Pranešimas - A8-0008/2019Pranešimas
A8-0008/2019

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/96/EB dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo

11.1.2019 - (COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD)) - ***I

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėja: Daniela Aiuto


Procedūra : 2018/0129(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0008/2019
Pateikti tekstai :
A8-0008/2019
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/96/EB dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo

(COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0274),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 91 straipsnio 1 dalies c punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0196/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Švedijos parlamento pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2018 m spalio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [1],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A8-0008/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Sąjungos strateginis tikslas – iki 2020 m. perpus sumažinti žūstančiųjų keliuose skaičių palyginti su 2010 m. ir iki 2050 m. pasiekti beveik nulinį žūčių keliuose skaičių (visiškai saugaus kelių eismo vizija)13. Tačiau pastaraisiais metais pažanga siekiant šių tikslų sulėtėjo;

(1)  Sąjungos strateginis tikslas – iki 2020 m. perpus sumažinti žūstančiųjų keliuose skaičių palyginti su 2010 m. ir iki 2050 m. pasiekti beveik nulinį žūčių keliuose skaičių (visiškai saugaus kelių eismo vizija)13. Tačiau pastaraisiais metais pažanga siekiant šių tikslų sulėtėjo. Todėl būtina dėti daugiau pastangų visais lygmenimis, kad tikslus būtų galima pasiekti iki 2020 m.;

_________________

_________________

13 Komisijos komunikatas „Kuriama saugi Europos kelių eismo erdvė. 2011–2020 m. kelių eismo saugos politikos kryptys“ (COM(2010) 389 galutinis).

 

13 Komisijos komunikatas „Kuriama saugi Europos kelių eismo erdvė. 2011–2020 m. kelių eismo saugos politikos kryptys“ (COM(2010) 389 galutinis).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  pagal saugios sistemos požiūrį žūčių ir sunkių sužalojimų eismo įvykiuose iš esmės galima išvengti. Visais lygmenimis reikia prisiimti bendrą atsakomybę siekiant užtikrinti, kad eismo įvykiuose žmonės nebūtų sunkiai sužalojami ir nežūtų. Visų pirma, gerai projektuojant ir tinkamai prižiūrint kelius turėtų sumažėti kelių eismo įvykių tikimybė, o „klaidas atleidžiančiuose“ keliuose (keliuose, kurie yra nutiesti išmintingai, siekiant užtikrinti, kad dėl vairavimo klaidų tiesiogiai nekiltų sunkių pasekmių) turėtų sumažėti eismo įvykių sunkumas;

(2)  pagal saugios sistemos požiūrį žūčių ir sunkių sužalojimų eismo įvykiuose iš esmės galima išvengti. Visais lygmenimis reikia prisiimti bendrą atsakomybę siekiant užtikrinti, kad eismo įvykiuose žmonės nebūtų sunkiai sužalojami ir nežūtų. Visų pirma, gerai projektuojant ir tinkamai prižiūrint bei aiškiai ženklinant kelius, taip pat naudojant aiškius kelio ženklus turėtų sumažėti kelių eismo įvykių tikimybė, o „klaidas atleidžiančiuose“ keliuose (keliuose, kurie yra nutiesti išmintingai, siekiant užtikrinti, kad dėl vairavimo klaidų tiesiogiai nekiltų sunkių arba mirtinų pasekmių) turėtų sumažėti eismo įvykių sunkumas. Remdamasi visų valstybių narių patirtimi Komisija turėtų parengti gaires dėl „klaidas atleidžiančių pakelių“ tiesimo ir priežiūros;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  transeuropiniame kelių tinkle įgyvendinus kelių infrastruktūros saugumo valdymo procedūras Sąjungoje pavyko sumažinti žūčių ir sunkių sužalojimų. Įvertinus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/96/EB15 poveikį paaiškėjo, kad valstybėms narėms, kuriose kelių infrastruktūros saugumo valdymo (KISV) principai savanoriškai taikomi nacionaliniuose keliuose, kurie nėra TEN-T tinklo dalis, pavyko pasiekti daug didesnį kelių eismo saugumą nei valstybėms narėms, kurios to nepadarė;

(4)  transeuropiniame kelių tinkle įgyvendinus kelių infrastruktūros saugumo valdymo procedūras Sąjungoje pavyko sumažinti žūčių ir sunkių sužalojimų. Įvertinus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/96/EB15 poveikį paaiškėjo, kad valstybėms narėms, kuriose kelių infrastruktūros saugumo valdymo (KISV) principai savanoriškai taikomi nacionaliniuose keliuose, kurie nėra TEN-T tinklo dalis, pavyko pasiekti daug didesnį kelių eismo saugumą nei valstybėms narėms, kurios to nepadarė. Todėl pageidautina, kad šie principai (KISV) būtų taikomi ir kitoms Europos kelių tinklo dalims;

_________________

_________________

15 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/96/EB dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo (OL L 319, 2008 11 29, p. 59).

15 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/96/EB dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo (OL L 319, 2008 11 29, p. 59).

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  didelė kelių eismo įvykių dalis įvyksta nedidelę dalį sudarančiuose keliuose, kuriems būdingas didelis eismo intensyvumas ir greitis ir kuriuose daug įvairių transporto priemonių važiuoja skirtingais greičiais. Todėl ribotai išplėtus Direktyvos 2008/96/EB taikymo sritį, kad ji apimtų greitkelius ir pagrindinius kelius, kurie nėra TEN-T tinklo dalis, visoje Sąjungoje turėtų gerokai padidėti kelių infrastruktūros saugumo lygis;

(5)  didelė kelių eismo įvykių dalis įvyksta nedidelę dalį sudarančiuose keliuose, kuriems būdingas didelis eismo intensyvumas ir greitis ir kuriuose daug įvairių transporto priemonių važiuoja skirtingais greičiais. Todėl ribotai išplėtus Direktyvos 2008/96/EB taikymo sritį, kad ji apimtų greitkelius ir kitus pagrindinius kelius, kurie nėra TEN-T tinklo dalis, visoje Sąjungoje turėtų gerokai padidėti kelių infrastruktūros saugumo lygis;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5 a)  siekiant užtikrinti, kad toks taikymo srities išplėtimas padarytų numatomą poveikį, logiška, kad kiti pagrindiniai keliai apimtų kelius, jungiančius didmiesčius ar regionus, kurie priklauso aukščiausiai kelių kategorijai, einančiai žemiau „greitkelio“ kategorijos nacionalinėje kelių klasifikacijoje;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  rizika grindžiamas viso tinklo kelių vertinimas, atrodo, yra veiksminga ir efektyvi priemonė nustatyti tinklo dalims, kuriose reikėtų atlikti išsamesnius kelio saugumo patikrinimus ir pirmumo tvarka daryti investicijas, atsižvelgiant į jų potencialą padidinti viso tinklo saugumo lygį. Taigi visą kelių tinklą, kuriam taikoma ši direktyva, reikėtų sistemingai vertinti, siekiant padidinti kelių eismo saugumo lygį visoje Sąjungoje;

(7)  rizika grindžiamas viso tinklo kelių vertinimas, atrodo, yra veiksminga ir efektyvi priemonė nustatyti tinklo dalims, kuriose reikėtų atlikti išsamesnius kelio saugumo patikrinimus ir pirmumo tvarka daryti investicijas, atsižvelgiant į jų potencialą padidinti viso tinklo saugumo lygį. Taigi visą kelių tinklą, kuriam taikoma ši direktyva, reikėtų sistemingai vertinti, taip pat elektroniniais ir skaitmeniniais būdais renkant duomenis, siekiant padidinti kelių eismo saugumo lygį visoje Sąjungoje;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  esamų kelių eismo saugumą būtina didinti nukreipiant investicijas į didžiausio avaringumo kelių ruožus ir (arba) į tuos kelių ruožus, kuriuose yra didžiausios nelaimingų atsitikimų mažinimo galimybės;

(10)  esamų kelių eismo saugumą reikėtų didinti užtikrinant vairuotojams, visų pirma profesionaliems vairuotojams, pakankamai automobilių stovėjimo ir poilsio aikštelių, kuriose bet kokiomis oro sąlygomis būtų tinkamų automobilių stovėjimo vietų, visų pirma kalnuotuose ir periferiniuose regionuose, ir nukreipiant investicijas į didžiausio avaringumo kelių ruožus ir tuos kelių ruožus, kuriuose yra didžiausios nelaimingų atsitikimų mažinimo galimybės;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  ypač didelė eismo įvykių rizika kyla kelių tinklo ruožuose, kurie jungiasi su transeuropinio tinklo kelių tuneliais, kuriems taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/54/EB16. Todėl, siekiant padidinti viso kelių tinklo saugumo lygį reikėtų vykdyti bendrus tokių kelių ruožų saugumo patikrinimus dalyvaujant ir kelių, ir tunelių srities kompetentingų institucijų atstovams;

(11)  ypač didelė eismo įvykių rizika kyla kelių tinklo ruožuose, kurie jungiasi su transeuropinio tinklo kelių tuneliais, kuriems taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/54/EB16. Todėl, siekiant padidinti kelių tinklo, kuriam taikoma ši direktyva, saugumo lygį, reikėtų vykdyti bendrus tokių kelių ruožų saugumo patikrinimus dalyvaujant ir kelių, ir tunelių srities kompetentingų institucijų atstovams;

_________________

_________________

16 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/54/EB dėl transeuropinio kelių tinklo tunelių būtiniausių saugos reikalavimų (OL L 167, 2004 4 30, p. 39).

16 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/54/EB dėl transeuropinio kelių tinklo tunelių būtiniausių saugos reikalavimų (OL L 167, 2004 4 30, p. 39).

Pagrindimas

Gali būti didinamas tik kelių tinklo, susijusio su šios direktyvos taikymo sritimi, o ne viso tinklo saugumas.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  Sąjungoje 2016 m. 46 proc. žuvusiųjų eismo įvykiuose buvo pažeidžiami kelių eismo dalyviai. Taigi užtikrinant, kad visose KISV procedūrose būtų atsižvelgiama į tokių eismo dalyvių interesus, turėtų pavykti padidinti jų saugumo keliuose lygį;

(12)  Sąjungoje 2016 m. 46 proc. žuvusiųjų eismo įvykiuose buvo pažeidžiami kelių eismo dalyviai. Taigi užtikrinant, kad visose KISV procedūrose būtų atsižvelgiama į tokių eismo dalyvių interesus, ir rengiant pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūrai taikytinus kokybės reikalavimus turėtų pavykti padidinti jų saugumo keliuose lygį;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  kelių ženklinimo ir kelio ženklų projektavimas ir priežiūra yra svarbus kelių infrastruktūros saugumo užtikrinimo elementas, ypač atsižvelgiant į tai, kad dabar kuriamos transporto priemonės, kuriose įrengiamos pagalbos vairuotojui sistemos arba aukštesnio lygio automatizuoto vairavimo įranga. Visų pirma, būtina užtikrinti, kad tokios transporto priemonės galėtų nesunkiai ir patikimai atpažinti kelių ženklinimą ir ženklus;

(13)  būtinieji kelių ženklinimo ir kelio ženklų projektavimo ir priežiūros eksploataciniai reikalavimai yra svarbus kelių infrastruktūros saugumo užtikrinimo elementas, ypač atsižvelgiant į tai, kad dabar kuriamos transporto priemonės, kuriose įrengiamos pagalbos vairuotojui sistemos arba aukštesnio lygio automatizuoto vairavimo įranga. Visų pirma, būtina užtikrinti, kad bet koks Europos kelių ženklinimas ir ženklai, įskaitant sąlyginį kelių ženklinimą ir ženklus, atitiktų būtiniausius kokybės standartus ir būtų matomi bet kokiomis aplinkybėmis, užtikrinant, kad visi kelių eismo dalyviai ir tokios transporto priemonės galėtų nesunkiai ir patikimai juos atpažinti visuose Europos keliuose. Be to, jie turėtų būti suderinti visoje Sąjungoje ir sąveikūs su naujos koncepcijos transporto priemonėse įrengtais prietaisais. Kiti teisės aktai, kaip antai Direktyva 2004/541a, taip pat turi būti pritaikyti prie naujų saugos ir skaitmeninimo standartų transporto sektoriuje;

 

1a 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/54/EB dėl transeuropinio kelių tinklo tunelių būtiniausių saugos reikalavimų (OL L 167, 2004 4 30, p. 39).

 

 

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  saugos gerinimas yra ir geležinkelių sektoriaus prioritetas. Visų pirma, svarbu remti investicijas į saugą pervažose (t. y. signalizavimą, infrastruktūros gerinimą). Remiantis 2014 m. Europos geležinkelio agentūros (ERA) ataskaita, 2012 m. 114 000 Sąjungos geležinkelio pervažų įvyko 573 didelės avarijos, kuriose 369 žmonės žuvo ir 339 buvo rimtai sužeisti. Todėl Sąjungos lygmeniu turėtų būti nustatytos didelį pavojų saugumui keliančios geležinkelio pervažos, siekiant investuoti į minėtos infrastruktūros gerinimą, o ilgainiui jos turėtų būti pakeistos tiltais ir požeminėmis perėjomis;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13b)  siekiant remti vairuotojus, taip pat susietąsias ir automatizuotas transporto priemones kokybiški kelio ženklai ir ženklinimas yra itin svarbūs. Norint sudaryti palankesnes sąlygas diegti susietąsias ir automatizuotas judumo sistemas reikėtų laikytis būtiniausių kelių ženklinimo ir kelio ženklų eksploatacinių reikalavimų. Sąjungoje būtų pageidautina laikytis darnaus požiūrio, atitinkančio 1968 m. Vienos konvenciją dėl kelio ženklų ir signalų;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  siekiant užtikrinti skaidrumą ir pagerinti atskaitingumą, reikėtų pranešti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius;

(14)  siekiant užtikrinti skaidrumą ir pagerinti atskaitingumą, reikėtų pranešti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, grindžiamus bendra metodika, kad kelių eismo dalyviai būtų informuoti apie infrastruktūros būklę ir būtų padidintas bendras jų informuotumas;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  Komisija turėtų apsvarstyti galimybę iki 2021 m. persvarstyti Direktyvą 2004/54/EB dėl tunelių būtiniausių saugos reikalavimų ir priimti naują pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl tiltams taikomų būtiniausių saugos reikalavimų;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Direktyva 2008/96/EB

1 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Ši direktyva taikoma projektuojamiems, tiesiamiems ar jau eksploatuojamiems transeuropiniam kelių tinklui priklausantiems keliams, taip pat jam nepriklausantiems greitkeliams ir pagrindiniams keliams.

2.  Ši direktyva taikoma projektuojamiems, tiesiamiems ar jau eksploatuojamiems transeuropiniam kelių tinklui priklausantiems keliams, taip pat jam nepriklausantiems greitkeliams ir pagrindiniams keliams, įskaitant kelių ruožus, kurie veda per tiltus, ir tuos, kurie kerta tunelius.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Direktyva 2008/96/EB

1 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Ši direktyva taip pat taikoma 2 dalyje nenurodytiems keliams ir kelių infrastruktūros projektams, vykdomiems ne miesto teritorijose ir visiškai arba iš dalies finansuojamiems Sąjungos lėšomis.“;

3.  Ši direktyva taip pat taikoma 2 dalyje nenurodytiems keliams ir kelių infrastruktūros projektams, vykdomiems ne miesto teritorijose ir visiškai arba iš dalies finansuojamiems Sąjungos lėšomis.“;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunktis

Direktyva 2008/96/EB

2 straipsnio 2b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2b.  pagrindinis kelias – kelias, kuris nėra greitkelis, bet jungia didmiesčius ar regionus arba abu ir yra apibrėžtas kaip pagrindinis kelias Europos nacionalinių kartografijos ir kadastro agentūrų parengtame Europos regionų žemėlapyje „EuroRegionalMap“;

2b.  pagrindinis kelias – kelias, jungiantis didmiesčius ar regionus arba abu, kuris priklauso aukščiausiai kelių kategorijai, einančiai žemiau „greitkelio“ kategorijos nacionalinėje kelių klasifikacijoje;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunktis

Direktyva 2008/96/EB

2 straipsnio 2c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2c.  viso tinklo kelių vertinimas – kelių tinklo, kuriam taikoma ši direktyva, saugumo vertinimas siekiant atlikti eismo įvykių ir poveikio sunkumo rizikos lyginamąją analizę;

2c.  viso tinklo kelių vertinimas – kelių tinklo, kuriam taikoma ši direktyva, objektyvus faktais pagrįstas saugumo vertinimas siekiant atlikti eismo įvykių ir poveikio sunkumo rizikos lyginamąją analizę ir nustatyti didelio avaringumo ruožus;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto c papunktis

Direktyva 2008/96/EB

2 straipsnio 5 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(c)  5 punktas išbraukiamas;

Išbraukta.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto d papunktis

Direktyva 2008/96/EB

2 straipsnio 6 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  saugumo kategorija – viena iš kategorijų, į kurias suskirstomos esamo kelių tinklo dalys pagal objektyviai įvertintą jų saugumo lygį;

6.  saugumo kategorija – viena iš kategorijų, į kurias suskirstomos esamo kelių tinklo dalys, įskaitant stovėjimo aikšteles keliuose, kuriems taikoma ši direktyva, pagal objektyviai įvertintą jų saugumo lygį ir užregistruotus mirtinus eismo įvykius;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto d papunktis

Direktyva 2008/96/EB

2 straipsnio 7 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  kelio saugumo patikrinimas – tikslinis esamo kelio arba kelio ruožo patikrinimas vietoje siekiant nustatyti pavojingas sąlygas ir trūkumus, dėl kurių padidėja eismo įvykių ir sužalojimų rizika;

7.  kelio saugumo patikrinimas – tikslinis esamo kelio, įskaitant stovėjimo aikšteles keliuose, kuriems taikoma ši direktyva, arba kelio ruožo patikrinimas vietoje siekiant nustatyti pavojingas sąlygas, įskaitant nuo sezono priklausomas sąlygas, ir trūkumus, dėl kurių padidėja eismo įvykių ir sužalojimų rizika;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)

Direktyva 2008/96/EB

4 straipsnio 6 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a)  4 straipsnis papildomas 6a dalimi:

 

6a.  Remdamasi visų valstybių narių patirtimi, pradinio projektavimo etapo audito metu Komisija parengia gaires dėl „klaidas atleidžiančių pakelių“ ir „savaime suprantamų ir savaime prigyjančių kelių“ tiesimo ir priežiūros.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Direktyva 2008/96/EB

5 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad viso tinklo kelių vertinimas būtų atliekamas visame eksploatuojamų kelių tinkle, kuriam taikoma ši direktyva. Viso tinklo kelių vertinimą sudaro apžiūra, eismo intensyvumo ir ankstesnių eismo įvykių duomenų analizė ir avarijų ir poveikio sunkumo rizikos vertinimas. Valstybės narės užtikrina, kad pirmasis vertinimas būtų atliktas ne vėliau kaip 2025 m. Paskesni viso tinklo kelių vertinimai atliekami pakankamai dažnai, siekiant užtikrinti pakankamą saugumo lygį, tačiau bet kuriuo atveju ne rečiau nei kas penkerius metus.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad viso tinklo kelių vertinimas būtų atliekamas visame eksploatuojamų kelių tinkle, kuriam taikoma ši direktyva. Viso tinklo kelių vertinimą sudaro apžiūra, eismo intensyvumo analizė, ankstesni eismo įvykių duomenys, didelio avaringumo ruožų klasifikavimas, taikant konkrečias stebėsenos metodikas surinkti duomenys, atitinkami kelių eismo dalyvių pateikti pranešimai, kaip nurodyta 6f straipsnyje, ir avarijų ir poveikio sunkumo rizikos vertinimas pagal šiuos rezultatus. Valstybės narės užtikrina, kad pirmasis vertinimas būtų atliktas ne vėliau kaip 2024 m. Paskesni viso tinklo kelių vertinimai atliekami pakankamai dažnai, siekiant užtikrinti pakankamą saugumo lygį ir su eismo įvykiais susijusią analizę, tačiau bet kuriuo atveju ne rečiau nei kas penkerius metus.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Direktyva 2008/96/EB

5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisija skelbia gaires, pagal kurias nustatoma sistemingo viso tinklo kelių įvertinimo ir didelės rizikos ruožų patikrinimo metodika.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Direktyva 2008/96/EB

5 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Remdamosi 1 dalyje nurodyto vertinimo rezultatais, valstybės narės suskirsto visus kelių tinklo ruožus bent į tris kategorijas pagal jiems būdingą saugumo lygį.

3.  Remdamosi 1 dalyje nurodyto vertinimo rezultatais, valstybės narės suskirsto visus kelių tinklo ruožus į tris kategorijas pagal jiems būdingą saugumo lygį.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Direktyva 2008/96/EB

5 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų pastatyti atitinkami ženklai, kurie įspėtų eismo dalyvius apie remontuojamas kelių infrastruktūros atkarpas ir dėl to kylantį galimą pavojų eismo dalyvių saugumui. Šie ženklai taip pat apima ir ženklus, kurie yra matomi ir dieną, ir naktį, yra pastatyti saugiu atstumu ir atitinka 1968 m. Vienos konvencijos dėl kelio ženklų ir signalų nuostatas.

5.  Valstybės narės užtikrina, kad kelių eismo dalyviai būtų informuojami apie didelio avaringumo ruožų buvimą ir kad būtų pastatyti tam skirti atitinkami ženklai ir keliai būtų tinkamai ženklinami, siekiant įspėti kelių eismo dalyvius apie remontuojamas kelių infrastruktūros atkarpas ir dėl to kylantį galimą pavojų kelių eismo dalyvių saugumui. Šie ženklai taip pat apima ir ženklus, kurie yra matomi ir dieną, ir naktį, yra pastatyti saugiu atstumu ir atitinka 1968 m. Vienos konvencijos dėl kelio ženklų ir signalų nuostatas.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto c papunktis

Direktyva 2008/96/EB

6 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės užtikrina ruožų, kuriuose kelių tinklas jungiasi su kelių tuneliais, kuriems taikoma Direktyva 2004/54/EB, saugumą, atlikdamos bendrus kelių saugumo patikrinimus dalyvaujant kompetentingoms institucijoms, įgyvendinančioms šią direktyvą ir Direktyvą 2004/54/EB. Bendri kelių saugumo patikrinimai atliekami ne rečiau nei kas trejus metus.

3.  Valstybės narės užtikrina ruožų, kuriuose kelių tinklas jungiasi su kelių tuneliais, kuriems taikoma Direktyva 2004/54/EB, saugumą, atlikdamos bendrus kelių saugumo patikrinimus dalyvaujant kompetentingoms institucijoms, įgyvendinančioms šią direktyvą ir Direktyvą 2004/54/EB. Bendri kelių saugumo patikrinimai atliekami pakankamai dažnai, siekiant užtikrinti pakankamą saugumo lygį, tačiau bet kuriuo atveju ne rečiau nei kas trejus metus.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 2008/96/EB

6a straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės užtikrina, kad taisomieji veiksmai būtų įgyvendinami kelių ruožuose, kurių saugumo lygis yra žemas ir kuriuose yra galimybė įgyvendinti priemones, kurioms būdingas didelis naudos ir sąnaudų santykis.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad taisomieji veiksmai visų pirma būtų įgyvendinami kelių ruožuose, kurių saugumo lygis yra žemas ir kuriuose yra galimybė įgyvendinti priemones, kurioms būdingas didelis naudos ir sąnaudų santykis.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 2008/96/EB

6a straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Valstybės narės visais atvejais užtikrina tinkamą intervencijos ir priežiūros lygį, kad būtų garantuotas viso kelių tinklo infrastruktūros saugumas, ir nustato procedūras ir planus nedelsiant imtis veiksmų, jeigu atsižvelgiant į patikrinimų ir viso tinklo kelių įvertinimo metu nustatytus faktus matyti, kad kyla didelis pavojus saugumui.

 

Kaimyninės valstybės narės eismo įvykių tarpvalstybiniuose tunelių ir tiltų kelių ruožuose atveju užtikrina veiksmingą koordinavimą ir pagalbos tarnybų bendradarbiavimą.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 2008/96/EB

6a straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės parengia ir reguliariai atnaujina prioritetinių veiksmų planą, pagal kurį būtų stebimas numatytų taisomųjų veiksmų įgyvendinimas. Rengdamos veiksmų planą, valstybės narės teikia pirmenybę kelių ruožams, kuriuose yra didelė galimybė padidinti kelių eismo saugumo lygį, atsižvelgdamos į intervencines priemones, kurioms būdingas didelis naudos ir sąnaudų santykis.

4.  Valstybės narės parengia ir reguliariai, bet ne vėliau kaip per metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos, atnaujina rizika grindžiamą prioritetinių veiksmų planą, pagal kurį būtų stebimas numatytų taisomųjų veiksmų įgyvendinimas. Rengdamos veiksmų planą, valstybės narės teikia pirmenybę kelių ruožams, kuriuose yra didelė galimybė padidinti kelių eismo saugumo lygį, atsižvelgdamos į intervencines priemones, kurioms būdingas didelis naudos ir sąnaudų santykis.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 2008/96/EB

6b straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad įgyvendinant 3–6 straipsniuose numatytas procedūras būtų atsižvelgiama į pažeidžiamų kelių eismo dalyvių poreikius.“;

Valstybės narės užtikrina, kad įgyvendinant 3–6 straipsniuose numatytas procedūras ir projektuojant bei prižiūrint kelius būtų atsižvelgiama į pažeidžiamų kelių eismo dalyvių poreikius. Komisija turėtų parengti kokybės reikalavimus.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 2008/96/EB

6c straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad kelių ženklinimas ir ženklai būtų tinkamai projektuojami ir prižiūrimi taip, kad juos galėtų nesunkiai ir patikimai atpažinti ir vairuotojai, ir transporto priemonės, kuriose įrengtos pagalbos vairuotojui sistemos arba aukštesnio lygio automatizuoto vairavimo įranga.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad kelių ženklinimas ir ženklai būtų tinkamai projektuojami, atitiktų aukštus kokybės standartus ir būtų matomi bet kokiomis aplinkybėmis, pastatomi ir prižiūrimi taip, kad juos galėtų nesunkiai ir patikimai atpažinti ir vairuotojai, ir transporto priemonės, kuriose įrengtos pagalbos vairuotojui sistemos arba aukštesnio lygio automatizuoto vairavimo įranga.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 2008/96/EB

6c straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija parengia bendruosius eksploatacinius reikalavimus, siekdama palengvinti kelių ženklinimo ir ženklų atpažinimą. Šiuo tikslu Komisija 13 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka priima įgyvendinimo aktą.

2.  Komisija parengia būtinuosius eksploatacinius reikalavimus, siekdama palengvinti kelių ženklinimo ir ženklų atpažinimą, taip pat pagerinti jų sąsajas ir sąveiką su C-ITS prietaisais, įrengtais ant susietųjų ir automatizuotų transporto priemonių. Iki 2020 m. Komisija nustato bendrus Europos standartus, kuriais siekiama suderinti kelių ženklinimą ir kelio ženklus, laikantis 1968 m. Vienos konvencijos dėl kelio ženklų ir signalų nuostatų.

 

Be to, Komisija sukuria visų ES naudojamų kelio ženklų ir papildomų simbolių centrinį Europos registrą. Šiuo tikslu Komisija 12a straipsnyje nustatyta tvarka priima deleguotuosius aktus.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 2008/96/EB

6 e straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6e straipsnis

 

Informavimas ir skaidrumas

 

1.  Valstybės narės užtikrina, kad kiekvieno kelių tinklo ruožo pradžioje būtų pateikiama tinkama informacija, siekiant informuoti kelių eismo dalyvius apie esamą ruožo kategoriją, kaip nurodyta 5 straipsnio 3 dalyje.

 

2.  Komisija skelbia Europos kelių tinklo, patenkančio į šios direktyvos taikymo sritį, žemėlapį, kuris yra prieinamas internete, pabrėždama tris skirtingas kategorijas, kaip nurodyta 5 straipsnio 3 dalyje.

 

3.  Valstybės narės paskelbia ir padaro viešai prieinamus visus susijusius dokumentus, turinčius įtakos infrastruktūros saugumui ir viešųjų pirkimų koncesijos nuostatoms.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 2008/96/EB

6 f straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6f straipsnis

 

Savanoriškas pranešimų teikimas

 

1.  Valstybės narės sukuria savanoriškam pranešimų teikimui skirtą nacionalinę sistemą, prieinamą internetu visiems kelių eismo dalyviams, kad būtų lengviau rinkti kelių eismo dalyvių ir transporto priemonių perduodamų įvykių duomenis ir bet kokią kitą su saugumu susijusią informaciją, kuri, pranešančio asmens nuomone, kelia faktinį arba galimą pavojų kelių infrastruktūros saugumui.

 

2.  Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje nurodyti duomenys ir informacija būtų renkami nacionalinėje duomenų bazėje, tvarkomi, analizuojami tinkamu laiku ir prireikus vertinami siekiant taikyti 5, 6 ir 6a straipsniuose nustatytas procedūras.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 b punkto (naujo) a papunktis (naujas)

Direktyva 2008/96/EB

9 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b)  9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

 

(a)   1 dalis pakeičiama taip:

1.   Valstybės narės užtikrina, kad kelių saugumo auditorių mokymų programa, jei jos dar nėra, būtų patvirtinta ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 19 d.

1.   Valstybės narės užtikrina, kad būtų patvirtinta kelių saugumo auditorių mokymų programa. Komisija turėtų parengti būtinuosius reikalavimus, grindžiamus valstybių narių geriausia patirtimi. Siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į pažeidžiamiausių kelių eismo dalyvių poreikius, pėstiesiems ir dviratininkams skirta infrastruktūra turėtų būti įtraukta į kelių saugumo mokymų programą.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Direktyva 2008/96/EB

10 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekdama pagerinti saugumą Sąjungos keliuose, Komisija sukuria valstybių narių keitimosi gerąja patirtimi sistemą, kuri, inter alia, apimtų esamus kelių infrastruktūros saugumo projektus ir patikrintą kelių saugumo technologiją.

Siekdama pagerinti saugumą Sąjungos keliuose, Komisija sukuria valstybių narių keitimosi informacija ir geriausia patirtimi sistemą, kuri, inter alia, apimtų kelių saugumo mokymų programą, esamus kelių infrastruktūros saugumo projektus ir patikrintą kelių eismo saugumo technologiją, įskaitant sistemas, padedančias ir vairuotojams, ir transporto priemonėms, kuriose įrengti pagalbos vairuotojui prietaisai, atpažinti kelio ženklus. Turėtų būti skatinama sudaryti specialistams palankesnes sąlygas keistis su saugios sistemos metodika susijusia patirtimi, o kelių eismo saugumo auditoriams – keistis informacija.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Direktyva 2008/96/EB

11a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės iki [Leidinių biurui: įrašyti METUS – 24 mėnesiai po įsigaliojimo] spalio 31 d. ir vėliau kas trejus metus teikia Komisijai per pastaruosius trejus metus pagal viso tinklo kelių vertinimo procedūrą įvertintos kelių tinklo procentinės dalies ir kelių ruožų saugumo kategorijų, įvertintų pagal kelių eismo dalyvių kategorijas, ataskaitą.

1.  Valstybės narės iki [Leidinių biurui: įrašyti METUS – 24 mėnesiai po įsigaliojimo] spalio 31 d. ir vėliau kas trejus metus, vadovaudamosi bendra metodika, teikia Komisijai per pastaruosius trejus metus pagal viso tinklo kelių vertinimo procedūrą įvertintos kelių tinklo procentinės dalies, pažangos siekiant nacionaliniu lygmeniu nustatytų tikslų, vertinamų atsižvelgiant į aukų ir eismo įvykių skaičiaus sumažėjimą, nacionalinių gairių atnaujinimo, visų pirma įskaitant technologinio proceso patobulinimus ir pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugą, ir kelių ruožų saugumo kategorijų, įvertintų pagal kelių eismo dalyvių kategorijas, ataskaitą.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Direktyva 2008/96/EB

11a straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Pirmą kartą iki [xxx xx xx – 24 mėnesiai po valstybėms narėms nustatyto ataskaitų pateikimo termino], o paskui kas dvejus metus, Komisija, remdamasi nacionalinių ataskaitų analize, parengia ir Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl direktyvos taikymo, visų pirma atsižvelgiant į 1 dalyje nurodytus elementus, ir dėl galimų tolesnių priemonių, įskaitant šios direktyvos persvarstymą ir galimą suderinimą su technikos pažanga.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas

Direktyva 2008/96/EB

12a straipsnio pavadinimas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Deleguotieji aktai

Įgaliojimų delegavimas

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas

Direktyva 2008/96/EB

12a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šios direktyvos įsigaliojimo diena].

2.  6c ir 12 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 5 metų laikotarpiui nuo... [šios direktyvos įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas

Direktyva 2008/96/EB

12a straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 12 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu atšaukti įgaliojimus nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų perdavimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6c ir 12 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu atšaukti įgaliojimus nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų perdavimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas

Direktyva 2008/96/EB

12a straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pagal 12 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviems mėnesiams.

6.  Pagal 6c ir 12 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)

Direktyva 2008/96/EB

I priedo 2 skirsnio e punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  2 skirsnio e punktas iš dalies keičiamas taip:

e)  eismas (pvz., eismo intensyvumas, transporto tipų kategorijos);

e)  eismas (pvz., eismo intensyvumas, transporto tipų kategorijos), įskaitant apskaičiuotuosius pėsčiųjų ir dviratininkų srautus, nustatytus pagal gretimos žemės naudojimo požymius;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 pastraipos 2 punkto b papunktis

Direktyva 2008/96/EB

II priedo 1 skirsnio n punkto ii papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  nuostatos dėl dviratininkų,

ii)  nuostatos dėl dviratininkų, įskaitant alternatyvius maršrutus arba ruožus, atskirtus nuo didelio greičio eismo ruožų,

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 pastraipos 2 punkto b papunktis

Direktyva 2008/96/EB

II priedo 1 dalies n punkto iii a papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iiia)  pėstiesiems ir dviratininkams skirtų perėjų tankumas ir vieta;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 pastraipos 2 punkto b papunktis

Direktyva 2008/96/EB

II priedo 1 dalies n punkto iii b papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iiib)  nuostatos dėl pėsčiųjų ir dviratininkų keliuose, kuriuose kyla rizika;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 pastraipos 2 punkto b papunktis

Direktyva 2008/96/EB

II priedo 1 dalies n punkto iii c papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iiic)  pėsčiųjų ir dviratininkų atskyrimas nuo didelio greičio eismo ruožų arba tiesioginiai alternatyvūs maršrutai žemesnių kategorijų keliuose;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 pastraipos 3 punktas

Direktyva 2008/96/EB

IIa priedo 1 skirsnio c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  savaime suprantama linija (t. y. linija, kurią gali atpažinti vairuotojai);

c)  savaime suprantama linija (t. y. linija, kurią gali atpažinti kelių eismo dalyviai);

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 pastraipos 3 punktas

Direktyva 2008/96/EB

IIa priedo 1 skirsnio g punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  pėsčiųjų perėjų buvimas.

g)  pėsčiųjų ir dviratininkų perėjų buvimas.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 pastraipos 3 punktas

Direktyva 2008/96/EB

IIa priedo 3 skirsnio e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  geležinkelio pervažos.

e)  geležinkelio pervažos (atkreipiant dėmesį į pervažų tipą ir į tai, ar jos valdomos žmogaus, nevaldomos, valdomos rankiniu arba automatiniu būdu).

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 pastraipos 3 punktas

Direktyva 2008/96/EB

IIa priedo 6 skirsnio b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pakelės pavojai ir atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto;

b)  pakelės pavojai ir atstumas nuo važiuojamosios dalies ar dviračių tako krašto;

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 pastraipos 3 punktas

Direktyva 2008/96/EB

IIa priedo 6 skirsnio f a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  automobilių stovėjimo aikštelių priežiūra, ypač žiemos sąlygomis;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 pastraipos 3 punktas

Direktyva 2008/96/EB

II priedo 7 a skirsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a.  Tiltai ir tuneliai:

 

a)  tiltų buvimas ir jų skaičius;

 

b)  tunelių buvimas ir jų skaičius;

 

c)  konstrukcijų būsenos ir infrastruktūros stabilumo nuotolinės kontrolės jutiklių buvimas;

 

d)  vaizdiniai elementai, reiškiantys pavojus infrastruktūros saugumui.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 2008/96/EB

III priedo 2 punkto d papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  konstatuotasis dviračių eismo intensyvumas;

d)  konstatuotasis dviračių eismo intensyvumas abiejose pusėse, registruojant palei kelią judančių arba jį kertančių dviračių skaičių;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 2008/96/EB

III priedo 3 punkto a papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  žuvusiųjų skaičius ir vieta pagal kelių eismo dalyvių grupes;

a)  žuvusiųjų skaičius ir vieta bei eismo įvykio priežastis pagal kelių eismo dalyvių grupes;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 2008/96/EB

III priedo 4 punkto d papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  ITS prietaisų (perspėjimų apie eiles, besikeičiančių pranešimų ženklų) buvimas;

d)  ITS prietaisų (perspėjimų apie eiles, besikeičiančių pranešimų ženklų, konstrukcijų būsenos stebėsenos jutiklių) buvimas;

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 2008/96/EB

III priedo 6 a skirsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Tiltai ir tuneliai:

 

a)  tiltų buvimas ir jų skaičius, įskaitant atitinkamą informaciją;

 

b)  tunelių buvimas ir jų skaičius, įskaitant atitinkamą informaciją;

 

c)  konstrukcijų būsenos ir infrastruktūros stabilumo nuotolinės kontrolės jutiklių buvimas;

 

d)  vaizdiniai elementai, reiškiantys pavojus infrastruktūros saugumui.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 2008/96/EB

III priedo 7 punkto e papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  geležinkelio pervažų buvimas.

e)  geležinkelio pervažų buvimas (atkreipiant dėmesį į pervažų tipą ir į tai, ar jos valdomos žmogaus, nevaldomos, valdomos rankiniu arba automatiniu būdu).

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 2008/96/EB

III priedo 9 skirsnio a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pėsčiųjų perėjos (tame pačiame arba kitame lygmenyje);

a)  pėsčiųjų ir dviratininkų perėjos (tame pačiame arba kitame lygmenyje);

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 2008/96/EB

III priedo 9 punkto a a papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  dviratininkų perėjos (tame pačiame arba kitame lygmenyje);

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 2008/96/EB

III priedo 9 punkto d papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  dviračiams skirti įrengimai;

d)  dviračiams skirti įrengimai ir jų rūšys (dviračių takai, dviračių juostos ir kt.);

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 2008/96/EB

III priedo 9 punkto f papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  pėsčiųjų perėja įvažiuojant į sankirtą iš šalutinio kelio.

f)  pėsčiųjų ir dviratininkų perėjos įvažiuojant į sankirtą iš šalutinio kelio.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 2008/96/EB

III priedo 9 punkto f a papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  pėstiesiems ir dviratininkams skirtų alternatyvių maršrutų buvimas, kai nėra atskirų juostų.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 2008/96/EB

III priedo 9 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a.  Sužalojimų keliuose atveju prieš susidūrimą ir (arba) po jo naudojamos sistemos ir svorio mažinimo aspektai:

 

a)  tinklo veiklos centrai ir kiti patruliuoti skirti įrengimai;

 

b)  mechanizmai, kuriais kelių eismo dalyviams pranešama apie vairavimo sąlygas, siekiant užkirsti kelią eismo įvykiams arba incidentams;

 

c)  automatinės incidentų nustatymo sistemos: jutikliai ir kameros;

 

d)  incidentų valdymo sistemos;

 

e)  sistemos, skirtos ryšiui su skubios pagalbos tarnybomis palaikyti.

  • [1]  OL C 00, 0000 0 0, p. 0. / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėja tvirtai remia bendruosius siūlomos iniciatyvos tikslus, kurių siekiama numatant Direktyvos 2008/96/EB pakeitimus, – gerinti kelių infrastruktūros saugumą ir taip mažinti žūstančiųjų ir sunkiai sužalojamųjų ES keliuose. Ji sutinka, kad šių tikslų galima pasiekti didinant infrastruktūros saugumo valdymo procedūrų ir tolesnių veiksmų skaidrumą, įtraukiant viso tinklo vertinimus, įskaitant sistemingas ir aktyvias rizikos žemėlapių sudarymo procedūras, išplečiant taikymo sritį ne tik TEN-T tinklui ir nustatant bendrus kelių ženklinimo ir kelių ženklų naudojimo charakteristikų reikalavimus, kad artimoje ateityje būtų plačiai naudojamos susijusios ir automatizuotos judumo sistemos.

Be to, pranešėja mano, kad dėl tolesnių galiojančio pasiūlymo pakeitimų kelių infrastruktūra galėtų būti dar saugesnė, o ateityje priimti teisės aktai būtų dar veiksmingesni. Ji siūlo į taikymo sritį įtraukti kelių tunelių, tiltų ir sankryžų dalis, kurioms netaikoma Direktyva 2004/54/EB, taip pat įtraukti miestų teritorijas, ypač tais atvejais, kai šiuose miesto rajonuose yra ES biudžeto finansuojami pagrindiniai keliai. Ji taip pat siekia elektronines ir skaitmenines priemones integruoti į vertinimo priemones, kad būtų galima geriau analizuoti daug eismo įvykių reikalaujančias infrastruktūros dalis ir nuolat stebėti, kaip veikia tiltai ir tuneliai. Ji taip pat siūlo suteikti galimybę kelių eismo dalyviams savanoriškai pranešti atsakingoms institucijoms apie susirūpinimą dėl kelių eismo saugumo, kad būtų lengviau nustatyti galimus pavojus kelių eismo saugumui ir, atvirkščiai, valdžios institucijos tinkamai informuotų juos apie infrastruktūros, kuriai naudojamas specialus ženklinimas ir ženklai, būklę.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Kelių infrastruktūros saugumo valdymas

Nuorodos

COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

17.5.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

31.5.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

31.5.2018

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Daniela Aiuto

19.7.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

15.10.2018

 

 

 

Priėmimo data

10.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

39

6

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Georgi Pirinski, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Pateikimo data

11.1.2019

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

39

+

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

6

-

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. sausio 25 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika