RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1316/2013 seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega

11.1.2019 - (COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)) - ***I

Transpordi- ja turismikomisjon
Raportöör: Karima Delli


Menetlus : 2018/0299(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0009/2019
Esitatud tekstid :
A8-0009/2019
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1316/2013 seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega

(COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0568),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 172, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0385/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Hispaania parlamendi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. oktoobri 2018. aasta arvamust[1],

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ning regionaalarengukomisjoni arvamust (A8-0009/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1316/20133 kehtestati liidu rahastamisvahend Euroopa ühendamise rahastu. Euroopa ühendamise rahastu eesmärk on võimaldada üleeuroopaliste võrkude poliitika raames ette valmistada ja rakendada transpordi-, telekommunikatsiooni- ja energiasektorite ühishuviprojekte.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1316/20133 kehtestati liidu rahastamisvahend Euroopa ühendamise rahastu. Euroopa ühendamise rahastu eesmärk on võimaldada üleeuroopaliste võrkude poliitika raames ette valmistada ja rakendada transpordi-, telekommunikatsiooni- ja energiasektorite ühishuviprojekte, et parandada Euroopa Liidu siseturu toimimist.

_________________

_________________

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1316/2013, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu, muudetakse määrust (EL) nr 913/2010 ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010 (ELT L 348, 20.12.2013, lk 129).

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1316/2013, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu, muudetakse määrust (EL) nr 913/2010 ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010 (ELT L 348, 20.12.2013, lk 129).

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1316/20133 kehtestati liidu rahastamisvahend Euroopa ühendamise rahastu. Euroopa ühendamise rahastu eesmärk on võimaldada üleeuroopaliste võrkude poliitika raames ette valmistada ja rakendada transpordi-, telekommunikatsiooni- ja energiasektorite ühishuviprojekte.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1316/20133 kehtestati liidu rahastamisvahend Euroopa ühendamise rahastu. Euroopa ühendamise rahastu eesmärk on võimaldada üleeuroopaliste võrkude poliitika raames ette valmistada ja rakendada transpordi-, telekommunikatsiooni- ja energiasektorite piiriüleseid ja ühishuviprojekte.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Selleks et võtta arvesse erakorralisi asjaolusid, mis on tingitud Ühendkuningriigi lahkumisest Euroopa Liidust, tuleb näha ette Iirimaa ja mandri-Euroopa ühenduvus, muutes selleks TEN-T transpordikoridoride marsruuti ja koosseisu, et lisada sinna Iiri sadamate ja mandril asuvate põhivõrku ja üldisesse võrku kuuluvate sadamate mereühendused.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a)  Selleks et võtta arvesse erakorralisi asjaolusid, mis on tingitud Ühendkuningriigi lahkumisest Euroopa Liidust, nähakse käesoleva määrusega ette võimalus lõimida põhivõrgukoridori ka üldisesse võrku kuuluvad sadamad.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Kuna Iirimaa on saar, on mereühendused vajalikud, et tagada Iirimaa otseühendus Mandri-Euroopaga.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 b)  Võttes arvesse Ühendkuningriigi lahkumist liidust, tuleb ajakohastada Iirimaa saarega seotud Atlandi põhivõrgu osi.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Vältimaks Põhjamere–Vahemere põhivõrgu koridori kaheks eraldi ja omavahel ühendamata osaks jaotamist ning Iirimaa ja Mandri-Euroopa vahelise ühenduse tagamiseks peaks Põhjamere–Vahemere põhivõrgu koridor hõlmama mereühendust Iirimaa põhisadamate ning Belgia ja Madalmaade põhisadamate vahel.

(6)  Vältimaks Põhjamere–Vahemere põhivõrgu koridori kaheks eraldi ja omavahel ühendamata osaks jaotamist ning Iirimaa ja Mandri-Euroopa vahelise ühenduse tagamiseks on vaja luua otseühendused olemasolevas koridoris asuvate territooriumite ja sadamatega, mis asuvad Iirimaale geograafiliselt kõige lähemal. Põhjamere–Vahemere koridor peaks hõlmama mereühendust Iirimaa ning Belgia, Prantsusmaa ja Madalmaade sadamate vahel, mis kuuluvad põhi- või üldisesse võrku. Lisaks peaks ühendus Põhjamere–Vahemere koridori ja Atlandi koridori vahel (Le Havre’i kaudu) tagama parema ühenduvuse ja siseturu integratsiooni.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a)  Komisjoni ettepaneku avaldamisele järgnenud avalikus konsultatsioonis kuulati ära sidusrühmad, kes nõuavad pea ühehäälselt, et Iirimaa ja mandri vahelisi tulevasi mereühendusi paremini arvesse võetaks.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 b)  27 liikmesriigiga Euroopas, kus Prantsusmaa, Belgia ja Madalmaad on Iirimaale geograafiliselt lähimad ELi riigid, tuleks Atlandi koridori kohandada, et ühendada Iirimaa sellega ning võtta arvesse olemasolevaid ja tulevasi liikumisvoogusid.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 c) Selleks et võtta arvesse Ühendkuningriigi liidust väljaastumist ja tagada nii palju kui võimalik ühisturu järjepidevus ja kaupade sujuv liikumine, ning selleks, et kindlustada transpordisektorit ja territooriume, mida Ühendkuningriigi liidust väljaastumine kõige tõenäolisemalt mõjutab, peaksid komisjon ja liikmesriigid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1315/20131a kavandatust varem läbi vaatama (algselt plaaniti seda teha hiljemalt 2023. aastaks), et kohandada võrgukaarte kaubavoogude muutumisega, mida Ühendkuningriigi liidust väljaastumine põhjustab.

 

__________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1315/2013 üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 661/2010/EL (ELT L 348, 20.12.2013, lk 1).

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Iirimaa ja teiste Põhjamere–Vahemere põhivõrgu koridoris osalevate liikmesriikide vahelise ühenduse tagamine on äärmiselt oluline käimasolevate ja tulevaste taristuinvesteeringute jaoks ning õigusselguse ja -kindluse tagamiseks taristute planeerimisel.

(7)  Iirimaa ja teiste Põhjamere–Vahemere põhivõrgu koridoris ja Atlandi koridoris osalevate liikmesriikide vahelise ühenduse tagamine on äärmiselt oluline käimasolevate ja tulevaste taristuinvesteeringute jaoks ning õigusselguse ja -kindluse tagamiseks taristute planeerimisel. Lisaks tuleks Euroopa ühendamise rahastu transporti käsitleva osa programmides ette näha projektikonkursside korraldamine nii olemasoleva kui ka uue transporditaristu arendamise rahastamiseks, et tagada Iiri sadamate ja mandril asuvate põhivõrku ja üldisesse võrku kuuluvate sadamate mereühendused ja nende kohandamine juhul, kui piir Ühendkuningriigiga muutub uuesti Euroopa Liidu välispiiriks.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Iirimaa ja teiste Põhjamere–Vahemere põhivõrgu koridoris osalevate liikmesriikide vahelise ühenduse tagamine on äärmiselt oluline käimasolevate ja tulevaste taristuinvesteeringute jaoks ning õigusselguse ja -kindluse tagamiseks taristute planeerimisel.

(7)  Iirimaa, Põhja-Iirimaa (vastavalt 1998. aasta suure reede (Belfasti) kokkuleppele) ja teiste Põhjamere–Vahemere põhivõrgu koridoris osalevate liikmesriikide vahelise ühenduse tagamine on äärmiselt oluline käimasolevate ja tulevaste taristuinvesteeringute jaoks, õigusselguse ja -kindluse tagamiseks taristute planeerimisel ning kindlustamaks, et transpordipoliitika võimaldab ka edaspidi ellu viia ülalnimetatud kokkuleppe sätteid kooskõlas Euroopa Liidu eri valdkondade poliitikaga. See ei piira edasist arutelu Iirimaa sobiliku asendi üle põhivõrgukoridoris ega arutelu selle asendi või edaspidiste suhete üle praegu põhivõrgust välja jäävate sadamatega, et parandada ühendusi Iirimaa ja ülejäänud liidu vahel Euroopa ühendamise rahastu järgnevate vahendite raames.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 b)  Arvestades vajadust kohandada transpordisektorit ja territooriume, mida Ühendkuningriigi liidust väljaastumine kõige enam mõjutab, võiks komisjon luua kohandamisfondi, et korvata ilma lepinguta väljaastumise negatiivset mõju transpordisektoris ja territooriumidel ning toetada transpordisektori ja territooriumide rahalisi pingutusi kohandumisel EL-27 uute ühendustega ning kaupade ja isikute piiriületamise hõlbustamisel liidu ja Ühendkuningriigi vahel.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 c)  Ühendkuningriigi liidust lahkumise tõttu on vaja arendada sobilikku olemasolevat ja uut taristut, et säilitada Iirimaa ja Mandri-Euroopa vahelised kaubavood, mis varem liikusid Ühendkuningriigi kaudu.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 d)  Selleks et toetada uue transporditaristu loomist ja olemasoleva taristu ajakohastamist, on vaja lisada põhivõrku uued transpordisõlmed ja -ühendused, eriti mereühendusteks.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 e)  Lisaks, kuigi põhivõrk on alustala, mis hõlmab liidu jaoks strateegiliselt kõige tähtsamaid osi, on üldvõrku samuti vaja lisada uusi transpordisõlmi ja -ühendusi, eelkõige sadamaid, et tagada liidu kõigi piirkondade ühenduvus.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 f (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 f)  Seoses Ühendkuningriigi lahkumisega liidust peavad mitmed praegu üldvõrku kuuluvad sadamasõlmed, eelkõige Prantsuse sadamad, nagu Brest – Roscoff – Cherbourg – Boulogne reageerima suurenenud kaubavoogudele ning saama seetõttu suuremat abi ja toetust.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik -1 (uus)

Määrus (EL) nr 1316/2013

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikli 7 lõikele 2 lisatakse järgmine punkt:

 

„l a) meetmed, mis on vajalikud transporditaristu kohandamiseks seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega, sealhulgas kaupade ja reisijate kontrollimiseks vajaliku taristu kohandamine.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=ET)

Selgitus

Arvestades kiireloomulist vajadust kohandada transpordisektorit ja eelkõige taristut seoses Ühendkuningriigi lahkumisega liidust, tuleks Euroopa Ühendamise Rahastu 2019. ja 2020. aasta tagasisaadavad vahendid eraldada selle vajaduse rahuldamiseks ning Euroopa ühendamise rahastu 2019. ja 2020. aasta tööprogramme tuleks sellele vastavalt kohandada.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik -1 a (uus)

Määrus (EL) nr 1316/2013

Artikkel 17 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikli 17 lõige 2 asendatakse järgmisega:

2. Komisjon vaatab mitmeaastased tööprogrammid läbi vähemalt perioodi keskel, Vajaduse korral muudab ta mitmeaastaseid tööprogramme rakendusaktiga. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 25 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

2. Komisjon vaatab mitmeaastased tööprogrammid läbi vähemalt perioodi keskel. Komisjon vaatab transpordisektori mitmeaastase tööprogrammi läbi, et kohandada seda Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust. Vajaduse korral muudab ta mitmeaastaseid tööprogramme rakendusaktiga. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 25 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=ET)

Selgitus

Arvestades kiireloomulist vajadust kohandada transpordisektorit ja eelkõige taristut seoses Ühendkuningriigi lahkumisega liidust, tuleks Euroopa Ühendamise Rahastu 2019. ja 2020. aasta tagasisaadavad vahendid eraldada selle vajaduse rahuldamiseks ning Euroopa ühendamise rahastu 2019. ja 2020. aasta tööprogramme tuleks sellele vastavalt kohandada.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik -1 b (uus)

Määrus (EL) nr 1316/2013

Artikkel 17 – lõige 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artiklisse 17 lisatakse järgmine lõige:

 

„5 a. Transpordisektoris seatakse viimases iga-aastases tööprogrammis esikohale meetmed, mis on kindlaks määratud artikli 7 lõike 2 punktis m.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=ET)

Selgitus

Arvestades kiireloomulist vajadust kohandada transpordisektorit ja eelkõige taristut seoses Ühendkuningriigi lahkumisega liidust, tuleks Euroopa Ühendamise Rahastu 2019. ja 2020. aasta tagasisaadavad vahendid eraldada selle vajaduse rahuldamiseks ning Euroopa ühendamise rahastu 2019. ja 2020. aasta tööprogramme tuleks sellele vastavalt kohandada.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Määruse (EL) nr 1316/2013 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Määruse (EL) nr 1316/2013 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 1b

 

Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega seotud erakorraliste kohandamismeetmete rahastamise fond

 

Komisjon loob Euroopa Ühendamise Rahastut täiendava rahalise toetusfondi Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega seotud erakorraliste kohandamismeetmete rahastamise fondi kujul. Fondi eesmärk on tasakaalustada Ühendkuningriigi liidust väljaastumise negatiivset mõju, aidates transpordivaldkonna sidusrühmadel ja kohalikel omavalitsustel ennetavalt luua uued meretransporditeed ning hõlbustada kaupade ja inimeste piiriületust ELi ja Ühendkuningriigi vahel.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa – lõik 1 a (uus)

Määrus (EL) nr 1316/2013

I lisa – I osa – punkt 2 – osa Atlandi ookean – rida 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Tingimusel, et muudetakse määrust (EL) nr 1315/2013 ja selle I lisa „ÜLDVÕRGU JA PÕHIVÕRGU KAARDID“

 

I lisa I osa punkti 2 („Põhivõrgukoridorid“) jaotisesse „Atlandi ookean“ lisatakse pärast rida „Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bergara – Bilbao/Bordeaux – Pariis – Le Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg“ järgmised read:

 

Shannon Foynes – Dublin – Rosslare – Waterford – Cork – Brest – Roscoff – Saint Malo – Cherbourg – Boulogne – Caen – Le Havre – Rouen – Pariis

 

 

Dublin/Cork – Brest – Roscoff – Saint Nazaire – Nantes – Tours

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa – lõik 1

Määrus (EL) nr 1316/2013

I lisa – I osa – punkt 2 – osa Põhjameri–Vahemeri – rida 1 a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam“.

„Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque – Zeebrugge/Terneuzen – Gent – Antwerpen/Rotterdam“.

  • [1]  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

SELETUSKIRI

1.  Liikmesriigi, käesoleval juhul Ühendkuningriigi väljaastumine EList on enneolematu olukord, kus Euroopa Liit peab oma kodanike ja ühisturu huvides ning nimetatud riigiga heade majandus- ja kaubandussuhete alalhoidmiseks ette valmistuma, olenemata sellest, kas väljaastumislepingus on kokkuleppele jõutud või mitte.

2.  Kui EL 27 ja Ühendkuningriigi vahel kokkulepet ei saavutata, on Euroopa Parlamendi transpordi- ja turismikomisjon tõendanud, et:

* selline kokkuleppeta („no-deal“) väljaastumine oleks raskendav tegur nii Ühendkuningriigi kui ka Euroopa Liidu jaoks ning selle mõju oleks veelgi teravam transpordisektoris, ohustades taristuettevõtjaid, transpordiettevõtjaid, transpordist sõltuvaid majandussektoreid ja praegu olemasolevaid töökohti;

* * kaks riiki, Iirimaa ja Prantsusmaa, kellel on ühine maismaapiir Ühendkuningriigiga (la Manche’i tunneli kaudu) ja kelle puhul tekib ühise välispiiri taastamise küsimus, peaksid leidma konkreetsed viisid, kuidas säilitada oma kodanike kõrgetasemeline ühendatus ja riikidevaheline sujuv kaubavahetus;

*** teatavaid territooriume, neid mis paiknevad Ühendkuningriigi vahetus läheduses või on spetsialiseerunud transpordile La Manche’i väinas, mõjutavad kokkuleppeta („no-deal“) väljaastumise tagajärjed kõige rohkem.

3.  Seda silmas pidades oodatakse, et Euroopa Komisjon võtaks mitmeid meetmeid juba ette ja kohandaks Euroopa ühendamise rahastu määrust, võtmaks arvesse kokkuleppeta väljaastumise tagajärgi. Need meetmed peaksid keskenduma eeskätt järgmisele:

* Iirimaa taasühendamine Põhjamere –Vahemere koridoriga uute mereteede kaudu, mis hõlmavad kõiki koridori põhivõrgu sadamaid;

* * Iirimaa ühendamine Atlandi ookeani koridori ja vajaduse korral uute Prantsuse sadamate integreerimine põhivõrku, võttes arvesse olemasolevaid kaubavooge;

* * * võtta kasutusele Euroopa ühendamise rahastu 2019.– 2020. Aastaks ette nähtud järelejäänud rahalised vahendid, et kohandada põhivõrgu sadamaid Iirimaa ja EL-27 vaheliste uute kaubavoogudega ning La Manche’i väina liiklusega seotud uute piirangutega.

4.  Need on esimesed ja kõige kiireloomulisemad Euroopa Liidu toetusmeetmed transpordi- ja turismisektorile, kuid ei tohi unustada ka Ühendkuningriigi liidust väljaastumise sügavamaid ja pikaajalisemaid tagajärgi, mis mõjutavad kõiki territooriume, kellel on Ühendkuningriigiga selle ühisturul osalemise 45 aasta vältel kujunenud tihedad ja sotsiaal-majandusliku elujõulisuse tagamiseks vältimatult vajalikud suhted. Seetõttu tuleks kasutusele võtta ka uued rahastamismeetmed, et aidata kõigil transpordiettevõtjatel ja territooriumidel kohanduda Brexiti negatiivsete tagajärgedega.

REGIONAALARENGUKOMISJONI ARVAMUS (20.12.2018)

transpordi- ja turismikomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1316/2013 seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega
(COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

Arvamuse koostaja: John Howarth

LÜHISELGITUS

Käesolevas komisjoni ettepanekus käsitletakse teatavaid asjaolusid, mis on seotud Ühendkuningriigi kavandatud väljaastumisega Euroopa Liidust.

Kui Ühendkuningriik lahkub liidust väljaastumislepingu alusel, mis tagab liidu õigustiku kehtivuse üleminekuaja jooksul kuni 31. detsembrini 2020, kulgeb Põhjamere–Vahemere põhivõrgu koridor (edaspidi „NSM koridor“) ka edaspidi Ühendkuningriigi kaudu, nagu praegu. 1. jaanuaril 2021 peaks jõustuma uus Euroopa ühendamise rahastut käsitlev õigusakt koos asjakohaste muudatustega üleeuroopalises transpordivõrgus (TEN-T).

Kui Ühendkuningriik siiski astub praeguse ajakava kohaselt 29. märtsil 2019 liidust välja ilma kokkuleppeta, võib TEN-T võrgu NSM koridor La Manche’i väina/Põhjamere sadamate ja Iirimaa sadamate vahel katkeda. Samuti lõpeks sellisel juhul TEN-T koridor Ühendkuningriigi ja Iirimaa piiril ja Belfasti sadam jääks sellest välja.

Komisjoni ettepanekus pakutakse sellest tuleneda võivale õiguslikule eriolukorrale välja sobiv lahendus ning toetatakse Zeebrugge, Antwerpeni ja Rotterdami sadamate määramist TEN-T võrgu NSM koridori ühenduslülideks Iirimaa sadamatega. Ettepanekus on märgitud, et selline määratlus põhineb praegustel sadamate vahelistel liiklusmahtudel. La Manche’i väina sadamad Dunkirk ja Calais jäävad koridoris määratud sadamateks, antud juhul Euroopa Liitu sisenemise ja liidust väljumise sadamatena.

See tehniline määratlus ei mõjuta oluliselt ühegi sadama seisundit ega liiklusmahtu. Samas on ära märgitud, et kui Ühendkuningriik lahkub liidust ilma kokkuleppeta või lõpetab suhetes liiduga avatud tolliprotseduuride kasutamise, võib La Manche’i väina sadamates tekkida häireid eelkõige tollikontrollide tegemise tõttu, nagu on leitud ka mitmes uuringus.

Le Havre’i sadam ei kuulu Iirimaaga ühendust loovasse TEN-T koridori ja teised Loode-Prantsusmaa sadamad ei vasta praegu TEN-T kriteeriumidele. Iirimaa ja TEN-T Põhjamere–Vahemere koridori suhete ümberhindamine on ainult üks osa Iirimaa uuest transpordiolukorrast. Oluline on ka seos Atlandi ookeani koridoriga, mis pakub rohkem otseühendusi Iirimaa ja teiste liikmesriikide vahel, ning määratud sadamate nimetamine Prantsusmaal ja Iirimaal, aga ka Belgia ja Madalmaade määratud sadamad. Iirimaa suhteid TEN-T võrgukoridoridega ja seega võimalikke suhteid sadamatega tuleks käsitada kiireloomulise küsimusena Euroopa ühendamise rahastut käsitleva õigusakti läbivaatamisel seoses mitmeaastase finantsraamistikuga (2021–2027), et parandada Iirimaa ja ülejäänud liidu vahelisi otseühendusi.

Kooskõlas regionaalarengukomisjoni raportiga ELi ühtekuuluvuspoliitika mõju kohta Põhja-Iirimaale on ettepanekus rõhutatud, kui oluline on majandustegevuse ja inimeste liikumise jätkumine Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahel ning kui tähtis roll on täiustatud transpordiühendustel, sealhulgas TEN-T koridoril 1998. aasta suure reede (Belfasti) kokkuleppe eesmärkide järgimisel.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1316/20133 kehtestati liidu rahastamisvahend Euroopa ühendamise rahastu. Euroopa ühendamise rahastu eesmärk on võimaldada üleeuroopaliste võrkude poliitika raames ette valmistada ja rakendada transpordi-, telekommunikatsiooni- ja energiasektorite ühishuviprojekte.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1316/20133 kehtestati liidu rahastamisvahend Euroopa ühendamise rahastu. Euroopa ühendamise rahastu eesmärk on võimaldada üleeuroopaliste võrkude poliitika raames ette valmistada ja rakendada transpordi-, telekommunikatsiooni- ja energiasektorite piiriüleseid ja ühishuviprojekte.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Võttes arvesse Ühendkuningriigi liidust väljaastumist, tuleb ajakohastada Iirimaa saarega seotud Atlandi põhivõrgu osi.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Vältimaks Põhjamere–Vahemere põhivõrgu koridori kaheks eraldi ja omavahel ühendamata osaks jaotamist ning Iirimaa ja Mandri-Euroopa vahelise ühenduse tagamiseks peaks Põhjamere–Vahemere põhivõrgu koridor hõlmama mereühendust Iirimaa põhisadamate ning Belgia ja Madalmaade põhisadamate vahel.

(6)  Vältimaks Põhjamere–Vahemere põhivõrgu koridori kaheks eraldi ja omavahel ühendamata osaks jaotamist ning Iirimaa ja Mandri-Euroopa vahelise ühenduse tagamiseks on oluline luua otseühendused olemasolevas koridoris asuvate Iirimaale kõige lähemal olevate territooriumidega. Põhjamere–Vahemere põhivõrgu koridor peaks hõlmama mereühendust Iirimaa põhisadamate ning Belgia, Madalmaade ja Prantsusmaa põhisadamate vahel.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a)  27 liikmesriigiga Euroopas, kus Prantsusmaast saab Iirimaale geograafiliselt lähim liikmesriik, tuleks kohandada Atlandi koridori, et Iirimaa sellega ühendada.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Iirimaa ja teiste Põhjamere–Vahemere põhivõrgu koridoris osalevate liikmesriikide vahelise ühenduse tagamine on äärmiselt oluline käimasolevate ja tulevaste taristuinvesteeringute jaoks ning õigusselguse ja -kindluse tagamiseks taristute planeerimisel.

(7)  Iirimaa, Põhja-Iirimaa (vastavalt 1998. aasta suure reede (Belfasti) kokkuleppele) ja teiste Põhjamere–Vahemere põhivõrgu koridoris osalevate liikmesriikide vahelise ühenduse tagamine on äärmiselt oluline käimasolevate ja tulevaste taristuinvesteeringute jaoks, õigusselguse ja -kindluse tagamiseks taristute planeerimisel ning selle kindlustamiseks, et transpordipoliitika võimaldab ka edaspidi ellu viia ülalnimetatud kokkuleppe sätteid kooskõlas Euroopa Liidu eri valdkondade poliitikaga. See ei piira edasist arutelu Iirimaa asjakohase positsiooni üle põhivõrgukoridoris ega arutelu selle positsiooni või edaspidiste suhete üle praegu põhivõrgust välja jäävate sadamatega, et parandada ühendusi Iirimaa ja ülejäänud liidu vahel Euroopa ühendamise rahastu järgnevate vahendite raames.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – lõik 1

Määrus (EL) nr 1316/2013

I lisa – punkt 2 – jaotis „Põhjameri – Vahemeri“ – rida 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam“.

„Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam“.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – lõik 1 a (uus)

Määrus (EL) nr 1316/2013

I lisa – punkt 2 – osa „Atlandi ookean“

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

I lisa I osa punkti 2 („Põhivõrgukoridorid“) jaotisesse „Atlandi ookean“ lisatakse pärast rida „Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bergara – Bilbao/Bordeaux – Pariis – Le Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg“ järgmised read:

 

„Shannon Foynes – Dublin – Rosslare – Waterford – Cork – Brest – Roscoff – Cherbourg – Caen – Le Havre – Rouen – Pariis“

 

„Dublin – Cork – Saint Nazaire – Nantes – Tours“

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1316/2013 seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega

Viited

COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

10.9.2018

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

REGI

10.9.2018

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

John Howarth

9.10.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

22.11.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

13.12.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

26

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Ivana Maletić, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

26

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Emmanuel Maurel

PPE

Pascal Arimont, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Victor Boştinaru, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Terry Reintke, Monika Vana

0

 

 

1

0

GUE/NGL

Younous Omarjee

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1316/2013 seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega

Viited

COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)

EP-le esitamise kuupäev

1.8.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

10.9.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

10.9.2018

ITRE

10.9.2018

REGI

10.9.2018

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

BUDG

29.8.2018

ITRE

24.9.2018

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Karima Delli

23.10.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

3.12.2018

10.1.2019

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.1.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

45

0

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Pascal Durand, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Esitamise kuupäev

11.1.2019

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marc Tarabella, Marita Ulvskog,

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

0

 

 

2

0

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 28. jaanuar 2019
Õigusteave - Privaatsuspoliitika