JELENTÉS az 1316/2013/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  11.1.2019 - (COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)) - ***I

  Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
  Előadó: Karima Delli


  Eljárás : 2018/0299(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0009/2019
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0009/2019
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az 1316/2013/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  (COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

   (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

   tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0568),

   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 172. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0385/2018),

   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

   tekintettel a spanyol parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján benyújtott, indokolt véleményre,

   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. október 17-i véleményére[1],

   a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

   tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A8-0009/2019),

  1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

  2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

  3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  Módosítás  1

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) Az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet8 létrehozott egy uniós finanszírozási eszközt, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz célja lehetővé tenni a közlekedési, a távközlési és az energetikai ágazatban a közös érdekű projekteknek a transzeurópai hálózatokkal kapcsolatos szakpolitika keretében történő előkészítését és megvalósítását.

  (2) Az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet8 létrehozott egy uniós finanszírozási eszközt, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz célja lehetővé tenni a közlekedési, a távközlési és az energetikai ágazatban a közös érdekű projekteknek a transzeurópai hálózatokkal kapcsolatos szakpolitika keretében történő előkészítését és megvalósítását az uniós belső piac működésének javítása érdekében.

  _________________

  _________________

  8 Az Európai Parlament és a Tanács 1316/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.).

  8 Az Európai Parlament és a Tanács 1316/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.).

  Módosítás  2

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) Az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet8 létrehozott egy uniós finanszírozási eszközt, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz célja lehetővé tenni a közlekedési, a távközlési és az energetikai ágazatban a közös érdekű projekteknek a transzeurópai hálózatokkal kapcsolatos szakpolitika keretében történő előkészítését és megvalósítását.

  (2) Az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet8 létrehozott egy uniós finanszírozási eszközt, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz célja lehetővé tenni a közlekedési, a távközlési és az energetikai ágazatban a határokon átnyúló és közös érdekű projekteknek a transzeurópai hálózatokkal kapcsolatos szakpolitika keretében történő előkészítését és megvalósítását.

  Módosítás  3

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 a preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a) Az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépése által előidézett kivételes körülmények figyelembevétele érdekében biztosítani kell Írország összekapcsolását az európai kontinenssel a TEN-T folyosók útvonalának és összetételének megváltoztatása által, azzal a céllal, hogy integrálják a tengeri összeköttetéseket a törzshálózat és az átfogó hálózat ír és kontinentális kikötői között.

  Módosítás  4

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 a preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3a) Az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépése által előidézett kivételes körülmények figyelembevétele érdekében ez a rendelet lehetőséget teremt az átfogó hálózat kikötőinek egy törzshálózati folyosóba történő integrálására.

  Módosítás  5

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 a preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5a) Írország szigetjellegéből adódóan a tengeri összeköttetések az ország kontinentális Európával való közvetlen összekapcsolásának egyik eszközét jelentik.

  Módosítás  6

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 b preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5b) Az Egyesült Királyság Unióból való kilépése miatt az atlanti törzshálózat Írország szigetére vonatkozó részeit aktualizálni kell;

  Módosítás  7

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6) Annak érdekében, hogy az „Északi-tengeri–mediterrán” törzshálózati folyosó ne szakadjon szét két külön, össze nem kötött szakaszra, és Írország továbbra is össze legyen kapcsolva a kontinentális Európával, indokolt, hogy az „Északi-tengeri–mediterrán” törzshálózati folyosó kiegészüljön az egyfelől az ír törzskikötők, másfelől a belga és holland törzskikötők közötti tengeri összeköttetésekkel.

  (6) Annak érdekében, hogy az „Északi-tengeri–mediterrán” törzshálózati folyosó ne szakadjon szét két külön, össze nem kötött szakaszra, és Írország továbbra is össze legyen kapcsolva a kontinentális Európával, elengedhetetlen, hogy közvetlen kapcsolatot hozzanak létre az Írországhoz földrajzilag legközelebb eső területekkel és kikötőkkel a meglévő folyosó mentén. Indokolt, hogy az „Északi-tengeri–mediterrán” folyosó kiegészüljön az egyfelől az ír kikötők, másfelől a törzshálózathoz vagy az átfogó hálózathoz tartozó belga, francia és holland kikötők közötti tengeri összeköttetésekkel. Ezen túlmenően az „Északi-tengeri–mediterrán” folyosó és az „Atlanti” folyosó közötti, Le Havre-on keresztüli kapcsolatnak kell biztosítania a jobb összeköttetést és a belső piac integrációját.

  Módosítás  8

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 a preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (6a) A bizottsági javaslat közzétételét követő nyilvános konzultáció során az érdekelt felek csaknem egyhangúlag azt kérték, hogy vegyék jobban figyelembe az Írország és a kontinens közötti jövőbeni tengeri kapcsolatokat.

  Módosítás  9

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 b preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (6b) A 27 tagú Európában – ahol Franciaország, Belgium és Hollandia válnak az Írországhoz földrajzilag legközelebb eső uniós tagállamokká – az „Atlanti” folyosót ki kell igazítani Írország e folyosóval való összekapcsolása és a meglévő és jövőbeni forgalom figyelembevétele érdekében.

  Módosítás  10

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 c preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (6c) Az Egyesült Királyság kilépését figyelembe véve és annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben biztosított legyen a közös piac folytonossága és a zökkenőmentes áruforgalom, valamint a közlekedési ágazatok és az Egyesült Királyság kilépése által leginkább érintett területek megszilárdítása céljából a Bizottságnak és a tagállamoknak idő előtt felül kell vizsgálniuk az 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet1a, amit eredetileg legkésőbb 2023-ra terveztek, annak érdekében, hogy a hálózati térképeket az áruforgalomnak az Egyesült Királyság Unióból való kilépését követő változásaihoz igazítsák.

   

  __________________

   

  1a Az Európai Parlament és a Tanács 1315/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 1. o.).

  Módosítás  11

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (7) Az Írország és a többi tagállam közötti összeköttetés biztosítása az „Északi-tengeri–mediterrán” törzshálózati folyosón kulcsfontosságú a folyamatban lévő és jövőbeli infrastrukturális beruházások szempontjából, valamint az infrastruktúra-tervezéssel kapcsolatos jogi egyértelműség és jogbiztonság tekintetében.

  (7) Az Írország és a többi tagállam közötti összeköttetés biztosítása az „Északi-tengeri–mediterrán” és az „Atlanti” törzshálózati folyosón kulcsfontosságú a folyamatban lévő és jövőbeli infrastrukturális beruházások szempontjából, valamint az infrastruktúra-tervezéssel kapcsolatos jogi egyértelműség és jogbiztonság tekintetében. Ezenkívül az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz közlekedési részével kapcsolatos munkaprogramokban olyan pályázati felhívásokról kell rendelkezni, amelyek célja az új, illetve meglévő közlekedési infrastruktúrák fejlesztésének finanszírozása az Egyesült Királysággal közös külső határ visszaállítása esetén a törzshálózat és az átfogó hálózat ír és kontinentális kikötői közötti tengeri összeköttetések biztosítása és kiigazítása érdekében.

  Módosítás  12

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (7) Az Írország és a többi tagállam közötti összeköttetés biztosítása az „Északi-tengeri–mediterrán” törzshálózati folyosón kulcsfontosságú a folyamatban lévő és jövőbeli infrastrukturális beruházások szempontjából, valamint az infrastruktúra-tervezéssel kapcsolatos jogi egyértelműség és jogbiztonság tekintetében.

  (7) Az Írország és (az 1998. évi nagypénteki/belfasti megállapodás értelmében) Észak-Írország, valamint a többi tagállam közötti összeköttetés biztosítása az „Északi-tengeri–mediterrán” törzshálózati folyosón kulcsfontosságú a folyamatban lévő és jövőbeli infrastrukturális beruházások szempontjából, valamint az infrastruktúra-tervezéssel kapcsolatos jogi egyértelműség és jogbiztonság tekintetében, továbbá ahhoz, hogy a közlekedéspolitika hozzájáruljon az említett megállapodás rendelkezéseinek az Európai Unió politikáival összhangban történő folyamatos előmozdításához. Ez nem befolyásolja hátrányosan az Ír Köztársaság törzshálózati folyosóban elfoglalt megfelelő pozíciójának jövőbeni mérlegelését, sem pedig e pozíció és a jelenleg nem a törzshálózathoz tartozó kikötőkkel való jövőbeni összeköttetés mérlegelését, amelynek célja, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében rendelkezésre álló későbbi eszközök bevonásával az Ír Köztársaságot hatékonyabban kapcsolják össze az Unió többi részével.

  Módosítás  13

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 b preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (7b) Tekintettel a közlekedési ágazat kiigazításának szükségességére és az Egyesült Királyság kilépése által leginkább érintett területekre, a Bizottság alkalmazkodási alapot hozhatna létre a megállapodás nélküli kilépésnek a közlekedési ágazatra és e területekre való negatív hatásainak ellensúlyozására, támogatva a közlekedési ágazat és a területek által megvalósítandó pénzügyi erőfeszítéseket, a 27 tagú Unió új összeköttetési vonalaihoz való alkalmazkodás, valamint az áruk és személyek EU és Egyesült Királyság közötti határátlépésének megkönnyítése érdekében.

  Módosítás  14

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 c preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (7c) Az Egyesült Királyság kilépésére tekintettel alapvető fontosságú megfelelő infrastruktúrákat (akár újakat, akár a meglévőket) fejleszteni az Írország és a kontinentális Európa közötti kereskedelmi forgalom fenntartása érdekében, amit korábban az Egyesült Királyság „földhídja” biztosított.

  Módosítás  15

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 d preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (7d) Az új közlekedési infrastruktúrák létrehozásának és a meglévő infrastruktúrák korszerűsítésének támogatása érdekében ezért létfontosságú a törzshálózatot új csomópontokkal és kapcsolatokkal bővíteni, különösen a tengeri összeköttetések esetében.

  Módosítás  16

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 e preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (7e) Továbbá, míg a törzshálózat a hálózat központi gerincét képezi és tartalmazza annak az Unió számára a legnagyobb stratégiai jelentőséggel bíró részeit, szükség van emellett az átfogó hálózat új csomópontokkal és kapcsolatokkal – különösen kikötőkkel – való bővítésére az Unió valamennyi régiója összeköttetésének biztosítása érdekében.

  Módosítás  17

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 f preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (7f) Az Egyesült Királyság kilépésével több, jelenleg az átfogó hálózathoz tartozó kikötői csomópont – francia kikötők, például Brest, Roscoff, Cherbourg és Boulogne – esetében megnövekedett kereskedelmi forgalommal kell számolni, így ezek számára nagyobb segítséget és támogatást kell nyújtani.

  Módosítás  18

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – -1 bekezdés (új)

  1316/2013/EU rendelet

  7 cikk – 2 bekezdés – 1 a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  A 7. cikk (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

   

  „la) az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépését követően a közlekedési infrastruktúra átalakításához szükséges intézkedések, beleértve az áruk és utasok ellenőrzésére szolgáló berendezések átalakítását is.”

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&qid=1543397869714&from=EN)

  Indokolás

  Tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság Unióból való kilépésével összefüggésben sürgősen át kell alakítani a közlekedési ágazatot, és különösen az infrastruktúrákat, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2019. és 2020. évi visszafizetéseit el kell különíteni az ilyen igények kielégítésére, és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2019–2020 közötti munkaprogramjait ennek megfelelően ki kell igazítani.

  Módosítás  19

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – -1 a bekezdés (új)

  1316/2013/EU rendelet

  17 cikk – 2 bekezdés

   

  Hatályos szöveg

  Módosítás

   

  A 17. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

  (2) A Bizottság a többéves munkaprogramokat legkésőbb félidőben felülvizsgálja. Amennyiben szükséges, végrehajtási aktus útján módosítja az adott többéves munkaprogramot. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 25. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálati eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

  (2) A Bizottság a többéves munkaprogramokat legkésőbb félidőben felülvizsgálja. A közlekedési ágazatban a Bizottság felülvizsgálja a többéves munkaprogramot annak érdekében, hogy azt az Egyesült Királyság Unióból való kilépéséhez igazítsa. Amennyiben szükséges, a többéves munkaprogramokat végrehajtási jogi aktus útján módosítja. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 25. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&qid=1543397869714&from=EN)

  Indokolás

  Tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság Unióból való kilépésével összefüggésben sürgősen át kell alakítani a közlekedési ágazatot, és különösen az infrastruktúrákat, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2019. és 2020. évi visszafizetéseit el kell különíteni az ilyen igények kielégítésére, és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2019–2020 közötti munkaprogramjait ennek megfelelően ki kell igazítani.

  Módosítás  20

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – -1 b bekezdés (új)

  1316/2013/EU rendelet

  17 cikk – 5 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  A 17. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

   

  „(5a) A közlekedési ágazatban az utolsó éves munkaprogramban elsőbbséget kell biztosítani a 7. cikk (2) bekezdésének m) pontjában meghatározott intézkedéseknek.”

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&qid=1543397869714&from=EN)

  Indokolás

  Tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság Unióból való kilépésével összefüggésben sürgősen át kell alakítani a közlekedési ágazatot, és különösen az infrastruktúrákat, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2019. és 2020. évi visszafizetéseit el kell különíteni az ilyen igények kielégítésére, és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2019–2020 közötti munkaprogramjait ennek megfelelően ki kell igazítani.

  Módosítás  21

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az 1316/2013/EU rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

  Az 1316/2013/EU rendelet I. melléklete az e rendelet I. mellékletében foglaltak szerint módosul.

  Módosítás  22

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 b cikk (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  1b. cikk

   

  Sürgősségi alap az Egyesült Királyság Unióból történő kilépéséhez való alkalmazkodás érdekében

   

  A Bizottság kiegészítő pénzügyi támogatást hoz létre az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz mellé egy sürgősségi alkalmazkodási alap formájában az Egyesült Királyság Unióból történő kilépéséhez való alkalmazkodás érdekében. Az alap célja, hogy ellensúlyozza az Egyesült Királyság kilépésének negatív hatásait azáltal, hogy segíti a közlekedés szereplőit és a helyi önkormányzatokat abban, hogy felkészüljenek az új tengeri szállítási útvonalak létrehozására, valamint hogy megkönnyítsék az áruk és személyek EU és az Egyesült Királyság közötti határátlépését.

  Módosítás  23

  Rendeletre irányuló javaslat

  Melléklet – 1 a bekezdés (új)

  1316/2013/EU rendelet

  I melléklet – I rész – 2 pont – „Atlanti” rész – 4 a sor (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  Az 1315/2013/EU rendelet és annak „AZ ÁTFOGÓ ÉS A TÖRZSHÁLÓZAT TÉRKÉPEI” című I. melléklete megfelelő módosítása mellett

   

  A melléklet I. részének 2. pontja („Törzshálózati folyosók”) az „Atlanti” szakaszban az „Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bergara – Bilbao/Bordeaux – Párizs – Le Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg” sor után a következő sorokkal egészül ki:

   

  Shannon Foynes – Dublin – Rosselare – Waterford – Cork – Brest – Roscoff – Saint-Malo – Cherbourg – Boulogne – Caen – Le Havre – Rouen – Párizs

   

   

  Dublin/Cork – Brest – Roscoff – Saint-Nazaire – Nantes – Tours

   

  Módosítás  24

  Rendeletre irányuló javaslat

  Melléklet – 1 bekezdés

  1316/2013/EU rendelet

  I melléklet – I rész – 2 pont – „Északi-tengeri–mediterrán” szakasz – 1 a sor

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  „Baile Atha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam”.

  Baile Atha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque – Zeebrugge/Terneuzen – Gent – Antwerpen/Rotterdam

   

   

   

   

  INDOKOLÁS

  1. Egy tagállam – ebben az esetben az Egyesült Királyság – EU-ból való kilépése olyan példa nélküli helyzet, amelyre az Európai Uniónak fel kell készülnie polgárai, a közös piac, valamint a kilépő országgal fennálló jó gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fenntartása érdekében, függetlenül attól, hogy sikerül-e megállapodni a kilépésről vagy sem.

   

  (2) Amennyiben nem sikerülne megállapodásra jutni az EU–27 és az Egyesült Királyság között, az Európai Parlament Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsága kimutatta, hogy:

   

  * ez a „no deal” az Egyesült Királyság és az Európai Unió számára egyaránt súlyosbító tényező lenne, amely fokozott negatív hatást gyakorolna a közlekedési ágazatra, hiszen fenyegetést jelent az infrastruktúra működtetőire, a fuvarozókra, az ettől függő gazdasági ágazatokra és az azokban jelenleg meglévő munkahelyekre nézve;

   

  ** az Egyesült Királysággal közös szárazföldi határral rendelkező két országnak, Írországnak és Franciaországnak (a Csatorna-alagúton keresztül), ahol felvetődne a közös külső határ visszaállításának kérdése, konkrét megoldásokat kellene találnia, hogy továbbra is biztosítsák polgáraik számára a magas szintű összeköttetést és az országok között zajló zökkenőmentes kereskedelmi forgalmat;

   

  *** a „no deal” éppen ezekre, az Egyesült Királysághoz legközelebb eső vagy a csatorna két oldala közötti forgalom kiaknázására épülő területekre lenne a legnagyobb hatással.

   

  3. Ezt szem előtt tartva a Bizottság várhatóan számos intézkedést fog hozni már előre, mégpedig az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközről szóló rendeletnek a „no deal” hatásaival való kiigazítása útján. Ezeknek az intézkedéseknek a következőkre kell összpontosítaniuk:

   

  * Írországnak az „Északi-tengeri–mediterrán” folyosóhoz való átcsoportosítása új tengeri árufuvarozási útvonalak révén, amelyek magukban foglalják a folyosó törzshálózatának összes kikötőjét;

   

  ** Írország bekapcsolása az „Atlanti” folyosóba és – adott esetben – újabb francia kikötők integrálása a törzshálózatba, a meglévő forgalom figyelembevételével;

   

  *** a 2019–2020 közötti időszakra fennmaradó CEF-források mozgósítása a törzshálózati kikötőknek az Írország és az EU–27 közötti új forgalom, valamint a csatorna két partja közötti forgalomhoz kapcsolódó új korlátozó tényezők alapján történő átalakítása céljából.

   

  4. Bár ezek az intézkedések jelentik az első és legsürgősebb lépéseket a közlekedési és idegenforgalmi ágazat uniós támogatása érdekében, nem szabad megfeledkezni az Egyesült Királyság kilépésének mélyebbre ható és hosszabb távú következményeiről, amelyek minden olyan területet érintenek majd, amelyek az Egyesült Királyság közös piacba való integrációjának 45 éve során erős és alapvető társadalmi-gazdasági kapcsolatokat építettek ki vele. Ezért új finanszírozási intézkedéseket is be kell vezetni annak elősegítésére, hogy valamennyi közlekedési szereplő és terület alkalmazkodni tudjon a brexit negatív következményeihez.


   

  VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről (17.12.2018)

  a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

  az 1316/2013/EK rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  (COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

  A vélemény előadója: John Howarth

   

   

   

  RÖVID INDOKOLÁS

  Ez a bizottsági javaslat az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való tervezett kilépése kapcsán felmerülő egyes körülményekről szól.

  Amennyiben az Egyesült Királyság úgy lép ki az Unióból, hogy az uniós vívmányokat 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszakra fenntartó kilépési megállapodás van érvényben, úgy az Északi-tengeri–mediterrán folyosó – az aktuális helyzethez hasonlóan – továbbra is az Egyesült Királyságon fog keresztül vezetni. Az elképzelés szerint 2021. január 1-én hatályba lép a CEF-ről szóló új jogszabály, amely a TEN-T hálózat kapcsán kiigazításokat tartalmaz.

  Ha azonban az Egyesült Királyság 2019. március 29-én megállapodás nélkül lép ki az Unióból, a La Manche-csatorna/északi-tengeri kikötők és az ír köztársaságbeli kikötők közötti NSM-folyosón potenciálisan megszűnik az összeköttetés. Hasonlóképpen, ebben a helyzetben a TEN-T folyosó az Egyesült Királyság és Írország közötti határon véget érne, és nem foglalná magában a belfasti kikötőt.

  A Bizottság javaslata megfelelő megoldást kínál a potenciálisan felmerülő jogalkotási anomáliára, és a zebrugge-i, az antwerpeni és a rotterdami kikötőket jelöli ki a TEN-T hálózaton belül arra, hogy az NSM-folyosót az Ír Köztársaság kikötőivel összekössék. Ezeket a kikötőket a meglévő forgalom alapján választották ki. A La Manche csatornán Dunkerque és Calais kikötője a folyosó kijelölt – konkrétan az Európai Unióba való belépésre és az onnan való kilépésre szolgáló – kikötői maradnak.

  Ez a technikai kijelölés nem jár plusz hatással a kikötők működésére és forgalmára. Ugyanakkor számos tanulmány rámutat, hogy amennyiben az Egyesült Királyság megállapodás nélkül lép ki az Unióból, vagy felbontja az Unióval érvényben lévő vámmentességi megállapodásokat, ezekben a kikötőkben – különösen a vámellenőrzések miatt – valószínűsíthetően fennakadások lépnek majd fel.

  A Le Havre-i kikötő jelenleg nem része az Ír Köztársasággal kapcsolatot biztosító TEN-T folyosónak, és a többi észak-nyugat-franciaországi kikötő jelenleg nem felel meg a TEN-T kritériumoknak. Az Írország és a TEN-T Északi-tengeri–mediterrán folyosó közötti kapcsolat újraértékelése csak az egyik aspektusa annak az új közlekedési helyzetnek, amellyel Írország szembesül majd, és ebben az összefüggésben az Írország és a többi tagállam közötti közvetlenebb kapcsolatot biztosító atlanti folyosó kérdését – beleértve a Franciaországban, Írországban, Belgiumban és Hollandiában található kikötők kijelölését – igen relevánsnak tartjuk. Az Ír Köztársaság és a TEN-T törzshálózati folyosók közötti összeköttetést, így a többi kikötővel való lehetséges összeköttetést az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközről szóló jogszabály a 2021–27-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret tekintetében történő felülvizsgálata során kiemelten kell kezelni annak érdekében, hogy az Írország és az Unió többi része közötti közvetlen összeköttetések javuljanak.

  A Regionális Fejlesztési Bizottság „A kohéziós politika hatása Észak-Írországban” című jelentésével összhangban fontos a gazdasági tevékenységek folyamatosságát és azt biztosítani, hogy az 1998-as belfasti/nagypénteki megállapodás értelmében az Ír Köztársaság és Észak-Írország közötti személyi átjárás és – a TEN-T folyosó révén biztosított – közlekedési összeköttetés meg legyen oldva.

  MÓDOSÍTÁS:

  A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

  Módosítás  1

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) Az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet létrehozott egy uniós finanszírozási eszközt, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt8. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz célja lehetővé tenni a közlekedési, a távközlési és az energetikai ágazatban a közös érdekű projekteknek a transzeurópai hálózatokkal kapcsolatos szakpolitika keretében történő előkészítését és megvalósítását.

  (2) Az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet létrehozott egy uniós finanszírozási eszközt, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt8. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz célja lehetővé tenni a közlekedési, a távközlési és az energetikai ágazatban a határokon átnyúló és közös érdekű projekteknek a transzeurópai hálózatokkal kapcsolatos szakpolitika keretében történő előkészítését és megvalósítását.

  Módosítás  2

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 a preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5a) Az Egyesült Királyság Unióból való kilépése miatt az atlanti törzshálózat Írország szigetére vonatkozó részeit aktualizálni kell;

  Módosítás  3

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6) Annak érdekében, hogy az „Északi-tengeri–mediterrán” törzshálózati folyosó ne szakadjon szét két külön, össze nem kötött szakaszra, és Írország továbbra is össze legyen kapcsolva a kontinentális Európával, indokolt, hogy az „Északi-tengeri–mediterrán” törzshálózati folyosó kiegészüljön az egyfelől az ír törzskikötők, másfelől a belga és holland törzskikötők közötti tengeri összeköttetésekkel.

  (6) Annak érdekében, hogy az „Északi-tengeri–mediterrán” törzshálózati folyosó ne szakadjon szét két külön, össze nem kötött szakaszra, és Írország továbbra is össze legyen kapcsolva a kontinentális Európával, elengedhetetlen, hogy közvetlen kapcsolatot hozzanak létre az Írországhoz legközelebb eső területekkel a meglévő folyosó mentén. Indokolt, hogy az „Északi-tengeri–mediterrán” törzshálózati folyosó kiegészüljön az egyfelől az ír törzskikötők, másfelől a belga, holland és francia törzskikötők közötti tengeri összeköttetésekkel.

  Módosítás  4

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 a preambulumbekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (6a) A 27 tagú Európában – ahol Franciaország válik az Írországhoz földrajzilag legközelebb eső tagállammá – Írországot össze kell kapcsolni az Atlanti folyosóval.

  Módosítás  5

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (7) Az Írország és a többi tagállam közötti összeköttetés biztosítása az „Északi-tengeri–mediterrán” törzshálózati folyosón kulcsfontosságú a folyamatban lévő és jövőbeli infrastrukturális beruházások szempontjából, valamint az infrastruktúra-tervezéssel kapcsolatos jogi egyértelműség és jogbiztonság tekintetében.

  (7) Az Írország és az 1998. évi nagypénteki/belfasti megállapodás értelmében Észak-Írország, valamint a többi tagállam közötti összeköttetés biztosítása az „Északi-tengeri–mediterrán” törzshálózati folyosón kulcsfontosságú a folyamatban lévő és jövőbeli infrastrukturális beruházások szempontjából, valamint az infrastruktúra-tervezéssel kapcsolatos jogi egyértelműség és jogbiztonság tekintetében, továbbá ahhoz, hogy az Ír-szigetre vonatkozó közlekedéspolitika hozzájáruljon a belfasti/nagypénteki megállapodás rendelkezéseinek az Unió politikáival összhangban történő folyamatos előmozdításához. Ez nem befolyásolja hátrányosan, hogy a jövőben az Ír Köztársaság a törzshálózati folyosóban megfelelő pozíciót kapjon, vagy hogy a jelenleg a törzshálózaton kívüli kikötőkkel már fennálló vagy jövőbeli összeköttetést figyelembe vegyék annak érdekében, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében a későbbi eszközök részeként javítsák az Ír Köztársaság és az Unió többi része közötti összeköttetést.

  Módosítás  6

  Rendeletre irányuló javaslat

  I melléklet – 1 bekezdés

  1316/2013/EU rendelet

  I melléklet – 2 pont – „Északi-tengeri–mediterrán” szakasz – 1 a sor (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  „Baile Atha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam”.

  „Baile Atha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam.”

  Módosítás  7

  Rendeletre irányuló javaslat

  I melléklet – 1 a bekezdés (új)

  1316/2013/EU rendelet

  I melléklet – 2 pont – Atlanti rész

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  Az I. melléklet I. részének 2. pontja („Törzshálózati folyosók”) az Atlanti szakaszban az „Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bergara – Bilbao/Bordeaux – Párizs – Le Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg” sor után a következő sorral egészül ki:

   

  „Shannon Foynes – Dublin – Rosselare – Waterford – Cork – Brest – Roscoff – Cherbourg – Caen – Le Havre – Rouen – Párizs”

   

  „Dublin – Cork – Saint Nazaire – Nantes – Tours”

   


  A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

  Cím

  Javaslat az 1316/2013/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

  Hivatkozások

  COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)

  Illetékes bizottság

   A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  TRAN

  10.9.2018

   

   

   

  Véleményt nyilvánított

   A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  REGI

  10.9.2018

  A vélemény előadója

   A kijelölés dátuma

  John Howarth

  9.10.2018

  Vizsgálat a bizottságban

  22.11.2018

   

   

   

  Date adopted

   

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  26

  0

  1

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Ivana Maletić, Damiano Zoffoli

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

  Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel

   


  NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

  26

  +

  ALDE

  Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

  ECR

  Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

  EFDD

  Rosa D'Amato

  GUE/NGL

  Emmanuel Maurel

  PPE

  Pascal Arimont, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

  S&D

  Victor Boştinaru, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Damiano Zoffoli

  VERTS/ALE

  Terry Reintke, Monika Vana

   

  0

  -

   

   

   

  1

  0

  GUE/NGL

  Younous Omarjee

   

  Jelmagyarázat:

  + : mellette

  - : ellene

  0 : tartózkodás

   

   

   

  ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  Javaslat az 1316/2013/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

  Hivatkozások

  COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)

  Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

  1.8.2018

   

   

   

  Illetékes bizottság

   A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  TRAN

  10.9.2018

   

   

   

  Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

   A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  BUDG

  10.9.2018

  ITRE

  10.9.2018

  REGI

  10.9.2018

   

  Nem nyilvánított véleményt

   A határozat dátuma

  BUDG

  29.8.2018

  ITRE

  24.9.2018

   

   

  Előadók

   A kijelölés dátuma

  Karima Delli

  23.10.2018

   

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  3.12.2018

  10.1.2019

   

   

  Az elfogadás dátuma

  10.1.2019

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  45

  0

  2

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Pascal Durand, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

  Benyújtás dátuma

  11.1.2019

   

  AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

  45

  +

  ALDE

  Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

  ECR

  Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

  EFDD

  Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

  ENF

  Georg Mayer, Mylène Troszczynski

  GUE/NGL

  Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

  PPE

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

  S&D

  Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marc Tarabella, Marita Ulvskog,

  VERTS/ALE

  Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

   

  0

  -

   

   

   

  2

  0

  ECR

  Jacqueline Foster, Peter Lundgren

   

  Jelmagyarázat:

  + : mellette

  - : ellene

  0 : tartózkodás

   

   

  Utolsó frissítés: 2019. január 28.
  Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat