Izvješće - A8-0009/2019Izvješće
A8-0009/2019

  IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1316/2013 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije

  11.1.2019 - (COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)) - ***I

  Odbor za promet i turizam
  Izvjestiteljica: Karima Delli


  Postupak : 2018/0299(COD)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0009/2019
  Podneseni tekstovi :
  A8-0009/2019
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1316/2013 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije

  (COM(2018)0568 – C8-0385/2018 2018/0299(COD))

  (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0568),

  –  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 172. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu(C8-0385/2018),

  –  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –  uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje španjolskog Parlamenta, u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti,

  –  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 17. listopada 2018.[1],

  –  nakon savjetovanja s Odborom regija,

  –  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam i mišljenje Odbora za regionalni razvoj (A8-0009/2019),

  1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

  2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

  3.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

  Amandman    1

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (2)  Instrument za povezivanje Europe je instrument za financiranje Unije uspostavljen Uredbom (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća. Njime se omogućuje da projekti od zajedničkog interesa budu pripremljeni i provedeni u okviru politike transeuropskih mreža u sektorima prometa, telekomunikacija i energetike.

  2.  Instrument za povezivanje Europe je instrument za financiranje Unije uspostavljen Uredbom (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća. Njime se omogućuje da projekti od zajedničkog interesa budu pripremljeni i provedeni u okviru politike transeuropskih mreža u sektorima prometa, telekomunikacija i energetike, kako bi se poboljšalo funkcioniranje unutarnjeg tržišta Unije.

  _________________

  _________________

  8Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010 (SL L 348, 20.12.2013., str. 129.).

  8Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010 (SL L 348, 20.12.2013., str. 129.).

  Amandman    2

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (2)  Instrument za povezivanje Europe je instrument za financiranje Unije uspostavljen Uredbom (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća. Njime se omogućuje da projekti od zajedničkog interesa budu pripremljeni i provedeni u okviru politike transeuropskih mreža u sektorima prometa, telekomunikacija i energetike.

  (2)  Instrument za povezivanje Europe je instrument za financiranje Unije uspostavljen Uredbom (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća. Njime se omogućuje da projekti od prekograničnog i zajedničkog interesa budu pripremljeni i provedeni u okviru politike transeuropskih mreža u sektorima prometa, telekomunikacija i energetike.

  Amandman    3

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 2.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (2a)  Kako bi se uzele u obzir iznimne okolnosti koje će nastati nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, treba predvidjeti povezivanje Irske s kontinentalnom Europom izmjenom trase i sastava koridora TEN-T kako bi se njime obuhvatile pomorske veze između irskih i kontinentalnih luka osnovne mreže i sveobuhvatne mreže.

  Amandman    4

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 3.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (3a)  Kako bi se uzele u obzir iznimne okolnosti koje predstavlja povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, ovom Uredbom utvrđuje se mogućnost uključivanja luka sveobuhvatne mreže u koridor osnovne mreže.

  Amandman    5

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 5.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (5a)  Uzimajući u obzir otočnu narav Irske, pomorske veze predstavljaju sredstvo kojim se može zajamčiti njezina izravna povezanost s kontinentalnom Europom.

  Amandman    6

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 5.b (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (5b)  S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije, trebat će ažurirati dijelove atlantske osnovne mreže koji se odnose na otočnu državu Irsku;

  Amandman    7

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 6.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (6)  Kako bi se izbjeglo da se koridor osnovne mreže Sjeverno more – Sredozemlje razdvoji na dva različita i nepovezana dijela te kako bi se osigurala povezanost Irske s kontinentalnom Europom, koridor osnovne mreže Sjeverno more – Sredozemlje trebao bi uključivati pomorske veze između irskih strateških luka i strateških luka Belgije i Nizozemske.

  (6)  Kako bi se izbjeglo da se koridor osnovne mreže Sjeverno more – Sredozemlje razdvoji na dva različita i nepovezana dijela te kako bi se osigurala povezanost Irske s kontinentalnom Europom, ključno je stvoriti izravne veze s područjima i lukama geografski najbližima Irskoj smještenima na postojećem koridoru. Koridor Sjeverno more – Sredozemlje trebao bi uključivati pomorske veze između irskih luka i belgijskih, francuskih ili nizozemskih luka osnovne ili sveobuhvatne mreže. Osim toga, veza između koridora Sjeverno more – Sredozemlje i atlantskog koridora preko Le Havrea trebala bi osigurati bolju povezanost i integraciju unutarnjeg tržišta.

  Amandman    8

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 6.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (6a)  S pomoću otvorenog javnog savjetovanja nakon objave Prijedloga Komisije omogućeno je prikupljanje doprinosa dionika koji gotovo jednoglasno zahtijevaju da se u većoj mjeri vodi računa o budućim pomorskim vezama između Irske i kontinenta.

  Amandman    9

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 6.b (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (6b)  U okviru EU-27, u kojemu Francuska, Belgija i Nizozemska postaju države članice geografski najbliže Irskoj, trebalo bi prilagoditi atlantski koridor kako bi se Irska povezala s njime i kako bi se u obzir uzeli postojeći i budući tokovi.

  Amandman    10

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 6.c (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (6c) S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine i kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri osigurao kontinuitet zajedničkog tržišta i neometani protok robe te kako bi se učvrstili prometni sektor i područja na koje će Brexit vjerojatno najjače utjecati, Komisija i države članice trebale bi provesti prijevremeno preispitivanje Uredbe (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća1a , prvotno predviđeno najkasnije za kraj 2013., kako bi se zemljovidi mreža prilagodili promjeni tokova robe nakon Brexita.

   

  __________________

   

  1a Uredba (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU (SL L 348, 20.12.2013., str. 1.).

  Amandman    11

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 7.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (7)  Osiguravanje povezanosti Irske i drugih država članica u koridoru osnovne mreže Sjeverno more – Sredozemlje od ključne je važnosti za postojeća i buduća infrastrukturna ulaganja te za osiguravanje pravne jasnoće i sigurnosti pri planiranju infrastrukture.

  (7)  Osiguravanje povezanosti Irske i drugih država članica u koridoru Sjeverno more – Sredozemlje i u atlantskom koridoru od ključne je važnosti za postojeća i buduća infrastrukturna ulaganja te za osiguravanje pravne jasnoće i sigurnosti pri planiranju infrastrukture. Osim toga, u programima rada za komponentu prometa mehanizma za povezivanje Europe bit će potrebno predvidjeti pozive na podnošenje prijedloga u svrhu financiranja razvoja prometne infrastrukture, nove ili postojeće, radi osiguravanja pomorskih veza između irskih i kontinentalnih luka osnovne mreže i sveobuhvatne mreže, kao i njihovu prilagodbu u slučaju ponovne uspostave vanjske granice s Ujedinjenom Kraljevinom.

  Amandman    12

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 7.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (7)  Osiguravanje povezanosti Irske i drugih država članica u koridoru osnovne mreže Sjeverno more – Sredozemlje od ključne je važnosti za postojeća i buduća infrastrukturna ulaganja te za osiguravanje pravne jasnoće i sigurnosti pri planiranju infrastrukture.

  (7)  Osiguravanje povezanosti Irske, Sjeverne Irske (u skladu sa Sporazumom na Veliki petak/Sporazumom iz Belfasta iz 1998.) i drugih država članica u koridoru osnovne mreže Sjeverno more – Sredozemlje od ključne je važnosti za postojeća i buduća infrastrukturna ulaganja te za osiguravanje pravne jasnoće i sigurnosti pri planiranju infrastrukture te osiguravanja doprinosa prometne politike stalnom pojednostavnjivanju odredaba spomenutog sporazuma u skladu s politikama Europske unije. Time se ne dovodi u pitanje buduće razmatranje odgovarajućeg pozicioniranja Republike Irske unutar osnovne mreže koridora ili razmatranje tog pozicioniranja i budućeg odnosa s lukama koje su trenutačno izvan osnovne mreže radi poboljšanja povezanosti Republike Irske i ostatka Unije kao dio kasnijih instrumenata u okviru Instrumenta za povezivanje Europe.

  Amandman    13

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 7.b (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (7b)  S obzirom na to da je prometnom sektoru i područjima koja će biti najviše pogođena Brexitom potrebna prilagodba, Komisija bi mogla uspostaviti fond za prilagodbu u cilju kompenzacije negativnih učinaka koje bi Brexit bez postignutog dogovora imao na sektor prometa i na određena područja EU-a, uz podržavanje financijskih napora koje će prometni sektor i ta područja morati poduzeti kako bi se prilagodili novim okolnostima u pogledu povezanosti u EU-27 i kako bi se olakšao prelazak robe i osoba preko granice između Unije i Ujedinjene Kraljevine.

  Amandman    14

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 7.c (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (7c)  Uzimajući u obzir povlačenje Ujedinjene Kraljevine, od ključne je važnosti razviti prikladne infrastrukture, kako nove, tako i postojeće, radi održavanja trgovinskih tokova koji povezuju Irsku i kontinentalnu Europu, koji su prethodno bili zajamčeni britanskom kopnenom vezom.

  Amandman    15

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 7.d (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (7d)  U svrhu pružanja potpore razvoju nove prometne infrastrukture, kao i modernizaciji postojeće infrastrukture, od ključne je važnosti uvesti nova čvorišta i veze u osnovnu mrežu, osobito za pomorske veze.

  Amandman    16

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 7.e (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (7e)  Osim toga, iako osnovna mreža predstavlja okosnicu koja obuhvaća dijelove mreže od najveće strateške važnosti za Uniju, također je potrebno uključiti nova čvorišta i veze, osobito lučke, na sveobuhvatnu mrežu kako bi se zajamčila povezivost svih regija Unije.

  Amandman    17

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 7.f (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (7f)  Nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije, brojna lučka čvorišta koja su trenutačno dio sveobuhvatne mreže, osobito francuske luke kao što su Brest - Roscoff - Cherbourg - Boulogne, moraju odgovoriti na povećanje intenziteta trgovinskih tokova i u tom smislu trebale bi primiti povećanu pomoć i potporu.

  Amandman    18

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak -1. (novi)

  Uredba (EU) br. 1316/2013

  Članak 7. – stavak 2. – točka 1.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  U članku 7. stavku 2. umeće se sljedeća točka:

   

  „(la) mjere potrebne za prilagodbu prometne infrastrukture nakon Brexita, uključujući prilagodbu opreme za kontrolu robe i putnika.”

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=EN)

  Obrazloženje

  S obzirom na hitnu potrebu za prilagodbom prometnog sektora, a posebice infrastrukture, u kontekstu izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Unije, tzv. „re-flow calls” za 2019. i 2020. u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) povezani s povratom sredstava trebali bi biti usmjereni na pružanje odgovora na tu potrebu, a programi rada Instrumenta za povezivanje Europe za 2019. i 2020. trebali bi se prilagoditi u tom smislu.

  Amandman    19

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak -1.a (novi)

  Uredba (EU) br. 1316/2013

  Članak 17. – stavak 2.

   

  Tekst na snazi

  Izmjena

   

  U članku 17. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

  2. Komisija preispituje višegodišnje programe rada barem jednom u sredini roka provedbe. Ako je potrebno, ona mijenja višegodišnji program rada putem provedbenog akta. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 25. stavka 2.

  2. Komisija preispituje višegodišnje programe rada barem jednom u sredini roka provedbe. Kad je riječ o prometnom sektoru, ona preispituje višegodišnji program rada kako bi ga prilagodila izlasku Ujedinjene Kraljevine iz Unije. Ako je potrebno, ona mijenja višegodišnji program rada putem provedbenog akta. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 25. stavka 2.

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=EN)

  Obrazloženje

  S obzirom na hitnu potrebu za prilagodbom prometnog sektora, a posebice infrastrukture, u kontekstu izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Unije, tzv. „re-flow calls” za 2019. i 2020. u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) povezani s povratom sredstava trebali bi biti usmjereni na pružanje odgovora na tu potrebu, a programi rada Instrumenta za povezivanje Europe za 2019. i 2020. trebali bi se prilagoditi u tom smislu.

  Amandman    20

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak -1.b (novi)

  Uredba (EU) br. 1316/2013

  Članak 17. – stavak 5.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  U članku 17. umeće se sljedeći stavak:

   

  5.a U posljednjem godišnjem programu rada u prometnom sektoru prioritet je dan mjerama definiranim u članku 7. stavku 2. točki (m).

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=EN)

  Obrazloženje

  S obzirom na hitnu potrebu za prilagodbom prometnog sektora, a posebice infrastrukture, u kontekstu izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Unije, tzv. „re-flow calls” za 2019. i 2020. u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) povezani s povratom sredstava trebali bi biti usmjereni na pružanje odgovora na tu potrebu, a programi rada Instrumenta za povezivanje Europe za 2019. i 2020. trebali bi se prilagoditi u tom smislu.

  Amandman    21

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – podstavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Prilog I. Uredbi (EU) br. 1316/2013 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

  Prilog I. Uredbi (EU) br. 1316/2013 mijenja se kako je navedeno u Prilogu I. ovoj Uredbi.

  Amandman    22

  Prijedlog uredbe

  Članak 1.b (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Članak 1.b

   

  Krizni fond za prilagodbu Brexitu

   

  Komisija uspostavlja financijsku potporu komplementarnu Instrumentu za povezivanje Europe, u obliku kriznog fonda za prilagodbu Brexitu. Cilj je tog fonda nadoknaditi negativne učinke Brexita pružanjem pomoći prijevoznicima i lokalnim zajednicama pri predviđanju novih ruta pomorskog prijevoza i pri olakšavanju prelaska robe i osoba preko granice između Unije i Ujedinjene Kraljevine.

  Amandman    23

  Prijedlog uredbe

  Prilog – stavak 1.a (novi)

  Uredba (EU) br. 1316/2013

  Prilog I. – dio I. – točka 2. – dio „Atlantski koridor” – alineja 4.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Uz mogućnost izmjene u skladu s Uredbom (EU) br. 1315/2013 i njezinim Prilogom I. „ZEMLJOVIDI SVEOBUHVATNE I OSNOVNE MREŽE”

   

  U Prilogu I. dijelu I. točki 2. („Koridori osnovne mreže”), u odjeljku „Atlantski koridor”, nakon retka „Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bergara – Bilbao/Bordeaux – Pariz – Le Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg”, dodaju se sljedeći retci:

   

  Shannon Foynes - Dublin – Rosselare– Waterford - Cork – Brest – Roscoff – Saint Malo - Cherbourg – Bolulogne – Caen - Le Havre– Rouen - Pariz

   

   

  Dublin/Cork – Brest – Roscoff – Saint Nazaire – Nantes – Tours

  Amandman    24

  Prijedlog uredbe

  Prilog – stavak 1.

  Uredba (EU) br. 1316/2013

  Prilog I. – dio I. – točka 2. – dio „Koridor Sjeverno more – Sredozemlje” – alineja 1.a

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam.

  Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque –Zeebrugge/Terneuzen – Gent - Antwerpen/Rotterdam

  • [1]  Još nije objavljeno u Službenom listu.

  OBRAZLOŽENJE

  1.  Povlačenje države članice iz Unije, kao u primjeru Ujedinjene Kraljevine, predstavlja dosad nezabilježenu situaciju za koju se Europska unija mora pripremiti u interesu svojih građana, zajedničkog tržišta i održavanja dobrih gospodarskih i trgovinskih odnosa s tom državom, bez obzira na to hoće li se postići dogovor ili ne.

  2.  Odbor za promet i turizam Europskog parlamenta istaknuo je da bi se u slučaju da se ne postigne dogovor između 27 država članica EU-a i Ujedinjene Kraljevine dogodilo sljedeće:

  * scenarij bez dogovora (eng. „no-deal”) bio bi otežavajući čimbenik i za Ujedinjenu Kraljevinu i za Europsku uniju te bi posljedice takvog ishoda bile još izraženije u sektoru prometa, čime bi se ugrozili upravitelji infrastrukturom i prijevoznici te gospodarski sektori koji o njima ovise i postojeća radna mjesta u tim sektorima;

  ** dvije države koje dijele kopnenu granicu s Ujedinjenom Kraljevinom, Irska i Francuska (putem tunela ispod La Manchea), i koje bi bile suočene s pitanjem ponovne uspostave zajedničke vanjske granice, trebale bi pronaći konkretna rješenja za održavanje visoke razine povezanosti njihovih građana i neometanih trgovinskih tokova među tim državama;

  *** scenarij bez dogovora najjače bi utjecao na određena područja, ona koja su geografski najbliža Ujedinjenoj Kraljevini ili ona koja su se specijalizirala za iskorištavanje prometa preko kanala La Manche.

  3.  U tom kontekstu očekuje se da Europska komisija unaprijed poduzme nekoliko mjera, tako da Uredbu o Instrumentu za povezivanje Europe prilagodi posljedicama scenarija bez dogovora. Te mjere trebaju prvenstveno biti usmjerene na:

  * ponovno povezivanje Irske s koridorom Sjeverno more – Sredozemlje novim rutama pomorskog prijevoza tereta, koje će uključivati sve luke osnovne mreže koridora;

  ** uključivanje Irske u atlantski koridor i, po potrebi, uključivanje novih francuskih luka u osnovnu mrežu s obzirom na postojeće tokove;

  *** mobilizaciju preostalih sredstava za razdoblje 2019. – 2020. radi prilagodbe luka osnovne mreže novim tokovima između Irske i EU-27, kao i novim ograničenjima u vezi s prijevozom preko kanala La Manche.

  4.  Iako su te mjere prvi i najhitniji koraci u pružanju potpore Unije sektorima prometa i turizma, ne smijemo zaboraviti na ozbiljnije i dugoročnije posljedice Brexita koje će pogoditi sva područja koja su tijekom 45 godina uključenosti Ujedinjene Kraljevine u zajedničko tržište stvarala bliske veze ključne za njihovu socioekonomsku vitalnost. Stoga bi trebalo uvesti nove mjere financiranja kako bi se prijevoznicima i dotičnim područjima pomoglo da se prilagode negativnim posljedicama Brexita.

  MIŠLJENJE Odbora za regionalni razvoj (20.12.2018)

  upućeno Odboru za promet i turizam

  o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1316/2013 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije
  (COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

  Izvjestitelj za mišljenje: John Howarth

  KRATKO OBRAZLOŽENJE

  Ovaj prijedlog Komisije odnosi se na poseban niz okolnosti oko planiranog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije.

  Ako Ujedinjena Kraljevina napusti EU sporazumom o povlačenju kojim se pravna stečevina EU-a održava u prijelaznom razdoblju do 31. prosinca 2020., koridor Sjeverno more – Sredozemlje (NSM) i dalje će prolaziti preko Ujedinjene Kraljevine. Dana 1. siječnja 2021. predviđeno je da će na snagu stupiti novo zakonodavstvo o Instrumentu za povezivanje Europe s odgovarajućim prilagodbama mreže TEN-T.

  Međutim, ako Ujedinjena Kraljevina 29. ožujka 2019. napusti EU prema trenutačnim predviđanjima bez postignutog sporazuma, postoji mogućnost da će doći do diskontinuiteta u mreži TEN-T NSM koridora između engleskoga kanala La Manche i luka u Sjevernom moru te luka u Republici Irskoj. Slično tomu, u takvim bi okolnostima koridor TEN-T završio na granici između Ujedinjene Kraljevine i Republike Irske i ne bi uključivao luku Belfast.

  Prijedlogom Komisije nude se odgovarajuća rješenje za moguće zakonodavne nepravilnosti koje bi se mogle pojaviti i podržava određivanje luka Zebrugge, Antwerpena i Rotterdama kao poveznica unutar mreže TEN-T NSM koridora do luka u Republici Irskoj, uz napomenu da se odrednica temelji na postojećem obujmu prometa među točkama. Luke na kanalu La Manche Dunkirk i Calais ostat će označene luke na koridoru, u ovom slučaju kao luke izlaza i ulaza u Europsku uniju.

  Ova tehnička oznaka ne utječe na položaj luke niti će utjecati na bilo koju količinu prometa. Međutim, postoji mogućnost poremećaja, kako je zabilježena u nizu studija, koji bi mogle osjetiti luke na kanalu La Manche, posebno uslijed uvođenja carinskih provjera, ako Ujedinjena Kraljevina izađe iz Unije bez sporazuma ili ako nakon toga obustavi otvorene carinske sporazume s Unijom.

  Luka Le Havre trenutačno nije dio koridora TEN-T koji povezuje s Republikom Irskom, a druge luke u sjeverozapadnoj Francuskoj trenutačno ne ispunjavaju kriterije mreže TEN-T. Razmatranje odnosa Irske i koridora TEN-T Sjeverno more/Mediteran samo je jedan aspekt novog prometnog stanja u Irskoj te se u tom kontekstu smatra važnim da se u obzir uzme odnos s atlantskim koridorom koji osigurava izravnije poveznice između Irske i drugih država članica, uključujući i određivanje luka u Francuskoj i samoj Irskoj, kao i onih već određenih u Belgiji i Nizozemskoj. Trebalo bi hitno razmotriti odnos Republike Irske s mrežnim TEN-T koridorima te stoga mogući odnos s lukama u okviru revizije zakonodavstva o CEF-u za višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027. s ciljem poboljšanja izravnih veza između Irske i ostatka Unije.

  U skladu s izvješćem Odbora za regionalni razvoj o ulozi kohezijske politike u Sjevernoj Irskoj, naglašava se važnost nastavka gospodarske aktivnosti i kretanja ljudi između Republike Irske i Sjeverne Irske te uloge pojačanih prometnih veza, uključujući TEN-T koridor, u održavanju ciljeva Sporazuma na Veliki petak/Sporazuma iz Belfasta iz 1998.

  AMANDMANI

  Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za promet i turizam da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

  Amandman    1.

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (2)  Instrument za povezivanje Europe je instrument za financiranje Unije uspostavljen Uredbom (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća. Njime se omogućuje da projekti od zajedničkog interesa budu pripremljeni i provedeni u okviru politike transeuropskih mreža u sektorima prometa, telekomunikacija i energetike.

  (2)  Instrument za povezivanje Europe je instrument za financiranje Unije uspostavljen Uredbom (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća. Njime se omogućuje da projekti od prekograničnog i zajedničkog interesa budu pripremljeni i provedeni u okviru politike transeuropskih mreža u sektorima prometa, telekomunikacija i energetike.

  Amandman    2.

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 5.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (5.a)  S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije, trebat će ažurirati dijelove atlantske osnovne mreže koji se odnose na otočnu državu Irsku;

  Amandman    3.

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 6.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (6)  Kako bi se izbjeglo da se koridor osnovne mreže Sjeverno more – Sredozemlje razdvoji na dva različita i nepovezana dijela te kako bi se osigurala povezanost Irske s kontinentalnom Europom, koridor osnovne mreže Sjeverno more – Sredozemlje trebao bi uključivati pomorske veze između irskih strateških luka i strateških luka Belgije i Nizozemske.

  (6)  Kako bi se izbjeglo da se koridor osnovne mreže Sjeverno more – Sredozemlje razdvoji na dva različita i nepovezana dijela te kako bi se osigurala povezanost Irske s kontinentalnom Europom, ključno je stvoriti izravne veze s područjima najbližima Irskoj smještenima na postojećem koridoru. Koridor osnovne mreže Sjeverno more – Sredozemlje trebao bi uključivati pomorske veze između irskih strateških luka i strateških luka Belgije, Nizozemske i Francuske.

  Amandman    4.

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 6.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (6.a)  U okviru EU-27, u kojemu je Francuska država članica koja je geografski najbliža Irskoj, trebalo bi prilagoditi atlantski koridor kako bi se Irska s njime povezala.

  Amandman    5.

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 7.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (7)  Osiguravanje povezanosti Irske i drugih država članica u koridoru osnovne mreže Sjeverno more – Sredozemlje od ključne je važnosti za postojeća i buduća infrastrukturna ulaganja te za osiguravanje pravne jasnoće i sigurnosti pri planiranju infrastrukture.

  (7)  Osiguravanje povezanosti Irske, Sjeverne Irske (u skladu sa Sporazumom na Veliki petak/Sporazumom iz Belfasta iz 1998.) i drugih država članica u koridoru osnovne mreže Sjeverno more – Sredozemlje od ključne je važnosti za postojeća i buduća infrastrukturna ulaganja te za osiguravanje pravne jasnoće i sigurnosti pri planiranju infrastrukture te osiguravanja doprinosa prometne politike stalnom pojednostavnjivanju odredaba spomenutog sporazuma u skladu s politikama Europske unije. Time se ne dovodi u pitanje buduće razmatranje odgovarajućeg pozicioniranja Republike Irske unutar osnovne mreže koridora ili razmatranje tog pozicioniranja i budućeg odnosa s lukama koje su trenutačno izvan osnovne mreže radi poboljšanja povezanosti Republike Irske i ostatka Unije kao dio kasnijih instrumenata u okviru Instrumenta za povezivanje Europe.

  Amandman    6.

  Prijedlog uredbe

  Prilog I. – stavak 1.

  Uredba (EU) br. 1316/2013

  Prilog I. – točka 2. – dio „Koridor Sjeverno more – Sredozemlje” – alineja 1.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  “Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam”.

  “Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam”.

  Amandman    7.

  Prijedlog uredbe

  Prilog I. – stavak 1.a (novi)

  Uredba (EU) br. 1316/2013

  Prilog I. – točka 2. – dio „Atlantski koridor”

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  U Prilogu I. dijelu I. točki 2. („Koridori osnovne mreže”), u odjeljku „Atlantski koridor”, nakon retka „Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bergara – Bilbao/Bordeaux – Pariz – Le Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg”, dodaju se sljedeći retci:

   

  „Shannon Foynes - Dublin – Rosselare – Waterford - Cork – Brest – Roscoff – Cherbourg – Caen - Le Havre – Rouen - Pariz”

   

  „Dublin – Cork – Saint Nazaire – Nantes – Tours”

  POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  Naslov

  Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1316/2013 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije

  Referentni dokumenti

  COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)

  Nadležni odbor

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  TRAN

  10.9.2018

   

   

   

  Odbori koji su dali mišljenje

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  REGI

  10.9.2018

  Izvjestitelj(ica) za mišljenje

         Datum imenovanja

  John Howarth

  9.10.2018

  Razmatranje u odboru

  22.11.2018

   

   

   

  Datum usvajanja

  13.12.2018

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0.

  26.

  0.

  1.

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Ivana Maletić, Damiano Zoffoli

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel

  KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  26.

  +

  ALDE

  Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

  ECR

  Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

  EFDD

  Rosa D'Amato

  GUE/NGL

  Emmanuel Maurel

  PPE

  Pascal Arimont, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

  S&D

  Victor Boştinaru, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Damiano Zoffoli

  VERTS/ALE

  Terry Reintke, Monika Vana

  0.

  -

   

   

  1.

  0.

  GUE/NGL

  Younous Omarjee

  Korišteni znakovi:

  +  :  za

  -  :  protiv

  0.  :  suzdržani

  POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

  Naslov

  Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1316/2013 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije

  Referentni dokumenti

  COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)

  Datum podnošenja EP-u

  1.8.2018

   

   

   

  Nadležni odbor

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  TRAN

  10.9.2018

   

   

   

  Odbori koji daju mišljenje

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  BUDG

  10.9.2018

  ITRE

  10.9.2018

  REGI

  10.9.2018

   

  Odbori koji nisu dali mišljenje

         Datum odluke

  BUDG

  29.8.2018

  ITRE

  24.9.2018

   

   

  Izvjestitelji

         Datum imenovanja

  Karima Delli

  23.10.2018

   

   

   

  Razmatranje u odboru

  3.12.2018

  10.1.2019

   

   

  Datum usvajanja

  10.1.2019

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0.

  45.

  0.

  2.

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Pascal Durand, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

  Datum podnošenja

  11.1.2019

  KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

  45.

  +

  ALDE

  Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

  ECR

  Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

  EFDD

  Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

  ENF

  Georg Mayer, Mylène Troszczynski

  GUE/NGL

  Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

  PPE

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

  S&D

  Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marc Tarabella, Marita Ulvskog,

  VERTS/ALE

  Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

  0.

  -

   

   

  2.

  0.

  ECR

  Jacqueline Foster, Peter Lundgren

  Korišteni znakovi:

  +  :  za

  -  :  protiv

  0.  :  suzdržani

  Posljednje ažuriranje: 28. siječnja 2019.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti