážděné pomocí specifických metodik monitorování, příslušné zprávy podávané účastníky silničního provozu, jak je uvedeno v článku 6f, a posouzení rizika nehod a závažnosti dopadů, při referenčním srovnávání těchto výsledků. Členské státy zajistí, aby první posouzení bylo provedeno nejpozději v roce 2024. Následná posouzení silniční sítě jako celku musí být dostatečně častá, aby se zajistila odpovídající úroveň bezpečnosti a analýza nehod, ale v každém případě musí být prováděna nejméně jednou za pět let.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2008/96/ES

Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Komise zveřejní pokyny, v nichž stanoví metodiku pro provádění systematického posuzování silniční sítě jako celku a inspekcí vysoce rizikových úseků;

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2008/96/ES

Čl. 5 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Na základě výsledků posouzení uvedeného v odstavci 1 členské státy klasifikují všechny úseky silniční sítě nejméně do tří kategorií podle jejich integrované bezpečnosti.

3.  Na základě výsledků posouzení uvedeného v odstavci 1 členské státy klasifikují všechny úseky silniční sítě do tří kategorií podle jejich integrované bezpečnosti.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2008/96/ES

Čl. 5 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členské státy zajistí, aby byly umístěny vhodné značky upozorňující účastníky silničního provozu na ty úseky silniční infrastruktury, na nichž probíhají opravy a které tak mohou ohrozit bezpečnost účastníků silničního provozu. Toto značení zahrnuje i značky viditelné ve dne i v noci, jež se nacházejí v bezpečné vzdálenosti a musí být v souladu s ustanoveními vídeňské Úmluvy o silničních značkách a signálech z roku 1968.

5.  Členské státy zajistí, aby byli účastníci silničního provozu informováni o existenci úseku s vysokým počtem nehod a aby byly umístěny příslušné a vhodné značky a značení upozorňující účastníky silničního provozu na ty úseky silniční infrastruktury, na nichž probíhají opravy a které tak mohou ohrozit bezpečnost účastníků silničního provozu. Toto značení zahrnuje i značky viditelné ve dne i v noci, jež se nacházejí v bezpečné vzdálenosti a musí být v souladu s ustanoveními vídeňské Úmluvy o silničních značkách a signálech z roku 1968.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. c

Směrnice 2008/96/ES

Čl. 6 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy zajistí bezpečnost úseků silniční sítě přiléhajících k silničním tunelům, na které se vztahuje směrnice 2004/54/ES, pomocí společných inspekcí bezpečnosti silničního provozu za účasti příslušných subjektů zapojených do provádění této směrnice a směrnice 2004/54/ES. Společné inspekce bezpečnosti silničního provozu se provádějí nejméně jednou za tři roky;

3.  Členské státy zajistí bezpečnost úseků silniční sítě přiléhajících k silničním tunelům, na které se vztahuje směrnice 2004/54/ES, pomocí společných inspekcí bezpečnosti silničního provozu za účasti příslušných subjektů zapojených do provádění této směrnice a směrnice 2004/54/ES. Společné inspekce bezpečnosti silničního provozu jsou dostatečně časté, aby se zajistila odpovídající úroveň bezpečnosti, ale v každém případě se provádějí nejméně jednou za tři roky.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 2008/96/ES

Čl. 6 a – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy zajistí, aby se opatření k nápravě zaměřila na úseky silnic, které představují nízkou úroveň bezpečnosti a které představují příležitost provést opatření s vysokým poměrem přínosů a nákladů.

3.  Členské státy zajistí, aby se opatření k nápravě zaměřila přednostně na úseky silnic, které představují nízkou úroveň bezpečnosti a které představují příležitost provést opatření s vysokým poměrem přínosů a nákladů.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 2008/96/ES

Čl. 6 a – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Členské státy v každém případě zajistí odpovídající úroveň zásahů a údržby s cílem zaručit bezpečnost infrastruktury v celé silniční síti a zavedou postupy a plány s cílem bezodkladně zasáhnout, pokud nálezy inspekcí a posuzování silniční sítě jako celku odhalí závažná bezpečnostní rizika.

 

Sousedící členské státy zajistí, aby v případě nehod v přeshraničních úsecích tunelů a mostů dobře fungovala koordinace a spolupráce tísňových služeb.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 2008/96/ES

Čl. 6 a – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy vypracují a pravidelně aktualizují podle priorit odstupňovaný akční plán na základě rizik, s cílem sledovat provádění identifikovaného opatření k nápravě. Při přípravě tohoto akčního plánu upřednostní členské státy úseky silnic s vysokým potenciálem pro zlepšení bezpečnosti silničního provozu, přičemž zohlední zásahy s vysokými poměry přínosů a nákladů.

4.  Členské státy vypracují a pravidelně, nejpozději však do jednoho roku po vstupu této směrnice v platnost, aktualizují podle priorit odstupňovaný akční plán na základě rizik, s cílem sledovat provádění identifikovaného opatření k nápravě. Při přípravě tohoto akčního plánu upřednostní členské státy úseky silnic s vysokým potenciálem pro zlepšení bezpečnosti silničního provozu, přičemž zohlední zásahy s vysokými poměry přínosů a nákladů.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 2008/96/ES

Čl. 6 b – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, že při provádění postupů stanovených v článcích 3 až 6 byly zohledněny potřeby zranitelných účastníků silničního provozu”;

Členské státy zajistí, aby při provádění postupů stanovených v článcích 3 až 6 a při projektování a údržbě silnic byly zohledněny potřeby zranitelných účastníků silničního provozu. Komise by měla vypracovat požadavky na kvalitu.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 2008/96/ES

Čl. 6 c – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby dopravní značení a dopravní značky byly náležitě navrhovány a udržovány tak, aby byly pro řidiče i vozidla vybavená asistenčními systémy řidiče nebo vyššími úrovněmi automatizace snadno a spolehlivě rozpoznatelné.

1.  Členské státy zajistí, aby dopravní značení a dopravní značky byly náležitě navrhovány v souladu s vysokými standardy kvality, aby byly viditelné za všech okolností a umístěny a udržovány tak, aby byly pro řidiče i vozidla vybavená asistenčními systémy řidiče nebo vyššími úrovněmi automatizace snadno a spolehlivě rozpoznatelné.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 2008/96/ES

Čl. 6 c – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise vypracuje obecné výkonnostní požadavky s cílem usnadnit rozpoznávání dopravního značení a dopravních značek. Za tímto účelem přijme Komise prováděcí aktsouladupostupem uvedenýmčl. 13 odst. 2;

2.  Komise vypracuje minimální výkonnostní požadavky s cílem usnadnit rozpoznávání dopravního značení a dopravních značek a s cílem zlepšit jejich propojení a jejich interoperabilitu se zařízeními spolupracujících inteligentních dopravních systémů (C-ITS) instalovanými v propojených a automatických vozidlech. Komise do roku 2020 zavede společné evropské normy s cílem harmonizovat dopravní značení a dopravní značky, v souladu s Vídeňskou úmluvou o silničních značkách a signálech z roku 1968.

 

Kromě toho Komise vytvoří centrální evropský registr pro všechny dopravní značky a další symboly používané v EU. Za tímto účelem přijme Komise akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12a.

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 2008/96/ES

Článek 6 e (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6e

 

Informovanost a transparentnost

 

1.  Členské státy zajistí, aby byla na začátku každého úseku silniční sítě uvedena odpovídající informace s cílem informovat účastníky silničního provozu o současné kategorii daného úseku, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 3;

 

2.  Komise v rámci oblasti působnosti této směrnice zveřejní evropskou mapu silniční sítě, která bude dostupná online, a budou na ní zachyceny všechny tři různé kategorie uvedené v čl. 5 odst. 3;

 

3.  členské státy zveřejní a zpřístupní veřejnosti veškeré příslušné dokumenty, pokud jde o bezpečnost infrastruktury, týkající se udělování koncesí v rámci zadávání veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 2008/96/ES

Článek 6 f (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6f

 

Dobrovolné podávání zpráv

 

1.  Členské státy zavedou vnitrostátní systém za účelem dobrovolného podávání zpráv, který bude dostupný online všem účastníkům silničního provozu, s cílem usnadnit shromažďování podrobností o událostech, o nichž účastníci silničního provozu informují, a o vozidlech, a jakýchkoli jiných informací týkajících se bezpečnosti, jež osoba podávající zprávu vnímá jako konkrétní nebo potenciální ohrožení bezpečnosti silniční infrastruktury;

 

2.  Členské státy zajistí, aby se podrobnosti a informace uvedené v odstavci 1 shromažďovaly ve vnitrostátní databázi, aby se včas zpracovávaly, analyzovaly a případně hodnotily s cílem provádět postupy stanovené v článcích 5, 6 a 6a;

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 b – písm. a (nové)

Směrnice 2008/96/ES

Čl. 9 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b)  článek 9 se mění takto:

 

a)   odstavec 1 se nahrazuje tímto:

1.   Členské státy zajistí, aby byly do 19. prosince 2011 přijaty, pokud ještě nebyly přijaty, osnovy odborné přípravy pro auditory bezpečnosti silničního provozu.

1.   Členské státy zajistí, aby byly přijaty osnovy odborné přípravy pro auditory bezpečnosti silničního provozu. Komise by měla vypracovat minimální požadavky vycházející z osvědčených postupů členských států. Aby se zajistilo zohlednění potřeb nejzranitelnějších uživatelů silnic, měla by být součástí osnov odborné přípravy pro bezpečnost silničního provozu také pěší a cyklistická infrastruktura.

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Směrnice 2008/96/ES

Čl. 10 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aby se zvýšila bezpečnost silnic v Unii, zavede Komise ucelený systém výměny osvědčených postupů mezi členskými státy, který bude mimo jiné zahrnovat stávající projekty zaměřené na bezpečnost silniční infrastruktury a ověřené technologie bezpečnosti silničního provozu;

Aby se zvýšila bezpečnost silnic v Unii, zavede Komise ucelený systém výměny informací a osvědčených postupů mezi členskými státy, který bude mimo jiné zahrnovat osnovy odborné přípravy pro bezpečnost silničního provozu, stávající projekty zaměřené na bezpečnost silniční infrastruktury a ověřené technologie bezpečnosti silničního provozu, včetně systémů pro identifikaci dopravních značek jak řidiči, tak vozidly, která jsou vybavena asistenčními systémy řízení. Měla by být podporována výměna zkušeností s metodikami bezpečného systému mezi odborníky a výměna informací mezi auditory bezpečnosti silničního provozu.

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Směrnice 2008/96/ES

Čl. 11 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy předloží do 31. října [OP: vložte prosím ROK: 24 měsíců po vstupu v platnost] a poté každé tři roky Komisi zprávu o procentním podílu silniční sítě posuzovaném při posouzení silniční sítě jako celku v předchozích třech letech a o klasifikaci bezpečnosti úseků silnic posuzovaných podle kategorie účastníků silničního provozu;

1.  Členské státy předloží do 31. října [OP: vložte prosím ROK: 24 měsíců po vstupu v platnost] a poté každé tři roky na základě společné metodiky Komisi zprávu o procentním podílu silniční sítě posuzovaném při posouzení silniční sítě jako celku v předchozích třech letech, o stavu pokroku směrem k dosažení cílů stanovených na vnitrostátní úrovni, pokud jde o snížení počtu smrtelných i jiných nehod, o aktualizaci vnitrostátních pokynů, zejména včetně zlepšení v oblasti technologického pokroku a v oblasti ochrany zranitelných účastníků silničního provozu, a o klasifikaci bezpečnosti úseků silnic posuzovaných podle kategorie účastníků silničního provozu;

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Směrnice 2008/96/ES

Čl. 11 a – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Na základě analýzy vnitrostátních zpráv poprvé do [xx/xx/xxx – 24 měsíců po uplynutí lhůty pro předložení zpráv členských států] a dva roky poté Komise vypracuje a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění této směrnice, zvláště pokud jde o prvky uvedené v odstavci 1, a o možných dalších opatřeních včetně přezkumu této směrnice a možného přizpůsobení technickému pokroku.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10

Směrnice 2008/96/ES

Čl. 12 a – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Akty v přenesené pravomoci

Výkon přenesené pravomoci

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10

Směrnice 2008/96/ES

Čl. 12 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 12 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu této směrnice v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 6c a v článku 12 je svěřena Komisi na dobu 5 let od [datum vstupu této směrnice v platnost]. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10

Směrnice 2008/96/ES

Čl. 12 a – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 12 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 6c a v článku 12 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10

Směrnice 2008/96/ES

Čl. 12 a – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 12 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce;

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 6c a článku 12 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce;

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Směrnice 2008/96/ES

Příloha I – oddíl 2 – písm. e

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

1a)  v oddíle 2 se doplňuje písmeno e), které zní:

e)  dopravní provoz (např. intenzita dopravy, kategorizace dopravního provozu podle typu);

e)  dopravní provoz (např. intenzita dopravy, kategorizace dopravního provozu podle typu), včetně odhadovaných toků chodců a jízdních kol stanovených na základě atributů využití přilehlé půdy;

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – bod 2 – písm. b

Směrnice 2008/96/ES

Příloha II – oddíl 1 – písm. n – písm. ii

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  opatření pro cyklisty;

ii)  opatření pro cyklisty včetně existence alternativních tras nebo oddělení od vysokorychlostního provozu motorových vozidel;

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – bod 2 – písm. b

Směrnice 2008/96/ES

Příloha II – odst. 1 – písm. n – písm. iii a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iii a)  hustota a umístění přechodů pro chodce a pro cyklisty;

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – bod 2 – písm. b

Směrnice 2008/96/ES

Příloha II – odst. 1 – písm. n – písm. iii b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iii b)  opatření pro chodce a cyklisty na příslušných silnicích v dané oblasti;

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – bod 2 – písm. b

Směrnice 2008/96/ES

Příloha II – odst. 1 – písm. n – písm. iii c (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iii c)  oddělení chodců a cyklistů od vysokorychlostního motorového provozu nebo existence přímých alternativních cest na silnicích nižší třídy;

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2008/96/ES

Příloha II a – oddíl 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  samovysvětlující uspořádání (tj. „zřetelnost“ uspořádání pro řidiče);

c)  samovysvětlující uspořádání (tj. „zřetelnost“ uspořádání pro účastníky silničního provozu);

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2008/96/ES

Příloha II a – oddíl 1 – písm. g

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  existence přechodů pro chodce;

g)  existence přechodů pro chodce a cyklisty.

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2008/96/ES

Příloha II a – oddíl 3 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  úrovňová křížení silnice se železnicí;

e)  úrovňová křížení silnice se železnicí (s uvedením zejména typu křížení a s informací o přítomnosti či nepřítomnosti obsluhy a o ručním či automatickém ovládání).

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2008/96/ES

Příloha II a – oddíl 6 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  nebezpečí v okolí silnice a vzdálenost od okraje vozovky;

b)  nebezpečí v okolí silnice a vzdálenost od okraje vozovky nebo cyklistické stezky;

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2008/96/ES

Příloha II a – oddíl 6 – písm. f a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  údržba parkovišť, zejména v zimních podmínkách;

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2008/96/ES

Příloha II a – oddíl 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a.  Mosty a tunely:

 

a)  přítomnost a počet mostů;

 

b)  přítomnost a počet tunelů;

 

c)  existence senzorů pro kontrolu na dálku, pokud jde o strukturální výkonnost a o stabilitu infrastruktury;

 

d)  vizuální prvky představující ohrožení pro bezpečnost infrastruktury.

Pozměňovací návrh    55

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – bod 4

Směrnice 2008/96/ES

Příloha III – bod 2 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  pozorované množství jízdních kol;

d)  pozorované množství jízdních kol na obou stranách, s upřesněním „jízdních kol pohybujících se podél silnice“ nebo „přejíždějících silnici“;

Pozměňovací návrh    56

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – bod 4

Směrnice 2008/96/ES

Příloha III – bod 3 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  počet a místo smrtelných nehod podle skupiny účastníků silničního provozu;

a)  počet, místo a příčina smrtelných nehod podle skupiny účastníků silničního provozu;

Pozměňovací návrh    57

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – bod 4

Směrnice 2008/96/ES

Příloha III – bod 4 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  přítomnost zařízení inteligentního dopravního systému: upozornění na fronty, proměnné dopravní značky;

d)  přítomnost zařízení inteligentního dopravního systému: upozornění na fronty, proměnné dopravní značky a senzory na monitorování strukturální výkonnosti:

Pozměňovací návrh    58

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – bod 4

Směrnice 2008/96/ES

Příloha III – bod 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Mosty a tunely:

 

a)  přítomnost a počet mostů, včetně příslušných informací o nich;

 

b)  přítomnost a počet tunelů, včetně příslušných informací o nich;

 

c)  existence senzorů pro kontrolu na dálku, pokud jde o strukturální výkonnost a o stabilitu infrastruktury;

 

d)  vizuální prvky představující ohrožení pro bezpečnost infrastruktury.

Pozměňovací návrh    59

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – bod 4

Směrnice 2008/96/ES

Příloha III – bod 7 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  existence křížení silnic se železnicí;

e)  existence křížení silnic se železnicí (zejména s uvedením typu křížení a informací o přítomnosti či nepřítomnosti obsluhy a o ručním či automatickém ovládání).

Pozměňovací návrh    60

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – bod 4

Směrnice 2008/96/ES

Příloha III – bod 9 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  přechody pro chodce (povrchové přechody a úrovňové oddělení);

a)  přechody pro chodce a cyklisty (povrchové přechody a úrovňové oddělení);

Pozměňovací návrh    61

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – bod 4

Směrnice 2008/96/ES

Příloha III – bod 9 – písm. aa (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  přechody pro cyklisty (povrchové přechody a úrovňové oddělení);

Pozměňovací návrh    62

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – bod 4

Směrnice 2008/96/ES

Příloha III – bod 9 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  stezky pro cyklisty;

d)  stezky pro cyklisty a jejich typ (cyklostezky, pruhy pro cyklisty, ostatní);

Pozměňovací návrh    63

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – bod 4

Směrnice 2008/96/ES

Příloha III – bod 9 – písm. f

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  přechod pro chodce na příjezdovém ramenu vedlejší silnice připojující se k síti;

f)  přechody pro chodce a cyklisty na příjezdovém ramenu vedlejší silnice připojující se k síti.

Pozměňovací návrh    64

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – bod 4

Směrnice 2008/96/ES

Příloha III – bod 9 – písm. f a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  existence alternativních tras pro chodce a cyklisty v případě, že neexistují samostatné trasy.

Pozměňovací návrh    65

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – bod 4

Směrnice 2008/96/ES

Příloha III – bod 9 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9a.  Přednárazové/ponárazové systémy pro případ zranění v silniční dopravě a prvky snižující závažnost:

 

a)  síť operačních center a další hlídková zařízení;

 

b)  mechanismy pro informování účastníků silničního provozu o jízdních podmínkách, aby se předešlo nehodám nebo mimořádným událostem;

 

c)  systémy automatické detekce mimořádných událostí: senzory a kamery;

 

d)  systémy řešení mimořádných událostí;

 

e)  systémy pro komunikaci s orgány příslušnými pro mimořádné události.

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodajka důrazně podporuje hlavní cíle návrhu, který začleněním změn do směrnice 2008/96/ES směřuje ke snížení počtu smrtelných a vážných silničních nehod na silničních sítích EU pomocí zlepšení úrovně bezpečnosti silniční infrastruktury. Zpravodajka souhlasí s tím, že těchto cílů lze dosáhnout posilováním transparentnosti a návazností postupů řízení bezpečnosti infrastruktury, jimiž se zavádí posuzování celé sítě, společně se systematickými a proaktivními postupy mapování rizika, rozšířením oblasti působnosti nad rámec sítě TEN-T a stanovením obecných požadavků výkonnosti pro dopravní značení a dopravní značky, a lze předvídat široké využívání propojených a automatizovaných systémů mobility v blízké budoucnosti.

Mimoto se zpravodajka domnívá, že by další změny současného návrhu mohly vést k ještě bezpečnější silniční infrastruktuře a k právním předpisům, které obstojí v budoucnosti. Navrhuje zahrnout do oblasti působnosti části týkající se silničních tunelů, mostů a křížení, které nepokrývá směrnice 2004/54/ES, a také městské oblasti, zvláště všude tam, kde hlavní silnice, které přes tyto městské oblasti vedou, jsou financovány z rozpočtu EU. Zpravodajka se také vyjadřuje pro začlenění elektronických a digitálních prostředků do nástrojů posuzování, jak s cílem lépe analyzovat části infrastruktury s vysokým počtem nehod, tak za účelem stálého monitorování strukturální výkonnosti mostů a tunelů. Navrhuje také umožnit účastníkům silničního provozu, aby příslušným orgánům dobrovolně podávali zprávy o svých obavách ohledně silniční bezpečnosti s cílem usnadnit zjišťování potenciálních ohrožení silniční bezpečnosti, a aby naopak příslušné orgány pomocí odpovídajících značek a značení náležitě informovaly o stavu infrastruktury, již účastníci silničního provozu využívají.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Řízení bezpečnosti silniční infrastruktury

Referenční údaje

COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD)

Datum předložení EP

17.5.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

31.5.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

31.5.2018

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Daniela Aiuto

19.7.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

15.10.2018

 

 

 

Datum přijetí

10.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

39

6

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Georgi Pirinski, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Datum předložení

11.1.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

39

+

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

6

-

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 25. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí