ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

  11.1.2019 - (COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)) - ***I

  Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  Zpravodajka: Karima Delli


  Postup : 2018/0299(COD)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A8-0009/2019
  Předložené texty :
  A8-0009/2019
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

  (COM(2018)0568 – C8-385/2018 2018/0299(COD))

  (Řádný legislativní postup: první čtení)

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0568),

  –  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 172 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0385/2018),

  –  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  –  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené španělským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality,

  –  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. října 2018[1],

  –  po konzultaci s Výborem regionů,

  –  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

  –  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanovisko Výboru pro regionální rozvoj (A8-0009/2019),

  1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

  2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

  3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

  Pozměňovací návrh    1

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (2)  „Nástroj pro propojení Evropy“ byl jako nástroj financování ze strany Unie zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/20138. Cílem Nástroje pro propojení Evropy je umožnit přípravu a realizaci projektů společného zájmu v rámci politiky transevropských sítí v odvětvích dopravy, telekomunikací a energetiky.

  (2)  „Nástroj pro propojení Evropy“ byl jako nástroj financování ze strany Unie zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/20138. Cílem Nástroje pro propojení Evropy je umožnit přípravu a realizaci projektů společného zájmu v rámci politiky transevropských sítí v odvětvích dopravy, telekomunikací a energetiky za účelem lepšího fungování vnitřního trhu Unie.

  _________________

  _________________

  8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění zařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129).

  8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění zařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129).

  Pozměňovací návrh    2

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (2)  „Nástroj pro propojení Evropy“ byl jako nástroj financování ze strany Unie zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/20138. Cílem Nástroje pro propojení Evropy je umožnit přípravu a realizaci projektů společného zájmu v rámci politiky transevropských sítí v odvětvích dopravy, telekomunikací a energetiky.

  (2)  „Nástroj pro propojení Evropy“ byl jako nástroj financování ze strany Unie zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/20138. Cílem Nástroje pro propojení Evropy je umožnit přípravu a realizaci přeshraničních projektů a projektů společného zájmu v rámci politiky transevropských sítí v odvětvích dopravy, telekomunikací a energetiky.

  Pozměňovací návrh    3

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (2a)  Aby byly zohledněny výjimečné okolnosti v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie, je nezbytné stanovit propojenost Irska s kontinentální Evropou, a to úpravou trasy a složení koridorů sítě TEN-T tak, aby do ní byly začleněny i námořní spojnice mezi irskými a kontinentálními přístavy hlavní sítě a globální sítě.

  Pozměňovací návrh    4

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 3 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (3a)  Aby byly zohledněny výjimečné okolnosti, které představuje vystoupení Spojeného království z Evropské unie, stanoví toto nařízení možnost zahrnout do koridoru hlavní sítě i přístavy globální sítě.

  Pozměňovací návrh    5

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 5 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (5a)  Vzhledem k tomu, že Irsko je ostrovní stát, jsou námořní spojnice prostředkem pro zajištění jeho přímého propojení s kontinentální Evropou.

  Pozměňovací návrh    6

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 5 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (5b)  S ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie je třeba aktualizovat části hlavní sítě atlantského koridoru související s irským ostrovem;

  Pozměňovací návrh    7

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 6

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (6)  Aby se zabránilo tomu, že severomořsko-středomořský koridor hlavní sítě bude rozdělen na dvě samostatné a nepropojené části, a zajistila propojenost Irska s kontinentální Evropou, měl by severomořsko-středomořský koridor hlavní sítě zahrnovat námořní spojnice mezi irskými hlavními přístavy a hlavními přístavy Belgie a Nizozemska.

  (6)  Aby se zabránilo tomu, že severomořsko-středomořský koridor hlavní sítě bude rozdělen na dvě samostatné a nepropojené části, a zajistila propojenost Irska s kontinentální Evropou, je nezbytné vytvořit přímá spojení s územími a přístavy, které leží zeměpisně nejblíže Irsku na stávajícím koridoru. Severomořsko-středomořský koridor by měl zahrnovat námořní spojnice mezi irskými přístavy a přístavy Belgie, Francie a Nizozemska, které patří k hlavní nebo globální síti. Spojení mezi severomořsko-středomořským koridorem a atlantským koridorem přes Le Havre by navíc mělo zajistit lepší propojenost a integraci vnitřního trhu.

  Pozměňovací návrh    8

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 6 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (6a)  Zúčastněné strany se během otevřených konzultací s veřejností v návaznosti na zveřejnění návrhu Komise téměř jednomyslně vyjádřily, že požadují lepší zohlednění budoucích námořních spojení mezi Irskem a kontinentem.

  Pozměňovací návrh    9

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 6 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (6b)  V rámci EU-27, kdy se Francie, Belgie a Nizozemsko stanou zeměmi Unie zeměpisně nejblíže Irsku, by mělo dojít k přenastavení atlantského koridoru s cílem připojit k němu Irsko a zohlednit stávající i budoucí toky.

  Pozměňovací návrh    10

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 6 c (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (6c) S ohledem na vystoupení Spojeného království a v zájmu zajištění maximální kontinuity společného trhu a plynulosti toku zboží a posílení odvětví dopravy a území, která budou vystoupením Spojeného království nejvíce zasažena, by Komise a členské státy měly provést předčasnou revizi nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/20131a, která byla původně plánována nejpozději na rok 2023, aby se upravily mapy sítí v souvislosti se změnou toku zboží v důsledku vystoupení Spojeného království z Unie.

   

  __________________

   

  1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1).

  Pozměňovací návrh    11

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 7

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (7)  Zajištění spojení mezi Irskem a dalšími členskými státy v severomořsko-středomořském koridoru hlavní sítě má zásadní význam pro probíhající a budoucí investice do infrastruktury a pro zajištění právní srozumitelnosti a jistoty pro plánování infrastruktury.

  (7)  Zajištění spojení mezi Irskem a dalšími členskými státy v severomořsko-středomořském koridoru hlavní sítě a v atlantském koridoru má zásadní význam pro probíhající a budoucí investice do infrastruktury a pro zajištění právní srozumitelnosti a jistoty pro plánování infrastruktury. Mimo to by bylo vhodné, aby v pracovních programech v oblasti dopravy v rámci nástroje pro propojení Evropy byly stanoveny výzvy k podávání návrhů na financování rozvoje dopravní infrastruktury, ať už nové či stávající, aby byly zajištěny námořní spojnice mezi irskými a kontinentálními přístavy hlavní sítě a globální sítě a také jejich přizpůsobení v případě obnovení vnější hranice se Spojeným královstvím.

  Pozměňovací návrh    12

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 7

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (7)  Zajištění spojení mezi Irskem a dalšími členskými státy v severomořsko-středomořském koridoru hlavní sítě má zásadní význam pro probíhající a budoucí investice do infrastruktury a pro zajištění právní srozumitelnosti a jistoty pro plánování infrastruktury.

  (7)  Zajištění spojení mezi Irskem, Severním Irskem (v souladu s Velkopáteční/Belfastskou dohodou z roku 1998) a dalšími členskými státy v severomořsko-středomořském koridoru hlavní sítě má zásadní význam pro probíhající a budoucí investice do infrastruktury, pro zajištění právní srozumitelnosti a jistoty pro plánování infrastruktury a pro zabezpečení toho, aby dopravní politika i nadále ulehčovala plnění ustanovení uvedené dohody v souladu s politikami Evropské unie. Tím není dotčeno budoucí posouzení vhodného umístění Irské republiky v rámci koridoru hlavní sítě nebo posouzení tohoto umístění a budoucího vztahu s přístavy, které v současné době nejsou součástí hlavní sítě, aby se zlepšilo propojení mezi Irskou republikou a zbytkem Unie jako součást následných nástrojů v rámci Nástroje pro propojení Evropy.

  Pozměňovací návrh    13

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 7 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (7b)  S ohledem na nutné přizpůsobení odvětví dopravy a území nejvíce zasažených vystoupením Spojeného království by Komise mohla zřídit fond pro přizpůsobení, který by kompenzoval negativní důsledky vystoupení bez dohody v odvětví dopravy a na těchto územích a podpořil by finanční úsilí, které odvětví dopravy a tato území budou muset vynaložit, aby se přizpůsobily novému propojení EU-27 a aby se zboží a osobám usnadnilo překračování hranic mezi Unií a Spojeným královstvím.

  Pozměňovací návrh    14

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 7 c (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (7c)  V souvislosti s vystoupením Spojeného království je zásadní rozvíjet vhodné infrastruktury, ať už nové či stávající, aby byly zachovány obchodní toky, které propojují Irsko a kontinentální Evropu a které byly dříve zajišťovány britským „pozemním mostem“.

  Pozměňovací návrh    15

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 7 d (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (7d)  Pro podporu vytvoření nových dopravních infrastruktur, jakož i modernizace stávajících infrastruktur, je tedy nezbytné do hlavní sítě zapojit nové uzly a spojení, zejména pokud jde o námořní spojnice.

  Pozměňovací návrh    16

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 7 e (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (7e)  Navíc vzhledem k tomu, že hlavní síť je páteří, která zahrnuje části sítě představující největší strategickou důležitost pro Unii, je stejně tak nezbytné do globální sítě zahrnout i nové uzly a spojení, zejména ty přístavní, aby byla zajištěna propojenost všech regionů Unie.

  Pozměňovací návrh    17

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 7 f (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (7f)  V souvislosti s vystoupením Spojeného království bude muset několik přístavních uzlů, které jsou v současné době součástí globální sítě, zejména francouzské přístavy, jako jsou Brest - Roscoff - Cherbourg - Boulogne, reagovat na větší intenzitu obchodních toků, a měla by jim proto být poskytnuta větší pomoc a podpora.

  Pozměňovací návrh    18

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – odst. - 1 (nový)

  Nařízení (EU) č. 1316/2013

  Čl. 7 – odst. 2 – písm. 1 a (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  V čl. 7 odst. 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:

   

  „l a) opatření nezbytná pro přizpůsobení dopravní infrastruktury po vystoupení Spojeného království z Unie, včetně úpravy zařízení pro kontrolu zboží a cestujících.“

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=EN

  Odůvodnění

  Vzhledem k tomu, že v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie je nezbytné přizpůsobit odvětví dopravy, a zejména infrastrukturu, měly by na tuto potřebu reagovat tzv. „re-flow calls“ v rámci Nástroje pro propojení Evropy v roce 2019 a 2020 a pracovní programy 2019 a 2020 Nástroje pro propojení Evropy by měly být v tomto smyslu upraveny.

  Pozměňovací návrh    19

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – odst. -1 a (nový)

  Nařízení (EU) č. 1316/2013

  Čl. 17 – odst. 2

   

  Platné znění

  Pozměňovací návrh

   

  V článku 17 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

  2. Komise přezkoumává víceleté pracovní programy alespoň v polovině období. Je-li to nutné, reviduje víceletý pracovní program prováděcím aktem. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 2.

  „2. Komise přezkoumává víceleté pracovní programy alespoň v polovině období. V odvětví dopravy přezkoumá víceletý pracovní program s cílem přizpůsobit jej vystoupení Spojeného království z Unie. Je-li to nutné, reviduje víceletý pracovní program prováděcím aktem. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 2.

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=EN

  Odůvodnění

  Vzhledem k tomu, že v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie je nezbytné přizpůsobit odvětví dopravy, a zejména infrastrukturu, měly by na tuto potřebu reagovat tzv. „re-flow calls“ v rámci Nástroje pro propojení Evropy v roce 2019 a 2020 a pracovní programy 2019 a 2020 Nástroje pro propojení Evropy by měly být v tomto smyslu upraveny.

  Pozměňovací návrh    20

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – odst. -1 b (nový)

  Nařízení (EU) č. 1316/2013

  Čl. 17 – odst. 5 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  V článku 17 se vkládá nový odstavec, který zní:

   

  „5a. V odvětví dopravy se v posledním ročním pracovním programu upřednostňují opatření uvedená v čl. 7 odst. 2. písm. m).“

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=EN

  Odůvodnění

  Vzhledem k tomu, že v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie je nezbytné přizpůsobit odvětví dopravy, a zejména infrastrukturu, měly by na tuto potřebu reagovat tzv. „re-flow calls“ v rámci Nástroje pro propojení Evropy v roce 2019 a 2020 a pracovní programy 2019 a 2020 Nástroje pro propojení Evropy by měly být v tomto smyslu upraveny.

  Pozměňovací návrh    21

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Příloha I nařízení (EU) č. 1316/2013 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

  Příloha I nařízení (EU) č. 1316/2013 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

  Pozměňovací návrh    22

  Návrh nařízení

  Článek 1 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 1b

   

  Nouzový fond pro přizpůsobení se vystoupení Spojeného království z Unie

   

  Komise zřídí finanční pomoc v podobě nouzového fondu pro přizpůsobení se vystoupení Spojeného království z Unie jako doplněk Nástroje pro propojení Evropy. Cílem tohoto fondu je kompenzovat negativní důsledky vystoupení Spojeného království tím, že subjektům v odvětví dopravy a místním společenstvím pomůže předvídat vytvoření nových tras námořní přepravy a usnadnit zboží a osobám překračování hranic mezi Unií a Spojeným královstvím.

  Pozměňovací návrh    23

  Návrh nařízení

  Příloha – odst. 1 a (nový)

  Nařízení (EU) č. 1316/2013

  Příloha I – část I – bod 2 – část „Atlantský“ – řádek 4 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  S výhradou změny v souladu s nařízením (EU) č. 1315/2013 a jeho přílohou I „MAPY GLOBÁLNÍ A HLAVNÍ SÍTĚ“

   

  V části I přílohy oddílu 2 („Koridory hlavní sítě“) v části „Atlantský“ koridor se za úsek „Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bergara – Bilbao/Bordeaux – Paris – Le Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg“ vkládají tyto úseky:

   

  Shannon Foynes - Dublin – Rosselare– Waterford - Cork – Brest – Roscoff – Saint Malo - Cherbourg - Boulogne – Caen - Le Havre– Rouen – Paris

   

   

  Dublin/Cork — Brest – Roscoff — Saint Nazaire – Nantes – Tours

  Pozměňovací návrh    24

  Návrh nařízení

  Příloha – odst. 1

  Nařízení (EU) č. 1316/2013

  Příloha I – část I – bod 2 – část „Severomořsko-středomořský“ – řádek 1 a

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam.

  Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque – Zeebrugge/Terneuzen - Gent - Antwerpen/Rotterdam

  • [1]  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  1.  Vystoupení členského státu z Unie, v tomto případě Spojeného království, představuje zcela novou situaci, na niž se Evropská unie v zájmu svých občanů, společného trhu a zachování dobrých hospodářských a obchodních vztahů s touto zemí musí připravit, ať bude dohody o vystoupení dosaženo, či nikoliv.

  2.  V případě, že mezi státy EU-27 a Spojeným královstvím nebude dosaženo dohody, Výbor pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu konstatoval, že:

  * varianta bez dohody by byla komplikací jak pro Spojené království, tak pro Evropskou unii a její dopady by byly pro odvětví dopravy velmi závažné a ohrožovaly by provozovatele infrastruktury, dopravce, hospodářská odvětví, která na něm závisí a pracovní místa, jež v něm v současné době vznikají;

  ** obě země, které mají se Spojeným královstvím pozemní hranici, tedy Irsko a Francie (prostřednictvím tunelu pod Lamanšským průlivem), pro něž by to znamenalo opětovné zavedení společné vnější hranice, by měly nalézt konkrétní řešení pro zachování vysoké úrovně konektivity pro své občany a plynulosti vzájemného obchodu mezi těmito zeměmi;

  *** některá území, a to ta která se nacházejí v blízkosti Spojeného království nebo která svou aktivitu soustředí na dopravu přes Lamanšský průliv, by důsledky varianty bez dohody pocítila nejvíce.

  3.  V tomto ohledu se očekává, že Evropská komise přijme několik opatření již předem, a to prostřednictvím přizpůsobení nařízení o Nástroji pro propojení Evropy důsledkům varianty bez dohody. Tato opatření by se měla přednostně týkat:

  * opětovného připojení Irska ke koridoru Severní moře – Středozemní moře novými trasami námořní nákladní dopravy, které budou zahrnovat všechny přístavy hlavní sítě koridoru;

  ** začlenění Irska do atlantského koridoru a případně začlenění nových francouzských přístavů do hlavní sítě s přihlédnutím ke stávajícím tokům;

  *** mobilizace zbývajících prostředků Nástroje pro propojení Evropy na období 2019–2020 v zájmu přizpůsobení přístavů hlavní sítě novým tokům mezi Irskem a EU-27 a také novým omezením přepravy přes Lamanšský průliv.

  4.  Tato opatření sice představují nejnutnější základ podpory Evropské unie odvětvím dopravy a cestovního ruchu, avšak nesmí být opomíjeny hlubší a dlouhodobější důsledky vystoupení Spojeného království, které se dotknou všech území, jež si po 45 let, co bylo Spojeného království součástí vnitřního trhu, budovala úzké a klíčové vazby pro svou socioekonomickou životaschopnost. Je proto zapotřebí rovněž zaměřit nová opatření v oblasti financování na pomoc subjektům v odvětví dopravy a územím, která se musejí přizpůsobit negativním důsledkům brexitu.

  STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj (20.12.2018)

  pro Výbor pro dopravu a cestovní ruch

  k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie
  (COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

  Zpravodaj: John Howarth

  STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

  Tento návrh Komise řeší konkrétní soubor okolností v souvislosti se zamýšleným vystoupením Spojeného království z Evropské unie.

  Pokud Spojené království z EU vystoupí s dohodou o vystoupení, která zachovává acquis EU během přechodného období do 31. prosince 2020, povede severomořský/středomořský koridor i nadále přes Spojené království jako v současnosti. Cílem je, aby nové právní předpisy v rámci Nástroje pro propojení Evropy vstoupily v platnost s vhodnými úpravami pro síť TEN-T dne 1. ledna 2021.

  Pokud však Spojené království vystoupí z Unie v plánovaném termínu ke dni 29. března 2019 bez dohody, na sítích TEN-T NSM mezi přístavy v Lamanšském průlivu/v Severním moři a v přístavech Irské republiky může potenciálně dojít k přerušení. Podobně by za takových okolností i koridor TEN-T skončil na hranici Spojeného království s Irskem a přístav v Belfastu by nebyl jeho součástí.

  Návrh Komise nabízí vhodné řešení případné legislativní anomálie, která by mohla potenciálně vzniknout, a podporuje určení přístavů Zeebrugge, Antverpy a Rotterdam jako propojení v koridoru sítě TEN-T NSM s přístavy v Irské republice, přičemž vychází ze stávajícího objemu dopravy mezi těmito místy. Přístavy v Dunkirk a Calais, které se nacházejí v Lamanšském průlivu, zůstanou i nadále určenými přístavy tohoto koridoru, v tomto případě přístavy výstupu a vstupu do Evropské unie.

  Toto technické označení nemá žádný podstatný vliv na postavení těchto přístavů a neovlivní ani objem přepravy. Poukazuje však na potencionální narušení fungování přístavů – uvedené ve vícerých studiích, k němuž by mohlo dojít po zavedení celních kontrol v případě, že by Spojené království opustilo Unii bez dohody, nebo kdyby Spojené království následně přestalo uplatňovat dohodu o otevřených hranicích.

  Přístav Le Havre není v současné době součástí koridoru TEN-T, který zajišťuje spojení s Irskou republikou, a ostatní přístavy severozápadní Francie v současnosti nesplňují kritéria TEN-T. Přehodnocení vztahu Irska k severomořskému/středomořskému koridoru pro koridor TEN-T je pouze jedním z aspektů nové situace v oblasti dopravy, s níž se Irsko bude potýkat. V této souvislosti se považuje za důležité zvážit vztah k Atlantskému koridoru, čímž by se zajistilo přímější spojení mezi Irskem a ostatními členskými státy, včetně určení přístavů ve Francii a v Irsku samotném, jakož i těch, které jsou určeny v Belgii a Nizozemsku. Proto by s ohledem na zlepšení přímých spojení mezi Irskem a zbytkem Unie měl být v rámci revize Nástroje pro propojení Evropy za účelem přijetí VFR na období 2021–27 naléhavě zvážen vztah Irské republiky ke koridorům sítě TEN-T, jakož i možné vztahy s přístavy.

  V souladu se zprávou Výboru pro regionální rozvoj o úloze politiky soudržnosti v Severním Irsku se zdůrazňuje význam pokračující hospodářské činnosti a pohybu osob mezi Irskou republikou a Severním Irskem, jakož i úloha posíleného dopravního spojení, včetně koridoru TEN-T při dodržování Velkopáteční/belfastské dohody z roku 1998.

  POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

  Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

  Pozměňovací návrh    1

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (2)  „Nástroj pro propojení Evropy“ byl jako nástroj financování ze strany Unie zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/20138. Cílem Nástroje pro propojení Evropy je umožnit přípravu a realizaci projektů společného zájmu v rámci politiky transevropských sítí v odvětvích dopravy, telekomunikací a energetiky.

  (2)  „Nástroj pro propojení Evropy“ byl jako nástroj financování ze strany Unie zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/20138. Cílem Nástroje pro propojení Evropy je umožnit přípravu a realizaci projektů přeshraničního a společného zájmu v rámci politiky transevropských sítí v odvětvích dopravy, telekomunikací a energetiky.

  Pozměňovací návrh    2

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 5 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (5a)  s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie je třeba aktualizovat části hlavní sítě „atlantického“ koridoru související s irským ostrovem;

  Pozměňovací návrh    3

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 6

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (6)  Aby se zabránilo tomu, že severomořsko-středomořský koridor hlavní sítě bude rozdělen na dvě samostatné a nepropojené části, a zajistila propojenost Irska s kontinentální Evropou, měl by severomořsko-středomořský koridor hlavní sítě zahrnovat námořní spojnice mezi irskými hlavními přístavy a hlavními přístavy Belgie a Nizozemska.

  (6)  Aby se zabránilo tomu, že severomořsko-středomořský koridor hlavní sítě bude rozdělen na dvě samostatné a nepropojené části, a zajistila propojenost Irska s kontinentální Evropou, je nezbytné vytvořit přímá spojení s územími, která leží nejblíže Irsku na stávajícím koridoru. Severomořsko-středomořský koridor hlavní sítě by měl zahrnovat námořní spojnice mezi irskými hlavními přístavy a hlavními přístavy Belgie, NizozemskaFrancie.

  Pozměňovací návrh    4

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 6 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (6a)  V rámci EU-27, kdy se Francie stane členským státem Unie, který bude Irsku zeměpisně nejblíže, by mělo dojít k přenastavení atlantského koridoru s cílem připojit k němu Irsko.

  Pozměňovací návrh    5

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 7

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (7)  Zajištění spojení mezi Irskem a dalšími členskými státy v severomořsko-středomořském koridoru hlavní sítě má zásadní význam pro probíhající a budoucí investice do infrastruktury a pro zajištění právní srozumitelnosti a jistoty pro plánování infrastruktury.

  (7)  Zajištění spojení mezi Irskem, Severním Irskem (v souladu s Velkopáteční/belfastskou dohodou z roku 1998) a dalšími členskými státy v severomořsko-středomořském koridoru hlavní sítě má zásadní význam pro probíhající a budoucí investice do infrastruktury a pro zajištění právní srozumitelnosti a jistoty pro plánování infrastruktury a pro zabezpečení toho, aby dopravní politika i nadále ulehčovala plnění stanovení uvedené dohody v souladu s politikami Evropské unie. Tím není dotčeno budoucí posouzení vhodného umístění Irské republiky v rámci koridoru hlavní sítě nebo posouzení tohoto umístění a budoucího vztahu s přístavy, které v současné době nejsou součástí hlavní sítě, aby se zlepšilo propojení mezi Irskou republikou a zbytkem Unie jako součást následných nástrojů v rámci Nástroje pro propojení Evropy.

  Pozměňovací návrh    6

  Návrh nařízení

  Příloha I – bod 1

  Nařízení (EU) č. 1316/2013

  Příloha I – bod 2 – oddíl „Severomořsko-středomořský“ – řádek 1 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  „Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam“.

  „Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam“

  Pozměňovací návrh    7

  Návrh nařízení

  Příloha I – bod 1 a (nový)

  Nařízení (EU) č. 1316/2013

  Příloha I – bod 2 – část „Atlantický“

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  V části I přílohy I oddílu 2 („koridory hlavní sítě“) v části „Atlantický“ koridor se za úsek „Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bergara – Bilbao/Bordeaux – Paříž – Le Havre/Méty – Mannheim/Štrasburk“ vkládají tyto úseky:

   

  „Shannon Foynes - Dublin – Rosselare – Waterford - Cork – Brest – Roscoff – Cherbourg – Caen - Le Havre – Rouen - Paříž“

   

  „Dublin – Cork – Saint Nazaire – Nantes – Tours“

  POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  Název

  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

  Referenční údaje

  COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)

  Věcně příslušný výbor

  Datum oznámení na zasedání

  TRAN

  10.9.2018

   

   

   

  Výbor, který vypracoval stanovisko

  Datum oznámení na zasedání

  REGI

  10.9.2018

  Zpravodaj(ka)

  Datum jmenování

  John Howarth

  9.10.2018

  Projednání ve výboru

  22.11.2018

   

   

   

  Datum přijetí

  13.12.2018

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  26

  0

  1

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Ivana Maletić, Damiano Zoffoli

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  26

  +

  ALDE

  Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

  ECR

  Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

  EFDD

  Rosa D'Amato

  GUE/NGL

  Emmanuel Maurel

  PPE

  Pascal Arimont, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

  S&D

  Victor Boştinaru, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Damiano Zoffoli

  VERTS/ALE

  Terry Reintke, Monika Vana

  0

  -

   

   

  1

  0

  GUE/NGL

  Younous Omarjee

  Význam zkratek:

  +  :  pro

  -  :  proti

  0  :  zdrželi se

  POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Název

  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

  Referenční údaje

  COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)

  Datum předložení EP

  1.8.2018

   

   

   

  Věcně příslušný výbor

  Datum oznámení na zasedání

  TRAN

  10.9.2018

   

   

   

  Výbory požádané o stanovisko

  Datum oznámení na zasedání

  BUDG

  10.9.2018

  ITRE

  10.9.2018

  REGI

  10.9.2018

   

  Nezaujetí stanoviska

  Datum rozhodnutí

  BUDG

  29.8.2018

  ITRE

  24.9.2018

   

   

  Zpravodajové

  Datum jmenování

  Karima Delli

  23.10.2018

   

   

   

  Projednání ve výboru

  3.12.2018

  10.1.2019

   

   

  Datum přijetí

  10.1.2019

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  45

  0

  2

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  Pascal Durand, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

  Datum předložení

  11.1.2019

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  45

  +

  ALDE

  Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

  ECR

  Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

  EFDD

  Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

  ENF

  Georg Mayer, Mylène Troszczynski

  GUE/NGL

  Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

  PPE

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

  S&D

  Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marc Tarabella, Marita Ulvskog,

  VERTS/ALE

  Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

  0

  -

   

   

  2

  0

  ECR

  Jacqueline Foster, Peter Lundgren

  Význam zkratek:

  +  :  pro

  -  :  proti

  0  :  zdrželi se

  Poslední aktualizace: 28. ledna 2019
  Právní upozornění - Ochrana soukromí