BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

  11.1.2019 - (COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)) - ***I

  Transport- og Turismeudvalget
  Ordfører: Karima Delli


  Procedure : 2018/0299(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0009/2019
  Indgivne tekster :
  A8-0009/2019
  Forhandlinger :
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 for så vidt angår Det Forenede

  Kongeriges udtræden af Unionen

  (COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

  (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0568),

  –  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 172 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på hvis grundlag Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0385/2018),

  –  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det spanske parlament,

  –  der henviser til udtalelse af 17. oktober 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

  –  efter høring af Regionsudvalget,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

  –  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelse fra Regionaludviklingsudvalget (A8-0009/2019),

  1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

  2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

  3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  Ændringsforslag    1

  Forslag til forordning

  Betragtning 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (2)  Det EU-finansierede instrument, Connecting Europe-faciliteten, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/20138. Connecting Europe-faciliteten skal gøre det muligt at forberede og gennemføre projekter af fælles interesse inden for rammerne af politikken for transeuropæiske net i transport-, telekommunikations- og energisektorerne.

  (2)  Det EU-finansierede instrument, Connecting Europe-faciliteten, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/20138. Connecting Europe-faciliteten skal gøre det muligt at forberede og gennemføre projekter af fælles interesse inden for rammerne af politikken for transeuropæiske net i transport-, telekommunikations- og energisektorerne med henblik på at forbedre Unionens indre markeds funktion.

  _________________

  _________________

  8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129).

  8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129).

  Ændringsforslag    2

  Forslag til forordning

  Betragtning 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (2)  Det EU-finansierede instrument, Connecting Europe-faciliteten, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/20138. Connecting Europe-faciliteten skal gøre det muligt at forberede og gennemføre projekter af fælles interesse inden for rammerne af politikken for transeuropæiske net i transport-, telekommunikations- og energisektorerne.

  (2)  Det EU-finansierede instrument, Connecting Europe-faciliteten, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/20138. Connecting Europe-faciliteten skal gøre det muligt at forberede og gennemføre grænseoverskridende projekter af fælles interesse inden for rammerne af politikken for transeuropæiske net i transport-, telekommunikations- og energisektorerne.

  Ændringsforslag    3

  Forslag til forordning

  Betragtning 2 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (2a)  For at tage hensyn til de ekstraordinære omstændigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union bør der skabes en forbindelse mellem Irland og det europæiske fastland ved at ændre TEN-T-korridorernes rute og sammensætning med henblik på at inddrage de maritime forbindelser mellem de irske havne og de kontinentale havne i hovednettet og det samlede net.

  Ændringsforslag    4

  Forslag til forordning

  Betragtning 3 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (3a)  For at tage hensyn til de ekstraordinære omstændigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union fastsætter denne forordning muligheden for at integrere havne fra det samlede net i en hovednetkorridor.

  Ændringsforslag    5

  Forslag til forordning

  Betragtning 5 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (5a)  Da Irland er en ø, udgør de maritime forbindelser et middel til at sikre landets direkte forbindelser med det europæiske fastland.

  Ændringsforslag    6

  Forslag til forordning

  Betragtning 5 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (5b)  I betragtning af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen bør de dele af hovednetkorridoren Atlanterhavet, der vedrører øen Irland, ajourføres.

  Ændringsforslag    7

  Forslag til forordning

  Betragtning 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  6)  Hovednetkorridoren Nordsøen – Middelhavet bør omfatte søtransportforbindelser mellem de vigtigste irske havne og havne i Belgien og Nederlandene for at undgå, at hovednetkorridoren Nordsøen – Middelhavet skilles i to forskellige og usammenhængende dele og sikre, at Irland kobles sammen med det europæiske fastland.

  6)  For at undgå, at hovednetkorridoren Nordsøen – Middelhavet skilles i to forskellige og usammenhængende dele, og sikre, at Irland kobles sammen med det europæiske fastland, er det af afgørende betydning at skabe direkte forbindelser med de geografisk nærmeste irske områder og havne på den eksisterende korridor. Korridoren Nordsøen – Middelhavet bør omfatte søtransportforbindelser mellem de vigtigste irske havne og havne i Belgien, Frankrig og Nederlandene, der tilhører hovednettet eller det samlede net. Desuden bør en forbindelse mellem korridoren Nordsøen – Middelhavet og Atlanterhavskorridoren via Le Havre sikre bedre konnektivitet og integration på det indre marked.

  Ændringsforslag    8

  Forslag til forordning

  Betragtning 6 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (6a)  Den åbne offentlige høring efter offentliggørelsen af Kommissionens forslag har åbnet mulighed for at få input fra de berørte parter, som næsten enstemmigt opfordrede til, at der blev taget bedre hensyn til de fremtidige maritime forbindelser mellem Irland og fastlandet.

  Ændringsforslag    9

  Forslag til forordning

  Betragtning 6 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (6b)  Inden for rammerne af en Union med 27 medlemsstater, hvor Frankrig, Belgien og Nederlandene bliver de EU-lande, der ligger geografisk tættest på Irland, bør Atlanterhavskorridoren justeres på ny for at forbinde Irland med denne korridor og tage højde for eksisterende og fremtidige strømme.

  Ændringsforslag    10

  Forslag til forordning

  Betragtning 6 c (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (6c) I lyset af Det Forenede Kongeriges udtræden og for i videst muligt omfang at sikre kontinuiteten i det indre marked og en jævn strøm af varer og for at konsolidere transportsektorerne og de områder, der med størst sandsynlighed vil blive berørt af Det Forenede Kongeriges udtræden, bør Kommissionen og medlemsstaterne foretage en tidlig revision af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/20131a, som oprindeligt skulle foretages senest i 2023, med henblik på at tilpasse netværkskortene til den ændring af varestrømmene, som vil være en følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen.

   

  __________________

   

  1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. december 2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 1).

  Ændringsforslag    11

  Forslag til forordning

  Betragtning 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (7)  Det er afgørende at sikre forbindelsen mellem Irland og de andre medlemsstater i hovednetkorridoren Nordsøen – Middelhavet for de igangværende og kommende infrastrukturinvesteringer og for at skabe juridisk klarhed og sikkerhed for infrastrukturplanlægningen.

  (7)  Det er afgørende at sikre forbindelsen mellem Irland og de andre medlemsstater i hovednetkorridoren Nordsøen – Middelhavet og Atlanterhavskorridoren for de igangværende og kommende infrastrukturinvesteringer og for at skabe juridisk klarhed og sikkerhed for infrastrukturplanlægningen. I arbejdsprogrammerne i transportdelen af Connecting Europe-faciliteten bør der desuden indgå indkaldelser af forslag, der skal finansiere udviklingen af ny eller eksisterende transportinfrastruktur, for at sikre de maritime forbindelser mellem de irske og kontinentale havne i hovednettet og det samlede net og en tilpasning heraf i tilfælde af, at der genetableres en ydre grænse til Det Forenede Kongerige.

  Ændringsforslag    12

  Forslag til forordning

  Betragtning 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (7)  Det er afgørende at sikre forbindelsen mellem Irland og de andre medlemsstater i hovednetkorridoren Nordsøen – Middelhavet for de igangværende og kommende infrastrukturinvesteringer og for at skabe juridisk klarhed og sikkerhed for infrastrukturplanlægningen.

  (7)  Det er afgørende at sikre forbindelsen mellem Irland, Nordirland (i overensstemmelse med Langfredags-/Belfastaftalen fra 1998) og de andre medlemsstater i hovednetkorridoren Nordsøen – Middelhavet for de igangværende og kommende infrastrukturinvesteringer og for at skabe juridisk klarhed og sikkerhed for infrastrukturplanlægningen og for at sikre, at transportpolitikken fortsat letter bestemmelserne i ovennævnte aftale i overensstemmelse med Den Europæiske Unions politikker. Dette berører ikke fremtidige overvejelser vedrørende Irlands relevante placering inden for hovednetkorridoren eller overvejelser vedrørende denne placering og de fremtidige forbindelser med havne, der i øjeblikket befinder sig uden for hovednetkorridoren, med det formål at forbedre forbindelserne mellem Irland og resten af Unionen som en del af de efterfølgende instrumenter under Connecting Europe-faciliteten.

  Ændringsforslag    13

  Forslag til forordning

  Betragtning 7 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (7b)  I betragtning af behovet for at tilpasse transportsektoren og de områder, der er mest berørt af Det Forenede Kongeriges udtræden, kan Kommissionen oprette en tilpasningsfond for at mindske den negative indvirkning, som en udtræden uden en aftale kan have på transportsektoren og de pågældende områder, ved at støtte den økonomiske indsats, som transportsektoren og områderne skal yde for at tilpasse sig til de nye forbindelser i en Union med 27 medlemsstater, og for at lette grænsepassagen for varer og personer mellem Unionen og Det Forenede Kongerige.

  Ændringsforslag    14

  Forslag til forordning

  Betragtning 7 c (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (7c)  I lyset af Det Forenede Kongeriges udtræden er det af afgørende betydning at udvikle passende infrastrukturer – hvad enten de er nye eller eksisterende – for at opretholde de handelsstrømme mellem Irland og det europæiske fastland, som tidligere blev sikret ved Det Forenede Kongeriges "landbro".

  Ændringsforslag    15

  Forslag til forordning

  Betragtning 7 d (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (7d)  For at støtte oprettelsen af nye transportinfrastrukturer og moderniseringen af eksisterende infrastrukturer er det følgelig af afgørende betydning at medtage nye knudepunkter og forbindelsesled i hovednettet, navnlig for de maritime forbindelser.

  Ændringsforslag    16

  Forslag til forordning

  Betragtning 7 e (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (7e)  Selv om hovednettet udgør rygraden, der omfatter de dele af nettet, som har den største strategiske betydning for Unionen, er det dog ligeledes nødvendigt at inkludere nye knudepunkter og forbindelsesled, navnlig havne, i det samlede net for at sikre konnektivitet i alle Unionens regioner.

  Ændringsforslag    17

  Forslag til forordning

  Betragtning 7 f (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (7f)  Som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden vil adskillige havneknudepunkter, der i øjeblikket findes i det samlede net, navnlig franske havne som Brest – Roscoff – Cherbourg – Boulogne, skulle håndtere øgede handelsstrømme, og disse bør derfor modtage øget bistand og støtte.

  Ændringsforslag    18

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. -1 (nyt)

  Forordning (EU) nr. 1316/2013

  Artikel 7 – stk. 2 – nr. 1 a (ny)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  I artikel 7, stk. 2, tilføjes følgende litra:

   

  "la) aktioner, der er nødvendige for at tilpasse transportinfrastrukturen efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, herunder tilpasning af udstyr til kontrol med varer og passagerer."

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=DA)

  Begrundelse

  Under henvisning til det presserende behov for at tilpasse transportsektoren og navnlig infrastrukturen i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen bør de såkaldte "re-flow calls" 2019 og 2020 for Connecting Europe-faciliteten (CEF) øremærkes til at opfylde dette behov, og CEF's arbejdsprogrammer for 2019-2020 bør tilpasses i overensstemmelse hermed.

  Ændringsforslag    19

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. -1 a (nyt)

  Forordning (EU) nr. 1316/2013

  Artikel 17 – stk. 2

   

  Gældende ordlyd

  Ændringsforslag

   

  Artikel 17, stk. 2, affattes således:

  "2. Kommissionen tager de flerårige arbejdsprogrammer op til fornyet overvejelse som minimum midtvejs. Efter behov reviderer den det flerårige arbejdsprogram ved en gennemførelsesretsakt. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 25, stk. 2."

  "2. Kommissionen tager de flerårige arbejdsprogrammer op til fornyet overvejelse som minimum midtvejs. I transportsektoren reviderer den det flerårige arbejdsprogram for at tilpasse det til Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen. Efter behov reviderer den det flerårige arbejdsprogram ved en gennemførelsesretsakt. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 25, stk. 2."

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=DA)

  Begrundelse

  Under henvisning til det presserende behov for at tilpasse transportsektoren og navnlig infrastrukturen i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen bør de såkaldte "re-flow calls" 2019 og 2020 for Connecting Europe-faciliteten (CEF) øremærkes til at opfylde dette behov, og CEF's arbejdsprogrammer for 2019-2020 bør tilpasses i overensstemmelse hermed.

  Ændringsforslag    20

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. -1 b (nyt)

  Forordning (EU) nr. 1316/2013

  Artikel 17 – stk. 5 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  I artikel 17 indsættes følgende stykke:

   

  "5a. Inden for transportsektoren prioriteres i det sidste årlige arbejdsprogram de aktioner, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, litra m)."

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=DA)

  Begrundelse

  Under henvisning til det presserende behov for at tilpasse transportsektoren og navnlig infrastrukturen i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen bør de såkaldte "re-flow calls" 2019 og 2020 for Connecting Europe-faciliteten (CEF) øremærkes til at opfylde dette behov, og CEF's arbejdsprogrammer for 2019-2020 bør tilpasses i overensstemmelse hermed.

  Ændringsforslag    21

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Bilag I til forordning (EU) nr. 1316/2013 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

  Bilag I til forordning (EU) nr. 1316/2013 ændres som anført i bilag I til nærværende forordning.

  Ændringsforslag    22

  Forslag til forordning

  Artikel 1 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 1b

   

  Nødfond for tilpasning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

   

  Kommissionen yder økonomisk støtte, der supplerer CEF, i form af en nødfond for tilpasning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen. Formålet med denne fond er at opveje de negative følger af Det Forenede Kongeriges udtræden ved at bistå berørte parter i transportsektoren og de lokale myndigheder med på forhånd at oprette nye ruter til søfragt og lette grænsepassagen for varer og personer mellem Unionen og Det Forenede Kongerige.

  Ændringsforslag    23

  Forslag til forordning

  Bilag – punkt 1 a (nyt)

  Forordning (EU) nr. 1316/2013

  Bilag I – del I – punkt 2 – afsnit 'Atlanterhavet' – linje 4 a (ny)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Med forbehold af en tilsvarende ændring af forordning (EU) nr. 1315/2013 og bilag I hertil, "KORT OVER DET SAMLEDE NET OG HOVEDNET"

   

  I bilagets del I, punkt 2 ("Hovednetkorridorer"), indsættes i afsnittet "Atlanterhavet" efter linjen "Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bergara – Bilbao/Bordeaux – Paris – Le Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg" følgende linjer:

   

  Shannon Foynes – Dublin – Rosselare – Waterford – Cork – Brest – Roscoff – Saint Malo – Cherbourg – Boulogne – Caen – Le Havre – Rouen – Paris

   

   

  Dublin/Cork – Brest – Roscoff – Saint Nazaire – Nantes – Tours

  Ændringsforslag    24

  Forslag til forordning

  Bilag – punkt 1

  Forordning (EU) nr. 1316/2013

  Bilag I – del I – punkt 2 – afsnit 'Nordsøen - Middelhavet' – linje 1 a

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  "Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam".

  "Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque – Zeebrugge/Terneuzen – Gent – Antwerpen/Rotterdam".

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

  BEGRUNDELSE

  1.  En medlemsstats udtræden af EU, i dette tilfælde Det Forenede Kongerige, er en hidtil uset situation, som Den Europæiske Union skal forberede sig på af hensyn til borgerne, det fælles marked og opretholdelsen af gode økonomiske og handelsmæssige forbindelser med dette land, uanset om der findes en udtrædelsesaftale eller ej.

  2.  Hvis der ikke kan opnås enighed mellem EU27 og Det Forenede Kongerige, har Europa-Parlamentets Transport- og Turismeudvalg vist, at:

  * en manglende aftale ville være en forværrende faktor for både Det Forenede Kongerige og Den Europæiske Union, og virkningerne heraf ville blive yderligere forværret for transportsektorens vedkommende og dermed true infrastrukturforvaltere, transportvirksomheder, de økonomiske sektorer, der er afhængige af transportsektoren, og arbejdspladserne i transportsektoren

  * * de to lande, der deler en landegrænse med Det Forenede Kongerige, dvs. Irland og Frankrig (i form af tunnelen under Den Engelske Kanal), og for hvilke der kan være tale om at genindføre en fælles ydre grænse, bør finde konkrete måder til at opretholde en høj grad af konnektivitet for deres borgere og en gnidningsfri samhandel mellem dem

  * * * visse områder, dvs. dem, der er tættest på Det Forenede Kongerige, eller som har specialiseret sig i trafik på tværs af Den Engelske Kanal, vil være mest berørt af konsekvenserne af en manglende aftale.

  3.  På den baggrund forventes det, at Kommissionen vil træffe en række foranstaltninger på forhånd og tilpasse CEF-forordningen til konsekvenserne af en manglende aftale. Disse foranstaltninger bør fokusere på:

  * Irlands sammenkobling med korridoren Nordsøen-Middelhavet via nye ruter for søfragt, som omfatter alle havne i hovednetkorridoren

  * * indføjelse af Irland i den atlantiske korridor og, hvor det er relevant, integrering af nye franske havne i hovednetkorridoren under hensyntagen til de eksisterende strømme

  * * * mobilisering af de resterende CEF-midler i perioden 2019-2020 til tilpasning af havnene i hovednetkorridoren til de nye strømme mellem Irland og EU27 og til de nye begrænsninger, der er forbundet med trafikken over Den Engelske Kanal.

  4.  Selv om disse foranstaltninger udgør de første og mest presserende EU-foranstaltninger til støtte for transport- og turismesektoren, må vi ikke glemme de dybere og mere langsigtede konsekvenser af Det Forenede Kongeriges udtræden, som vil påvirke alle områder, der under Det Forenede Kongeriges 45 års integration på fællesmarkedet har knyttet tætte forbindelser, som er afgørende for deres socioøkonomiske forhold. Der bør derfor også indføres nye finansieringsforanstaltninger til at hjælpe alle berørte parter i transportsektoren og alle berørte områder med at tilpasse sig til de negative konsekvenser af brexit.

  UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget (17.12.2018)

  til Transport- og Turismeudvalget

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
  (COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

  Ordfører for udtalelse: John Howarth

  KORT BEGRUNDELSE

  Kommissionens forslag tager fat på en række særlige omstændigheder omkring Det Forenede Kongeriges planlagte udtræden af Den Europæiske Union.

  Hvis Det Forenede Kongerige forlader EU med en udtrædelsesaftale, der opretholder gældende EU-ret i en overgangsperiode frem til den 31. december 2020, vil korridoren Nordsøen – Middelhavet (NSM-korridoren) fortsat gå gennem Det Forenede Kongerige som på nuværende tidspunkt. Den 1. januar 2021 er det planen, at den nye CEF-lovgivning skal træde i kraft med passende justeringer af TEN-T-nettet.

  Hvis Det Forenede Kongerige imidlertid forlader EU den 29. marts 2019 uden en aftale, vil der muligvis være en diskontinuitet i TEN-T-netværkets NSM-korridor mellem havnene i Den Engelske Kanal/Nordsøen og havnene i Irland. I sådanne tilfælde vil TEN-T-korridoren ligeledes stoppe ved grænsen mellem Det Forenede Kongerige og Irland og ikke omfatte havnen i Belfast.

  Kommissionens forslag giver en passende løsning på den potentielle lovgivningsmæssige anomali, der kan opstå, og ordføreren støtter, at havnene i Zeebrugge, Antwerpen og Rotterdam bliver udpeget som forbindelser i TEN-T-netværkets NSM-korridor med havnene i Irland, og bemærker samtidig, at udpegelsen er baseret på eksisterende trafikmængder blandt havnene. Havnene i Dunkerque og Calais vil fortsat være udpegede havne i korridoren, i dette tilfælde som udrejse- og ankomsthavne fra og til Den Europæiske Union.

  Denne tekniske udpegelse har ingen væsentlig indvirkning på havnenes placering, og trafikmængderne vil heller ikke blive påvirket. Det bør imidlertid bemærkes, at der er en risiko for afbrydelser – som rapporteret i en række undersøgelser – for havne i Den Engelske Kanal, navnlig som følge af indførelsen af toldkontrol, hvis Det Forenede Kongerige forlader Unionen uden en aftale eller efterfølgende indstiller de åbne toldordninger med Unionen.

  Havnen i Le Havre er på nuværende tidspunkt ikke en del af TEN-T-korridoren, som forbinder med Irland, og andre havne i det nordvestlige Frankrig opfylder i øjeblikket ikke TEN-T-kriterierne. Revurderingen af Irlands forhold til TENT-T-nettets NSM-korridor er kun ét aspekt af den nye transportsituation, som Irland vil stå over for, og i den forbindelse anses det også for relevant at overveje forholdet til den atlantiske korridor, som skaber mere direkte forbindelser mellem Irland og de øvrige medlemsstater, bl.a. udpegelsen af havne i Frankrig og Irland ud over udpegelsen havnene i Belgien og Nederlandene. Irlands forhold til TEN-T-hovednetkorridorerne og dermed det potentielle forhold til havnene bør hurtigst muligt behandles i forbindelse med revisionen af CEF-lovgivningen inden for rammerne af den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 med henblik på at forbedre de direkte forbindelser mellem Irland og resten af Unionen.

  I overensstemmelse med rapporten fra Regionaludviklingsudvalget om den rolle, som samhørighedspolitikken spiller i Nordirland, fremhæves betydningen af fortsat økonomisk virksomhed og fri bevægelig for personer mellem Irland og Nordirland sammen med betydningen af forbedrede transportforbindelser, herunder TEN-T-korridoren, for opretholdelse af målene i Langfredags-/Belfast-aftalen fra 1998.

  ÆNDRINGSFORSLAG

  Regionaludviklingsudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

  Ændringsforslag    1

  Forslag til forordning

  Betragtning 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (2)  Det EU-finansierede instrument, Connecting Europe-faciliteten, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/20133. Connecting Europe-faciliteten skal gøre det muligt at forberede og gennemføre projekter af fælles interesse inden for rammerne af politikken for transeuropæiske net i transport-, telekommunikations- og energisektorerne.

  (2)  Det EU-finansierede instrument, Connecting Europe-faciliteten, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/20133. Connecting Europe-faciliteten skal gøre det muligt at forberede og gennemføre grænseoverskridende projekter af fælles interesse inden for rammerne af politikken for transeuropæiske net i transport-, telekommunikations- og energisektorerne.

  Ændringsforslag    2

  Forslag til forordning

  Betragtning 5 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (5a)  I betragtning af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen er det nødvendigt at ajourføre de dele af hovednetkorridoren Atlanterhavet, der vedrører øen Irland.

  Ændringsforslag    3

  Forslag til forordning

  Betragtning 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (6)  Hovednetkorridoren Nordsøen – Middelhavet bør omfatte søtransportforbindelser mellem de vigtigste irske havne og havne i Belgien og Nederlandene for at undgå, at hovednetkorridoren Nordsøen – Middelhavet skilles i to forskellige og usammenhængende dele og sikre, at Irland kobles sammen med det europæiske fastland.

  (6)  For at undgå, at hovednetkorridoren Nordsøen-Middelhavet skilles i to forskellige og usammenhængende dele og sikre, at Irland kobles sammen med det europæiske fastland, er det af afgørende betydning at skabe direkte forbindelser med de nærmeste irske områder på den eksisterende korridor. Hovednetkorridoren Nordsøen-Middelhavet bør omfatte søtransportforbindelser mellem de vigtigste irske havne og havne i Belgien, Nederlandene og Frankrig.

  Ændringsforslag    4

  Forslag til forordning

  Betragtning 6 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (6a)  Inden for rammerne af en Union med 27 medlemsstater, hvor Frankrig bliver det EU-land, der ligger geografisk tættest på Irland, bør Atlanterhavskorridoren justeres på ny for at forbinde Irland med denne korridor.

  Ændringsforslag    5

  Forslag til forordning

  Betragtning 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (7)  Det er afgørende at sikre forbindelsen mellem Irland og de andre medlemsstater i hovednetkorridoren Nordsøen – Middelhavet for de igangværende og kommende infrastrukturinvesteringer og for at skabe juridisk klarhed og sikkerhed for infrastrukturplanlægningen.

  (7)  Det er afgørende at sikre forbindelsen mellem Irland, Nordirland (i overensstemmelse med Langfredags-/Belfastaftalen fra 1998) og de andre medlemsstater i hovednetkorridoren Nordsøen – Middelhavet for de igangværende og kommende infrastrukturinvesteringer og for at skabe juridisk klarhed og sikkerhed for infrastrukturplanlægningen og for at sikre, at transportpolitikken fortsat letter bestemmelserne i ovennævnte aftale i overensstemmelse med Den Europæiske Unions politikker. Dette berører ikke fremtidige overvejelser vedrørende Irlands relevante placering inden for hovednetkorridoren eller overvejelser vedrørende denne placering og de fremtidige forbindelser med havne, der i øjeblikket befinder sig uden for hovednetkorridoren, med det formål at forbedre forbindelserne mellem Irland og resten af Unionen som en del af de fremtidige instrumenter under Connecting Europe-faciliteten.

  Ændringsforslag    6

  Forslag til forordning

  Bilag I – del 1

  Forordning (EU) nr. 1316/2013

  Bilag I – punkt 2 – afsnittet "Nordsøen – Middelhavet" – linje 1 a (ny)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  "Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam".

  "Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam".

  Ændringsforslag    7

  Forslag til forordning

  Bilag I – del 1 a (ny)

  Forordning (EU) nr. 1316/2013

  Bilag I – punkt 2 – afsnittet "Atlanterhavet"

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  I bilagets del I, punkt 2 ("Hovednetkorridorer"), indsættes i afsnittet Atlanterhavet efter linjen "Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bergara – Bilbao/Bordeaux – Paris – Le Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg" følgende linjer:

   

  "Shannon Foynes – Dublin – Rosslare – Waterford – Cork – Brest – Roscoff – Cherbourg – Caen – Le Havre – Rouen – Paris"

   

  "Dublin – Cork – Saint Nazaire – Nantes – Tours"

  PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

  Titel

  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

  Referencer

  COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)

  Korresponderende udvalg

         Dato for vedtagelse

  TRAN

  10.9.2018

   

   

   

  Udtalelse fra

         Dato for vedtagelse

  REGI

  10.9.2018

  Ordfører for udtalelse

         Dato for valg

  John Howarth

  9.10.2018

  Behandling i udvalg

  22.11.2018

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  13.12.2018

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  26

  0

  1

  Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

  Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Ivana Maletić, Damiano Zoffoli

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel

  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVAG

  26

  +

  ALDE

  Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

  ECR

  Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

  EFDD

  Rosa D'Amato

  GUE/NGL

  Emmanuel Maurel

  PPE

  Pascal Arimont, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

  S&D

  Victor Boştinaru, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Damiano Zoffoli

  VERTS/ALE

  Terry Reintke, Monika Vana

  0

  -

   

   

  1

  0

  GUE/NGL

  Younous Omarjee

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller

  PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Titel

  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

  Referencer

  COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)

  Dato for høring af EP

  1.8.2018

   

   

   

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  TRAN

  10.9.2018

   

   

   

  Rådgivende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  BUDG

  10.9.2018

  ITRE

  10.9.2018

  REGI

  10.9.2018

   

  Ingen udtalelse

         Dato for afgørelse

  BUDG

  29.8.2018

  ITRE

  24.9.2018

   

   

  Ordførere

         Dato for valg

  Karima Delli

  23.10.2018

   

   

   

  Behandling i udvalg

  3.12.2018

  10.1.2019

   

   

  Dato for vedtagelse

  10.1.2019

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  45

  0

  2

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Pascal Durand, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

  Dato for indgivelse

  11.1.2019

  RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

  45

  +

  ALDE

  Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

  ECR

  Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

  EFDD

  Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

  ENF

  Georg Mayer, Mylène Troszczynski

  GUE/NGL

  Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

  PPE

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

  S&D

  Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marc Tarabella, Marita Ulvskog,

  VERTS/ALE

  Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

  0

  -

   

   

  2

  0

  ECR

  Jacqueline Foster, Peter Lundgren

  Tegnforklaring

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller

  Seneste opdatering: 28. januar 2019
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik