SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry

11.1.2019 - (COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD)) - ***I

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajkyňa: Daniela Aiuto


Postup : 2018/0129(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0008/2019
Predkladané texty :
A8-0008/2019
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry

(COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0274),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 ods. 1 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0196/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Švédskym parlamentom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2018[1],

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0008/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Strategickým cieľom Únie je znížiť počet smrteľných nehôd o polovicu do roku 2020 v porovnaní s rokom 2010 a priblížiť sa k nulovej úmrtnosti do roku 2050 („vízia nulovej nehodovosti“)13. V posledných rokoch sa však pokrok pri dosahovaní týchto cieľov zastavil.

(1)  Strategickým cieľom Únie je znížiť počet smrteľných nehôd o polovicu do roku 2020 v porovnaní s rokom 2010 a priblížiť sa k nulovej úmrtnosti do roku 2050 („vízia nulovej nehodovosti“)13. V posledných rokoch sa však pokrok pri dosahovaní týchto cieľov zastavil. Aby bolo možné dosiahnuť cieľ na rok 2020, je potrebné vyvinúť väčšie úsilie, a to na všetkých úrovniach.

_________________

_________________

13 Oznámenie Komisie „Smerom k európskemu priestoru bezpečnosti cestnej premávky: politické usmernenia pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011 – 2020 [KOM(2010) 389 v konečnom znení].

 

13 Oznámenie Komisie „Smerom k európskemu priestoru bezpečnosti cestnej premávky: politické usmernenia pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011 – 2020 [KOM(2010) 389 v konečnom znení].

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Podľa prístupu bezpečného systému je možné do značnej miery zabrániť úmrtiam a ťažkým zraneniam pri dopravných nehodách. Malo by byť spoločnou zodpovednosťou na všetkých úrovniach, aby sa zabezpečilo, že dopravné nehody nepovedú k ťažkým alebo smrteľným zraneniam. Najmä dobre navrhnuté a riadne udržiavané cesty by mali znížiť pravdepodobnosť dopravných nehôd, zatiaľ čo „zhovievavé“ cesty (cesty navrhnuté inteligentným spôsobom, aby sa zabezpečilo, že chyby pri vedení vozidla nemajú okamžité vážne dôsledky) by mali znížiť závažnosť nehôd.

(2)  Podľa prístupu bezpečného systému je možné do značnej miery zabrániť úmrtiam a ťažkým zraneniam pri dopravných nehodách. Malo by byť spoločnou zodpovednosťou na všetkých úrovniach, aby sa zabezpečilo, že dopravné nehody nepovedú k ťažkým alebo smrteľným zraneniam. Najmä dobre navrhnuté a riadne udržiavané cesty so zreteľnými cestnými značeniami a dopravnými značkami by mali znížiť pravdepodobnosť dopravných nehôd, zatiaľ čo „zhovievavé“ cesty (cesty navrhnuté inteligentným spôsobom, aby sa zabezpečilo, že chyby pri vedení vozidla nemajú okamžité vážne alebo smrteľné následky) by mali znížiť závažnosť dopravných nehôd. Komisia by mala na základe skúseností všetkých členských štátov vypracovať usmernenia pre zabezpečenie a udržiavanie „zhovievavých“ ciest.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Postupy riadenia bezpečnosti cestnej infraštruktúry vykonávané na transeurópskej sieti pomohli znížiť počet smrteľných nehôd a ťažkých zranení v Únii. Z hodnotenia účinkov smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES15 vyplýva, že členské štáty, ktoré na dobrovoľnej báze uplatňovali zásady riadenia bezpečnosti cestnej infraštruktúry na svojich vnútroštátnych cestách mimo siete TEN-T, dosiahli omnoho lepšiu bezpečnosť cestnej premávky ako členské štáty, ktoré tak nerobili.

(4)  Postupy riadenia bezpečnosti cestnej infraštruktúry vykonávané na transeurópskej sieti pomohli znížiť počet smrteľných nehôd a ťažkých zranení v Únii. Z hodnotenia účinkov smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES15 vyplýva, že členské štáty, ktoré na dobrovoľnej báze uplatňovali zásady riadenia bezpečnosti cestnej infraštruktúry na svojich vnútroštátnych cestách mimo siete TEN-T, dosiahli omnoho lepšiu bezpečnosť cestnej premávky ako členské štáty, ktoré tak nerobili. Je preto žiaduce, aby sa tieto zásady riadenia bezpečnosti cestnej infraštruktúry uplatňovali aj na iných úsekoch európskej cestnej siete.

_________________

_________________

15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 319, 29.11.2008, s. 59).

15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 319, 29.11.2008, s. 59).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  K veľkej časti dopravných nehôd dochádza na malom počte ciest, kde sú vysoké objemy dopravy a rýchlosti a kde sa široká škála dopravy pohybuje rôznymi rýchlosťami. Z toho dôvodu by obmedzené rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice 2008/96/ES na diaľnice a hlavné cesty mimo siete TEN-T malo výrazne prispieť k zlepšeniu bezpečnosti cestnej infraštruktúry v celej Únii.

(5)  K veľkej časti dopravných nehôd dochádza na malom počte ciest, kde sú vysoké objemy dopravy a rýchlosti a kde sa široká škála dopravy pohybuje rôznymi rýchlosťami. Z toho dôvodu by obmedzené rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice 2008/96/ES na diaľnice a iné hlavné cesty mimo siete TEN-T malo výrazne prispieť k zlepšeniu bezpečnosti cestnej infraštruktúry v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  S cieľom zabezpečiť, aby takéto rozšírenie rozsahu pôsobnosti malo zamýšľaný účinok, je logické, aby iné hlavné cesty zahŕňali tie cesty, ktoré spájajú veľké mestá alebo regióny a ktoré v rámci národnej klasifikácie ciest patria do najvyššej kategórie ciest pod kategóriou „diaľnica“.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Posudzovanie ciest v rámci celej siete založené na riziku sa ukázalo ako účinný a efektívny nástroj na identifikáciu úsekov siete, ktoré by mali podliehať podrobnejším kontrolám bezpečnosti cestnej premávky a na uprednostňovanie investícií podľa jeho potenciálu na zabezpečenie celosieťových bezpečnostných zlepšení. Celá cestná sieť, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, by sa preto mala systematicky posudzovať s cieľom zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky v celej Únii.

(7)  Posudzovanie ciest v rámci celej siete založené na riziku sa ukázalo ako účinný a efektívny nástroj na identifikáciu úsekov siete, ktoré by mali podliehať podrobnejším kontrolám bezpečnosti cestnej premávky, a na uprednostňovanie investícií podľa jeho potenciálu na zabezpečenie celosieťových bezpečnostných zlepšení. Celá cestná sieť, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, by sa preto mala systematicky posudzovať, a to aj s použitím údajov získaných elektronickými a digitálnymi prostriedkami, s cieľom zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Bezpečnosť existujúcich ciest by sa mala zlepšiť, a to sústredením investícií na cestné úseky s najvyššou nehodovosťou a najvyšším potenciálom znižovania nehodovosti.

(10)  Bezpečnosť existujúcich ciest by sa mala zlepšiť, a to zabezpečením dostatočného počtu parkovísk a odpočívadiel pre vodičov, najmä profesionálnych vodičov, ktoré im poskytnú primerané parkovacie miesta, najmä v hornatých a okrajových regiónoch a za všetkých poveternostných podmienok, a sústredením investícií na cestné úseky s najvyššou nehodovosťou a najvyšším potenciálom znižovania nehodovosti.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Úseky cestnej siete, ktoré susedia s cestnými tunelmi transeurópskej cestnej siete, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/54/ES16, majú mimoriadne vysoké riziko nehôd. Preto by sa v záujme zlepšenia bezpečnosti cestnej siete ako celku mali zaviesť spoločné kontroly bezpečnosti cestnej premávky na týchto úsekoch ciest, do ktorých budú zapojení zástupcovia príslušných orgánov cestnej aj tunelovej infraštruktúry.

(11)  Úseky cestnej siete, ktoré susedia s cestnými tunelmi transeurópskej cestnej siete, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/54/ES16, majú mimoriadne vysoké riziko nehôd. Preto by sa v záujme zlepšenia bezpečnosti cestnej siete, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, mali zaviesť spoločné kontroly bezpečnosti cestnej premávky na týchto úsekoch ciest, do ktorých budú zapojení zástupcovia príslušných orgánov cestnej aj tunelovej infraštruktúry.

_________________

_________________

16 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/54/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v transeurópskej cestnej sieti (Ú. v. EÚ L 167, 30.4.2004, s. 39).

16 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/54/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v transeurópskej cestnej sieti (Ú. v. EÚ L 167, 30.4.2004, s. 39).

Odôvodnenie

Zlepšenie bezpečnostnej siete sa môže týkať len rozsahu pôsobnosti tejto smernice, a nie celej siete.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Zraniteľní účastníci cestnej premávky v Únii v roku 2016 predstavovali 46 % smrteľných nehôd. Zabezpečením toho, aby sa záujmy týchto používateľov zohľadňovali vo všetkých postupoch riadenia bezpečnosti cestnej infraštruktúry, by sa teda mala zlepšiť ich bezpečnosť na cestách.

(12)  Zraniteľní účastníci cestnej premávky v Únii v roku 2016 predstavovali 46 % smrteľných nehôd. Zabezpečením toho, aby sa záujmy týchto používateľov zohľadňovali vo všetkých postupoch riadenia bezpečnosti cestnej infraštruktúry a pri vypracúvaní požiadaviek na kvalitu infraštruktúry pre chodcov a cyklistov, by sa teda mala zlepšiť ich bezpečnosť na cestách.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej infraštruktúry je veľmi dôležitým prvkom úpravaúdržba cestných značení a dopravných značiek, najmä vzhľadom na vývoj vozidiel vybavených systémami pomoci pre vodiča alebo vyššou úrovňou automatizácie. Predovšetkým je potrebné zabezpečiť, aby takéto vozidlá mohli ľahko a spoľahlivo rozpoznať cestné značenia a značky.

(13)  Pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej infraštruktúry veľmi dôležitým prvkom minimálne výkonnostné požiadavky na úpravuúdržbu cestných značení a dopravných značiek, najmä vzhľadom na vývoj vozidiel vybavených systémami pomoci pre vodiča alebo vyššou úrovňou automatizácie. Predovšetkým je potrebné zabezpečiť, aby všetky európske cestné značenia a značky, a to aj tie podmienené, dodržiavali minimálne štandardy kvality a boli viditeľné za každých okolností, aby ich všetci účastníci cestnej premávky a takéto vozidlá mohli ľahko a spoľahlivo rozpoznať na všetkých cestách v Európe. Okrem toho by sa mali v rámci Únie harmonizovať a mali by byť interoperabilné so zariadeniami nainštalovanými vo vozidlách novej koncepcie. Rovnako je potrebné aj ďalšie predpisy, ako je smernica 2004/54/ES1a, upraviť podľa nových noriem odvetvia dopravy v oblasti bezpečnosti a digitalizácie.

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/54/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v transeurópskej cestnej sieti (Ú. v. EÚ L 167, 30.4.2004, s. 39).

 

 

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Zlepšenie bezpečnosti je jednou z priorít odvetvia železničnej dopravy. Obzvlášť dôležitá je podpora investícií do bezpečnosti na priecestiach (t. j. signalizácia, zlepšenie infraštruktúry). Podľa správy ERA za rok 2014 došlo v roku 2012 k 573 vážnym nehodám na 114 000 priecestiach v EÚ, čo malo za následok 369 úmrtí a 339 vážne zranených osôb. V dôsledku toho by sa na úrovni EÚ mali identifikovať priecestia, ktoré predstavujú vysoké bezpečnostné riziko, s cieľom investovať do ich zlepšenia a časom ich nahradiť mostami a podchodmi.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13b)  Pre vodičov, ako aj prepojené a automatizované vozidlá je kľúčové zabezpečiť dopravné značky a cestné značenia vysokej kvality. Aby sa uľahčilo zavedenie prepojených a automatizovaných systémov mobility, mali by byť splnené minimálne výkonnostné požiadavky, pokiaľ ide o cestné značenia a dopravné značky. Bolo by žiaduce harmonizovať prístup v celej Únii v súlade s Viedenským dohovorom o dopravných značkách a signáloch z roku 1968.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  V záujme dosiahnutia transparentnosti a zlepšenia zodpovednosti by sa mali uviesť kľúčové ukazovatele výkonnosti.

(14)  V záujme dosiahnutia transparentnosti a zlepšenia zodpovednosti by sa mali uviesť kľúčové ukazovatele výkonnosti na základe spoločnej metodiky, aby boli účastníci cestnej premávky informovaní o stave infraštruktúry a aby sa všeobecne zvýšila ich informovanosť.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a)  Komisia by mala zvážiť revíziu smernice 2004/54/ES o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely do roku 2021, ako aj prijatie nového legislatívneho návrhu o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na mosty.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Smernica 2008/96/ES

Článok 1 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Táto smernica sa uplatňuje na cesty, ktoré sú súčasťou transeurópskej siete, na diaľnice a na hlavné cesty, či už sú v etape projektovania, výstavby, alebo prevádzky.

2.  Táto smernica sa uplatňuje na cesty, ktoré sú súčasťou transeurópskej siete, diaľnice a hlavné cesty vrátane cestných úsekov vybudovaných na mostoch a cestných úsekov, ktoré prechádzajú tunelmi, či už sú v etape projektovania, výstavby alebo prevádzky.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Smernica 2008/96/ES

Článok 1 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Táto smernica sa uplatňuje aj na cesty a projekty cestnej infraštruktúry, na ktoré sa nevzťahuje odsek 2, ktoré sa nachádzajú mimo mestských oblastí a ktoré sú vybudované s úplným alebo čiastočným využitím finančných prostriedkov EÚ.“;

3.  Táto smernica sa uplatňuje aj na cesty a projekty cestnej infraštruktúry, na ktoré sa nevzťahuje odsek 2, ktoré sa nachádzajú mimo mestských oblastí a ktoré sú vybudované s úplným alebo čiastočným využitím finančných prostriedkov EÚ.“;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b

Smernica 2008/96/ES

Článok 2 – bod 2b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2 b.  „hlavná cesta“ je cesta, ktorá nie je diaľnicou, ale spája veľké mestá alebo regióny, prípadne oboje, a je definovaná ako hlavná cesta v tzv. EuroRegionalMap (regionálna mapa Európy), ktorú vytvorili národné zememeračské a katastrálne úrady Európy;

2 b.  „hlavná cesta“ je cesta, ktorá spája veľké mestá alebo regióny, prípadne oboje, a ktorá v rámci národnej klasifikácie ciest patrí do najvyššej kategórie ciest pod kategóriou „diaľnica“.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b

Smernica 2008/96/ES

Článok 2 – bod 2c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2c.  „posudzovanie ciest v rámci celej siete“ je posudzovanie bezpečnosti cestnej siete v rámci rozsahu pôsobnosti tejto smernice s cieľom porovnať závažnosť rizika nehôd a následkov;“;

2c.  „posudzovanie ciest v rámci celej siete“ je objektívne posudzovanie bezpečnosti cestnej siete na základe faktov v rámci rozsahu pôsobnosti tejto smernice s cieľom porovnať riziko nehôd a závažnosti následkov a cestné úseky s vysokou nehodovosťou;“

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Smernica 2008/96/ES

Článok 2 – bod 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  bod 5 sa vypúšťa;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d

Smernica 2008/96/ES

Článok 2 – bod 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  „bezpečnostný rating“ je klasifikácia častí existujúcej cestnej siete v kategóriách podľa ich objektívne meranej vstavanej bezpečnosti;

6.  „bezpečnostný rating“ je klasifikácia častí existujúcej cestnej siete vrátane parkovísk na cestách v rámci rozsahu pôsobnosti tejto smernice v kategóriách podľa ich objektívne meranej úrovne bezpečnosti a výskytu smrteľných nehôd;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d

Smernica 2008/96/ES

Článok 2 – bod 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  „kontrola bezpečnosti cestnej premávky“ je cielená kontrola na mieste existujúcej cesty alebo úseku cesty na identifikáciu nebezpečných podmienok, chýb a nedostatkov, ktoré zvyšujú riziko nehôd a zranení;

7.  „kontrola bezpečnosti cestnej premávky“ je cielená kontrola na mieste existujúcej cesty vrátane parkovísk na cestách v rámci rozsahu pôsobnosti tejto smernice alebo úseku cesty na identifikáciu nebezpečných podmienok vrátane podmienok súvisiacich s ročným obdobím, chýb a nedostatkov, ktoré zvyšujú riziko nehôd a zranení;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Smernica 2008/96/ES

Článok 4 – odsek 6 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  v článku 4 sa dopĺňa tento odsek 6:

 

6a.  Komisia vypracuje na základe skúseností všetkých členských štátov usmernenia pre zabezpečenie a udržiavanie „zhovievavých ciest“ a „samovysvetľujúcich a samovynucujúcich ciest“ (self-explaining and self-enforcing roads) v pôvodnom audite fázy projektovania.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2008/96/ES

Článok 5 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa posudzovanie ciest v rámci celej siete vykonávalo v celej cestnej sieti v prevádzke, na ktorú sa vzťahuje táto smernica. Posudzovanie ciest v rámci celej siete pozostáva z vizuálnej prehliadky, analýzy objemov dopravy historických údajov o nehodách a z posúdenia závažnosti rizika nehôd a následkov. Členské štáty zabezpečia, aby sa prvé posúdenie vykonalo najneskôr do roku 2025. Nasledujúce posudzovanie ciest v rámci celej siete bude dostatočne časté na zaistenie primeranej úrovne bezpečnosti, v každom prípade sa však vykoná najmenej každých päť rokov.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa posudzovanie ciest v rámci celej siete vykonávalo v celej cestnej sieti v prevádzke, na ktorú sa vzťahuje táto smernica. Posudzovanie ciest v rámci celej siete pozostáva z vizuálnej prehliadky, analýzy objemov dopravy, historických údajov o nehodách, klasifikácie cestných úsekov s vysokou nehodovosťou, údajov zozbieraných pomocou osobitných metodík monitorovania, príslušných správ, ktoré podávajú účastníci cestnej premávky v súlade s článkom 6f, a z posúdenia rizika nehôd a závažnosti následkov, pričom sa tieto výsledky porovnajú. Členské štáty zabezpečia, aby sa prvé posúdenie vykonalo najneskôr do roku 2024. Nasledujúce posudzovanie ciest v rámci celej siete bude dostatočne časté na zaistenie primeranej úrovne bezpečnosti a analýzy nehôd, v každom prípade sa však vykoná najmenej každých päť rokov.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2008/96/ES

Článok 5 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia uverejní usmernenia, v ktorých stanoví metodiku na vykonávanie systematického posudzovania ciest v rámci celej siete a kontrol vysokorizikových úsekov.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2008/96/ES

Článok 5 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na základe výsledkov posúdenia uvedeného v odseku 1 členské štáty klasifikujú všetky úseky cestnej siete v najmenej troch kategóriách podľa ich vstavanej bezpečnosti.

3.  Na základe výsledkov posúdenia uvedeného v odseku 1 členské štáty klasifikujú všetky úseky cestnej siete v troch kategóriách podľa ich vstavanej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2008/96/ES

Článok 5 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členské štáty zabezpečia, že sa umiestnia vhodné značky upozorňujúce účastníkov cestnej premávky na úseky cestnej infraštruktúry, na ktorých sa vykonávajú opravy a ktoré tak môžu ohroziť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Tieto značky zahŕňajú aj značky, ktoré sú viditeľné počas dňa i v noci, ktoré sa nachádzajú v bezpečnej vzdialenosti a spĺňajú ustanovenia Viedenského dohovoru o dopravných značkách a signáloch z roku 1968.

5.  Členské štáty zabezpečia, že účastníci cestnej premávky budú informovaní o existencii úsekov s vysokou nehodovosťou a že sa umiestnia príslušné vhodné značky a značenia upozorňujúce účastníkov cestnej premávky na úseky cestnej infraštruktúry, na ktorých sa vykonávajú opravy a ktoré tak môžu ohroziť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Tieto značky zahŕňajú aj značky, ktoré sú viditeľné počas dňa i v noci, ktoré sa nachádzajú v bezpečnej vzdialenosti a spĺňajú ustanovenia Viedenského dohovoru o dopravných značkách a signáloch z roku 1968.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c

Smernica 2008/96/ES

Článok 6 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty zaistia bezpečnosť úsekov cestnej siete, ktoré susedia s cestnými tunelmi, na ktoré sa vzťahuje smernica 2004/54/ES, prostredníctvom spoločných kontrol bezpečnosti cestnej premávky zahŕňajúcich príslušné subjekty zapojené do vykonávania tejto smernice a smernice 2004/54/ES. Spoločné kontroly bezpečnosti cestnej premávky sa vykonajú aspoň každé tri roky.

3.  Členské štáty zaistia bezpečnosť úsekov cestnej siete, ktoré susedia s cestnými tunelmi, na ktoré sa vzťahuje smernica 2004/54/ES, prostredníctvom spoločných kontrol bezpečnosti cestnej premávky zahŕňajúcich príslušné subjekty zapojené do vykonávania tejto smernice a smernice 2004/54/ES. Spoločné kontroly bezpečnosti cestnej premávky sa budú vykonávať dostatočne často na to, aby sa zaistila primeraná úroveň bezpečnosti, v každom prípade však aspoň každé tri roky.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Smernica 2008/96/ES

Článok 6a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty zabezpečia, aby nápravné opatrenia boli zamerané na úseky ciest s nízkymi úrovňami bezpečnosti, ktoré predstavujú príležitosť na vykonanie opatrení s vysokým pomerom medzi nákladmi a prínosom.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby nápravné opatrenia boli zamerané v prvom rade na úseky ciest s nízkymi úrovňami bezpečnosti, ktoré predstavujú príležitosť na vykonanie opatrení s vysokým pomerom medzi nákladmi a prínosom.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Smernica 2008/96/ES

Článok 6a – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Členské štáty v každom prípade zabezpečia primeranú úroveň intervencie a údržby s cieľom zaručiť bezpečnosť infraštruktúry na celej cestnej sieti a zavedú postupy a plány, aby okamžite zasiahli, ak zistenia kontrol a posúdenia ciest v rámci celej siete poukážu na vážne bezpečnostné riziko.

 

Susedné členské štáty zabezpečia účinnú koordináciu a spoluprácu pohotovostných služieb v prípade nehôd na cezhraničných úsekoch tunelov a mostov.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Smernica 2008/96/ES

Článok 6a – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty pripravia a pravidelne aktualizujú prioritný akčný plán založený na riziku s cieľom sledovať vykonávanie určených nápravných opatrení. Členské štáty pri príprave akčného plánu uprednostnia cestné úseky s vysokým potenciálom na zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky, pričom zohľadnia zásahy s vysokým pomerom medzi nákladmi a prínosom.

4.  Členské štáty pripravia a pravidelne aktualizujú, najneskôr však do roka od nadobudnutia účinnosti smernice, prioritný akčný plán založený na riziku s cieľom sledovať vykonávanie určených nápravných opatrení. Členské štáty pri príprave akčného plánu uprednostnia cestné úseky s vysokým potenciálom na zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky, pričom zohľadnia zásahy s vysokým pomerom medzi nákladmi a prínosom.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Smernica 2008/96/ES

Článok 6b – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby sa pri vykonávaní postupov stanovených v článkoch 3 až 6 zohľadňovali potreby zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

Členské štáty zabezpečia, aby sa pri vykonávaní postupov stanovených v článkoch 3 až 6 a pri projektovaní a údržbe ciest zohľadňovali potreby zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Komisia by mala vypracovať požiadavky na kvalitu.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Smernica 2008/96/ES

Článok 6c – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby cestné značenia a dopravné značky boli riadne navrhnuté a udržiavané takým spôsobom, aby ich mohli ľahko a spoľahlivo rozpoznať ako ľudskí vodiči, tak aj vozidlá vybavené systémami pomoci pre vodiča alebo vyššou úrovňou automatizácie.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby cestné značenia a dopravné značky boli riadne navrhnuté v súlade s vysokými štandardami kvality viditeľné za akýchkoľvek okolností, umiestnené a udržiavané takým spôsobom, aby ich mohli ľahko a spoľahlivo rozpoznať tak ľudskí vodiči, ako aj vozidlá vybavené systémami pomoci pre vodiča alebo vyššou úrovňou automatizácie.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Smernica 2008/96/ES

Článok 6c – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia vypracuje všeobecné výkonnostné požiadavky na uľahčenie rozpoznávania cestných značení a dopravných značiek. Komisia na tento účel prijme vykonávací akt v súlade s postupom uvedeným v článku 13 ods. 2.

2.  Komisia vypracuje minimálne výkonnostné požiadavky na uľahčenie rozpoznávania cestných značení a dopravných značiek a na zlepšenie ich prepojenosti a ich interoperability so zariadeniami K-IDS, ktorými sú vybavené prepojené a automatizované vozidlá. Do roku 2020 Komisia vytvorí spoločné európske normy na zosúladenie cestných značení a dopravných značiek v súlade s Viedenským dohovorom o dopravných značkách a signáloch z roku 1968.

 

Okrem toho zriadi Komisia centrálny európsky register pre všetky dopravné značky a doplnkové symboly používané v EÚ. Komisia na tento účel prijme delegované akty v súlade s článkom 12a.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Smernica 2008/96/ES

Článok 6 e (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6e

 

Informácie a transparentnosť

 

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa na začiatku každého úseku cestnej siete poskytovali náležité informácie s cieľom informovať účastníkov cestnej premávky o súčasnej kategórii daného úseku, ako sa uvádza v článku 5 ods. 3.

 

2.  Komisia uverejní v rámci rozsahu pôsobnosti tejto smernice európsku mapu cestnej siete, ktorá bude dostupná online a budú na nej vyznačené tri rôzne kategórie podľa článku 5 ods. 3.

 

3.  Členské štáty uverejnia a sprístupnia verejnosti všetky príslušné dokumenty, ktoré súvisia s bezpečnosťou infraštruktúry a týkajú sa udeľovania koncesií v rámci verejného obstarávania.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Smernica 2008/96/ES

Článok 6 f (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6f

 

Dobrovoľné podávanie správ

 

1.  Členské štáty zavedú vnútroštátny systém na účely dobrovoľného podávania správ, ktorý bude prístupný online pre všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa uľahčilo zhromažďovanie údajov o udalostiach nahlásených účastníkmi cestnej premávky a vozidlami a akýchkoľvek iných informácií týkajúcich sa bezpečnosti, ktoré považuje nahlasujúci subjekt za skutočné alebo potenciálne ohrozenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry.

 

2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa údaje a informácie uvedené v odseku 1 zhromažďovali vo vnútroštátnej databáze, aby sa spracovali, včas analyzovali a prípadne vyhodnotili na účely vykonávania postupov stanovených v článkoch 5, 6 a 6a.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 b (nový) – písmeno a (nové)

Smernica 2008/96/ES

Článok 9 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b)  Článok 9 sa mení takto:

 

a)   odsek 1 sa nahrádza takto:

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa do 19. decembra 2011 prijali osnovy odbornej prípravy pre audítorov bezpečnosti ciest, ak také osnovy ešte neexistujú.

1.   Členské štáty zabezpečia prijatie osnov odbornej prípravy pre audítorov bezpečnosti ciest. Komisia by mala na základe najlepších postupov členských štátov vypracovať minimálne požiadavky. Aby sa zohľadnili potreby najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky, mala by byť infraštruktúra pre chodcov a cyklistov súčasťou osnov odbornej prípravy pre bezpečnosť cestnej premávky;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Smernica 2008/96/ES

Článok 10 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Aby sa zvýšila úroveň bezpečnosti ciest v Únii, Komisia zriadi systém výmeny najlepších postupov medzi členskými štátmi, ktorého súčasťou by okrem iného mali byť existujúce projekty bezpečnosti cestnej infraštruktúry a osvedčené technológie bezpečnosti ciest.

Aby sa zvýšila úroveň bezpečnosti ciest v Únii, Komisia zriadi systém výmeny informácií a najlepších postupov medzi členskými štátmi, ktorého súčasťou by okrem iného mali byť osnovy odbornej prípravy pre bezpečnosť cestnej premávky, existujúce projekty bezpečnosti cestnej infraštruktúry a osvedčené technológie bezpečnosti ciest vrátane systémov na rozpoznávanie dopravných značiek vodičmi, ako aj vozidlami vybavenými systémami pomoci pre vodiča. Malo by sa podporovať uľahčenie výmeny skúseností v súvislosti s metodikami bezpečného systému („Safe System“) medzi odborníkmi a výmeny informácií medzi audítormi bezpečnosti ciest.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 2008/96/ES

Článok 11a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty predložia Komisii správu do 31. októbra [OP: vložte ROK vypočítaný 24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti], a potom každé tri roky, v súvislosti s percentuálnym podielom cestnej siete posudzovanej v posúdení ciest v rámci celej siete v predchádzajúcich troch rokoch, a s bezpečnostným ratingom cestných úsekov posudzovaných podľa kategórie účastníkov cestnej premávky.

1.  Členské štáty predložia Komisii do 31. októbra [OP: vložte ROK vypočítaný 24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti] a potom každé tri roky na základe spoločnej metodiky správu o percentuálnom podiele cestnej siete posudzovanej v posúdení ciest v rámci celej siete v predchádzajúcich troch rokoch, o stave pokroku v plnení cieľov stanovených na národnej úrovni z hľadiska zníženia počtu smrteľných obetí a nehôd, o aktualizácii vnútroštátnych usmernení vrátane zlepšení v oblasti technologického pokroku a ochrany zraniteľných používateľov a o bezpečnostnom ratingu cestných úsekov posudzovaných podľa kategórie účastníkov cestnej premávky.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 2008/96/ES

Článok 11a – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Na základe analýzy národných správ Komisia najprv do [xx/xx/xxx – 24 mesiacov po uplynutí lehoty na podávanie správ členskými štátmi] a potom o dva roky neskôr vypracuje a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tejto smernice, najmä v súvislosti s prvkami uvedenými v odseku 1, a o možných ďalších opatreniach vrátane revízie smernice a prípadného prispôsobenia technickému pokroku.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10

Smernica 2008/96/ES

Článok 12a – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Delegované akty

Vykonávanie delegovania právomoci

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10

Smernica 2008/96/ES

Článok 12a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 12 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6c a článku 12 sa Komisii udeľuje na obdobie 5 rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10

Smernica 2008/96/ES

Článok 12a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 12 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 6c a článku 12 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10

Smernica 2008/96/ES

Článok 12a – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 12 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6c a článku 12 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Príloha I – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Smernica 2008/96/ES

Príloha I – oddiel 2 – písmeno e

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  V oddiele 2 sa písmeno e) mení takto:

e)  cestná premávka (napr. intenzita cestnej premávky, kategorizácia cestnej premávky podľa druhov);

e)  cestná premávka (napr. intenzita cestnej premávky, kategorizácia cestnej premávky podľa druhov) vrátane odhadovaných tokov chodcov a cyklistov odvodených od atribútov využívania priľahlých pozemkov;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Príloha I – odsek 1 – bod 2 – písmeno b

Smernica 2008/96/ES

Príloha II – oddiel 1 – písmeno n – bod ii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  ustanovenia týkajúce sa cyklistov;

ii)  ustanovenia týkajúce sa cyklistov vrátane existencie alternatívnych trás alebo oddelení od vysokorýchlostnej automobilovej dopravy;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Príloha I – odsek 1 – bod 2 – písmeno b

Smernica 2008/96/ES

Príloha II – odsek 1 – písmeno n – bod iii a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iiia)  hustota a umiestnenie prechodov pre chodcov a cyklistov;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Príloha I – odsek 1 – bod 2 – písmeno b

Smernica 2008/96/ES

Príloha II – odsek 1 – písmeno n – bod iii b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iiib)  ustanovenia týkajúce sa chodcov a cyklistov na príslušných cestách v danej oblasti;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Príloha I – odsek 1 – bod 2 – písmeno b

Smernica 2008/96/ES

Príloha II – odsek 1 – písmeno n – bod iii c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iiic)  oddelenie chodcov a cyklistov od vysokorýchlostnej automobilovej dopravy alebo existencia priamych alternatívnych trás na cestách nižšej triedy;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Príloha I – odsek 1 – bod 3

Smernica 2008/96/ES

Príloha IIa – oddiel 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  samovysvetľujúce vytýčenie trasy (t. j. „čitateľnosť“ vytýčenia trasy vodičmi);

c)  samovysvetľujúce vytýčenie trasy (t. j. „čitateľnosť“ vytýčenia trasy účastníkmi cestnej premávky);

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Príloha I – odsek 1 – bod 3

Smernica 2008/96/ES

Príloha IIa – oddiel 1 – písmeno g

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  prítomnosť priechodov pre chodcov.

g)  prítomnosť priechodov pre chodcov a cyklistov.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Príloha I – odsek 1 – bod 3

Smernica 2008/96/ES

Príloha IIa – oddiel 3 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  cestné/železničné priecestia.

e)  cestné/železničné priecestia (s osobitným uvedením typu priecestia a s informáciou o prítomnosti či neprítomnosti obsluhy a o ručnom či automatickom ovládaní).

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Príloha I – odsek 1 – bod 3

Smernica 2008/96/ES

Príloha IIa – oddiel 6 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  nebezpečenstvá na kraji vozovky a vzdialenosť od okraja vozovky;

b)  nebezpečenstvá na kraji vozovky a vzdialenosť od okraja vozovky alebo cyklistického chodníka;

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Príloha I – odsek 1 – bod 3

Smernica 2008/96/ES

Príloha IIa – oddiel 6 – písmeno f a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  údržba parkovísk, najmä v zimných podmienkach;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Príloha I – odsek 1 – bod 3

Smernica 2008/96/ES

Príloha IIa – oddiel 7 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Mosty a tunely:

 

a)  prítomnosť a počet mostov;

 

b)  prítomnosť a počet tunelov;

 

c)  existencia snímačov na diaľkovú kontrolu štrukturálnej výkonnosti a stability infraštruktúry;

 

d)  vizuálne prvky predstavujúce riziká pre bezpečnosť infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Príloha I – odsek 1 – bod 4

Smernica 2008/96/ES

Príloha III – bod 2 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  pozorované objemy bicyklov;

d)  pozorované objemy bicyklov na oboch stranách, s uvedením, či sa pohybovali pozdĺž cesty alebo cez cestu prechádzali;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Príloha I – odsek 1 – bod 4

Smernica 2008/96/ES

Príloha III – bod 3 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  počet miesto úmrtí podľa skupiny účastníkov cestnej premávky;

a)  počet, miesto a príčina úmrtí podľa skupiny účastníkov cestnej premávky;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Príloha I – odsek 1 – bod 4

Smernica 2008/96/ES

Príloha III – bod 4 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  prítomnosť zariadení IDS: upozornenia na zástup automobilov, dopravné značky s premenným symbolom;

d)  prítomnosť zariadení IDS: upozornenia na zástup automobilov, dopravné značky s premenným symbolom, snímače na monitorovanie štrukturálnej výkonnosti;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Príloha I – odsek 1 – bod 4

Smernica 2008/96/ES

Príloha III – oddiel 6 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6 a.  Mosty a tunely:

 

a)  prítomnosť a počet mostov vrátane príslušných informácií o nich;

 

b)  prítomnosť a počet tunelov vrátane príslušných informácií o nich;

 

c)  existencia snímačov na diaľkovú kontrolu štrukturálnej výkonnosti a stability infraštruktúry;

 

d)  vizuálne prvky predstavujúce riziká pre bezpečnosť infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Príloha I – odsek 1 – bod 4

Smernica 2008/96/ES

Príloha III – bod 7 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  prítomnosť cestných/železničných prejazdov.

e)  prítomnosť cestných/železničných prejazdov (s osobitným uvedením typu priecestia a s informáciou o prítomnosti či neprítomnosti obsluhy a o ručnom či automatickom ovládaní).

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Príloha I – odsek 1 – bod 4

Smernica 2008/96/ES

Príloha III – oddiel 9 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  priechody pre chodcov (úrovňový priechod, vyvýšený priechod);

a)  priechody pre chodcov a cyklistov (úrovňový priechod, vyvýšený priechod);

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Príloha I – odsek 1 – bod 4

Smernica 2008/96/ES

Príloha III – bod 9 – písmeno a a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  priechody pre cyklistov (úrovňový priechod, vyvýšený priechod);

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Príloha I – odsek 1 – bod 4

Smernica 2008/96/ES

Príloha III – bod 9 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  zariadenia pre bicykle;

d)  zariadenia pre bicykle a ich typ (cyklistické cesty, jazdné pruhy pre cyklistov a iné);

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Príloha I – odsek 1 – bod 4

Smernica 2008/96/ES

Príloha III – bod 9 – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  priechod pre chodcov na vstupnom ramene menšej siete spájajúcej cesty.

f)  priechody pre chodcov a cyklistov na vstupnom ramene menšej siete spájajúcej cesty.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Príloha I – odsek 1 – bod 4

Smernica 2008/96/ES

Príloha III – bod 9 – písmeno f a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  existencia alternatívnych trás pre chodcov a cyklistov, pokiaľ neexistujú samostatné trasy.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Príloha I – odsek 1 – bod 4

Smernica 2008/96/ES

Príloha III – bod 9 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a.  Prednárazové/ponárazové systémy pre prípad zranenia v dopravnej nehode a prvky na zmiernenie závažnosti:

 

a)  sieťové operačné centrá a ďalšie hliadkovacie zariadenia;

 

b)  mechanizmy na informovanie účastníkov cestnej premávky o jazdných podmienkach s cieľom zabrániť nehodám alebo incidentom;

 

c)  systémy automatickej detekcie incidentov AID: snímače a kamery;

 

d)  systémy riadenia incidentov;

 

e)  systémy na komunikáciu s orgánmi núdzovej pomoci.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajkyňa dôrazne podporuje všeobecné ciele tohto návrhu, ktorý zavádza zmeny do smernice 2008/96/ES, aby sa zlepšovaním bezpečnostnej výkonnosti cestnej infraštruktúry ďalej znižoval počet smrteľných nehôd a ťažkých zranení na cestných sieťach EÚ. Súhlasí s tým, že tieto ciele možno dosiahnuť zlepšením transparentnosti a monitorovania postupov riadenia bezpečnosti infraštruktúry, zavedením posudzovania ciest v rámci celej siete vrátane systematických a proaktívnych postupov mapovania rizík, rozšírením rozsahu pôsobnosti nad rámec siete TEN-T a stanovením všeobecných výkonnostných požiadaviek pre cestné značenia a dopravné značky s cieľom predvídať rozšírené využívanie prepojených a automatizovaných systémov mobility v blízkej budúcnosti.

Okrem toho sa spravodajkyňa domnieva, že ďalšie zmeny súčasného návrhu by mohli viesť k ešte bezpečnejšej cestnej infraštruktúre a k právnym predpisom, ktoré lepšie obstoja v budúcnosti. Navrhuje zahrnúť do rozsahu pôsobnosti smernice časti cestných tunelov, mostov a križovatiek, na ktoré sa nevzťahuje smernica 2004/54/ES, ako aj mestské oblasti, najmä ak sú hlavné cesty vedúce cez tieto mestské oblasti financované z rozpočtu EÚ. Okrem toho sa prikláňa k tomu, aby sa k hodnotiacim nástrojom pridali elektronické a digitálne prostriedky, a to v záujme lepšej analýzy častí infraštruktúry s veľkou nehodovosťou, ako aj stáleho monitorovania štrukturálnej výkonnosti mostov a tunelov. Navrhuje tiež umožniť účastníkom cestnej premávky, aby dobrovoľne podávali zodpovedným orgánom správy o svojich obavách týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky, aby tak uľahčili identifikáciu potenciálnych ohrození bezpečnosti cestnej premávky, a naopak, aby ich orgány pomocou vyhradených značiek a označení náležite informovali o stave infraštruktúry, ktorú používajú.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Riadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry

Referenčné čísla

COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD)

Dátum predloženia v EP

17.5.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

31.5.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

31.5.2018

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Daniela Aiuto

19.7.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

15.10.2018

 

 

 

Dátum prijatia

10.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

6

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Georgi Pirinski, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Dátum predloženia

11.1.2019

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

39

+

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

6

-

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 25. januára 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia