ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1316/2013 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

  11.1.2019 - (COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)) - ***I

  Комисия по транспорт и туризъм
  Докладчик: Карима Дели


  Процедура : 2018/0299(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0009/2019
  Внесени текстове :
  A8-0009/2019
  Разисквания :
  Гласувания :
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1316/2013 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

  (COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

  (Обикновена законодателна процедура: първо четене)

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0568),

  –  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 172 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0385/2018),

  –  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

  –  като взе предвид мотивираното становище, внесено от испанския парламент, в рамките на Протокол №2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност,

  –  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.[1],

  –  след консултация с Комитета на регионите,

  –  като взе предвид член 59 от своя правилник,

  –  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по регионално развитие (A8-0009/2019),

  1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

  2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

  3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  Изменение    1

  Предложение за регламент

  Съображение 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (2)  Механизмът за свързване на Европа, който представлява инструмент на Съюза за финансиране, е създаден с Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета8. Целта на Механизма за свързване на Европа е да направи възможно осъществяването на проекти от общ интерес, които да бъдат подготвени и изпълнени в рамката на политиката за трансевропейски мрежи в секторите на транспорта, телекомуникациите и енергетиката.

  (2)  Механизмът за свързване на Европа, който представлява инструмент на Съюза за финансиране, е създаден с Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета8. Целта на Механизма за свързване на Европа е да направи възможно осъществяването на проекти от общ интерес, които да бъдат подготвени и изпълнени в рамката на политиката за трансевропейски мрежи в секторите на транспорта, телекомуникациите и енергетиката, така че да се подобри функционирането на вътрешния пазар на Съюза.

  _________________

  _________________

  8 Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129).

  8 Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129).

  Изменение    2

  Предложение за регламент

  Съображение 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (2)  Механизмът за свързване на Европа, който представлява инструмент на Съюза за финансиране, е създаден с Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета8. Целта на Механизма за свързване на Европа е да направи възможно осъществяването на проекти от общ интерес, които да бъдат подготвени и изпълнени в рамката на политиката за трансевропейски мрежи в секторите на транспорта, телекомуникациите и енергетиката.

  (2)  Механизмът за свързване на Европа, който представлява инструмент на Съюза за финансиране, е създаден с Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета8. Целта на Механизма за свързване на Европа е да направи възможно осъществяването на трансгранични проекти от общ интерес, които да бъдат подготвени и изпълнени в рамката на политиката за трансевропейски мрежи в секторите на транспорта, телекомуникациите и енергетиката.

  Изменение    3

  Предложение за регламент

  Съображение 2 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2а)  За да се вземат предвид извънредните обстоятелства вследствие оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, е необходимо да се осигури свързаност на Ирландия с континентална Европа посредством промяна на трасето и състава на коридорите на мрежата TEN-T с цел включване на връзките по море между ирландските и континенталните пристанища от основната и широкообхватната мрежа.

  Изменение    4

  Предложение за регламент

  Съображение 3 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (3а)  С цел да се вземат предвид извънредните обстоятелства, произтичащи от оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, с настоящия регламент се създава възможност за интегриране на пристанищата от широкообхватната мрежа в коридор от основната мрежа.

  Изменение    5

  Предложение за регламент

  Съображение 5 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (5а)  Предвид островния характер на Ирландия, морските връзки представляват средство за осигуряване на нейната пряка свързаност с континентална Европа.

  Изменение    6

  Предложение за регламент

  Съображение 5 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (5б)  С оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, частите от основната мрежа „Атлантически“, които са свързани с остров Ирландия, ще трябва да бъдат актуализирани;

  Изменение    7

  Предложение за регламент

  Съображение 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (6)  С цел да се избегне разделянето на две отделни и несвързани части на Северноморско-Средиземноморския коридор на основната мрежа и да се осигури свързаност на Ирландия с континентална Европа, Северноморско-Средиземноморският коридор от основната мрежа следва да включва връзки между ирландските основни пристанища и основните пристанища на Белгия и Нидерландия.

  (6)  С цел да се избегне разделянето на две отделни и несвързани части на Северноморско-Средиземноморския коридор на основната мрежа и да се осигури свързаност на Ирландия с континентална Европа, е важно да се създадат преки връзки с географски най-близките до Ирландия територии и пристанища, разположени по протежението на съществуващия коридор. Северноморско-Средиземноморският коридор следва да включва морски връзки между ирландските пристанища и пристанищата на Белгия, Франция и Нидерландия от основната или широкообхватната мрежа. Освен това връзката между Северноморско-Средиземноморския коридор и Атлантическия коридор през Хавър следва да осигурява по-добра свързаност и интеграция на вътрешния пазар.

  Изменение    8

  Предложение за регламент

  Съображение 6 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (6а)  Провеждането на открити обществени консултации след публикуването на предложението на Комисията даде възможност да се съберат становищата на заинтересованите страни, които почти единодушно призовават да се обърне по-голямо внимание на бъдещите морски връзки между Ирландия и континента.

  Изменение    9

  Предложение за регламент

  Съображение 6 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (6б)  В рамките на Европа на 27-те, където Франция, Белгия и Нидерландия стават географски най-близките до Ирландия държави от Съюза, Атлантическият коридор следва да бъде преконфигуриран, за да може Ирландия да се свърже с този коридор и да се вземат предвид съществуващите и бъдещите потоци.

  Изменение    10

  Предложение за регламент

  Съображение 6 в (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (6в) С оглед на оттеглянето на Обединеното кралство и с цел да се гарантира максимално доброто функциониране на общия пазар и безпроблемният поток на стоки, както и да се консолидират транспортните сектори и териториите, за които има най-голяма вероятност да бъдат засегнати от оттеглянето на Обединеното кралство, Комисията и държавите членки следва да извършат по-ранен преглед на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета (преглед, първоначално предвиден най-късно за 2023 г.), за да се адаптират картите на мрежите към промените в потоците на стоки след излизането на Обединеното кралство от Съюза.

   

  __________________

   

  Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕО (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1).

  Изменение    11

  Предложение за регламент

  Съображение 7

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (7)  Осигуряването на връзка между Ирландия и другите държави членки от Северноморско-Средиземноморския коридор на основната мрежа е от решаващо значение за текущите и бъдещите инфраструктурни инвестиции и за осигуряването на правна яснота и сигурност при планирането на инфраструктура.

  (7)  Осигуряването на връзка между Ирландия и другите държави членки от Северноморско-Средиземноморския коридор на основната мрежа и от Атлантическия коридор е от решаващо значение за текущите и бъдещите инфраструктурни инвестиции и за осигуряването на правна яснота и сигурност при планирането на инфраструктура. Освен това, в работните програми на раздел „Транспорт“ от Механизма за свързване на Европа следва да се предвидят покани за представяне на предложения, целящи развитието на нова или съществуваща транспортна инфраструктура, за да се гарантират връзките по море между ирландските и континенталните пристанища от основната и широкообхватната мрежа, както и тяхното адаптиране в случай на повторно въвеждане на външна граница с Обединеното кралство.

  Изменение    12

  Предложение за регламент

  Съображение 7

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (7)  Осигуряването на връзка между Ирландия и другите държави членки от Северноморско-Средиземноморския коридор на основната мрежа е от решаващо значение за текущите и бъдещите инфраструктурни инвестиции и за осигуряването на правна яснота и сигурност при планирането на инфраструктура.

  (7)  Осигуряването на връзка между Ирландия, Северна Ирландия (в съответствие със Споразумението от Разпети петък/Белфасткото споразумение от 1998 г.) и другите държави членки от Северноморско-Средиземноморския коридор на основната мрежа е от решаващо значение за текущите и бъдещите инфраструктурни инвестиции и за осигуряването на правна яснота и сигурност при планирането на инфраструктура, както и за гарантиране, че транспортната политика продължава да улеснява прилагането на разпоредбите на гореспоменатото споразумение в съответствие с политиките на Европейския съюз. Това не засяга бъдещото разглеждане на подходящо позициониране на Република Ирландия в рамките на коридора на основната мрежа или разглеждането на това позициониране и бъдещите връзки с някои пристанища, които понастоящем се намират извън основната мрежа, така че свързаността между Република Ирландия и останалата част от Съюза да се подобри и да се интегрира в следващите инструменти по Механизма за свързване на Европа.

  Изменение    13

  Предложение за регламент

  Съображение 7 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (7б)  С оглед на необходимостта от адаптиране на транспортния сектор и на териториите, които са най-силно засегнати от оттеглянето на Обединеното кралство, Комисията би могла да създаде фонд за адаптация с цел компенсиране на транспортния сектор и на съответните територии за неблагоприятните последици от едно евентуално оттегляне без споразумение, като се подкрепят финансовите усилия, които транспортният сектор и териториите следва да положат за адаптиране към новите връзки в рамките на Съюза на 27-те и за улесняване на преминаването на границите за стоки и лица между Съюза и Обединеното кралство.

  Изменение    14

  Предложение за регламент

  Съображение 7 в (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (7в)  С оглед на оттеглянето на Обединеното кралство, от съществено значение е да се развие подходяща нова или съществуваща инфраструктура, за да се запазят търговските потоци между Ирландия и континентална Европа, които преди това бяха осигурявани от британската „наземна връзка“.

  Изменение    15

  Предложение за регламент

  Съображение 7 г (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (7г)  За да се подкрепи създаването на нова транспортна инфраструктура и модернизирането на съществуващата инфраструктура, е много важно в основната мрежа да се включат нови възли и връзки, и по-специално морски връзки.

  Изменение    16

  Предложение за регламент

  Съображение 7 д (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (7д)  Освен това, основната мрежа е гръбнакът, включващ частите от мрежата, които са от най-голямо стратегическо значение за Съюза, но в широкообхватната мрежа ще трябва също да се включат нови възли и връзки, и по-специално пристанищни връзки, за да се гарантира свързаността на всички региони на Съюза.

  Изменение    17

  Предложение за регламент

  Съображение 7 e (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (7е)  С оттеглянето на Обединеното кралство, няколко пристанищни възела, които понастоящем са част от широкообхватната мрежа, и по-специално някои френски пристанища като Брест - Роскоф - Шербург - Булон, ще трябва да реагират на нарасналите търговски потоци и поради това следва да получат по-голяма помощ и подкрепа.

  Изменение    18

  Предложение за регламент

  Член 1 – параграф -1 (нов)

  Регламент (ЕС) № 1316/2013

  Член 7 – параграф 2 – буква л a (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  В член 7, параграф 2 се добавя следната буква:

   

  „ла) действията, необходими за адаптиране на транспортната инфраструктура след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, включително адаптиране на оборудването за контрол на стоките и на пътниците.“

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN)

  Обосновка

  С оглед на неотложната необходимост от адаптиране на транспортния сектор, и по-специално на инфраструктурата, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, поканите за представяне на предложения във връзка с обратните постъпления на средства за 2019 и 2020 г. по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) следва да бъдат пренасочени с цел удовлетворяване на тази потребност, а работните програми за периода 2019—2020 г. по МСЕ следва да бъдат съответно адаптирани.

  Изменение    19

  Предложение за регламент

  Член 1 – параграф -1 а (нов)

  Регламент (ЕС) № 1316/2013

  Член 17 – параграф 2

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  В член 17 параграф 2 се заменя със следния текст:

  2. Комисията прави преглед на многогодишните работни програми най-малко веднъж - в средата на периода. При необходимост Комисията преразглежда дадена многогодишна работна програма чрез акт за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 25, параграф 2.

  2. Комисията прави преглед на многогодишните работни програми най-малко веднъж - в средата на периода. В транспортния сектор тя преразглежда многогодишната работна програма, за да я адаптира към оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза. При необходимост Комисията преразглежда дадена многогодишна работна програма чрез акт за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 25, параграф 2.

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN)

  Обосновка

  С оглед на неотложната необходимост от адаптиране на транспортния сектор, и по-специално на инфраструктурата, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, поканите за представяне на предложения във връзка с обратните постъпления на средства за 2019 и 2020 г. по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) следва да бъдат пренасочени с цел удовлетворяване на тази потребност, а работните програми за периода 2019—2020 г. по МСЕ следва да бъдат съответно адаптирани.

  Изменение    20

  Предложение за регламент

  Член 1 – параграф -1 б (нов)

  Регламент (ЕС) № 1316/2013

  Член 17 – параграф 5 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  В член 17 се вмъква следният параграф:

   

  „5а. В транспортния сектор, при последната годишна работна програма се отдава приоритет на мерките, определени в член 7, параграф 2, буква м).“

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN)

  Обосновка

  С оглед на неотложната необходимост от адаптиране на транспортния сектор, и по-специално на инфраструктурата, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, поканите за представяне на предложения във връзка с обратните постъпления на средства за 2019 и 2020 г. по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) следва да бъдат пренасочени с цел удовлетворяване на тази потребност, а работните програми за периода 2019—2020 г. по МСЕ следва да бъдат съответно адаптирани.

  Изменение    21

  Предложение за регламент

  Член 1 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Приложение I към Регламент (ЕС) № 1316/2013 се изменя, както е определено в приложението към настоящия регламент.

  Приложение I към Регламент (ЕС) № 1316/2013 се изменя, както е определено в приложение I към настоящия регламент.

  Изменение    22

  Предложение за регламент

  Член 1 б (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 1б

   

  Фонд за спешна помощ за адаптация във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

   

  Комисията въвежда допълнителна финансова подкрепа за МСЕ под формата на фонд за спешна помощ за адаптация във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза. Целта на този фонд е да се компенсират неблагоприятните последици от оттеглянето на Обединеното кралство, като заинтересованите страни от транспортния сектор и местните общности бъдат подпомогнати да планират създаването на нови маршрути за морски транспорт и да улеснят преминаването на границите за стоки и хора между Съюза и Обединеното кралство.

  Изменение    23

  Предложение за регламент

  Приложение – параграф 1 a (нов)

  Регламент (ЕС) № 1316/2013

  Приложение I – част І – точка 2 – част „Атлантически“ – ред 4 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  При условие, че е налице изменение в съответствие с Регламент (ЕС) № 1315/2013 и приложение I към него „КАРТИ НА ШИРОКООБХВАТНАТА И ОСНОВНАТА МРЕЖА”

   

  В част I от приложение I, точка 2 („Коридори на основната мрежа“), в раздел „Атлантически“, след реда „Авейро – Валядолид – Витория – Бергара – Билбао/Бордо – Париж – Хавър/Мец – Манхайм/Страсбург“ се добавят следните редове:

   

  Шанън Фойнс – Дъблин – Рослер – Уотърфорд – Корк – Брест – Роскоф – Сен Мало – Шербург – Булон – Кан (Caen) – Хавър – Руан – Париж

   

   

  Дъблин/Корк – Брест – Роскоф – Сен Назер – Нант – Тур

  Изменение    24

  Предложение за регламент

  Приложение – параграф 1

  Регламент (ЕС) № 1316/2013

  Приложение I – част І – точка 2 – раздел „Северноморско-Средиземноморски“ – ред 1 а

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  „Дъблин/Корк – Зеебрюге/Антверпен/Ротердам“.

  „Дъблин/Корк – Хавър/Кале/Дюнкерк – Зеебрюге/Тернеузен – Гент – Антверпен/Ротердам“.

  • [1]  Все още непубликувано в Официален вестник.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  1.  Оттеглянето на държава членка от Съюза, в случая Обединеното кралство, е безпрецедентна ситуация, за която Европейският съюз трябва да се подготви в интерес на своите граждани, на общия пазар и на поддържането на добри икономически и търговски отношения с тази държава, независимо от това дали ще бъде сключено споразумение за оттегляне или не.

  2.  В случай че не бъде постигнато споразумение между ЕС-27 и Обединеното кралство, комисията по транспорт и туризъм на Европейския парламент посочва:

  * че несключването на споразумение ще бъде утежняващ фактор както за Обединеното кралство, така и за Европейския съюз, като съответните последици за транспортния сектор ще бъдат сериозни, застрашавайки операторите на инфраструктура, транспортните оператори и зависимите от това икономически сектори, както и работните места в тези сектори;

  ** че двете държави, които имат сухопътна граница с Обединеното кралство – Ирландия и Франция (през тунела под Ламанша), за които би възникнал въпросът за повторното въвеждане на обща външна граница, следва да намерят конкретни решения за запазване на високата степен на свързаност между гражданите и безпрепятствения търговски обмен между държавите;

  *** че някои територии, и по-специално тези, които са разположени най-близо до Обединеното кралство или които са се специализирали в извършването на превози през Ламанша, ще бъдат най-силно засегнати от последиците във връзка с непостигането на споразумение.

  3.  С оглед на това се очаква Европейската комисия да предприеме предварително редица мерки, като адаптира Регламента за МСЕ към последиците от евентуалното непостигане на споразумение. Тези мерки следва да бъдат насочени приоритетно към:

  * повторното свързване на Ирландия към Северноморско-Средиземноморския коридор чрез нови маршрути за морски транспорт, които да включват всички пристанища от основната мрежа на коридора;

  ** включването на Ирландия в Атлантическия коридор и, по целесъобразност, интегрирането на нови френски пристанища в основната мрежа, като се вземат предвид съществуващите потоци;

  *** мобилизирането на оставащите средства от МСЕ за периода 2019—2020 г. за адаптирането на пристанищата от основната мрежа към новите потоци между Ирландия и ЕС-27, както и към новите ограничения, свързани с трафика през Ламанша.

  4.  Тези мерки представляват първите и най-спешни елементи от подкрепата на ЕС за секторите на транспорта и туризма, но наред с това не трябва да се забравят по-дълбоките и дългосрочни последици от излизането на Обединеното кралство, които ще засегнат всички територии, които през 45-те години членство на Обединеното кралство в общия пазар са изградили тесни и важни за тяхната социално-икономическа жизненост връзки. Поради това следва да бъдат въведени нови мерки за финансиране, за да се помогне на всички транспортни организации и на съответните територии да се адаптират към неблагоприятните последици от излизането на Обединеното кралство от ЕС.

  СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (20.12.2018)

  на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

  относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1316/2013 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
  (COM(2018)0568 – C8‑0385/2018 – 2018/0299(COD))

  Докладчик по становище: Джон Хауърт

  КРАТКА ОБОСНОВКА

  В настоящото предложение на Комисията се разглежда конкретен набор от обстоятелства около планираното оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз.

  Ако Обединеното кралство напусне ЕС със споразумение за оттегляне, при което достиженията на правото на ЕС се запазват за преходен период до 31 декември 2020 г., тогава Северноморско-Средиземноморският коридор ще продължи да преминава през Обединеното кралство, както е в момента. Предвидено е на 1 януари 2021 г. новото законодателство за МСЕ да влезе в сила, с подходящи корекции по мрежата TEN-T.

  Ако обаче Обединеното кралство напусне на 29 март 2019 г., както понастоящем е планирано, без да има споразумение, по Северноморско-Средиземноморския коридор от мрежата TEN-T потенциално ще бъде прекъсната връзката между пристанищата от Ламанша/Северно море и пристанищата на Република Ирландия. Аналогично, при тези обстоятелства коридорът TEN-T ще свърши на границата между Обединеното кралство и Ирландия и няма да включва пристанището на Белфаст.

  В предложението на Комисията се предлага подходящо решение на потенциалната законодателна аномалия, която би могла евентуално да възникне, и подкрепя определянето на пристанищата на Зебрюге, Антверпен и Ротердам като връзки в рамките на Северноморско-Средиземноморския коридор от мрежата TEN-T към пристанищата на Република Ирландия, като отбелязва, че това определяне се основава на съществуващия обем на трафика между съответните пристанища. Пристанищата на Дюнкерк и Кале от Ламанша ще продължават да функционират като определени пристанища от коридора, в този случай като пристанища за излизане и влизане в Европейския съюз.

  Това техническо обозначение няма да окаже съществено въздействие върху положението на никое пристанище и обемът на трафика също няма да бъде засегнат от това. Но както е посочено в редица проучвания, има вероятност от прекъсване на връзката към пристанищата от Ламанша, по-специално поради налагането на митнически проверки, в случай че Обединеното кралство излезе от Съюза без споразумение или след това прекъсне отворения митнически режим със Съюза.

  Понастоящем пристанището на Хавър не е част от коридора TEN-T, осигуряващ връзка с Република Ирландия, а другите пристанища от Северозападна Франция в момента не отговарят на критериите за включване в мрежата TEN-T. Преразглеждането на връзката на Ирландия със Северноморско-Средиземноморския коридор от мрежата TEN-T е само един от аспектите на новата транспортна ситуация, с която Ирландия ще трябва да се справя, и в този контекст разглеждането на връзката с Атлантическия коридор, който осигурява по-преки връзки между Ирландия и останалите държави членки, също се счита за уместно, включително определянето на пристанища във Франция и Ирландия, наред с тези, определени в Белгия и Нидерландия. Връзките между Република Ирландия и коридорите от мрежата TEN-T, и следователно потенциалните връзки между пристанищата, следва да бъдат разгледани незабавно при преразглеждането на законодателството за МСЕ във връзка с МФР за периода 2021 – 2027 г., с оглед на подобряване на преките връзки между Ирландия и останалата част от Съюза.

  В съответствие с доклада на комисията по регионално развитие относно ролята на политиката на сближаване в Северна Ирландия, се подчертава значението на продължаването на икономическата дейност и движението на хора между Република Ирландия и Северна Ирландия, както и ролята на засилените транспортни връзки, включително коридора TEN-T, за постигане на целите на Споразумението от Разпети петък/Белфасткото споразумение от 1998 г.

  ИЗМЕНЕНИЯ

  Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да вземе предвид следните изменения:

  Изменение    1

  Предложение за регламент

  Съображение 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (2)  Механизмът за свързване на Европа, който представлява инструмент на Съюза за финансиране, е създаден с Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета1. Целта на Механизма за свързване на Европа е да направи възможно осъществяването на проекти от общ интерес, които да бъдат подготвени и изпълнени в рамката на политиката за трансевропейски мрежи в секторите на транспорта, телекомуникациите и енергетиката.

  (2)  Механизмът за свързване на Европа, който представлява инструмент на Съюза за финансиране, е създаден с Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета1. Целта на Механизма за свързване на Европа е да направи възможно осъществяването на трансгранични проекти от общ интерес, които да бъдат подготвени и изпълнени в рамката на политиката за трансевропейски мрежи в секторите на транспорта, телекомуникациите и енергетиката.

  Изменение    2

  Предложение за регламент

  Съображение 5 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (5а)  С оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, частите от основната мрежа „Атлантически“, които са свързани с остров Ирландия, ще трябва да бъдат актуализирани;

  Изменение    3

  Предложение за регламент

  Съображение 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (6)  С цел да се избегне разделянето на две отделни и несвързани части на Северноморско-Средиземноморския коридор на основната мрежа и да се осигури свързаност на Ирландия с континентална Европа, Северноморско-Средиземноморският коридор от основната мрежа следва да включва връзки между ирландските основни пристанища и основните пристанища на Белгия и Нидерландия.

  (6)  С цел да се избегне разделянето на две отделни и несвързани части на Северноморско-Средиземноморския коридор на основната мрежа и да се осигури свързаност на Ирландия с континентална Европа, е важно да се създадат преки връзки с най-близките до Ирландия територии, разположени по протежението на съществуващия коридор. Северноморско-Средиземноморският коридор от основната мрежа следва да включва връзки между ирландските основни пристанища и основните пристанища на Белгия, Нидерландия и Франция.

  Изменение    4

  Предложение за регламент

  Съображение 6 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (6а)  В рамките на Европа на 27-те, където Франция става географски най-близката до Ирландия държава от Съюза, Атлантическият коридор следва да бъде преконфигуриран, за да може Ирландия да се свърже с този коридор.

  Изменение    5

  Предложение за регламент

  Съображение 7

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (7)  Осигуряването на връзка между Ирландия и другите държави членки от Северноморско-Средиземноморския коридор на основната мрежа е от решаващо значение за текущите и бъдещите инфраструктурни инвестиции и за осигуряването на правна яснота и сигурност при планирането на инфраструктура.

  (7)  Осигуряването на връзка между Ирландия, Северна Ирландия (в съответствие със Споразумението от Разпети петък/Белфасткото споразумение от 1998 г.) и другите държави членки от Северноморско-Средиземноморския коридор на основната мрежа е от решаващо значение за текущите и бъдещите инфраструктурни инвестиции и за осигуряването на правна яснота и сигурност при планирането на инфраструктура, както и за гарантиране, че транспортната политика продължава да улеснява прилагането на разпоредбите на гореспоменатото споразумение в съответствие с политиките на Европейския съюз. Това не засяга бъдещото разглеждане на подходящо позициониране на Република Ирландия в рамките на коридора на основната мрежа или разглеждането на това позициониране и бъдещите връзки с някои пристанища, които понастоящем се намират извън основната мрежа, така че да се подобри свързаността между Република Ирландия и останалата част от Съюза, като част от следващите инструменти по Механизма за свързване на Европа.

  Изменение    6

  Предложение за регламент

  Приложение I – параграф 1

  Регламент (ЕС) № 1316/2013

  Приложение I – точка 2 – част „Северноморско-Средиземноморски“ — ред 1 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  „Дъблин/Корк – Зеебрюге/Антверпен/Ротердам“.

  „Дъблин/Корк – Хавър/Кале/Дюнкерк – Зеебрюге/Антверпен/Ротердам“.

  Изменение    7

  Предложение за регламент

  Приложение І – параграф 1 a (нов)

  Регламент (ЕС) № 1316/2013

  Приложение I – точка 2 – част „Атлантически“

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  В част I от приложение I, точка 2 („Коридори на основната мрежа“), в раздел „Атлантически“, след реда „Авейро – Валядолид – Витория – Бергара – Билбао/Бордо – Париж – Хавър/Мец – Манхайм/Страсбург“ се добавят следните редове:

   

  „Шанън Фойнс – Дъблин – Рослер – Уотърфорд – Корк – Брест –Роскоф – Шербург – Кан (Caen) – Хавър – Руан – Париж“

   

  „Дъблин – Корк – Сен Назер – Нант – Тур“

  ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  Заглавие

  Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1316/2013 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

  Позовавания

  COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)

  Водеща комисия

  Дата на обявяване в заседание

  TRAN

  10.9.2018

   

   

   

  Дадено становище

  Дата на обявяване в заседание

  REGI

  10.9.2018

  Докладчик по становище:

  Дата на назначаване

  John Howarth

  9.10.2018

  Разглеждане в комисия

  22.11.2018

   

   

   

  Дата на приемане

  13.12.2018

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  26

  0

  1

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Ivana Maletić, Damiano Zoffoli

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

  Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  26

  +

  ALDE

  Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

  ECR

  Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

  EFDD

  Rosa D'Amato

  GUE/NGL

  Emmanuel Maurel

  PPE

  Pascal Arimont, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

  S&D

  Victor Boştinaru, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Damiano Zoffoli

  VERTS/ALE

  Terry Reintke, Monika Vana

  0

  -

   

   

  1

  0

  GUE/NGL

  Younous Omarjee

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Заглавие

  Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1316/2013 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

  Позовавания

  COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)

  Дата на представяне на ЕП

  1.8.2018

   

   

   

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  TRAN

  10.9.2018

   

   

   

  Подпомагащи комисии

         Дата на обявяване в заседание

  BUDG

  10.9.2018

  ITRE

  10.9.2018

  REGI

  10.9.2018

   

  Недадено становище

         Дата на решението

  BUDG

  29.8.2018

  ITRE

  24.9.2018

   

   

  Докладчици

         Дата на назначаване

  Karima Delli

  23.10.2018

   

   

   

  Разглеждане в комисия

  3.12.2018

  10.1.2019

   

   

  Дата на приемане

  10.1.2019

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  45

  0

  2

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

  Pascal Durand, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

  Дата на внасяне

  11.1.2019

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  45

  +

  ALDE

  Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

  ECR

  Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

  EFDD

  Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

  ENF

  Georg Mayer, Mylène Troszczynski

  GUE/NGL

  Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie‑Pierre Vieu

  PPE

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter‑Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian‑Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

  S&D

  Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander‑Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David‑Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marc Tarabella, Marita Ulvskog,

  VERTS/ALE

  Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

  0

  -

   

   

  2

  0

  ECR

  Jacqueline Foster, Peter Lundgren

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  Последно осъвременяване: 28 януари 2019 г.
  Правна информация - Политика за поверителност