Procedure : 2018/0129(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0008/2019

Indgivne tekster :

A8-0008/2019

Forhandlinger :

PV 03/04/2019 - 19
CRE 03/04/2019 - 19

Afstemninger :

PV 04/04/2019 - 6.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0346

BETÆNKNING     ***I
PDF 244kWORD 94k
11.1.2019
PE 628.414v02-00 A8-0008/2019

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/96/EF om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed

(COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Daniela Aiuto

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/96/EF om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed

(COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0274),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 91, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0196/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af den svenske Riksdag, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 17. oktober 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0008/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Unionen har et strategisk mål om frem til 2020 at halvere antallet af trafikdræbte i forhold til 2010 og et mål om tæt ved nul dødsulykker i trafikken inden 2050 ("nul-vision")13. Fremskridtene med hensyn til at opfylde disse mål er dog stagneret i de seneste år.

(1)  Unionen har et strategisk mål om frem til 2020 at halvere antallet af trafikdræbte i forhold til 2010 og et mål om tæt ved nul dødsulykker i trafikken inden 2050 ("nul-vision")13. Fremskridtene med hensyn til at opfylde disse mål er dog stagneret i de seneste år. Der er derfor behov for at gøre en større indsats på alle niveauer for at fastholde 2020-målet.

_________________

_________________

13 Meddelelse fra Kommissionen "På vej mod et europæisk trafiksikkerhedsområde: politiske retningslinjer for trafiksikkerheden for 2011-2020", KOM(2010) 389 endelig udg.

 

13 Meddelelse fra Kommissionen "På vej mod et europæisk trafiksikkerhedsområde: politiske retningslinjer for trafiksikkerheden for 2011-2020", KOM(2010) 389 endelig udg.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Ifølge Safe System-tilgangen kan dødsfald og alvorlig tilskadekomst ved trafikulykker forebygges i vid udstrækning. Det bør være et fælles ansvar på alle niveauer at sikre, at trafikulykker ikke medfører alvorlig eller fatal tilskadekomst. Navnlig bør velprojekterede og tilstrækkeligt vedligeholdte veje mindske sandsynligheden for trafikulykker, samtidig med at "tilgivende veje" (veje, der anlægges på en intelligent måde for at sikre, at trafikanters fejl ikke umiddelbart får alvorlige konsekvenser) bør afbøde følgerne af ulykker.

(2)  Ifølge Safe System-tilgangen kan dødsfald og alvorlig tilskadekomst ved trafikulykker forebygges i vid udstrækning. Det bør være et fælles ansvar på alle niveauer at sikre, at trafikulykker ikke medfører alvorlig eller fatal tilskadekomst. Navnlig bør velprojekterede og tilstrækkeligt vedligeholdte samt tydeligt afmærkede og skiltede veje mindske sandsynligheden for trafikulykker, samtidig med at "tilgivende veje" (veje, der anlægges på en intelligent måde for at sikre, at trafikanters fejl ikke umiddelbart får alvorlige konsekvenser eller dødelig udgang) bør mindske alvorlige færdselsulykker. Kommissionen bør udarbejde retningslinjer for tilvejebringelse og vedligeholdelse af mindre farlige autoværn og rabatter, som tager udgangspunkt i erfaringer fra alle medlemsstaterne.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Procedurerne for forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed, som er gennemført på det transeuropæiske net, har bidraget til at nedbringe antallet af dødsfald og alvorligt tilskadekomne Evalueringen af virkningerne af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/96/EF15 viser tydeligt, at de medlemsstater, som frivilligt har anvendt principperne for forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed (RISM-principperne) på deres nationale veje, som ikke indgår i TEN-T-nettet, har opnået meget bedre resultater på trafiksikkerhedsområdet end de øvrige medlemsstater.

(4)  Procedurerne for forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed, som er gennemført på det transeuropæiske net, har bidraget til at nedbringe antallet af dødsfald og alvorligt tilskadekomne Evalueringen af virkningerne af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/96/EF viser tydeligt, at de medlemsstater, som frivilligt har anvendt principperne for forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed (”RISM-principperne”) på deres nationale veje, som ikke indgår i TEN-T-nettet, har opnået meget bedre resultater på trafiksikkerhedsområdet end de øvrige medlemsstater. Det er derfor også ønskeligt, at disse ("RISM-principper") anvendes på andre dele af det europæiske vejnet.

_________________

_________________

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/96/EF af 19. november 2008 om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed (EUT L 319 af 29.11.2008, s. 59).

15Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/96/EF af 19. november 2008 om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed (EUT L 319 af 29.11.2008, s. 59).

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  En stor andel af trafikulykkerne opstår på en lille andel af veje, hvor trafikmængden og hastigheden er høj, og hvor en bred vifte af forskelligartet trafik rejser med forskellige hastigheder. Den begrænsede udvidelse af direktiv 2008/96/EF's anvendelsesområde til at omfatte motorveje og primærveje, som ikke indgår i TEN-T-nettet, forventes derfor at bidrage betydeligt til at forbedre vejinfrastrukturens sikkerhed i hele Unionen.

(5)  En stor andel af trafikulykkerne opstår på en lille andel af veje, hvor trafikmængden og hastigheden er høj, og hvor en bred vifte af forskelligartet trafik rejser med forskellige hastigheder. Den begrænsede udvidelse af anvendelsesområdet for direktiv 2008/96/EF til at omfatte motorveje og andre primærveje, som ikke indgår i TEN-T-nettet, forventes derfor at bidrage betydeligt til at forbedre vejinfrastrukturens sikkerhed i hele Unionen.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5 a)  For at sikre at en sådan udvidelse af anvendelsesområdet har den tilsigtede virkning, er det logisk, at andre primærveje skal omfatte de veje, der forbinder større byer eller regioner, som tilhører den øverste vejkategori under kategorien "motorvej" i den nationale vejklassifikation.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  En risikobaseret vejnetvurdering har vist sig at være et effektivt redskab til at udpege strækninger på nettet, hvor der bør foretages mere udførlige trafiksikkerhedsinspektioner og prioriterede investeringer alt efter deres potentiale mht. vejnetdækkende sikkerhedsforbedringer. Det samlede net, der er omfattet af dette direktiv, bør derfor systematisk vurderes med henblik på at øge trafiksikkerheden i hele Unionen.

(7)  En risikobaseret vejnetvurdering har vist sig at være et effektivt redskab til at udpege strækninger på nettet, hvor der bør foretages mere udførlige trafiksikkerhedsinspektioner og prioriterede investeringer alt efter deres potentiale mht. vejnetdækkende sikkerhedsforbedringer. Det samlede net, der er omfattet af dette direktiv, bør derfor systematisk vurderes, herunder gennem data indsamlet med elektroniske og digitale hjælpemidler med henblik på at øge trafiksikkerheden i hele Unionen.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  De eksisterende vejes sikkerhed bør forbedres ved at målrette investeringer mod vejstrækninger med den højeste ulykkeskoncentration og med det største potentiale for at reducere antallet af ulykker.

(10)  De eksisterende vejes sikkerhed bør forbedres ved at sikre, at førerne, navnlig professionelle chauffører, har tilstrækkelige parkerings- og rastepladser med passende parkeringspladser, navnlig i bjergområder og perifere regioner under alle vejrforhold, og ved at målrette investeringer mod vejstrækninger med den højeste ulykkeskoncentration og med det største potentiale for at reducere antallet af ulykker.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Ulykkesrisikoen er særligt høj på strækninger af vejnettet, som støder op til vejtunneler i det transeuropæiske vejnet, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/54/EF16. Fælles trafiksikkerhedsinspektioner af disse vejstrækninger under medvirken af de kompetente myndigheder fra både vej- og tunneldelen bør derfor indføres for at forbedre sikkerheden af vejnettet som helhed.

(11)  Ulykkesrisikoen er særligt høj på strækninger af vejnettet, som støder op til vejtunneler i det transeuropæiske vejnet, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/54/EF16. Fælles trafiksikkerhedsinspektioner af disse vejstrækninger under medvirken af de kompetente myndigheder fra både vej- og tunneldelen bør derfor indføres for at forbedre sikkerheden af vejnettet, som omfattet af dette direktiv.

_________________

_________________

16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/54/EF af 29. april 2004 om minimumssikkerhedskrav for tunneler i det transeuropæiske vejnet (EUT L 167 af 30.4.2004, s. 39).

16Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/54/EF af 29. april 2004 om minimumssikkerhedskrav for tunneler i det transeuropæiske vejnet (EUT L 167 af 30.4.2004, s. 39).

Begrundelse

Forbedringen af sikkerhedsnettet kan kun vedrøre anvendelsesområdet for dette direktiv, ikke hele nettet.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Bløde trafikanter udgjorde 46 % af antallet af trafikdræbte i Unionen i 2016. Deres sikkerhed i trafikken bør forbedres, ved at det sikres, at disse brugeres interesser tages i betragtning i alle RISM-procedurer.

(12)  Bløde trafikanter udgjorde 46 % af antallet af trafikdræbte i Unionen i 2016. Deres sikkerhed i trafikken bør forbedres, ved at det sikres, at disse brugeres interesser tages i betragtning i alle RISM-procedurer og udvikling af kvalitetskrav for fodgænger- og cyklistinfrastruktur.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Udformningen og vedligeholdelsen af kørebaneafmærkninger og færdselstavler er et vigtigt element i at gøre vejinfrastrukturen sikker – navnlig i lyset af udviklingen inden for køretøjer udstyret med førerstøttesystemer eller højere automatiseringsniveauer. Det må bl.a. sikres, at sådanne køretøjer let og på tilforladelig vis kan aflæse kørebaneafmærkninger og færdselstavler.

(13)  Minimumskrav til resultater af udformningen og vedligeholdelsen af kørebaneafmærkninger og færdselstavler er et vigtigt element i at gøre vejinfrastrukturen sikker – navnlig i lyset af udviklingen inden for køretøjer udstyret med førerstøttesystemer eller højere automatiseringsniveauer. Det er navnlig nødvendigt at sikre, at alle europæiske kørebaneafmærkninger og færdselstavler, herunder betingende, overholder minimumskvalitetsstandarder og er synlige under alle omstændigheder, idet det sikres, at de let og pålideligt genkendes af alle trafikanter og af sådanne køretøjer på alle veje i Europa. De bør desuden harmoniseres inden for EU og gøres i stand til at arbejde sammen ved hjælp af udstyr, der er installeret om bord på køretøjer med ny udformning. Andre regulativer, såsom direktiv 2004/54/EF1a, skal på samme vis tilpasses transportsektorens nye sikkerhedsstandarder samt digitale standarder.

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/54/EF af 29. april 2004 om minimumssikkerhedskrav for tunneler i det transeuropæiske vejnet (EUT L 167 af 30.4.2004, s. 39).

 

 

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Forbedringen af sikkerheden er en prioritet i jernbanesektoren. Navnlig er det vigtigt at fremme investeringerne i sikkerheden ved jernbaneoverskæringer (dvs. signalering samt forbedring af infrastrukturerne). Ifølge rapporten fra ERA 2014 skete der i 2012 i forbindelse med de 114 000 jernbaneoverkørsler, der findes i EU, 573 betydelige ulykker, der resulterede i 369 dødsfald og 339 personer med alvorlige kvæstelser. Derfor bør man på europæisk plan kortlægge de jernbaneoverkørsler, der udgør en høj sikkerhedsrisiko, med henblik på at investere i forbedring af disse infrastrukturer, og de bør på sigt erstattes med broer og fodgængertunneler.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13b)  Færdselstavler og afmærkninger af høj kvalitet er afgørende for at støtte chauffører samt opkoblede og automatiserede køretøjer. Minimumspræstationskrav til kørebaneafmærkninger og færdselstavler bør opfyldes for at lette udrulningen af opkoblede og automatiserede mobilitetssystemer. En harmoniseret tilgang i hele Unionen i overensstemmelse med Wienerkonventionen af 1968 om færdselstavler og -signaler ville være at foretrække.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  For at opnå gennemsigtighed og forbedre ansvarligheden bør centrale resultatindikatorer indberettes.

(14)  For at opnå gennemsigtighed og øge ansvarligheden bør centrale resultatindikatorer, der tager udgangspunkt i en fælles metodologi, indberettes, således at trafikanterne informeres om infrastrukturens tilstand og deres generelle kendskab hertil øges.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17 a)  Kommissionen bør overveje at revidere direktiv 2004/54/EF om minimumssikkerhedskrav for tunneler senest i 2021 og bør overveje at vedtage et nyt lovgivningsforslag om minimumssikkerhedskrav for broer.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv 2008/96/EF

Artikel 1 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Dette direktiv gælder for veje, som udgør en del af det transeuropæiske vejnet, samt motorveje og primærveje, uanset om de er i projekterings-, anlægs- eller driftsfasen.

2.  Dette direktiv gælder for veje, som udgør en del af det transeuropæiske vejnet, samt motorveje og primærveje, herunder vejafsnit bygget på broer og vejafsnit, der passerer igennem tunneler, uanset om de er i projekterings-, anlægs- eller driftsfasen.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv 2008/96/EF

Artikel 1 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Direktivet skal ligeledes finde anvendelse på veje og vejinfrastrukturprojekter, som ikke er omfattet af stk. 2, som er beliggende uden for byområder, og som helt eller delvis fuldføres med anvendelse af EU-midler."

3.  Direktivet skal ligeledes finde anvendelse på veje og vejinfrastrukturprojekter, som ikke er omfattet af stk. 2, som er beliggende uden for byområder, og som helt eller delvis fuldføres med anvendelse af EU-midler."

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b

Direktiv 2008/96/EF

Artikel 2 – nr. 2b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2 b.  "primærvej": en vej, som ikke er en motorvej, men som forbinder større byer og/eller regioner, og som er defineret som en primærvej i EuroRegionalMap, der er fremstillet af National Mapping and Cadastral Agencies of Europe

2 b.  "primær vej": en vej, der forbinder større byer eller regioner eller begge, der tilhører den højeste kategori af veje under kategorien "motorvej" i den nationale vejklassificering

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b

Direktiv 2008/96/EF

Artikel 2 – nr. 2c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2c.  "vejnetvurdering": en sikkerhedsvurdering af det vejnet, der er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde, med henblik på at opstille benchmarks over risikoen for alvorlige ulykker og konsekvenser;

2c.  "vejnetvurdering": en objektiv vurdering, der tager udgangspunkt i fakta om sikkerheden af det vejnet, der er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde, med henblik på at opstille benchmarks over risikoen for alvorlige ulykker og strækninger med høj ulykkesfrekvens

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c

Direktiv 2008/96/EF

Artikel 2 – nr. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  nr. 5) udgår

udgår

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra d

Direktiv 2008/96/EF

Artikel 2 – nr. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  "sikkerhedsklassificering": klassificering af dele af det eksisterende vejnet i kategorier efter deres objektivt målte, indbyggede sikkerhed

6.  "sikkerhedsklassificering": klassificering af dele af det eksisterende vejnet, herunder parkeringsområder på veje, der er omfattet af dette direktiv, i kategorier efter deres objektivt målte sikkerhedsniveau og efter deres rapporter over dødsulykker

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra d

Direktiv 2008/96/EF

Artikel 2 – nr. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  "trafiksikkerhedsinspektion": en målrettet inspektion på stedet af en eksisterende vej eller vejstrækning med henblik på at afdække farlige forhold, fejl og mangler, som øger risikoen for ulykker og tilskadekomst

7.  "trafiksikkerhedsinspektion": en målrettet inspektion på stedet af en eksisterende vej, herunder parkeringsområder på veje, der er omfattet af dette direktiv, eller vejstrækning med henblik på at afdække farlige forhold, herunder sæsonbestemte forhold, fejl og mangler, som øger risikoen for ulykker og tilskadekomst

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Direktiv 2008/96/EF

Artikel 4 – stk. 6 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 a)  I artikel 4 indsættes følgende som stk. 6:

 

6a.  Kommissionen udarbejder retningslinjer for levering og vedligeholdelse af mindre farlige autoværn og rabatter og "selvforklarende og selvforstærkende veje" i den indledende revision af projekteringsfasen, der bygger på alle medlemsstaternes erfaringer.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2008/96/EF

Artikel 5 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at der foretages en vejnetvurdering af det samlede vejnet, som er i brug, og som er omfattet af dette direktiv. Vejnetvurderinger skal omfatte en besigtigelse, en analyse af trafikmængder og historiske ulykkesdata samt en vurdering af risikoen for alvorlige ulykker og konsekvenser. Medlemsstaterne sikrer, at den første vurdering er gennemført senest i 2025. Efterfølgende vejnetvurderinger skal foretages tilstrækkeligt hyppigt til at sikre tilstrækkelige sikkerhedsniveauer, men skal under alle omstændigheder gennemføres mindst hvert femte år.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at der foretages en vejnetvurdering af det samlede vejnet, som er i brug, og som er omfattet af dette direktiv. Trafikvurderinger for hele vejnettet skal omfatte en visuel inspektion, en analyse af trafikmængden, historiske ulykkesdata, rangordning af store ulykkeskoncentrationer, data indsamlet ved anvendelse af specifikke overvågningsmetoder, relevante rapporter fra trafikanter som omhandlet i artikel 6f, og en vurdering af risikoen for alvorlige sammenstød og konsekvenser samt en benchmarking af disse resultater. Medlemsstaterne sikrer, at den første vurdering er gennemført senest i 2024. Efterfølgende vejnetvurderinger skal foretages tilstrækkeligt hyppigt til at sikre tilstrækkelige sikkerhedsniveauer og analyser vedrørende ulykker, men skal under alle omstændigheder gennemføres mindst hvert femte år.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2008/96/EF

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 a.  Kommissionen offentliggør retningslinjer med henblik på at fastlægge en metode til at foretage systematiske og vurderinger af hele vejnettet og inspektioner af vejstrækninger med høj risiko.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2008/96/EF

Artikel 5 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ud fra resultaterne af den vurdering, der er omhandlet i stk. 1, skal medlemsstaterne klassificere alle vejnettets delstrækninger i mindst tre kategorier efter deres indbyggede sikkerhed.

3.  Ud fra resultaterne af den vurdering, der er omhandlet i stk. 1, skal medlemsstaterne klassificere alle vejnettets delstrækninger i mindst tre kategorier efter deres indbyggede sikkerhed.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2008/96/EF

Artikel 5 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Medlemsstaterne sikrer, at passende afmærkning advarer trafikanterne om vejinfrastruktursegmenter med igangværende vejarbejder, som derved kan udgøre en risiko for dem. Denne afmærkning skal også omfatte signaler, som er synlige både om dagen og om natten, og som er sat op på sikker afstand, og den skal være i overensstemmelse med Wienerkonventionen af 1968 om færdselstavler og -signaler.

5.  Medlemsstaterne sikrer, at trafikanterne informeres om, at der findes et afsnit med en høj ulykkeskoncentration, og at de relevante og passende skilte og afmærkninger er på plads for at advare trafikanter om vejinfrastruktursegmenter, der er under reparation, og som således kan bringe trafikanternes sikkerhed i fare. Denne afmærkning skal også omfatte signaler, som er synlige både om dagen og om natten, og som er sat op på sikker afstand, og den skal være i overensstemmelse med Wienerkonventionen af 1968 om færdselstavler og -signaler.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra c

Direktiv 2008/96/EF

Artikel 6 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne skal sørge for sikkerhed på de strækninger af vejnettet, som støder op til vejtunneler, der er omfattet af direktiv 2004/54/EF, med fælles trafiksikkerhedsinspektioner under medvirken af de kompetente instanser for så vidt angår gennemførelsen af dette direktiv og direktiv 2004/54/EF. De fælles trafiksikkerhedsinspektioner skal gennemføres mindst hvert tredje år

3.  Medlemsstaterne skal sørge for sikkerhed på de strækninger af vejnettet, som støder op til vejtunneler, der er omfattet af direktiv 2004/54/EF, med fælles trafiksikkerhedsinspektioner under medvirken af de kompetente instanser for så vidt angår gennemførelsen af dette direktiv og direktiv 2004/54/EF. De fælles trafiksikkerhedsinspektioner skal gennemføres tilstrækkeligt ofte for at sikre et passende sikkerhedsniveau, men under alle omstændigheder mindst hvert tredje år.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 2008/96/EF

Artikel 6a – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne sikrer, at afhjælpende foranstaltninger målrettes vejstrækninger med lave sikkerhedsniveauer, hvor foranstaltninger med høje nytte-omkostningsforhold kan gennemføres.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at afhjælpende foranstaltninger primært målrettes vejstrækninger med lave sikkerhedsniveauer, hvor foranstaltninger med høje nytte-omkostningsforhold kan gennemføres.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 2008/96/EF

Artikel 6a – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3 a.  medlemsstaterne skal under alle omstændigheder sikre tilstrækkelige niveauer for indgriben og vedligeholdelse for at garantere sikkerheden af infrastrukturen på hele vejnettet og skal indføre procedurer og planer til øjeblikkelig indgriben, hvis resultaterne af inspektionerne og vurdering af hele vejnettet viser, at der er en alvorlig sikkerhedsrisiko;

 

Nabomedlemsstater sikrer koordinering og samarbejde af beredskabstjenester i tilfælde af ulykker i forbindelse med grænseoverskridende vejafsnit med tunneler og broer.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 2008/96/EF

Artikel 6a – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne skal udarbejde og regelmæssigt ajourføre en risikobaseret prioriteret handlingsplan med henblik på at følge fuldførelsen af de udpegede afhjælpende foranstaltninger. Medlemsstaterne skal ved udarbejdelsen af handlingsplanen give forrang til vejstrækninger med et højt potentiale for trafiksikkerhedsforbedringer, hvor interventioner med høje nytte-omkostningsforhold tages i betragtning.

4.  Medlemsstaterne skal udarbejde og regelmæssigt, dog senest inden for et år efter direktivets ikrafttrædelse, ajourføre en risikobaseret prioriteret handlingsplan med henblik på at følge fuldførelsen af de udpegede afhjælpende foranstaltninger. Medlemsstaterne skal ved udarbejdelsen af handlingsplanen give forrang til vejstrækninger med et højt potentiale for trafiksikkerhedsforbedringer, hvor interventioner med høje nytte-omkostningsforhold tages i betragtning.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 2008/96/EF

Artikel 6b – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at bløde trafikanters behov tages i betragtning i forbindelse med gennemførelsen af de procedurer, der er fastsat i artikel 3 – 6."

Medlemsstaterne sikrer, at bløde trafikanters behov tages i betragtning i forbindelse med gennemførelsen af de procedurer, der er fastsat i artikel 3 – 6 og i vejudformningen og -vedligeholdelsen. Kommissionen bør udvikle kvalitetskrav.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 2008/96/EF

Artikel 6c – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at kørebaneafmærkninger og færdselstavler udformes og vedligeholdes ordentligt således, at de let og på tilforladelig vis kan aflæses af både chauffører og køretøjer udstyret med førerstøttesystemer eller højere automatiseringsniveauer.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at kørebaneafmærkninger og færdselstavler udformes, i overensstemmelse med høje kvalitetsstandarder og synlige under alle forhold, anbringes og vedligeholdes således, at de let og på tilforladelig vis kan aflæses af både chauffører og køretøjer udstyret med førerstøttesystemer eller højere automatiseringsniveauer.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 2008/96/EF

Artikel 6c – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen skal udarbejde generelle præstationskrav for at lette aflæsningen af kørebaneafmærkninger og færdselstavler. Kommissionen skal til dette formål vedtage en gennemførelsesretsakt efter proceduren i artikel 13, stk. 2.

2.  Kommissionen skal udarbejde mindstekrav til ydeevnen for at lette anerkendelsen af kørebaneafmærkninger og færdselstavler og forbedre deres konnektivitet og deres evne til at virke sammen med C-ITS-udstyr, der er installeret i tilsluttede og automatiserede køretøjer. Senest i 2020 skal Kommissionen fastlægge fælles europæiske standarder med henblik på at harmonisere vejafmærkning og vejskilte i overensstemmelse med Wienerkonventionens bestemmelser af 1968 om færdselstavler og -signaler.

 

Derudover opretter Kommissionen et centralt europæisk register for alle færdselstavler og yderligere symboler, som anvendes i EU. Kommissionen vedtager til dette formål delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12a.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 2008/96/EF

Artikel 6 e (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6 e

 

Information og gennemsigtighed

 

1.  Medlemsstaterne sikrer, at der gives passende oplysninger i starten af vejnettets strækning for at informere trafikanterne om den nuværende kategori af strækninger, jf. artikel 5, stk. 3

 

2.  Kommissionen offentliggør et europæisk kort over vejnettet inden for dette direktivs anvendelsesområde, der er tilgængelig online, og som fremhæver de tre forskellige kategorier, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3

 

3.  Medlemsstaterne offentliggør og tilgængeliggør alle relevante dokumenter, der berører sikkerheden i forbindelse med infrastrukturen inden for rammerne af offentlige indkøb.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 2008/96/EF

Artikel 6 f (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6 f

 

Frivillig indberetning

 

1.  Medlemsstaterne indfører et nationalt system med henblik på en frivillig indberetningsordning, som er tilgængelig online for alle vejbrugere, for at lette indsamlingen af oplysninger om hændelser, der gives af brugere og køretøjer, og af alle andre sikkerhedsrelaterede oplysninger, som af indberetteren opfattes som en faktisk eller potentiel fare for vejinfrastrukturens sikkerhed

 

2.  Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 1 omhandlede oplysninger og oplysninger indsamles i en national database, der behandles, analyseres i god tid og, hvis det er relevant, evalueres med henblik på at gennemføre de procedurer, der er fastsat i artikel 5, 6 og 6a

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt) – litra a (nyt)

Direktiv 2008/96/EF

Artikel 9 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b)  I artikel 9 foretages følgende ændringer:

 

a)   Stk. 1 affattes således:

1.   Medlemsstaterne sikrer, at der vedtages uddannelsesplaner for trafiksikkerhedsrevisorer senest 19. december 2011, hvis sådanne planer ikke allerede findes.

1.   Medlemsstaterne sikrer, at der vedtages uddannelsesplaner for trafiksikkerhedsrevisorer. Kommissionen bør udarbejde minimumskrav på grundlag af medlemsstaternes bedste praksis. For at sikre, at behovene hos de mest sårbare trafikanter tages i betragtning, bør fodgænger- og cykelinfrastrukturen indgå i uddannelsesplaner for trafiksikkerheden;

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Direktiv 2008/96/EF

Artikel 10 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at forbedre sikkerheden på Unionens veje skal Kommissionen indføre en ordning for udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne, der bl.a. omfatter eksisterende vejinfrastruktursikkerhedsprojekter og afprøvet trafiksikkerhedsteknologi;

For at forbedre sikkerheden på Unionens veje skal Kommissionen indføre en ordning for udveksling af information og bedste praksis mellem medlemsstaterne, der bl.a. omfatter undervisning i vejsikkerhed, eksisterende vejinfrastruktursikkerhedsprojekter og afprøvet trafiksikkerhedsteknologi, herunder systemer, hvormed både chauffører og køretøjer, som er udstyret med hjælpeudstyr til chauffører, kan opdage vejafmærkninger. Udveksling af erfaring med metodologier vedrørende sikre systemer mellem brugere og udveksling af oplysninger til vejsikkerhedsrevisorer bør fremmes.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Direktiv 2008/96/EF

Artikel 11a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest pr. 31. oktober [OP: indsæt ÅRET beregnet som 24 måneder efter ikrafttrædelsen] og hvert tredje år derefter forelægger medlemsstaterne Kommissionen en rapport om den procentvise andel af vejnet, for hvilke der er foretaget vejnetvurderinger i de foregående tre år, tillige med sikkerhedsklassificeringen af vejstrækningerne vurderet for hver kategori af trafikanter.

1.  Senest pr. 31. oktober [OP: indsæt ÅRET beregnet som 24 måneder efter ikrafttrædelsen]og hvert tredje år derefter med udgangspunkt i en fælles metodologi forelægger medlemsstaterne Kommissionen en rapport om den procentvise andel af vejnet, for hvilke der er foretaget vejnetvurderinger i de foregående tre år, status over de fremskridt, der er gjort for at nå de mål, der er fastsat på nationalt plan, hvad angår reduktion af dødsfald og ulykker, ajourføring af nationale retningslinjer, herunder navnlig forbedringer i form af teknologiske fremskridt og beskyttelse af sårbare trafikanter, samt sikkerhedsklassificering af vejstrækningerne, vurderet for hver kategori af trafikanter.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Direktiv 2008/96/EF

Artikel 11a – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1 a.  På grundlag af en analyse af de nationale rapporter udarbejder Kommissionen i første omgang senest den [xx/xx/xxx - 24 måneder efter medlemsstatens frist for indsendelse] og derefter to år derefter en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af direktivet, navnlig med hensyn til de elementer, der er omhandlet i stk. 1, og om eventuelle yderligere foranstaltninger, herunder en revision af dette direktiv og mulige tilpasninger til den tekniske udvikling.

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10

Direktiv 2008/96/EF

Artikel 12a – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Delegerede retsakter

Udøvelse af de delegerede beføjelser

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10

Direktiv 2008/96/EF

Artikel 12a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 12, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for dette direktivs ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6 og 12, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra [datoen for dette direktivs ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10

Direktiv 2008/96/EF

Artikel 12a – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den i artikel 12 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3.  Den i artikel 6c og artikel 12 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10

Direktiv 2008/96/EF

Artikel 12a – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 12 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6c og 12 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Bilag I – del 1 – nr. 1 a (nyt)

Direktiv 2008/96/EF

Bilag I – afdeling 2 – litra e

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

1a)  I stk. 2 affattes litra e) således:

e)  trafik (f.eks. trafikmængder, trafik opdelt efter type)

e)  trafik (dvs. trafikmængde, trafikkategorisering efter type), herunder anslåede fodgænger- og cykelstrømme, bestemmes på grundlag af fordelene ved at anvende tilstødende arealer

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Bilag I – del 1– nr. 2– litra b

Direktiv 2008/96/EF

Bilag II – afdeling 1 – litra n – nr. ii

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  forholdsregler vedrørende cyklister

(ii)  forholdsregler for cyklister, herunder om der findes alternative ruter eller adskillelser fra højhastighedstrafik fra motoriserede køretøjer

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Bilag I – del 1– nr. 2– litra b

Direktiv 2008/96/EF

Bilag II – afdeling 1 – litra n – nr. iii a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iii a)  tæthed og placering af overskæringer for fodgængere og cyklister

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Bilag I – del 1– nr. 2– litra b

Direktiv 2008/96/EF

Bilag II – afdeling 1 – litra n – nr. iii b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iii b)  forholdsregler vedrørende fodgængere og cyklister på de berørte veje i området

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Bilag I – del 1– nr. 2– litra b

Direktiv 2008/96/EF

Bilag II – afdeling 1 – litra n – nr. iii c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iii c)  adskillelse af fodgængere og cyklister fra højhastighedstrafikken eller direkte alternative ruter på veje med lavere klassificering

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Bilag I – del 1 – nr. 3

Direktiv 2008/96/EF

Bilag IIa – afdeling 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  intuitivt forståeligt tracé (dvs. tracéets "læsbarhed" for chauffører)

c)  intuitivt forståeligt tracé (dvs. tracéets "læsbarhed" for trafikanter)

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Bilag I – del 1 – nr. 3

Direktiv 2008/96/EF

Bilag IIa – afdeling 1 – litra g

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  tilstedeværelse af fodgængerovergange

g)  tilstedeværelse af fodgænger- og cyklistovergange

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Bilag I – del 1 – nr. 3

Direktiv 2008/96/EF

Bilag IIa – afdeling 3 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  jernbaneoverskæringer i niveau.

e)  jernbaneoverskæringer i niveau (med særlig angivelse af typen af overskæringen, og om det drejer sig om bemandede, ubemandede, manuelle eller automatiserede).

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Bilag I – del 1 – nr. 3

Direktiv 2008/96/EF

Bilag IIa – afdeling 6 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  farer ved vejsiden og afstand fra kørebanens kant

b)  farer ved vejsiden og afstand fra kørebanens eller cykelstiens kant

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Bilag I – del 1 – nr. 3

Direktiv 2008/96/EF

Bilag IIa – afdeling 6 – litra f a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  vedligeholdelse, navnlig under vinterforhold, af parkeringsområder

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Bilag I – del 1 – nr. 3

Direktiv 2008/96/EF

Bilag IIa – afdeling 7 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7 a.  Broer og tunneller:

 

a)  tilstedeværelse og antal af broer

 

b)  tilstedeværelse og antal af tunneler

 

c)  tilstedeværelse af sensorer til fjernkontrol af den strukturelle ydeevne og infrastrukturens stabilitet

 

d)  visuelle elementer, der repræsenterer risici i forbindelse med infrastrukturens sikkerhed.

Ændringsforslag    55

Forslag til direktiv

Bilag I – del 1 – nr. 4

Direktiv 2008/96/EF

Bilag III – nr. 2 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  observeret trafikmængde af cykler

d)  observeret trafikmængde af cykler i begge sider, navnlig "langs" eller "på tværs"

Ændringsforslag    56

Forslag til direktiv

Bilag I – del 1 – nr. 4

Direktiv 2008/96/EF

Bilag III – nr. 3 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Antal og stedsbestemmelse af dødsulykker opdelt på trafikantgrupper

a)  Antal og stedsbestemmelse af samt årsag til dødsulykker opdelt på trafikantgrupper

Ændringsforslag    57

Forslag til direktiv

Bilag I – del 1 – nr. 4

Direktiv 2008/96/EF

Bilag III – nr. 4 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  tilstedeværelse af ITS-udstyr varsling om køer, variabel skiltning

d)  tilstedeværelse af ITS-udstyr: køalarmer, variable meddelelsestavler, sensorer til overvågning af den strukturelle ydeevne

Ændringsforslag    58

Forslag til direktiv

Bilag I – del 1 – nr. 4

Direktiv 2008/96/EF

Bilag III – nr. 6 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6 a.  Broer og tunneller:

 

a)  tilstedeværelse og antal broer, herunder relevante oplysninger

 

b)  tilstedeværelse og antal tunneler, herunder relevante oplysninger

 

c)  tilstedeværelse af sensorer til fjernkontrol af den strukturelle ydeevne og infrastrukturens stabilitet

 

d)  visuelle elementer, der repræsenterer risici i forbindelse med infrastrukturens sikkerhed.

Ændringsforslag    59

Forslag til direktiv

Bilag I – del 1 – nr. 4

Direktiv 2008/96/EF

Bilag III – nr. 7 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  tilstedeværelse af jernbaneoverskæringer.

e)  jernbaneoverskæringer i niveau (med særlig angivelse af typen af overskæringen, og om det drejer sig om bemandede, ubemandede, manuelle eller automatiserede).

Ændringsforslag    60

Forslag til direktiv

Bilag I – del 1 – nr. 4

Direktiv 2008/96/EF

Bilag III – afdeling 9 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  fodgængerovergange (i niveau og niveaudelt krydsning)

a)  fodgænger- og cyklistovergange (i niveau og niveaudelt krydsning)

Ændringsforslag    61

Forslag til direktiv

Bilag I – del 1 – nr. 4

Direktiv 2008/96/EF

Bilag III – nr. 9 – litra a a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  cykelpassager (i niveau og niveaudelt krydsning)

Ændringsforslag    62

Forslag til direktiv

Bilag I – del 1 – nr. 4

Direktiv 2008/96/EF

Bilag III – nr. 9 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  faciliteter for cykler

d)  faciliteter for cykler og typen deraf (cykelstier, cykelbaner, andet)

Ændringsforslag    63

Forslag til direktiv

Bilag I – del 1 – nr. 4

Direktiv 2008/96/EF

Bilag III – nr. 9 – litra f

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  krydsningsfacilitet til fodgængere på tilkørselsbenet af et tilstødende sekundærvejnet.

f)  krydsningsfaciliteter til fodgængere og cyklister på tilkørselsbenet af et tilstødende sekundærvejnet.

Ændringsforslag    64

Forslag til direktiv

Bilag I – del 1 – nr. 4

Direktiv 2008/96/EF

Bilag III – nr. 9 – litra f a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  alternative ruter til fodgængere og cyklister, såfremt der ikke er nogen adskilte faciliteter.

Ændringsforslag    65

Forslag til direktiv

Bilag I – del 1 – nr. 4

Direktiv 2008/96/EF

Bilag III – nr. 9 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9a.  Systemer til før og efter kollision for at mindske trafikskader og alvoren deraf:

 

a)  operationelle netcentre og andre kontrolfaciliteter

 

b)  mekanismer til at kommunikere køreforhold til trafikanter for at undgå ulykker og hændelser

 

c)  AID-systemer til automatisk opdagelse af ulykker: sensorer og kameraer

 

d)  systemer til håndtering af hændelser

 

e)  systemer til at kommunikere med beredskabsorganer.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende.


BEGRUNDELSE

Ordføreren støtter på det kraftigste de overordnede mål i forslaget, der, ved at indføre ændringer i direktiv 2008/96/EF, sigter mod at nedbringe antallet af trafikdræbte og alvorligt tilskadekomne på Unionens vejnet ved at forbedre sikkerheden i vejinfrastrukturen. Hun er enig i, at målene kan nås ved at forbedre gennemsigtigheden og opfølgningen af procedurerne for forvaltning af sikkerhed i infrastrukturen, indføre vurderinger, der dækker hele nettet, herunder systematiske og proaktive risikokortlægningsprocedurer, udvide anvendelsesområdet til også at omfatte andre områder end TEN-T, og fastsætte generelle krav til vejafmærkninger og vejafmærkning for at foregribe udbredt anvendelse af forbundne og automatiserede mobilitetssystemer i den nærmeste fremtid.

Desuden mener ordføreren, at yderligere ændringer af det foreliggende forslag kan føre til endnu mere sikker vejinfrastruktur og en mere fremtidssikret lovgivning. Hun foreslår at lade dele af vejtunneller, broer og vejkryds, der ikke er omfattet af direktiv 2004/54/EF, samt byområder indgå i anvendelsesområdet, navnlig når de primære veje, der passerer disse byområder, finansieres over EU-budgettet. Hun vælger også at integrere elektroniske og digitale metoder i vurderingsværktøjerne, både for bedre at kunne analysere ulykkesintensive dele af infrastrukturen og for at sikre en konstant overvågning af broer og tunnelers strukturelle ydeevne. Hun foreslår også at gøre det muligt for trafikanterne at rapportere frivilligt om deres bekymringer over trafiksikkerhed til de ansvarlige myndigheder for at gøre det lettere at udpege eventuelle farer for trafiksikkerheden, og omvendt at trafikanterne bliver underrettet på passende vis af myndighederne om status for den infrastruktur, de anvender, ved hjælp af særlige skilte og mærker.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed

Referencer

COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD)

Dato for høring af EP

17.5.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

31.5.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

31.5.2018

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Daniela Aiuto

19.7.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

15.10.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

6

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Georgi Pirinski, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Dato for indgivelse

11.1.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

39

+

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

6

-

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 25. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik