Betänkande - A8-0008/2019Betänkande
A8-0008/2019

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet

11.1.2019 - (COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD)) - ***I

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Daniela Aiuto


Förfarande : 2018/0129(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0008/2019
Ingivna texter :
A8-0008/2019
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet

(COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0274),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 91.1 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0196/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 17 oktober 2018[1],

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A8-0008/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Det är unionens strategiska mål att halvera antalet dödsolyckor i trafiken fram till 2020 jämfört med 2010 och att närma sig noll dödsoffer 2050 (”nollvision”)13. Framstegen mot att uppnå detta mål har på senare år dock avstannat.

(1)  Det är unionens strategiska mål att halvera antalet dödsolyckor i trafiken fram till 2020 jämfört med 2010 och att närma sig noll dödsoffer 2050 (”nollvision”)13. Framstegen mot att uppnå detta mål har på senare år dock avstannat. Det krävs därför större insatser på alla nivåer för att målet för 2020 ska uppnås.

_________________

_________________

13 Kommissionens meddelande Mot ett europeiskt område för trafiksäkerhet: politiska riktlinjer för trafiksäkerhet 2011–2020 (KOM(2010) 389 slutlig).

 

13 Kommissionens meddelande Mot ett europeiskt område för trafiksäkerhet: politiska riktlinjer för trafiksäkerhet 2011–2020 (KOM(2010) 389 slutlig).

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Enligt strategin för säkert system kan dödsfall och allvarliga skador i trafikolyckor till stor del förebyggas. Det bör vara ett gemensamt ansvar på alla nivåer att se till att trafikolyckor inte leder till allvarliga eller dödliga skador. Framför allt bör väl utformade och ordentligt underhållna vägar minska sannolikheten för trafikolyckor, medan ”förlåtande” vägar (vägar som dragits på ett intelligent sätt för att säkerställa att misstag i körningen inte omedelbart får allvarliga följder) bör göra olyckorna mindre allvarliga.

(2)  Enligt strategin för säkert system kan dödsfall och allvarliga skador i trafikolyckor till stor del förebyggas. Det bör vara ett gemensamt ansvar på alla nivåer att se till att trafikolyckor inte leder till allvarliga eller dödliga skador. Framför allt bör väl utformade och ordentligt underhållna vägar med tydliga vägmarkeringar och vägmärken minska sannolikheten för trafikolyckor, medan ”förlåtande” vägar (vägar som dragits på ett intelligent sätt för att säkerställa att misstag i körningen inte omedelbart får allvarliga eller dödliga följder) bör göra trafikolyckorna mindre allvarliga. Kommissionen bör utarbeta riktlinjer för utformning och underhåll av ”förlåtande vägar” utifrån erfarenheter från samtliga medlemsstater.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Förfarandena för förvaltning av vägars säkerhet som genomförts inom det transeuropeiska nätet har bidragit till att minska antalet dödsoffer och allvarliga skador i unionen. Det framgår av en utvärdering av effekterna av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/96/EG15 att de medlemsstater som tillämpat principerna för förvaltning av vägars säkerhet på frivillig basis på sina nationella vägar utanför TEN-T har uppnått mycket bättre resultat när det gäller trafiksäkerheten än medlemsstater som inte gjort det.

(4)  Förfarandena för förvaltning av vägars säkerhet som genomförts inom det transeuropeiska nätet har bidragit till att minska antalet dödsoffer och allvarliga skador i unionen. Det framgår av en utvärdering av effekterna av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/96/EG15 att de medlemsstater som tillämpat principerna för förvaltning av vägars säkerhet på frivillig basis på sina nationella vägar utanför TEN-T har uppnått mycket bättre resultat när det gäller trafiksäkerheten än medlemsstater som inte gjort det. Det är därför också önskvärt att man tillämpar dessa principer på andra delar av det europeiska vägnätet.

_________________

_________________

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/96/EG av den 19 november 2008 om förvaltning av vägars säkerhet (EUT L 319, 29.11.2008, s. 59).

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/96/EG av den 19 november 2008 om förvaltning av vägars säkerhet (EUT L 319, 29.11.2008, s. 59).

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  En stor andel av trafikolyckorna sker på en liten andel av vägarna där trafikvolymer och hastigheter är höga och där det finns ett brett spektrum av trafik med olika hastigheter. Därför bör den begränsade utvidgningen av tillämpningsområdet för direktiv 2008/96/EG till motorvägar och huvudvägar utanför TEN-T bidra markant till förbättringen av vägars säkerhet i hela unionen.

(5)  En stor andel av trafikolyckorna sker på en liten andel av vägarna där trafikvolymer och hastigheter är höga och där det finns ett brett spektrum av trafik med olika hastigheter. Därför bör den begränsade utvidgningen av tillämpningsområdet för direktiv 2008/96/EG till motorvägar och andra huvudvägar utanför TEN-T bidra markant till förbättringen av vägars säkerhet i hela unionen.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  För att säkerställa att en sådan utvidgning av tillämpningsområdet får avsedd effekt, är det logiskt att andra huvudvägar ska inbegripa sådana vägar som förbinder större städer eller regioner, som tillhör den högsta vägkategorin under kategorin ”motorväg” i den nationella vägklassificeringen.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Riskbaserad bedömning av vägarna i hela nätet har visat sig vara ett effektivt och ändamålsenligt verktyg för att identifiera delar av nätet som bör väljas ut för mer detaljerade säkerhetsinspektioner av väg och för att prioritera investeringar i enlighet med deras potential att resultera i säkerhetsförbättringar i hela nätet. Hela det vägnät som omfattas av detta direktiv bör därför bedömas systematiskt i syfte att öka trafiksäkerheten i hela unionen.

(7)  Riskbaserad bedömning av vägarna i hela nätet har visat sig vara ett effektivt och ändamålsenligt verktyg för att identifiera delar av nätet som bör väljas ut för mer detaljerade säkerhetsinspektioner av väg och för att prioritera investeringar i enlighet med deras potential att resultera i säkerhetsförbättringar i hela nätet. Hela det vägnät som omfattas av detta direktiv bör därför bedömas systematiskt, också genom uppgifter som samlats in elektroniskt och digitalt, i syfte att öka trafiksäkerheten i hela unionen.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Säkerhetsprestandan på befintliga vägar bör förbättras genom att investeringar koncentreras till vägsträckor med den högsta olyckstätheten och vägsträckor där möjligheten att minska antalet olyckor är störst.

(10)  Säkerhetsprestandan på befintliga vägar bör förbättras genom att säkerställa att det under alla väderförhållanden finns tillräckligt med parkerings- och rastområden med lämpliga parkeringsplatser för förarna, i synnerhet yrkesförare, särskilt i bergiga och perifert belägna regioner, och genom att investeringar koncentreras till vägsträckor med den högsta olyckstätheten och vägsträckor där möjligheten att minska antalet olyckor är störst.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Sträckor i vägnätet som gränsar till vägtunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet och som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/54/EG16 har en särskilt hög olycksrisk. Gemensamma säkerhetsinspektioner av dessa vägsträckor där både företrädare för de behöriga vägmyndigheterna och de behöriga tunnelmyndigheterna är inblandade bör därför införas för att förbättra säkerheten i vägnätet som helhet.

(11)  Sträckor i vägnätet som gränsar till vägtunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet och som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/54/EG16 har en särskilt hög olycksrisk. Gemensamma säkerhetsinspektioner av dessa vägsträckor där både företrädare för de behöriga vägmyndigheterna och de behöriga tunnelmyndigheterna är inblandade bör därför införas för att förbättra säkerheten i vägnätet, som omfattas av detta direktiv.

_________________

_________________

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/54/EG av den 29 april 2004 om minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet (EUT L 167, 30.4.2004, s. 39).

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/54/EG av den 29 april 2004 om minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet (EUT L 167, 30.4.2004, s. 39).

Motivering

Förbättrad säkerhet i vägnätet kan endast avse tillämpningsområdet för detta direktiv, inte vägnätet som helhet.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Oskyddade trafikanter utgjorde 46 % av dödsoffren på vägarna i unionen under 2016. Ett säkerställande av att dessa användares intressen beaktas i alla förfaranden för förvaltning av vägars säkerhet bör därför förbättra deras säkerhet på vägarna.

(12)  Oskyddade trafikanter utgjorde 46 % av dödsoffren på vägarna i unionen under 2016. Ett säkerställande av att dessa användares intressen beaktas i alla förfaranden för förvaltning av vägars säkerhet samt i utvecklingen av kvalitetskrav för fotgängar- och cykelinfrastruktur bör därför förbättra deras säkerhet på vägarna.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Utformningen och underhållet av vägmarkeringar och vägmärken är en viktig komponent i säkerställandet av vägars säkerhet, särskilt mot bakgrund av utvecklingen av fordon som är utrustade med förarstödsystem eller högre nivåer av automatisering. I synnerhet är det nödvändigt att säkerställa att vägmarkeringar och vägmärken på ett enkelt och tillförlitligt sätt kan uppfattas av sådana fordon.

(13)  Lägsta funktionskrav för utformningen och underhållet av vägmarkeringar och vägmärken är en viktig komponent i säkerställandet av vägars säkerhet, särskilt mot bakgrund av utvecklingen av fordon som är utrustade med förarstödsystem eller högre nivåer av automatisering. I synnerhet är det nödvändigt att säkerställa att alla europeiska vägmarkeringar och vägmärken, även villkorliga, uppfyller minimikvalitetsnormer och är synliga under alla förhållanden, så att de säkerställer att de på ett enkelt och tillförlitligt sätt kan uppfattas av alla trafikanter och sådana fordon på alla vägar i Europa. Dessutom bör de harmoniseras inom unionen och vara driftskompatibla med utrustning som installeras i den nya generationens fordon. På samma sätt måste andra bestämmelser, såsom direktiv 2004/54/EG1a anpassas till de nya säkerhets- och digitaliseringsstandarderna inom transportsektorn.

 

1aEuropaparlamentets och rådets direktiv 2004/54/EG av den 29 april 2004 om minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet (EUT L 167, 30.4.2004, s. 39).

 

 

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  Förbättrad säkerhet är en prioritering inom järnvägssektorn. Framför allt är det viktigt att främja investeringar i säkra vägkorsningar (dvs. trafikskyltning och förbättrad infrastruktur). Enligt ERA-rapporten från 2014 inträffade det under 2012, vid de 114 000 befintliga plankorsningarna inom EU, 573 allvarliga olyckor, som ledde till 369 dödsfall och 339 allvarliga personskador. Följaktligen bör man på unionsnivå kartlägga de plankorsningar som innebär en hög säkerhetsrisk, för att investera i en förbättring av denna infrastruktur, som på lång sikt bör ersättas med broar eller underfarter.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13b)  Vägmärken och vägmarkeringar av hög kvalitet är avgörande för att stödja förare, samt uppkopplade och automatiserade fordon. Lägsta funktionskrav för vägmarkeringar och vägmärken bör uppfyllas för att underlätta att system för uppkopplad och automatiserad mobilitet införs. Ett harmoniserat tillvägagångssätt inom unionen enligt 1968 års Wienkonvention om vägmärken och trafiksignaler skulle vara att föredra.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  För att uppnå insyn och förbättra ansvarsskyldigheten bör de viktigaste resultatindikatorerna rapporteras.

(14)  För att uppnå insyn och förbättra ansvarsskyldigheten bör de viktigaste resultatindikatorerna, med utgångspunkt i en gemensam metod, rapporteras så att trafikanterna informeras om infrastrukturens tillstånd och deras medvetenhet om detta generellt höjs.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  Kommissionen bör överväga att se över direktiv 2004/54/EG om minimikrav för säkerhet i tunnlar senast 2021 och överväga att anta ett nytt lagstiftningsförslag om minimikrav på säkerhet för broar.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2008/96/EG

Artikel 1 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Detta direktiv ska tillämpas på vägar som ingår i det transeuropeiska nätet, på motorvägar och på huvudvägar, oavsett om de håller på att utformas eller byggas eller är i bruk.

2.  Detta direktiv ska tillämpas på vägar som ingår i det transeuropeiska nätet samt på motorvägar och på huvudvägar, däribland på vägsträckor byggda på broar och på vägsträckor som går genom tunnlar, oavsett om de håller på att utformas eller byggas eller är i bruk.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2008/96/EG

Artikel 1 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Detta direktiv ska även tillämpas på vägar och väginfrastrukturprojekt som inte omfattas av punkt 2 och som är belägna utanför stadsområden och som färdigställs helt eller delvis med ekonomiskt stöd från unionen.”

3.  Detta direktiv ska även tillämpas på vägar och väginfrastrukturprojekt som inte omfattas av punkt 2 och som är belägna utanför stadsområden och som färdigställs helt eller delvis med ekonomiskt stöd från unionen.”

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led b

Direktiv 2008/96/EG

Artikel 2 – punkt 2b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2b.  huvudväg: en väg som inte är en motorväg men som förbinder större städer eller regioner, eller båda, och definieras som landsväg i EuroRegionalMap som framställs av de europeiska nationella kartverken och lantmäterimyndigheterna,

2b.  huvudväg: en väg som inte är en motorväg men som förbinder större städer eller regioner, eller båda, som tillhör den högsta vägkategorin under kategorin ”motorväg” i den nationella vägklassificeringen.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led b

Direktiv 2008/96/EG

Artikel 2 – punkt 2c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2c.  bedömning av vägarna i hela nätet: en bedömning av säkerheten i det vägnät som omfattas av detta direktivs tillämpningsområde i syfte att skapa referenser för olycksrisk och risk för allvarlig kollision,”

2c.  bedömning av vägarna i hela nätet: en objektiv faktabaserad bedömning av säkerheten i det vägnät som omfattas av detta direktivs tillämpningsområde i syfte att skapa referenser för olycksrisk och risk för allvarlig kollision och kartlägga vägsträckor med hög olycksfrekvens,”

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led c

Direktiv 2008/96/EG

Artikel 2 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Punkt 5 ska utgå.

utgår

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led d

Direktiv 2008/96/EG

Artikel 2 – led 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  säkerhetsklassning: klassificering av delar av det befintliga vägnätet i kategorier efter deras objektivt uppmätta inbyggda säkerhet,

6.  säkerhetsklassning: klassificering av delar av det befintliga vägnätet, inbegripet parkeringsområden på vägar som omfattas av detta direktiv, i kategorier efter deras objektivt uppmätta säkerhetsnivå och deras rapporter om olyckor med dödlig utgång,

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led d

Direktiv 2008/96/EG

Artikel 2 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  säkerhetsinspektion av väg: en riktad inspektion på plats av en befintlig väg eller vägsträcka för att identifiera farliga förhållanden, fel och brister som ökar risken för olyckor och personskador,”.

7.  säkerhetsinspektion av väg: en riktad inspektion på plats av en befintlig väg, inbegripet parkeringsområden på vägar som omfattas av detta direktiv, eller vägsträcka för att identifiera farliga förhållanden, däribland säsongsrelaterade förhållanden, fel och brister som ökar risken för olyckor och personskador,”.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2a (nytt)

Direktiv 2008/96/EG

Artikel 4 – punkt 6a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  I artikel 4 ska följande punkt läggas till som punkt 6a:

 

6a.  Kommissionen ska utarbeta riktlinjer för utformning och underhåll av ”förlåtande vägar” och ”självförklarande och självreglerande vägar” i samband med utformningsfasens första revision, med utgångspunkt i erfarenheter från medlemsstaterna.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2008/96/EG

Artikel 5 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska se till att en bedömning av vägarna i hela nätet görs av hela det vägnät som är i bruk och som omfattas av detta direktiv. Bedömningar av vägarna i hela nätet ska omfatta en visuell inspektion, en analys av trafikvolymer och historiska olycksdata och en bedömning av risken för allvarlig krasch och kollision. Medlemsstaterna ska se till att den första bedömningen görs senast 2025. Därefter ska bedömningar av vägarna i hela nätet ske tillräckligt ofta för att adekvata säkerhetsnivåer ska kunna säkerställas, och under alla omständigheter minst vart femte år.

1.  Medlemsstaterna ska se till att en bedömning av vägarna i hela nätet görs av hela det vägnät som är i bruk och som omfattas av detta direktiv. Bedömningar av vägarna i hela nätet ska omfatta en visuell inspektion, en analys av trafikvolymer, historiska olycksdata, en rangordning av vägsträckor med hög olyckstäthet, uppgifter som samlats in genom tillämpning av särskilda övervakningsmetoder, relevanta rapporter från trafikanter i enlighet med artikel 6f och en bedömning av risken för allvarlig krasch och kollision, samt en jämförelse av dessa resultat. Medlemsstaterna ska se till att den första bedömningen görs senast 2024. Därefter ska bedömningar av vägarna i hela nätet ske tillräckligt ofta för att adekvata säkerhetsnivåer och analyser i samband med olyckor ska kunna säkerställas, och under alla omständigheter minst vart femte år.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2008/96/EG

Artikel 5 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska offentliggöra riktlinjer för att fastställa en metod för systematisk bedömning av hela vägnätet och inspektioner av vägsträckor med hög risk.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2008/96/EG

Artikel 5 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska, på grundval av resultaten av den bedömning som avses i punkt 1, klassificera alla sträckor i vägnätet i minst tre kategorier utifrån deras inbyggda säkerhet.

3.  Medlemsstaterna ska, på grundval av resultaten av den bedömning som avses i punkt 1, klassificera alla sträckor i vägnätet i tre kategorier utifrån deras inbyggda säkerhet.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2008/96/EG

Artikel 5 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Medlemsstaterna ska se till att lämpliga märken finns för att varna trafikanter för sträckor i väginfrastrukturen som är under reparation och som därmed kan äventyra trafikanternas säkerhet. Dessa märken ska även innefatta märken som syns både dagtid och nattetid, placeras på säkert avstånd och uppfyller bestämmelserna i Wienkonventionen om vägmärken och signaler från 1968.”

5.  Medlemsstaterna ska se till att trafikanter informeras om att en vägsträcka har hög olycksfrekvens och att relevanta märken och markeringar finns för att varna trafikanter för sträckor i väginfrastrukturen som är under reparation och som därmed kan äventyra trafikanternas säkerhet. Dessa märken ska även innefatta märken som syns både dagtid och nattetid, placeras på säkert avstånd och uppfyller bestämmelserna i Wienkonventionen om vägmärken och signaler från 1968.”

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led c

Direktiv 2008/96/EG

Artikel 6 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa säkerheten på de sträckor i vägnätet som gränsar till vägtunnlar som omfattas av direktiv 2004/54/EG genom gemensamma säkerhetsinspektioner av väg där de behöriga organ är inblandade som deltar i genomförandet av detta direktiv och direktiv 2004/54/EG. Det gemensamma säkerhetsinspektionerna av väg ska genomföras åtminstone vart tredje år.

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa säkerheten på de sträckor i vägnätet som gränsar till vägtunnlar som omfattas av direktiv 2004/54/EG genom gemensamma säkerhetsinspektioner av väg där de behöriga organ är inblandade som deltar i genomförandet av detta direktiv och direktiv 2004/54/EG. De gemensamma säkerhetsinspektionerna av väg ska genomföras tillräckligt ofta för att adekvata säkerhetsnivåer ska kunna säkerställas, och under alla omständigheter åtminstone vart tredje år.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2008/96/EG

Artikel 6a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska se till att avhjälpande åtgärder är inriktade på vägsträckor med låga säkerhetsnivåer och där åtgärder kan genomföras med för bra nytto–kostnadsförhållande.

3.  Medlemsstaterna ska se till att avhjälpande åtgärder är främst inriktade på vägsträckor med låga säkerhetsnivåer och där åtgärder kan genomföras med för bra nytto–kostnadsförhållande.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2008/96/EG

Artikel 6a – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Medlemsstaterna ska under alla omständigheter säkerställa tillräckliga insats- och underhållsnivåer för att garantera infrastrukturens säkerhet i hela vägnätet, och ska införa förfaranden och planer för att omedelbart ingripa om resultaten av inspektionerna och bedömningen av vägarna i hela nätet visar att det finns en allvarlig säkerhetsrisk.

 

Angränsande medlemsstater ska säkerställa god samordning och gott samarbete för räddningstjänsterna vid olyckor på gränsöverskridande sträckor i tunnlar och på broar.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2008/96/EG

Artikel 6a – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska utarbeta och regelbundet uppdatera en riskbaserad plan för prioriterade åtgärder i syfte att följa upp genomförandet av identifierade avhjälpande åtgärder. Vid utarbetandet av åtgärdsplanen ska medlemsstaterna prioritera vägsträckor med stor potential för förbättringar av trafiksäkerheten med beaktande av insatser med bra nytto–kostnadsförhållande.

4.  Medlemsstaterna ska utarbeta och regelbundet uppdatera, dock senast inom ett år efter att direktivet har trätt i kraft, en riskbaserad plan för prioriterade åtgärder i syfte att följa upp genomförandet av identifierade avhjälpande åtgärder. Vid utarbetandet av åtgärdsplanen ska medlemsstaterna prioritera vägsträckor med stor potential för förbättringar av trafiksäkerheten med beaktande av insatser med bra nytto–kostnadsförhållande.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2008/96/EG

Artikel 6b – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att oskyddade trafikanters behov beaktas vid genomförandet av de förfaranden som fastställs i artiklarna 3–6.”.

Medlemsstaterna ska se till att oskyddade trafikanters behov beaktas vid genomförandet av de förfaranden som fastställs i artiklarna 3–6 och vid utformningen och underhållet av vägarna. Kommissionen bör utveckla kvalitetskrav.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2008/96/EG

Artikel 6c – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska se till att vägmarkeringar och vägmärken är korrekt utformade och underhållna på ett sådant sätt att de på ett enkelt och tillförlitligt sätt kan uppfattas av både mänskliga förare och fordon utrustade med förarstödsystem eller högre nivåer av automatisering.

1.  Medlemsstaterna ska se till att vägmarkeringar och vägmärken är korrekt utformade enligt höga kvalitetsstandarder och synliga under alla förhållanden, placerade och underhållna på ett sådant sätt att de på ett enkelt och tillförlitligt sätt kan uppfattas av både mänskliga förare och fordon utrustade med förarstödsystem eller högre nivåer av automatisering.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2008/96/EG

Artikel 6c – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska utarbeta allmänna funktionskrav för att göra det lättare att uppfatta vägmarkeringar och vägmärken. I detta syfte ska kommissionen anta en genomförandeakt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 13.2.”.

2.  Kommissionen ska utarbeta lägsta funktionskrav för att göra det lättare att uppfatta vägmarkeringar och vägmärken och förbättra deras konnektivitet och driftskompatibilitet med anordningar för C-ITS som installerats i uppkopplade och automatiserade fordon. Senast 2020 ska kommissionen fastställa gemensamma europeiska standarder för harmonisering av vägmarkeringar och vägmärken, i enlighet med 1968 års Wienkonvention om vägmärken och signaler.

 

Dessutom ska kommissionen upprätta ett centralt europeiskt register för alla vägmärken och tilläggsskyltar som används i EU. I detta syfte ska kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2008/96/EG

Artikel 6e (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6e

 

Information och öppenhet

 

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att lämplig information ges vid början av varje sträcka i vägnätet för att informera trafikanterna om den aktuella kategorin för varje vägsträcka, i enlighet med artikel 5.3.

 

2.  Kommissionen ska offentliggöra en europeisk karta över vägnätet inom ramen för detta direktiv, som är tillgänglig på nätet, och som lyfter fram de tre olika kategorier som avses i artikel 5.3.

 

3.  Medlemsstaterna ska offentliggöra och tillgängliggöra alla relevanta handlingar som påverkar infrastrukturens säkerhet, som gäller koncessionsbestämmelser inom ramen för offentlig upphandling.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2008/96/EG

Artikel 6f (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6f

 

Frivillig rapportering

 

1.  Medlemsstaterna ska inrätta ett nationellt system för frivillig rapportering som är tillgängligt på nätet för alla trafikanter, i syfte att underlätta insamling av händelseinformation från trafikanter och fordon, och av all annan säkerhetsrelaterad information som uppgiftslämnaren anser vara en faktisk eller potentiell fara för vägars säkerhet.

 

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de uppgifter och den information som avses i punkt 1 samlas in i en nationell databas, behandlas och analyseras i god tid och utvärderas vid behov för att förfarandena enligt artiklarna 5, 6 och 6a genomförs.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5b (nytt) – led a (nytt)

Direktiv 2008/96/EG

Artikel 9 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b)  Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

 

(a)   Punkt 1 ska ersättas med följande:

1.   Medlemsstaterna ska se till att det fastställs utbildningsplaner för trafiksäkerhetsrevisorer senast den 19 december 2011, om det inte redan finns sådana planer.

1.   Medlemsstaterna ska se till att det antas utbildningsplaner för trafiksäkerhetsrevisorer. Kommissionen bör utarbeta minimikrav utifrån bästa praxis från medlemsstaterna. För att se till att hänsyn tas till de mest oskyddade trafikanternas behov bör fotgängar- och cykelinfrastrukturen ingå i utbildningsplanerna för trafiksäkerhet.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 2008/96/EG

Artikel 10 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att förbättra säkerheten på vägarna inom unionen ska kommissionen inrätta ett system för utbyte av bästa metoder mellan medlemsstaterna, vilket bland annat ska omfatta befintliga projekt för säker väginfrastruktur och beprövad trafiksäkerhetsteknik.

För att förbättra säkerheten på vägarna inom unionen ska kommissionen inrätta ett system för utbyte av information och bästa metoder mellan medlemsstaterna, vilket bland annat ska omfatta utbildningsplaner för trafiksäkerhet, befintliga projekt för säker väginfrastruktur och beprövad trafiksäkerhetsteknik, däribland system med vilkas hjälp både förare och fordon som är utrustade med förarstödsystem kan uppfatta vägmärken. Utbyte av erfarenheter om metoder som gäller säkert system mellan utövare bör underlättas och informationsutbyte mellan trafiksäkerhetsrevisorer bör främjas.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 2008/96/EG

Artikel 11a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska lämna en rapport till kommissionen senast den 31 oktober [OP: ange det ÅR som infaller 24 månader efter ikraftträdandet] och därefter vart tredje år om hur många procent av vägnätet som bedömts genom bedömning av vägarna i hela nätet under de föregående tre åren och säkerhetsklassningen för de vägsträckor som bedömts per trafikantkategori.”.

1.  Medlemsstaterna ska lämna en rapport till kommissionen senast den 31 oktober [OP: ange det ÅR som infaller 24 månader efter ikraftträdandet] och därefter vart tredje år, utifrån en gemensam metod, om hur många procent av vägnätet som bedömts genom bedömning av vägarna i hela nätet under de föregående tre åren, de framsteg som gjorts för att nå de mål som fastställts på nationell nivå, mätt i minskning av dödsfall och olyckor, uppdateringen av de nationella riktlinjerna, inbegripet särskilt förbättringar i form av tekniska framsteg och skyddet av oskyddade trafikanter, och säkerhetsklassningen för de vägsträckor som bedömts per trafikantkategori.”

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 2008/96/EG

Artikel 11a – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  På grundval av en analys av de nationella rapporterna, för första gången senast [xx/xx/xxx – 24 månader efter det att medlemsstaternas tidsfrist att lämna in rapporten har löpt ut] och två år därefter, ska kommissionen utarbeta och överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av detta direktiv, särskilt med avseende på de faktorer som avses i punkt 1, och om eventuella ytterligare åtgärder, inbegripet en översyn av detta direktiv och eventuella anpassningar till tekniska framsteg.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 10

Direktiv 2008/96/EG

Artikel 12a – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Delegerade akter

Utövande av delegeringen

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 10

Direktiv 2008/96/EG

Artikel 12a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 12 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den dag då detta direktiv träder i kraft.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6c och 12 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den dag då detta direktiv träder i kraft. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av femårsperioden. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 10

Direktiv 2008/96/EG

Artikel 12a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 12 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6c och 12 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 10

Direktiv 2008/96/EG

Artikel 12a – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 12 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna tidsperiod ska förlängas med två månader på initiativ av parlamentet eller rådet.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6c och 12 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna tidsperiod ska förlängas med två månader på initiativ av parlamentet eller rådet.

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Bilaga – led 1a (nytt)

Direktiv 2008/96/EG

Bilaga I – avsnitt 2 – led e

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1a)  I avsnitt 2 ska led e ändras på följande sätt:

e)  Trafik (t.ex. trafikvolym, trafikslag).

e)  Trafik (t.ex. trafikvolym, trafikslag), inklusive uppskattade flöden av fotgängare och cyklister fastställda utifrån attribut hos angränsande markanvändning.

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Bilaga – led 2 – led b

Direktiv 2008/96/EG

Bilaga II – avsnitt 1 – led n – led ii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  Bestämmelser avseende cyklister.

ii)  Bestämmelser avseende cyklister, inbegripet möjligheten att använda alternativa färdvägar eller färdas avskilt från högfartstrafik.

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Bilaga – led 2 – led b

Direktiv 2008/96/EG

Bilaga II – avsnitt 1 – led n – led iiia (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iiia)  Täthet för och placering av faciliteter för korsande fotgängare och cyklister.

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Bilaga – led 2 – led b

Direktiv 2008/96/EG

Bilaga II – avsnitt 1 – led n – led iiib (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iiib)  Bestämmelser för fotgängare och cyklister på berörda vägar i området.

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Bilaga – led 2 – led b

Direktiv 2008/96/EG

Bilaga II – avsnitt 1 – led n – led iiic (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iiic)  Avskiljande av fotgängare och cyklister från högfartstrafik eller förekomst av direkta alternativa färdvägar på vägar med lägre klassificering.

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Bilaga – led 3

Direktiv 2008/96/EG

Bilaga IIa – avsnitt 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Självförklarande linjeföring (dvs. linjeföringens ”läsbarhet” för föraren).

c)  Självförklarande linjeföring (dvs. linjeföringens ”läsbarhet” för trafikanten).

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Bilaga – led 3

Direktiv 2008/96/EG

Bilaga IIa – avsnitt 2 – led g

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g)  Förekomst av faciliteter för korsande fotgängare.

g)  Förekomst av faciliteter för korsande fotgängare och cyklister.

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Bilaga – led 3

Direktiv 2008/96/EG

Bilaga IIa – avsnitt 3 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  Plankorsningar väg/järnväg.

e)  Plankorsningar väg/järnväg (särskilt typ av korsning och om de är bemannade, obemannade, manuella eller automatiserade).

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Bilaga – led 3

Direktiv 2008/96/EG

Bilaga IIa – avsnitt 6 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Farliga föremål vid vägkanten och dessas avstånd från körbanans kant.

b)  Farliga föremål vid vägkanten och dessas avstånd från körbanans eller cykelbanans kant.

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Bilaga I – led 3

Direktiv 2008/96/EG

Bilaga IIa – avsnitt 6 – led fa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa)  Underhåll, särskilt vintertid, av parkeringsområden.

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Bilaga – led 3

Direktiv 2008/96/EG

Bilaga IIa – avsnitt 7a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  Broar och tunnlar:

 

a)  Förekomst av broar och deras antal.

 

b)  Förekomst av tunnlar och deras antal.

 

c)  Förekomst av sensorer för fjärranalys av den strukturella prestandan och infrastrukturens stabilitet.

 

d)  Visuella element som utgör risker för infrastrukturens säkerhet.

Ändringsförslag    55

Förslag till direktiv

Bilaga – led 4

Direktiv 2008/96/EG

Bilaga III – avsnitt 2 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Observerade volymer av cyklar.

d)  Observerade volymer av cyklar på båda sidor, med notering för ”längs med” eller ”korsande”.

Ändringsförslag    56

Förslag till direktiv

Bilaga – led 4

Direktiv 2008/96/EG

Bilaga III – avsnitt 3 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Antal och plats för dödsoffer per trafikantgrupp.

a)  Antal, plats och orsak för dödsoffer per trafikantgrupp.

Ändringsförslag    57

Förslag till direktiv

Bilaga – led 4

Direktiv 2008/96/EG

Bilaga III – avsnitt 4 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Förekomst av ITS-anordningar: varningar för kö, omställbara vägmärken.

d)  Förekomst av ITS-anordningar: varningar för kö, omställbara vägmärken, sensorer för att övervaka den strukturella prestandan.

Ändringsförslag    58

Förslag till direktiv

Bilaga – led 4

Direktiv 2008/96/EG

Bilaga III – avsnitt 6a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Broar och tunnlar:

 

a)  Förekomst av broar och deras antal, inbegripet relevant information om dem.

 

b)  Förekomst av tunnlar och deras antal, inbegripet relevant information om dem.

 

c)  Förekomst av sensorer för fjärranalys av den strukturella prestandan och infrastrukturens stabilitet.

 

d)  Visuella element som utgör risker för infrastrukturens säkerhet.

Ändringsförslag    59

Förslag till direktiv

Bilaga – led 4

Direktiv 2008/96/EG

Bilaga III – avsnitt 7 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  Förekomst av järnvägskorsning.

e)  Förekomst av järnvägskorsning (särskilt typ av korsning och om de är bemannade, obemannade, manuella eller automatiserade).

Ändringsförslag    60

Förslag till direktiv

Bilaga – led 4

Direktiv 2008/96/EG

Bilaga III – avsnitt 9 – punkt a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Faciliteter för korsande fotgängare (i plan och planskilt).

a)  Faciliteter för korsande fotgängare och cyklister (i plan och planskilt).

Ändringsförslag    61

Förslag till direktiv

Bilaga – led 4

Direktiv 2008/96/EG

Bilaga III – avsnitt 9 – led aa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  Faciliteter för korsande cyklister (i plan och planskilt).

Ändringsförslag    62

Förslag till direktiv

Bilaga – led 4

Direktiv 2008/96/EG

Bilaga III – avsnitt 9 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Cykelfaciliteter.

d)  Cykelfaciliteter och typer av facilitet (cykelbanor, cykelfält, andra).

Ändringsförslag    63

Förslag till direktiv

Bilaga – led 4

Direktiv 2008/96/EG

Bilaga III – avsnitt 9 – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  Facilitet för korsande fotgängare på den mindre anslutande vägen i nätet.

f)  Faciliteter för korsande fotgängare och cyklister på den mindre anslutande vägen i nätet.

Ändringsförslag    64

Förslag till direktiv

Bilaga – led 4

Direktiv 2008/96/EG

Bilaga III – avsnitt 9 – led fa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa)  Alternativa färdvägar för fotgängare och cyklister om inga separerade faciliteter finns.

Ändringsförslag    65

Förslag till direktiv

Bilaga – led 4

Direktiv 2008/96/EG

Bilaga III – avsnitt 9a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9a.  System före och efter en krock, för att minska trafikskador och åtgärder för att minska deras konsekvenser:

 

a)  Operativa nätverkscenter och andra övervakningsfaciliteter.

 

b)  Mekanismer för kommunikation med trafikanterna om körförhållandena för att förebygga olyckor eller incidenter.

 

c)  System för automatisk incidentdetektering (AID): sensorer och kameror.

 

d)  System för incidenthantering.

 

e)  System för kommunikation med räddningstjänster.

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

MOTIVERING

Föredraganden stöder helhjärtat förslagets generella mål, som genom att införa ändringar i direktiv 2008/96/EG syftar till att ytterligare minska antalet dödsoffer och svårt skadade i EU:s vägnät genom att förbättra säkerheten i väginfrastrukturen. Hon instämmer i att målen kan uppnås genom att man förbättrar insynen och uppföljningen av förfarandena för förvaltningen av infrastrukturens säkerhet, inför en bedömning av vägarna i hela nätet, bland annat systematiska och proaktiva förfaranden för kartläggning av risker, utvidgar räckvidden utöver TEN-T-nätet och fastställer allmänna funktionskrav för vägmarkeringar och vägmärken, för att förutse ett utbrett utnyttjande av uppkopplade och automatiserade system för rörlighet inom en nära framtid.

Föredraganden konstaterar dessutom att ytterligare ändringar av det aktuella förslaget kan resultera i ännu säkrare väginfrastruktur och en mer framtidssäkrad lagstiftning. Hon föreslår att delar av vägtunnlar, broar och vägsträckor, som inte omfattas av direktiv 2004/54/EG, liksom stadsområden ska omfattas av tillämpningsområdet, särskilt om de huvudvägar som korsar dessa stadsområden finansieras från EU:s budget. Hon önskar också ta med elektroniska och digitala hjälpmedel i bedömningsverktygen, både för att man ska kunna analysera olycksintensiva delar av infrastrukturen bättre och för att man konstant ska kunna övervaka broars och tunnlars strukturella prestanda. Hon föreslår också att man gör det möjligt för trafikanterna att frivilligt rapportera om sina trafiksäkerhetsproblem till de ansvariga myndigheterna för att underlätta kartläggningen av potentiella risker för trafiksäkerheten och omvänt, att på lämpligt sätt få information från myndigheterna om situationen för den infrastruktur de använder genom särskilda vägmärken och vägmarkeringar.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Förvaltning av vägars säkerhet

Referensnummer

COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD)

Framläggande för parlamentet

17.5.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

31.5.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

31.5.2018

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Daniela Aiuto

19.7.2018

 

 

 

Behandling i utskott

15.10.2018

 

 

 

Antagande

10.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

6

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Georgi Pirinski, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Ingivande

11.1.2019

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

39

+

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

6

-

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 25 januari 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy