Postopek : 2018/0129(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0008/2019

Predložena besedila :

A8-0008/2019

Razprave :

PV 03/04/2019 - 19
CRE 03/04/2019 - 19

Glasovanja :

PV 04/04/2019 - 6.14
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0346

POROČILO     ***I
PDF 249kWORD 99k
11.1.2019
PE 628.414v02-00 A8-0008/2019

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/96/ES o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture

(COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalka: Daniela Aiuto

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/96/ES o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture

(COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0274),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 91(1)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0196/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženega mnenja švedskega parlamenta, predloženega v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. oktobra 2018(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A8-0008/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Strateški cilj Unije je, da se do leta 2020 razpolovi število smrtnih žrtev v cestnem prometu v primerjavi z letom 2010 in da se do leta 2050 približamo odpravi smrtnih žrtev („vizija nič“)13. Vendar se je napredek pri doseganju teh ciljev v zadnjih letih zaustavil.

(1)  Strateški cilj Unije je, da se do leta 2020 razpolovi število smrtnih žrtev v cestnem prometu v primerjavi z letom 2010 in da se do leta 2050 približamo odpravi smrtnih žrtev („vizija nič“)13. Vendar se je napredek pri doseganju teh ciljev v zadnjih letih zaustavil. Da bi dosegli cilj za leto 2020, so potrebna večja prizadevanja na vseh ravneh.

_________________

_________________

13 Sporočilo Komisije „Evropski prostor varnosti v cestnem prometu: usmeritve politike na področju varnosti v cestnem prometu v obdobju 2011–2020 (COM(2010) 389 final).

 

13 Sporočilo Komisije „Evropski prostor varnosti v cestnem prometu: usmeritve politike na področju varnosti v cestnem prometu v obdobju 2011–2020 (COM(2010) 389 final).

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  V skladu s pristopom Varni sistem je mogoče smrti in hude telesne poškodbe zaradi prometnih nesreč v veliki meri preprečiti. Skupna odgovornost na vseh ravneh bi morala biti zagotavljanje, da prometne nesreče ne privedejo do hudih ali usodnih poškodb. Z dobro zasnovo in ustreznim vzdrževanjem cest bi se morala omejiti verjetnost prometnih nesreč, s „prizanesljivimi“ cestami (inteligentno načrtovanje cest, s katerim se zagotovi, da napake pri vožnji nimajo takojšnjih resnih posledic) pa zmanjšati resnost nastalih nesreč.

(2)  V skladu s pristopom Varni sistem je mogoče smrti in hude telesne poškodbe zaradi prometnih nesreč v veliki meri preprečiti. Skupna odgovornost na vseh ravneh bi morala biti zagotavljanje, da prometne nesreče ne privedejo do hudih ali usodnih poškodb. Z dobro zasnovo in ustreznim vzdrževanjem cest ter jasnimi označbami in znaki na cestah bi se morala omejiti verjetnost prometnih nesreč, s „prizanesljivimi“ cestami (inteligentno načrtovanje cest, s katerim se zagotovi, da napake pri vožnji nimajo takojšnjih resnih posledic in ne privedejo do smrtnih žrtev) pa zmanjšati resnost prometnih nesreč. Komisija bi morala na podlagi izkušenj vseh držav članic pripraviti smernice za zagotovitev in vzdrževanje „prizanesljivih cest“.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Postopki za izboljšanje varnosti cestne infrastrukture, izvedeni na vseevropskem prometnem omrežju, so pripomogli k zmanjšanju smrtnih žrtev in hudih telesnih poškodb v Uniji. Iz ocene učinkov Direktive 2008/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta15 je razvidno, da so države članice, ki so na svojih državnih cestah in zunaj omrežja TEN-T prostovoljno uvedle načela za izboljšanje varnosti cestne infrastrukture („RISM“), dosegle boljšo stopnjo varnosti v cestnem prometu od držav, ki tega niso storile.

(4)  Postopki za izboljšanje varnosti cestne infrastrukture, izvedeni na vseevropskem prometnem omrežju, so pripomogli k zmanjšanju smrtnih žrtev in hudih telesnih poškodb v Uniji. Iz ocene učinkov Direktive 2008/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta15 je razvidno, da so države članice, ki so na svojih državnih cestah in zunaj omrežja TEN-T prostovoljno uvedle načela za izboljšanje varnosti cestne infrastrukture („RISM“), dosegle boljšo stopnjo varnosti v cestnem prometu od držav, ki tega niso storile.Zato je zaželeno, da se ta načela („RISM“) uporabijo tudi na drugih delih evropskega cestnega omrežja.

_________________

_________________

15 Direktiva 2008/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture (UL L 319, 29.11.2008, str. 59).

15 Direktiva 2008/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture (UL L 319, 29.11.2008, str. 59).

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Velik delež prometnih nesreč se zgodi na zelo omejenem deležu cest, ki so zelo prometne, kjer so visoke hitrosti in po katerih širok nabor vozil potuje z različnimi hitrostmi. Zato bi morala omejena razširitev področja uporabe Direktive 2008/96/ES na avtoceste in primarne ceste zunaj omrežja TEN-T znatno prispevati k izboljšanju varnosti cestne infrastrukture po vsej Uniji.

(5)  Velik delež prometnih nesreč se zgodi na zelo omejenem deležu cest, ki so zelo prometne, kjer so visoke hitrosti in po katerih širok nabor vozil potuje z različnimi hitrostmi. Zato bi morala omejena razširitev področja uporabe Direktive 2008/96/ES na avtoceste in druge primarne ceste zunaj omrežja TEN-T znatno prispevati k izboljšanju varnosti cestne infrastrukture po vsej Uniji.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Da bi takšna razširitev področja uporabe imela predvideni učinek, je logično, da druge primarne ceste zajemajo ceste, ki povezujejo večja mesta ali regije in v nacionalni klasifikaciji cest spadajo v najvišjo kategorijo cest pod kategorijo „avtocesta“.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Ocenjevanje cest celotnega omrežja na podlagi ocene tveganj se je izkazalo za učinkovito in uspešno orodje za prepoznavanje odsekov omrežja, za katere so potrebni podrobnejši inšpekcijski pregledi varnosti cest in prednostne naložbe v skladu z njihovim potencialom za izboljšanje varnosti celotnega omrežja. Za izboljšanje varnosti v cestnem prometu v celotni Uniji bi bilo treba sistematično oceniti celotno cestno omrežje, ki ga zajema ta direktiva.

(7)  Ocenjevanje cest celotnega omrežja na podlagi ocene tveganj se je izkazalo za učinkovito in uspešno orodje za prepoznavanje odsekov omrežja, za katere so potrebni podrobnejši inšpekcijski pregledi varnosti cest in prednostne naložbe v skladu z njihovim potencialom za izboljšanje varnosti celotnega omrežja. Za izboljšanje varnosti v cestnem prometu v celotni Uniji bi bilo treba sistematično oceniti celotno cestno omrežje, ki ga zajema ta direktiva, tudi s pomočjo podatkov, zbranih z elektronskimi in digitalnimi sredstvi.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Varnost obstoječih cest je treba izboljšati z usmerjanjem naložb v cestne odseke, na katerih se zgodi največ prometnih nesreč in na katerih obstaja največja možnost zmanjšanja števila nesreč.

(10)  Varnost obstoječih cest je treba izboljšati z zagotovitvijo dovolj parkirišč in počivališč za voznike, zlasti poklicne voznike, z ustreznimi parkirnimi mesti v vseh vremenskih pogojih, kar je treba zlasti upoštevati v gorskih in obrobnih regijah, ter z usmerjanjem naložb v cestne odseke, na katerih se zgodi največ prometnih nesreč in na katerih obstaja največja možnost zmanjšanja števila nesreč.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Posebej visoko tveganje za nesreče kažejo odseki cestnega omrežja, ki mejijo na cestne predore vseevropskega prometnega omrežja iz Direktive 2004/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta16. Za večjo varnost cestnega omrežja kot celote bi se morali uvesti skupni inšpekcijski pregledi varnosti teh cestnih odsekov, v katerih bi sodelovali predstavniki pristojnih organov za ceste in predore.

(11)  Posebej visoko tveganje za nesreče kažejo odseki cestnega omrežja, ki mejijo na cestne predore vseevropskega prometnega omrežja iz Direktive 2004/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta16. Za večjo varnost cestnega omrežja, zajetega v tej direktivi, bi se morali uvesti skupni inšpekcijski pregledi varnosti teh cestnih odsekov, v katerih bi sodelovali predstavniki pristojnih organov za ceste in predore.

_________________

_________________

16 Direktiva 2004/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o minimalnih varnostnih zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omrežju (UL L 167, 30.4.2004, str. 39).

16 Direktiva 2004/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o minimalnih varnostnih zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omrežju (UL L 167, 30.4.2004, str. 39).

Obrazložitev

Izboljšanje varnosti cestnega omrežja lahko zadeva samo področje uporabe te direktive, ne omrežje kot celoto.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Ranljivi uporabniki cest so leta 2016 prestavljali 46 % vseh smrtnih žrtev v cestnem prometu v Uniji. Z zagotavljanjem, da se v vseh postopkih RISM upoštevajo interesi teh uporabnikov, bi se tako morala izboljšati njihova varnost na cesti.

(12)  Ranljivi uporabniki cest so leta 2016 prestavljali 46 % vseh smrtnih žrtev v cestnem prometu v Uniji. Z zagotavljanjem, da se v vseh postopkih RISM upoštevajo interesi teh uporabnikov, in pripravo zahtev glede kakovosti za infrastrukturo za pešce in kolesarje bi se tako morala izboljšati njihova varnost na cesti.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Zasnova in vzdrževanje cestnih označb in prometnih znakov je pomemben element pri zagotavljanju varnosti cestne infrastrukture, zlasti zaradi razvoja vozil, opremljenih s sistemi za pomoč voznikom ali z višjo stopnjo avtonomnosti. Predvsem je pomembno zagotoviti, da lahko ta vozila enostavno in zanesljivo prepoznajo cestne označbe in prometne znake.

(13)  Minimalne zahteve glede učinkovitosti za zasnovo in vzdrževanje cestnih označb in prometnih znakov so pomemben element pri zagotavljanju varnosti cestne infrastrukture, zlasti zaradi razvoja vozil, opremljenih s sistemi za pomoč voznikom ali z višjo stopnjo avtonomnosti. Predvsem je pomembno zagotoviti, da so vse evropske cestne označbe in prometni znaki, vključno s pogojnimi, skladni z minimalnimi standardi kakovosti in vidni v vseh okoliščinah ter da jih lahko vsi uporabniki cest in ta vozila na vseh cestah v Evropi enostavno in zanesljivo prepoznajo. Poleg tega bi jih bilo treba uskladiti v Uniji in zagotoviti njihovo interoperabilnost z opremo, ki je nameščena v novo zasnovanih vozilih. Novim standardom varnosti in digitalizacije v prometnem sektorju je treba prilagoditi tudi drugo zakonodajo, kot je Direktiva 2004/54/ES1a.

 

1a Direktiva 2004/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o minimalnih varnostnih zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omrežju (UL L 167, 30.4.2004, str. 39).

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Izboljšanje varnosti je prednostna naloga v železniškem sektorju. Še posebej pomembna je podpora naložbam v varnost na prehodih (signalizacija, izboljšanje infrastrukture). Poročilo ERA iz leta 2014 navaja, da je bilo v letu 2012 na 114 000 nivojskih prehodih v Uniji 573 hudih nesreč, v katerih je umrlo 369 ljudi, 339 ljudi pa je bilo huje poškodovanih. Zato bi bilo treba na ravni EU opredeliti nivojske prehode, ki predstavljajo visoko varnostno tveganje, z namenom vlaganja v njihovo izboljšanje, sčasoma pa bi jih bilo treba nadomestiti z mostovi in podhodi.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13b)  Visokokakovostni prometni znaki in označbe so ključnega pomena za podporo voznikom ter povezanim in avtonomnim vozilom. Da bi olajšali uvajanje kooperativnih, povezanih in avtomatiziranih sistemov mobilnosti, bi morale biti izpolnjene minimalne zahteve za učinkovitost cestnih označb in prometnih znakov. Zaželen je usklajen pristop po vsej Uniji v skladu z Dunajsko konvencijo o prometnih znakih in prometni signalizaciji iz leta 1968.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Zaradi doseganja transparentnosti in izboljšanja odgovornosti se mora poročati o ključnih kazalnikih uspešnosti.

(14)  Zaradi doseganja transparentnosti in izboljšanja odgovornosti se mora poročati o ključnih kazalnikih uspešnosti na podlagi skupne metodologije, da bi bili uporabniki cest obveščeni o stanju infrastrukture in ustrezno osveščeni.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a)  Komisija bi morala razmisliti o reviziji Direktive 2004/54/ES o minimalnih varnostnih zahtevah za predore do leta 2021 in o sprejetju novega zakonodajnega predloga o minimalnih varnostnih zahtevah za mostove.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Direktiva 2008/96/ES

Člen 1 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ta direktiva se uporablja za ceste, ki so del vseevropskega cestnega omrežja, za avtoceste in primarne ceste, ne glede na to, ali so v fazi projektiranja, gradnje ali v uporabi.

2.  Ta direktiva se uporablja za ceste, ki so del vseevropskega cestnega omrežja, avtoceste in primarne ceste, vključno s cestnimi odseki, zgrajenimi na mostovih, in cestnimi odseki, ki potekajo skozi predore, ne glede na to, ali so v fazi projektiranja, gradnje ali v uporabi.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Direktiva 2008/96/ES

Člen 1 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Ta direktiva se uporablja tudi za ceste in projekte gradnje cestne infrastrukture, ki niso zajeti v odstavku 2, so zunaj mestnih območij in so v celoti ali delno izvedeni s podporo sredstev Unije.“;

3.  Ta direktiva se uporablja tudi za ceste in projekte gradnje cestne infrastrukture, ki niso zajeti v odstavku 2, so zunaj mestnih območij in so v celoti ali delno izvedeni s podporo sredstev Unije.“;

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b

Direktiva 2008/96/ES

Člen 2 – točka 2 b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2b.  „primarna cesta“ pomeni cesto, ki ni avtocesta, vendar povezuje večja mesta ali regije ali oboje, in je opredeljena kot primarna cesta v zbirki podatkov EuroRegionalMap, ki so jo sestavile nacionalne geodetske in katastrske agencije Evrope;

2b.  „primarna cesta“ pomeni cesto, ki povezuje večja mesta ali regije ali oboje in spada v najvišjo kategorijo cest pod kategorijo „avtocesta“ v nacionalni klasifikaciji cest;

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b

Direktiva 2008/96/ES

Člen 2 – točka 2 c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2c.  „ocenjevanje cest celotnega omrežja“ pomeni oceno varnosti cestnega omrežja s področja uporabe te direktive za določanje stopnje tveganja za nesreče in trke;

2c.  „ocenjevanje cest celotnega omrežja“ pomeni objektivno in na dejstvih temelječo oceno varnosti cestnega omrežja s področja uporabe te direktive za določanje stopnje tveganja za nesreče in trke ter odsekov z visoko koncentracijo nesreč;

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

Direktiva 2008/96/ES

Člen 2 – točka 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  točka 5 se črta;

črtano

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka d

Direktiva 2008/96/ES

Člen 2 – točka 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  „ocena varnosti“ pomeni razvrstitev delov obstoječega cestnega omrežja v kategorije glede na njihovo objektivno izmerjeno vgrajeno varnost;

6.  „ocena varnosti“ pomeni razvrstitev delov obstoječega cestnega omrežja, vključno s parkirišči na cestah, ki sodijo na področje uporabe te direktive, v kategorije glede na njihovo objektivno izmerjeno stopnjo varnosti in poročilo o nesrečah s smrtnim izidom;

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka d

Direktiva 2008/96/ES

Člen 2 – točka 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  „inšpekcijski pregled varnosti cest“ pomeni ciljni inšpekcijski pregled obstoječe ceste ali cestnega odseka na kraju samem za prepoznavanje nevarnih okoliščin, okvar in pomanjkljivosti, ki povečajo tveganje za nesreče in poškodbe;

7.  „inšpekcijski pregled varnosti cest“ pomeni ciljni inšpekcijski pregled obstoječe ceste, vključno s parkirišči na cestah, ki spadajo na področje uporabe te direktive, ali cestnega odseka na kraju samem za prepoznavanje nevarnih okoliščin, vključno z razmerami, ki so pogojene z letnimi časi, okvar in pomanjkljivosti, ki povečajo tveganje za nesreče in poškodbe;

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Direktiva 2008/96/ES

Člen 4 – odstavek 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  v členu 4 se doda se naslednji odstavek 6:

 

6a.  Komisija določi smernice za zagotovitev in vzdrževanje „prizanesljivih cest“ ter „samopojasnjujočih in samouveljavljajočih cest“ v prvi reviziji faze načrtovanja, pri tem pa se opira na izkušnje vseh držav članic.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 2008/96/ES

Člen 5 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da se ocenjevanje cest celotnega omrežja izvede na celotnem delujočem cestnem omrežju, ki ga zajema ta direktiva. Ocenjevanje cest celotnega omrežja vključuje vizualni inšpekcijski pregled, analizo obsega prometa, zgodovinske podatke o nesrečah ter oceno stopnje tveganja za nesreče in trke. Države članice zagotovijo, da se prvo ocenjevanje izvede najpozneje do leta 2025. Nadaljnja ocenjevanja cest celotnega omrežja so dovolj pogosta, da se zagotovijo primerne stopnje varnosti, v vsakem primeru pa se opravijo vsaj vsakih pet let.

1.  Države članice zagotovijo, da se ocenjevanje cest celotnega omrežja izvede na celotnem delujočem cestnem omrežju, ki ga zajema ta direktiva. Ocenjevanje cest celotnega omrežja vključuje vizualni inšpekcijski pregled, analizo obsega prometa, zgodovinske podatke o nesrečah, razvrščanje odsekov z visoko koncentracijo nesreč, podatke, zbrane z uporabo posebnih metodologij spremljanja, relevantna poročila uporabnikov cest iz člena 6f ter oceno stopnje tveganja za nesreče in trke s primerjalno analizo teh rezultatov. Države članice zagotovijo, da se prvo ocenjevanje izvede najpozneje do leta 2024. Nadaljnja ocenjevanja cest celotnega omrežja so dovolj pogosta, da se zagotovijo primerne stopnje varnosti in analiza nesreč, v vsakem primeru pa se opravijo vsaj vsakih pet let.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 2008/96/ES

Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Komisija objavi smernice za določitev metodologije za izvajanje sistematičnega ocenjevanja in inšpekcijskih pregledov odsekov z visokim tveganjem na cestah celotnega omrežja.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 2008/96/ES

Člen 5 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice na podlagi rezultatov ocenjevanja iz odstavka 1 vse odseke cestnega omrežja razvrstijo v najmanj tri kategorije glede na njihovo vgrajeno varnost.

3.  Države članice na podlagi rezultatov ocenjevanja iz odstavka 1 vse odseke cestnega omrežja razvrstijo v tri kategorije glede na njihovo vgrajeno varnost.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 2008/96/ES

Člen 5 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Države članice zagotovijo, da se namestijo ustrezni znaki, ki uporabnike cest opozarjajo na odseke cestne infrastrukture, ki se popravljajo in ki lahko ogrozijo njihovo varnost. Ti znaki vključujejo tudi znake, ki so vidni podnevi in ponoči in postavljeni na varni razdalji ter v skladu z določbami Dunajske konvencije o prometnih znakih in prometni signalizaciji iz leta 1968.

5.  Države članice zagotovijo, da so uporabniki cest obveščeni o odseku z visoko koncentracijo nesreč ter da se namestijo relevantni in primerni znaki in označbe, ki uporabnike cest opozarjajo na odseke cestne infrastrukture, ki se popravljajo in ki lahko ogrozijo njihovo varnost. Ti znaki vključujejo tudi znake, ki so vidni podnevi in ponoči in postavljeni na varni razdalji ter v skladu z določbami Dunajske konvencije o prometnih znakih in prometni signalizaciji iz leta 1968.

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka c

Direktiva 2008/96/ES

Člen 6 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice zagotovijo varnost odsekov cestnega omrežja, ki mejijo na cestne predore iz Direktive 2004/54/ES, z uvedbo skupnih inšpekcijskih pregledov varnosti cest, v katerih sodelujejo pristojni subjekti, vključeni v izvajanje te direktive in Direktive 2004/54/ES. Skupni inšpekcijski pregledi varnosti cest se izvedejo vsaj vsake tri leta.

3.  Države članice zagotovijo varnost odsekov cestnega omrežja, ki mejijo na cestne predore iz Direktive 2004/54/ES, z uvedbo skupnih inšpekcijskih pregledov varnosti cest, v katerih sodelujejo pristojni subjekti, vključeni v izvajanje te direktive in Direktive 2004/54/ES. Skupni inšpekcijski pregledi varnosti cest so dovolj pogosti, da se zagotovijo primerne stopnje varnosti, v vsakem primeru pa se izvedejo vsaj vsaka tri leta.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 2008/96/ES

Člen 6 a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice zagotovijo, da so popravni ukrepi usmerjeni v cestne odseke z nizkimi stopnjami varnosti, ki ponujajo možnost za izvedbo ukrepov z ugodnimi razmerji med koristmi in stroški.

3.  Države članice zagotovijo, da so popravni ukrepi usmerjeni predvsem v cestne odseke z nizkimi stopnjami varnosti, ki ponujajo možnost za izvedbo ukrepov z ugodnimi razmerji med koristmi in stroški.

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 2008/96/ES

Člen 6 a – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Države članice v vsakem primeru zagotovijo ustrezne ravni intervencij in vzdrževanja, da se zagotovi varnost infrastrukture na celotnem cestnem omrežju, ter vzpostavijo postopke in načrte za takojšnje posredovanje, če ugotovitve inšpekcijskih pregledov in ocenjevanja cest celotnega omrežja opozarjajo na resno varnostno tveganje.

 

Sosednje države članice zagotovijo učinkovito usklajevanje dejavnosti in sodelovanje služb nujne pomoči v primerih nesreč na cestnih odsekih s čezmejnimi predori in mostovi.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 2008/96/ES

Člen 6 a – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice pripravijo in redno posodabljajo akcijski načrt, osnovan na oceni tveganj, da se spremlja izvajanje potrebnih popravnih ukrepov. Pri pripravi akcijskega načrta države članice dajo prednost cestnim odsekom, ki imajo velik potencial za izboljšanje varnosti v cestnem prometu, ob upoštevanju posegov z ugodnimi razmerji med koristmi in stroški.

4.  Države članice pripravijo in redno posodabljajo akcijski načrt, osnovan na oceni tveganj, in sicer najpozneje eno leto po začetku veljavnosti te direktive, da se spremlja izvajanje potrebnih popravnih ukrepov. Pri pripravi akcijskega načrta države članice dajo prednost cestnim odsekom, ki imajo velik potencial za izboljšanje varnosti v cestnem prometu, ob upoštevanju posegov z ugodnimi razmerji med koristmi in stroški.

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 2008/96/ES

Člen 6 b – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se pri izvedbi postopkov iz členov 3 do 6 upoštevajo potrebe ranljivih uporabnikov cest.

Države članice zagotovijo, da se pri izvedbi postopkov iz členov 3 do 6 ter pri zasnovi in vzdrževanju cest upoštevajo potrebe ranljivih uporabnikov cest. Komisija bi morala oblikovati zahteve glede kakovosti.

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 2008/96/ES

Člen 6 c – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da so cestne označbe in prometni znaki ustrezno zasnovani in vzdrževani tako, da jih vozniki in vozila, opremljena s sistemi za pomoč voznikom ali z višjo stopnjo avtonomnosti, preprosto in zanesljivo prepoznajo.

1.  Države članice zagotovijo, da so cestne označbe in prometni znaki ustrezno zasnovani v skladu s standardi visoke kakovosti ter vidni v vseh okoliščinah, postavljeni in vzdrževani pa tako, da jih vozniki in vozila, opremljena s sistemi za pomoč voznikom ali z višjo stopnjo avtonomnosti, preprosto in zanesljivo prepoznajo.

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 2008/96/ES

Člen 6 c – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija razvije splošne zahteve glede učinkovitosti, s katerimi se olajša prepoznavanje cestnih označb in prometnih znakov. V ta namen Komisija sprejme izvedbeni akt v skladu s postopkom iz člena 13(2).

2.  Komisija razvije minimalne zahteve glede učinkovitosti, s katerimi se olajša prepoznavanje cestnih označb in prometnih znakov ter izboljša njihova povezljivost in interoperabilnost z napravami kooperativnih inteligentnih prometnih sistemov, nameščenimi v povezanih in avtomatiziranih vozilih. Komisija do leta 2020 določi skupne evropske standarde za uskladitev cestnih označb in prometnih znakov v skladu z določbami Dunajske konvencije o prometnih znakih in prometni signalizaciji iz leta 1968.

 

Komisija uvede tudi centralni evropski register vseh prometnih znakov in dopolnilnih tabel, ki se uporabljajo v EU. V ta namen sprejme delegirane akte v skladu s členom 12a.

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 2008/96/ES

Člen 6 e (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 6e

 

Obveščanje in transparentnost

 

1.  Države članice zagotovijo, da so na začetku vsakega odseka cestnega omrežja zagotovljene ustrezne informacije, s katerimi obvestijo uporabnike cest o veljavni kategoriji odseka v skladu s členom 5(3).

 

2.  Komisija objavi evropski zemljevid cestnega omrežja v skladu s področjem uporabe te direktive, ki je dostopen na spletu in na katerem so poudarjene tri različne kategorije iz člena 5(3).

 

3.  Države članice objavijo in dajo javnosti na voljo vse ustrezne dokumente v zvezi z dodeljevanjem koncesij v okviru javnih naročil, ki vplivajo na varnost infrastrukture.

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 2008/96/ES

Člen 6 f (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 6f

 

Prostovoljno poročanje

 

1.  Države članice vzpostavijo nacionalni sistem za namen prostovoljnega poročanja, ki je vsem uporabnikom cest dostopen na spletu, da bi olajšale zbiranje podrobnosti o dogodkih, ki jih pošljejo uporabniki cest in vozila, ter vseh drugih varnostnih informacij, za katere poročevalci ocenijo, da predstavljajo dejansko ali potencialno nevarnost v cestni infrastrukturi.

 

2.  Države članice zagotovijo, da se vse podrobnosti in informacije iz odstavka 1 zberejo v nacionalni podatkovni zbirki, pravočasno obdelajo in analizirajo ter po potrebi ocenijo za izvedbo postopkov, kakor je opredeljeno v členih 5, 6 in 6a.

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 b (novo) – točka a (novo)

Direktiva 2008/96/ES

Člen 9 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b)  člen 9 se spremeni:

 

(a)   odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

1.   Države članice zagotovijo, da se učni načrti za usposabljanje izvedencev za varnost v cestnem prometu, če še ne obstajajo, sprejmejo do 19. decembra 2011.

1.   Države članice zagotovijo, da se sprejmejo učni načrti za usposabljanje izvedencev za varnost v cestnem prometu. Komisija oblikuje minimalne zahteve na podlagi dobre prakse v državah članicah. Del učnih načrtov za varnost v prometu bi morala biti tudi infrastruktura za pešce in kolesarje, da bi se zagotovilo upoštevanje potreb najbolj ranljivih uporabnikov cest.

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Direktiva 2008/96/ES

Člen 10 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zaradi izboljšanja varnosti cest v Uniji Komisija vzpostavi sistem za izmenjavo najboljših praks med državami članicami, ki med drugim vključuje projekte za izboljšanje varnosti obstoječe cestne infrastrukture in preizkušeno tehnologijo varnosti v cestnem prometu.

Zaradi izboljšanja varnosti cest v Uniji Komisija vzpostavi sistem za izmenjavo informacij in primerov dobre prakse med državami članicami, ki med drugim vključuje učne načrte za varnost v cestnem prometu, projekte za izboljšanje varnosti obstoječe cestne infrastrukture in preizkušeno tehnologijo varnosti v cestnem prometu, vključno s sistemi za prepoznavanje prometnih znakov za voznike in vozila, opremljena z napravami za pomoč voznikom. Spodbujati je treba izmenjavo izkušenj z metodologijami varnega sistema med izvajalci in izmenjavo informacij med izvedenci za varnost v cestnem prometu.

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 2008/96/ES

Člen 11 a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice Komisiji do 31. oktobra [UP: prosimo, navedite LETO 24 mesecev po začetku veljavnosti] in nato vsake tri leta poročajo o odstotku cestnega omrežja, ki je bil v predhodnih treh letih vključen v ocenjevanje cest celotnega omrežja, in o oceni varnosti na cestnih odsekih, ocenjenih po kategorijah uporabnikov cest.

1.  Države članice Komisiji do 31. oktobra [UP: prosimo, navedite LETO 24 mesecev po začetku veljavnosti] in nato vsaka tri leta na podlagi skupne metodologije poročajo o odstotku cestnega omrežja, ki je bil v predhodnih treh letih vključen v ocenjevanje cest celotnega omrežja, napredku pri doseganju nacionalno določenih ciljev v smislu zmanjšanja števila smrtnih žrtev in nesreč, posodobitvi nacionalnih smernic, vključno z izboljšavami z vidika tehnološkega napredka in zaščite ranljivih uporabnikov, ter o oceni varnosti na cestnih odsekih, ocenjenih po kategorijah uporabnikov cest.

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 2008/96/ES

Člen 11 a – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Komisija na podlagi analize nacionalnih poročil najprej do [24 mesecev po roku za predložitev poročil držav članic] in nato dve leti po tem pripravi poročilo o izvajanju te direktive, zlasti v zvezi z elementi iz odstavka 1, ter o možnih nadaljnjih ukrepih, vključno z revizijo te direktive in morebitnimi prilagoditvami tehničnemu napredku, in ga predloži Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10

Direktiva 2008/96/ES

Člen 12 a – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Delegirani akti

Izvajanje prenosa pooblastila

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10

Direktiva 2008/96/ES

Člen 12 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 12 se na Komisijo prenese za nedoločen čas od [datum začetka veljavnosti te direktive].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6c in člena 12 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te direktive]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet najpozneje tri mesece pred koncem posameznega obdobja temu podaljšanju ne nasprotuje.

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10

Direktiva 2008/96/ES

Člen 12 a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Prenos pooblastila iz člena 12 lahko kadar koli prekličeta Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne veljati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3.  Prenos pooblastila iz člena 6c in člena 12 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne veljati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10

Direktiva 2008/96/ES

Člen 12 a – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 12, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet v dveh mesecih od uradnega obvestila, ki sta ga prejela v zvezi s tem aktom, ne nasprotujeta ali če pred iztekom tega roka oba obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 6c in člena 12, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecih od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Direktiva 2008/96/ES

Priloga I – oddelek 2 – točka e

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(1a)  V oddelku 2 se spremeni točka (e):

(e)  promet (npr. obseg prometa, razvrščanje prometa po kategorijah glede na vrsto);

(e)  promet (npr. obseg prometa, razvrstitev prometa po kategorijah glede na vrsto), vključno z oceno pretoka pešcev in kolesarjev, določenega glede na lastnosti rabe zemljišč ob cesti;

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka 2 – točka b

Direktiva 2008/96/ES

Priloga II – oddelek 1 – točka n – točka ii

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii)  določbe o kolesarjih,

(ii)  določbe o kolesarjih, vključno z obstojem nadomestnih poti ali ločitev od hitrega prometa motornih vozil,

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka 2 – točka b

Direktiva 2008/96/ES

Priloga II – odstavek 1 – točka n – točka iii a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iiia)  pogostost in lokacije prehodov za pešce in kolesarje,

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka 2 – točka b

Direktiva 2008/96/ES

Priloga II – odstavek 1 – točka n – točka iii b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iiib)  določbe o pešcih in kolesarjih na prizadetih cestah na območju,

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka 2 – točka b

Direktiva 2008/96/ES

Priloga II – odstavek 1 – točka n – točka iii c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iiic)  ločitev pešcev in kolesarjev od hitrega prometa motornih vozil ali obstoj neposrednih nadomestnih poti na cestah nižjega razreda;

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 2008/96/ES

Priloga II a – oddelek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  samopojasnjujoča se trasa (tj. „razumljivost“ trase za voznike);

(c)  samopojasnjujoča se trasa (tj. „razumljivost“ trase za uporabnike ceste);

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 2008/96/ES

Priloga II a – oddelek 1 – točka g

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  prisotnost prehodov za pešce.

(g)  prisotnost prehodov za pešce in kolesarje.

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 2008/96/ES

Priloga II a – oddelek 3 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  cestni/železniški nivojski prehodi.

(e)  cestni/železniški nivojski prehodi (z navedbo zlasti vrst prehodov in informacij, ali jih nadzoruje osebje ali ne ter ali se upravljajo ročno ali samodejno).

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 2008/96/ES

Priloga II a – oddelek 6 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  nevarnosti ob cesti in razdalja od roba cestišča;

(b)  nevarnosti ob cesti in razdalja od roba cestišča ali kolesarske steze;

Predlog spremembe    53

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 2008/96/ES

Priloga II a – oddelek 6 – točka f a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  vzdrževanje parkirišč, zlasti v zimskih razmerah;

Predlog spremembe    54

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 2008/96/ES

Priloga II a – oddelek 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a.  Mostovi in predori:

 

(a)  prisotnost in število mostov;

 

(b)  prisotnost in število predorov;

 

(c)  obstoj senzorjev za daljinsko zaznavanje konstrukcijske varnosti in stabilnosti infrastrukture;

 

(d)  vizualni elementi, ki pomenijo tveganja za varnost infrastrukture.

Predlog spremembe    55

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2008/96/ES

Priloga III – točka 2 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  opaženo število kolesarjev;

(d)  opaženo število kolesarjev na obeh straneh ceste, ob upoštevanju „vožnje vzdolž“ ali „prečkanja“;

Predlog spremembe    56

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2008/96/ES

Priloga III – točka 3 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  število smrtnih žrtev in kraji nesreč s smrtnim izidom glede na kategorije uporabnikov cest;

(a)  število smrtnih žrtev ter kraji in vzroki nesreč s smrtnim izidom glede na kategorije uporabnikov cest;

Predlog spremembe    57

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2008/96/ES

Priloga III – točka 4 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  prisotnost naprav z inteligentnimi prometnimi sistemi: obvestila o zastojih, spremenljivi obvestilni znaki;

(d)  prisotnost naprav z inteligentnimi prometnimi sistemi: obvestila o zastojih, spremenljivi obvestilni znaki, senzorji za spremljanje konstrukcijske varnosti;

Predlog spremembe    58

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2008/96/ES

Priloga III – oddelek 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Mostovi in predori:

 

(a)  prisotnost in število mostov, vključno z ustreznimi informacijami o njih;

 

(b)  prisotnost in število predorov, vključno z ustreznimi informacijami o njih;

 

(c)  obstoj senzorjev za daljinsko zaznavanje konstrukcijske varnosti in stabilnosti infrastrukture;

 

(d)  vizualni elementi, ki pomenijo tveganja za varnost infrastrukture.

Predlog spremembe    59

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2008/96/ES

Priloga III – točka 7 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  prisotnost cestnih/železniških prehodov.

(e)  prisotnost cestnih/železniški prehodov (z navedbo zlasti vrst prehodov in informacij, ali jih nadzoruje osebje ali ne ter ali se upravljajo ročno ali samodejno).

Predlog spremembe    60

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2008/96/ES

Priloga III – oddelek 9 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  prehodi za pešce (prehodi prek cestišča ter nivojsko ločeni prehodi);

(a)  prehodi za pešce in kolesarje (prehodi prek cestišča ter nivojsko ločeni prehodi);

Predlog spremembe    61

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2008/96/ES

Priloga III – točka 9 – točka a a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  prehodi za kolesarje (prehodi prek cestišča ter nivojsko ločeni prehodi);

Predlog spremembe    62

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2008/96/ES

Priloga III – točka 9 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  objekti za kolesarje;

(d)  objekti za kolesarje in njihova vrsta (kolesarske steze, pasovi za kolesarje, drugo);

Predlog spremembe    63

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2008/96/ES

Priloga III – točka 9 – točka f

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  prehodi za pešce na vstopnem kraku manjšega cestnega priključka.

(f)  prehodi za pešce in kolesarje na vstopnem kraku manjšega cestnega priključka.

Predlog spremembe    64

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2008/96/ES

Priloga III – točka 9 – točka f a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  obstoj nadomestnih poti za pešce in kolesarje, če objekti niso ločeni.

Predlog spremembe    65

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2008/96/ES

Priloga III – točka 9 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

9a.  Elementi sistemov pred in po trku za blaženje poškodb in resnosti nesreč:

 

(a)  operativni centri omrežja in drugi objekti za patruljiranje;

 

(b)  mehanizmi za obveščanje uporabnikov cest o voznih razmerah za preprečevanje nesreč in incidentov;

 

(c)  sistemi za samodejno zaznavanje incidentov: senzorji in kamere;

 

(d)  sistemi za obvladovanje incidentov;

 

(e)  sistemi za komunikacijo z organi nujne pomoči.

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

Poročevalka odločno podpira splošne cilje predloga, katerega namen je s spremembami Direktive 2008/96/ES dodatno zmanjšati število smrtnih žrtev in hudih poškodb na cestnih omrežjih EU z okrepitvijo varnosti cestne infrastrukture. Strinja se, da je cilje mogoče doseči z izboljšanjem transparentnosti in spremljanja postopkov za izboljšanje varnosti infrastrukture, uvedbo ocenjevanja cest celotnega omrežja, vključno s postopki sistematičnega in proaktivnega evidentiranja tveganj, razširitvijo obsega, da ta ne bi zajemal le omrežja TEN-T, in določitvijo zahtev za uinkovitost cestnih označb in prometnih znakov za prilagoditev na pričakovano široko uporabo povezanih in avtomatiziranih sistemov mobilnosti.

Poleg tega poročevalka ugotavlja, da bi dodatne spremembe trenutnega predloga lahko zagotovile, da bo cestna infrastruktura še bolj varna, zakonodaja pa ustrezna tudi v prihodnosti. Predlaga vključitev delov cestnih predorov, mostov in križišč, ki niso zajeti v Direktivi 2004/54/ES, ter mestnih območij v področje uporabe, zlasti kjer so primarne ceste, ki potekajo prek teh mestnih območij, financirane iz proračuna EU. Predlaga tudi vključitev elektronskih in digitalnih sredstev v orodja za ocenjevanje, da bi bolje analizirali dele infrastrukture, kjer je veliko nesreč, ter stalno spremljali konstrukcijsko varnost mostov in predorov. Predlaga tudi, naj se uporabnikom cest omogoči, da odgovornim organom prostovoljno sporočijo svoje skrbi v zvezi z varnostjo, da bi olajšali ugotavljanje potencialnih nevarnosti v cestnem prometu, organom pa, da z namenskimi znaki ter označbami uporabnike ustrezno obveščajo o stanju infrastrukture, ki jo uporabljajo.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Izboljšanje varnosti cestne infrastrukture

Referenčni dokumenti

COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD)

Datum predložitve EP

17.5.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedau

TRAN

31.5.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

31.5.2018

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Daniela Aiuto

19.7.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

15.10.2018

 

 

 

Datum sprejetja

10.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

6

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Georgi Pirinski, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Mylène Troszczynski

Datum predložitve

11.1.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

39

+

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

6

-

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 25. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov