Procedure : 2018/0129(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0008/2019

Ingediende teksten :

A8-0008/2019

Debatten :

PV 03/04/2019 - 19
CRE 03/04/2019 - 19

Stemmingen :

PV 04/04/2019 - 6.14
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0346

VERSLAG     ***I
PDF 243kWORD 101k
11.1.2019
PE 628.414v02-00 A8-0008/2019

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/96/EG betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur

(COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD))

Commissie vervoer en toerisme

Rapporteur: Daniela Aiuto

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/96/EG betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur

(COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0274),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 91, lid 1, onder c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0196/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door de Zweedse Rijksdag, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 17 oktober 2018(1),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0008/2019),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Het is de strategische doelstelling van de Unie om het aantal verkeerdoden tegen 2020 te halveren in vergelijking met 2010, en tegen 2050 tot nagenoeg nul terug te brengen ("Vision Zero")13. In de afgelopen jaren is de vooruitgang op weg naar de verwezenlijking van deze doelstellingen echter gestokt.

(1)  Het is de strategische doelstelling van de Unie om het aantal verkeerdoden tegen 2020 te halveren in vergelijking met 2010, en tegen 2050 tot nagenoeg nul terug te brengen ("Vision Zero")13. In de afgelopen jaren is de vooruitgang op weg naar de verwezenlijking van deze doelstellingen echter gestokt. Er zijn daarom meer inspanningen op alle niveaus nodig om de doelstelling voor 2020 te halen.

_________________

_________________

13 Mededeling van de Commissie "Naar een Europese veiligheidsruimte – Strategische beleidsoriëntaties inzake de verkeersveiligheid voor de periode 2011-2020" (COM(2010) 389 final).

 

13 Mededeling van de Commissie "Naar een Europese veiligheidsruimte – Strategische beleidsoriëntaties inzake de verkeersveiligheid voor de periode 2011-2020" (COM(2010) 389 final).

Amendement    2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Volgens de "Safe System"-benadering kunnen verkeersongevallen met doden en zwaargewonden bijna volledig worden voorkomen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid op alle niveaus om ervoor te zorgen dat verkeersongevallen geen ernstige of dodelijke verwondingen tot gevolg hebben. Met name goed ontworpen en onderhouden wegen kunnen de kans op verkeersongevallen beperken, en als een ongeval toch plaatsvindt, kunnen "vergevingsgezinde" wegen (intelligent aangelegde wegen die ervoor zorgen dat rijfouten niet onmiddellijk ernstige gevolgen hebben) de ernst daarvan beperken.

(2)  Volgens de "Safe System"-benadering kunnen verkeersongevallen met doden en zwaargewonden bijna volledig worden voorkomen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid op alle niveaus om ervoor te zorgen dat verkeersongevallen geen ernstige of dodelijke verwondingen tot gevolg hebben. Met name goed ontworpen en onderhouden alsook duidelijk gemarkeerde en bewegwijzerde wegen kunnen de kans op verkeersongevallen beperken, en als een ongeval toch plaatsvindt, kunnen "vergevingsgezinde" wegen (intelligent aangelegde wegen die ervoor zorgen dat rijfouten niet onmiddellijk ernstige of dodelijke gevolgen hebben) de ernst van verkeersongevallen beperken. De Commissie dient op basis van de door alle lidstaten opgedane ervaringen richtsnoeren te ontwikkelen voor aanleg en onderhoud van "vergevingsgezinde" wegen.

Amendement    3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  De op het trans-Europese netwerk toegepaste procedures voor het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur hebben het aantal doden en zwaargewonden in de Unie helpen terugdringen. Uit de effectbeoordeling van Richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad15 blijkt duidelijk dat de lidstaten die de beginselen van het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur vrijwillig toepassen op hun nationale wegen die geen deel uitmaken van het TEN-T-netwerk, veel beter scoren op het gebied van verkeersveiligheid dan de lidstaten die dit niet doen.

(4)  De op het trans-Europese netwerk toegepaste procedures voor het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur hebben het aantal doden en zwaargewonden in de Unie helpen terugdringen. Uit de effectbeoordeling van Richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad15 blijkt duidelijk dat de lidstaten die de beginselen van het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur vrijwillig toepassen op hun nationale wegen die geen deel uitmaken van het TEN-T-netwerk, veel beter scoren op het gebied van verkeersveiligheid dan de lidstaten die dit niet doen. Het is derhalve wenselijk dat deze veiligheidsbeginselen ook op andere delen van het Europese wegennet worden toegepast.

_________________

_________________

15 Richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PB L 319 van 29.11.2008, blz. 59).

15 Richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PB L 319 van 29.11.2008, blz. 59).

Amendement    4

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Een groot gedeelte van de verkeersongevallen doet zich voor op een klein gedeelte van het wegennet, namelijk op wegen met grote verkeersintensiteiten, hoge snelheden en met grote verschillen in rijsnelheid. Een beperkte uitbreiding van het toepassingsgebied van Richtlijn 2008/96/EG tot de autosnelwegen en hoofdwegen die geen deel uitmaken van het TEN-T-netwerk zal dan ook een aanzienlijke bijdrage leveren tot de verbetering van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur in de hele Unie.

(5)  Een groot gedeelte van de verkeersongevallen doet zich voor op een klein gedeelte van het wegennet, namelijk op wegen met grote verkeersintensiteiten, hoge snelheden en met grote verschillen in rijsnelheid. Een beperkte uitbreiding van het toepassingsgebied van Richtlijn 2008/96/EG tot de autosnelwegen en andere hoofdwegen die geen deel uitmaken van het TEN-T-netwerk, zal dan ook een aanzienlijke bijdrage leveren tot de verbetering van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur in de hele Unie.

Amendement    5

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis)  Om ervoor te zorgen dat een dergelijke uitbreiding van het toepassingsgebied het beoogde effect heeft, dienen andere hoofdwegen de wegen te omvatten die grote steden of regio's verbinden en die in de nationale wegindeling tot de hoogste wegcategorie onder de categorie "autosnelweg" behoren.

Amendement    6

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Risicogebaseerde wegennetbeoordelingen zijn een efficiënt en effectief instrument gebleken om te bepalen welke weggedeelten aan een meer gerichte en gedetailleerde verkeersveiligheidsinspectie moeten worden onderworpen en welke investeringen prioriteit moeten krijgen omdat ze kunnen leiden tot een verbetering van de veiligheid op het volledige wegennet. Het volledige weggennet dat onder deze richtlijn valt, moet dan ook systematisch worden beoordeeld om de verkeersveiligheid in de hele Unie te verbeteren.

(7)  Risicogebaseerde wegennetbeoordelingen zijn een efficiënt en effectief instrument gebleken om te bepalen welke weggedeelten aan een meer gerichte en gedetailleerde verkeersveiligheidsinspectie moeten worden onderworpen en welke investeringen prioriteit moeten krijgen omdat ze kunnen leiden tot een verbetering van de veiligheid op het volledige wegennet. Het volledige weggennet dat onder deze richtlijn valt, moet dan ook systematisch worden beoordeeld, ook aan de hand van elektronisch en digitaal verzamelde gegevens, om de verkeersveiligheid in de hele Unie te verbeteren.

Amendement    7

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Het veiligheidsniveau van bestaande wegen moet worden verbeterd door de investeringen te richten op de weggedeelten met het hoogste aantal ongevallen en het grootste potentieel om het aantal ongevallen te doen afnemen.

(10)  Het veiligheidsniveau van bestaande wegen moet worden verbeterd door ervoor te zorgen dat voor bestuurders, en met name beroepschauffeurs, voldoende parkeer- en rustplaatsen ter beschikking staan die – vooral in berg- en perifere gebieden – onder alle weersomstandigheden passende parkeervoorzieningen bieden, en door investeringen te richten op de weggedeelten met het hoogste aantal ongevallen en het grootste potentieel om het aantal ongevallen te doen afnemen.

Amendement    8

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Het risico op ongevallen is met name groot op delen van het wegennet die grenzen aan wegtunnels van het trans-Europees vervoersnet dat onder Richtlijn 2004/54/EG van het Europees Parlement en de Raad16 valt. Om de veiligheid van het volledige wegennet te verbeteren, moet dan ook worden voorzien in gezamenlijke veiligheidsinspecties van het deze weggedeelten door vertegenwoordigers van zowel de bevoegde wegenautoriteiten als de bevoegde tunnelautoriteiten.

(11)  Het risico op ongevallen is met name groot op delen van het wegennet die grenzen aan wegtunnels van het trans-Europees vervoersnet dat onder Richtlijn 2004/54/EG van het Europees Parlement en de Raad16 valt. Om de veiligheid van het onder deze richtlijn vallende wegennet te verbeteren, moet dan ook worden voorzien in gezamenlijke veiligheidsinspecties van het deze weggedeelten door vertegenwoordigers van zowel de bevoegde wegenautoriteiten als de bevoegde tunnelautoriteiten.

_________________

_________________

16 Richtlijn 2004/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet (PB L 167 van 30.4.2004, blz. 39).

16 Richtlijn 2004/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet (PB L 167 van 30.4.2004, blz. 39).

Motivering

De verbetering van de verkeersveiligheid kan alleen betrekking hebben op het onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallende wegennet, en niet op het wegennet als geheel.

Amendement    9

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  In 2016 maakten kwetsbare weggebruikers 46 % uit van alle verkeersdoden in de Unie. De veiligheid van deze weggebruikers zou moeten verbeteren door ervoor te zorgen dat in alle procedures van de richtlijn betreffende het beheer van de verkeersveiligheid rekening wordt gehouden met deze gebruikers.

(12)  In 2016 maakten kwetsbare weggebruikers 46 % uit van alle verkeersdoden in de Unie. De veiligheid van deze weggebruikers zou moeten verbeteren door ervoor te zorgen dat in alle procedures van de richtlijn betreffende het beheer van de verkeersveiligheid rekening wordt gehouden met deze gebruikers en door kwaliteitseisen te ontwikkelen inzake voor voetgangers en fietsers bestemde infrastructuur.

Amendement    10

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Het ontwerp en onderhoud van wegmarkeringen en verkeersborden is belangrijk voor de veiligheid van de weginfrastructuur, met name in het licht van de ontwikkeling van voertuigen die zijn uitgerust met rijhulpsystemen of hogere automatiseringsniveaus. Het is met name belangrijk ervoor te zorgen dat wegmarkeringen en verkeersborden gemakkelijk en betrouwbaar kunnen worden herkend door dergelijke voertuigen.

(13)  Minimale prestatie-eisen voor het ontwerp en onderhoud van wegmarkeringen en verkeersborden zijn belangrijk voor de veiligheid van de weginfrastructuur, met name in het licht van de ontwikkeling van voertuigen die zijn uitgerust met rijhulpsystemen of hogere automatiseringsniveaus. Het is met name belangrijk ervoor te zorgen dat alle Europese wegmarkeringen en verkeersborden, ook als zij van tijdelijke aard zijn, aan minimumkwaliteitseisen voldoen en onder alle omstandigheden zichtbaar zijn, en dat zij gemakkelijk en betrouwbaar kunnen worden herkend door alle weggebruikers, alsmede door dergelijke voertuigen, op alle wegen in Europa. Daarnaast moeten zij binnen de Unie geharmoniseerd worden en interoperabel gemaakt worden met uitrusting die in voertuigen van een nieuw ontwerp is geïnstalleerd. Ook moet andere wetgeving, zoals Richtlijn 2004/54/EG1 bis worden aangepast aan de nieuwe normen op het gebied van veiligheid en digitalisering in de vervoerssector.

 

1 bis Richtlijn 2004/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet (PB L 167 van 30.4.2004, blz. 39).

 

 

Amendement    11

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 bis)  Verbetering van de veiligheid vormt een prioriteit in de spoorwegsector. Het is met name van belang om te investeren in de veiligheid van spoorwegovergangen (d.w.z. seingeving, verbetering van de infrastructuur). Volgens het ERA-verslag van 2014 vonden er in 2012 aan de 114 000 spoorwegovergangen in de Unie 573 ernstige ongevallen plaats, waarbij 369 personen stierven en 339 personen zwaargewond raakten. De overgangen die een groot veiligheidsrisico vormen, moeten dan ook op Unieniveau worden geïdentificeerd met het oog op de investering in de verbetering van die overgangen, die uiteindelijk moeten worden vervangen door bruggen en onderdoorgangen.

Amendement    12

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 ter)  Hoogwaardige verkeersborden en wegmarkeringen vervullen een cruciale ondersteunende rol voor bestuurders en verbonden en automatisch bestuurde voertuigen. Bovendien moet aan minimumprestatievereisten voor wegmarkeringen en verkeersborden worden voldaan teneinde de uitrol van verbonden en automatische mobiliteitssystemen te vergemakkelijken. Een in de hele Unie geharmoniseerde aanpak in overeenstemming met het Verdrag van Wenen inzake verkeerstekens van 1968 verdient in dit verband de voorkeur.

Amendement    13

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Om de transparantie te garanderen en ervoor te zorgen dat meer rekenschap wordt afgelegd, moeten de belangrijkste prestatie-indicatoren worden gerapporteerd.

(14)  Om de transparantie te garanderen en ervoor te zorgen dat meer rekenschap wordt afgelegd, moeten de belangrijkste prestatie-indicatoren, gebaseerd op een gemeenschappelijke methodologie, worden gerapporteerd zodat weggebruikers op de hoogte zijn van de toestand van de infrastructuur en over het algemeen beter geïnformeerd zijn.

Amendement    14

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(17 bis)  De Commissie zou moeten overwegen om Richtlijn 2004/54/EG inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels tegen 2021 te herzien en zou moeten overwegen om een nieuw wetgevingsvoorstel inzake minimumveiligheidseisen voor bruggen goed te keuren.

Amendement    15

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1

Richtlijn 2008/96/EG

Artikel 1 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Deze richtlijn is van toepassing op wegen die deel uitmaken van het trans-Europese wegennet, op autosnelwegen en op hoofdwegen, en heeft betrekking op zowel wegen in de ontwerp- of aanlegfase als op wegen die reeds in gebruik zijn.

2.  Deze richtlijn is van toepassing op wegen die deel uitmaken van het trans-Europese wegennet, op autosnelwegen en hoofdwegen, waaronder weggedeelten over bruggen en door tunnels, en heeft betrekking op zowel wegen in de ontwerp- of aanlegfase als op wegen die reeds in gebruik zijn.

Amendement    16

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1

Richtlijn 2008/96/EG

Artikel 1 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Deze richtlijn is ook van toepassing op niet onder lid 2 vallende wegen en weginfrastructuurprojecten die zich buiten stedelijke agglomeraties bevinden en geheel of gedeeltelijk worden voltooid met financiering van de Unie.";

3.  Deze richtlijn is ook van toepassing op niet onder lid 2 vallende wegen en weginfrastructuurprojecten die zich buiten stedelijke agglomeraties bevinden en geheel of gedeeltelijk worden voltooid met financiering van de Unie.";

Amendement    17

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b

Richtlijn 2008/96/EG

Artikel 2 – punt 2 ter

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2 ter.  "hoofdweg": een weg die geen autosnelweg is, maar die grote steden of regio's, of beide, verbindt en als hoofdweg wordt gedefinieerd in de EuroRegionalMap van de nationale cartografische en kadastrale instituten van Europa;

2 ter.  "hoofdweg": een weg die grote steden of regio's, of beide, verbindt en die in de nationale wegindeling tot de hoogste wegcategorie onder de categorie "autosnelweg" behoort.

Amendement    18

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b

Richtlijn 2008/96/EG

Artikel 2 – punt 2 quater

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2 quater.  "wegennetbeoordeling": een beoordeling van de veiligheid van het wegennet dat onder het toepassingsgebied van deze richtlijn valt, om het ongevalsrisico en de ernst en de gevolgen van ongevallen te kunnen benchmarken;

2 quater.  "wegennetbeoordeling": een objectieve, op feiten gebaseerde beoordeling van de veiligheid van het wegennet dat onder het toepassingsgebied van deze richtlijn valt, om het ongevalsrisico en de ernst en de gevolgen van ongevallen alsmede weggedeelten waar zich veel ongevallen voordoen te kunnen benchmarken;

Amendement    19

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c

Richtlijn 2008/96/EG

Artikel 2 – punt 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  punt 5 wordt geschrapt;

Schrappen

Amendement    20

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter d

Richtlijn 2008/96/EG

Artikel 2 – punt 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  "veiligheidsclassificatie": de indeling van delen van het bestaande wegennet in categorieën op basis van hun objectief gemeten ingebouwde veiligheid;

6.  "veiligheidsclassificatie": de indeling van delen van het bestaande wegennet, met inbegrip van parkeerplaatsen langs wegen die onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, in categorieën op basis van hun objectief gemeten veiligheidsniveau en geregistreerde dodelijke ongevallen;

Amendement    21

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter d

Richtlijn 2008/96/EG

Artikel 2 – punt 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  "verkeersveiligheidsinspectie": een gerichte inspectie ter plaatse van een bestaande weg of een weggedeelte om gevaarlijke omstandigheden, gebreken en tekortkomingen op te sporen die het risico op ongevallen en verwondingen doen toenemen;

7.  "verkeersveiligheidsinspectie": een gerichte inspectie ter plaatse van een bestaande weg, met inbegrip van parkeerplaatsen langs wegen die onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, of een weggedeelte om gevaarlijke omstandigheden, waaronder seizoensgebonden omstandigheden, alsmede gebreken en tekortkomingen op te sporen die het risico op ongevallen en verwondingen doen toenemen;

Amendement    22

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)

Richtlijn 2008/96/EG

Artikel 4 – lid 6 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis)  Aan artikel 4 wordt het volgende lid 6 toegevoegd:

 

6 bis.  De Commissie stelt richtsnoeren vast om bij de eerste audit voor "vergevingsgezinde" wegkantontwerpen alsook in wegen met een duidelijk wegbeeld ("self-explaining roads") en een dwingend wegontwerp ("self-enforcing roads") te zorgen, op basis van de in alle lidstaten opgedane ervaring.

Amendement    23

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3

Richtlijn 2008/96/EG

Artikel 5 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat een wegennetbeoordeling wordt uitgevoerd op het gehele in gebruik zijnde wegennet dat onder deze richtlijn valt. Wegennetbeoordelingen bestaan uit een visuele inspectie, een analyse van de verkeersintensiteiten en historische ongevalsgegevens en een beoordeling van het ongevalsrisico en van de ernst en gevolgen van ongevallen. De lidstaten zien erop toe dat de eerste beoordeling uiterlijk in 2025 wordt uitgevoerd. De frequentie van de volgende wegennetbeoordelingen moet volstaan om voor passende veiligheidsniveaus te zorgen, maar mag niet meer dan vijf jaar bedragen.

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat een wegennetbeoordeling wordt uitgevoerd op het gehele in gebruik zijnde wegennet dat onder deze richtlijn valt. Wegennetbeoordelingen bestaan uit een visuele inspectie, een analyse van de verkeersintensiteiten, historische ongevalsgegevens, een indeling van weggedeelten met een hoge ongevallenconcentratie, gegevens die zijn verzameld met behulp van specifieke controlemethodes, meldingen door weggebruikers zoals bedoeld in artikel 6 quinquies, en een beoordeling van het ongevalsrisico en van de ernst en gevolgen van ongevallen, en benchmarking van deze gegevens. De lidstaten zien erop toe dat de eerste beoordeling uiterlijk in 2024 wordt uitgevoerd. De frequentie van de volgende wegennetbeoordelingen moet volstaan om voor passende veiligheidsniveaus en een adequate ongevallenanalyse te zorgen, maar mag niet meer dan vijf jaar bedragen.

Amendement    24

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3

Richtlijn 2008/96/EG

Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De Commissie publiceert richtsnoeren voor het definiëren van een methodologie voor systematische beoordelingen van het hele wegennet en inspecties van weggedeelten met een groot risico.

Amendement    25

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3

Richtlijn 2008/96/EG

Artikel 5 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Op basis van de resultaten van de in lid 1 bedoelde beoordeling, classificeren de lidstaten alle gedeelten van het wegennet in minstens drie categorieën, op basis van hun ingebouwde veiligheid.

3.  Op basis van de resultaten van de in lid 1 bedoelde beoordeling, classificeren de lidstaten alle gedeelten van het wegennet in drie categorieën, op basis van hun ingebouwde veiligheid.

Amendement    26

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3

Richtlijn 2008/96/EG

Artikel 5 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De lidstaten zien erop toe dat passende verkeersborden worden aangebracht om weggebruikers te waarschuwen dat weggedeelten worden hersteld en dat dus de veiligheid van de weggebruikers gevaar kan lopen. Deze borden omvatten borden die zowel overdag als 's nachts goed zichtbaar zijn en op een veilige afstand zijn geplaatst, en voldoen aan de bepalingen van het Verdrag van Wenen inzake verkeerssignalisatie van 1968.

5.  De lidstaten nemen de nodige maatregelen om te garanderen dat de weggebruikers in kennis worden gesteld van het bestaan van een weggedeelte met een hoog aantal verkeersongevallen en dat de relevante verkeersborden en markeringen worden aangebracht om weggebruikers te waarschuwen dat weggedeelten worden hersteld en dat dus de veiligheid van de weggebruikers gevaar kan lopen. Deze borden omvatten ook borden die zowel overdag als 's nachts goed zichtbaar zijn en op een veilige afstand zijn geplaatst, en voldoen aan de bepalingen van het Verdrag van Wenen inzake verkeerstekens van 1968.

Amendement    27

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter c

Richtlijn 2008/96/EG

Artikel 6 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De lidstaten zien toe op de veiligheid van weggedeelten die grenzen aan onder Richtlijn 2004/54/EG vallende wegtunnels via gezamenlijke verkeersveiligheidsinspecties door de voor de tenuitvoerlegging van de onderhavige richtlijn bevoegde instanties en de voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2004/54/EG bevoegde instanties. De gezamenlijke verkeersveiligheidsinspecties worden minstens om de drie jaar uitgevoerd.

3.  De lidstaten zien toe op de veiligheid van weggedeelten die grenzen aan onder Richtlijn 2004/54/EG vallende wegtunnels via gezamenlijke verkeersveiligheidsinspecties door de voor de tenuitvoerlegging van de onderhavige richtlijn bevoegde instanties en de voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2004/54/EG bevoegde instanties. De gezamenlijke verkeersveiligheidsinspecties vinden voldoende frequent plaats om voor passende veiligheidsniveaus te zorgen, maar moeten minstens om de drie jaar worden uitgevoerd;

Amendement    28

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5

Richtlijn 2008/96/EG

Artikel 6 bis – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De lidstaten zien erop toe dat de remediërende maatregelen worden gericht op weggedeelten met een laag veiligheidsniveau, die kansen bieden voor de tenuitvoerlegging van maatregelen met een goede kostenbatenverhouding.

3.  De lidstaten zien erop toe dat de remediërende maatregelen in de eerste plaats worden gericht op weggedeelten met een laag veiligheidsniveau, die kansen bieden voor de tenuitvoerlegging van maatregelen met een goede kostenbatenverhouding.

Amendement    29

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5

Richtlijn 2008/96/EG

Artikel 6 bis – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  De lidstaten zorgen in elk geval voor een adequaat interventie- en onderhoudsniveau om de veiligheid van de infrastructuur in het hele wegennet te waarborgen en voorzien in procedures en plannen om onmiddellijk in actie te komen als de bevindingen van de inspecties en de evaluatie van het wegennet een ernstig veiligheidsrisico aan het licht brengen.

 

Aan elkaar grenzende lidstaten dragen zorg voor doeltreffende coördinatie en samenwerking van noodhulpdiensten in het geval van ongevallen in grensoverschrijdende gedeelten van tunnels en bruggen.

Amendement    30

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5

Richtlijn 2008/96/EG

Artikel 6 bis – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De lidstaten zorgen voor de opstelling en regelmatige bijwerking van een actieplan met op basis van risico's bepaalde prioriteiten om de tenuitvoerlegging van de vastgestelde remediërende maatregelen te volgen. Bij de opstelling van het actieplan geven de lidstaten prioriteit aan weggedeelten waarop het potentieel voor verbetering van de verkeersveiligheid groot is, rekening houdende met ingrepen met een goede kostenbatenverhouding.

4.  De lidstaten zorgen voor de opstelling en regelmatige – maar uiterlijk een jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn – bijwerking van een actieplan met op basis van risico's bepaalde prioriteiten om de tenuitvoerlegging van de vastgestelde remediërende maatregelen te volgen. Bij de opstelling van het actieplan geven de lidstaten prioriteit aan weggedeelten waarop het potentieel voor verbetering van de verkeersveiligheid groot is, rekening houdende met ingrepen met een goede kostenbatenverhouding.

Amendement    31

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5

Richtlijn 2008/96/EG

Artikel 6 ter – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten zien erop toe dat bij de toepassing van de procedures van de artikelen 3 tot en met 6 rekening wordt gehouden met de behoeften van kwetsbare weggebruikers.

De lidstaten zien erop toe dat bij de toepassing van de procedures van de artikelen 3 tot en met 6 en bij het ontwerp en het onderhoud van wegen rekening wordt gehouden met de behoeften van kwetsbare weggebruikers. De Commissie dient kwaliteitseisen te ontwikkelen.

Amendement    32

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5

Richtlijn 2008/96/EG

Artikel 6 quater – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat de wegmarkeringen en verkeersborden goed ontworpen en onderhouden zijn, zodat ze gemakkelijk en betrouwbaar kunnen worden herkend door zowel menselijke bestuurders als voertuigen die zijn uitgerust met rijhulpsystemen of hogere niveaus van automatisering.

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat de wegmarkeringen en verkeersborden goed en aan de hand van hoge kwaliteitsnormen ontworpen zijn, onder alle omstandigheden zichtbaar zijn en zo geplaatst en onderhouden dat ze gemakkelijk en betrouwbaar kunnen worden herkend door zowel menselijke bestuurders als voertuigen die zijn uitgerust met rijhulpsystemen of hogere niveaus van automatisering.

Amendement    33

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5

Richtlijn 2008/96/EG

Artikel 6 quater – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie stelt algemene prestatievereisten op om de herkenning van wegmarkeringen en verkeersborden te faciliteren. Daartoe stelt de Commissie een uitvoeringsbesluit vast overeenkomstig de in artikel 13, lid 2, bedoelde procedure.

2.  De Commissie stelt minimumprestatievereisten op om de herkenning van wegmarkeringen en verkeersborden te faciliteren en om de connectiviteit en interoperabiliteit ervan met in verbonden en geautomatiseerde voertuigen geïnstalleerde uitrusting van C-ITS te verbeteren. Uiterlijk in 2020 stelt de Commissie gemeenschappelijke Europese normen ter harmonisering van wegmarkeringen en verkeersborden vast, overeenkomstig het Verdrag van Wenen inzake verkeerstekens van 1968.

 

Daarnaast voert de Commissie een centraal Europees register van alle in de EU gebruikte verkeerstekens en aanvullende tekens in. Daartoe stelt de Commissie gedelegeerde handelingen vast overeenkomstig artikel 12 bis.

Amendement    34

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5

Richtlijn 2008/96/EG

Artikel 6 sexies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 6 sexies

 

Informatie en transparantie

 

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat er aan het begin van elk gedeelte van het wegennet passende informatie beschikbaar is om weggebruikers te informeren tot welke categorie overeenkomstig artikel 5, lid 3, dat gedeelte behoort.

 

2.  De Commissie publiceert een Europese kaart van het wegennet volgens het toepassingsgebied van deze richtlijn, die online toegankelijk is en de drie in artikel 5, lid 3, genoemde categorieën zichtbaar maakt.

 

3.  De lidstaten publiceren alle relevante documenten betreffende de veiligheid van de infrastructuur die verband houden met bepalingen in concessies in het kader van openbare aanbestedingen en stellen deze beschikbaar aan het publiek.

Amendement    35

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5

Richtlijn 2008/96/EG

Artikel 6 septies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 6 septies

 

Vrijwillige melding

 

1.  De lidstaten voeren een nationaal systeem van vrijwillige melding in dat online toegankelijk is, teneinde het gemakkelijker te maken om details te verzamelen van voorvallen die door weggebruikers en voertuigen worden doorgegeven en van andere veiligheidsgerelateerde informatie die door de melder als een feitelijk of potentieel gevaar voor de veiligheid van de weginfrastructuur wordt beschouwd.

 

2.  De lidstaten zorgen ervoor dat de in lid 1 bedoelde details en informatie bijeen worden gebracht in een nationale databank, worden verwerkt en tijdig worden geanalyseerd, en zo nodig worden geëvalueerd om de in de artikelen 5, 6 en 6 bis genoemde procedures uit te voeren.

Amendement    36

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 ter (nieuw) – letter a (nieuw)

Richtlijn 2008/96/EG

Artikel 9 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 ter)  artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

 

a)   lid 1 wordt vervangen door:

1.   De lidstaten zien erop toe dat uiterlijk 19 december 2011 opleidingscurricula voor verkeersveiligheidsdeskundigen worden vastgesteld, voor zover zij nog niet bestaan.

1.   De lidstaten zien erop toe dat er opleidingscurricula voor verkeersveiligheidsdeskundigen worden vastgesteld. De Commissie ontwikkelt minimumvereisten die gebaseerd zijn op de beste praktijken in de lidstaten. Om ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met de behoeften van de meest kwetsbare weggebruikers, wordt infrastructuur voor voetgangers en fietsers als nieuw onderdeel opgenomen in de opleidingscurricula voor verkeerveiligheid;

Amendement    37

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6

Richtlijn 2008/96/EG

Artikel 10 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Om de veiligheid van wegen in Unie te verbeteren, zet de Commissie een systeem op voor de uitwisseling van beste praktijken tussen de lidstaten, waarin onder andere bestaande projecten op het gebied van de verkeersveiligheid van de weginfrastructuur worden opgenomen alsmede verkeersveiligheidstechnologie die haar nut heeft bewezen.

Om de veiligheid van wegen in Unie te verbeteren, zet de Commissie een systeem op voor de uitwisseling van informatie en beste praktijken tussen de lidstaten, waarin onder andere opleidingscurricula betreffende verkeersveiligheid, bestaande projecten op het gebied van de verkeersveiligheid van de weginfrastructuur worden opgenomen alsmede verkeersveiligheidstechnologie die haar nut heeft bewezen, met inbegrip van systemen voor verkeerstekenherkenning door bestuurders en voertuigen die zijn uitgerust met rijhulpsystemen. De uitwisseling van ervaringen op het gebied van "Safe System"-methoden tussen vakmensen en de informatie-uitwisseling voor verkeersveiligheidsdeskundigen moet worden bevorderd.

Amendement    38

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

Richtlijn 2008/96/EG

Artikel 11 bis – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten dienen uiterlijk op 31 oktober [OP: JAAR invoegen, 24 maanden na de inwerkingtreding] en daarna om de drie jaar een verslag in over het percentage van het wegennet dat in de voorgaande drie jaar een wegennetbeoordeling heeft ondergaan, en over de veiligheidsclassificatie van de weggedeelten die volgens de categorieën weggebruikers zijn beoordeeld.;

1.  De lidstaten dienen uiterlijk op 31 oktober [OP: JAAR invoegen, 24 maanden na de inwerkingtreding] en daarna om de drie jaar een aan de hand van een gemeenschappelijke methodologie opgesteld verslag in over het percentage van het wegennet dat in de voorgaande drie jaar een wegennetbeoordeling heeft ondergaan, de vooruitgang in de richting van de op nationaal niveau vastgestelde streefcijfers, gemeten aan de afname van het aantal verkeersdoden en ongevallen, de actualisering van nationale richtsnoeren, waaronder met name de verbeteringen in de zin van technologische vooruitgang en bescherming van kwetsbare weggebruikers, en over de veiligheidsclassificatie van de weggedeelten die volgens de categorieën weggebruikers zijn beoordeeld;

Amendement    39

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

Richtlijn 2008/96/EG

Artikel 11 bis – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Op basis van een analyse van de nationale verslagen stelt de Commissie, een eerste maal uiterlijk op [xx/xx/xxxx - 24 maanden na de indieningstermijn voor de verslagen van de lidstaten] en vervolgens om de twee jaar een verslag op ten behoeve van het Europees Parlement en de Raad over de tenuitvoerlegging van de richtlijn, met name wat betreft de in lid 1 genoemde elementen, en over eventuele vervolgmaatregelen, waaronder een herziening van deze richtlijn en eventuele aanpassingen ervan aan de technische ontwikkeling.

Amendement    40

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10

Richtlijn 2008/96/EG

Artikel 12 bis – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Gedelegeerde handelingen

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

Amendement    41

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10

Richtlijn 2008/96/EG

Artikel 12 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 12 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van de [datum van inwerkingtreding van deze richtlijn].

2.  De in artikel 6 quater en artikel 12 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze richtlijn]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Amendement    42

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10

Richtlijn 2008/96/EG

Artikel 12 bis – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 12 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

3.  De in artikel 6 quater en artikel 12 bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

Amendement    43

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10

Richtlijn 2008/96/EG

Artikel 12 bis – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Een overeenkomstig artikel 12 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Deze termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

6.  Een overeenkomstig artikel 6 quater en artikel 12 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Deze termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

Amendement    44

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Richtlijn 2008/96/EG

Bijlage I – deel 2 – letter e

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(1 bis)  In bijlage I, deel 2, wordt letter e als volgt gewijzigd:

e)  verkeer (bijv. verkeersvolumes, onderverdeling per vervoerstype);

e)  verkeer (bijv. verkeersvolumes, onderverdeling per vervoerstype), met inbegrip van geraamde voetgangers- en fietsersstromen, op basis van het gebruik van aangrenzende terreinen;

Amendement    45

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – alinea 1 – punt 2 – letter b

Richtlijn 2008/96/EG

Bijlage II – deel 1 – letter n – punt ii

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

ii)  bepalingen met betrekking tot fietsers,

ii)  bepalingen met betrekking tot fietsers, waaronder alternatieve routes of afscheidingen van snel gemotoriseerd verkeer,

Amendement    46

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – alinea 1 – punt 2 – letter b

Richtlijn 2008/96/EG

Bijlage II – deel 1 – letter n – punt iii bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

iii bis)  frequentie en locatie van oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers;

Amendement    47

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – alinea 1 – punt 2 – letter b

Richtlijn 2008/96/EG

Bijlage II – deel 1 – letter n – punt iii ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

iii ter)  bepalingen met betrekking tot voetgangers en fietsers op de betrokken wegen in het gebied;

Amendement    48

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – alinea 1 – punt 2 – letter b

Richtlijn 2008/96/EG

Bijlage II – deel 1 – letter n – punt iii quater (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

iii quater)  scheiding van voetgangers en fietsers van snel gemotoriseerd verkeer of de aanwezigheid van rechtstreekse alternatieve routes via secundaire wegen;

Amendement    49

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage II – alinea 1 – punt 3

Richtlijn 2008/96/EG

Bijlage II bis – deel  1 – letter c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  duidelijk wegbeeld (d.w.z. de "leesbaarheid" van het wegbeeld door de bestuurders);

c)  duidelijk wegbeeld (d.w.z. de "leesbaarheid" van het wegbeeld door de weggebruikers);

Amendement    50

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage II – alinea 1 – punt 3

Richtlijn 2008/96/EG

Bijlage II bis – deel  1 – letter g

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g)  aanwezigheid van oversteekplaatsen voor voetgangers.

g)  aanwezigheid van oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers.

Amendement    51

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage II – alinea 1 – punt 3

Richtlijn 2008/96/EG

Bijlage II bis – deel  3 – letter e

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  spoorwegovergangen.

e)  spoorwegovergangen (met vermelding van het type overgang en of deze bemand of onbemand is, en manueel bediend wordt of geautomatiseerd is).

Amendement    52

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage II – alinea 1 – punt 3

Richtlijn 2008/96/EG

Bijlage II bis – deel  6 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  gevaren in de wegkant en afstand tot de rand van de rijweg;

b)  gevaren in de wegkant en afstand tot de rand van de rijweg of het fietspad;

Amendement    53

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage II – alinea 1 – punt 3

Richtlijn 2008/96/EG

Bijlage II bis – deel  6 – letter f bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

f bis)  onderhoud van parkeerplaatsen, in het bijzonder onder winterse omstandigheden;

Amendement    54

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage II – alinea 1 – punt 3

Richtlijn 2008/96/EG

Bijlage II bis – deel 7 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

7 bis.  Bruggen en tunnels:

 

a)  aanwezigheid van en aantal bruggen;

 

b)  aanwezigheid van en aantal tunnels;

 

c)  aanwezigheid van sensoren voor controle op afstand of per satelliet van de structurele prestaties en van de stabiliteit van de infrastructuur;

 

d)  visuele elementen die risico's voor de veiligheid van de infrastructuur vormen.

Amendement    55

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – alinea 1 – punt 4

Richtlijn 2008/96/EG

Bijlage III – punt 2 – letter d

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  vastgestelde intensiteit motorfietsen;

d)  vastgestelde intensiteit fietsen aan beide zijden, met vermelding van "in de verkeersrichting" of "kruisend";

Amendement    56

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – alinea 1 – punt 4

Richtlijn 2008/96/EG

Bijlage III – punt 3 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  Aantal en plaats van dodelijke verkeersongevallen per groep van weggebruikers;

a)  Aantal, plaats en oorzaak van dodelijke verkeersongevallen per groep van weggebruikers;

Amendement    57

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – alinea 1 – punt 4

Richtlijn 2008/96/EG

Bijlage III – punt 4 – letter d

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  aanwezigheid van ITS-voorzieningen: filewaarschuwingen, variabele informatieborden;

d)  aanwezigheid van ITS-voorzieningen: filewaarschuwingen, variabele informatieborden, sensoren om de structurele prestaties te controleren;

Amendement    58

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – alinea 1 – punt 4

Richtlijn 2008/96/EG

Bijlage III – punt 6 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis.  Bruggen en tunnels:

 

a)  aanwezigheid van en aantal bruggen, met inbegrip van relevante informatie daarover;

 

b)  aanwezigheid van en aantal tunnels, met inbegrip van relevante informatie daarover;

 

c)  aanwezigheid van sensoren voor controle op afstand of per satelliet van de structurele prestaties en van de stabiliteit van de infrastructuur;

 

d)  visuele elementen die risico's voor de veiligheid van de infrastructuur vormen.

Amendement    59

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – alinea 1 – punt 4

Richtlijn 2008/96/EG

Bijlage III – punt 7 – letter e

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  aanwezigheid van spoorwegovergangen.

e)  aanwezigheid van spoorwegovergangen (met vermelding van het type overgang en of deze bemand of onbemand is, en manueel bediend wordt of geautomatiseerd is).

Amendement    60

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – alinea 1 – punt 4

Richtlijn 2008/96/EG

Bijlage III – punt 9 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  oversteekplaatsen voor voetgangers (gelijkvloerse en ongelijkvloerse kruisingen);

a)  oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers (gelijkvloerse en ongelijkvloerse kruisingen);

Amendement    61

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – alinea 1 – punt 4

Richtlijn 2008/96/EG

Bijlage III – punt 9 – letter a bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis)  oversteekplaatsen voor fietsers (gelijkvloerse en ongelijkvloerse kruisingen);

Amendement    62

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – alinea 1 – punt 4

Richtlijn 2008/96/EG

Bijlage III – punt 9 – letter d

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  voorzieningen voor fietsers;

d)  voorzieningen voor fietsers en de betrokken soort voorzieningen (fietspaden, fietsstroken of andere);

Amendement    63

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – alinea 1 – punt 4

Richtlijn 2008/96/EG

Bijlage III – punt 9 – letter f

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f)  oversteekplaats voor voetgangers op toegangswegen van aansluitende ondergeschikte wegen.

f)  oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers op toegangswegen van aansluitende ondergeschikte wegen.

Amendement    64

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – alinea 1 – punt 4

Richtlijn 2008/96/EG

Bijlage III – punt 9 – letter f bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

f bis)  het bestaan van alternatieve routes voor voetgangers en fietsers in het geval van niet-gescheiden voorzieningen.

Amendement    65

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – alinea 1 – punt 4

Richtlijn 2008/96/EG

Bijlage III – punt 9 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

9 bis.  "Pre-crash"- en "post-crash"-systemen ter vermindering van verkeersletsel en elementen ter beperking van de ernst van ongevallen:

 

a)  operationele netwerkcentra en andere surveillancevoorzieningen;

 

b)  mechanismen om weggebruikers in te lichten over de rijomstandigheden ter voorkoming van ongevallen of incidenten;

 

c)  automatische systemen voor incidentdetectie: sensoren en camera's;

 

d)  systemen voor incidentbeheer;

 

e)  systemen voor communicatie met hulpdiensten.

(1)

Nog niet in het Publicatieblad verschenen.


TOELICHTING

De rapporteur sluit zich van harte aan bij de algemene doelstellingen van het voorstel, namelijk om via wijzigingen op Richtlijn 2008/96/EG het aantal doden en zwaargewonden op het wegennet van de EU verder te doen dalen door de veiligheidsprestaties van de weginfrastructuur te verbeteren. Zij is het ermee eens dat de doelstellingen kunnen worden bereikt door de transparantie en follow-up van procedures voor het beheer van de veiligheid van infrastructuur te verbeteren, door evaluaties voor het hele wegennet in te voeren – met inbegrip van systematische en proactieve procedures voor het in kaart brengen van risico's –, door het toepassingsgebied uit te breiden tot buiten de TEN-V-netwerken en door algemene prestatievereisten vast te stellen voor wegmarkeringen en verkeersborden om te anticiperen op een bredere inzet van verbonden en geautomatiseerde mobiliteitssystemen in de nabije toekomst.

Voorts is de rapporteur van mening dat verdere wijzigingen op het huidige voorstel tot nog grotere veiligheid van de weginfrastructuur en toekomstbestendige wetgeving zouden leiden. Zij stelt voor om weggedeelten, tunnels, bruggen en kruisingen die niet onder Richtlijn 2004/54/EG alsmede stedelijke gebieden aan het toepassingsgebied toe te voegen, met name waar hoofdwegen die deze stedelijke gebieden doorkruisen, uit de EU-begroting worden gefinancierd. Ook pleit zij ervoor om elektronische en digitale middelen op te nemen in de beoordelingsinstrumenten, zowel met het doel delen van de infrastructuur waar zich veel ongevallen voordoen, beter te kunnen analyseren, als om de structurele prestaties van bruggen en tunnels voortdurend te controleren. Daarnaast stelt zij voor om weggebruikers de mogelijkheid te bieden om bij de bevoegde autoriteiten vrijwillig melding te maken van hun zorgen over de verkeersveiligheid, teneinde potentiële risico's voor de verkeersveiligheid gemakkelijker te identificeren en ervoor te zorgen dat de autoriteiten weggebruikers door middelen van specifieke tekens en markeringen op passende wijze informeren over de toestand van de infrastructuur die zij gebruiken.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur

Document- en procedurenummers

COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD)

Datum indiening bij EP

17.5.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

TRAN

31.5.2018

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

ITRE

31.5.2018

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Daniela Aiuto

19.7.2018

 

 

 

Behandeling in de commissie

15.10.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

10.1.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

39

6

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Georgi Pirinski, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Datum indiening

11.1.2019


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

39

+

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

6

-

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid