Menetlus : 2018/0129(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0008/2019

Esitatud tekstid :

A8-0008/2019

Arutelud :

PV 03/04/2019 - 19
CRE 03/04/2019 - 19

Hääletused :

PV 04/04/2019 - 6.14
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0346

RAPORT     ***I
PDF 237kWORD 103k
11.1.2019
PE 628.414v02-00 A8-0008/2019

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/96/EÜ maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta

(COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD))

Transpordi- ja turismikomisjon

Raportöör: Daniela Aiuto

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/96/EÜ maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta

(COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0274),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 91 lõike 1 punkti c, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0196/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Rootsi Riksdagi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt õigusakti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. oktoobri 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A8-0008/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Liidus on seatud strateegiliseks eesmärgiks vähendada 2020. aastaks liiklussurmade arvu 2010. aastaga võrreldes poole võrra ning viia liiklussurmade arv 2050. aastaks nulli lähedale13. Edusammud nende eesmärkide saavutamisel on viimastel aastatel seiskunud.

(1)  Liidus on seatud strateegiliseks eesmärgiks vähendada 2020. aastaks liiklussurmade arvu 2010. aastaga võrreldes poole võrra ning viia liiklussurmade arv 2050. aastaks nulli lähedale13. Edusammud nende eesmärkide saavutamisel on viimastel aastatel seiskunud. Seepärast tuleb kõikidel tasanditel teha suuremaid jõupingutusi 2020. aasta eesmärgi saavutamiseks.

_________________

_________________

13 Komisjoni teatis „Euroopa kui liiklusohutusala: poliitikasuunised liiklusohutuse valdkonnas aastateks 2011–2020 (KOM(2010) 389 (lõplik)).

 

13 Komisjoni teatis „Euroopa kui liiklusohutusala: poliitikasuunised liiklusohutuse valdkonnas aastateks 2011–2020 (COM(2010) 389 (final)).

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Ohutut süsteemi käsitleva lähenemisviisi kohaselt on liiklussurmasid ja raskete vigastustega õnnetusi võimalik suures osas ära hoida. Kõikidel tasanditel tuleks võtta ühine kohustus tagada, et liiklusõnnetused ei põhjustaks raskeid ega surmavaid vigastusi. Eelkõige peaks hästi kavandatud ja nõuetekohaselt hooldatud teed aitama vähendada liiklusõnnetuste toimumise tõenäosust, samal ajal kui „andestavad teed (st teed, mis on kavandatud arukalt, et juhtide eksimustel ei oleks raskeid tagajärgi) peaksid vähendama õnnetuste raskusastet.

(2)  Ohutut süsteemi käsitleva lähenemisviisi kohaselt on liiklussurmasid ja raskete vigastustega õnnetusi võimalik suures osas ära hoida. Kõikidel tasanditel tuleks võtta ühine kohustus tagada, et liiklusõnnetused ei põhjustaks raskeid ega surmavaid vigastusi. Eelkõige peaks hästi kavandatud ja nõuetekohaselt hooldatud ning selgelt märgistatud ja liiklusmärkidega varustatud teed aitama vähendada liiklusõnnetuste toimumise tõenäosust, samal ajal kui „andestavad teed (st teed, mis on kavandatud arukalt, et juhtide eksimustel ei oleks raskeid või surmaga lõppevaid tagajärgi) peaksid vähendama liiklusõnnetuste raskusastet. Komisjon peaks töötama kõigi liikmesriikide kogemustele tuginedes välja suunised „andestavate teeäärsete alade“ rajamiseks ja hooldamiseks.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Üleeuroopalises teedevõrgus rakendatud teetaristu ohutuse korraldamise meetmed on aidanud vähendada liiklussurmade ja raskete vigastuste arvu liidus. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/96/EÜ15 mõju hindamisest ilmneb selgelt, et need liikmesriigid, kes on TEN-T võrgu välistel siseriiklikel teedel rakendanud teetaristu ohutuse korraldamise meetmeid vabatahtlikult, on saanud liiklusohutuse valdkonnas palju paremaid tulemusi kui liikmesriigid, kes neid meetmeid võtnud ei ole.

(4)  Üleeuroopalises teedevõrgus rakendatud teetaristu ohutuse korraldamise meetmed on aidanud vähendada liiklussurmade ja raskete vigastuste arvu liidus. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/96/EÜ15 mõju hindamisest ilmneb selgelt, et need liikmesriigid, kes on TEN-T võrgu välistel siseriiklikel teedel rakendanud teetaristu ohutuse korraldamise meetmeid vabatahtlikult, on saanud liiklusohutuse valdkonnas palju paremaid tulemusi kui liikmesriigid, kes neid meetmeid võtnud ei ole. Seepärast on soovitav, et neid põhimõtteid (teetaristu ohutuse korraldamine) kohaldataks ka Euroopa teedevõrgu muude osade suhtes.

_________________

_________________

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/96/EÜ maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta (ELT L 319, 29.11.2008, lk 59).

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/96/EÜ maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta (ELT L 319, 29.11.2008, lk 59).

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Suur osa liiklusõnnetustest leiab aset väikesel hulgal teedel, kus liiklussagedus ja kiirused on suured ning mida iseloomustab mitmesugune eri kiirusega liiklus. Seepärast peaks direktiivi 2008/96/EÜ kohaldamisala piiratud laiendamine TEN-T võrgu välistele kiirteedele ja põhimaanteedele aitama märkimisväärselt kaasa teetaristu ohutuse suurendamisele.

(5)  Suur osa liiklusõnnetustest leiab aset väikesel hulgal teedel, kus liiklussagedus ja kiirused on suured ning mida iseloomustab mitmesugune eri kiirusega liiklus. Seepärast peaks direktiivi 2008/96/EÜ kohaldamisala piiratud laiendamine TEN-T võrgu välistele kiirteedele ja muudele põhimaanteedele aitama märkimisväärselt kaasa teetaristu ohutuse suurendamisele.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Kohaldamisala sellise laiendamise soovitud mõju tagamiseks on loogiline, et muud põhimaanteed hõlmavad siseriikliku teede liigituse kohaselt kiirtee kategooriast madalama kõige kõrgema kategooriaga teid, mis ühendavad suuremaid linnu või piirkondi.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Riskipõhine kogu võrku hõlmav liiklusohutuse hindamine on osutunud tõhusaks ja tulemuslikuks vahendiks, millega teha kindlaks võrgu lõigud, mille puhul tuleks teha sihipärasem liiklusohutuse hindamine, ja seada investeerimisel prioriteete lähtuvalt kogu võrgu ohutuse suurendamise potentsiaalist. Seepärast tuleks käesoleva direktiiviga hõlmatud kogu teedevõrku süstemaatiliselt hinnata liiklusohutuse suurendamiseks kogu liidus.

(7)  Riskipõhine kogu võrku hõlmav liiklusohutuse hindamine on osutunud tõhusaks ja tulemuslikuks vahendiks, millega teha kindlaks võrgu lõigud, mille puhul tuleks teha sihipärasem liiklusohutuse hindamine, ja seada investeerimisel prioriteete lähtuvalt kogu võrgu ohutuse suurendamise potentsiaalist. Seepärast tuleks käesoleva direktiiviga hõlmatud kogu teedevõrku süstemaatiliselt hinnata, seda ka elektroonilisel teel ja digivahenditega kogutud andmete abil, et suurendada liiklusohutust kogu liidus.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Olemasolevate teede ohutuse suurendamiseks tuleks suunata investeeringud teelõikudele, kus esineb kõige rohkem õnnetusi ja kus võimalus nende arvu vähendada on kõige suurem.

(10)  Olemasolevate teede ohutuse suurendamiseks tuleks tagada sõidukijuhtidele, eriti elukutselistele juhtidele, piisavalt parkimis- ja puhkealasid, mis pakuvad eelkõige mägipiirkondades ja äärealadel sobivaid parkimiskohti igasugustes ilmastikutingimustes, ning suunata investeeringud teelõikudele, kus esineb kõige rohkem õnnetusi ja kus võimalus nende arvu vähendada on kõige suurem.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/54/EÜ16 kohaste teetunnelitega üleeuroopalise teevõrgu lõikudel on õnnetusrisk eriti suur. Selleks et suurendada kogu teevõrgu ohutust, tuleks ette näha kõnealuste teelõikude ühised liiklusohutuse kontrollid, kuhu on kaasatud nii teede kui ka tunnelite eest vastutavad pädevad asutused.

(11)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/54/EÜ16 kohaste teetunnelitega üleeuroopalise teedevõrgu lõikudel on õnnetusrisk eriti suur. Selleks et suurendada käesoleva direktiiviga hõlmatud teedevõrgu ohutust, tuleks ette näha kõnealuste teelõikude ühised liiklusohutuse kontrollid, kuhu on kaasatud nii teede kui ka tunnelite eest vastutavad pädevad asutused.

_________________

_________________

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/54/EÜ tunnelite miinimumohutusnõuete kohta üleeuroopalises teedevõrgus (ELT L 167, 30.4.2004, lk 39).

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/54/EÜ tunnelite miinimumohutusnõuete kohta üleeuroopalises teedevõrgus (ELT L 167, 30.4.2004, lk 39).

Selgitus

Võrgu ohutuse parandamine saab hõlmata üksnes käesoleva direktiivi kohaldamisala, mitte kogu võrku.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  2016. aastal toimus liidus 46 % surmaga lõppenud liiklusõnnetustest vähekaitstud liiklejatega. Kõnealuste liiklejate huvide arvestamine kõigi teetaristu ohutuse korraldamise meetmete puhul peaks seega vähekaitstud liiklejate ohutust suurendama.

(12)  2016. aastal toimus liidus 46 % surmaga lõppenud liiklusõnnetustest vähekaitstud liiklejatega. Kõnealuste liiklejate huvide arvestamine kõigi teetaristu ohutuse korraldamise meetmete puhul ning jalgsi ja jalgrattaga liikumise taristule esitatavate kvaliteedinõuete väljatöötamine peaks seega vähekaitstud liiklejate ohutust suurendama.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Teemärgiste ja liiklusmärkide kujundamine ja hooldamine on teetaristu ohutuse tagamise oluline element, eriti arvestades juhiabisüsteemidega varustatud või kõrgema automatiseerituse tasemega sõidukite arendamist. Seepärast on eriti oluline tagada, et sellised sõidukid tunneksid teetähiseid ja liiklusmärke hõlpsasti ja usaldusväärselt ära.

(13)  Teemärgistuse ja liiklusmärkide kujundamise ja hooldamise minimaalsed toimivusnõuded on teetaristu ohutuse tagamise oluline element, eriti arvestades juhiabisüsteemidega varustatud või kõrgema automatiseerituse tasemega sõidukite arendamist. Seepärast on eriti oluline tagada, et kogu Euroopa teemärgistus ja kõik liiklusmärgid, kaasa arvatud tingimuslikud, oleksid kooskõlas kvaliteedi miinimumstandarditega ning igal juhul nähtavad, tagades et kõik liiklejad ja sellised sõidukid tunneksid neid kõigil Euroopa teedel hõlpsasti ja usaldusväärselt ära. Lisaks tuleks need liidus ühtlustada ja muuta koostalitlusvõimeliseks uue põlvkonna sõidukitele paigaldatud seadmetega. Sarnaselt tuleb transpordisektori uute ohutus- ja digiteerimisstandarditega kohandada ka teisi õigusakte, nagu direktiiv 2004/54/EÜ1 a.

 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/54/EÜ tunnelite miinimumohutusnõuete kohta üleeuroopalises teedevõrgus (ELT L 167, 30.4.2004, lk 39).

 

 

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a)  Ohutuse parandamine on ka raudteesektori prioriteet. Eriti tähtis on toetada investeerimist ristmike ohutusse (nt signalisatsioon, taristu täiustamine). Euroopa Raudteeagentuuri 2014. aasta aruande kohaselt toimus liidus 2012. aastal 114 000 raudteeületuskohal 573 olulist õnnetust, mille tagajärjel sai 369 inimest surma ja 339 tõsiselt vigastada. Sellest tulenevalt tuleks liidu tasandil kindlaks teha kõrge ohutusriski tasemega raudteeületuskohad, et investeerida nende täiustamisse, ning pikas perspektiivis tuleks need asendada sildade ja tunnelitega.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 b)  Kvaliteetsed liiklusmärgid ja märgistus on olulised, et toetada sõidukijuhte ning ühendatud ja automatiseeritud sõidukeid. Teemärgistus ja liiklusmärgid peaksid vastama minimaalsetele toimivusnõuetele, et lihtsustada ühendatud ja automatiseeritud liikuvussüsteemide kasutuselevõttu. Eelistatav oleks ühtlustatud lähenemisviis kogu liidus, kooskõlas liiklusmärkide ja -signaalide 1968. aasta Viini konventsiooniga.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Läbipaistvuse ja usaldusväärsuse suurendamiseks tuleks peamistest tulemusnäitajatest aru anda.

(14)  Läbipaistvuse ja usaldusväärsuse suurendamiseks tuleks ühtsel metoodikal põhinevatest peamistest tulemusnäitajatest aru anda, et liiklejad teaksid taristu seisukorda ja suureneks nende üldine teadlikkus.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(17 a)  Komisjon peaks kaaluma direktiivi 2004/54/EÜ (tunnelite miinimumohutusnõuete kohta) läbivaatamist 2021. aastaks ning uue seadusandliku ettepaneku vastuvõtmist sildade miinimumohutusnõuete kohta.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Direktiiv 2008/96/EÜ

Artikkel 1 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Käesolevat direktiivi kohaldatakse üleeuroopalisse teedevõrku kuuluvate projekteeritavate, ehitatavate või kasutusel olevate kiirteede ja põhimaanteede suhtes.

2.  Käesolevat direktiivi kohaldatakse projekteeritavate, ehitatavate või kasutusel olevate üleeuroopalisse teedevõrku kuuluvate teede ning kiirteede ja põhimaanteede suhtes, sealhulgas teelõikude suhtes, mis on ehitatud sildadele, ja teelõikude suhtes, mis läbivad tunneleid.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Direktiiv 2008/96/EÜ

Artikkel 1 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Samuti kohaldatakse käesolevat direktiivi lõikega 2 hõlmamata selliste teede ja infrastruktuuriprojektide suhtes, mis asuvad väljaspool linnapiirkondi ja mille valmimisel on täies ulatuses või osaliselt kasutatud liidu rahalisi vahendeid.“;

3.  Samuti kohaldatakse käesolevat direktiivi lõikega 2 hõlmamata selliste teede ja infrastruktuuriprojektide suhtes, mis asuvad väljaspool linnapiirkondi ja mille valmimisel on täies ulatuses või osaliselt kasutatud liidu rahalisi vahendeid.“;

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b

Direktiiv 2008/96/EÜ

Artikkel 2 – punkt 2b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2b.  „põhimaantee“ – tee, mis ei ole kiirtee ja mis ühendab suuremaid linnu ja/või piirkondi või mõlemaid ja mis on sellisena määratletud Euroopa riiklike kaardistamis- ja katastriasutuste kaardiandmebaasis EuroRegionalMap;

2b.  „põhimaantee“ – tee, mis ühendab suuremaid linnu või piirkondi või mõlemaid ja mis kuulub siseriikliku teede liigituse kohaselt kiirtee kategooriast madalamasse kõige kõrgemasse kategooriasse;

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b

Direktiiv 2008/96/EÜ

Artikkel 2 – punkt 2c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2c.  „kogu võrku hõlmav liiklusohutuse hindamine“ – käesoleva direktiivi kohaldamisalasse jääva teedevõrgu ohutuse hindamine, et luua võrdlusalus õnnetuste toimumise ja nende raskusastme riski jaoks;

2c.  „kogu võrku hõlmav liiklusohutuse hindamine“ – käesoleva direktiivi kohaldamisalasse jääva teedevõrgu ohutuse objektiivne, faktidel põhinev hindamine, et luua võrdlusalus õnnetuste toimumise ja nende raskusastme riski ning suure õnnetuste arvuga teelõikude jaoks;

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c

Direktiiv 2008/96/EÜ

Artikkel 2 – punkt 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  punkt 5 jäetakse välja;

välja jäetud

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt d

Direktiiv 2008/96/EÜ

Artikkel 2 – punkt 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  „ohutustaseme kindlaksmääramine“ – olemasoleva teedevõrgu osade klassifitseerimine kategooriatesse vastavalt nende objektiivselt mõõdetud sisseehitatud ohutusele;

6.  „ohutustaseme kindlaksmääramine“ – olemasoleva teedevõrgu osade, sealhulgas käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate teede ääres asuvate parkimisalade klassifitseerimine kategooriatesse vastavalt nende objektiivselt mõõdetud ohutustasemele ja seal registreeritud surmaga lõppenud liiklusõnnetustele;

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt d

Direktiiv 2008/96/EÜ

Artikkel 2 – punkt 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  „liiklusohutuse kontrollimine“ – olemasoleva tee või teelõigu sihipärane kohapealne kontroll, et teha kindlaks ohtlikud tingimused, vead ja defektid, mis suurendavad õnnetuste ja vigastuste riski;

7.  „liiklusohutuse kontrollimine“ – olemasoleva tee, sealhulgas käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate teede ääres asuvate parkimisalade, või teelõigu sihipärane kohapealne kontroll, et teha kindlaks ohtlikud tingimused, sealhulgas hooajalised tingimused, vead ja defektid, mis suurendavad õnnetuste ja vigastuste riski;

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Direktiiv 2008/96/EÜ

Artikkel 4 – lõige 6 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  artiklisse 4 lisatakse lõige 6:

 

6a.  Komisjon koostab projekteerimisetapi esialgse auditi raames suunised „andestavate teeäärsete alade“ ning „iseselgitavate ja isereguleerivate teede“ rajamiseks ja hooldamiseks, tuginedes kõigi liikmesriikide kogemustele.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2008/96/EÜ

Artikkel 5 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid tagavad, et käesoleva direktiiviga hõlmatud kogu kasutuseloleva teevõrgu suhtes kohaldatakse kogu võrku hõlmavat liiklusohutuse hindamist. Kogu võrku hõlmav liiklusohutuse hindamine hõlmab visuaalset kontrolli, liiklussageduse ja varasemate õnnetuste andmete analüüsi ning õnnetuste toimumise ja nende raskusastme riski hindamist. Liikmesriigid tagavad, et esimene hindamine viiakse läbi hiljemalt 2025. aastal. Järgnevaid kogu võrku hõlmavaid liiklusohutuse hindamisi tehakse piisavalt sagedasti, et tagada piisav ohutustase, kuid vähemalt iga viie aasta järel.

1.  Liikmesriigid tagavad, et käesoleva direktiiviga hõlmatud kogu kasutuseloleva teedevõrgu suhtes kohaldatakse kogu võrku hõlmavat liiklusohutuse hindamist. Kogu võrku hõlmav liiklusohutuse hindamine hõlmab visuaalset kontrolli, liiklussageduse, varasemate õnnetuste andmete, suure õnnetuste arvuga teelõikude ohutustaseme määramise, spetsiaalsete seiremeetodite abil kogutud andmete ja vastavalt artiklile 6f liiklejate edastatud asjakohaste teadete analüüsi ning õnnetuste toimumise ja nende raskusastme riski hindamist, võrreldes neid tulemusi. Liikmesriigid tagavad, et esimene hindamine viiakse läbi hiljemalt 2024. aastal. Järgnevaid kogu võrku hõlmavaid liiklusohutuse hindamisi tehakse piisavalt sagedasti, et tagada piisav ohutustase ja õnnetustega seotud analüüsimine, kuid vähemalt iga viie aasta järel.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2008/96/EÜ

Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Komisjon avaldab suunised, mille järgi määratakse kindlaks süstemaatiliste kogu võrku hõlmavate liiklusohutuse hindamiste ja kõrge riskiga teelõikude kontrolli metoodika.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2008/96/EÜ

Artikkel 5 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Lõikes 1 osutatud hindamise alusel klassifitseerivad liikmesriigid kõik teevõrgu lõigud vähemalt kolme kategooriasse vastavalt nende sisseehitatud ohutusele.

3.  Lõikes 1 osutatud hindamise alusel klassifitseerivad liikmesriigid kõik teedevõrgu lõigud kolme kategooriasse vastavalt nende sisseehitatud ohutusele.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2008/96/EÜ

Artikkel 5 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Liikmesriigid tagavad asjakohaste tähiste paigaldamise liiklejate hoiatamiseks teetaristu lõikudel, kus tehakse teetöid ja mis võivad ohustada liiklejate turvalisust. Tähiste hulka kuuluvad ka ohutusse kaugusse paigaldatavad päeval ja öösel nähtavad tähised, mis vastavad liiklusmärkide ja -signaalide 1968. aasta Viini konventsiooni sätetele.

5.  Liikmesriigid tagavad liiklejate teavitamise suure õnnetuste arvuga teelõigust ning asjakohaste ja vajalike märkide ja märgistuse paigaldamise liiklejate hoiatamiseks teetaristu lõikudel, kus tehakse teetöid ja mis võivad ohustada liiklejate turvalisust. Tähiste hulka kuuluvad ka ohutusse kaugusse paigaldatavad päeval ja öösel nähtavad tähised, mis vastavad liiklusmärkide ja -signaalide 1968. aasta Viini konventsiooni sätetele.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt c

Direktiiv 2008/96/EÜ

Artikkel 6 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid tagavad direktiivi 2004/54/EÜ kohaste tunnelitega teevõrgu lõikude ohutuse ühiste liiklusohutuse kontrollidega, kuhu on kaasatud käesoleva direktiivi ja direktiivi 2004/54/EÜ rakendamise eest vastutavad pädevad asutused. Ühiseid liiklusohutuse kontrolle tehakse vähemalt iga kolme aasta järel.

3.  Liikmesriigid tagavad direktiivi 2004/54/EÜ kohaste tunnelitega teedevõrgu lõikude ohutuse ühiste liiklusohutuse kontrollidega, kuhu on kaasatud käesoleva direktiivi ja direktiivi 2004/54/EÜ rakendamise eest vastutavad pädevad asutused. Ühiseid liiklusohutuse kontrolle tehakse piisavalt sagedasti, et tagada piisav ohutustase, kuid vähemalt iga kolme aasta järel.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 2008/96/EÜ

Artikkel 6a – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid tagavad, et parandusmeetmete võtmisel keskendutakse teelõikudele, millel on madal ohutustase ja mis pakuvad võimaluse rakendada väga kulutõhusaid meetmeid.

3.  Liikmesriigid tagavad, et parandusmeetmete võtmisel keskendutakse eelkõige teelõikudele, millel on madal ohutustase ja mis pakuvad võimaluse rakendada väga kulutõhusaid meetmeid.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 2008/96/EÜ

Artikkel 6a – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Liikmesriigid tagavad igal juhul sekkumise ja hoolduse piisava taseme, et tagada taristu ohutus kogu teedevõrgus, ning kehtestavad menetlused ja kavad viivitamatuks sekkumiseks, kui kontrollide ja kogu võrku hõlmava liiklusohutuse hindamise tulemused näitavad tõsist ohutusriski.

 

Naaberliikmesriigid tagavad päästeteenistuste tulemusliku kooskõlastamise ja koostöö tunnelite ja sildade piiriülestes lõikudes toimuvate õnnetuste korral.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 2008/96/EÜ

Artikkel 6a – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liikmesriigid koostavad riskipõhise prioriteetse tegevuskava ja ajakohastavad seda korrapäraselt, et jälgida kindlakstehtud parandusmeetmete rakendamist. Tegevuskava koostamisel seavad liikmesriigid prioriteediks teelõigud, mis võimaldavad liiklusohutust oluliselt suurendada, võttes arvesse kulutõhusust.

4.  Liikmesriigid koostavad riskipõhise prioriteetse tegevuskava ja ajakohastavad seda korrapäraselt, kuid hiljemalt ühe aasta jooksul pärast direktiivi jõustumist, et jälgida kindlakstehtud parandusmeetmete rakendamist. Tegevuskava koostamisel seavad liikmesriigid prioriteediks teelõigud, mis võimaldavad liiklusohutust oluliselt suurendada, võttes arvesse kulutõhusust.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 2008/96/EÜ

Artikkel 6b – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et vähekaitstud liiklejate vajadusi võetakse arvesse artiklites 3 kuni 6 sätestatud meetmete rakendamisel.

Liikmesriigid tagavad, et vähekaitstud liiklejate vajadusi võetakse arvesse artiklites 3 kuni 6 sätestatud meetmete rakendamisel ning teede projekteerimisel ja hooldamisel. Komisjon peaks töötama välja kvaliteedinõuded.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 2008/96/EÜ

Artikkel 6c – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid tagavad, et teemärgiste ja liiklusmärkide kujundamine ja hooldamine vastab nõuetele, et neid tunneksid hõlpsasti ja usaldusväärselt ära nii inimestest juhid kui ka juhiabisüsteemidega varustatud või kõrgema automatiseerituse tasemega sõidukid.

1.  Liikmesriigid tagavad, et teemärgistus ja liiklusmärgid on nõuetele vastavalt kujundatud, järgides kõrgeid kvaliteedistandardeid, ning igal juhul nähtavad, paigaldatud ja hooldatud nii, et neid tunneksid hõlpsasti ja usaldusväärselt ära nii inimestest juhid kui ka juhiabisüsteemidega varustatud või kõrgema automatiseerituse tasemega sõidukid.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 2008/96/EÜ

Artikkel 6c – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjon töötab välja üldised toimimisnõuded, et hõlbustada teemärgiste ja liiklusmärkide äratuntavust. Selleks võtab komisjon vastu rakendusakti kooskõlas artikli 13 lõikes 2 osutatud menetlusega.

2.  Komisjon töötab välja minimaalsed toimivusnõuded, et hõlbustada teemärgistuse ja liiklusmärkide äratuntavust ning parandada nende ühenduvust ja koostalitlusvõimet ühendatud ja automatiseeritud sõidukitele paigaldatud koostoimeliste intelligentsete transpordisüsteemide (C-ITS) seadmetega. Teemärgistuse ja liiklusmärkide ühtlustamiseks kehtestab komisjon 2020. aastaks ühised Euroopa standardid kooskõlas liiklusmärkide ja -signaalide 1968. aasta Viini konventsiooni sätetega.

 

Lisaks loob komisjon Euroopa keskregistri kõigi ELis kasutatavate liiklusmärkide ja lisatähiste jaoks. Selleks võtab komisjon kooskõlas artikliga 12a vastu delegeeritud õigusaktid.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 2008/96/EÜ

Artikkel 6e (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 6e

 

Teavitamine ja läbipaistvus

 

1.  Liikmesriigid tagavad, et teedevõrgu iga lõigu alguspunktis esitatakse asjakohane teave, et teavitada liiklejaid teelõigu kehtivast kategooriast vastavalt artikli 5 lõikele 3.

 

2.  Komisjon avaldab käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluva teedevõrgu Euroopa kaardi, mis on kättesaadav internetis ja milles eristatakse kolme eri kategooriat vastavalt artikli 5 lõikele 3.

 

3.  Liikmesriigid avaldavad ja teevad üldsusele kättesaadavaks kõik taristu ohutust mõjutavad asjakohased dokumendid, mis on seotud riigihangete raames antud kontsessioonidega.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 2008/96/EÜ

Artikkel 6f (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 6f

 

Vabatahtlik teatamine

 

1.  Liikmesriigid seavad sisse vabatahtliku teatamise riikliku süsteemi, mis on internetis kõigile liiklejatele kättesaadav, et hõlbustada liiklejate ja sõidukite edastatud juhtumite üksikasjade kogumist ning muu ohutusega seotud teabe kogumist, mis teataja arvates ohustab või võib ohustada maanteede taristu ohutust.

 

2.  Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 osutatud üksikasjad ja teave kogutakse riiklikku andmebaasi, neid töödeldakse ja analüüsitakse õigel ajal ning vajaduse korral hinnatakse, et viia läbi artiklites 5, 6 ja 6a sätestatud menetlused.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 b (uus) – alapunkt a (uus)

Direktiiv 2008/96/EÜ

Artikkel 9 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 b)  artiklit 9 muudetakse järgmiselt:

 

(a)   lõige 1 asendatakse järgmisega:

1.   Liikmesriigid tagavad, et liiklusohutuse audiitoritele ette nähtud koolituse õppekavad, kui neid veel ei ole, võetakse vastu hiljemalt 19. detsembril 2011.

1.   Liikmesriigid tagavad liiklusohutuse audiitoritele ette nähtud koolituse õppekavade vastuvõtmise. Komisjon peaks töötama välja miinimumnõuded, lähtudes liikmesriikide parimatest tavadest. Et tagada kõige vähem kaitstud liiklejate vajaduste arvessevõtmine, peaks liiklusohutuse koolituse õppekava hõlmama ka jalgsi ja jalgrattaga liikumise taristut.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Direktiiv 2008/96/EÜ

Artikkel 10 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks et suurendada liiklusohutust liidu teedel, seab komisjon sisse liikmesriikidevahelise parimate tavade vahetamise süsteemi, mis hõlmab muu hulgas ka olemasolevaid teeinfrastruktuuri ohutuse projekte ja töökindlaks osutunud liiklusohutustehnoloogiat.

Selleks et suurendada liiklusohutust liidu teedel, seab komisjon sisse liikmesriikidevahelise teabe ja parimate tavade vahetamise süsteemi, mis hõlmab muu hulgas ka liiklusohutuse koolituse õppekava, olemasolevaid teetaristu ohutuse projekte ja töökindlaks osutunud liiklusohutustehnoloogiat, sealhulgas süsteeme liiklusmärkide tuvastamiseks nii juhtide kui ka juhiabisüsteemidega varustatud sõidukite poolt. Ergutada tuleks ohutu süsteemi metoodika alaste kogemuste vahetamise hõlbustamist spetsialistide vahel ja liiklusohutuse audiitorite teabevahetuse hõlbustamist.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Direktiiv 2008/96/EÜ

Artikkel 11a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid esitavad hiljemalt 31. oktoobril [väljaannete talitus, palun lisada AASTA: 24 kuud pärast jõustumist] ja seejärel iga kolme aasta järel komisjonile aruande, milles märgitakse kolme viimase aasta jooksul tehtud kogu võrku hõlmava liiklusohutuse hindamisega hõlmatud hinnatud teevõrgu osakaal ja esitatakse hinnatud teelõikude ohutustase liiklejate kategooriate kaupa.

1.  Liikmesriigid esitavad hiljemalt 31. oktoobril [väljaannete talitus, palun lisada AASTA: 24 kuud pärast jõustumist] ja seejärel iga kolme aasta järel komisjonile ühtsel metoodikal põhineva aruande, milles märgitakse kolme viimase aasta jooksul tehtud kogu võrku hõlmava liiklusohutuse hindamisega hõlmatud hinnatud teedevõrgu osakaal, edusammud riiklikul tasandil liiklussurmade ja õnnetuste arvu vähenemise alal püstitatud eesmärkide saavutamisel ja riiklike suuniste ajakohastamisel, sealhulgas eelkõige edusammud tehnoloogilise arengu ja vähekaitstud liiklejate kaitse alal, ning esitatakse hinnatud teelõikude ohutustase liiklejate kategooriate kaupa.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Direktiiv 2008/96/EÜ

Artikkel 11a – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Liikmesriikide aruannete analüüsile tuginedes koostab ja esitab komisjon esimest korda hiljemalt [xx.xx.xxx – 24 kuud pärast liikmesriikide aruannete esitamise tähtpäeva] ja seejärel kahe aasta järel Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande direktiivi rakendamise kohta, eriti seoses lõikes 1 osutatud elementidega, ja võimalike edasiste meetmete kohta, sealhulgas käesoleva direktiivi muutmine ja võimalikud kohandamised tehnika arenguga.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10

Direktiiv 2008/96/EÜ

Artikkel 12a – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Delegeeritud õigusaktid

Delegeeritud volituste rakendamine

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10

Direktiiv 2008/96/EÜ

Artikkel 12a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev].

2.  Artiklites 6c ja 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates [käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10

Direktiiv 2008/96/EÜ

Artikkel 12a – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Euroopa Parlament või nõukogu võib artiklis 12 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklites 6c ja 12 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10

Direktiiv 2008/96/EÜ

Artikkel 12a – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Artikli 12 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

6.  Artiklite 6c ja 12 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Direktiiv 2008/96/EÜ

I lisa – punkt 2 – alapunkt e

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(1 a)  punkti 2 alapunkti e muudetakse järgmiselt:

e)  liiklus (nt liiklusmaht, liikluse kategoriseerimine sõidukitüüpide kaupa);

e)  liiklus (nt liiklusmaht, liikluse kategoriseerimine sõidukitüüpide kaupa), sealhulgas jalakäijate ja jalgratturite hinnanguline arv, mis on kindlaks määratud kõrvalkinnistute iseärasusi arvestades;

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b

Direktiiv 2008/96/EÜ

II lisa – punkt 1 – alapunkt n – alapunkt ii

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ii)  jalgrattureid käsitlevad sätted;

ii)  jalgrattureid käsitlevad sätted, sealhulgas alternatiivsete marsruutide olemasolu või eraldatus suure kiirusega mootorsõidukiliiklusest;

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b

Direktiiv 2008/96/EÜ

II lisa – punkt 1 – alapunkt n – alapunkt iii a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

iii a)  jalakäijate ja jalgratturite teeületuskohtade tihedus ja asukoht;

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b

Direktiiv 2008/96/EÜ

II lisa – punkt 1 – alapunkt n – alapunkt iii b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

iii b)  piirkonna mõjutatud teedel liikuvaid jalakäijaid ja jalgrattureid käsitlevad sätted;

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b

Direktiiv 2008/96/EÜ

II lisa – punkt 1 – alapunkt n – alapunkt iii c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

iii c)  jalakäijate ja jalgratturite eraldatus suure kiirusega mootorsõidukiliiklusest või alternatiivsete otsemarsruutide olemasolu madalama klassi teedel;

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2008/96/EÜ

IIa lisa – punkt 1 – alapunkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  arusaadav tee kulgemine (st trassi tajutavus juhtide seisukohast);

c)  arusaadav tee kulgemine (st trassi tajutavus liiklejate seisukohast);

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2008/96/EÜ

IIa lisa – punkt 1 – alapunkt g

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

g)  ülekäiguradade olemasolu.

g)  ülekäiguradade ja jalgratturite teeületuskohtade olemasolu.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2008/96/EÜ

IIa lisa – punkt 3 – alapunkt e

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  raudteeülesõidukohad.

e)  raudteeülesõidukohad (eelkõige märkida ülesõidukoha liik ja kas see on mehitatud, mehitamata, käsijuhitav või automatiseeritud).

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2008/96/EÜ

IIa lisa – punkt 6 – alapunkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  teeäärsed ohud ja kaugus sõidutee äärest;

b)  teeäärsed ohud ja kaugus sõidutee või jalgrattatee äärest;

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2008/96/EÜ

IIa lisa – punkt 6 – alapunkt f a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

f a)  parkimisalade hooldamine, eriti talvetingimustes.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2008/96/EÜ

IIa lisa – punkt 7 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 a.  Sillad ja tunnelid:

 

a)  sildade olemasolu ja arv;

 

b)  tunnelite olemasolu ja arv;

 

c)  taristu ehitusliku seisundi ja stabiilsuse kaugkontrolli sensorite olemasolu;

 

d)  visuaalsed elemendid, mis kujutavad endast taristu jaoks ohutusriski.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2008/96/EÜ

III lisa – punkt 2 – alapunkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  jalgratturite arv;

d)  jalgratturite arv mõlemal pool teed, märkides, kas nad sõidavad piki teed või ületavad teed;

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2008/96/EÜ

III lisa – punkt 3 – alapunkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  surmajuhtumite arv ja toimumiskoht liiklejarühmade kaupa;

a)  surmajuhtumite arv, toimumiskoht ja põhjus liiklejarühmade kaupa;

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2008/96/EÜ

III lisa – punkt 4 – alapunkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  intelligentsete transpordisüsteemide olemasolu: teated ummikute kohta, muutuva teabega märgid;

d)  intelligentsete transpordisüsteemide olemasolu: teated ummikute kohta, muutuva teabega märgid, ehitusliku seisundi seire sensorid;

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2008/96/EÜ

III lisa – punkt 6 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a.  Sillad ja tunnelid:

 

a)  sildade olemasolu ja arv ning asjakohane teave nende kohta;

 

b)  tunnelite olemasolu ja arv ning asjakohane teave nende kohta;

 

c)  taristu ehitusliku seisundi ja stabiilsuse kaugkontrolli sensorite olemasolu;

 

d)  visuaalsed elemendid, mis kujutavad endast taristu jaoks ohutusriski.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2008/96/EÜ

III lisa – punkt 7 – alapunkt e

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  raudteeülesõidukohtade olemasolu.

e)  raudteeülesõidukohtade olemasolu (eelkõige märkida ülesõidukoha liik ja kas see on mehitatud, mehitamata, käsijuhitav või automatiseeritud).

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2008/96/EÜ

III lisa – punkt 9 – alapunkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  ülekäigurada (sama- ja eritasandiline);

a)  ülekäigurajad ja jalgratturite teeületuskohad (sama- ja eritasandilised);

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2008/96/EÜ

III lisa – punkt 9 – alapunkt a a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a)  jalgratturite teeületuskohad (sama- ja eritasandilised);

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2008/96/EÜ

III lisa – punkt 9 – alapunkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  jalgrattarajatised;

d)  jalgrattarajatised ja nende liik (jalgrattateed, jalgrattarajad, muud);

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2008/96/EÜ

III lisa – punkt 9 – alapunkt f

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f)  ülekäigurada kõrvalteel põhiteega liitumiskohas.

f)  ülekäigurajad ja jalgratturite teeületuskohad kõrvalteel põhiteega liitumiskohas.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2008/96/EÜ

III lisa – punkt 9 – alapunkt f a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

f a)  alternatiivsete marsruutide olemasolu jalakäijate ja jalgratturite jaoks, kui eraldatud rajatised puuduvad.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2008/96/EÜ

III lisa – punkt 9 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

9 a.  Kokkupõrke eelsed/järgsed süsteemid liiklusvigastuste vähendamiseks ja elemendid nende raskusastme vähendamiseks:

 

a)  võrgu operatiivkeskused ja muud patrullrajatised;

 

b)  mehhanismid liiklejate teavitamiseks sõidutingimustest, et hoida ära õnnetusi või vahejuhtumeid;

 

c)  vahejuhtumite automaatse tuvastamise süsteemid: sensorid ja kaamerad;

 

d)  vahejuhtumite ohjamise süsteemid;

 

e)  süsteemid hädaabiteenistustega suhtlemiseks.

(1)

Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


SELETUSKIRI

Raportöör toetab kindlalt direktiivi 2008/96/EÜ muutmiseks esitatud ettepaneku üldeesmärke. Ettepanekuga soovitakse teetaristu ohutusnäitajate täiustamise kaudu vähendada veelgi liiklusõnnetustes hukkunute arvu ning raskeid vigastusi ELi teedevõrgus. Ta nõustub, et eesmärke saab saavutada teetaristu ohutuse korraldamise menetluste läbipaistvuse ja järelmeetmete parandamisega, kogu võrku hõlmava hindamise, kaasa arvatud süsteemse ja ennetava riskide kaardistamise menetluse kasutuselevõtmisega, kohaldamisala laiendamisega TEN-T võrgust kaugemale ning teemärgistuse ja liiklusmärkide üldiste toimivusnõuete kehtestamisega, et olla valmis ühendatud ja automatiseeritud liikuvussüsteemide laialdaseks kasutamiseks lähitulevikus.

Lisaks võivad raportööri arvates praeguse ettepaneku täiendavad muudatused tuua kaasa veelgi ohutuma teetaristu ja tulevikukindlama õigusakti. Ta teeb ettepaneku lisada kohaldamisalasse maanteetunnelite, sildade ja ristmike osad, mis ei ole hõlmatud direktiiviga 2004/54/EÜ, ning linnapiirkonnad, eriti kui neid linnapiirkondi läbivaid põhimaanteid rahastatakse ELi eelarvest. Samuti soovib ta lisada hindamisvahendite hulka elektroonilised ja digivahendid, et paremini analüüsida taristu õnnetusterohkeid osi ning pidevalt jälgida sildade ja tunnelite ehituslikku seisundit. Lisaks teeb ta ettepaneku anda liiklejatele võimalus teatada vastutavatele asutustele vabatahtlikult liiklusohutusega seotud muredest, et lihtsustada liiklusohutuse võimalike riskide tuvastamist, ning vastupidi, et asutused teavitaksid sobivalt liiklejaid kasutatava taristu seisundist eriotstarbeliste märkide ja märgistuste abil.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamine

Viited

COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD)

EP-le esitamise kuupäev

17.5.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

31.5.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

31.5.2018

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Daniela Aiuto

19.7.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

15.10.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.1.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

39

6

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Georgi Pirinski, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Esitamise kuupäev

11.1.2019


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

39

+

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

6

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 25. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika