Postup : 2018/0299(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0009/2019

Předložené texty :

A8-0009/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/03/2019 - 19.3

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0191

ZPRÁVA     ***I
PDF 262kWORD 86k
11.1.2019
PE 630.498v02-00 A8-0009/2019

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

(COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodajka: Karima Delli

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

(COM(2018)0568 – C8-385/2018 2018/0299(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0568),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 172 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0385/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené španělským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. října 2018(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanovisko Výboru pro regionální rozvoj (A8-0009/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  „Nástroj pro propojení Evropy“ byl jako nástroj financování ze strany Unie zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/20138. Cílem Nástroje pro propojení Evropy je umožnit přípravu a realizaci projektů společného zájmu v rámci politiky transevropských sítí v odvětvích dopravy, telekomunikací a energetiky.

(2)  „Nástroj pro propojení Evropy“ byl jako nástroj financování ze strany Unie zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/20138. Cílem Nástroje pro propojení Evropy je umožnit přípravu a realizaci projektů společného zájmu v rámci politiky transevropských sítí v odvětvích dopravy, telekomunikací a energetiky za účelem lepšího fungování vnitřního trhu Unie.

_________________

_________________

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění zařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129).

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění zařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129).

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  „Nástroj pro propojení Evropy“ byl jako nástroj financování ze strany Unie zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/20138. Cílem Nástroje pro propojení Evropy je umožnit přípravu a realizaci projektů společného zájmu v rámci politiky transevropských sítí v odvětvích dopravy, telekomunikací a energetiky.

(2)  „Nástroj pro propojení Evropy“ byl jako nástroj financování ze strany Unie zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/20138. Cílem Nástroje pro propojení Evropy je umožnit přípravu a realizaci přeshraničních projektů a projektů společného zájmu v rámci politiky transevropských sítí v odvětvích dopravy, telekomunikací a energetiky.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Aby byly zohledněny výjimečné okolnosti v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie, je nezbytné stanovit propojenost Irska s kontinentální Evropou, a to úpravou trasy a složení koridorů sítě TEN-T tak, aby do ní byly začleněny i námořní spojnice mezi irskými a kontinentálními přístavy hlavní sítě a globální sítě.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Aby byly zohledněny výjimečné okolnosti, které představuje vystoupení Spojeného království z Evropské unie, stanoví toto nařízení možnost zahrnout do koridoru hlavní sítě i přístavy globální sítě.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Vzhledem k tomu, že Irsko je ostrovní stát, jsou námořní spojnice prostředkem pro zajištění jeho přímého propojení s kontinentální Evropou.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b)  S ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie je třeba aktualizovat části hlavní sítě atlantského koridoru související s irským ostrovem;

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Aby se zabránilo tomu, že severomořsko-středomořský koridor hlavní sítě bude rozdělen na dvě samostatné a nepropojené části, a zajistila propojenost Irska s kontinentální Evropou, měl by severomořsko-středomořský koridor hlavní sítě zahrnovat námořní spojnice mezi irskými hlavními přístavy a hlavními přístavy Belgie a Nizozemska.

(6)  Aby se zabránilo tomu, že severomořsko-středomořský koridor hlavní sítě bude rozdělen na dvě samostatné a nepropojené části, a zajistila propojenost Irska s kontinentální Evropou, je nezbytné vytvořit přímá spojení s územími a přístavy, které leží zeměpisně nejblíže Irsku na stávajícím koridoru. Severomořsko-středomořský koridor by měl zahrnovat námořní spojnice mezi irskými přístavy a přístavy Belgie, Francie a Nizozemska, které patří k hlavní nebo globální síti. Spojení mezi severomořsko-středomořským koridorem a atlantským koridorem přes Le Havre by navíc mělo zajistit lepší propojenost a integraci vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Zúčastněné strany se během otevřených konzultací s veřejností v návaznosti na zveřejnění návrhu Komise téměř jednomyslně vyjádřily, že požadují lepší zohlednění budoucích námořních spojení mezi Irskem a kontinentem.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b)  V rámci EU-27, kdy se Francie, Belgie a Nizozemsko stanou zeměmi Unie zeměpisně nejblíže Irsku, by mělo dojít k přenastavení atlantského koridoru s cílem připojit k němu Irsko a zohlednit stávající i budoucí toky.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6c) S ohledem na vystoupení Spojeného království a v zájmu zajištění maximální kontinuity společného trhu a plynulosti toku zboží a posílení odvětví dopravy a území, která budou vystoupením Spojeného království nejvíce zasažena, by Komise a členské státy měly provést předčasnou revizi nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/20131a, která byla původně plánována nejpozději na rok 2023, aby se upravily mapy sítí v souvislosti se změnou toku zboží v důsledku vystoupení Spojeného království z Unie.

 

__________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1).

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Zajištění spojení mezi Irskem a dalšími členskými státy v severomořsko-středomořském koridoru hlavní sítě má zásadní význam pro probíhající a budoucí investice do infrastruktury a pro zajištění právní srozumitelnosti a jistoty pro plánování infrastruktury.

(7)  Zajištění spojení mezi Irskem a dalšími členskými státy v severomořsko-středomořském koridoru hlavní sítě a v atlantském koridoru má zásadní význam pro probíhající a budoucí investice do infrastruktury a pro zajištění právní srozumitelnosti a jistoty pro plánování infrastruktury. Mimo to by bylo vhodné, aby v pracovních programech v oblasti dopravy v rámci nástroje pro propojení Evropy byly stanoveny výzvy k podávání návrhů na financování rozvoje dopravní infrastruktury, ať už nové či stávající, aby byly zajištěny námořní spojnice mezi irskými a kontinentálními přístavy hlavní sítě a globální sítě a také jejich přizpůsobení v případě obnovení vnější hranice se Spojeným královstvím.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Zajištění spojení mezi Irskem a dalšími členskými státy v severomořsko-středomořském koridoru hlavní sítě má zásadní význam pro probíhající a budoucí investice do infrastruktury a pro zajištění právní srozumitelnosti a jistoty pro plánování infrastruktury.

(7)  Zajištění spojení mezi Irskem, Severním Irskem (v souladu s Velkopáteční/Belfastskou dohodou z roku 1998) a dalšími členskými státy v severomořsko-středomořském koridoru hlavní sítě má zásadní význam pro probíhající a budoucí investice do infrastruktury, pro zajištění právní srozumitelnosti a jistoty pro plánování infrastruktury a pro zabezpečení toho, aby dopravní politika i nadále ulehčovala plnění ustanovení uvedené dohody v souladu s politikami Evropské unie. Tím není dotčeno budoucí posouzení vhodného umístění Irské republiky v rámci koridoru hlavní sítě nebo posouzení tohoto umístění a budoucího vztahu s přístavy, které v současné době nejsou součástí hlavní sítě, aby se zlepšilo propojení mezi Irskou republikou a zbytkem Unie jako součást následných nástrojů v rámci Nástroje pro propojení Evropy.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b)  S ohledem na nutné přizpůsobení odvětví dopravy a území nejvíce zasažených vystoupením Spojeného království by Komise mohla zřídit fond pro přizpůsobení, který by kompenzoval negativní důsledky vystoupení bez dohody v odvětví dopravy a na těchto územích a podpořil by finanční úsilí, které odvětví dopravy a tato území budou muset vynaložit, aby se přizpůsobily novému propojení EU-27 a aby se zboží a osobám usnadnilo překračování hranic mezi Unií a Spojeným královstvím.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7c)  V souvislosti s vystoupením Spojeného království je zásadní rozvíjet vhodné infrastruktury, ať už nové či stávající, aby byly zachovány obchodní toky, které propojují Irsko a kontinentální Evropu a které byly dříve zajišťovány britským „pozemním mostem“.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7d)  Pro podporu vytvoření nových dopravních infrastruktur, jakož i modernizace stávajících infrastruktur, je tedy nezbytné do hlavní sítě zapojit nové uzly a spojení, zejména pokud jde o námořní spojnice.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7e)  Navíc vzhledem k tomu, že hlavní síť je páteří, která zahrnuje části sítě představující největší strategickou důležitost pro Unii, je stejně tak nezbytné do globální sítě zahrnout i nové uzly a spojení, zejména ty přístavní, aby byla zajištěna propojenost všech regionů Unie.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7f)  V souvislosti s vystoupením Spojeného království bude muset několik přístavních uzlů, které jsou v současné době součástí globální sítě, zejména francouzské přístavy, jako jsou Brest - Roscoff - Cherbourg - Boulogne, reagovat na větší intenzitu obchodních toků, a měla by jim proto být poskytnuta větší pomoc a podpora.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. - 1 (nový)

Nařízení (EU) č. 1316/2013

Čl. 7 – odst. 2 – písm. 1 a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V čl. 7 odst. 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

„l a) opatření nezbytná pro přizpůsobení dopravní infrastruktury po vystoupení Spojeného království z Unie, včetně úpravy zařízení pro kontrolu zboží a cestujících.“

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=EN

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie je nezbytné přizpůsobit odvětví dopravy, a zejména infrastrukturu, měly by na tuto potřebu reagovat tzv. „re-flow calls“ v rámci Nástroje pro propojení Evropy v roce 2019 a 2020 a pracovní programy 2019 a 2020 Nástroje pro propojení Evropy by měly být v tomto smyslu upraveny.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. -1 a (nový)

Nařízení (EU) č. 1316/2013

Čl. 17 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

V článku 17 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2. Komise přezkoumává víceleté pracovní programy alespoň v polovině období. Je-li to nutné, reviduje víceletý pracovní program prováděcím aktem. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 2.

„2. Komise přezkoumává víceleté pracovní programy alespoň v polovině období. V odvětví dopravy přezkoumá víceletý pracovní program s cílem přizpůsobit jej vystoupení Spojeného království z Unie. Je-li to nutné, reviduje víceletý pracovní program prováděcím aktem. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 2.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=EN

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie je nezbytné přizpůsobit odvětví dopravy, a zejména infrastrukturu, měly by na tuto potřebu reagovat tzv. „re-flow calls“ v rámci Nástroje pro propojení Evropy v roce 2019 a 2020 a pracovní programy 2019 a 2020 Nástroje pro propojení Evropy by měly být v tomto smyslu upraveny.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. -1 b (nový)

Nařízení (EU) č. 1316/2013

Čl. 17 – odst. 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V článku 17 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„5a. V odvětví dopravy se v posledním ročním pracovním programu upřednostňují opatření uvedená v čl. 7 odst. 2. písm. m).“

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=EN

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie je nezbytné přizpůsobit odvětví dopravy, a zejména infrastrukturu, měly by na tuto potřebu reagovat tzv. „re-flow calls“ v rámci Nástroje pro propojení Evropy v roce 2019 a 2020 a pracovní programy 2019 a 2020 Nástroje pro propojení Evropy by měly být v tomto smyslu upraveny.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příloha I nařízení (EU) č. 1316/2013 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Příloha I nařízení (EU) č. 1316/2013 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Článek 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 1b

 

Nouzový fond pro přizpůsobení se vystoupení Spojeného království z Unie

 

Komise zřídí finanční pomoc v podobě nouzového fondu pro přizpůsobení se vystoupení Spojeného království z Unie jako doplněk Nástroje pro propojení Evropy. Cílem tohoto fondu je kompenzovat negativní důsledky vystoupení Spojeného království tím, že subjektům v odvětví dopravy a místním společenstvím pomůže předvídat vytvoření nových tras námořní přepravy a usnadnit zboží a osobám překračování hranic mezi Unií a Spojeným královstvím.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Příloha – odst. 1 a (nový)

Nařízení (EU) č. 1316/2013

Příloha I – část I – bod 2 – část „Atlantský“ – řádek 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

S výhradou změny v souladu s nařízením (EU) č. 1315/2013 a jeho přílohou I „MAPY GLOBÁLNÍ A HLAVNÍ SÍTĚ“

 

V části I přílohy oddílu 2 („Koridory hlavní sítě“) v části „Atlantský“ koridor se za úsek „Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bergara – Bilbao/Bordeaux – Paris – Le Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg“ vkládají tyto úseky:

 

Shannon Foynes - Dublin – Rosselare– Waterford - Cork – Brest – Roscoff – Saint Malo - Cherbourg - Boulogne – Caen - Le Havre– Rouen – Paris

 

 

Dublin/Cork — Brest – Roscoff — Saint Nazaire – Nantes – Tours

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Příloha – odst. 1

Nařízení (EU) č. 1316/2013

Příloha I – část I – bod 2 – část „Severomořsko-středomořský“ – řádek 1 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam.

Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque – Zeebrugge/Terneuzen - Gent - Antwerpen/Rotterdam

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1.  Vystoupení členského státu z Unie, v tomto případě Spojeného království, představuje zcela novou situaci, na niž se Evropská unie v zájmu svých občanů, společného trhu a zachování dobrých hospodářských a obchodních vztahů s touto zemí musí připravit, ať bude dohody o vystoupení dosaženo, či nikoliv.

2.  V případě, že mezi státy EU-27 a Spojeným královstvím nebude dosaženo dohody, Výbor pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu konstatoval, že:

* varianta bez dohody by byla komplikací jak pro Spojené království, tak pro Evropskou unii a její dopady by byly pro odvětví dopravy velmi závažné a ohrožovaly by provozovatele infrastruktury, dopravce, hospodářská odvětví, která na něm závisí a pracovní místa, jež v něm v současné době vznikají;

** obě země, které mají se Spojeným královstvím pozemní hranici, tedy Irsko a Francie (prostřednictvím tunelu pod Lamanšským průlivem), pro něž by to znamenalo opětovné zavedení společné vnější hranice, by měly nalézt konkrétní řešení pro zachování vysoké úrovně konektivity pro své občany a plynulosti vzájemného obchodu mezi těmito zeměmi;

*** některá území, a to ta která se nacházejí v blízkosti Spojeného království nebo která svou aktivitu soustředí na dopravu přes Lamanšský průliv, by důsledky varianty bez dohody pocítila nejvíce.

3.  V tomto ohledu se očekává, že Evropská komise přijme několik opatření již předem, a to prostřednictvím přizpůsobení nařízení o Nástroji pro propojení Evropy důsledkům varianty bez dohody. Tato opatření by se měla přednostně týkat:

* opětovného připojení Irska ke koridoru Severní moře – Středozemní moře novými trasami námořní nákladní dopravy, které budou zahrnovat všechny přístavy hlavní sítě koridoru;

** začlenění Irska do atlantského koridoru a případně začlenění nových francouzských přístavů do hlavní sítě s přihlédnutím ke stávajícím tokům;

*** mobilizace zbývajících prostředků Nástroje pro propojení Evropy na období 2019–2020 v zájmu přizpůsobení přístavů hlavní sítě novým tokům mezi Irskem a EU-27 a také novým omezením přepravy přes Lamanšský průliv.

4.  Tato opatření sice představují nejnutnější základ podpory Evropské unie odvětvím dopravy a cestovního ruchu, avšak nesmí být opomíjeny hlubší a dlouhodobější důsledky vystoupení Spojeného království, které se dotknou všech území, jež si po 45 let, co bylo Spojeného království součástí vnitřního trhu, budovala úzké a klíčové vazby pro svou socioekonomickou životaschopnost. Je proto zapotřebí rovněž zaměřit nová opatření v oblasti financování na pomoc subjektům v odvětví dopravy a územím, která se musejí přizpůsobit negativním důsledkům brexitu.


STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj (20.12.2018)

pro Výbor pro dopravu a cestovní ruch

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

(COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

Zpravodaj: John Howarth

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Tento návrh Komise řeší konkrétní soubor okolností v souvislosti se zamýšleným vystoupením Spojeného království z Evropské unie.

Pokud Spojené království z EU vystoupí s dohodou o vystoupení, která zachovává acquis EU během přechodného období do 31. prosince 2020, povede severomořský/středomořský koridor i nadále přes Spojené království jako v současnosti. Cílem je, aby nové právní předpisy v rámci Nástroje pro propojení Evropy vstoupily v platnost s vhodnými úpravami pro síť TEN-T dne 1. ledna 2021.

Pokud však Spojené království vystoupí z Unie v plánovaném termínu ke dni 29. března 2019 bez dohody, na sítích TEN-T NSM mezi přístavy v Lamanšském průlivu/v Severním moři a v přístavech Irské republiky může potenciálně dojít k přerušení. Podobně by za takových okolností i koridor TEN-T skončil na hranici Spojeného království s Irskem a přístav v Belfastu by nebyl jeho součástí.

Návrh Komise nabízí vhodné řešení případné legislativní anomálie, která by mohla potenciálně vzniknout, a podporuje určení přístavů Zeebrugge, Antverpy a Rotterdam jako propojení v koridoru sítě TEN-T NSM s přístavy v Irské republice, přičemž vychází ze stávajícího objemu dopravy mezi těmito místy. Přístavy v Dunkirk a Calais, které se nacházejí v Lamanšském průlivu, zůstanou i nadále určenými přístavy tohoto koridoru, v tomto případě přístavy výstupu a vstupu do Evropské unie.

Toto technické označení nemá žádný podstatný vliv na postavení těchto přístavů a neovlivní ani objem přepravy. Poukazuje však na potencionální narušení fungování přístavů – uvedené ve vícerých studiích, k němuž by mohlo dojít po zavedení celních kontrol v případě, že by Spojené království opustilo Unii bez dohody, nebo kdyby Spojené království následně přestalo uplatňovat dohodu o otevřených hranicích.

Přístav Le Havre není v současné době součástí koridoru TEN-T, který zajišťuje spojení s Irskou republikou, a ostatní přístavy severozápadní Francie v současnosti nesplňují kritéria TEN-T. Přehodnocení vztahu Irska k severomořskému/středomořskému koridoru pro koridor TEN-T je pouze jedním z aspektů nové situace v oblasti dopravy, s níž se Irsko bude potýkat. V této souvislosti se považuje za důležité zvážit vztah k Atlantskému koridoru, čímž by se zajistilo přímější spojení mezi Irskem a ostatními členskými státy, včetně určení přístavů ve Francii a v Irsku samotném, jakož i těch, které jsou určeny v Belgii a Nizozemsku. Proto by s ohledem na zlepšení přímých spojení mezi Irskem a zbytkem Unie měl být v rámci revize Nástroje pro propojení Evropy za účelem přijetí VFR na období 2021–27 naléhavě zvážen vztah Irské republiky ke koridorům sítě TEN-T, jakož i možné vztahy s přístavy.

V souladu se zprávou Výboru pro regionální rozvoj o úloze politiky soudržnosti v Severním Irsku se zdůrazňuje význam pokračující hospodářské činnosti a pohybu osob mezi Irskou republikou a Severním Irskem, jakož i úloha posíleného dopravního spojení, včetně koridoru TEN-T při dodržování Velkopáteční/belfastské dohody z roku 1998.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  „Nástroj pro propojení Evropy“ byl jako nástroj financování ze strany Unie zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/20138. Cílem Nástroje pro propojení Evropy je umožnit přípravu a realizaci projektů společného zájmu v rámci politiky transevropských sítí v odvětvích dopravy, telekomunikací a energetiky.

(2)  „Nástroj pro propojení Evropy“ byl jako nástroj financování ze strany Unie zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/20138. Cílem Nástroje pro propojení Evropy je umožnit přípravu a realizaci projektů přeshraničního a společného zájmu v rámci politiky transevropských sítí v odvětvích dopravy, telekomunikací a energetiky.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie je třeba aktualizovat části hlavní sítě „atlantického“ koridoru související s irským ostrovem;

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Aby se zabránilo tomu, že severomořsko-středomořský koridor hlavní sítě bude rozdělen na dvě samostatné a nepropojené části, a zajistila propojenost Irska s kontinentální Evropou, měl by severomořsko-středomořský koridor hlavní sítě zahrnovat námořní spojnice mezi irskými hlavními přístavy a hlavními přístavy Belgie a Nizozemska.

(6)  Aby se zabránilo tomu, že severomořsko-středomořský koridor hlavní sítě bude rozdělen na dvě samostatné a nepropojené části, a zajistila propojenost Irska s kontinentální Evropou, je nezbytné vytvořit přímá spojení s územími, která leží nejblíže Irsku na stávajícím koridoru. Severomořsko-středomořský koridor hlavní sítě by měl zahrnovat námořní spojnice mezi irskými hlavními přístavy a hlavními přístavy Belgie, NizozemskaFrancie.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  V rámci EU-27, kdy se Francie stane členským státem Unie, který bude Irsku zeměpisně nejblíže, by mělo dojít k přenastavení atlantského koridoru s cílem připojit k němu Irsko.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Zajištění spojení mezi Irskem a dalšími členskými státy v severomořsko-středomořském koridoru hlavní sítě má zásadní význam pro probíhající a budoucí investice do infrastruktury a pro zajištění právní srozumitelnosti a jistoty pro plánování infrastruktury.

(7)  Zajištění spojení mezi Irskem, Severním Irskem (v souladu s Velkopáteční/belfastskou dohodou z roku 1998) a dalšími členskými státy v severomořsko-středomořském koridoru hlavní sítě má zásadní význam pro probíhající a budoucí investice do infrastruktury a pro zajištění právní srozumitelnosti a jistoty pro plánování infrastruktury a pro zabezpečení toho, aby dopravní politika i nadále ulehčovala plnění stanovení uvedené dohody v souladu s politikami Evropské unie. Tím není dotčeno budoucí posouzení vhodného umístění Irské republiky v rámci koridoru hlavní sítě nebo posouzení tohoto umístění a budoucího vztahu s přístavy, které v současné době nejsou součástí hlavní sítě, aby se zlepšilo propojení mezi Irskou republikou a zbytkem Unie jako součást následných nástrojů v rámci Nástroje pro propojení Evropy.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1

Nařízení (EU) č. 1316/2013

Příloha I – bod 2 – oddíl „Severomořsko-středomořský“ – řádek 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam“.

„Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam“

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 a (nový)

Nařízení (EU) č. 1316/2013

Příloha I – bod 2 – část „Atlantický“

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V části I přílohy I oddílu 2 („koridory hlavní sítě“) v části „Atlantický“ koridor se za úsek „Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bergara – Bilbao/Bordeaux – Paříž – Le Havre/Méty – Mannheim/Štrasburk“ vkládají tyto úseky:

 

„Shannon Foynes - Dublin – Rosselare – Waterford - Cork – Brest – Roscoff – Cherbourg – Caen - Le Havre – Rouen - Paříž“

 

„Dublin – Cork – Saint Nazaire – Nantes – Tours“

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

Referenční údaje

COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

TRAN

10.9.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

Datum oznámení na zasedání

REGI

10.9.2018

Zpravodaj(ka)

Datum jmenování

John Howarth

9.10.2018

Projednání ve výboru

22.11.2018

 

 

 

Datum přijetí

13.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

26

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ivana Maletić, Damiano Zoffoli

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

26

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Emmanuel Maurel

PPE

Pascal Arimont, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Victor Boştinaru, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Terry Reintke, Monika Vana

0

-

 

 

1

0

GUE/NGL

Younous Omarjee

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

Referenční údaje

COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)

Datum předložení EP

1.8.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

TRAN

10.9.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

BUDG

10.9.2018

ITRE

10.9.2018

REGI

10.9.2018

 

Nezaujetí stanoviska

Datum rozhodnutí

BUDG

29.8.2018

ITRE

24.9.2018

 

 

Zpravodajové

Datum jmenování

Karima Delli

23.10.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

3.12.2018

10.1.2019

 

 

Datum přijetí

10.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

45

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Pascal Durand, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Datum předložení

11.1.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marc Tarabella, Marita Ulvskog,

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

0

-

 

 

2

0

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 28. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí