IZVJEŠĆE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/96/EZ o upravljanju sigurnošću cestovne infrastrukture

11.1.2019 - (COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD)) - ***I

Odbor za promet i turizam
Izvjestiteljica: Daniela Aiuto


Postupak : 2018/0129(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0008/2019
Podneseni tekstovi :
A8-0008/2019
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/96/EZ o upravljanju sigurnošću cestovne infrastrukture

(COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD))

(Redovni zakonodavni postupak prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0274),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 91. stavak 1. točku (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0196/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje švedskog Parlamenta, podneseno okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 17. listopada 2018.[1],

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam (A8-0008/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Strateški je cilj Unije da do 2020. broj smrtnih slučajeva na cestama smanji za polovinu u odnosu na broj iz 2010. te da se približi broju od nula smrtnih slučajeva do 2050. („Vizija nula”)13. Međutim, posljednjih se godina napredak prema ostvarenju tih ciljeva zaustavio.

(1)  Strateški je cilj Unije da do 2020. broj smrtnih slučajeva na cestama smanji za polovinu u odnosu na broj iz 2010. te da se približi broju od nula smrtnih slučajeva do 2050. („Vizija nula”)13. Međutim, posljednjih se godina napredak prema ostvarenju tih ciljeva zaustavio. Stoga su potrebno uložiti veće napore na svim razinama da bi se ostvario cilj zacrtan za 2020. godinu.

_________________

_________________

13Komunikacija Komisije „Ususret europskom području sigurnosti na cestama: smjernice politike sigurnosti na cestama za razdoblje 2011.–2020.” (COM(2010) 389 final)

 

13Komunikacija Komisije „Ususret europskom području sigurnosti na cestama: smjernice politike sigurnosti na cestama za razdoblje 2011.–2020.” (COM(2010) 389 final)

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Prema pristupu sigurnog sustava, smrtni slučajevi i teške ozljede u prometnim nesrećama u velikoj se mjeri mogu spriječiti. Osiguravanje da prometne nesreće ne dovode do teških ili smrtonosnih ozljeda trebalo bi biti zajednička odgovornost na svim razinama. Konkretno, dobro projektiranim i ispravno održavanim cestama trebala bi se smanjiti vjerojatnost pojave prometnih nesreća, dok bi se cestama „koje opraštaju” (ceste koje su inteligentno konstruirane kako bi se osiguralo da pogreške u vožnji ne dovode izravno do teških posljedica) trebala smanjiti težina nesreća.

(2)  Prema pristupu sigurnog sustava, smrtni slučajevi i teške ozljede u prometnim nesrećama u velikoj se mjeri mogu spriječiti. Osiguravanje da prometne nesreće ne dovode do teških ili smrtonosnih ozljeda trebalo bi biti zajednička odgovornost na svim razinama. Konkretno, dobro projektiranim i jasno postavljenim cestovnim oznakama i prometnim znakovima te ispravno održavanim cestama trebala bi se smanjiti vjerojatnost pojave prometnih nesreća, dok bi se cestama „koje opraštaju” (ceste koje su inteligentno konstruirane kako bi se osiguralo da pogreške u vožnji ne dovode izravno do teških ili smrtonosnih posljedica) trebala smanjiti težina prometnih nesreća. Komisija bi trebala izraditi smjernice za pružanje i održavanje „opraštajuće okoline ceste” na temelju iskustva svih država članica.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Postupci za upravljanje sigurnošću cestovne infrastrukture koji su provedeni u transeuropskoj mreži pomogli su u smanjivanju smrtnih slučajeva i teških ozljeda u Uniji. Iz evaluacije učinaka Direktive 2008/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća15 jasno je da su države članice koje dobrovoljno primjenjuju načela upravljanja sigurnošću cestovne infrastrukture („RISM”) na svojim nacionalnim cestama izvan mreže TEN-T postigle znatno bolje rezultate u području sigurnosti na cestama u odnosu na države članice koje ih ne primjenjuju.

(4)  Postupci za upravljanje sigurnošću cestovne infrastrukture koji su provedeni u transeuropskoj mreži pomogli su u smanjivanju smrtnih slučajeva i teških ozljeda u Uniji. Iz evaluacije učinaka Direktive 2008/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća15 jasno je da su države članice koje dobrovoljno primjenjuju načela upravljanja sigurnošću cestovne infrastrukture („RISM”) na svojim nacionalnim cestama izvan mreže TEN-T postigle znatno bolje rezultate u području sigurnosti na cestama u odnosu na države članice koje ih ne primjenjuju. Stoga je također poželjno da se ta načela („RISM”) primjenjuju na druge dijelove europske cestovne mreže.

_________________

_________________

15Direktiva 2008/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o upravljanju sigurnošću cestovne infrastrukture (SL L 319, 29.11.2008., str. 59.).

15Direktiva 2008/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o upravljanju sigurnošću cestovne infrastrukture (SL L 319, 29.11.2008., str. 59.).

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Velik broj prometnih nesreća događa se na malom dijelu cesta na kojima su količine i brzine prometa velike te na kojima postoji širok raspon prometa koji se odvija pri različitim brzinama. Stoga bi se ograničenim proširenjem područja primjene Direktive 2008/96/EZ na autoceste i primarne ceste izvan mreže TEN-T trebalo znatno pridonijeti poboljšanju sigurnosti cestovne infrastrukture u cijeloj Uniji.

(5)  Velik broj prometnih nesreća događa se na malom dijelu cesta na kojima su količine i brzine prometa velike te na kojima postoji širok raspon prometa koji se odvija pri različitim brzinama. Stoga bi se ograničenim proširenjem područja primjene Direktive 2008/96/EZ na autoceste i druge primarne ceste izvan mreže TEN-T trebalo znatno pridonijeti poboljšanju sigurnosti cestovne infrastrukture u cijeloj Uniji.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Kako bi se osiguralo da se tim proširenjem područja primjene postigne željeni učinak, logično je da druge primarne ceste obuhvaćaju ceste koje povezuju veće gradove ili regije, a koje pripadaju najvišoj kategoriji cesta ispod kategorije „autoceste” prema nacionalnoj klasifikaciji cesta.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Procjena cesta na razini cijele mreže koja se temelji na procjeni rizika pojavila se kao učinkovit i djelotvoran alat za utvrđivanje dionica mreže na koje bi trebalo usmjeriti detaljnije inspekcijske preglede sigurnosti na cestama te za određivanje prioriteta pri ulaganju prema njegovu potencijalu da se njime ostvare poboljšanja u području sigurnosti na razini cijele mreže. Cijelu cestovnu mrežu obuhvaćenu ovom Direktivom stoga bi trebalo sustavno procjenjivati kako bi se povećala sigurnost na cestama u cijeloj Uniji.

(7)  Procjena cesta na razini cijele mreže koja se temelji na procjeni rizika pojavila se kao učinkovit i djelotvoran alat za utvrđivanje dionica mreže na koje bi trebalo usmjeriti detaljnije inspekcijske preglede sigurnosti na cestama te za određivanje prioriteta pri ulaganju prema njegovu potencijalu da se njime ostvare poboljšanja u području sigurnosti na razini cijele mreže. Cijelu cestovnu mrežu obuhvaćenu ovom Direktivom stoga bi trebalo sustavno procjenjivati, među ostalim i s pomoću podataka prikupljenih elektroničkim i digitalnim putem, kako bi se povećala sigurnost na cestama u cijeloj Uniji.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Rezultati u području sigurnosti postojećih cesta trebali bi se poboljšati usmjeravanjem ulaganja na dionice cesta s najvećim brojem nesreća i s najvećim potencijalom za smanjenje broja nesreća.

(10)  Rezultati u području sigurnosti postojećih cesta trebali bi se poboljšati na način da se vozačima, a naročito profesionalnim vozačima, osigura dostatan broj parkirališta i odmorišta koja pružaju odgovarajuća parkirna mjesta, osobito u planinskim i perifernim regijama u svim vremenskim uvjetima, kao i usmjeravanjem ulaganja na dionice cesta s najvećim brojem nesreća i s najvećim potencijalom za smanjenje broja nesreća.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Dionice cestovne mreže koje se nalaze u blizini cestovnih tunela transeuropske cestovne mreže obuhvaćene Direktivom (EU) 2004/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća16 imaju osobito visok rizik od nesreća. Stoga bi se trebali uvesti zajednički inspekcijski pregledi sigurnosti na tim dionicama cesta u koje su uključeni predstavnici nadležnih tijela za ceste i nadležnih tijela za tunele kako bi se poboljšala sigurnost cestovne mreže u cjelini.

(11)  Dionice cestovne mreže koje se nalaze u blizini cestovnih tunela transeuropske cestovne mreže obuhvaćene Direktivom (EU) 2004/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća16 imaju osobito visok rizik od nesreća. Stoga bi se trebali uvesti zajednički inspekcijski pregledi sigurnosti na tim dionicama cesta u koje su uključeni predstavnici nadležnih tijela za ceste i nadležnih tijela za tunele kako bi se poboljšala sigurnost cestovne mreže obuhvaćene ovom Direktivom.

_________________

_________________

16Direktiva Vijeća 2004/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele u transeuropskoj cestovnoj mreži (SL L 167, 30.4.2004., str. 39.).

16Direktiva Vijeća 2004/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele u transeuropskoj cestovnoj mreži (SL L 167, 30.4.2004., str. 39.).

Obrazloženje

Poboljšanje sigurnosti cestovne mreže može se odnositi samo na područje primjene ove Direktive, a ne na mrežu u cjelini.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Nezaštićeni sudionici u cestovnom prometu 2016. su činili 46 % smrtnih slučajeva na cestama u Uniji. Osiguravanjem da se interesi tih sudionika uzmu u obzir u svim postupcima za upravljanje sigurnošću cestovne infrastrukture trebala bi se stoga poboljšati njihova sigurnost na cestama.

(12)  Nezaštićeni sudionici u cestovnom prometu 2016. su činili 46 % smrtnih slučajeva na cestama u Uniji. Osiguravanjem da se interesi tih sudionika uzmu u obzir u svim postupcima za upravljanje sigurnošću cestovne infrastrukture i razradom zahtjeva u pogledu kvalitete za pješačku i biciklističku infrastrukturu trebala bi se stoga poboljšati njihova sigurnost na cestama.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Oblikovanje i održavanje cestovnih oznaka i prometnih znakova važan je element u osiguravanju sigurnosti cestovne infrastrukture, osobito s obzirom na razvoj vozila opremljenih sustavima za pomoć vozaču pri vožnji ili vozila s višim stupnjem automatizacije. Konkretno, potrebno je osigurati da takva vozila mogu jednostavno i pouzdano prepoznati cestovne oznake i prometne znakove.

(13)  Minimalni zahtjevi u pogledu karakteristika za oblikovanje i održavanje cestovnih oznaka i prometnih znakova važan su element u osiguravanju sigurnosti cestovne infrastrukture, osobito s obzirom na razvoj vozila opremljenih sustavima za pomoć vozaču pri vožnji ili vozila s višim stupnjem automatizacije. Konkretno, potrebno je osigurati da svi sudionici u cestovnom prometu i takva vozila na svim cestama u Europi mogu u svim okolnostima vidjeti te jednostavno i pouzdano prepoznati sve europske cestovne oznake i prometne znakove, uključujući one uvjetne, te da su te oznake i znakovi u skladu s minimalnim standardima kvalitete. Osim toga, trebaju se uskladiti unutar Unije te postati interoperabilni s opremom ugrađenom u vozila novog koncepta. Isto tako, drugi propisi, kao što je Direktiva 2004/54/EZ1a, trebali bi se prilagoditi novim standardima sigurnosti i digitalizacije sektora prometa.

 

1a Direktiva Vijeća 2004/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele u transeuropskoj cestovnoj mreži (SL L 167, 30.4.2004., str. 39.).

 

 

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.a)  Poboljšanje sigurnosti je jedan od prioriteta u sektoru željezničkog prometa. Osobito je važno potaknuti ulaganje u sigurnost križanja željezničkih pruga (tj. u signalizaciju, poboljšanje infrastrukture). Prema izvješću ERA-e iz 2014., na 114 000 željezničko-cestovnih prijelaza koji postoje u Uniji 2012. su se dogodile 573 teške prometne nesreće u kojima je poginulo 369 osoba, a 339 ih je teško ozlijeđeno. Zbog toga je potrebno na razini Unije identificirati željezničko-cestovne prijelaze koji predstavljaju visok sigurnosni rizik s ciljem ulaganja u njihovo poboljšanje te bi ih s vremenom trebalo zamijeniti mostovima i podzemnim prijelazima.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.b)  Visokokvalitetni prometni znakovi i cestovne oznake ključni su za potporu vozačima, kao i povezanim i automatiziranim vozilima. Trebali bi se osigurati minimalni zahtjevi u pogledu karakteristika cestovnih oznaka i prometnih znakova kako bi se olakšalo uvođenje povezanih i automatiziranih sustava za mobilnost. Prednost bi trebalo dati usklađenom pristupu diljem Unije u skladu s Bečkom konvencijom o prometnim znakovima i signalizaciji iz 1968.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Kako bi se postigla transparentnost i poboljšala odgovornost, trebalo bi izvješćivati o ključnim pokazateljima uspješnosti.

(14)  Kako bi se postigla transparentnost i poboljšala odgovornost, trebalo bi izvješćivati o ključnim pokazateljima uspješnosti na temelju zajedničke metodologije, tako da sudionici u cestovnom prometu budu obaviješteni o stanju infrastrukture te da se općenito podigne razina njihove osviještenosti.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.a)  Komisija bi trebala razmotriti reviziju Direktive 2004/54/EZ o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele do 2021. i razmotriti donošenje novog zakonodavnog prijedloga o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za mostove.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Direktiva 2008/96/EZ

Članak 1. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ova se Direktiva primjenjuje na ceste koje su dio transeuropske mreže, na autoceste i na primarne ceste, neovisno o tome jesu li one u fazi projektiranja, u izgradnji ili u upotrebi.

2.  Ova se Direktiva primjenjuje na ceste koje su dio transeuropske mreže, na autoceste i na primarne ceste, uključujući dionice cesta izgrađene na mostovima i dionice koje prolaze kroz tunele, neovisno o tome jesu li one u fazi projektiranja, u izgradnji ili u upotrebi.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Direktiva 2008/96/EZ

Članak 1. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ova se Direktiva primjenjuje i na ceste i projekte cestovne infrastrukture koji nisu obuhvaćeni stavkom 2. i koji se nalaze izvan gradskih područja te se u potpunosti ili djelomično dovršavaju upotrebom sredstava Unije.”;

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    17

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

Direktiva 2008/96/EZ

Članak 2. – točka 2.b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.b  ‚primarna cesta’ znači cesta koja nije autocesta, ali povezuje velike gradove ili regije, ili oboje, i utvrđena je kao primarna cesta na karti EuroRegionalMap koju izrađuju europske nacionalne agencije za izradu karata te katastarske agencije;

2.b  ‚primarna cesta’ znači cesta koja nije autocesta, ali povezuje velike gradove ili regije, ili oboje, a koja pripada najvišoj kategoriji cesta ispod kategorije „autoceste” prema nacionalnoj klasifikaciji cesta;

Amandman    18

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

Direktiva 2008/96/EZ

Članak 2. – točka 2.c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.c  ‚procjena cesta na razini cijele mreže’ znači procjena sigurnosti cestovne mreže iz područja primjene ove Direktive kako bi se utvrdile referentne vrijednosti za rizik od nesreća i jakosti udara;

2.c  ‚procjena cesta na razini cijele mreže’ znači objektivna i na činjenicama utemeljena procjena sigurnosti cestovne mreže iz područja primjene ove Direktive kako bi se utvrdile referentne vrijednosti za rizik od nesreća i jakosti udara te dionice s velikim brojem nesreća;

Amandman    19

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka c

Direktiva 2008/96/EZ

Članak 2. – točka 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  točka 5. briše se;

Briše se.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka d

Direktiva 2008/96/EZ

Članak 2. – točka 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  ‚sigurnosni rejting’ znači razvrstavanje dijelova postojeće cestovne mreže u kategorije prema njihovoj objektivno izmjerenoj ugrađenoj sigurnosti;

6.  ‚sigurnosni rejting’ znači razvrstavanje dijelova postojeće cestovne mreže, uključujući parkirališta na cestama obuhvaćenima područjem primjene ove Direktive, u kategorije prema njihovom objektivno izmjerenom stupnju sigurnosti i učestalosti nesreća sa smrtnim posljedicama;

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka d

Direktiva 2008/96/EZ

Članak 2. – točka 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  ‚inspekcijski pregled sigurnosti na cestama’ znači ciljana terenska inspekcija postojeće ceste ili dionice ceste radi utvrđivanja opasnih uvjeta, pogrešaka ili nedostataka koji povećavaju rizik od nesreća i ozljeda;

7.  ‚inspekcijski pregled sigurnosti na cestama’ znači ciljana terenska inspekcija postojeće ceste, uključujući parkirališta na cestama obuhvaćenima područjem primjene ove Direktive, ili dionice ceste radi utvrđivanja opasnih uvjeta, uključujući sezonske uvjete, pogrešaka ili nedostataka koji povećavaju rizik od nesreća i ozljeda;

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Direktiva 2008/96/EZ

Članak 4. – stavak 6.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  U članku 4. dodaje se sljedeći stavak 6.:

 

6.a  Komisija utvrđuje smjernice za pružanje i održavanje „opraštajuće okoline ceste” i „samoobjašnjavajućih i samoprimjenjivih cesta” u početnoj reviziji faze projektiranja, nadovezujući se na iskustvo svih država članica.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2008/96/EZ

Članak 5. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice moraju osigurati da se procjena cesta na razini cijele mreže provede na cijeloj cestovnoj mreži koja je u upotrebi i koja je obuhvaćena ovom Direktivom. Procjene cesta na razini cijele mreže sastoje se od vizualnog pregleda, analize količine prometa i povijesnih podataka o nesrećama te procjena rizika od nesreća i jakosti udara. Države članice moraju osigurati da se prva procjena provede najkasnije do 2025. Kasnije procjene cesta na razini cijele mreže moraju biti dovoljno česte kako bi se osigurale primjerene razine sigurnosti, no u svakom se slučaju provode barem svakih pet godina.

1.  Države članice moraju osigurati da se procjena cesta na razini cijele mreže provede na cijeloj cestovnoj mreži koja je u upotrebi i koja je obuhvaćena ovom Direktivom. Procjene cesta na razini cijele mreže sastoje se od vizualnog pregleda, analize količine prometa, povijesnih podataka o nesrećama, rangiranja dionica s velikim brojem prometnih nesreća, podataka prikupljenih uporabom posebnih metodologija praćenja, relevantnih izvješća sudionika u cestovnom prometu u skladu s člankom 6.f i procjene rizika od nesreća i jakosti udara, pri čemu se utvrđuju referentne vrijednosti tih rezultata. Države članice moraju osigurati da se prva procjena provede najkasnije do 2024. Kasnije procjene cesta na razini cijele mreže moraju biti dovoljno česte kako bi se osigurale primjerene razine sigurnosti i analiza povezana s nesrećama, no u svakom se slučaju provode barem svakih pet godina.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2008/96/EZ

Članak 5. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Komisija objavljuje smjernice za utvrđivanje metodologije za provedbu sustavnih procjena cesta i inspekcija visokorizičnih dionica na razini cijele mreže;

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2008/96/EZ

Članak 5. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ne temelju rezultata procjene iz stavka 1. države članice razvrstavaju sve dionice cestovne mreže u najmanje tri kategorije prema njihovoj ugrađenoj sigurnosti.

3.  Ne temelju rezultata procjene iz stavka 1. države članice razvrstavaju sve dionice cestovne mreže u tri kategorije prema njihovoj ugrađenoj sigurnosti.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2008/96/EZ

Članak 5. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Države članice osiguravaju postojanje odgovarajućih znakova kako bi se sudionike u cestovnom prometu upozorilo na segmente cestovne infrastrukture na kojima se provode popravci i koji bi stoga mogli ugroziti sigurnost sudionika u cestovnom prometu. Ti znakovi uključuju i znakove koji su vidljivi i danju i noću i koji su postavljeni na sigurnoj udaljenosti te su u skladu s odredbama Bečke konvencije o prometnim znakovima i signalizaciji iz 1968.

5.  Države članice osiguravaju da su sudionici u cestovnom prometu informirani o postojanju dionice s velikim brojem nesreća i da postoje relevantni i odgovarajući znakovi i oznake kako bi se sudionike u cestovnom prometu upozorilo na segmente cestovne infrastrukture na kojima se provode popravci i koji bi stoga mogli ugroziti sigurnost sudionika u cestovnom prometu. Ti znakovi uključuju i znakove koji su vidljivi i danju i noću i koji su postavljeni na sigurnoj udaljenosti te su u skladu s odredbama Bečke konvencije o prometnim znakovima i signalizaciji iz 1968.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka c

Direktiva 2008/96/EZ

Članak 6. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice osiguravaju sigurnost dionica cestovne mreže koje se nalaze u blizini cestovnih tunela obuhvaćenih Direktivom 2004/54/EZ provođenjem zajedničkih inspekcijskih pregleda sigurnosti na cestama u koje su uključeni nadležni subjekti uključeni u provedbu ove Direktive i Direktive 2004/54/EZ. Zajednički inspekcijski pregledi sigurnosti na cestama provode se barem svake tri godine;

3.  Države članice osiguravaju sigurnost dionica cestovne mreže koje se nalaze u blizini cestovnih tunela obuhvaćenih Direktivom 2004/54/EZ provođenjem zajedničkih inspekcijskih pregleda sigurnosti na cestama u koje su uključeni nadležni subjekti uključeni u provedbu ove Direktive i Direktive 2004/54/EZ. Zajednički inspekcijski pregledi sigurnosti na cestama moraju biti dovoljno česti kako bi se osigurale primjerene razine sigurnosti, no u svakom se slučaju provode barem svake tri godine;

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 2008/96/EZ

Članak 6.a – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice osiguravaju da su korektivne mjere usmjerene na dionice cesta s niskim razinama sigurnosti i na kojima postoji mogućnost provedbe mjera s visokim omjerima koristi i troškova.

3.  Države članice osiguravaju da su korektivne mjere usmjerene ponajprije na dionice cesta s niskim razinama sigurnosti i na kojima postoji mogućnost provedbe mjera s visokim omjerima koristi i troškova.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 2008/96/EZ

Članak 6.a – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Države članice u svakom slučaju osiguravaju odgovarajuće razine intervencije i održavanja kako bi se zajamčila sigurnost infrastrukture na cijeloj cestovnoj mreži te uspostavljaju postupke i planove za hitnu intervenciju ako nalazi inspekcijskih pregleda i procjene cesta na razini cijele mreže pokažu ozbiljan rizik za sigurnost.

 

Susjedne države članice osiguravaju učinkovitu koordinaciju i suradnju hitnih službi u slučaju nesreća na prekograničnim dionicama tunela i mostova.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 2008/96/EZ

Članak 6.a – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Radi praćenja provedbe utvrđenih korektivnih mjera, države članice pripremaju i redovito ažuriraju akcijski plan s utvrđenim prioritetima koji se temelji na procjeni rizika. U pripremi tog akcijskog plana, države članice daju prednost dionicama cesta s visokim potencijalom za poboljšanja u području sigurnosti na cestama uzimajući u obzir intervencije s visokim omjerima koristi i troškova.

4.  Radi praćenja provedbe utvrđenih korektivnih mjera, države članice u roku od najviše jedne godine nakon stupanja Direktive na snagu pripremaju i redovito ažuriraju akcijski plan s utvrđenim prioritetima koji se temelji na procjeni rizika. U pripremi tog akcijskog plana, države članice daju prednost dionicama cesta s visokim potencijalom za poboljšanja u području sigurnosti na cestama uzimajući u obzir intervencije s visokim omjerima koristi i troškova.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 2008/96/EZ

Članak 6.b – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da se potrebe nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu uzimaju u obzir pri provedbi postupaka utvrđenih u člancima od 3. do 6.

Države članice osiguravaju da se potrebe nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu uzimaju u obzir pri provedbi postupaka utvrđenih u člancima od 3. do 6., kao i u projektiranju i održavanju cesta. Komisija bi trebala osmisliti zahtjeve u pogledu kvalitete.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 2008/96/EZ

Članak 6.c – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da su cestovne oznake i prometni znakovi propisno oblikovani i održavani na takav način da ih jednostavno i pouzdano mogu prepoznati i ljudi vozači i vozila opremljena sustavima za pomoć vozaču pri vožnji ili vozila s višim stupnjem automatizacije.

1.  Države članice osiguravaju da su cestovne oznake i prometni znakovi propisno oblikovani u skladu s visokim standardima kvalitete, vidljivi u svim okolnostima i održavani na takav način da ih jednostavno i pouzdano mogu prepoznati i ljudi vozači i vozila opremljena sustavima za pomoć vozaču pri vožnji ili vozila s višim stupnjem automatizacije.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 2008/96/EZ

Članak 6.c – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kako bi se olakšalo prepoznavanje cestovnih oznaka i prometnih znakova, Komisija razvija opće zahtjeve u pogledu njihovih karakteristika. U tu svrhu Komisija donosi provedbeni akt u skladu s postupkom iz članka 13. stavka 2.;

2.  Kako bi se olakšalo prepoznavanje cestovnih oznaka i prometnih znakova te kako bi se poboljšala njihova povezivost i interoperabilnost s uređajima kooperativnih inteligentnih prometnih sustava (C-ITS) ugrađenima u povezana i automatizirana vozila, Komisija razvija minimalne zahtjeve u pogledu njihovih karakteristika. Komisija do 2020. uspostavlja zajedničke europske standarde za usklađivanje cestovnih oznaka i prometnih znakova u skladu s odredbama Bečke konvencije o prometnim znakovima i signalizaciji iz 1968.

 

Osim toga, Komisija uspostavlja središnji europski registar svih prometnih znakova i dodatnih simbola u upotrebi u EU-u. U tu svrhu Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 12.a;

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 2008/96/EZ

Članak 6.e (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 6.e

 

Informiranje i transparentnost

 

1.  Države članice osiguravaju pružanje odgovarajućih informacija na početku svake dionice cestovne mreže kako bi se sudionike u cestovnom prometu obavijestilo o trenutačnoj kategoriji dionice u skladu s člankom 5. stavkom 3.;

 

2.  Komisija objavljuje europsku kartu cestovne mreže u okviru područja primjene ove Direktive, dostupnu na internetskim stranicama, naglašavajući tri različite kategorije u skladu s člankom 5. stavkom 3.;

 

3.  Države članice objavljuju i stavljaju na raspolaganje javnosti sve relevantne dokumente o odredbama o koncesiji u okviru javne nabave koji se odnose na sigurnost infrastrukture.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 2008/96/EZ

Članak 6.f (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 6.f

 

Dobrovoljno izvješćivanje

 

1.  Države članice uspostavljaju nacionalni sustav dobrovoljnog izvješćivanja koji je svim sudionicima u cestovnom prometu dostupan putem interneta kako bi se olakšalo prikupljanje pojedinosti o događajima koje prosljeđuju sudionici u cestovnom prometu i vozila te svih ostalih informacija u pogledu sigurnosti koje osoba koja izvješćuje smatra stvarnom ili mogućom opasnošću za sigurnost cestovne infrastrukture;

 

2.  Države članice osiguravaju da se pojedinosti i informacije iz stavka 1. prikupljaju u nacionalnu bazu podataka, obrađuju, pravodobno analiziraju te, po potrebi, ocjenjuju kako bi se proveli postupci iz članaka 5., 6. i 6.a;

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.b (nova) – podtočka a (nova)

Direktiva 2008/96/EZ

Članak 9. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.b)  Članak 9. mijenja se kako slijedi:

 

(a)   stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1.   Države članice dužne su osigurati da se, ako još ne postoje, donesu nastavni programi osposobljavanja revizora cestovne sigurnosti, do 19. prosinca 2011.

1.   Države članice dužne su osigurati donošenje nastavnih programa za osposobljavanje revizora sigurnosti na cestama. Komisija bi trebala razviti minimalne zahtjeve na temelju najboljih praksi država članica. Kako bi se osiguralo da se u obzir uzimaju potrebe najnezaštićenijih sudionika u cestovnom prometu, u programe osposobljavanja o sigurnosti na cestama trebalo bi uključiti pješačku i biciklističku infrastrukturu;

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Direktiva 2008/96/EZ

Članak 10. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kako bi se poboljšala sigurnost na cestama u Uniji, Komisija uspostavlja sustav za razmjenu najboljih praksa među državama članicama, kojim se obuhvaćaju, među ostalim, postojeći projekti sigurnosti cestovne infrastrukture i dokazana tehnologija za sigurnost na cestama.;

Kako bi se poboljšala sigurnost na cestama u Uniji, Komisija uspostavlja sustav za razmjenu informacija i najboljih praksa među državama članicama, kojim se obuhvaćaju, među ostalim, programi osposobljavanja o sigurnosti na cestama, postojeći projekti sigurnosti cestovne infrastrukture i dokazana tehnologija za sigurnost na cestama, uključujući sustave s pomoću kojih vozači i vozila opremljena uređajima za pomoć u vožnji mogu identificirati prometne znakove. Trebalo bi poticati razmjenu iskustava o metodologijama sigurnog sustava između stručnjaka i razmjenu informacija za revizore sigurnosti na cestama.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Direktiva 2008/96/EZ

Članak 11.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice Komisiji do 31. listopada [OP: please insert the YEAR calculated 24 months following the entry into force] i svake tri godine nakon toga dostavljaju izvješće o postotku cestovne mreže koja je u prethodne tri godine procijenjena u okviru procjene cesta na razini cijele mreže te o sigurnosnom rejtingu procijenjenih dionica cesta po kategoriji sudionika u cestovnom prometu.;

1.  Države članice Komisiji do 31. listopada [OP: umetnuti GODINU izračunatu 24 mjeseca nakon stupanja na snagu] i svake tri godine nakon toga dostavljaju izvješće, temeljeno na zajedničkoj metodologiji, o postotku cestovne mreže koja je u prethodne tri godine procijenjena u okviru procjene cesta na razini cijele mreže, stanju napretka prema postizanju ciljeva utvrđenih na nacionalnoj razini koji se mjeri s obzirom na smanjenje smrtnih slučajeva i nesreća, ažuriranim nacionalnim smjernicama, uključujući osobito poboljšanja u smislu tehnološkog napretka i zaštite nezaštićenih sudionika, te o sigurnosnom rejtingu procijenjenih dionica cesta po kategoriji sudionika u cestovnom prometu.;

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Direktiva 2008/96/EZ

Članak 11.a – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Na temelju analize nacionalnih izvješća, prvi puta do [xx/xx/xxx – 24 mjeseca nakon isteka roka za podnošenje izvješća država članica], a nakon toga svake dvije godine, Komisija izrađuje i podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi ove Direktive, osobito o elementima iz stavka 1. i mogućim dodatnim mjerama, uključujući reviziju ove Direktive i moguće prilagodbe tehničkom napretku.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 10.

Direktiva 2008/96/EZ

Članak 12.a – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Delegirani akti

Delegiranje ovlasti

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 10.

Direktiva 2008/96/EZ

Članak 12.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 12. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [date of entry into force of this Directive].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6.c i članka 12. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od [datum stupanja na snagu ove Direktive]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje na razdoblje jednakog trajanja ako se Europski parlament i Vijeće ne usprotive tom produljenju najkasnije tri mjeseca prije isteka svakog od tih razdoblja.

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 10.

Direktiva 2008/96/EZ

Članak 12.a – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 12. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave predmetne odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u predmetnoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6.c i članka 12. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave predmetne odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u predmetnoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 10.

Direktiva 2008/96/EZ

Članak 12.a – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 12. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.;

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6.c i članka 12. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.;

Amandman    44

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Direktiva 2008/96/EZ

Prilog I. – odjeljak 2. – točka e

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1.a)  U odjeljku 2. točka (e) izmjenjuje se kako slijedi:

(e)  promet (npr. intenzitet prometa, kategorizacija prometa prema vrsti);

(e)  promet (npr. intenzitet prometa, kategorizacija prometa prema vrsti), uključujući procijenjene pješačke i biciklističke tokove utvrđene na temelju svojstava upotrebe susjednog zemljišta;

Amandman    45

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

Direktiva 2008/96/EZ

Prilog II. – odjeljak 1. – točka n – podtočka ii.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  sadržaji za bicikliste;

ii.  sadržaji za bicikliste, uključujući alternativne pravce i odvajanja od prometa motornih vozila velike brzine,

Amandman    46

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

Direktiva 2008/96/EZ

Prilog II. – stavak 1. – točka n – podtočka iii.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

iii.a  gustoća i položaj prijelaza za pješake i bicikliste;

Amandman    47

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

Direktiva 2008/96/EZ

Prilog II. – stavak 1. – točka n – podtočka iii.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

iii.b  sadržaji za pješake i bicikliste na obuhvaćenim cestama u tom području;

Amandman    48

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

Direktiva 2008/96/EZ

Prilog II. – stavak 1. – točka n – podtočka iii.c (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

iii.c  odvojenost pješaka i biciklista od motornog prometa velikih brzina ili postojanje izravnih alternativnih ruta na cestama nižeg razreda;

Amandman    49

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2008/96/EZ

Prilog II.a – odjeljak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  samorazumljivo pružanje trase (tj. sposobnost vozača da razumiju pružanje trase);

(c)  samorazumljivo pružanje trase (tj. sposobnost sudionika u cestovnom prometu da razumiju pružanje trase);

Amandman    50

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2008/96/EZ

Prilog II.a – odjeljak 1. – točka g

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  postojanje pješačkih prijelaza.

(g)  postojanje pješačkih i biciklističkih prijelaza.

Amandman    51

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2008/96/EZ

Prilog II.a – odjeljak 3. – točka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  željezničko-cestovni prijelazi.

(e)  željezničko-cestovni prijelazi (uz posebnu napomenu vrste prijelaza te uključuju li osoblje ili ne, i jesu li ručni ili automatski).

Amandman    52

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2008/96/EZ

Prilog II.a – odjeljak 6. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  opasnosti uz cestu i udaljenost od ruba kolničke trake;

(b)  opasnosti uz cestu i udaljenost od ruba kolničke trake ili biciklističke staze;

Amandman    53

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2008/96/EZ

Prilog II.a – odjeljak 6. – točka fa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  održavanje parkirališta, osobito u zimskim uvjetima;

Amandman    54

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2008/96/EZ

Prilog II.a – odjeljak 7.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.a  Mostovi i tuneli:

 

(a)  postojanje mostova i njihov broj;

 

(b)  postojanje tunela i njihov broj;

 

(c)  postojanje senzora za daljinski nadzor strukturne učinkovitosti i stabilnosti infrastrukture;

 

(d)  vizualni elementi koji predstavljaju opasnost za sigurnost infrastrukture.

Amandman    55

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2008/96/EZ

Prilog III. – točka 2. – podtočka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  opažena količina biciklista u prometu;

(d)  opažena količina biciklista u prometu s obje strane, uz napomenu o kretanju uzduž ceste ili prelasku preko ceste;

Amandman    56

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2008/96/EZ

Prilog III. – točka 3. – podtočka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  broj poginulih osoba i mjesta na kojima je došlo do nesreća prema skupini sudionika u cestovnom prometu;

(a)  broj poginulih osoba, mjesta na kojima je došlo do nesreća prema skupini sudionika u cestovnom prometu i uzrok nesreća;

Amandman    57

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2008/96/EZ

Prilog III. – točka 4. – podtočka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  postojanje uređaja inteligentnih prometnih sustava: upozorenja o prometnim zastojima, znakovi s promjenjivim porukama;

(d)  postojanje uređaja inteligentnih prometnih sustava: upozorenja o prometnim zastojima, znakovi s promjenjivim porukama, senzori za praćenje strukturne učinkovitosti;

Amandman    58

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2008/96/EZ

Prilog III. – odjeljak 6.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6.a  Mostovi i tuneli:

 

(a)  postojanje mostova i njihov broj, uključujući relevantne informacije o njima;

 

(b)  postojanje tunela i njihov broj, uključujući relevantne informacije o njima;

 

(c)  postojanje senzora za daljinski nadzor strukturne učinkovitosti i stabilnosti infrastrukture;

 

(d)  vizualni elementi koji predstavljaju opasnost za sigurnost infrastrukture.

Amandman    59

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2008/96/EZ

Prilog III. – točka 7. – podtočka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  postojanje željezničko-cestovnih prijelaza.

(e)  postojanje željezničko-cestovnih prijelaza (uz posebnu napomenu vrste prijelaza te uključuju li osoblje ili ne, i jesu li ručni ili automatski).

Amandman    60

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2008/96/EZ

Prilog III. – odjeljak 9. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pješački prijelazi (prijelazi u razini i razdvajanje razina);

(a)  pješački i biciklistički prijelazi (prijelazi u razini i razdvajanje razina);

Amandman    61

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2008/96/EZ

Prilog III. – točka 9. – podtočka aa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  biciklistički prijelazi (prijelazi u razini i razdvajanje razina);

Amandman    62

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2008/96/EZ

Prilog III. – točka 9. – podtočka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  sadržaji za bicikliste;

(d)  sadržaji za bicikliste i vrsta tih sadržaja (trake za bicikliste, biciklističke staze, ostalo);

Amandman    63

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2008/96/EZ

Prilog III. – točka 9. – podtočka f

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  pješački prijelaz na priključku manje ceste koja se spaja u mrežu.

(f)  pješački i biciklistički prijelazi na priključku manje ceste koja se spaja u mrežu.

Amandman    64

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2008/96/EZ

Prilog III. – točka 9. – podtočka fa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  postojanje alternativnih ruta za pješake i bicikliste u slučaju da ne postoje odvojene staze.

Amandman    65

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2008/96/EZ

Prilog III. – točka 9.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

9.a  Elementi sustava prije i poslije sudara za ublažavanje ozljeda i težine posljedica:

 

(a)  mrežni operativni centri i druge strukture za nadzor;

 

(b)  mehanizmi za obavješćivanje sudionika u cestovnom prometu o uvjetima vožnje radi sprečavanja nesreća ili incidenata;

 

(c)  sustavi za automatsko otkrivanje incidenata: senzori i kamere;

 

(d)  sustavi za upravljanje incidentima;

 

(e)  sustavi za komunikaciju s tijelima hitnih službi.

  • [1]  Još nije objavljeno u Službenom listu.

OBRAZLOŽENJE

Izvjestiteljica snažno podupire opće ciljeve Prijedloga kojim se izmjenom Direktive 2008/96/EZ nastoji smanjiti broj poginulih i teško ozlijeđenih osoba na cestovnim mrežama u EU-u poboljšanjem rezultata u području sigurnosti cestovne infrastrukture. Slaže se da se ciljevi mogu postići poboljšanjem transparentnosti i praćenja postupaka upravljanja sigurnošću infrastrukture, uvođenjem procjena na razini cijele mreže, uključujući sustavne i proaktivne postupke mapiranja rizika, proširujući područje primjene izvan mreže TEN-T i postavljajući opće zahtjeve u pogledu karakteristika cestovnih oznaka i prometnih znakova kako bi se pripremilo za široku uporabu povezanih i automatiziranih sustava za mobilnost u bliskoj budućnosti.

Osim toga, izvjestiteljica smatra da bi se dodatnim izmjenama postojećeg Prijedloga mogla postići još sigurnija cestovna infrastruktura i zakonodavstvo prilagođeno budućnosti. Predlaže da se u područje primjene uključe dijelovi cestovnih tunela, mostova i raskrižja koji nisu obuhvaćeni Direktivom 2004/54/EZ, kao i gradska područja, osobito kada se primarne ceste koje prolaze kroz ta gradska područja financiraju iz proračuna EU-a. Osim toga, zalaže se za uključivanje elektroničkih i digitalnih sredstava u alate za procjenu u svrhu bolje analize dijelova infrastrukture na kojima može doći do više nesreća i stalnog praćenja strukturne učinkovitosti mostova i tunela. Predlaže i da se sudionicima u cestovnom prometu omogući da odgovornim tijelima podnose dobrovoljna izvješća o svojim zabrinutostima u pogledu cestovne sigurnosti kako bi se olakšalo utvrđivanje mogućih opasnosti za cestovnu sigurnost te da ih tijela na odgovarajući način obavješćuju o stanju infrastrukture koju upotrebljavaju s pomoću znakova i oznaka.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Upravljanje sigurnošću cestovne infrastrukture

Referentni dokumenti

COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD)

Datum podnošenja EP-u

17.5.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

31.5.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

31.5.2018

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Daniela Aiuto

19.7.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

15.10.2018

 

 

 

Datum usvajanja

10.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

39

6

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Georgi Pirinski, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Datum podnošenja

11.1.2019

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

39

+

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

6

-

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 25. siječnja 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti