Διαδικασία : 2018/0129(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0008/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0008/2019

Συζήτηση :

PV 03/04/2019 - 19
CRE 03/04/2019 - 19

Ψηφοφορία :

PV 04/04/2019 - 6.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0346

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 289kWORD 106k
11.1.2019
PE 628.414v02-00 A8-0008/2019

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/96/EΚ για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών

(COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγήτρια: Daniela Aiuto

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/96/EΚ για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών

(COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0274),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0196/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0008/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Αποτελεί στρατηγικό στόχο της Ένωσης η μείωση του αριθμού των θανάτων σε τροχαία ατυχήματα κατά το ήμισυ έως το 2020 σε σύγκριση με το 2010 και ο μηδενισμός των θανατηφόρων ατυχημάτων έως το 2050 («όραμα μηδενικές απώλειες»)13. Ωστόσο, η πρόοδος προς την επίτευξη αυτών των στόχων παρουσιάζει στασιμότητα τα τελευταία έτη.

(1)  Αποτελεί στρατηγικό στόχο της Ένωσης η μείωση του αριθμού των θανάτων σε τροχαία ατυχήματα κατά το ήμισυ έως το 2020 σε σύγκριση με το 2010 και ο μηδενισμός των θανατηφόρων ατυχημάτων έως το 2050 («όραμα μηδενικές απώλειες»)13. Ωστόσο, η πρόοδος προς την επίτευξη αυτών των στόχων παρουσιάζει στασιμότητα τα τελευταία έτη. Ως εκ τούτου, απαιτείται να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για το 2020.

_________________

_________________

13 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς ένα ευρωπαϊκό χώρο οδικής ασφάλειας: πολιτικές κατευθύνσεις για την οδική ασφάλεια 2011-2020» (COM(2010) 389 final).

 

13 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς ένα ευρωπαϊκό χώρο οδικής ασφάλειας: πολιτικές κατευθύνσεις για την οδική ασφάλεια 2011-2020» (COM(2010) 389 final).

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Σύμφωνα με την προσέγγιση ασφαλούς συστήματος, ο θάνατος και ο σοβαρός τραυματισμός σε τροχαία ατυχήματα μπορούν να προλαμβάνονται σε μεγάλο βαθμό. Η εξασφάλιση ότι οι συγκρούσεις αυτοκινήτων δεν οδηγούν σε σοβαρούς ή μοιραίους τραυματισμούς θα πρέπει να αποτελεί κοινή ευθύνη σε όλα τα επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, ο σωστός σχεδιασμός και η κατάλληλη συντήρηση των οδών θα πρέπει να μειώσουν την πιθανότητα τροχαίων ατυχημάτων, ενώ η «συγχωρούσα» οδική υποδομή (δηλ., οδοί που έχουν σχεδιαστεί με έξυπνο τρόπο ώστε τα σφάλματα κατά την οδήγηση να μην έχουν αμέσως σοβαρές συνέπειες) θα πρέπει να μειώσουν τη σοβαρότητα των ατυχημάτων.

(2)  Σύμφωνα με την προσέγγιση ασφαλούς συστήματος, ο θάνατος και ο σοβαρός τραυματισμός σε τροχαία ατυχήματα μπορούν να προλαμβάνονται σε μεγάλο βαθμό. Η εξασφάλιση ότι οι συγκρούσεις αυτοκινήτων δεν οδηγούν σε σοβαρούς ή μοιραίους τραυματισμούς θα πρέπει να αποτελεί κοινή ευθύνη σε όλα τα επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, ο σωστός σχεδιασμός, η κατάλληλη συντήρηση, σήμανση και σηματοδότηση των οδών θα πρέπει να μειώσουν την πιθανότητα τροχαίων ατυχημάτων, ενώ η «συγχωρούσα» οδική υποδομή (δηλ., οδοί που έχουν σχεδιαστεί με έξυπνο τρόπο ώστε τα σφάλματα κατά την οδήγηση να μην έχουν αμέσως σοβαρές ή μοιραίες συνέπειες) θα πρέπει να μειώσουν τη σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων. Η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή και τη συντήρηση των «συγχωρουσών παρόδιων χώρων» με βάση την εμπειρία όλων των κρατών μελών.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Οι διαδικασίες διαχείρισης της ασφάλειας των οδικών υποδομών που εφαρμόζονται στο διευρωπαϊκό δίκτυο έχουν συμβάλει στη μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων και των σοβαρών τραυματισμών στην Ένωση. Προκύπτει με σαφήνεια από την αξιολόγηση των επιπτώσεων της οδηγίας 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 ότι τα κράτη μέλη τα οποία έχουν εφαρμόσει αρχές διαχείρισης της ασφάλειας των οδικών υποδομών («RISM») σε εθελοντική βάση στις εθνικές οδούς τους πέραν του δικτύου ΔΕΔ-Μ έχουν επιτύχει πολύ καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την οδική ασφάλεια σε σύγκριση με τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει.

(4)  Οι διαδικασίες διαχείρισης της ασφάλειας των οδικών υποδομών που εφαρμόζονται στο διευρωπαϊκό δίκτυο έχουν συμβάλει στη μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων και των σοβαρών τραυματισμών στην Ένωση. Προκύπτει με σαφήνεια από την αξιολόγηση των επιπτώσεων της οδηγίας 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 ότι τα κράτη μέλη τα οποία έχουν εφαρμόσει αρχές διαχείρισης της ασφάλειας των οδικών υποδομών («RISM») σε εθελοντική βάση στις εθνικές οδούς τους πέραν του δικτύου ΔΕΔ-Μ έχουν επιτύχει πολύ καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την οδική ασφάλεια σε σύγκριση με τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει. Είναι ως εκ τούτου επίσης επιθυμητό οι εν λόγω αρχές («RISM») να εφαρμόζονται και σε άλλα τμήματα του ευρωπαϊκού οδικού δικτύου.

_________________

_________________

15 Οδηγία 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (ΕΕ L 319 της 29.11.2008, σ. 59).

15 Οδηγία 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (ΕΕ L 319 της 29.11.2008, σ. 59).

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Μεγάλο ποσοστό των τροχαίων ατυχημάτων σημειώνονται σε μικρό ποσοστό οδών με υψηλό όγκο και ταχύτητες κυκλοφορίας και όπου υπάρχει ευρύ φάσμα κυκλοφορίας με διαφορετικές ταχύτητες. Συνεπώς, η περιορισμένη επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2008/96/ΕΚ στους αυτοκινητόδρομους και στις κύριες οδούς πέραν του δικτύου ΔΕΔ-Μ θα πρέπει να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της ασφάλειας των οδικών υποδομών σε ολόκληρη την Ένωση.

(5)  Μεγάλο ποσοστό των τροχαίων ατυχημάτων σημειώνονται σε μικρό ποσοστό οδών με υψηλό όγκο και ταχύτητες κυκλοφορίας και όπου υπάρχει ευρύ φάσμα κυκλοφορίας με διαφορετικές ταχύτητες. Συνεπώς, η περιορισμένη επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2008/96/ΕΚ στους αυτοκινητόδρομους και στις άλλες κύριες οδούς πέραν του δικτύου ΔΕΔ-Μ θα πρέπει να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της ασφάλειας των οδικών υποδομών σε ολόκληρη την Ένωση.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτή η επέκταση του πεδίου εφαρμογής θα έχει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, είναι λογικό οι άλλες κύριες οδοί να περιλαμβάνουν εκείνες τις οδούς που συνδέουν μεγάλες πόλεις ή περιφέρειες και που ανήκουν στην υψηλότερη κατηγορία οδού κάτω από την κατηγορία «αυτοκινητόδρομος» στην εθνική ταξινόμηση των οδών.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η αξιολόγηση ολόκληρου του οδικού δικτύου βάσει κινδύνου έχει αναδειχθεί ως αποδοτικό και αποτελεσματικό εργαλείο για τον εντοπισμό τμημάτων του δικτύου τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο πιο ενδελεχών επιθεωρήσεων της οδικής ασφάλειας, καθώς και για την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων όσον αφορά τις επενδύσεις συναρτήσει της δυνατότητάς τους να επιφέρουν βελτιώσεις στην ασφάλεια ολόκληρου του δικτύου. Κατά συνέπεια, το σύνολο του οδικού δικτύου που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία θα πρέπει να αξιολογείται συστηματικά με στόχο την αύξηση της ασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση.

(7)  Η αξιολόγηση ολόκληρου του οδικού δικτύου βάσει κινδύνου έχει αναδειχθεί ως αποδοτικό και αποτελεσματικό εργαλείο για τον εντοπισμό τμημάτων του δικτύου τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο πιο ενδελεχών επιθεωρήσεων της οδικής ασφάλειας, καθώς και για την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων όσον αφορά τις επενδύσεις συναρτήσει της δυνατότητάς τους να επιφέρουν βελτιώσεις στην ασφάλεια ολόκληρου του δικτύου. Κατά συνέπεια, το σύνολο του οδικού δικτύου που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία θα πρέπει να αξιολογείται συστηματικά, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που συλλέγονται με ηλεκτρονικά και ψηφιακά μέσα, με στόχο την αύξηση της ασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Οι επιδόσεις όσον αφορά την ασφάλεια των υφιστάμενων οδών θα πρέπει να βελτιωθούν με στόχευση των επενδύσεων στα οδικά τμήματα όπου παρατηρείται υψηλό ποσοστό ατυχημάτων και όπου υπάρχουν οι περισσότερες δυνατότητες μείωσης των ατυχημάτων.

(10)  Οι επιδόσεις όσον αφορά την ασφάλεια των υφιστάμενων οδών θα πρέπει να βελτιωθούν και να εξασφαλιστούν για τους οδηγούς, ιδίως τους επαγγελματίες οδηγούς, επαρκείς χώροι στάθμευσης και ανάπαυσης που θα παρέχουν κατάλληλες θέσεις στάθμευσης, ιδίως στις ορεινές και στις περιφερειακές περιοχές σε όλες τις καιρικές συνθήκες, με στόχευση των επενδύσεων στα οδικά τμήματα όπου παρατηρείται υψηλό ποσοστό ατυχημάτων και όπου υπάρχουν οι περισσότερες δυνατότητες μείωσης των ατυχημάτων.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Τα τμήματα του οδικού δικτύου που οδηγούν σε οδικές σήραγγες του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου που καλύπτεται από την οδηγία 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο ατυχημάτων. Θα πρέπει, συνεπώς, σε αυτά τα οδικά τμήματα να καθιερωθεί η διενέργεια κοινών επιθεωρήσεων οδικής ασφάλειας, στις οποίες θα συμμετέχουν εκπρόσωποι τόσο των αρχών που είναι αρμόδιες για τις οδούς όσο και των αρχών που είναι αρμόδιες για τις σήραγγες, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου στο σύνολό του.

(11)  Τα τμήματα του οδικού δικτύου που οδηγούν σε οδικές σήραγγες του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου που καλύπτεται από την οδηγία 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο ατυχημάτων. Θα πρέπει, συνεπώς, σε αυτά τα οδικά τμήματα να καθιερωθεί η διενέργεια κοινών επιθεωρήσεων οδικής ασφάλειας, στις οποίες θα συμμετέχουν εκπρόσωποι τόσο των αρχών που είναι αρμόδιες για τις οδούς όσο και των αρχών που είναι αρμόδιες για τις σήραγγες, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

_________________

_________________

16 Οδηγία 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις σήραγγες του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (ΕΕ L 167 της 30.4.2004, σ. 39).

16 Οδηγία 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις σήραγγες του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (ΕΕ L 167 της 30.4.2004, σ. 39).

Αιτιολόγηση

Η βελτίωση της ασφαλείας του οδικού δικτύου αφορά μόνο το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, και όχι το δίκτυο στο σύνολό του.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Το 2016 οι ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου αντιπροσώπευαν το 46 % των θανάτων από τροχαία ατυχήματα στην Ένωση. Η διασφάλιση της συνεκτίμησης των συμφερόντων αυτών των χρηστών σε όλες τις διαδικασίες RISM αναμένεται ότι θα επιφέρει βελτίωση της ασφάλειάς τους.

(12)  Το 2016 οι ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου αντιπροσώπευαν το 46 % των θανάτων από τροχαία ατυχήματα στην Ένωση. Η διασφάλιση της συνεκτίμησης των συμφερόντων αυτών των χρηστών σε όλες τις διαδικασίες RISM και η ανάπτυξη απαιτήσεων ποιότητας για τις υποδομές για τους πεζούς και τους ποδηλάτες αναμένεται ότι θα επιφέρουν βελτίωση της ασφάλειάς τους.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Ο σχεδιασμός και η συντήρηση των οδικών σημάνσεων και της οδικής σηματοδότησης αποτελούν σημαντικό στοιχείο για τη διασφάλιση της ασφάλειας των οδικών υποδομών, ιδίως λόγω της κατασκευής οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με συστήματα υποβοήθησης του οδηγού ή που διαθέτουν υψηλά επίπεδα αυτοματισμού. Πιο συγκεκριμένα, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι οδικές σημάνσεις και η οδική σηματοδότηση μπορούν να αναγνωρίζονται εύκολα και αξιόπιστα από αυτά τα οχήματα.

(13)  Οι ελάχιστες απαιτήσεις επιδόσεων όσον αφορά τον σχεδιασμό και τη συντήρηση των οδικών σημάνσεων και της οδικής σηματοδότησης αποτελούν σημαντικό στοιχείο για τη διασφάλιση της ασφάλειας των οδικών υποδομών, ιδίως λόγω της κατασκευής οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με συστήματα υποβοήθησης του οδηγού ή που διαθέτουν υψηλά επίπεδα αυτοματισμού Πιο συγκεκριμένα, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι όλες οι ευρωπαϊκές οδικές σημάνσεις και η οδική σηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των σημάνσεων υπό όρους, πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας και ότι είναι ορατές σε όλες τις περιπτώσεις, διασφαλίζοντας ότι μπορούν να αναγνωρίζονται εύκολα και αξιόπιστα από όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου και από αυτά τα οχήματα σε όλους τους δρόμους της Ευρώπης. Επιπλέον, θα πρέπει να εναρμονιστούν εντός της Ένωσης και να καταστούν διαλειτουργικές με τον εξοπλισμό που είναι εγκατεστημένος επί των οχημάτων νέας σύλληψης. Ομοίως, άλλες νομοθετικές πράξεις όπως η οδηγία 2004/54/ΕΚ1a , πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα πρότυπα ασφαλείας και ψηφιοποίησης του τομέα των μεταφορών.

 

1a Οδηγία 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις σήραγγες του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (ΕΕ L 167 της 30.4.2004, σ. 39).

 

 

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

13α.  Η βελτίωση της ασφάλειας αποτελεί προτεραιότητα στον σιδηροδρομικό τομέα. Ιδιαίτερη σημασία έχει η στήριξη των επενδύσεων για την ασφάλεια των διασταυρώσεων σιδηροδρόμων (π.χ. σήμανση, βελτίωση των υποδομών). Σύμφωνα με την έκθεση του ERA του 2014, το 2012, στις 114000 ισόπεδες διαβάσεις που υπάρχουν στην Ένωση, σημειώθηκαν 573 σημαντικά ατυχήματα που προκάλεσαν τον θάνατο 369 ατόμων και τον σοβαρό τραυματισμό 339 ατόμων. Συνεπώς, πρέπει να εντοπιστούν σε επίπεδο Ένωσης οι ισόπεδες διαβάσεις που ενέχουν υψηλό κίνδυνο για την ασφάλεια με σκοπό την πραγματοποίηση επενδύσεων για τη βελτίωσή τους, και θα πρέπει ενδεχομένως να αντικατασταθούν μακροπρόθεσμα από γέφυρες ή υπόγειες διαβάσεις.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

13β.  Η υψηλής ποιότητας οδική σηματοδότηση και οι οδικές σημάνσεις έχουν ζωτική σημασία για την υποστήριξη των οδηγών, καθώς και των συνδεδεμένων και αυτοματοποιημένων οχημάτων. θα πρέπει να πληρούνται ελάχιστες απαιτήσεις επιδόσεων για τις οδικές σημάνσεις και την οδική σηματοδότηση, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη συστημάτων συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας. Θα ήταν προτιμότερη μια εναρμονισμένη προσέγγιση σε όλη την Ένωση σύμφωνα με τη σύμβαση της Βιέννης για την οδική σήμανση και σηματοδότηση του 1968.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί διαφάνεια και να βελτιωθεί η λογοδοσία, θα πρέπει να υποβάλλονται εκθέσεις για βασικούς δείκτες επιδόσεων.

(14)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί διαφάνεια και να βελτιωθεί η λογοδοσία, θα πρέπει να υποβάλλονται εκθέσεις για βασικούς δείκτες επιδόσεων, που θα βασίζονται σε κοινή μεθοδολογία, έτσι ώστε οι χρήστες του οδικού δικτύου να ενημερώνονται σχετικά με την κατάσταση της υποδομής και να αυξάνεται γενικότερα η ευαισθητοποίησή τους .

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

17α.  Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει έως το 2021 το ενδεχόμενο αναθεώρησης της οδηγίας 2004/54/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις σήραγγες και να εξετάσει την έγκριση νέας νομοθετικής πρότασης σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις γέφυρες.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η παρούσα οδηγία ισχύει για τις οδούς που αποτελούν μέρος του διευρωπαϊκού δικτύου, τους αυτοκινητόδρομους και τους κύριους άξονες, είτε είναι στο στάδιο του σχεδιασμού είτε υπό κατασκευή είτε έχουν παραδοθεί στην κυκλοφορία.

2.  Η παρούσα οδηγία ισχύει για τις οδούς που αποτελούν μέρος του διευρωπαϊκού δικτύου, τους αυτοκινητόδρομους και τους κύριους άξονες, συμπεριλαμβανομένων των οδών που κατασκευάζονται πάνω σε γέφυρες και τμήματα οδών τα οποία διέρχονται από σήραγγες, είτε είναι στο στάδιο του σχεδιασμού είτε υπό κατασκευή είτε έχουν παραδοθεί στην κυκλοφορία.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η παρούσα οδηγία ισχύει επίσης για τις οδούς και τα έργα οδικών υποδομών που δεν καλύπτονται από την παράγραφο 2, βρίσκονται εκτός αστικών περιοχών και ολοκληρώνονται με ενωσιακή χρηματοδότηση εν όλω ή εν μέρει.»·

3.  Η παρούσα οδηγία ισχύει επίσης για τις οδούς και τα έργα οδικών υποδομών που δεν καλύπτονται από την παράγραφο 2, βρίσκονται εκτός αστικών περιοχών και ολοκληρώνονται με ενωσιακή χρηματοδότηση εν όλω ή εν μέρει.»·

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Άρθρο 2 – σημείο 2β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2 β.  “κύριος άξονας”, οδός που δεν είναι αυτοκινητόδρομος αλλά συνδέει μεγάλες πόλεις ή περιοχές, ή και τα δύο, και ορίζεται κύριος άξονας στο EuroRegionalMap που έχει καταρτιστεί από τους εθνικούς χαρτογραφικούς και κτηματολογικούς οργανισμούς της Ευρώπης·

2 β.  “κύριος άξονας”, οδός που συνδέει μεγάλες πόλεις ή περιοχές, ή και τα δύο, και που ανήκει στην υψηλότερη κατηγορία οδού κάτω από την κατηγορία «αυτοκινητόδρομος» στην εθνική ταξινόμηση των οδών ·

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2– στοιχείο β

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Άρθρο 2 – σημείο 2γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2γ.  “αξιολόγηση ολόκληρου του οδικού δικτύου”, αξιολόγηση της ασφάλειας του οδικού δικτύου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, με στόχο τη συγκριτική αξιολόγηση του κινδύνου ατυχήματος και πρόσκρουσης·»·

2γ.  “αξιολόγηση ολόκληρου του οδικού δικτύου”, αντικειμενική αξιολόγηση της ασφάλειας του οδικού δικτύου βασισμένη σε πραγματικά στοιχεία που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, με στόχο τη συγκριτική αξιολόγηση του κινδύνου ατυχήματος και πρόσκρουσης καθώς και των τμημάτων με υψηλή συγκέντρωση ατυχημάτων·

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Άρθρο 2 – σημείο 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  το σημείο 5 απαλείφεται·

διαγράφεται

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο δ

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Άρθρο 2 – σημείο 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  “αξιολόγηση της ασφάλειας”, η κατάταξη των τμημάτων του υφιστάμενου οδικού δικτύου σε κατηγορίες ανάλογα με την αντικειμενικά μετρούμενη εγγενή ασφάλειά τους·

6.  “αξιολόγηση της ασφάλειας”, η κατάταξη των τμημάτων του υφιστάμενου οδικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των χώρων στάθμευσης σε δρόμους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, σε κατηγορίες ανάλογα με το αντικειμενικά μετρούμενο επίπεδο ασφαλείας τους και τις αναφορές θανατηφόρων ατυχημάτων·

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο δ

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Άρθρο 2 – σημείο 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  “επιθεώρηση της οδικής ασφάλειας”, στοχευμένη επιτόπια επιθεώρηση υφιστάμενης οδού ή τμήματος οδού με στόχο τον εντοπισμό επικίνδυνων συνθηκών, ελαττωμάτων και ανεπαρκειών που αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων και τραυματισμών·»·

7.  “επιθεώρηση της οδικής ασφάλειας”, στοχευμένη επιτόπια επιθεώρηση υφιστάμενης οδού, συμπεριλαμβανομένων των χώρων στάθμευσης σε δρόμους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ή τμήματος οδού με στόχο τον εντοπισμό επικίνδυνων συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων των εποχιακά σχετιζόμενων συνθηκών, ελαττωμάτων και ανεπαρκειών που αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων και τραυματισμών·»·

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 6 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Στο άρθρο 4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 6:

 

6α.  Η Επιτροπή καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή και τη συντήρηση «συγχωρουσών παρόδιων χώρων» και «αυτοεξηγούμενων και αυτοεπιβαλλόμενων οδών» κατά τον αρχικό έλεγχο του σταδίου σχεδιασμού, με βάση την εμπειρία όλων των κρατών μελών.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι διενεργείται αξιολόγηση ολόκληρου του οδικού δικτύου που είναι σε λειτουργία και καλύπτεται από την παρούσα οδηγία. Οι αξιολογήσεις ολόκληρου του οδικού δικτύου περιλαμβάνουν οπτική επιθεώρηση, ανάλυση των όγκων κυκλοφορίας και αξιολόγηση των ιστορικών δεδομένων των ατυχημάτων, καθώς και αξιολόγηση του κινδύνου σύγκρουσης και της σοβαρότητας πρόσκρουσης. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η πρώτη αξιολόγηση διενεργείται το αργότερο έως το 2025. Οι μεταγενέστερες αξιολογήσεις ολόκληρου του οδικού δικτύου διενεργούνται σε συχνότητα επαρκή ώστε να εξασφαλίζονται κατάλληλα επίπεδα ασφάλειας, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, διενεργούνται τουλάχιστον κάθε πέντε έτη.

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι διενεργείται αξιολόγηση ολόκληρου του οδικού δικτύου που είναι σε λειτουργία και καλύπτεται από την παρούσα οδηγία. Οι αξιολογήσεις ολόκληρου του οδικού δικτύου περιλαμβάνουν οπτική επιθεώρηση, ανάλυση των όγκων κυκλοφορίας, αξιολόγηση των ιστορικών δεδομένων των ατυχημάτων, κατάταξη των τμημάτων με υψηλή συγκέντρωση ατυχημάτων, δεδομένα που συλλέγονται με την εφαρμογή ειδικών μεθοδολογιών παρακολούθησης, σχετικές εκθέσεις που έχουν διαβιβαστεί από τους χρήστες του οδικού δικτύου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6στ, και αξιολόγηση του κινδύνου σύγκρουσης και της σοβαρότητας πρόσκρουσης, με συγκριτική αξιολόγηση αυτών των αποτελεσμάτων. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η πρώτη αξιολόγηση διενεργείται το αργότερο έως το 2024. Οι μεταγενέστερες αξιολογήσεις ολόκληρου του οδικού δικτύου διενεργούνται σε συχνότητα επαρκή ώστε να εξασφαλίζονται κατάλληλα επίπεδα ασφάλειας και κατάλληλη ανάλυση σχετικά με τα ατυχήματα, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, διενεργούνται τουλάχιστον κάθε πέντε έτη.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό μιας μεθοδολογίας για τη διεξαγωγή συστηματικών αξιολογήσεων των οδικών μεταφορών σε ολόκληρο το δίκτυο και επιθεωρήσεων σε τμήματα υψηλού κινδύνου.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κατά την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη ταξινομούν όλα τα τμήματα του οδικού δικτύου σε τουλάχιστον τρεις κατηγορίες σύμφωνα με την εκ κατασκευής ασφάλειά τους.

3.  Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κατά την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη ταξινομούν όλα τα τμήματα του οδικού δικτύου σε τρεις κατηγορίες σύμφωνα με την εκ κατασκευής ασφάλειά τους.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την τοποθέτηση κατάλληλων σημάτων ώστε οι χρήστες των οδών να ειδοποιούνται για την πραγματοποίηση επισκευαστικών έργων σε τμήματα των οδικών υποδομών που είναι δυνατόν να διακυβεύσουν την ασφάλεια των χρηστών. Τα σήματα αυτά συμπεριλαμβάνουν επίσης φωτεινά σήματα, ορατά τόσο την ημέρα και όσο και τη νύκτα, τοποθετούνται σε ασφαλή απόσταση και πληρούν τις διατάξεις της σύμβασης της Βιέννης περί οδικής σημάνσεως και σηματοδοτήσεως του 1968.»·

5.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι χρήστες των οδών ενημερώνονται για την ύπαρξη οδικών τμημάτων υψηλής συγκέντρωσης ατυχημάτων και ότι τοποθετούνται τα σχετικά και κατάλληλα σήματα και σημάνσεις ώστε οι χρήστες των οδών να ειδοποιούνται για την πραγματοποίηση επισκευαστικών έργων σε τμήματα των οδικών υποδομών που είναι δυνατόν να διακυβεύσουν την ασφάλεια των χρηστών. Τα σήματα αυτά συμπεριλαμβάνουν επίσης φωτεινά σήματα, ορατά τόσο την ημέρα και όσο και τη νύκτα, τοποθετούνται σε ασφαλή απόσταση και πληρούν τις διατάξεις της σύμβασης της Βιέννης περί οδικής σημάνσεως και σηματοδοτήσεως του 1968.»·

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ασφάλεια των τμημάτων του οδικού δικτύου που οδηγούν σε σήραγγες οι οποίες καλύπτονται από την οδηγία 2004/54/ΕΚ, με τη διενέργεια κοινών επιθεωρήσεων οδικής ασφάλειας στις οποίες συμμετέχουν οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 2004/54/ΕΚ. Οι κοινές επιθεωρήσεις οδικής ασφάλειας διενεργούνται τουλάχιστον κάθε τρία έτη·

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ασφάλεια των τμημάτων του οδικού δικτύου που οδηγούν σε σήραγγες οι οποίες καλύπτονται από την οδηγία 2004/54/ΕΚ, με τη διενέργεια κοινών επιθεωρήσεων οδικής ασφάλειας στις οποίες συμμετέχουν οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 2004/54/ΕΚ. Οι κοινές επιθεωρήσεις οδικής ασφάλειας διενεργούνται με επαρκή συχνότητα ώστε να εξασφαλίζονται κατάλληλα επίπεδα ασφάλειας, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, διενεργούνται τουλάχιστον κάθε τρία έτη.·

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Άρθρο 3 α – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα διορθωτικά μέτρα στοχεύουν σε οδικά τμήματα με χαμηλά επίπεδα ασφάλειας τα οποία προσφέρονται για την υλοποίηση μέτρων με υψηλό λόγο οφέλους/κόστους.

3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα διορθωτικά μέτρα στοχεύουν πρωταρχικά σε οδικά τμήματα με χαμηλά επίπεδα ασφάλειας τα οποία προσφέρονται για την υλοποίηση μέτρων με υψηλό λόγο οφέλους/κόστους.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Άρθρο 6 α – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση επαρκή επίπεδα παρέμβασης και συντήρησης ώστε να εγγυώνται την ασφάλεια της υποδομής σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο και θέτουν αμέσως σε εφαρμογή διαδικασίες και σχέδια παρέμβασης εάν τα πορίσματα των επιθεωρήσεων και της αξιολόγησης ολόκληρου του οδικού δικτύου επισημαίνουν σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια·

 

Τα γειτονικά κράτη μέλη διασφαλίζουν τον αποδοτικό συντονισμό και συνεργασία στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ατυχημάτων σε διασυνοριακά τμήματα που αφορούν σήραγγες και γέφυρες·

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Άρθρο 6 α – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν και επικαιροποιούν τακτικά σχέδιο μέτρων προτεραιότητας βάσει κινδύνου για να παρακολουθούν την υλοποίηση των καθορισμένων διορθωτικών μέτρων. Κατά την κατάρτιση του σχεδίου μέτρων, τα κράτη μέλη δίνουν προτεραιότητα στα οδικά τμήματα που προσφέρονται σε μεγάλο βαθμό για βελτιώσεις της οδικής ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη παρεμβάσεις με υψηλούς λόγους οφέλους/κόστους.

4.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν και επικαιροποιούν τακτικά, αλλά εντός ενός έτους το αργότερο μετά τη θέση σε ισχύ της οδηγίας, σχέδιο μέτρων προτεραιότητας βάσει κινδύνου για να παρακολουθούν την υλοποίηση των καθορισμένων διορθωτικών μέτρων. Κατά την κατάρτιση του σχεδίου μέτρων, τα κράτη μέλη δίνουν προτεραιότητα στα οδικά τμήματα που προσφέρονται σε μεγάλο βαθμό για βελτιώσεις της οδικής ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη παρεμβάσεις με υψηλούς λόγους οφέλους/κόστους.

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Άρθρο 6 β – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ανάγκες των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στα άρθρα 3 έως 6.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ανάγκες των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στα άρθρα 3 έως 6, καθώς και στον σχεδιασμό και τη συντήρηση του οδικού δικτύου. Η Επιτροπή θα πρέπει να εκπονήσει ποιοτικές απαιτήσεις.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Άρθρο 6 γ – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η οδική σήμανση και η οδική σηματοδότηση σχεδιάζονται ορθά και συντηρούνται δεόντως, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζονται εύκολα και αξιόπιστα τόσο από τους οδηγούς όσο και από τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με συστήματα υποβοήθησης του οδηγού ή έχουν υψηλότερα επίπεδα αυτοματισμού.

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η οδική σήμανση και η οδική σηματοδότηση σχεδιάζονται ορθά, σύμφωνα με υψηλής ποιότητας πρότυπα, είναι ορατές υπό όλες τις συνθήκες και τοποθετούνται και συντηρούνται κατά τρόπο, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζονται εύκολα και αξιόπιστα τόσο από τους οδηγούς όσο και από τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με συστήματα υποβοήθησης του οδηγού ή έχουν υψηλότερα επίπεδα αυτοματισμού.

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Άρθρο 6 γ – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή εκπονεί γενικές απαιτήσεις επιδόσεων προκειμένου να διευκολύνει την αναγνώριση της οδικής σήμανσης και της οδικής σηματοδότησης. Προς αυτόν τον σκοπό, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2·

2.  Η Επιτροπή εκπονεί ελάχιστες απαιτήσεις επιδόσεων προκειμένου να διευκολύνει την αναγνώριση της οδικής σήμανσης και της οδικής σηματοδότησης και να βελτιώσει τη συνδεσιμότητα και τη διαλειτουργικότητά τους με τα συνεργατικά και ευφυή συστήματα μεταφορών (C-ITS) που είναι εγκατεστημένα σε συνδεδεμένα και αυτοματοποιημένα οχήματα. Έως το 2020, η Επιτροπή θα θεσπίσει κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα για την εναρμόνιση των οδικών σημάνσεων και της οδικής σηματοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης της Βιέννης περί οδικής σήμανσης και σηματοδοτήσεως του 1968·

 

Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει ένα κεντρικό ευρωπαϊκό μητρώο για το σύνολο της χρησιμοποιούμενης στην ΕΕ οδικής σηματοδότησης και των επιπρόσθετων συμβόλων. Προς αυτόν τον σκοπό, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12α.

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Άρθρο 6 ε (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6 ε

 

Πληροφορίες και διαφάνεια

 

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι παρέχονται κατάλληλες πληροφορίες στο σημείο εκκίνησης κάθε τμήματος του οδικού δικτύου προκειμένου να ενημερώνονται οι χρήστες του οδικού δικτύου σχετικά με την τρέχουσα κατηγορία του τμήματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3·

 

2.  Η Επιτροπή δημοσιεύει ευρωπαϊκό χάρτη του οδικού δικτύου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ο οποίος είναι προσβάσιμος μέσω του διαδικτύου και αναδεικνύει τις τρεις διαφορετικές κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3·

 

3.  Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν και καθιστούν προσιτά στο κοινό όλα τα σχετικά έγγραφα, τα οποία επηρεάζουν την ασφάλεια της υποδομής, καθώς και τις διατάξεις περί παραχωρήσεων εντός του πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Άρθρο 6 στ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6 στ

 

Εθελοντική αναφορά

 

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνικό σύστημα για το σκοπό εθελοντικής υποβολής αναφοράς, προσβάσιμο ηλεκτρονικά από όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου, προκειμένου να διευκολύνουν τη συλλογή των στοιχείων των περιστατικών που μεταδίδονται από τους χρήστες του οδικού δικτύου και τα οχήματα, καθώς και κάθε άλλη σχετική με την ασφάλεια πληροφορία την οποία ο αναφέρων θεωρεί ότι συνιστά πραγματικό ή δυνητικό κίνδυνο για την ασφάλεια των οδικών υποδομών·

 

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι λεπτομέρειες και οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συλλέγονται σε εθνική βάση δεδομένων, υποβάλλονται σε επεξεργασία, αναλύονται σε εύθετο χρόνο και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, αξιολογούνται για την εκτέλεση των διαδικασιών όπως ορίζεται στα άρθρα 5, 6 και 6α·

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο) – στοιχείο α (νέο)

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5β.  Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

 

α)   η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, προγράμματα εκπαίδευσης για ελεγκτές οδικής ασφάλειας, εάν δεν υφίστανται ήδη, θεσπίζονται μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2011.

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εγκρίνουν προγράμματα εκπαίδευσης για ελεγκτές οδικής ασφάλειας Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει ελάχιστες απαιτήσεις βάσει των βέλτιστων πρακτικών των κρατών μελών. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των πιο ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου, οι υποδομές για πεζούς και ποδήλατα θα πρέπει να αποτελούν τμήμα των προγραμμάτων εκπαίδευσης για την οδική ασφάλεια·

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των οδικών αξόνων της Ένωσης, η Επιτροπή καθορίζει σύστημα ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, το οποίο καλύπτει, μεταξύ άλλων, τα υπάρχοντα έργα στον τομέα της ασφάλειας των οδικών υποδομών και τις αποδεδειγμένες τεχνολογίες στον τομέα της οδικής ασφάλειας·

Προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των οδικών αξόνων της Ένωσης, η Επιτροπή καθορίζει σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, το οποίο καλύπτει, μεταξύ άλλων, προγράμματα εκπαίδευσης για την οδική ασφάλεια, τα υπάρχοντα έργα στον τομέα της ασφάλειας των οδικών υποδομών και τις αποδεδειγμένες τεχνολογίες στον τομέα της οδικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων για τον εντοπισμό της οδικής σηματοδότησης τόσο από τους οδηγούς όσο και από τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με διατάξεις υποβοήθησης του οδηγού. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών όσον αφορά τις μεθοδολογίες ασφαλούς συστήματος μεταξύ επαγγελματιών και της ανταλλαγής πληροφοριών για ελεγκτές οδικής ασφάλειας·

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Άρθρο 11 α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή έως την 31η Οκτωβρίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να εισαχθεί το ΕΤΟΣ το οποίο υπολογίζεται 24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος] και, εν συνεχεία, κάθε τρία έτη σχετικά με το ποσοστό του οδικού δικτύου που αξιολογήθηκε στο πλαίσιο της αξιολόγησης ολόκληρου του οδικού δικτύου τα προηγούμενα τρία έτη και τις επιδόσεις ασφάλειας των οδικών τμημάτων που αξιολογήθηκαν ανά κατηγορία χρηστών του οδικού δικτύου.»·

1.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή έως την 31η Οκτωβρίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να εισαχθεί το ΕΤΟΣ το οποίο υπολογίζεται 24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος] και, εν συνεχεία, κάθε τρία έτη, με βάση κοινή μεθοδολογία, σχετικά με το ποσοστό του οδικού δικτύου που αξιολογήθηκε στο πλαίσιο της αξιολόγησης ολόκληρου του οδικού δικτύου τα προηγούμενα τρία έτη, την κατάσταση προόδου προς την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε εθνικό επίπεδο σε σχέση με τη μείωση των θανάτων και ατυχημάτων, την επικαιροποίηση των εθνικών κατευθυντήριων γραμμών, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των βελτιώσεων όσον αφορά την τεχνολογική πρόοδο και την προστασία των ευάλωτων χρηστών, και τις επιδόσεις ασφάλειας των οδικών τμημάτων που αξιολογήθηκαν ανά κατηγορία χρηστών του οδικού δικτύου·

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Άρθρο 11 α – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Βάσει ανάλυσης των εθνικών εκθέσεων, σε πρώτο βαθμό από [xx/xx/xxx - 24 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής έκθεσης των κρατών μελών] και δύο έτη μετά, η Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και σχετικά με ενδεχόμενα περαιτέρω μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας και πιθανών προσαρμογών στην τεχνική πρόοδο.

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Άρθρο 12 α – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Άσκηση της εξουσιοδότησης

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Άρθρο 12 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 12 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή επί αόριστο χρονικό διάστημα από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 6γ και στο άρθρο 12 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 5 ετών από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Άρθρο 12 α – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 12 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει την εγκυρότητα τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 6γ και στο άρθρο 12 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει την εγκυρότητα τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Άρθρο 12 α – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 12 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν εγείρει αντίρρηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν θα εγείρουν αντίρρηση. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»·

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6γ και το άρθρο 12 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν εγείρει αντίρρηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν θα εγείρουν αντίρρηση. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»·

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Παράρτημα I – τμήμα 2 – στοιχείο ε

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

1α.  Στο τμήμα 2, το σημείο ε) τροποποιείται ως εξής·

ε)  κυκλοφορία (π.χ. όγκος κυκλοφορίας, κατηγοριοποίηση κυκλοφορίας ανά τύπο)·

ε)  κυκλοφορία (π.χ. όγκος κυκλοφορίας, κατηγοριοποίηση κυκλοφορίας ανά τύπο), συμπεριλαμβανομένων εκτιμώμενων ροών πεζών και ποδηλάτων που προσδιορίζονται βάσει της χρήσης παρακείμενης γης·

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Παράρτημα II – τμήμα 1 – στοιχείο ιδ – στοιχείο ii

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  μέτρα για τους ποδηλάτες,

ii)  μέτρα για τους ποδηλάτες, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης εναλλακτικών διαδρομών ή διαχωριστικών διατάξεων από την κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων υψηλής ταχύτητας,

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ – στοιχείο iii α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

iii α)  πυκνότητα και τοποθεσία των διασταυρώσεων για πεζούς και ποδηλάτες,

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ – στοιχείο iii β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

iii β)  μέτρα για τους πεζούς και τους ποδηλάτες στις επηρεαζόμενες οδούς της περιοχής·

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ – στοιχείο iii γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

iii γ)  διαχωρισμός των πεζών και των ποδηλατών από την κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων υψηλής ταχύτητας ή η ύπαρξη άμεσων εναλλακτικών διαδρομών σε οδούς χαμηλότερης κατηγορίας·

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Παράρτημα IIα – τμήμα 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  αυτονόητη χάραξη (δηλ., χάραξη «ευανάγνωστη» από τους οδηγούς

γ)  αυτονόητη χάραξη (δηλ., χάραξη «ευανάγνωστη» από τους χρήστες του οδικού δικτύου

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Παράρτημα IIα – τμήμα 1 – στοιχείο ζ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  ύπαρξη διαβάσεων πεζών.

ζ)  ύπαρξη διαβάσεων πεζών και ποδηλάτων.

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Παράρτημα IIα – τμήμα 3 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  ισόπεδες διασταυρώσεις οδών/σιδηροδρόμων.

ε)  ισόπεδες διασταυρώσεις οδών/σιδηροδρόμων (σημειώνοντας ιδιαίτερα τους τύπους διαβάσεων και εάν αυτές είναι επανδρωμένες, μη επανδρωμένες, χειροκίνητες ή αυτόματες).

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Παράρτημα IIα – τμήμα 6 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  παρόδιοι κίνδυνοι και οριογραμμή οδοστρώματος·

β)  παρόδιοι κίνδυνοι και οριογραμμή οδοστρώματος ή απόσταση από ποδηλατόδρομο·

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Παράρτημα IIα – τμήμα 6 – στοιχείο στ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  συντήρηση, ιδίως κατά τη χειμερινή περίοδο, των χώρων στάθμευσης·

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Παράρτημα IIα – τμήμα – 7 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α.  Γέφυρες και σήραγγες:

 

α)  παρουσία και αριθμός γεφυρών·

 

β)  παρουσία και αριθμός σηράγγων·

 

γ)  ύπαρξη αισθητήρων για έλεγχο εξ αποστάσεως των δομικών επιδόσεων και της σταθερότητας της υποδομής·

 

δ)  οπτικά στοιχεία που αντιπροσωπεύουν κινδύνους για την ασφάλεια της υποδομής.

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Παράρτημα III – σημείο 2 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  παρατηρούμενοι όγκοι κυκλοφορίας ποδηλάτων·

δ)  παρατηρούμενοι όγκοι κυκλοφορίας ποδηλάτων και στις δύο πλευρές, σημειώνοντας «κατά μήκος» ή «διελεύσεως»·

Τροπολογία    56

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Παράρτημα III – σημείο 3 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  Αριθμός και τοποθεσία θανάτων ανά ομάδα χρηστών του οδικού δικτύου

α)  Αριθμός, τοποθεσία και αιτία θανάτων ανά ομάδα χρηστών του οδικού δικτύου

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Παράρτημα III – σημείο 4 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  ύπαρξη συσκευών ITS: ειδοποιήσεις αναμονής, πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων·

δ)  ύπαρξη συσκευών ITS: ειδοποιήσεις αναμονής, πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων, αισθητήρες για την παρακολούθηση των δομικών επιδόσεων·

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Παράρτημα III – τμήμα 6 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Γέφυρες και σήραγγες:

 

α)  παρουσία και αριθμός γεφυρών, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών πληροφοριών·

 

β)  παρουσία και αριθμός των σηράγγων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών πληροφοριών·

 

γ)  ύπαρξη αισθητήρων για έλεγχο εξ αποστάσεως των δομικών επιδόσεων και της σταθερότητας της υποδομής·

 

δ)  οπτικά στοιχεία που αντιπροσωπεύουν κινδύνους για την ασφάλεια της υποδομής.

Τροπολογία    59

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Παράρτημα III – σημείο 7 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  διασταυρώσεις οδών/σιδηροδρόμων.

ε)  διασταυρώσεις οδών/σιδηροδρόμων, (σημειώνοντας ιδιαίτερα τους τύπους διαβάσεων και εάν αυτές είναι επανδρωμένες, μη επανδρωμένες, χειροκίνητες ή αυτόματες).

Τροπολογία    60

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Παράρτημα III – τμήμα 9 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  διαβάσεις πεζών (ισόπεδες διαβάσεις και ανισόπεδη διάβαση)·

α)  διαβάσεις πεζών και ποδηλάτων (ισόπεδες διαβάσεις και ανισόπεδη διάβαση)·

Τροπολογία    61

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Παράρτημα III – σημείο 9 – στοιχείο α α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  διαβάσεις για ποδήλατα (ισόπεδες διαβάσεις και ανισόπεδη διάβαση)·

Τροπολογία    62

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Παράρτημα III – σημείο 9 –στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  διευκολύνσεις για ποδήλατα·

δ)  διευκολύνσεις για ποδήλατα και είδος αυτών των διευκολύνσεων (ποδηλατόδρομοι, ποδηλατολωρίδες, άλλο)·

Τροπολογία    63

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Παράρτημα III – σημείο 9 – στοιχείο στ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  διευκόλυνση διάβασης πεζών σε βραχίονα εισόδου δευτερεύουσας οδού στο δίκτυο.

στ)  διευκολύνσεις διάβασης πεζών και ποδηλάτων σε βραχίονα εισόδου δευτερεύουσας οδού στο δίκτυο·

Τροπολογία    64

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Παράρτημα III – σημείο 9 – στοιχείο στ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  ύπαρξη εναλλακτικών διαδρομών για πεζούς και ποδηλάτες σε περίπτωση μη διαχωρισμένων διευκολύνσεων.

Τροπολογία    65

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2008/96/ΕΚ

Παράρτημα III – σημείο 9 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9α.  Συστήματα πριν και μετά τη σύγκρουση όσον αφορά τραυματισμούς από οδικά ατυχήματα και στοιχεία μετριασμού της σοβαρότητας:

 

α)  Επιχειρησιακά κέντρα δικτύου και άλλες εγκαταστάσεις περιπολίας·

 

β)  Μηχανισμοί γνωστοποίησης των συνθηκών οδήγησης στους χρήστες του οδικού δικτύου για την πρόληψη ατυχημάτων ή συμβάντων·

 

γ)  συστήματα αυτόματης ανίχνευσης συμβάντων(AID): αισθητήρες και κάμερες·

 

δ)  συστήματα διαχείρισης συμβάντων·

 

ε)  συστήματα επικοινωνίας με φορείς άμεσης επέμβασης.

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η εισηγήτρια υποστηρίζει ιδιαίτερα τους γενικούς στόχους της πρότασης η οποία, με τη θέσπιση αλλαγών στην οδηγία 2008/96/ΕΚ, αποσκοπεί στην περαιτέρω μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων και των σοβαρών τραυματισμών στα οδικά δίκτυα της ΕΕ μέσω της βελτίωσης των επιδόσεων ασφάλειας των οδικών υποδομών. Συμφωνεί ότι οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν με τη βελτίωση της διαφάνειας και της παρακολούθησης των διαδικασιών διαχείρισης της ασφάλειας των υποδομών, με τη θέσπιση αξιολογήσεων για ολόκληρο το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων συστηματικών και προορατικών διαδικασιών χαρτογράφησης των κινδύνων, με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής πέραν του δικτύου ΔΕΔ-Μ και με τη θέσπιση γενικών απαιτήσεων επιδόσεων για τις οδικές σημάνσεις και τις οδικές σηματοδοτήσεις, ώστε να προβλεφθεί ευρεία χρήση συνδεδεμένων και αυτοματοποιημένων συστημάτων κινητικότητας στο εγγύς μέλλον.

Επιπλέον, η εισηγήτρια διαπιστώνει ότι περαιτέρω αλλαγές στην παρούσα πρόταση θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακόμη πιο ασφαλείς οδικές υποδομές και σε μελλοντικά περισσότερο βιώσιμη νομοθεσία. Προτείνει να συμπεριληφθούν τμήματα των οδικών σηράγγων, των γεφυρών και των οδικών κόμβων, που δεν καλύπτονται από την οδηγία 2004/54/ΕΚ, καθώς και οι αστικές περιοχές στο πεδίο εφαρμογής, ιδίως όπου οι πρωτογενείς οδοί που διασχίζουν τις εν λόγω αστικές περιοχές χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Επιλέγει επίσης να ενσωματώσει ηλεκτρονικά και ψηφιακά μέσα στα εργαλεία αξιολόγησης, τόσο για την καλύτερη ανάλυση τόσο των τμημάτων των υποδομών με υψηλή συγκέντρωση ατυχημάτων, όσο και για τη συνεχή παρακολούθηση των δομικών επιδόσεων των γεφυρών και των σηράγγων. Προτείνει επίσης να δοθεί η δυνατότητα στους χρήστες του οδικού δικτύου να αναφέρουν οικειοθελώς τις ανησυχίες τους σχετικά με την οδική ασφάλεια στις αρμόδιες αρχές για να διευκολύνουν τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων για την οδική ασφάλεια και, αντιστρόφως, να ενημερώνονται δεόντως από τις αρχές σχετικά με το καθεστώς της υποδομής που χρησιμοποιούν με ειδικές σηματοδοτήσεις και σημάνσεις.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

17.5.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

31.5.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

31.5.2018

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Daniela Aiuto

19.7.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

15.10.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Georgi Pirinski, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Ημερομηνία κατάθεσης

11.1.2019


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

39

+

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

6

-

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

0

0

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου