Eljárás : 2018/0129(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0008/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0008/2019

Viták :

PV 03/04/2019 - 19
CRE 03/04/2019 - 19

Szavazatok :

PV 04/04/2019 - 6.14
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0346

JELENTÉS     ***I
PDF 257kWORD 95k
11.1.2019
PE 628.414v02-00 A8-0008/2019

a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 2008/96/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Daniela Aiuto

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 2008/96/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0274),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 91. cikke (1) bekezdésének c) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0196/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a svéd Parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. október 17-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A8-0008/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Unió stratégiai célkitűzése értelmében a halálos kimenetelű közúti balesetek számát 2020-ig a 2010-es érték felére, 2050-re pedig közel nullára kell csökkenteni („zéró-elképzelés”)13. Az elmúlt években azonban az ezen célkitűzések megvalósításának irányába tett előrehaladás megtorpant.

(1)  Az Unió stratégiai célkitűzése értelmében a halálos kimenetelű közúti balesetek számát 2020-ig a 2010-es érték felére, 2050-re pedig közel nullára kell csökkenteni („zéró-elképzelés”)13. Az elmúlt években azonban az ezen célkitűzések megvalósításának irányába tett előrehaladás megtorpant. Ezért minden szinten nagyobb erőfeszítésekre van szükség a 2020-as cél elérése érdekében.

_________________

_________________

13 Bizottság közleménye, „A közúti közlekedésbiztonság európai térsége felé: a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos politikai iránymutatás a 2011 és 2020 közötti időszakra” (COM(2010) 389 végleges).

 

13 Bizottság közleménye, „A közúti közlekedésbiztonság európai térsége felé: a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos politikai iránymutatás a 2011 és 2020 közötti időszakra” (COM(2010) 389 végleges).

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A „Safe System” (biztonságos rendszer) megközelítés értelmében a halálos kimenetelű közúti balesetek és súlyos sérülések nagyrészt megelőzhetők. Minden szinten közös felelősségként kell kezelni annak biztosítását, hogy a közúti balesetek ne eredményezzenek súlyos vagy halálos sérüléseket. Különösen a jól kialakított és megfelelően karbantartott utak csökkentik a közúti közlekedési balesetek valószínűségét, míg az „előrelátó” utak (az olyan utak, amelyeket intelligens módon terveztek meg annak érdekében, hogy a hibáknak ne legyen azonnal súlyos következményük) csökkentik a balesetek súlyosságát.

(2)  A „Safe System” (biztonságos rendszer) megközelítés értelmében a halálos kimenetelű közúti balesetek és súlyos sérülések nagyrészt megelőzhetők. Minden szinten közös felelősségként kell kezelni annak biztosítását, hogy a közúti balesetek ne eredményezzenek súlyos vagy halálos sérüléseket. Különösen a jól kialakított és megfelelően karbantartott és egyértelműen kijelölt és kitáblázott utak csökkentik a közúti közlekedési balesetek valószínűségét, míg az „előrelátó” utak (az olyan utak, amelyeket intelligens módon terveztek meg annak érdekében, hogy a hibáknak ne legyen azonnal súlyos vagy halálos következményük), csökkentik a közúti balesetek súlyosságát. A Bizottságnak az összes tagállam tapasztalataira építve iránymutatásokat kell kidolgoznia az „előrelátó út menti környezet” rendelkezésre bocsátására és karbantartására vonatkozóan.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A transzeurópai hálózatban megvalósított, a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelésére irányuló eljárások segítettek az Unióban bekövetkező halálos kimenetelű közúti balesetek és súlyos sérülések számának visszaszorításában. A 2008/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv15 hatásainak értékeléséből egyértelműen kiderül, hogy azok a tagállamok, amelyek a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelésének elveit önkéntes alapon a TEN-T hálózaton kívüli belföldi útjaikra is alkalmazták, a többi tagállamhoz képest a közlekedésbiztonság sokkal magasabb szintjét valósították meg.

(4)  A transzeurópai hálózatban megvalósított, a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelésére irányuló eljárások segítettek az Unióban bekövetkező halálos kimenetelű közúti balesetek és súlyos sérülések számának visszaszorításában. A 2008/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv15 hatásainak értékeléséből egyértelműen kiderül, hogy azok a tagállamok, amelyek a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelésének elveit önkéntes alapon a TEN-T hálózaton kívüli belföldi útjaikra is alkalmazták, a többi tagállamhoz képest a közlekedésbiztonság sokkal magasabb szintjét valósították meg. Ezért kívánatos, hogy ezeket az elveket az európai úthálózat más részeire is alkalmazzák.

_________________

_________________

15 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/96/EK irányelve (2008. november 19.) a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről (HL L 319., 2008.11.29., 59. o.).

15 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/96/EK irányelve (2008. november 19.) a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről (HL L 319., 2008.11.29., 59. o.).

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A közúti balesetek jelentős része nagy forgalmú és sebességű, az utak kis hányadát képező utakon következik be, amelyeken sokan és eltérő sebességgel közlekednek. A 2008/96/EK irányelv hatályának az autópályákra és a TEN-T hálózaton kívüli főútvonalakra történő, korlátozott kiterjesztése ezért valószínűleg jelentős mértékben hozzájárulna az Unió egész területén a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonságának javításához.

(5)  A közúti balesetek jelentős része nagy forgalmú és sebességű, az utak kis hányadát képező utakon következik be, amelyeken sokan és eltérő sebességgel közlekednek. A 2008/96/EK irányelv hatályának az autópályákra és a TEN-T hálózaton kívüli egyéb országos főutakra történő, korlátozott kiterjesztése ezért valószínűleg jelentős mértékben hozzájárulna az Unió egész területén a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonságának javításához.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5 a)  Annak biztosítása érdekében, hogy a hatály ilyen jellegű kiterjesztése elérje a kívánt hatást, logikus, hogy az egyéb országos főutak magukba foglalják azokat a főbb városokat vagy régiókat összekötő utakat, amelyek a közutak nemzeti osztályozásában az „autópálya” kategóriát követő legmagasabb útkategóriába tartoznak.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A kockázatalapú hálózati szintű útfelmérés hatékony és eredményes eszköznek bizonyult a hálózat azon szakaszainak meghatározása szempontjából, amelyeken alaposabb közúti biztonsági ellenőrzést kell végezni, valamint a beruházások fontossági sorrendjének az alapján való meghatározásához, hogy potenciálisan milyen mértékben járulnak hozzá a közlekedésbiztonság hálózati szintű fejlesztéséhez. Az Unió területén a közlekedésbiztonság fokozása érdekében ezért az ezen irányelv hatálya alá tartozó teljes közúthálózatot szisztematikusan értékelni kell.

(7)  A kockázatalapú hálózati szintű útfelmérés hatékony és eredményes eszköznek bizonyult a hálózat azon szakaszainak meghatározása szempontjából, amelyeken alaposabb közúti biztonsági ellenőrzést kell végezni, valamint a beruházások fontossági sorrendjének az alapján való meghatározásához, hogy potenciálisan milyen mértékben járulnak hozzá a közlekedésbiztonság hálózati szintű fejlesztéséhez. Az Unió területén a közlekedésbiztonság fokozása érdekében ezért az ezen irányelv hatálya alá tartozó teljes közúthálózatot szisztematikusan értékelni kell, többek között elektronikus és digitális eszközökkel gyűjtött adatok alapján.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A meglévő utak közlekedésbiztonságát a legnagyobb baleseti koncentrációval és a legnagyobb balesetcsökkentési potenciállal rendelkező útszakaszokon megvalósított célzott befektetésekkel kell fokozni.

(10)  A meglévő utak közlekedésbiztonságát a gépjárművezetők, és különösen a hivatásos járművezetők rendelkezésére bocsátott elegendő mennyiségű, a hegyvidéki és peremterületeken bármilyen időjárási körülmények között is megfelelő parkolóterületet kínáló parkoló- és pihenőhely biztosításával, továbbá a legnagyobb baleseti koncentrációval és a legnagyobb balesetcsökkentési potenciállal rendelkező útszakaszokon megvalósított célzott befektetésekkel kell fokozni.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A transzeurópai közúthálózatnak a 2004/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv16 hatálya alá tartozó közúti alagútjaiba becsatlakozó úthálózati szakaszokon a balesetveszély különösen nagy. Az egész úthálózat közlekedésbiztonságának javítása érdekében ezért az említett útszakaszok közúti biztonsági ellenőrzését a közutakért, illetve az alagutakért felelős illetékes hatóságok képviselőinek közösen kell lefolytatniuk.

(11)  A transzeurópai közúthálózatnak a 2004/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv16 hatálya alá tartozó közúti alagútjaiba becsatlakozó úthálózati szakaszokon a balesetveszély különösen nagy. Az ezen irányelv hatálya alá tartozó úthálózat közlekedésbiztonságának javítása érdekében ezért az említett útszakaszok közúti biztonsági ellenőrzését a közutakért, illetve az alagutakért felelős illetékes hatóságok képviselőinek közösen kell lefolytatniuk.

_________________

_________________

16 Az Európai Parlament és a Tanács 2004/54/EK irányelve (2004. április 29.) a transzeurópai közúthálózat alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekről (HL L 167., 2004.4.30., 39. o.).

16 Az Európai Parlament és a Tanács 2004/54/EK irányelve (2004. április 29.) a transzeurópai közúthálózat alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekről (HL L 167., 2004.4.30., 39. o.).

Indokolás

A biztonsági hálózat fejlesztése csak ezen irányelv hatálya alá tartozó utakat érintheti, nem pedig a hálózat egészét.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A 2016-ban az Unió területén bekövetkezett halálos kimenetelű közúti balesetek 46 %-ában veszélyeztetett úthasználók voltak érintettek. Ezért ha sikerül ezen úthasználók érdekeit a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelésére irányuló valamennyi eljárásban figyelembe venni, azzal javul a közúti közlekedés során általuk élvezett biztonsági szint.

(12)  A 2016-ban az Unió területén bekövetkezett halálos kimenetelű közúti balesetek 46 %-ában veszélyeztetett úthasználók voltak érintettek. Ezért ha sikerül ezen úthasználók érdekeit a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelésére irányuló valamennyi eljárásban figyelembe venni, valamint sikerül fejleszteni a gyalogos és kerékpáros infrastruktúra minőségi előírásait, azzal javul a közúti közlekedés során általuk élvezett biztonsági szint.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Az útburkolati jelek és közúti jelzések kialakítása és karbantartása a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsága szempontjából fontos elem, különös tekintettel a gépjárművezetés-támogató rendszerekkel felszerelt vagy nagyobb mértékben automatizált járművek kifejlesztésére. Gondoskodni kell különösen arról, hogy az útburkolati jeleket és közúti jelzéseket e járművek könnyen és megbízható módon le tudják olvasni.

(13)  Az útburkolati jelek és közúti jelzések kialakítására és karbantartására vonatkozó minimális teljesítménykövetelmények a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsága szempontjából fontos elemek, különös tekintettel a gépjárművezetés-támogató rendszerekkel felszerelt vagy nagyobb mértékben automatizált járművek kifejlesztésére. Gondoskodni kell különösen arról, hogy az európai útburkolati jelek és közúti jelzések, közöttük a feltételhez kötött jelzések is megfeleljenek a minimumszabványoknak és minden körülmények között láthatók legyenek, és azokat minden úthasználó, valamint a fent említett járművek is Európa összes útján könnyen és megbízható módon le tudják olvasni. E jeleket és jelzéseket továbbá uniós szinten össze kell hangolni, és az új koncepciójú járművekbe beépített berendezések számára átjárhatóvá kell tenni. Hasonló szellemben egyéb rendeleteket, például a 2004/54/EK irányelvet1a is hozzá kell igazítani a közlekedési ágazat új biztonsági és digitalizációs szabványaihoz.

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2004/54/EK irányelve (2004. április 29.) a transzeurópai közúthálózat alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekről (HL L 167., 2004.4.30., 39. o.).

 

 

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  A biztonság javítása a vasúti ágazatban prioritás. Különösen fontos a vasúti átkelőhelyek biztonságát fokozó beruházások támogatása (pl. a jelzőberendezések és az infrastruktúra javítása). Az ERA 2014. évi jelentése szerint 2012-ben 573 súlyos baleset történt az EU-ban található 114 000 vasúti átjáróban, amelyek következtében 369-an haltak meg és 339-en sérültek meg súlyosan (ERA 2014. évi jelentés). Ennek következtében a nagy biztonsági kockázatot jelentő vasúti átjárókat a javításukat szolgáló beruházások biztosítása érdekében uniós szinten azonosítani kell, és adott esetben felül- és aluljárókkal kell felváltani őket.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13b)  A magas minőségű közúti jelzések és útjelek kulcsfontosságúak a gépjárművezetők és az összekapcsolt és automatizált gépjárművek támogatása szempontjából. Minimális teljesítménykövetelményeket kell teljesíteni a közúti jelzések és útjelek tekintetében az összekapcsolt és automatizált mobilitási rendszerek elterjedésének elősegítése érdekében. Kívánatos lenne a közúti jelzésekről szóló 1968. évi bécsi egyezménynek megfelelő, az egész Unióban követendő összehangolt megközelítés kialakítása.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Az átláthatóság megvalósítása és az elszámoltathatóság fokozása érdekében ateljesítménymutatókat jelenteni kell.

(14)  Az átláthatóság megvalósítása és az elszámoltathatóság fokozása érdekében közös módszertanra alapozottteljesítménymutatók bejelentése szükséges, tájékoztatva a közúti felhasználókat az infrastruktúra állapotáról, valamint elősegítve a tudatos magatartás általános terjesztését.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17 a)  A Bizottságnak 2021-ig meg kell fontolnia az alagutakra vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekről szóló 2004/54/EK irányelv felülvizsgálatát, valamint fontolóra kell vennie a hidakra vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekről szóló új jogalkotási javaslat elfogadását is.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2008/96/EK irányelv

1 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az irányelv hatálya a transzeurópai hálózat részét képező utakra, az autópályákra és a főútvonalakra terjed ki, akár tervezési stádiumban, akár építés alatt, akár használatban vannak.

(2)  Az irányelv hatálya a transzeurópai hálózat részét képező utakra, az autópályákra és a főútvonalakra terjed ki – ideértve a hidakon és alagutakon áthaladó útszakaszokat is –, akár tervezési stádiumban, akár építés alatt, akár használatban vannak.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2008/96/EK irányelv

1 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ezen irányelvet szintén alkalmazni kell azokra a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó utakra és közúti infrastrukturális projektekre, amelyeket egészben vagy részben uniós források felhasználásával hoztak létre, illetve valósítottak meg.”;

(3)  Ezen irányelvet szintén alkalmazni kell azokra a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó utakra és közúti infrastrukturális projektekre, amelyek városi területeken kívül helyezkednek el, és amelyeket egészben vagy részben uniós források felhasználásával hoztak létre, illetve valósítottak meg.”;

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

2008/96/EK irányelv

2 cikk – 2b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2 b.  »főútvonal«: olyan közút, amely nem minősül autópályának, azonban nagyobb városokat és/vagy térségeket köt össze, és amelyet a nemzeti térképészeti és telekkönyvi hatóságok által készített euro-regionális térkép főútvonalként határoz meg;

2 b.  »főútvonal«: olyan közút, amely nagyobb városokat és/vagy régiókat köt össze, és a közutak nemzeti osztályozásában az „autópálya” kategóriát követő legmagasabb útkategóriába tartozik;

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

2008/96/EK irányelv

2 cikk – 2c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2c.  »hálózati szintű útfelmérés«: az ezen irányelv hatálya alá tartozó úthálózat közlekedésbiztonságának a balesetek és az azokból eredő súlyos hatások kockázatának összehasonlító értékelése érdekében lefolytatott felmérése;”;

2c.  »hálózati szintű útfelmérés«: az ezen irányelv hatálya alá tartozó úthálózat közlekedésbiztonságának tényeken alapuló, objektív értékelése, amelynek célja a balesetek kockázatának megállapítása, a hatások súlyosságának felmérése és magas baleseti koncentrációjú útszakaszok azonosítása;

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

2008/96/EK irányelv

2 cikk – 5 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az 5. pontot el kell hagyni;

törölve

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d pont

2008/96/EK irányelv

2 cikk – 6 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  »közlekedésbiztonsági minősítés«: a meglévő úthálózat részeinek az objektíven mért biztonságosságuk alapján történő csoportokba sorolása;

6.  »közlekedésbiztonsági minősítés«: a meglévő úthálózat részeinek – közöttük az ezen irányelv hatálya alá eső utakon kiépített parkolóövezeteknek – objektíven mért, a halálos balesetekről szóló jelentésekhez kapcsolódó biztonsági szintjük alapján történő csoportokba sorolása;

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d pont

2008/96/EK irányelv

2 cikk – 7 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7.  »közúti biztonsági ellenőrzés«: a meglévő utaknak vagy útszakaszoknak a balesetek és sérülések kockázatát fokozó veszélyes állapotok, hibák és hiányosságok feltárása érdekében végzett, célzott helyszíni ellenőrzése;

7.  »közúti biztonsági ellenőrzés«: a meglévő utaknak – közöttük az ezen irányelv hatálya alá eső utakon kiépített parkolóövezeteknek –– vagy útszakaszoknak a balesetek és sérülések kockázatát fokozó veszélyes állapotok, évszakokhoz kapcsolódó útviszonyok, hibák és hiányosságok feltárása érdekében végzett, célzott helyszíni ellenőrzése;

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

2008/96/EK irányelv

4 cikk – 6 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  A 4. cikk a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

 

(6a)  A Bizottság a tervezési szakasz első ellenőrzése során az összes tagállam tapasztalataira építve iránymutatásokat dolgoz ki az „előrelátó út menti környezet” és az „önmaguktól értetődő és önvégrehajtó utak” kiépítésére és karbantartására vonatkozóan.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

2008/96/EK irányelv

5 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó, teljes működő úthálózaton hálózati szintű útfelmérés történjen. A hálózati szintű útfelmérés vizuális ellenőrzést, a forgalom nagyságának és a múltbéli balesetek adatainak elemzését, valamint a balesetek és az azokból eredő súlyos hatások kockázatának vizsgálatát foglalja magában. A tagállamok legkésőbb 2025-ig gondoskodnak az első felmérés elvégzéséről. Ezt követően a hálózati szintű útfelméréseket a közlekedésbiztonság megfelelő szintjét biztosító gyakorisággal, de legalább ötévente kell elvégezni.

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó, teljes működő úthálózaton hálózati szintű útfelmérés történjen. A hálózati szintű útfelmérés vizuális ellenőrzést, a forgalom nagyságának és a múltbéli balesetek adatainak (magas baleseti koncentrációjú útszakaszok besorolása, konkrét nyomonkövetési módszerek alkalmazásával gyűjtött adatok, az úthasználók által továbbított, a 6f. cikk említett vonatkozó jelentések) összehasonlító elemzését és az azokból eredő súlyos hatások kockázatának vizsgálatát foglalja magában. A tagállamok legkésőbb 2024-ig gondoskodnak az első felmérés elvégzéséről. Ezt követően a hálózati szintű útfelméréseket a közlekedésbiztonság megfelelő szintjét és a balesetekhez kapcsolódó elemzést biztosító gyakorisággal, de legalább ötévente kell elvégezni.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

2008/96/EK irányelv

5 cikk – 2a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  a Bizottság iránymutatásokat tesz közzé, amelyben meghatározza az egész hálózatra kiterjedő rendszeres közúti értékelés és a magas kockázatot jelentő útszakaszokon végzett ellenőrzések során alkalmazandó módszereket;

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

2008/96/EK irányelv

5 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok az (1) bekezdésben említett felmérés eredményei alapján biztonságosság szempontjából az úthálózat részét képező összes utat legalább három csoportba sorolják be.

(3)  A tagállamok az (1) bekezdésben említett felmérés eredményei alapján biztonságosság szempontjából az úthálózat részét képező összes utat három csoportba sorolják be.

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

2008/96/EK irányelv

5 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A tagállamok biztosítják, hogy a javítás alatt álló, és ezért az úthasználók biztonságát veszélyeztető közútiinfrastruktúra-szakaszokra megfelelő jelzéseket helyezzenek ki. E jelzéseknek a nappal és éjszaka egyaránt látható, biztonságos távolságra felállított jelzéseket is magukban kell foglalniuk, továbbá meg kell felelniük a közúti jelzésekről szóló 1968. évi bécsi egyezmény rendelkezéseinek.

(5)  A tagállamok biztosítják, hogy az úthasználók tájékoztatást kapjanak a magas baleseti koncentrációjú útszakaszokról, és hogy a javítás alatt álló, és ezért az úthasználók biztonságát veszélyeztető közútiinfrastruktúra-szakaszokra megfelelő jelzéseket és útjeleket helyezzenek ki. E jelzéseknek a nappal és éjszaka egyaránt látható, biztonságos távolságra felállított jelzéseket is magukban kell foglalniuk, továbbá meg kell felelniük a közúti jelzésekről szóló 1968. évi bécsi egyezmény rendelkezéseinek.

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c pont

2008/96/EK irányelv

6 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok a 2004/54/EK irányelv hatálya alá tartozó közúti alagutakba becsatlakozó úthálózati szakaszok közlekedésbiztonságát az ezen irányelv és a 2004/54/EK irányelv végrehajtásában részt vevő illetékes szervezetek bevonásával végzett közös közúti biztonsági ellenőrzések révén biztosítják. A közös közúti biztonsági ellenőrzéseket legalább háromévente kell elvégezni.

(3)  A tagállamok a 2004/54/EK irányelv hatálya alá tartozó közúti alagutakba becsatlakozó úthálózati szakaszok közlekedésbiztonságát az ezen irányelv és a 2004/54/EK irányelv végrehajtásában részt vevő illetékes szervezetek bevonásával végzett közös közúti biztonsági ellenőrzések révén biztosítják. A közös közúti biztonsági ellenőrzéseket a közlekedésbiztonság megfelelő szintjét biztosító gyakorisággal, de legalább háromévente kell elvégezni.

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

2008/96/EK irányelv

6a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy a helyreállítási intézkedések alacsony közlekedésbiztonsági szintű és magas költség-haszon arányt képviselő intézkedések végrehajtására lehetőséget adó útszakaszokra irányuljon.

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy a helyreállítási intézkedések elsősorban alacsony közlekedésbiztonsági szintű és magas költség-haszon arányt képviselő intézkedések végrehajtására lehetőséget adó útszakaszokra irányuljanak.

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

2008/96/EK irányelv

6a cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A tagállamok a teljes közúti infrastruktúra-hálózat közlekedésbiztonságának szavatolása érdekében minden esetben megfelelő szinten biztosítják a beavatkozást és a karbantartást, valamint eljárásokat vezetnek be és terveket készítenek annak érdekében, hogy haladéktalanul beavatkozzanak, ha a vizsgálatok eredményei és az egész hálózatra vonatkozó értékelés súlyos biztonsági kockázatot azonosít;

 

Az egymással szomszédos tagállamok gondoskodnak arról, hogy a határokon átnyúló alagutakon és hidakon átvezető útszakaszokon bekövetkező balesetek esetén hatékony, összehangolt együttműködésnek köszönhetően biztosítottak legyenek a vészhelyzeti szolgáltatások.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

2008/96/EK irányelv

6a cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok a meghatározott helyreállítási intézkedések végrehajtásának nyomon követése céljából kockázatalapú, az intézkedéseket fontossági sorrendben tartalmazó cselekvési tervet készítenek, és azt rendszeresen naprakésszé teszik. A tagállamok a cselekvési terv elkészítése során – a magas költség-haszon arányú fellépéseket figyelembe véve – a közlekedésbiztonsági fejlesztések szempontjából nagy potenciállal kecsegtető útszakaszoknak biztosítanak prioritást.

(4)  A tagállamok a meghatározott helyreállítási intézkedések végrehajtásának nyomon követése céljából kockázatalapú, az intézkedéseket fontossági sorrendben tartalmazó cselekvési tervet készítenek, és azt rendszeresen, de az ezen irányelv hatályba lépését követően legalább évente naprakésszé teszik. A tagállamok a cselekvési terv elkészítése során – a magas költség-haszon arányú fellépéseket figyelembe véve – a közlekedésbiztonsági fejlesztések szempontjából nagy potenciállal kecsegtető útszakaszoknak biztosítanak prioritást.

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

2008/96/EK irányelv

6b cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 3–6. cikkben meghatározott eljárások során érvényesüljenek a veszélyeztetett úthasználók igényei.

A tagállamok biztosítják, hogy a 3–6. cikkekben meghatározott eljárások végrehajtásakor, valamint az útjelzések és a karbantartás tekintetében érvényesüljenek a veszélyeztetett úthasználók szükségletei. A Bizottság minőségi előírásokat dolgoz ki.

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

2008/96/EK irányelv

6c cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az útburkolati jelek és közúti jelzések megfelelően legyenek kialakítva és oly módon legyenek karban tartva, hogy azokat a járművezetők és a gépjárművezetés-támogató rendszerekkel felszerelt vagy nagy mértékben automatizált járművek egyaránt könnyen és megbízható módon felismerhessék.

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az útburkolati jelek és közúti jelzések szigorú minőségi szabványokkal összhangban, megfelelően legyenek kialakítva, minden körülmények között láthatók legyenek, és oly módon legyenek elhelyezve és karban tartva, hogy azokat a járművezetők és a gépjárművezetés-támogató rendszerekkel felszerelt vagy nagy mértékben automatizált járművek egyaránt könnyen és megbízható módon felismerhessék.

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

2008/96/EK irányelv

6c cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság az útburkolati jelek és közúti jelzések felismerésének elősegítése céljából általános teljesítménykövetelményeket dolgoz ki. E célból a Bizottság a 13. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban végrehajtási jogi aktust fogad el;

(2)  A Bizottság az útburkolati jelek és közúti jelzések felismerésének elősegítése céljából, valamint az összekapcsolt és automatizált járművekbe épített berendezéseknek a kooperatív intelligens közlekedési rendszerekkel (C-ITS) való összekapcsolása és átjárhatósága érdekében a teljesítményre vonatkozó minimumkövetelményeket dolgoz ki. A Bizottság 2020-ig a közúti jelzésekről szóló 1968-es bécsi egyezményben foglalt rendelkezésekkel összhangban közös európai szabványokat fogad el az útburkolati jelek és közúti jelzések összehangolása érdekében.

 

A Bizottság ezen kívül létrehozza az EU-ban használt összes közúti jelzés és kiegészítő jel központi európai nyilvántartását. E célból a Bizottság a 120. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el.

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

2008/96/EK irányelv

6 e cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6e. cikk

 

Tájékoztatás és átláthatóság

 

1.  a tagállamok gondoskodnak arról, hogy az úthasználók a közúti hálózat minden szakaszának kezdőpontján megfelelő tájékoztatást kapjanak az adott útszakasznak a 5. cikk (3) bekezdésében említett kategóriák szerinti aktuális besorolásáról;

 

2.  a Bizottság közzéteszi az ezen irányelv hatálya alá tartozó közúti hálózat európai térképét, külön kiemelve az 5. cikk (3) bekezdésében említett három különböző kategóriát;

 

3.  a tagállamok a közbeszerzési eljárások keretében közzéteszik és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszik az infrastruktúra biztonságát érintő koncessziós rendelkezéseket tartalmazó valamennyi érdemleges dokumentumot.

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

2008/96/EK irányelv

6 f cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6. cikk, f) pont

 

Önkéntes adatszolgáltatás

 

1.  A tagállamok a közúti eseményekre vonatkozó, felhasználók és járművek által továbbított adatok összegyűjtésének megkönnyítése érdekében minden útfelhasználó online hozzáférhető, önkéntes adatszolgáltatási nemzeti rendszert hoznak létre, amelybe a biztonsággal kapcsolatos bármely más információ is bevihető, amelyet az adatszolgáltató a közúti infrastruktúra biztonságára nézve tényleges vagy potenciális veszélyként érzékel;

 

2.  A tagállamok biztosítják az (1) bekezdésben említett adatok és információk nemzeti adatbázisban történő összegyűjtését, feldolgozását, megfelelő időben megvalósított elemzését, és az értékelés alapján adott esetben a 5., 6. és 6a. cikkekben meghatározott eljárások lefolytatását;

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új) – a pont (új)

2008/96/EK irányelv

9 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5b.  A 9.cikk a következőképpen módosul:

 

a)   az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

1.   Ha ilyen tantervek még nem léteznek, a tagállamok biztosítják, hogy 2011. december 19-ig képzési tanterveket fogadjanak el a közúti biztonsági auditorok számára.

1.   A tagállamok biztosítják képzési tantervek elfogadását a közúti biztonsági auditorok számára. A Bizottságnak a tagállamok bevált gyakorlatain alapuló minimumkövetelményeket kell kidolgoznia. Biztosítani kell a legkiszolgáltatottabb úthasználók szükségleteinek figyelembe vételét, ezért a gyalogos és kerékpáros infrastruktúrát is az utak biztonságával kapcsolatos képzési tantervek részévé kell tenni.

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

2008/96/EK irányelv

10 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az uniós utak biztonságának javítása érdekében a Bizottság rendszert hoz létre a legjobb gyakorlatok tagállamok közötti cseréje érdekében, amely ki fog terjedni többek között a meglévő közúti infrastruktúrával kapcsolatos közlekedésbiztonsági projektekre, valamint a bevált közúti biztonsági technológiákra.

Az uniós utak biztonságának javítása érdekében a Bizottság rendszert hoz létre az információk és a legjobb gyakorlatok tagállamok közötti cseréje érdekében, amely ki fog terjedni többek között az utak biztonságával kapcsolatos képzési tantervekre, a meglévő közúti infrastruktúrával kapcsolatos közlekedésbiztonsági projektekre, valamint a bevált közúti biztonsági technológiákra, ideértve a közúti jelzések gépjárművezetők és gépjárművezetés-támogató rendszerekkel felszerelt járművek általi azonosítására szolgáló rendszereket. Ösztönözni kell a „Safe System” (biztonságos rendszer) elnevezésű módszertannal kapcsolatos tapasztalatcserét a gyakorló szakemberek között, valamint az információcserét az útbiztonsági ellenőrök között.

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

2008/96/EK irányelv

11a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  A tagállamok jelentést tesznek a Bizottság részére [OP: please insert the YEAR calculated 24 months following the entry into force] október 31-ig, majd ezt követően háromévente a megelőző három éves időszakban a hálózati szintű útfelmérések keretében megvizsgált úthálózat százalékos arányáról, valamint úthasználói csoportok szerinti bontásban a felmért útszakaszok közlekedésbiztonsági minősítéséről.;

1.  A tagállamok jelentést tesznek a Bizottság részére [OP: please insert the YEAR calculated 24 months following the entry into force] október 31-ig, majd ezt követően közös módszertan alapján, háromévente a megelőző három éves időszakban a hálózati szintű útfelmérések keretében megvizsgált úthálózat százalékos arányáról, a nemzeti szintű célkitűzések megvalósítása tekintetében elért, a halálos áldozatokat követelő és egyéb balesetek számának csökkenésével mért előrelépésről, a nemzeti iránymutatások frissítéséről, többek között különösen a technológiai korszerűsítésekről és a sérülékeny úthasználók védelmének javításáról, valamint úthasználói csoportok szerinti bontásban a felmért útszakaszok közlekedésbiztonsági minősítéséről.;

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

2008/96/EK irányelv

11a cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A Bizottság a nemzeti jelentések alapján, először …-én [24 hónappal a tagállami jelentések benyújtására vonatkozó határidő lejártát követően], majd ezután kétévente jelentést készít és nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv végrehajtásáról, különös tekintettel az (1) bekezdésben említett elemekre, valamint adott esetben javaslatot tesz további intézkedésekre, többek között ezen irányelv felülvizsgálatára és a műszaki fejlődéshez igazodó lehetséges módosítására;

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

2008/96/EK irányelv

12a cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

A felhatalmazás gyakorlása

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

2008/96/EK irányelv

12a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  A Bizottság a 12. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása meghatározatlan időtartamra szól, [ezen irányelv hatálybalépésének időpontja]-tól kezdődő hatállyal.

2.  A Bizottságnak a 6c. cikkben és a 12. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása 5 évre szól [ezen irányelv hatálybalépésének időpontja]-tól/től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

2008/96/EK irányelv

12a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 12. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

3.  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6c. cikkben és a 12. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Módosítás    43

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

2008/96/EK irányelv

12a cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  A 12. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.;

6.  A 6c. cikk és a 12. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.;

Módosítás    44

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

2008/96/EK irányelv

I melléklet – 2 szakasz – e pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1a.  A 2. szakaszban az e) pont a következőképpen módosul:

e)  forgalom (pl. forgalom mértéke, a forgalom típus szerinti besorolása);

e)  forgalom (például a forgalom nagysága, típus szerinti osztályozása), ideértve a szomszédos földhasználat jellemzői alapján meghatározott, becsült gyalogos- és kerékpárforgalmat;

Módosítás    45

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés– 2 pont – b pont

2008/96/EK irányelv

II melléklet – 1 szakasz – n pont – ii pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  a kerékpárosokra vonatkozó rendelkezések,

ii.  a kerékpárosokra vonatkozó rendelkezések, többek között alternatív útvonalak megléte, illetve a kerékpáros közlekedés elkülönítése a nagy sebességű gépjárműforgalomtól,

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés– 2 pont – b pont

2008/96/EK irányelv

II melléklet – 1 bekezdés – n pont – iii a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iiia.  gyalogosok és kerékpárosok találkozását jelentő útkereszteződések helye és forgalomsűrűsége,

Módosítás    47

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés– 2 pont – b pont

2008/96/EK irányelv

II melléklet – 1 bekezdés – n pont – iii b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iiib.  a gyalogosokra és a kerékpárosokra vonatkozó rendelkezések a terület érintett útjain;

Módosítás    48

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés– 2 pont – b pont

2008/96/EK irányelv

II melléklet – 1 bekezdés – n pont – iii c pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iiic.  a gyalogosok és a kerékpárosok elkülönítése a nagy sebességű gépjárműforgalomtól vagy alternatív útvonalak megléte alacsonyabb osztályú utakon,

Módosítás    49

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 3 pont

2008/96/EK irányelv

IIa melléklet – 1 szakasz – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  önmagától értetődő nyomvonal (vagyis a nyomvonal vezetők általi »olvashatósága«);

c)  önmagától értetődő nyomvonal (vagyis a nyomvonal úthasználók általi »olvashatósága«);

Módosítás    50

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 3 pont

2008/96/EK irányelv

IIa melléklet – 1 szakasz – g pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  gyalogos-átkelőhelyek létezése;

g)  gyalogos- és kerékpáros-átkelőhelyek létezése;

Módosítás    51

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 3 pont

2008/96/EK irányelv

IIa melléklet – 3 szakasz – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  közutak és vasutak szintbeli kereszteződései.

e)  közutak és vasutak szintbeli kereszteződései (feltüntetve különösen a kereszteződés típusát, és hogy rendelkezik-e emberi irányítással, illetve kézi vagy automatizált vezérléssel).

Módosítás    52

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 3 pont

2008/96/EK irányelv

IIa melléklet – 6 szakasz – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  út menti veszélyek és az útpálya szélétől számított távolság;

b)  út menti veszélyek és az útpálya vagy kerékpárút szélétől számított távolság;

Módosítás    53

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 3 pont

2008/96/EK irányelv

IIa melléklet – 6 szakasz – f a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  a parkolóhelyek karbantartása, különösen téli körülmények között;

Módosítás    54

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 3 pont

2008/96/EK irányelv

IIa melléklet – 7 a szakasz (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a.  Hidak és alagutak:

 

a)  hidak jelenléte és száma;

 

b)  alagutak jelenléte és száma;

 

c)  a szerkezeti teljesítményt és az infrastruktúra stabilitását biztosító távirányítás céljaira szolgáló érzékelők megléte ;

 

d)  az infrastruktúra biztonságát érintő kockázatokat megjelenítő vizuális elemek.

Módosítás    55

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 4 pont

2008/96/EK irányelv

III melléklet – 2 pont – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  megfigyelt kerékpárforgalom;

d)  a kerékpárforgalom megfigyelt volumenei mindkét oldalon, „útmenti” és „keresztirányú” bontásban;

Módosítás    56

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 4 pont

2008/96/EK irányelv

III melléklet – 3 pont – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  halálos kimenetelű közúti balesetek száma és helye úthasználó-csoportonként

a)  halálos kimenetelű közúti balesetek száma, helye és oka úthasználó-csoportonként

Módosítás    57

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 4 pont

2008/96/EK irányelv

III melléklet – 4 pont – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  ITS berendezések jelenléte: kocsisorra figyelmeztető táblák, változtatható feliratú tájékoztató táblák;

d)  ITS berendezések jelenléte: kocsisorra figyelmeztető táblák, változtatható feliratú tájékoztató táblák, a szerkezeti teljesítményt ellenőrző érzékelők;

Módosítás    58

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 4 pont

2008/96/EK irányelv

III melléklet – 6 a szakasz (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a.  Hidak és alagutak:

 

a)  hidak jelenléte és száma, beleértve a rájuk vonatkozó információkat is;

 

b)  alagutak jelenléte és száma, beleértve a rájuk vonatkozó információkat is;

 

c)  a szerkezeti teljesítményt és az infrastruktúra stabilitását biztosító távirányítás céljaira szolgáló érzékelők megléte ;

 

d)  az infrastruktúra biztonságát érintő kockázatokat megjelenítő vizuális elemek.

Módosítás    59

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 4 pont

2008/96/EK irányelv

III melléklet – 7 pont – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  vasúti átjáró jelenléte.

e)  vasúti átjáró jelenléte (feltüntetve különösen az átjáró típusát, és hogy rendelkezik-e emberi irányítással, illetve kézi vagy automatizált vezérléssel).

Módosítás    60

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 4 pont

2008/96/EK irányelv

III melléklet – 9 szakasz – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  gyalogos-átkelőhelyek (felszíni átkelőhelyek és felüljárók);

a)  gyalogos- és kerékpáros-átkelőhelyek (felszíni átkelőhelyek és felüljárók);

Módosítás    61

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 4 pont

2008/96/EK irányelv

III melléklet – 9 pont – a a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  kerékpárutak kereszteződése (felszíni kereszteződések és alul- vagy felüljárók);

Módosítás    62

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 4 pont

2008/96/EK irányelv

III melléklet – 9 pont – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  kerékpáros létesítmények;

d)  kerékpáros létesítmények és azok típusa (kerékpárutak, kerékpársávok, egyéb);

Módosítás    63

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 4 pont

2008/96/EK irányelv

III melléklet – 9 pont – f pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  gyalogos-átkelőhely a hálózatba becsatlakozó alárendelt út kezdeti szakaszán.”;

f)  gyalogos- és kerékpáros-átkelőhelyek a hálózatba becsatlakozó alárendelt út kezdeti szakaszán;

Módosítás    64

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 4 pont

2008/96/EK irányelv

III melléklet – 9 pont – f a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  elkülönített létesítmények hiányában alternatív útvonalak megléte a gyalogosok és a kerékpárosok számára.

Módosítás    65

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 4 pont

2008/96/EK irányelv

III melléklet – 9 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a.  Baleset előtti/utáni rendszerek, amelyek enyhítik a közúti sérüléseket és azok súlyosságát:

 

a)  hálózati operatív központok és egyéb járőrszolgálati létesítmények;

 

b)  a balesetek vagy biztonsági események megelőzése érdekében az úthasználók közlekedési feltételekről való tájékoztatására szolgáló mechanizmusok;

 

c)  a biztonsági események automatikus észlelésére szolgáló rendszerek: érzékelők és kamerák;

 

d)  a biztonsági események kezelésére szolgáló rendszerek;

 

e)  a vészhelyzeti szervekkel való kommunikációra szolgáló rendszerek.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

Az előadó határozottan támogatja a 2008/96/EK irányelv módosítására irányuló javaslat általános célkitűzését, azaz a közúti infrastruktúra biztonsági teljesítményének javítása révén csökkenjen az uniós közutakon bekövetkező halálos kimenetelű balesetek és súlyos sérülések száma. Az előadó egyetért azzal, hogy e célkitűzés megvalósíthatóságának záloga az infrastruktúrával kapcsolatos közlekedésbiztonságkezelési eljárások átláthatóságának és nyomon követésének javítása, az egész hálózatra kiterjedő értékelések (többek között rendszeres, proaktív kockázatfeltérképezési eljárások) bevezetése, az irányelv hatályának a TEN-T hálózaton túllépő kiterjesztése, valamint az útburkolati jelekre és közúti jelzésekre vonatkozó általános teljesítménykövetelmények előírása; mindez egyengeti majd az utat az összekapcsolt és automatizált mobilitási rendszerek közeljövőben várható széles körű használata előtt.

Az előadó emellett azonban úgy véli, hogy a jelenlegi javaslat további módosításainak eredményeképpen a közúti infrastruktúra még biztosabbá, a szabályozás pedig még időtállóbbá tehető. Az előadó javasolja, hogy az irányelv hatálya terjedjen ki a 2004/54/EK irányelv hatálya alá nem tartozó közúti alagutakra, hidakra, kereszteződésekre és városi területekre, különösen abban az esetben, ha ilyen városi területeken az uniós költségvetésből finanszírozott főútvonalak haladnak át. Az előadó tovább síkraszáll amellett, hogy az értékelésre szolgáló eszközökbe elektronikus és digitális eszközöket építsenek be egyrészt az infrastruktúra balesetek előfordulása szempontjából intenzív szakaszainak jobb elemzése, másrészt a hidak és alagutak szerkezeti teljesítményének folyamatos nyomonkövetése érdekében. Az előadó javasolja továbbá annak lehetővé tételét, hogy az úthasználók önkéntes alapon jelezhessék a közúti közlekedés biztonságával kapcsolatos aggályaikat az illetékes hatóságok számára, megkönnyítve a közúti közlekedésbiztonságot fenyegető potenciális veszélyek azonosítását, másfelől pedig indítványozza, hogy e hatóságok kifejezetten e célra szolgáló jelekkel és jelzésekkel nyújtsanak az úthasználók számára megfelelő tájékoztatást az általuk használt infrastruktúra aktuális biztonsági besorolási státuszáról.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelése

Hivatkozások

COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

17.5.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

31.5.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

31.5.2018

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Daniela Aiuto

19.7.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

15.10.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

10.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

39

6

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Georgi Pirinski, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Benyújtás dátuma

11.1.2019


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

39

+

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

6

-

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

0

0

 

 

Jelmagyarázat

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. január 25.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat