Nós Imeachta : 2018/0129(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0008/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0008/2019

Díospóireachtaí :

PV 03/04/2019 - 19
CRE 03/04/2019 - 19

Vótaí :

PV 04/04/2019 - 6.14
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0346

TUARASCÁIL     ***I
PDF 243kWORD 105k
11.1.2019
PE 628.414v02-00 A8-0008/2019

maidir leis an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2008/96/CE maidir le bainistiú na sábhailteachta bonneagair bóithre

(COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD))

An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht

Rapóirtéir: Daniela Aiuto

LEASUITHE
DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir leis an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2008/96/CE maidir le bainistiú na sábháilteachta bonneagair bóithre

(COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD))

(Gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0274),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 91(1)(c) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0196/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim réasúnaithe a thíolaic Parlaimint na Sualainne, faoi chuimsiú Phrótacal Uimh. 2 maidir le prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a chur i bhfeidhm, á mhaíomh nach gcomhlíonann an dréachtghníomh reachtach prionsabal na coimhdeachta,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 17 Deireadh Fómhair 2018(1),

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht (A8-0008/2019);

1.  Ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  Á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  Á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú    1

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1)  Is é cuspóir straitéiseach an Aontais líon na mbásanna ar na bóithre a laghdú faoina leath faoi 2020 i gcomparáid le 2010 agus, faoin mbliain 2050, é a laghdú go nialas nó geall leis ("Fís Nialais")13. Mar sin féin, is beag dul chun cinn atá déanta le blianta beaga anuas chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

(1)  Is é cuspóir straitéiseach an Aontais líon na mbásanna ar na bóithre a laghdú faoina leath faoi 2020 i gcomparáid le 2010 agus, faoin mbliain 2050, é a laghdú go nialas nó geall leis ("Fís Nialais")13. Mar sin féin, is beag dul chun cinn atá déanta le blianta beaga anuas chun na cuspóirí sin a bhaint amach. Tá gá le hiarrachtaí níos mó, dá bhrí sin, ar gach leibhéal chun sprioc 2020 a bhaint amach.

_________________

_________________

13Teachtaireacht ón gCoimisiún dar teideal "Towards a European road safety area: policy orientations on road safety 2011-2020"

 

13 I dtreo limistéir Eorpaigh sábháilteachta ar bhóithre: treoshuíomhanna beartas maidir le sábháilteacht ar bhóithre 2011-2020] (COM(2010) 389 final)

Leasú    2

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2)  De réir chur chuige an Chórais Shábháilte, is féidir bás agus gortú tromchúiseach i dtionóiscí bóthair a chosc, den chuid is mó. Ba cheart gur freagracht chomhroinnte ar gach leibhéal é a áirithiú nach mbíonn gortuithe tromchúiseacha nó bás ann mar thoradh ar thuairteanna bóthair. Go háirithe, ba cheart dóchúlacht na dtionóiscí tráchta bóthair a laghdú le bóithre atá dea-dheartha agus atá cothabháilte mar is ceart agus ba cheart, le bóithre atá "maiteach" (bóithre a leagtar amach ar bhealach cliste chun a áirithiú nach mbeidh iarmhairtí tromchúiseacha ann ar an toirt i gcás earráidí tiomána), déine na dtionóiscí a laghdú.

(2)  De réir chur chuige an Chórais Shábháilte, is féidir bás agus gortú tromchúiseach i dtionóiscí bóthair a chosc, den chuid is mó. Ba cheart gur freagracht chomhroinnte ar gach leibhéal é a áirithiú nach mbíonn gortuithe tromchúiseacha nó bás ann mar thoradh ar thuairteanna bóthair. Go háirithe, ba cheart dóchúlacht na dtionóiscí tráchta bóthair a laghdú le bóithre atá dea-dheartha agus atá cothabháilte mar is ceart agus ar a bhfuil marcálacha agus comharthaíocht shoiléir agus ba cheart, le bóithre atá "maiteach" (bóithre a leagtar amach ar bhealach cliste chun a áirithiú nach mbeidh iarmhairtí tromchúiseacha nó marfacha ann ar an toirt i gcás earráidí tiomána) déine na dtionóiscí tráchta a laghdú. Ba cheart go bhforbródh an Coimisiún treoirlínte do sholáthar agus do chothabháil ‘cois bóthar atá maiteach’ ag tógáil ar an taithí ag na Ballstáit go léir.

Leasú    3

Togra le haghaidh treorach

Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4)  Leis na nósanna imeachta maidir le bainistiú na sábháilteachta bonneagair bóthair, a cuireadh chun feidhme ar an ngréasán tras-Eorpach, cuidíodh le básanna, agus le gortuithe tromchúiseacha, a laghdú san Aontas. Is léir ón meastóireacht ar éifeachtaí Threoir 2008/96/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle15 go bhfuil feidhmíocht i bhfad níos fearr bainte amach ag na Ballstáit sin a bhfuil prionsabail i ndáil le sábháilteacht bonneagair bóthair a bhainistiú ('RISM) á gcur i bhfeidhm acu, ar bhonn deonach, ar a gcuid bóithre náisiúnta lastall de ghréasán TEN-T ná mar atá ag na Ballstáit sin nach ndéanann amhlaidh.

(4)  Leis na nósanna imeachta maidir le bainistiú na sábháilteachta bonneagair bóithre, a cuireadh chun feidhme ar an ngréasán tras-Eorpach, cuidíodh le básanna, agus le gortuithe tromchúiseacha, a laghdú san Aontas. Is léir ón meastóireacht ar éifeachtaí Threoir 2008/96/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle15 go bhfuil feidhmíocht i bhfad níos fearr bainte amach ag na Ballstáit sin a bhfuil prionsabail i ndáil le sábháilteacht bonneagair bóithre a bhainistiú ('RISM) á gcur i bhfeidhm acu, ar bhonn deonach, ar a gcuid bóithre náisiúnta lastall de ghréasán TEN-T ná mar atá ag na Ballstáit sin nach ndéanann amhlaidh. Is inmhianaithe, dá bhrí sin, go gcuirfí i bhfeidhm na prionsabail sin (‘RISM) i leith codanna eile den ghréasán bóithre Eorpach.

_________________

_________________

15Cinneadh 2008/96/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Samhain 2008 maidir le sábháilteacht bonneagair bhóithre a bhainistiú (IO L 319, 29.11.2008, lch. 59).

15Cinneadh 2008/96/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Samhain 2008 maidir le bainistiú na sábháilteachta bonneagair bóithre (IO L 319, 29.11.2008, lch. 59).

Leasú    4

Togra le haghaidh treorach

Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5)  Tarlaíonn líon mór tionóiscí bóthair ar líon beag bóithre, ar a mbíonn méid mór tráchta agus ardluasanna agus réimse leathan tráchta ag taisteal ar luasanna éagsúla. Dá bhrí sin, ba cheart, leis an leathnú teoranta ar raon feidhme Threoir 2008/96/CE do mhótarbhealaí agus do phríomhbhóithre lastall de ghréasán TEN-T, go rannchuideofaí go mór leis an tsábháilteacht bonneagair bóthair ar fud an Aontais a fheabhsú.

(5)  Tarlaíonn líon mór tionóiscí bóthair ar líon beag bóithre, ar a mbíonn méid mór tráchta agus ardluasanna agus réimse leathan tráchta ag taisteal ar luasanna éagsúla. Dá bhrí sin, ba cheart, leis an leathnú teoranta ar raon feidhme Threoir 2008/96/CE do mhótarbhealaí agus do phríomhbhóithre eile lastall de ghréasán TEN-T, go rannchuideofaí go mór leis an tsábháilteacht bonneagair bóithre ar fud an Aontais a fheabhsú.

Leasú    5

Togra le haghaidh treorach

Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5 a)  Chun a áirithiú go mbeidh an éifeacht bheartaithe ag an leathnú ar an raon feidhme, luíonn sé le réasún go n-áireofaí i measc na bpríomhbhóithre eile na bóithre sin a nascann mórchathracha nó réigiúin a bhaineann leis an gcatagóir is airde de bhóithre faoi bhun na catagóire ‘mótarbhealach’ san aicmiú náisiúnta bóithre;

Leasú    6

Togra le haghaidh treorach

Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7)  Tá an measúnú rioscabhunaithe ar bhóithre ar fud an ghréasáin tar éis teacht chun cinn mar uirlis éifeachtúil éifeachtach chun codanna den ghréasán a shainaithint ar cheart díriú orthu le cigireachtaí sábháilteachta bóithre níos mionsonraithe agus chun tús áite a thabhairt don infheistíocht de réir a hacmhainneachta feabhsuithe sábháilteachta ar fud an ghréasáin a bhaint amach. Dá bhrí sin, ba cheart an gréasán bóithre ina iomláine a chumhdaítear leis an Treoir seo a mheasúnú go córasach chun cur leis an tsábháilteacht ar bhóithre ar fud an Aontais.

(7)  Tá an measúnú rioscabhunaithe ar bhóithre ar fud an ghréasáin tar éis teacht chun cinn mar uirlis éifeachtúil éifeachtach chun codanna den ghréasán a shainaithint ar cheart díriú orthu le cigireachtaí sábháilteachta bóithre níos mionsonraithe agus chun tús áite a thabhairt don infheistíocht de réir a hacmhainneachta feabhsuithe sábháilteachta ar fud an ghréasáin a bhaint amach. Dá bhrí sin, ba cheart an gréasán bóithre ina iomláine a chumhdaítear leis an Treoir seo a mheasúnú go córasach, chomh maith trí shonraí a bhailítear trí mhodhanna leictreonacha agus digiteacha, chun cur leis an tsábháilteacht ar bhóithre ar fud an Aontais.

Leasú    7

Togra le haghaidh treorach

Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(10)  Ba cheart feidhmíocht sábháilteachta na mbóithre atá ann cheana a fheabhsú trí infheistíocht a spriocdhíriú ar na codanna bóithre lena mbaineann an dlús tionóiscí is airde agus an acmhainneacht is airde chun tionóiscí a laghdú.

(10)  Ba cheart feidhmíocht sábháilteachta na mbóithre atá ann cheana a fheabhsú trína áirithiú go mbeidh dóthain páirceála agus limistéar scíthe ann do na tiománaithe, go háirithe tiománaithe proifisiúnta, a chuireann spásanna iomchuí páirceála ar fáil go háirithe i réigiúin shléibhtiúla agus imeallacha i ngach cineál aimsire, agus trí infheistíocht a spriocdhíriú ar na codanna bóithre lena mbaineann an dlús tionóiscí is airde agus an acmhainneacht is airde chun tionóiscí a laghdú.

Leasú    8

Togra le haghaidh treorach

Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(11)  Tá ardriosca tionóisce ag roinnt, go háirithe, le codanna den ghréasán bóithre atá tadhlach le tolláin bhóthair an ghréasáin thras-Eorpaigh bóithre a chumhdaítear le Treoir 2004/54/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle16. Ba cheart cigireachtaí comhpháirteacha ar an tsábháilteacht ar bhóithre a thabhairt isteach, dá bhrí sin, i gcás na gcodanna bóithre sin, a mbeadh idir ionadaithe ó na húdaráis inniúla bóithre agus ó na húdaráis inniúla tollán rannpháirteach iontu, d’fhonn feabhas a chur ar shábháilteacht an ghréasáin bóithre ina iomláine.

(11)  Tá ardriosca tionóisce ag roinnt, go háirithe, le codanna den ghréasán bóithre atá tadhlach le tolláin bhóthair an ghréasáin thras-Eorpaigh bóithre a chumhdaítear le Treoir 2004/54/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle16. Ba cheart cigireachtaí comhpháirteacha ar an tsábháilteacht ar bhóithre a thabhairt isteach, dá bhrí sin, i gcás na gcodanna bóithre sin, a mbeadh idir ionadaithe ó na húdaráis inniúla bóithre agus ó na húdaráis inniúla tollán rannpháirteach iontu, d’fhonn feabhas a chur ar shábháilteacht an ghréasáin bóithre a chumhdaítear leis an Treoir seo.

_________________

_________________

16Treoir 2004/54/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir le híoscheanglais sábháilteachta do tholláin sa Ghréasáin Tras-Eorpach Bóithre (IO L 167, 30.4.2004, lch. 39).

16Treoir 2004/54/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir le híoscheanglais sábháilteachta do tholláin sa Ghréasáin Tras-Eorpach Bóithre (IO L 167, 30.4.2004, lch. 39).

Réasúnú

Ní fhéadfaidh baint a bheith ag feabhsú an ghréasáin sábháilteachta ach le raon feidhme na Treorach seo, agus ní leis an ngréasán ina iomláine.

Leasú    9

Togra le haghaidh treorach

Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(12)  B'úsáideoirí soghonta bóithre iad 46% de líon na mbásanna ar bhóithre san Aontas in 2016. Dá bhrí sin, ba cheart go mbeadh na húsáideoirí sin níos sábháilte ar an mbóthar trína áirithiú go gcuirfear a leasanna san áireamh i ngach nós imeachta maidir le RISM.

(12)  B'úsáideoirí soghonta bóithre iad 46% de líon na mbásanna ar bhóithre san Aontas in 2016. Dá bhrí sin, ba cheart go mbeadh na húsáideoirí sin níos sábháilte ar an mbóthar trína áirithiú go gcuirfear a leasanna san áireamh i ngach nós imeachta maidir le RISM agus trí fhorbairt na gceanglas cáilíochta le haghaidh an bhonneagair do choisithe agus rothaithe.

Leasú    10

Togra le haghaidh treorach

Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(13)  Tá dearadh agus cothabháil marcálacha bóthair agus comharthaí bóthair ina eilimint thábhachtach chun an tsábháilteacht bonneagair bóthair a áirithiú, go háirithe i bhfianaise na forbartha ar fheithiclí atá feistithe le córais cúnaimh tiománaí nó le leibhéil níos airde den uathoibriú. Is gá a áirithiú, go háirithe, go bhféadfaidh na feithiclí sin marcálacha agus comharthaí bóthair a aithint go héasca agus go hiontaofa.

(13)   íoscheanglais feidhmíochta le haghaidh dearadh agus cothabháil marcálacha bóthair agus comharthaí bóthair ina eilimint thábhachtach chun an tsábháilteacht bonneagair bóithre a áirithiú, go háirithe i bhfianaise na forbartha ar fheithiclí atá feistithe le córais cúnaimh tiománaí nó le leibhéil níos airde den uathoibriú. Go háirithe, is gá a áirithiú go n-urramaíonn gach marcáil agus comhartha bóthair Eorpach, lena n-áirítear cinn choinníollacha, íoschaighdeáin cháilíochta agus go bhfuil siad sofheicthe is cuma cad iad na dálaí, ag áirithiú gur féidir le gach úsáideoir bóthair amhail feithiclí, iad a aithint go héasca agus go hiontaofa ar gach bóthar san Eoraip. Thairis sin, ba cheart go ndéanfaí iad a chomhchuibhiú laistigh den Aontas agus go ndéanfaí idir-inoibrithe iad le trealamh arna shuiteáil ar bord feithiclí nuadheartha. Ar an gcaoi chéanna, is gá Rialacháin eile, amhail Treoir 2004/54/CE1a a chur in oiriúint do chaighdeáin nua sábháilteachta agus digitithe na hearnála iompair.

 

1aTreoir 2004/54/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir le híoscheanglais sábháilteachta do tholláin sa Ghréasáin Tras-Eorpach Bóithre (IO L 167, 30.4.2004, lch. 39).

 

 

Leasú    11

Togra le haghaidh treorach

Aithris 13 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(13a)  Tá sé ina thosaíocht san earnáil iarnróid go gcuirfí feabhas ar shábháilteacht. Tá tábhacht ar leith ag baint le tacaíocht a thabhairt d’infheistíocht sa tsábháilteacht ag crosairí (i.e. feabhsú comharthaíochta, bonneagair). De réir thuarascáil 2014 ERA, in 2012 bhí 573 thionóisc shuntasacha ann ar 114 000 crosaire comhréidh an Aontais, agus ag eascairt uathu maraíodh 369 nduine agus gortaíodh go dona 339 nduine. Dá thoradh sin, ba cheart don Aontas crosairí comhréidhe ar riosca ard don tsábháilteacht iad a aithint d’fhonn infheistiú ina bhfeabhsú, agus ba cheart iad a ionadú ar deireadh thiar thall le droichid agus le híosbhealaí.

Leasú    12

Togra le haghaidh treorach

Aithris 13 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(13b)  Tá comharthaí agus marcálacha bóthair ardcháilíochta, chomh maith le feithiclí atá nasctha agus uathoibrithe, ríthábhachtach chun tacú le tiománaithe. Ba cheart go gcomhlíonfaí íoscheanglais feidhmíochta le haghaidh marcálacha bóthair agus comharthaí bóthair chun éascú a dhéanamh ar leathadh amach na gcóras gluaisteachta nasctha agus uathoibrithe. B’fhearr cur chuige comhchuibhithe ar fud an Aontais i gcomhréir le Coinbhinsiún Vín maidir le Comharthaí Bóthair agus Comharthaí, ar coinbhinsiún é a rinneadh in 1968.

Leasú    13

Togra le haghaidh treorach

Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(14)  Chun an trédhearcacht a bhaint amach agus an chuntasacht a fheabhsú, ba cheart príomhtháscáirí feidhmíochta a thuairisciú.

(14)  Chun trédhearcacht a bhaint amach agus cuntasacht a fheabhsú, ba cheart príomhtháscairí feidhmíochta, bunaithe ar mhodheolaíocht chomhchoiteann, a thuairisciú ionas go mbeidh úsáideoirí bóthair ar an eolas faoi staid an bhonneagair agus go músclófaí a bhfeasacht i gcoitinne.

Leasú    14

Togra le haghaidh treorach

Aithris 17 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(17 a)  Ba cheart go mbreithneodh an Coimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar Threoir 2004/54/CE maidir le híoscheanglais sábháilteachta do tholláin faoi 2021 agus ba cheart go mbreithneodh sé togra reachtach a ghlacadh maidir le híoscheanglais sábháilteachta do dhroichid.

Leasú    15

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1

Treoir 2008/96/CE

Airteagal 1 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Beidh feidhm ag an Treoir seo maidir le bóithre atá mar chuid den ghréasán tras-Eorpach, maidir le mótarbhealaí agus maidir le príomhbhóithre, bíodh siad á ndearadh, á dtógáil nó in úsáid cheana.

2.  Beidh feidhm ag an Treoir seo maidir le bóithre atá mar chuid den ghréasán tras-Eorpach, mótarbhealaí agus príomhbhóithre lena n-áirítear codanna de bhóithre atá tógtha ar dhroichid agus codanna de bhóithre a ghabhann trí tholláin, bíodh siad á ndearadh, á dtógáil nó in úsáid cheana.

Leasú    16

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1

Treoir 2008/96/CE

Airteagal 1 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Beidh feidhm ag an Treoir seo, freisin, maidir le bóithre agus maidir le tionscadail bonneagair bóithre nach gcumhdaítear le mír 2 atá suite lasmuigh de limistéir uirbeacha agus a thugtar chun críche agus cistiú de chuid an Aontais a úsáid go hiomlán nó go páirteach.";

3.  Beidh feidhm ag an Treoir seo, freisin, maidir le bóithre agus maidir le tionscadail bonneagair bóithre nach gcumhdaítear le mír 2 atá suite lasmuigh de limistéir uirbeacha agus a thugtar chun críche agus cistiú de chuid an Aontais a úsáid go hiomlán nó go páirteach.";

Leasú    17

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 2 – pointe b

Treoir 2008/96/CE

Airteagal 2 – pointe 2b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2 b.  ciallaíonn ‘príomhbhóthar' bóthar nach mótarbhealach é ach a nascann cathracha móra nó réigiúin, nó iad araon, agus a shainítear mar phríomhbhóthar in EuroRegionalMap a tháirgeann Gníomhaireachtaí Mapála agus Cadastral Náisiúnta na hEorpa;

2 b.  ciallaíonn ‘príomhbhóthar’ bóthar a nascann mórchathracha nó réigiúin, nó iad araon, ar bóthar é a bhaineann leis an gcatagóir is airde de bhóithre faoi bhun na catagóire ‘mótarbhealach’ san aicmiú náisiúnta bóithre;

Leasú    18

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 2 – pointe b

Treoir 2008/96/CE

Airteagal 2 – pointe 2c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2c.  ciallaíonn ‘measúnú ar bhóithre ar fud an ghréasáin’ measúnú ar shábháilteacht an ghréasáin bóithre laistigh de raon feidhme na Treorach seo chun an riosca go dtarlódh tionóiscí agus imbhuailtí tromchúiseacha a thagarmharcáil.;

2c.  ciallaíonn ‘measúnú ar bhóithre ar fud an ghréasáin’ measúnú oibiachtúil bunaithe ar fhíorais ar shábháilteacht an ghréasáin bóithre laistigh de raon feidhme na Treorach seo chun an riosca go dtarlódh tionóiscí agus imbhuailtí tromchúiseacha agus na codanna ard-dlúis tionóisce a thagarmharcáil;

Leasú    19

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 2 – pointe c

Treoir 2008/96/CE

Airteagal 2 – pointe 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  scriostar pointe 5;

scriosta

Leasú    20

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 2 – pointe d

Treoir 2008/96/CE

Airteagal 2 – pointe 6

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

6.  ciallaíonn ‘rátáil sábháilteachta’ codanna den ghréasán bóithre atá ann cheana a rangú i gcatagóirí de réir a sábháilteachta ionsuite, ar sábháilteachta ionsuite í a thomhaistear go hoibiachtúil;

6.  ciallaíonn ‘rátáil sábháilteachta’ codanna den ghréasán bóithre a aicmiú, lena n-áirítear limistéir pháirceála ar bhóithre a thagann faoi raon feidhme na Treorach seo, i gcatagóirí de réir a leibhéil sábháilteachta arna tomhas go hoibiachtúil agus de réir a dtuairiscí tionsóiscí marfacha;

Leasú    21

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 2 – pointe d

Treoir 2008/96/CE

Airteagal 2 – pointe 7

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

7.  ciallaíonn ‘cigireacht ar an tsábháilteacht ar bhóithre’ cigireacht spriocdhírithe ar an láthair ar bhóthar atá ann cheana nó ar chuid de bhóthar atá ann cheana chun dálaí guaiseacha, lochtanna agus easnaimh a shainaithint lena méadaítear an riosca go dtarlódh tionóiscí agus gortuithe;;

7.  ciallaíonn ‘cigireacht ar an tsábháilteacht ar bhóithre’ cigireacht spriocdhírithe ar an láthair ar bhóthar atá ann cheana, lena n-áirítear limistéir pháirceála ar bhóithre a thagann faoi raon feidhme na Treorach seo, nó ar chuid de bhóthar atá ann cheana chun dálaí guaiseacha lena n-áirítear dálaí séasúir, lochtanna agus easnaimh a shainaithint lena méadaítear an riosca go dtarlódh tionóiscí agus gortuithe;

Leasú    22

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 a (nua)

Treoir 2008/96/CE

Airteagal 4 – mír 6 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(2 a)  Cuirtear mír 6 le hAirteagal 4 mar a leanas:

 

6a.  Bunóidh an Coimisiún treoirlínte do sholáthar agus do chothabháil ‘cois bóthair atá maiteach’ agus ‘bóithre féinmhínitheacha agus féin-fhorfheidhmithe’ sa chéad iniúchadh de chéim an deartha, ag tógáil ar an taithí ag na Ballstáit go léir.

Leasú    23

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Treoir 2008/96/CE

Airteagal 5 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar measúnú ar bhóithre ar fud an ghréasáin, ar an ngréasán bóithre ina iomláine atá in úsáid cheana agus a chumhdaítear leis an Treoir seo. Cuimseofar, le measúnuithe ar bhóithre ar fud an ghréasáin, cigireacht súl, anailís ar mhéideanna tráchta agus sonraí faoi thionóiscí a tharla san am a chuaigh thart agus measúnú ar an riosca go dtarlódh tuairteanna agus imbhuailtí tromchúiseacha. Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear an chéad mheasúnú i gcrích faoi 2025 ar a dhéanaí. Measúnuithe ar bhóithre ar fud an ghréasáin a chuirfear i gcrích ina dhiaidh sin, cuirfear i gcrích iad minic go leor chun leibhéil leordhóthanacha sábháilteachta a áirithiú ach, in aon chás, cuirfear i gcrích iad gach cúig bliana ar a laghad.

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar measúnú ar bhóithre ar fud an ghréasáin, ar an ngréasán bóithre ina iomláine atá in úsáid cheana agus a chumhdaítear leis an Treoir seo. Cuimseofar, le measúnuithe ar bhóithre ar fud an ghréasáin, cigireacht súl, anailís ar mhéideanna tráchta, sonraí faoi thionóiscí a tharla san am a chuaigh thart, rangú ar chodanna ina raibh dlús ard tionóiscí, sonraí arna mbailiú trí mhodheolaíochtaí sonracha faireacháin a chur i bhfeidhm, tuarascálacha ábhartha arna dtarchur ag úsáideoirí bóthair dá dtagraítear in Airteagal 6f, agus measúnú ar an riosca go dtarlódh tuairteanna agus imbhuailtí tromchúiseacha , ag tagarmharcáil na dtorthaí sin. Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear an chéad mheasúnú i gcrích faoi 2024 ar a dhéanaí. Measúnuithe ar bhóithre ar fud an ghréasáin a chuirfear i gcrích ina dhiaidh sin, cuirfear i gcrích iad minic go leor chun leibhéil leormhaithe sábháilteachta agus anailís a bhaineann le tionóiscí a áirithiú ach, in aon chás, cuirfear i gcrích iad gach cúig bliana ar a laghad.

Leasú    24

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Treoir 2008/96/CE

Airteagal 5 – mír 2 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2 a.  Foilseoidh an Coimisiún treoirlínte a shainmhíneoidh an mhodheolaíocht chun measúnuithe córasacha ar fud an ghréasáin a dhéanamh maille le cigireachtaí ar chodanna ardriosca.

Leasú    25

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Treoir 2008/96/CE

Airteagal 5 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Ar bhonn thorthaí an mheasúnaithe dá dtagraítear i mír 1, déanfaidh na Ballstáit na codanna uile den ghréasán bóithre a aicmiú i dtrí chatagóir ar a laghad de réir a sábháilteachta ionsuite.

3.  Ar bhonn thorthaí an mheasúnaithe dá dtagraítear i mír 1, déanfaidh na Ballstáit na codanna uile den ghréasán bóithre a aicmiú i dtrí chatagóir de réir a sábháilteachta ionsuite.

Leasú    26

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Treoir 2008/96/CE

Airteagal 5 – mír 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5.  Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh comharthaí iomchuí i bhfeidhm chun rabhadh a thabhairt d’úsáideoirí bóithre faoi chodanna bonneagair bóithre atá á ndeisiú agus a d'fhéadfadh, dá bhrí sin, sábháilteacht na n-úsáideoirí bóithre a chur i mbaol. Áireofar ar na comharthaí sin, freisin, comharthaí atá infheicthe le linn an lae agus le linn na hoíche agus a chuirtear in airde ag achar sábháilte agus comhlíonfar leo forálacha Choinbhinsiún Vín maidir le Comharthaí Bóthair agus Comharthaí, ar coinbhinsiún é a rinneadh in 1968."

5.  Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh úsáideoirí bóithre ar an eolas faoi chodanna bóthair ina dtarlaíonn dlús mór tionóiscí agus go mbeidh na comharthaí agus marcálacha bóthair ábhartha agus iomchuí i bhfeidhm chun rabhadh a thabhairt d’úsáideoirí bóithre faoi chodanna bonneagair bóithre atá á ndeisiú agus a d'fhéadfadh, dá bhrí sin, sábháilteacht na n-úsáideoirí bóithre a chur i mbaol. Áireofar ar na comharthaí sin, freisin, comharthaí atá infheicthe le linn an lae agus le linn na hoíche agus a chuirtear in airde ag achar sábháilte agus comhlíonfar leo forálacha Choinbhinsiún Vín maidir le Comharthaí Bóthair agus Comharthaí, ar coinbhinsiún é a rinneadh in 1968."

Leasú    27

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 4 – pointe c

Treoir 2008/96/CE

Airteagal 6 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Áiritheoidh na Ballstáit sábháilteacht na gcodanna sin den ghréasán bóithre atá tadhlach le tolláin bhóthair a chumhdaítear le Treoir 2004/54/CE trí chigireachtaí comhpháirteacha ar an tsábháilteacht ar bhóithre lena mbaineann na heintitis inniúla a bheidh rannpháirteach i gcur chun feidhme na Treorach seo agus Threoir 2004/54/CE. Déanfar na cigireachtaí comhpháirteacha ar an tsábháilteacht ar bhóithre gach trí bliana ar a laghad.”;

3.  Áiritheoidh na Ballstáit sábháilteacht na gcodanna sin den ghréasán bóithre atá tadhlach le tolláin bhóthair a chumhdaítear le Treoir 2004/54/CE trí chigireachtaí comhpháirteacha ar an tsábháilteacht ar bhóithre lena mbaineann na heintitis inniúla a bheidh rannpháirteach i gcur chun feidhme na Treorach seo agus Threoir 2004/54/CE. Déanfar na cigireachtaí comhpháirteacha minic a ndóthain chun leibhéil leormhaithe sábháilteachta a áirithiú, ach in aon chás, déanfar iad ar a laghad gach trí bliana.

Leasú    28

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 2008/96/CE

Airteagal 6a – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar gníomhaíocht feabhais a spriocdhíriú ar chodanna bóthair lena ngabhann leibhéil ísle sábháilteachta agus a bhfuil an deis ann bearta a chur chun feidhme ina leith a mbeidh cóimheasa arda ó thaobh sochar agus costais ag roinnt leo.

3.  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar gníomhaíocht feabhais a spriocdhíriú go príomha ar chodanna bóthair lena ngabhann leibhéil ísle sábháilteachta agus a bhfuil an deis ann bearta a chur chun feidhme ina leith a mbeidh cóimheasa arda ó thaobh sochar agus costais ag roinnt leo.

Leasú    29

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 2008/96/CE

Airteagal 6a – mír 3 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3 a.  Áiritheoidh na Ballstáit, in aon chás, go mbeidh leibhéil leormhaithe idirghabhála agus chothabhála ann chun sábháilteacht an bhonneagair a ráthú ar an ngréasán iomlán bóithre agus cuirfidh siad i bhfeidhm nósanna imeachta agus pleananna chun idirghabháil láithreach i gcás ina léiríonn na torthaí ó chigireachtaí agus ón measúnú ar an ngréasáin iomlán go bhfuil riosca tromchúiseach ann don tsábháilteacht;

 

Áiritheoidh na Ballstáit chomharsanachta go ndéanfar seirbhísí éigeandála a chomhordú agus go mbeidh comhar feidhmiúil eatarthu i gcás tionóiscí ar chodanna trasteorann de tholláin agus de dhroichid.

Leasú    30

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 2008/96/CE

Airteagal 6a – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  Ullmhóidh na Ballstáit plean gníomhaíochta rioscabhunaithe, a dtabharfar tosaíocht dó, chun cur chun feidhme gníomhaíochta feabhais a shainaithnítear a rianú agus tabharfaidh siad an plean sin cothrom le dáta go tráthrialta. Agus an plean gníomhaíochta sin a ullmhú acu, tabharfaidh na Ballstáit tús áite do chodanna bóthair a bhféadfaí feabhas mór a chur ar an tsábháilteacht a ghabhann leo, agus aird á tabhairt ar idirghabhálacha lena ngabhann cóimheasa arda ó thaobh sochar agus costais.

4.  Ullmhóidh na Ballstáit plean gníomhaíochta rioscabhunaithe, a dtabharfar tosaíocht dó, chun cur chun feidhme gníomhaíochta feabhais a shainaithnítear a rianú agus tabharfaidh siad an plean sin cothrom le dáta go tráthrialta, ach ar a laghad laistigh de bhliain ar a dhéanaí ó theacht i bhfeidhm na Treorach. Agus an plean gníomhaíochta sin a ullmhú acu, tabharfaidh na Ballstáit tús áite do chodanna bóthair a bhféadfaí feabhas mór a chur ar an tsábháilteacht a ghabhann leo, agus aird á tabhairt ar idirghabhálacha lena ngabhann cóimheasa arda ó thaobh sochar agus costais.

Leasú    31

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 2008/96/CE

Airteagal 6b – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear riachtanais úsáideoirí soghonta bóithre san áireamh i gcur i bhfeidhm na nósanna imeachta a leagtar amach in Airteagal 3 go hAirteagal 6.”;

Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear riachtanais úsáideoirí soghonta bóithre san áireamh i gcur i bhfeidhm na nósanna imeachta a leagtar amach in Airteagal 3 go hAirteagal 6 agus i ndearadh agus i gcothabháil bóithre. Ba cheart go ndéanfadh an Coimisiún ceanglais cháilíochta a fhorbairt.

Leasú    32

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 2008/96/CE

Airteagal 6c – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar marcálacha agus comharthaí bóthair a dhearadh agus a chothabháil mar is cuí ar bhealach ina bhféadfaidh tiománaithe, agus feithiclí atá feistithe le córais cúnaimh tiománaí nó leibhéil níos airde den uathoibriú, iad a aithint go héasca agus go hiontaofa.

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar marcálacha agus comharthaí bóthair a dhearadh, i gcomhréir le hardchaighdeáin cháilíochta agus go mbeidh siad sofheicthe sna himthosca go léir, agus go mbeidh siad cothabháilte mar is cuí ar bhealach ina bhféadfaidh tiománaithe, agus feithiclí atá feistithe le córais cúnaimh tiománaí nó leibhéil níos airde den uathoibriú, iad a aithint go héasca agus go hiontaofa.

Leasú    33

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 2008/96/CE

Airteagal 6c – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Forbróidh an Coimisiún ceanglais ghinearálta feidhmíochta chun aithint marcálacha bóthair agus comharthaí bóthair a éascú. Chun na críche sin, glacfaidh an Coimisiún gníomh cur chun feidhme i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 13(2);

2.  Déanfaidh an Coimisiún íoscheanglais feidhmíochta a fhorbairt chun aithint na marcálacha agus na gcomharthaí bóthair a éascú agus chun a nascacht agus a n-idir-inoibritheacht le gléasanna ‘Córais Iompair Chliste Chomhoibritheacha’ (C-ITS), arna suiteáil ar fheithiclí nasctha agus uathoibrithe, a fheabhsú. Faoi 2020 bunóidh an Coimisiún caighdeáin chomhchoiteanna Eorpacha chun comhchuibhiú a dhéanamh ar mharcálacha bóthair agus ar chomharthaí bóthair, i gcomhréir le forálacha Choinbhinsiún Vín maidir le Comharthaí Bóthair agus Comharthaí, ar coinbhinsiún é a rinneadh in 1968.

 

Thairis sin, bunóidh an Coimisiún clár lárnach Eorpach do gach comhartha bóthair agus siombailí breise a úsáidtear in AE. Chuige sin, glacfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 12a.

Leasú    34

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 2008/96/CE

Airteagal 6 e (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 6 e

 

Faisnéis agus trédhearcacht

 

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear an fhaisnéis iomchuí ar fáil ag túsphointe gach cuid den ghréasán bóithre chun na húsáideoirí bóthair a chur ar an eolas faoin gcatagóir reatha den chuid den bhóthar, dá dtagraítear in Airteagal 5(3);

 

2.  Déanfaidh an Coimisiún léarscáil Eorpach den ghréasán bóithre faoi raon na Treorach seo, a bhfuil rochtain air ar líne, ina sonrófar na trí chatagóir éagsúla dá dtagraítear in Airteagal 5(3);

 

3.  Déanfaidh na Ballstáit na doiciméid ábhartha uile, a dhéanann difear do shábháilteacht an bhonneagair, maidir le forálacha lamháltais laistigh de chreat na soláthairtí poiblí a fhoilsiú agus a chur ar fáil don phobal.

Leasú    35

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 2008/96/CE

Airteagal 6 f (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 6 f

 

Tuairisciú deonach

 

1.  Déanfaidh na Ballstáit córas tuairiscithe dheonaigh a bhunú, a bhfuil rochtain air ar líne, chun bailiú na sonraí maidir le tarluithe, arna dtarchur ag úsáideoirí bóthair agus feithiclí, a éascú mar aon le haon fhaisnéis eile a bhaineann le sábháilteacht ar léir don tuairisceoir í a bheith ina guais iarbhír nó go bhféadfadh sí a bheith ina guais do shábháilteacht an bhonneagair bóithre;

 

2.  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar na sonraí agus an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 a bhailiú i mbunachar náisiúnta, go ndéanfar iad a phróiseáil, go ndéanfar anailís orthu in am trátha agus, más ábhartha, go ndéanfar meastóireacht orthu chun na nósanna imeachta a leagtar síos in Airteagail 5, 6 agus 6a a chur i gcrích;

Leasú    36

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5 b (nua) – pointe a (nua)

Treoir 2008/96/CE

Airteagal 9 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5b)  Leasaítear Airteagal 9 mar seo a leanas:

 

(a)   cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

1.   Áiritheoidh na Ballstáit go nglacfar curaclaim oiliúna d’iniúchóirí sábháilteachta bóthair, mura rud é gurb ann dóibh cheana féin, 19 Nollaig 2011.

1.   Áiritheoidh na Ballstáit go nglacfar curaclaim oiliúna d’iniúchóirí sabháilteachta bóthair. Ba cheart go bhforbródh an Coimisiún íoscheanglais bunaithe ar dhea-chleachtais na mBallstát. Chun a áirithiú go gcuirfear san áireamh riachtanais na n-úsáideoirí is leochailí bóithre, ba cheart go mbeadh bonneagar do choisithe agus do rothaithe ina chuid den churaclam oiliúna maidir le sábháilteacht ar bhóithre;

Leasú    37

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6

Treoir 2008/96/CE

Airteagal 10 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Chun an tsábháilteacht ar bhóithre an Aontais a fheabhsú, bunóidh an Coimisiún córas le haghaidh malartú dea-chleachtas idir na Ballstáit, lena gcumhdófar, inter alia, tionscadail sábháilteachta bonneagair bóthair atá ann cheana agus teicneolaíocht chruthaithe sábháilteachta bóithre.”;

Chun an tsábháilteacht ar bhóithre san Aontas a fheabhsú, bunóidh an Coimisiún córas le haghaidh malartú faisnéise agus dea-chleachtas idir na Ballstáit, lena gcumhdófar, inter alia, curaclam oiliúna maidir le sábháilteacht ar bhóithre, tionscadail sábháilteachta bonneagair bóthair atá ann cheana agus teicneolaíocht chruthaithe sábháilteachta bóithre, lena n-áirítear córais chun go mbeadh tiománaithe agus feithiclí in ann comharthaí bóthair a shainaithint agus iad feistithe le feistí cúnaim tiománaí. Ba cheart go spreagfaí éascú a dhéanamh ar mhalartú taithí maidir le modheolaíochtaí Córais Shábháilte idir cleachtóirí agus malartú faisnéise le haghaidh iniúchóirí sábháilteachta bóthair.

Leasú    38

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 8

Treoir 2008/96/CE

Airteagal 11a – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Cuirfidh na Ballstáit tuarascáil faoi bhráid an Choimisiúin faoin 31 Deireadh Fómhair [Oifig an bhFoilseachán: cuir isteach, le do thoil, an BHLIAIN arna ríomh 24 mhí tar éis an teacht i bhfeidhm], agus gach trí bliana ina dhiaidh sin, ar an gcéatadán den ghréasán bóithre a measúnaíodh leis an measúnú ar bhóithre ar fud an ghréasáin sna trí bliana roimhe sin, agus ar rátáil sábháilteachta na gcodanna den bhóthar a measúnaíodh de réir chatagóir na n-úsáideoirí bóithre.;

1.  Cuirfidh na Ballstáit tuarascáil faoi bhráid an Choimisiúin faoin 31 Deireadh Fómhair [OP: cuir isteach, le do thoil, an BHLIAIN arna ríomh 24 mhí tar éis an teacht i bhfeidhm], agus gach trí bliana ina dhiaidh sin, bunaithe ar mhodheolaíocht chomhchoiteann, ar an gcéatadán den ghréasán bóithre a measúnaíodh leis an measúnú ar bhóithre ar fud an ghréasáin sna trí bliana roimhe sin, an staid maidir le dul chun cinn i dtreo ghnóthú na spriocanna arna socrú ar an leibhéal náisiúnta arna dtomhas de réir an laghdaithe ar líon na mbásanna agus na dtionóiscí, an nuashonrú ar threoirlínte náisiúnta, lena n-áirítear go háirithe na feabhsuithe ó thaobh dul chun cinn teicneolaíoch agus cosaint ar úsáideoirí leochaileacha, agus ar rátáil sábháilteachta na gcodanna den bhóthar a measúnaíodh de réir chatagóir na n-úsáideoirí bóithre;

Leasú    39

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 8

Treoir 2008/96/CE

Airteagal 11a – mír 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1 a.  Ar bhonn anailíse a dhéanfar ar thuarascálacha náisiúnta, ar an gcéad ásc faoi [xx/xx/xxx - 24 mhí tar éis an spriocdháta deiridh faoinar cheart do na Ballstáit tuarascáil a chur isteach] agus gach dhá bhliain ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil a tharraingt suas agus a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle ar chur chun feidhme na Treorach seo, go háirithe maidir leis na gnéithe dá dtagraítear i mír 1, agus ar bhearta féideartha eile, lena n-áirítear an Treoir seo a leasú lena hoiriúnú chun dul chun cinn teicneolaíoch a chur san áireamh.

Leasú    40

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 10

Treoir 2008/96/CE

Airteagal 12 a – teideal

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Gníomhartha tarmligthe

An tarmligean a fheidhmiú

Leasú    41

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 10

Treoir 2008/96/CE

Airteagal 12a – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 12 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse neamhchinntithe ama amhail ón [dáta theacht i bhfeidhm na Treorach seo].

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 6c agus in Airteagal 12 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse 5 bliana amhail ón [dáta a dtiocfaidh an Treoir seo i bhfeidhm]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

Leasú    42

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 10

Treoir 2008/96/CE

Airteagal 12a – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 12 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 6c agus Airteagal12 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

Leasú    43

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 10

Treoir 2008/96/CE

Airteagal 12a – mír 6

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

6.  Gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 12, ní thiocfaidh sé i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú de dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.";

6.  Gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 6c agus Airteagal 12, ní thiocfaidh sé i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú de dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.;

Leasú    44

Togra le haghaidh treorach

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe 1 a (nua)

Treoir 2008/96/CE

Iarscríbhinn I – roinn 2 – pointe e

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(1a)  I roinn 2, leasaítear pointe (e) mar seo a leanas:

(e)  trácht (e.g. méid an tráchta, catagóiriú tráchta de réir cineáil);

(e)  trácht (e.g. méid an tráchta, catagóiriú tráchta de réir cineáil), lena n-áirítear sreafaí measta coisithe agus rothar arna chinneadh ó thréithe úsáid na talún cois bóthair;

Leasú    45

Togra le haghaidh treorach

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe 2 – pointe b

Treoir 2008/96/CE

Iarscríbhinn II – roinn 1 – pointe n – pointe ii

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(ii)  forálacha do rothaithe,

(ii)  forálacha do rothaithe, lena n-áirítear bealaí malartacha nó bealaí atá scartha ó mhótarthrácht ardluais,

Leasú    46

Togra le haghaidh treorach

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe 2 – pointe b

Treoir 2008/96/CE

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe n – pointe iii a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(iii a)  dlús agus suíomh na gcrosairí do choisithe agus do rothaithe;

Leasú    47

Togra le haghaidh treorach

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe 2 – pointe b

Treoir 2008/96/CE

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe n – pointe iii b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(iii b)  forálacha le haghaidh coisithe agus rothaithe ar bhóithre a ndéanfar difear dóibh sa limistéar;

Leasú    48

Togra le haghaidh treorach

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe 2 – pointe b

Treoir 2008/96/CE

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe n – pointe iii c (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(iii c)  deighilt coisithe agus rothaithe ó mhótarthrácht ardluais nó bealaí díreacha malartacha a bheith ann cheana féin ar bhóithre níos ísle san aicmiú;

Leasú    49

Togra le haghaidh treorach

Iarscríbhinn I – roinn 1 – pointe 3

Treoir 2008/96/CE

Iarscríbhinn IIa – roinn 1 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  ailíniú féinmhínitheach (i.e. "inléiteacht” an ailínithe don tiománaí);

(c)  ailíniú féinmhínitheach (i.e. "inléiteacht” an ailínithe d’úsáideoirí bóthair);

Leasú    50

Togra le haghaidh treorach

Iarscríbhinn I – roinn 1 – pointe 3

Treoir 2008/96/CE

Iarscríbhinn IIa – roinn 1 – pointe g

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(g)  crosairí coisithe a bheith ann.

(g)  crosairí coisithe agus rothaíochta a bheith ann.

Leasú    51

Togra le haghaidh treorach

Iarscríbhinn I – roinn 1 – pointe 3

Treoir 2008/96/CE

Iarscríbhinn IIa – roinn 3 – pointe e

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(e)  crosaire comhréidh bóthair/ iarnróid.

(e)  crosairí bóthair / iarnróid (taifead a dhéanamh go háirithe de chineál an chrosaire agus más rud é go bhfuil siad foireannaithe, gan foireann nó uathoibrithe).

Leasú    52

Togra le haghaidh treorach

Iarscríbhinn I – roinn 1 – pointe 3

Treoir 2008/96/CE

Iarscríbhinn IIa – roinn 6 – pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  guaiseacha cois bóthair agus fad ó chiumhais charrbhealaigh;

(b)  guaiseacha cois bóthair agus fad ó chiumhais charrbhealaigh nó ó imeall raon rothaíochta;

Leasú    53

Togra le haghaidh treorach

Iarscríbhinn I – roinn 1 – pointe 3

Treoir 2008/96/CE

Iarscríbhinn IIa – roinn 6 – pointe f a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(fa)  cothabháil ar limistéir pháirceála, go háirithe le linn dálaí geimhridh;

Leasú    54

Togra le haghaidh treorach

Iarscríbhinn I – roinn 1 – pointe 3

Treoir 2008/96/CE

Iarscríbhinn IIa – roinn 7 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

7 a.  Droichid agus tolláin:

 

(a)  droichid a bheith ann agus líon na ndroichead;

 

(b)  tolláin a bheith ann agus líon na dtollán;

 

(c)  braiteoirí a bheith ann maidir le cianrialú nó rialú satailíte na feidhmíochta struchtúraí agus seasmhacht an bhonneagair;

 

(d)  gnéithe físiúla a léiríonn guaiseacha sábhailteachta le haghaidh fheidhmíocht structúrach an bhonneagair.

Leasú    55

Togra le haghaidh treorach

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe 4

Treoir 2008/96/CE

Iarscríbhinn III – pointe 2 – pointe d

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d)  toirteanna rothar breathnaithe;

(d)  toirteanna rothair breathnaithe ar an dá thaobh, agus “ar an taobh” nó “ag trasnú” taifeadta leo;

Leasú    56

Togra le haghaidh treorach

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe 4

Treoir 2008/96/CE

Iarscríbhinn III – pointe 3 – pointe a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  Líon agus áit na mbásanna de réir grúpa úsáideoirí bóthair

(a)  Líon, áit agus cúis na mbásanna de réir grúpa úsáideoirí bóthair

Leasú    57

Togra le haghaidh treorach

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe 4

Treoir 2008/96/CE

Iarscríbhinn III – pointe 4 – pointe d

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d)  trealamh córais cliste iompair a bheith ann: foláirimh scuaine, comharthaí um theachtaireachtaí athraitheacha;

(d)  trealamh córais cliste iompair a bheith ann: foláirimh scuaine, comharthaí um theachtaireachtaí athraitheacha, braiteoirí chun faireachán a dhéanamh ar an bhfeidhmíocht struchtúrach;

Leasú    58

Togra le haghaidh treorach

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe 4

Treoir 2008/96/CE

Iarscríbhinn III – pointe 6 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

6 a.  Droichid agus tolláin:

 

(a)  droichid a bheith ann agus líon na ndroichead, lena n-áirítear an fhaisnéis ábhartha a bhaineann leo;

 

(b)  tolláin a bheith ann agus líon na dtollán, lena n-áirítear an fhaisnéis ábhartha a bhaineann leo;

 

(c)  braiteoirí a bheith ann maidir le cianrialú nó rialú satailíte na feidhmíochta struchtúraí agus seasmhacht an bhonneagair;

 

(d)  gnéithe físiúla a léiríonn guaiseacha sábhailteachta le haghaidh fheidhmíocht structúrach an bhonneagair.

Leasú    59

Togra le haghaidh treorach

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe 4

Treoir 2008/96/CE

Iarscríbhinn III – pointe 7 – pointe e

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(e)  crosairí bóthair-iarnróid a bheith ann.

(e)  crosairí bóthair-iarnróid a bheith ann, (taifead a dhéanamh go háirithe de chineál an chrosaire agus más rud é go bhfuil siad foireannaithe, gan foireann nó uathoibrithe).

Leasú    60

Togra le haghaidh treorach

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe 4

Treoir 2008/96/CE

Iarscríbhinn III – roinn 9 – pointe 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  crosairí coisithe (crosairí ar an dromchla agus ar leibhéal eile);

(a)  crosairí coisithe agus rothaíochta (crosairí ar an dromchla agus deighilt leibhéal);

Leasú    61

Togra le haghaidh treorach

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe 4

Treoir 2008/96/CE

Iarscríbhinn III – pointe 9 – pointe a a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(aa)  crosairí rothaíochta (crosairí ar an dromchla agus deighilt leibhéal);

Leasú    62

Togra le haghaidh treorach

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe 4

Treoir 2008/96/CE

Iarscríbhinn III – pointe 9 – pointe d

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d)  saoráidí rothair;

(d)  saoráidí rothar agus a gcineál (raonta rothaíochta, lánaí rothaíochta, eile);

Leasú    63

Togra le haghaidh treorach

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe 4

Treoir 2008/96/CE

Iarscríbhinn III – pointe 9 – pointe f

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(f)  saoráid trasnaithe coisithe ar ghéag iontrála mionbhóthair agus é ag nascadh le gréasán.

(f)  saoráidí trasnaithe coisithe agus rothaíochta ar ghéag iontrála mionbhóthair agus é ag nascadh le gréasán.

Leasú    64

Togra le haghaidh treorach

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe 4

Treoir 2008/96/CE

Iarscríbhinn III – pointe 9 – pointe f a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(fa)  bealaí malartacha a bheith ann do choisithe agus do rothaithe i gcás nach bhfuil saoráidí deighilte ann.

Leasú    65

Togra le haghaidh treorach

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe 4

Treoir 2008/96/CE

Iarscríbhinn III – pointe 9 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

9a.  Córais réamhthuairte/iarthuairte le haghaidh gortú tráchta agus gnéithe maolaithe tromchúise:

 

(a)  Lárionaid oibríochtúla ghréasáin agus saoráidí patrólaithe eile;

 

(b)  Sásraí chun úsáideoirí bóthair a chur ar an eolas faoi dhálaí tiomána chun tionóiscí agus teagmhais a chosc;

 

(c)  Córais um Bhrath Uathoibríoch Teagmhais (AID): braiteoirí agus ceamaraí;

 

(d)  Córais Bainistithe Teagmhais;

 

(e)  Córais chun cumarsáid a dhéanamh le comhlachtaí éigeandála.

(1)

Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Tacaíonn an Rapóirtéir go láidir le cuspóirí ginearálta an togra a bhfuil sé mar aidhm aige, trí athruithe a dhéanamh ar Threoir 2008/96/CE, líon na mbásanna agus na ngortuithe tromchúiseacha ar bhóithre an Aontais a laghdú tuilleadh trí fheabhas a chur ar fheidhmíocht sábháilteachta an bhonneagair bóithre. Aontaíonn sí gur féidir na cuspóirí a ghnóthú trí thrédhearcacht agus an obair leantach ar na nósanna imeachta maidir le bainistiú sábháilteachta bonneagair a fheabhsú, measúnuithe ar fud an ghréasáin a thabhairt isteach, lena n-áirítear nósanna imeachta maidir le mapáil córasach agus réamhghníomhach riosca, an raon feidhme a leathnú lastall de ghréasán TEN-T agus ceanglais feidhmíochta ghinearálta a bhunú le haghaidh marcálacha agus comharthaí bóthair chun réamh-mheas a dhéanamh ar úsáid fhorleathan córas nasctha agus uathoibrithe soghluaiseachta amach anseo.

Anuas air sin, measann an rapóirtéir go bhféadfaí bonneagar bóithre a bheadh níos sábháilte fós agus reachtaíocht a sheasfadh an todhchaí a bheith mar thoradh ar athruithe breise ar an togra reatha. Beartaíonn sí codanna de tholláin bóthair, droichid agus crosbhóithre, nach cumhdaítear le Treoir 2004/54/CE, chomh maith le limistéir uirbeacha a áireamh faoin raon feidhme, go háirithe i gcás go maoinítear na príomhbhóithre a thrasnaíonn na limistéir uirbeacha sin ó bhuiséad AE. Anuas air sin, roghnaíonn sí modhanna leictreonacha agus digiteacha a chomhtháthú sna huirlisí measúnaithe, ar mhaithe le hanailís níos fearr a dhéanamh ar chodanna den bhonneagar ina dtarlaíonn líon mór tionóiscí agus chun faireachán leanúnach a dhéanamh ar fheidhmíocht na ndroichead agus na dtollán. De bhreis air sin, beartaíonn sé go mbeadh sé indéanta d’úsáideoirí bóthair a n-ábhair imní maidir le sábháilteacht ar bhóithre a thuairisciú ar bhonn deonach do na húdaráis fhreagracha chun sainaithint guaiseacha féideartha maidir le sábháilteacht ar bhóithre a éascú agus, ar an lámh eile, go gcuirfeadh na húdaráis úsáideoirí bóthair ar an eolas faoi stádas an bhonneagair a úsáideann siad le comharthaí agus marcálacha tiomnaithe.


NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Bainistiú na sábháilteachta bonneagair bóithre

Tagairtí

COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD)

Dáta tíolactha chun Pharlaimint na hEorpa

17.5.2018

 

 

 

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

TRAN

31.5.2018

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ITRE

31.5.2018

 

 

 

Gan tuairim a thabhairt

       Dáta an chinnidh

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Daniela Aiuto

19.7.2018

 

 

 

Pléite sa choiste

15.10.2018

 

 

 

Dáta an ghlactha

10.1.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

39

6

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Georgi Pirinski, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Dáta don chur síos

11.1.2019


TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

39

+

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

6

-

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

0

0

 

 

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 24 Eanáir 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais