MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamisesta

  11.1.2019 - (COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD)) - ***I

  Liikenne- ja matkailuvaliokunta
  Esittelijä: Daniela Aiuto


  Menettely : 2018/0129(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0008/2019
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0008/2019
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamisesta

  (COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0274),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan c alakohdan sekä 91 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0196/2018),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

  –  ottaa huomioon Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

  –  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. lokakuuta 2018 antaman lausunnon[1],

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

  –  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A8-0008/2018),

  1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  Tarkistus    1

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 1 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (1)  Unionin strateginen tavoite on puolittaa vuoteen 2020 mennessä liikennekuolemien määrä vuoden 2010 tasosta ja päästä niistä lähes kokonaan eroon vuoteen 2050 mennessä (”nollavisio”)13. Edistyminen näiden tavoitteiden saavuttamisessa on kuitenkin pysähtynyt viime vuosina.

  (1)  Unionin strateginen tavoite on puolittaa vuoteen 2020 mennessä liikennekuolemien määrä vuoden 2010 tasosta ja päästä niistä lähes kokonaan eroon vuoteen 2050 mennessä (”nollavisio”)13. Edistyminen näiden tavoitteiden saavuttamisessa on kuitenkin pysähtynyt viime vuosina. Tämän vuoksi kaikilla tasoilla tarvitaan suurempia ponnistuksia, jotta vuoden 2020 tavoite voidaan saavuttaa.

  _________________

  _________________

  13 Komission tiedonanto ”Kohti eurooppalaista tieliikenneturvallisuusaluetta: tieliikenneturvallisuuden poliittiset suuntaviivat 2011–2020” (KOM(2010) 389 lopull.).

   

  13 Komission tiedonanto ”Kohti eurooppalaista tieliikenneturvallisuusaluetta: tieliikenneturvallisuuden poliittiset suuntaviivat 2011–2020” (KOM(2010) 389 lopull.).

  Tarkistus    2

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2)  Safe System -lähestymistavan mukaan liikenneonnettomuuksista johtuvat kuolemat ja vakavat vammautumiset ovat suurelta osin ehkäistävissä. Kaikilla tasoilla olisi oltava yhteinen vastuu varmistaa, että liikenneonnettomuudet eivät johda vakaviin loukkaantumisiin tai kuolemiin. Teiden hyvä suunnittelu ja asianmukainen ylläpito voivat vähentää liikenneonnettomuuksien todennäköisyyttä. Jos tiet suunnitellaan älykkäästi siten, että ajovirheistä ei välittömästi ole vakavia seurauksia (”forgiving roads”), onnettomuuksien vakavuusasteen pitäisi vähentyä.

  (2)  Safe System -lähestymistavan mukaan liikenneonnettomuuksista johtuvat kuolemat ja vakavat vammautumiset ovat suurelta osin ehkäistävissä. Kaikilla tasoilla olisi oltava yhteinen vastuu varmistaa, että liikenneonnettomuudet eivät johda vakaviin loukkaantumisiin tai kuolemiin. Teiden hyvä suunnittelu ja asianmukainen ylläpito sekä selkeät merkinnät ja liikennemerkit voivat vähentää liikenneonnettomuuksien todennäköisyyttä. Jos tiet suunnitellaan älykkäästi siten, että ajovirheistä ei välittömästi ole vakavia tai kohtalokkaita seurauksia (”forgiving roads”), liikenneonnettomuuksien vakavuusasteen pitäisi vähentyä. Komission olisi laadittava kaikista jäsenvaltioista saatujen kokemusten perusteella suuntaviivoja ”myötäävien tienvarsien” rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi.

  Tarkistus    3

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4)  Euroopan laajuisessa verkossa toteutetut tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnan menettelyt ovat auttaneet vähentämään liikennekuolemia ja vakavia loukkaantumisia unionissa. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/96/EY15 vaikutuksia arvioitaessa on käynyt selvästi ilmi, että jäsenvaltiot, jotka ovat soveltaneet tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnan periaatteita vapaaehtoiselta pohjalta Euroopan laajuisen liikenneverkon ulkopuolisilla kansallisilla teillään, ovat saavuttaneet huomattavasti paremman turvallisuustason kuin jäsenvaltiot, jotka eivät tee niin.

  (4)  Euroopan laajuisessa verkossa toteutetut tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnan menettelyt ovat auttaneet vähentämään liikennekuolemia ja vakavia loukkaantumisia unionissa. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/96/EY15 vaikutuksia arvioitaessa on käynyt selvästi ilmi, että jäsenvaltiot, jotka ovat soveltaneet tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnan periaatteita vapaaehtoiselta pohjalta Euroopan laajuisen liikenneverkon ulkopuolisilla kansallisilla teillään, ovat saavuttaneet huomattavasti paremman turvallisuustason kuin jäsenvaltiot, jotka eivät tee niin. Tämän vuoksi on suotavaa, että tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallintaa koskevia periaatteita sovelletaan myös muihin Euroopan tieverkon osiin.

  _________________

  _________________

  15 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/96/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta (EUVL L 319, 29.11.2008, s. 59).

  15 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/96/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta (EUVL L 319, 29.11.2008, s. 59).

  Tarkistus    4

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5)  Suuri osa liikenneonnettomuuksia tapahtuu pienellä osalla tiestöä. Nämä ovat teitä, joilla liikennemäärät ja nopeudet ovat suuria ja joilla liikkuu erilaista liikennettä erilaisilla nopeuksilla. Sen vuoksi direktiivin 2008/96/EY soveltamisalan rajoitetun laajentamisen moottoriteihin ja TEN-T-verkon ulkopuolisiin pääteihin pitäisi edistää merkittävästi tieinfrastruktuurin turvallisuuden parantamista koko unionissa.

  (5)  Suuri osa liikenneonnettomuuksia tapahtuu pienellä osalla tiestöä. Nämä ovat teitä, joilla liikennemäärät ja nopeudet ovat suuria ja joilla liikkuu erilaista liikennettä erilaisilla nopeuksilla. Sen vuoksi direktiivin 2008/96/EY soveltamisalan rajoitetun laajentamisen moottoriteihin ja muihin TEN-T-verkon ulkopuolisiin pääteihin pitäisi edistää merkittävästi tieinfrastruktuurin turvallisuuden parantamista koko unionissa.

  Tarkistus    5

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (5 a)  Jotta voidaan varmistaa, että soveltamisalan laajentamisella on tavoiteltu vaikutus, on loogista lukea muihin pääteihin ne suurimmat kaupungit tai alueet yhdistävät tiet, jotka kuuluvat kansallisessa tieluokituksessa ylimpään tieluokkaan luokan ”moottoritie” jälkeen.

  Tarkistus    6

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 7 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (7)  Riskinarviointiin perustuva koko verkon laajuinen arviointi on osoittautunut tehokkaaksi ja toimivaksi välineeksi tunnistaa verkon osat, joihin olisi kohdistettava yksityiskohtaisempia tieturvallisuustarkastuksia. Lisäksi se auttaa priorisoimaan investointeja sen suhteen, miten tarkastuksilla voitaisiin parhaiten tuottaa koko verkon laajuisia parannuksia turvallisuuteen. Koko tämä direktiivin kattamaa tieverkkoa olisi sen vuoksi arvioitava järjestelmällisesti, jotta voidaan parantaa tieliikenteen turvallisuutta kaikkialla unionissa.

  (7)  Riskinarviointiin perustuva koko verkon laajuinen arviointi on osoittautunut tehokkaaksi ja toimivaksi välineeksi tunnistaa verkon osat, joihin olisi kohdistettava yksityiskohtaisempia tieturvallisuustarkastuksia. Lisäksi se auttaa priorisoimaan investointeja sen suhteen, miten tarkastuksilla voitaisiin parhaiten tuottaa koko verkon laajuisia parannuksia turvallisuuteen. Koko tämä direktiivin kattamaa tieverkkoa olisi sen vuoksi arvioitava järjestelmällisesti, myös sähköisin ja digitaalisin keinoin kerättyjen tietojen avulla, jotta voidaan parantaa tieliikenteen turvallisuutta kaikkialla unionissa.

  Tarkistus    7

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 10 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (10)  Jo käytössä olevien teiden turvallisuustasoa olisi parannettava suuntaamalla investointeja niihin tieosuuksiin, joilla onnettomuuksia tapahtuu eniten ja joilla niitä voidaan vähentää eniten.

  (10)  Jo käytössä olevien teiden turvallisuustasoa olisi parannettava tarjoamalla kuljettajille, erityisesti ammattikuljettajille, tarpeeksi pysäköinti- ja levähdysalueita, joissa on riittävästi pysäköintitilaa, erityisesti vuoristo- ja syrjäseutualueilla kaikissa sääolosuhteissa, ja suuntaamalla investointeja niihin tieosuuksiin, joilla onnettomuuksia tapahtuu eniten ja joilla niitä voidaan vähentää eniten.

  Tarkistus    8

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 11 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/54/EY16 soveltamisalaan kuuluviin Euroopan laajuisen tieverkon tunneleihin yhteydessä olevilla tieverkon osuuksilla on erityisen korkea onnettomuusriski. Sen vuoksi näillä tieosuuksilla olisi otettava käyttöön yhteisiä tieturvallisuustarkastuksia, joihin osallistuvat sekä teiden että tunnelien osalta toimivaltaiset viranomaiset, jotta voidaan parantaa koko tieverkon turvallisuutta.

  (11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/54/EY16 soveltamisalaan kuuluviin Euroopan laajuisen tieverkon tunneleihin yhteydessä olevilla tieverkon osuuksilla on erityisen korkea onnettomuusriski. Sen vuoksi näillä tieosuuksilla olisi otettava käyttöön yhteisiä tieturvallisuustarkastuksia, joihin osallistuvat sekä teiden että tunnelien osalta toimivaltaiset viranomaiset, jotta voidaan parantaa tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvan tieverkon turvallisuutta.

  _________________

  _________________

  16 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/54/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan laajuisen tieverkon tunnelien turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 167, 30.4.2004, s. 39).

  16 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/54/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan laajuisen tieverkon tunnelien turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 167, 30.4.2004, s. 39).

  Perustelu

  Tieverkon turvallisuuden parantaminen voi koskea vain tämän direktiivin soveltamisalaa, ei koko tieverkkoa.

  Tarkistus    9

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 12 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (12)  Suojattomien tienkäyttäjien osuus tieliikenteen kuolonuhreista unionissa oli 46 prosenttia vuonna 2016. Näiden käyttäjien turvallisuutta teillä voitaisiin parantaa varmistamalla heidän etujensa huomioon ottaminen kaikissa tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallintamenettelyissä.

  (12)  Suojattomien tienkäyttäjien osuus tieliikenteen kuolonuhreista unionissa oli 46 prosenttia vuonna 2016. Näiden käyttäjien turvallisuutta teillä voitaisiin parantaa varmistamalla heidän etujensa huomioon ottaminen kaikissa tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallintamenettelyissä ja kehittämällä jalankulku- ja pyöräilyinfrastruktuurin laatuvaatimuksia.

  Tarkistus    10

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 13 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (13)  Tiemerkintöjen ja liikennemerkkien suunnittelu ja ylläpito on tärkeä osa tieliikenneturvallisuuden varmistamista, erityisesti kun otetaan huomioon kuljettajaa avustavilla järjestelmillä varustettujen tai pitkälle automatisoitujen ajoneuvojen kehittäminen. Erityisesti on tarpeen varmistaa, että tällaiset ajoneuvot tunnistavat tiemerkinnät ja liikennemerkit helposti ja luotettavasti.

  (13)  Tiemerkintöjen ja liikennemerkkien suunnittelua ja ylläpitoa koskevat suorituskyvyn vähimmäisvaatimukset ovat tärkeä osa tieliikenneturvallisuuden varmistamista, erityisesti kun otetaan huomioon kuljettajaa avustavilla järjestelmillä varustettujen tai pitkälle automatisoitujen ajoneuvojen kehittäminen. Erityisesti on tarpeen varmistaa, että kaikki eurooppalaiset tiemerkinnät ja liikennemerkit, myös ehdolliset tiemerkinnät ja liikennemerkit, täyttävät laatua koskevat vähimmäisvaatimukset ja näkyvät kaikissa olosuhteissa, millä varmistetaan, että kaikki tienkäyttäjät ja tällaiset ajoneuvot tunnistavat ne helposti ja luotettavasti kaikilla Euroopan teillä. Lisäksi ne olisi yhdenmukaistettava unionissa ja niistä olisi tehtävä yhteentoimivia uuden sukupolven ajoneuvoihin asennettujen laitteiden kanssa. Tällä tavoin myös muut säädökset, kuten direktiivi 2004/541 a, on mukautettava uusiin turvallisuusstandardeihin ja liikennealan digitalisaatioon.

   

  1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/54/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan laajuisen tieverkon tunnelien turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 167, 30.4.2004, s. 39).

   

   

  Tarkistus    11

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (13 a)  Turvallisuuden parantaminen on ensisijaisen tärkeää rautatiealalla. Erityisen tärkeää on lisätä investointeja rautatieristeysten turvallisuuteen (eli merkkivalolaitteisiin ja infrastruktuurien parantamiseen). Euroopan rautatieviraston vuoden 2014 raportin mukaan vuonna 2012 unionin 114 000 tasoristeyksessä tapahtui 573 merkittävää onnettomuutta, joissa kuoli 369 henkilöä ja loukkaantui vakavasti 339 henkilöä. Siksi on määriteltävä unionin tasolla tasoristeykset, jotka ovat huomattava turvallisuusriski, jotta voidaan investoida näiden infrastruktuurien parantamiseen, jotka on pitkällä aikavälillä korvattava silloilla ja alikulkutunneleilla.

  Tarkistus    12

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (13 b)  Korkealaatuiset liikennemerkit ja tiemerkinnät tarjoavat erittäin tärkeää tukea kuljettajille sekä verkottuneille ja automaattisille ajoneuvoille. Olisi asetettava tiemerkintöjä ja liikennemerkkejä koskevia yleisiä suorituskykytavoitteita, joilla helpotetaan verkkoon liitettyjen ja automatisoitujen liikkumisjärjestelmien käyttöönottoa. Kaikkialla unionissa olisi sovellettava liikennemerkeistä ja -opasteista vuonna 1968 tehdyn Wienin yleissopimuksen mukaista yhdenmukaistettua lähestymistapaa.

  Tarkistus    13

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 14 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (14)  Avoimuuden vuoksi ja vastuullisuuden parantamiseksi olisi raportoitava keskeisistä tulosindikaattoreista.

  (14)  Avoimuuden vuoksi ja vastuullisuuden parantamiseksi olisi raportoitava yhteisen menetelmän perusteella keskeisistä tulosindikaattoreista, jotta tienkäyttäjille tiedotetaan ja heidän yleistä tietoisuuttaan infrastruktuurin tilasta lisätään.

  Tarkistus    14

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (17 a)  Komission olisi harkittava tunnelien turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin 2004/54/EY tarkistamista vuoteen 2021 mennessä ja harkittava uuden lainsäädäntöehdotuksen antamista siltojen turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista.

  Tarkistus    15

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  1 artikla – 2 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Tätä direktiiviä sovelletaan Euroopan laajuisen tieverkon teihin sekä moottoriteihin ja pääteihin riippumatta siitä, ovatko ne suunnitteluvaiheessa, rakenteilla vai jo käytössä.

  2.  Tätä direktiiviä sovelletaan Euroopan laajuisen tieverkon teihin sekä moottoriteihin ja pääteihin, myös silloille rakennettuihin tieosuuksiin ja tunneleiden kautta kulkeviin tieosuuksiin riippumatta siitä, ovatko ne suunnitteluvaiheessa, rakenteilla vai jo käytössä.

  Tarkistus    16

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  1 artikla – 3 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Tätä direktiiviä sovelletaan myös teihin ja tieinfrastruktuurihankkeisiin, jotka eivät kuulu 2 kohdan soveltamisalaan ja sijaitsevat kaupunkialueiden ulkopuolella ja jotka toteutetaan kokonaan tai osittain unionin rahoituksella.”;

  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

  Tarkistus    17

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  2 artikla – 2 b alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  2 b.  ’päätiellä’ tarkoitetaan tietä, joka ei ole moottoritie mutta yhdistää suuria kaupunkeja tai alueita tai molempia ja joka on määritelty päätieksi Euroopan kansallisten kartoitus- ja maarekisterivirastojen tuottamassa EuroRegionalMap-aineistossa;

  2 b.  ’päätiellä’ tarkoitetaan tietä, joka yhdistää suuria kaupunkeja tai alueita tai molempia ja joka kuuluu kansallisessa tieluokituksessa ylimpään tieluokkaan luokan ”moottoritie” jälkeen.

  Tarkistus    18

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  2 artikla – 2 c alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  2 c.  ’verkon laajuisella tiearvioinnilla’ tarkoitetaan tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvan tieverkon turvallisuuden arviointia onnettomuuksien ja vaikutusten vakavuuksien riskiä koskevan vertailuanalyysin toteuttamiseksi;”;

  2 c.  ’verkon laajuisella tiearvioinnilla’ tarkoitetaan tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvan tieverkon turvallisuuden tosiasioihin perustuvaa objektiivista arviointia onnettomuuksien ja vaikutusten vakavuuksien riskiä koskevan vertailuanalyysin toteuttamiseksi ja onnettomuusalttiiden tieosuuksien kartoittamiseksi;”;

  Tarkistus    19

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  2 artikla – 5 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  poistetaan 5 kohta;

  Poistetaan.

  Tarkistus    20

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  2 artikla – 6 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  6.  ’turvallisuusluokittelulla’ tarkoitetaan nykyisen tieverkon osien luokittelua niiden objektiivisesti mitatun sisäänrakennetun turvallisuuden mukaan;

  6.  ’turvallisuusluokittelulla’ tarkoitetaan nykyisen tieverkon osien, tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla teillä olevat pysäköintialueet mukaan lukien, luokittelua niiden objektiivisesti mitatun, kuolemaan johtaneita onnettomuuksia koskevan kertomuksen mukaisen turvallisuustason mukaan;

  Tarkistus    21

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  2 artikla – 7 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  7.  ’tieturvallisuustarkastuksella’ tarkoitetaan olemassa olevan tien tai tieosuuden paikan päällä tehtävää kohdennettua tarkastusta sellaisten vaarallisten olosuhteiden, vikojen ja puutteiden yksilöimiseksi, jotka lisäävät onnettomuuksien ja loukkaantumisten riskiä;”;

  7.  ’tieturvallisuustarkastuksella’ tarkoitetaan olemassa olevan tien, tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla teillä olevat pysäköintialueet mukaan lukien, tai tieosuuden paikan päällä tehtävää kohdennettua tarkastusta sellaisten vaarallisten olosuhteiden, vuodenaikaan liittyvät olosuhteet mukaan lukien, vikojen ja puutteiden yksilöimiseksi, jotka lisäävät onnettomuuksien ja loukkaantumisten riskiä;”;

  Tarkistus    22

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

  Direktiivi 2008/96/EY

  4 artikla – 6 a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a)  Lisätään 4 artiklaan 6 kohta seuraavasti:

   

  6 a.  Komissio laatii kaikista jäsenvaltioista saatujen kokemusten perusteella suuntaviivat ”myötäävien tienvarsien” ja ”käyttäjää ohjaavien teiden” rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi suunnitteluvaiheen alustavassa tarkastuksessa.

  Tarkistus    23

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  5 artikla – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että koko tämän direktiivin kattamasta käytössä olevasta tieverkosta tehdään verkon laajuinen tiearviointi. Verkon laajuisiin tiearviointeihin on sisällyttävä silmämääräinen tarkastus, liikennemäärien ja aikaisempien onnettomuustietojen analysointi sekä onnettomuuksien ja vaikutusten vakavuuden riskin arviointi. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ensimmäinen arviointi tehdään viimeistään vuonna 2025. Seuraavat verkon laajuiset tiearvioinnit on tehtävä riittävän usein, jotta voidaan varmistaa riittävä turvallisuustaso, ja joka tapauksessa vähintään joka viides vuosi.

  1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että koko tämän direktiivin kattamasta käytössä olevasta tieverkosta tehdään verkon laajuinen tiearviointi. Verkon laajuisiin tiearviointeihin on sisällyttävä silmämääräinen tarkastus, liikennemäärien ja aikaisempien onnettomuustietojen analysointi, onnettomuusalttiiden tieosuuksien luokittelu, erityisiä seurantamenetelmiä soveltamalla kerätyt tiedot, 6 f artiklassa tarkoitetut tienkäyttäjien toimittamat asiaankuuluvat raportit, sekä onnettomuuksien ja vaikutusten vakavuuden riskin arviointi, joita käytetään näiden tulosten vertailemisessa. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ensimmäinen arviointi tehdään viimeistään vuonna 2024. Seuraavat verkon laajuiset tiearvioinnit on tehtävä riittävän usein, jotta voidaan varmistaa riittävä turvallisuustaso ja onnettomuuksien analysointi, ja joka tapauksessa vähintään joka viides vuosi.

  Tarkistus    24

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  5 artikla – 2 a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a.  Komissio julkaisee suuntaviivat koko tieverkon laajuisia järjestelmällisiä arviointeja ja korkean riskin tieosuuksien tarkastuksia koskevan menetelmän määrittämiseksi.

  Tarkistus    25

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  5 artikla – 3 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tulosten perusteella jäsenvaltioiden on luokiteltava kaikki tieverkon osuudet vähintään kolmeen luokkaan niiden sisäänrakennetun turvallisuuden mukaan.

  3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tulosten perusteella jäsenvaltioiden on luokiteltava kaikki tieverkon osuudet kolmeen luokkaan niiden sisäänrakennetun turvallisuuden mukaan.

  Tarkistus    26

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  5 artikla – 5 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tienkäyttäjiä varoitetaan asianmukaisin liikennemerkein niistä tieinfrastruktuurin osuuksista, joita ollaan kunnostamassa ja jotka voivat näin ollen vaarantaa tienkäyttäjien turvallisuuden. Tällaisilla merkeillä tarkoitetaan myös sekä päivä- että yöaikaan näkyviä merkkejä, jotka on asetettu turvallisen välimatkan päähän, ja niiden on oltava liikennemerkeistä ja -opasteista vuonna 1968 tehdyn Wienin yleissopimuksen määräysten mukaisia.

  5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tienkäyttäjille tiedotetaan onnettomuusalttiista tieosuuksista ja että tienkäyttäjiä varoitetaan tarkoituksenmukaisin ja asianmukaisin liikennemerkein ja merkinnöin niistä tieinfrastruktuurin osuuksista, joita ollaan kunnostamassa ja jotka voivat näin ollen vaarantaa tienkäyttäjien turvallisuuden. Tällaisilla merkeillä tarkoitetaan myös sekä päivä- että yöaikaan näkyviä merkkejä, jotka on asetettu turvallisen välimatkan päähän, ja niiden on oltava liikennemerkeistä ja -opasteista vuonna 1968 tehdyn Wienin yleissopimuksen määräysten mukaisia.

  Tarkistus    27

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  6 artikla – 3 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava direktiiviin 2004/54/EY soveltamisalaan kuuluviin tunneleihin yhteydessä olevien tieosuuksien turvallisuus yhteisillä tieturvallisuustarkastuksilla, joihin osallistuvat tämän direktiivin ja direktiivin 2004/54/EY täytäntöönpanoon osallistuvat toimivaltaiset tahot. Yhteiset tieturvallisuustarkastukset on tehtävä vähintään joka kolmas vuosi.”;

  3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava direktiiviin 2004/54/EY soveltamisalaan kuuluviin tunneleihin yhteydessä olevien tieosuuksien turvallisuus yhteisillä tieturvallisuustarkastuksilla, joihin osallistuvat tämän direktiivin ja direktiivin 2004/54/EY täytäntöönpanoon osallistuvat toimivaltaiset tahot. Yhteiset tieturvallisuustarkastukset on tehtävä riittävän usein, jotta voidaan varmistaa riittävä turvallisuustaso, ja joka tapauksessa vähintään joka kolmas vuosi.”;

  Tarkistus    28

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  6 a artikla – 3 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että korjaustoimet kohdennetaan tieosuuksiin, joiden turvallisuustaso on alhainen ja jotka tarjoavat mahdollisuuden toteuttaa toimenpiteitä, joiden kustannus-hyötysuhde on korkea.

  3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että korjaustoimet kohdennetaan ensisijaisesti tieosuuksiin, joiden turvallisuustaso on alhainen ja jotka tarjoavat mahdollisuuden toteuttaa toimenpiteitä, joiden kustannus-hyötysuhde on korkea.

  Tarkistus    29

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  6 a artikla – 3 a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 a.  Jäsenvaltioiden on joka tapauksessa varmistettava riittävä toimien toteuttamisen ja ylläpidon taso, jotta ne voivat taata koko tieverkon infrastruktuurin turvallisuuden, ja niiden on otettava käyttöön menettelyt ja suunnitelmat, jotta voidaan puuttua välittömästi asiaan, jos tarkastusten ja koko verkon laajuisen tieverkon arvioinnin tulokset osoittavat vakavan turvallisuusriskin.

   

  Naapurijäsenvaltioiden on varmistettava pelastuspalvelujen toimiva koordinointi ja yhteistyö tunneleiden ja siltojen rajat ylittävillä tieosuuksilla tapahtuvien onnettomuuksien varalta.

  Tarkistus    30

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  6 a artikla – 4 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Jäsenvaltioiden on laadittava ja päivitettävä säännöllisesti riskiperusteinen priorisoitu toimintasuunnitelma päätettyjen korjaavien toimien täytäntöönpanon seuraamiseksi. Toimintasuunnitelman laadinnassa jäsenvaltioiden on asetettava etusijalle tieosuudet, joilla tieturvallisuutta voidaan parantaa merkittävästi toimilla, joilla on hyvä kustannus-hyötysuhde.

  4.  Jäsenvaltioiden on laadittava ja päivitettävä säännöllisesti, mutta viimeistään vuoden kuluessa direktiivin voimaantulosta, riskiperusteinen priorisoitu toimintasuunnitelma päätettyjen korjaavien toimien täytäntöönpanon seuraamiseksi. Toimintasuunnitelman laadinnassa jäsenvaltioiden on asetettava etusijalle tieosuudet, joilla tieturvallisuutta voidaan parantaa merkittävästi toimilla, joilla on hyvä kustannus-hyötysuhde.

  Tarkistus    31

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  6 b artikla – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että suojattomien tienkäyttäjien tarpeet otetaan huomioon 3–6 artiklassa säädettyjen menettelyjen täytäntöönpanossa.”;

  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että suojattomien tienkäyttäjien tarpeet otetaan huomioon 3–6 artiklassa säädettyjen menettelyjen täytäntöönpanossa ja teiden suunnittelussa ja ylläpidossa. Komission olisi laadittava laatuvaatimuksia.

  Tarkistus    32

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  6 c artikla – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tiemerkinnät ja liikennemerkit suunnitellaan ja niitä ylläpidetään asianmukaisesti siten, että ne ovat helposti ja luotettavasti sekä ihmiskuljettajien että kuljettajaa avustavilla järjestelmillä varustettujen tai pitkälle automatisoitujen ajoneuvojen tunnistettavissa.

  1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tiemerkinnät ja liikennemerkit suunnitellaan korkeiden laatuvaatimusten mukaisesti ja että ne näkyvät kaikissa olosuhteissa ja ne sijoitetaan ja niitä ylläpidetään asianmukaisesti siten, että ne ovat helposti ja luotettavasti sekä ihmiskuljettajien että kuljettajaa avustavilla järjestelmillä varustettujen tai pitkälle automatisoitujen ajoneuvojen tunnistettavissa.

  Tarkistus    33

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  6 c artikla – 2 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Komissio laatii yleiset suorituskykyvaatimukset tiemerkintöjen ja liikennemerkkien tunnistamisen helpottamiseksi. Tätä varten komissio antaa täytäntöönpanoasetuksen 13 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

  2.  Komissio laatii suorituskykyä koskevat vähimmäisvaatimukset tiemerkintöjen ja liikennemerkkien tunnistamisen helpottamiseksi ja jotta voidaan parantaa niiden yhteenliitettävyyttä ja yhteentoimivuutta verkottuneisiin ja automaattisiin ajoneuvoihin asennettujen C-ITS-laitteiden kanssa. Komissio vahvistaa vuoteen 2022 mennessä yhteiset eurooppalaiset standardit tiemerkintöjen ja liikennemerkkien yhdenmukaistamiseksi liikennemerkeistä ja -opasteista vuonna 1968 tehdyn Wienin yleissopimuksen mukaisesti.

   

  Lisäksi komissio perustaa keskitetyn eurooppalaisen rekisterin kaikille EU:ssa käytetyille liikennemerkeille ja lisämerkeille. Tätä varten komissio hyväksyy delegoituja säädöksiä 12 a artiklan mukaisesti.

  Tarkistus    34

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  6 e artikla (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  6 e artikla

   

  Tiedotus ja avoimuus

   

  1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tieverkoston jokaisen osuuden alussa annetaan asianmukaiset tiedot, jotta tienkäyttäjät saavat tiedon 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta tieosuuden luokasta;

   

  2.  Komissio julkaisee tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvasta tieverkosta eurooppalaisen kartan, joka on saatavilla verkossa ja jossa tuodaan esille 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut kolme eri luokkaa;

   

  3.  Jäsenvaltioiden on julkaistava ja asetettava yleisön saataville kaikki infrastruktuurin turvallisuuteen vaikuttavat asiaankuuluvat asiakirjat, jotka liittyvät käyttöoikeussäännöksiin julkisten hankintojen yhteydessä.

  Tarkistus    35

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  6 f artikla (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  6 f artikla

   

  Vapaaehtoinen raportointi

   

  1.  Jäsenvaltioiden on perustettava vapaaehtoista raportointia varten kansallinen järjestelmä, joka on sähköisesti kaikkien tienkäyttäjien käytettävissä ja joka helpottaa tienkäyttäjien ja ajoneuvojen toimittamien poikkeamien sekä muiden sellaisten turvallisuuteen liittyvien tietojen keräämistä, jotka ilmoittajan mielestä aiheuttavat todellisen tai mahdollisen vaaran tieinfrastruktuurin turvallisuudelle;

   

  2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitetut tiedot kerätään kansalliseen tietokantaan, käsitellään ja analysoidaan hyvissä ajoin ja tarvittaessa arvioidaan 5, 6 ja 6 a artiklassa vahvistettujen menettelyjen toteuttamiseksi;

  Tarkistus    36

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta (uusi) – a alakohta (uusi)

  Direktiivi 2008/96/EY

  9 artikla – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  5 b)  Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

   

  a)   korvataan 1 kohta seuraavasti:

  1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että turvallisuusauditoijien koulutusohjelmat vahvistetaan viimeistään 19 päivänä joulukuuta 2011, jos niitä ei ole vielä olemassa.

  1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vahvistetaan turvallisuusauditoijien koulutusohjelmat. Komission olisi laadittava jäsenvaltioiden parhaisiin käytäntöihin perustuvia vähimmäisvaatimuksia. Sen varmistamiseksi, että suojattomimpien tienkäyttäjien tarpeet otetaan huomioon, jalankulku- ja pyöräilyinfrastruktuurin olisi kuuluttava tieturvallisuuden koulutusohjelmiin.”

  Tarkistus    37

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  10 artikla – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Komissio perustaa unionin teiden turvallisuuden parantamiseksi järjestelmän, jossa vaihdetaan jäsenvaltioiden kesken parhaita käytäntöjä, jotka koskevat muun muassa olemassa olevan tieinfrastruktuurin turvallisuushankkeita ja hyväksi havaittua tieturvallisuustekniikkaa.”;

  Komissio perustaa unionin teiden turvallisuuden parantamiseksi järjestelmän, jossa vaihdetaan jäsenvaltioiden kesken tietoja ja parhaita käytäntöjä, jotka koskevat muun muassa tieturvallisuuden koulutusohjelmaa, olemassa olevan tieinfrastruktuurin turvallisuushankkeita ja hyväksi havaittua tieturvallisuustekniikkaa, mukaan lukien järjestelmät, joiden avulla kuljettajat ja kuljettajaa avustavilla järjestelmillä varustetut ajoneuvot tunnistavat liikennemerkit. Toimijoiden välistä Safe System -menetelmiä koskevien kokemusten vaihtoa ja tieturvallisuusauditoijien välistä tiedonvaihtoa olisi helpotettava.

  Tarkistus    38

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  11 a artikla – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä lokakuuta [Julkaisutoimisto: lisätään VUOSI, joka on 24 kuukautta voimaantulosta] ja sen jälkeen joka kolmas vuosi kertomus verkon laajuisessa tiearvioinnissa arvioidun tieverkon prosenttiosuudesta kolmen edeltävän vuoden ajalta sekä arvioitujen tieosuuksien turvallisuusluokituksesta tienkäyttäjäryhmittäin.”;

  1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä lokakuuta [Julkaisutoimisto: lisätään VUOSI, joka on 24 kuukautta voimaantulosta] ja sen jälkeen joka kolmas vuosi yhteisen menetelmän perusteella laadittu kertomus verkon laajuisessa tiearvioinnissa arvioidun tieverkon prosenttiosuudesta kolmen edeltävän vuoden ajalta, etenemisestä kansallisella tasolla asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa mitattuna kuolonuhrien ja onnettomuuksien määrän vähenemisenä, kansallisten suuntaviivojen ajantasaistamisesta, myös erityisesti teknologian kehityksessä ja suojattomien tienkäyttäjien suojelemisessa aikaansaaduista parannuksista, sekä arvioitujen tieosuuksien turvallisuusluokituksesta tienkäyttäjäryhmittäin.”;

  Tarkistus    39

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  11 a artikla – 1 a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a.  Kansallisista kertomuksista ensimmäisen kerran ... päivään ...kuuta ... mennessä [24 kuukautta jäsenvaltioiden kertomusten toimittamiselle asetetun määräajan jälkeen] ja sen jälkeen kahden vuoden kuluttua tehdyn analyysin perusteella komissio laatii ja toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen direktiivin täytäntöönpanosta, erityisesti 1 kohdassa tarkoitetuista osatekijöistä, sekä mahdollisista jatkotoimenpiteistä, mukaan lukien tämän direktiivin tarkistaminen ja mahdollinen mukauttaminen tekniikan kehitykseen.

  Tarkistus    40

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  12 a artikla – otsikko

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Delegoidut säädökset

  Siirretyn säädösvallan käyttäminen

  Tarkistus    41

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  12 a artikla – 2 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Siirretään komissiolle [tämän direktiivin voimaantulopäivästä] alkaen määräämättömäksi ajaksi valta antaa 12 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

  2.  Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän direktiivin voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 c artiklassa ja 12 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

  Tarkistus    42

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  12 a artikla – 3 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 12 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

  3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 c ja 12 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

  Tarkistus    43

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  12 a artikla – 6 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  6.  Edellä olevan 12 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”;

  6.  Edellä olevan 6 c ja 12 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”;

  Tarkistus    44

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite I – 1 kohta – 1 a kohta (uusi)

  Direktiivi 2008/96/EY

  Liite I – 2 kohta – e alakohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  1 a)  Muutetaan 2 jakson e alakohta seuraavasti:

  e)  liikenne (esimerkiksi liikennemäärät, liikenteen koostumus);

  e)  liikenne (esimerkiksi liikennemäärät, liikenteen koostumus), mukaan lukien arvioidut jalankulkija- ja polkupyörävirrat lähialueiden maankäytön perusteella;

  Tarkistus    45

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite I – 3 kohta – 2 alakohta – b alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  Liite II – 1 kohta – n alakohta – ii alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  ii)  pyöräilijöitä koskevat säännökset,

  ii)  pyöräilijöitä koskevat säännökset, mukaan lukien mahdollisuus käyttää vaihtoehtoisia reittejä tai kulkea erillään suurten nopeuksien moottoriajoneuvoliikenteestä,

  Tarkistus    46

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite I – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  Liite II – 1 kohta – n alakohta – iii a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  iii a)  jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitettujen risteyksien tiheys ja sijainti,

  Tarkistus    47

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite I – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  Liite II – 1 kohta – n alakohta – iii b alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  iii b)  alueen teillä liikkuvia jalankulkijoita ja pyöräilijöitä koskevat säännökset,

  Tarkistus    48

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite I – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  Liite II – 1 kohta – n alakohta – iii c alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  iii c)  jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden erottaminen suurten nopeuksien moottoriajoneuvoliikenteestä tai suorat vaihtoehtoiset reitit alemman luokan teillä,

  Tarkistus    49

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite I – 1 kohta – 3 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  Liite II a – 1 kohta – c alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  käyttäjää ohjaava tien suuntaus (eli tien suuntauksen ”ymmärrettävyys” kuljettajien kannalta);

  c)  käyttäjää ohjaava tien suuntaus (eli tien suuntauksen ”ymmärrettävyys” tienkäyttäjien kannalta);

  Tarkistus    50

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite I – 1 kohta – 3 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  Liite II a – 2 kohta – g alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  g)  suojatiet.

  g)  suojatiet ja pyöräilijöiden ylityskohdat.

  Tarkistus    51

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite I – 1 kohta – 3 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  Liite II a – 3 kohta – e alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  e)  tasoristeykset.

  e)  tasoristeykset (erityisesti risteyksen tyyppi ja se, onko risteys puomillinen, puomiton ja manuaalisesti vai automaattisesti ohjattu).

  Tarkistus    52

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite I – 1 kohta – 3 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  Liite II a – 6 kohta – b alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  tienvarren vaaratekijät ja etäisyys ajoradan reunasta;

  b)  tienvarren vaaratekijät ja etäisyys ajoradan tai pyörätien reunasta;

  Tarkistus    53

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite I – 1 kohta – 3 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  Liite II a – 6 kohta – f a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  f a)  pysäköintialueiden ylläpito, erityisesti talviolosuhteissa;

  Tarkistus    54

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite I – 1 kohta – 3 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  Liite II a – 7 a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  7 a.  Sillat ja tunnelit:

   

  a)  mahdollisten siltojen lukumäärä;

   

  b)  mahdollisten tunneleiden lukumäärä;

   

  c)  mahdolliset anturilaitteet rakenteellisen suorituskyvyn ja infrastruktuurin vakauden kaukohavainnointia varten;

   

  d)  visuaaliset elementit, jotka esittävät infrastruktuurin turvallisuudelle aiheutuvia riskejä.

  Tarkistus    55

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite I – 1 kohta – 4 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  Liite III – 2 kohta – d alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  d)  todetut polkupyörien määrät;

  d)  todetut polkupyörien määrät kummallakin puolella, sekä ”suuntaisesti” että ”yli”;

  Tarkistus    56

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite I – 1 kohta – 4 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  Liite III – 3 kohta – a alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  kuolonuhrien määrä ja kuolonuhreja vaatineet onnettomuuspaikat tienkäyttäjäryhmien mukaan

  a)  kuolonuhreja vaatineiden onnettomuuksien määrä sekä niiden onnettomuuspaikat ja syyt tienkäyttäjäryhmien mukaan

  Tarkistus    57

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite I – 1 kohta – 4 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  Liite III – 4 kohta – d alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  d)  älykkäiden liikennejärjestelmien laitteet: jonovaroitukset, muuttuvat opasteet;

  d)  älykkäiden liikennejärjestelmien laitteet: jonovaroitukset, muuttuvat opasteet, anturilaitteet rakenteellisen suorituskyvyn seuraamista varten;

  Tarkistus    58

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite I – 1 kohta – 4 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  Liite III – 6 a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  6 a.  Sillat ja tunnelit:

   

  a)  mahdollisten siltojen lukumäärä, mukaan lukien niitä koskevat asiaankuuluvat tiedot;

   

  b)  mahdollisten tunneleiden lukumäärä, mukaan lukien niitä koskevat asiaankuuluvat tiedot;

   

  c)  mahdolliset anturilaitteet rakenteellisen suorituskyvyn ja infrastruktuurin vakauden kaukohavainnointia varten;

   

  d)  visuaaliset elementit, jotka esittävät infrastruktuurin turvallisuudelle aiheutuvia riskejä.

  Tarkistus    59

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite I – 1 kohta – 4 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  Liite III – 7 kohta – e alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  e)  tasoristeykset.

  e)  tasoristeykset (erityisesti risteyksen tyyppi ja se, onko risteys puomillinen, puomiton ja manuaalisesti vai automaattisesti ohjattu).

  Tarkistus    60

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite I – 1 kohta – 4 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  Liite III – 9 kohta – a alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  jalankulkijoiden ylityskohdat (tasossa ja eritasossa);

  a)  jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden ylityskohdat (tasossa ja eritasossa);

  Tarkistus    61

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite I – 1 kohta – 4 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  Liite III – 9 kohta – a a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  a a)  pyöräilijöiden ylityskohdat (tasossa ja eritasossa);

  Tarkistus    62

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite I – 1 kohta – 4 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  Liite III – 9 kohta – d alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  d)  polkupyöräilyä koskevat järjestelyt;

  d)  polkupyöräilyä koskevat järjestelyt ja niiden tyyppi (pyörätiet, pyöräkaistat ja muut);

  Tarkistus    63

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite I – 1 kohta – 4 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  Liite III – 9 kohta – f alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  f)  jalankulkijoiden ylitysjärjestelyt tieverkkoon liittyvällä sivutiellä.

  f)  jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden ylitysjärjestelyt tieverkkoon liittyvällä sivutiellä.

  Tarkistus    64

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite I – 1 kohta – 4 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  Liite III – 9 kohta – f a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  f a)  jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden vaihtoehtoiset reitit, jos heitä varten ei ole erillisiä järjestelyjä.

  Tarkistus    65

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite I – 1 kohta – 4 alakohta

  Direktiivi 2008/96/EY

  Liite III – 9 a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  9 a.  Liikenneloukkaantumisiin liittyvät järjestelmät ennen törmäystä ja sen jälkeen ja vakavuuden vähentämistä koskevat tekijät:

   

  a)  verkon toimintakeskukset ja muut valvontajärjestelyt;

   

  b)  mekanismit, joilla tienkäyttäjiä tiedotetaan ajo-olosuhteista onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäisemiseksi;

   

  c)  liikennehäiriön automaattiset havainnointijärjestelmät; anturit ja kamerat;

   

  d)  vaaratilanteiden hallintajärjestelmät;

   

  e)  järjestelmät, joilla viestitään pelastuspalvelujen kanssa.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

  PERUSTELUT

  Esittelijä tukee voimakkaasti direktiivin 2008/96/EY muuttamisesta annetun ehdotuksen yleisiä tavoitteita. Direktiiviehdotuksen tavoitteena on vähentää edelleen tieliikenteen kuolonuhrien ja vakavien loukkaantumisten määrää EU:n tieverkossa parantamalla tieinfrastruktuurin turvallisuustasoa. Esittelijä yhtyy näkemykseen, että tavoitteet voidaan saavuttaa parantamalla infrastruktuurin turvallisuuden hallintaan liittyvien menettelyjen avoimuutta ja seurantaa, ottamalla käyttöön verkon laajuiset arvioinnit, mukaan lukien järjestelmälliset ja ennakoivat riskikartoitusmenettelyt, laajentamalla soveltamisalaa Euroopan laajuisen liikenneverkon ulkopuolelle sekä vahvistamalla tiemerkintöjä ja liikennemerkkejä koskevat yleiset suorituskykyvaatimukset, jotta voidaan ennakoida verkkoon liitettyjen ja automatisoitujen liikkumisjärjestelmien laajamittaista käyttöä lähitulevaisuudessa.

  Esittelijä katsoo lisäksi, että ehdotukseen tehtävillä lisämuutoksilla tieinfrastruktuurin turvallisuutta voidaan parantaa entisestään ja lainsäädännöstä saadaan tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottava. Hän ehdottaa, että ne tietunneleiden, siltojen ja risteysten osat, jotka eivät kuulu direktiivin 2004/54/EY soveltamisalaan, sekä kaupunkialueet sisällytetään direktiivin soveltamisalaan, erityisesti jos kaupunkialueiden halki kulkevat päätiet toteutetaan unionin rahoituksella. Esittelijä haluaa sisällyttää arviointivälineisiin sähköiset ja digitaaliset keinot, jotta voidaan analysoida infrastruktuurin onnettomuusalttiita osuuksia ja seurata jatkuvasti siltojen ja tunneleiden rakenteellista suorituskykyä. Lisäksi hän ehdottaa, että tienkäyttäjät voivat raportoida vapaaehtoisesti tieturvallisuutta koskevista huolenaiheistaan toimivaltaisille viranomaisille, jotta voidaan kartoittaa tieturvallisuudelle mahdollisesti aiheutuvat vaarat ja toisaalta, jotta viranomaiset ilmoittavat tienkäyttäjille näiden käyttämän infrastruktuurin tilasta asianmukaisesti erityisten liikennemerkkien ja tiemerkintöjen avulla.

  ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Ehdotus tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta

  Viiteasiakirjat

  COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  17.5.2018

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  TRAN

  31.5.2018

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ITRE

  31.5.2018

   

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  ITRE

  19.6.2018

   

   

   

  Esittelijät

         Nimitetty (pvä)

  Daniela Aiuto

  19.7.2018

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  15.10.2018

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  10.1.2019

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  39

  6

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Georgi Pirinski, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  11.1.2019

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  39

  +

  ECR

  Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

  EFDD

  Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

  ENF

  Georg Mayer, Mylène Troszczynski

  GUE/NGL

  Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

  PPE

  Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini

  S&D

  Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog

  VERTS/ALE

  Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

  6

  -

  ALDE

  Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

  ECR

  Jacqueline Foster, Peter Lundgren

  0

  0

   

   

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  Päivitetty viimeksi: 25. tammikuuta 2019
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö