Procedūra : 2018/0299(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0009/2019

Pateikti tekstai :

A8-0009/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/03/2019 - 19.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0191

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 251kWORD 88k
11.1.2019
PE 630.498v02-00 A8-0009/2019

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1316/2013

(COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėja: Karima Delli

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Regioninės plėtros komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1316/2013

(COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0568),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 172 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0385/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Ispanijos parlamento pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavę su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Regioninės plėtros komiteto nuomonę (A8-0009/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1316/20138 nustatyta Sąjungos finansavimo priemonė – Europos infrastruktūros tinklų priemonė. Tos priemonės tikslas – suteikti galimybę pagal transeuropinių tinklų politiką rengti ir įgyvendinti bendro intereso projektus transporto, telekomunikacijų ir energetikos sektoriuose;

(2)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1316/20138 nustatyta Sąjungos finansavimo priemonė – Europos infrastruktūros tinklų priemonė. Tos priemonės tikslas – suteikti galimybę pagal transeuropinių tinklų politiką rengti ir įgyvendinti bendro intereso projektus transporto, telekomunikacijų ir energetikos sektoriuose, siekiant gerinti Sąjungos vidaus rinkos veikimą;

_________________

_________________

8 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL L 348, 2013 12 20, p. 129).

8 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL L 348, 2013 12 20, p. 129).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1316/20138 nustatyta Sąjungos finansavimo priemonė – Europos infrastruktūros tinklų priemonė. Tos priemonės tikslas – suteikti galimybę pagal transeuropinių tinklų politiką rengti ir įgyvendinti bendro intereso projektus transporto, telekomunikacijų ir energetikos sektoriuose;

(2)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1316/20138 nustatyta Sąjungos finansavimo priemonė – Europos infrastruktūros tinklų priemonė. Tos priemonės tikslas – suteikti galimybę pagal transeuropinių tinklų politiką rengti ir įgyvendinti tarpvalstybinius ir bendro intereso projektus transporto, telekomunikacijų ir energetikos sektoriuose;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  siekiant atsižvelgti į išimtines aplinkybes, susidariusias dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos, būtina numatyti Airijos sujungiamumą su žemynine Europos dalimi, pakeičiant TEN-T koridorių išdėstymą ir sandarą, kad į šiuos koridorius būtų įtrauktos jūrų jungtys tarp Airijos ir žemyninių uostų, priklausančių pagrindiniam ir visuotiniam tinklams;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  siekiant atsižvelgti į išimtines aplinkybes, susidariusias dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos, šiame reglamente nustatoma galimybė į pagrindinio tinklo koridorių įtraukti visuotinio tinklo uostus;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  atsižvelgiant į tai, kad Airija yra saloje, jūrų jungtys – tai priemonė tiesioginiam jos sujungiamumui su žemynine Europos dalimi užtikrinti;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b)  dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos reikės atnaujinti Atlanto koridoriaus pagrindinio tinklo dalis, susijusias su Airijos sala;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  siekiant išvengti koridoriaus „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ padalijimo į dvi atskiras, tarpusavyje nesujungtas dalis ir užtikrinti Airijos sujungiamumą su žemynine Europos dalimi, į pagrindinio tinklo koridorių „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ reikėtų įtraukti jūrų jungtis tarp pagrindinių Airijos uostų ir pagrindinių Belgijos bei Nyderlandų uostų;

(6)  siekiant išvengti koridoriaus „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ padalijimo į dvi atskiras, tarpusavyje nesujungtas dalis ir užtikrinti Airijos sujungiamumą su žemynine Europos dalimi, būtina kurti tiesiogines jungtis su geografiškai arčiausiai Airijos esančiomis teritorijomis ir uostais esamame koridoriuje. Į koridorių „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ reikėtų įtraukti jūrų jungtis tarp Airijos uostų ir Belgijos, Prancūzijos bei Nyderlandų uostų, priklausančių pagrindiniam arba visuotiniam tinklui. Be to, jungtis tarp koridoriaus „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ ir Atlanto vandenyno koridoriaus per Havrą turėtų padėtį užtikrinti geresnį sujungiamumą ir vidaus rinkos integraciją;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  po Komisijos pasiūlymo paskelbimo surengtose viešose konsultacijose buvo gauta pasiūlymų iš suinteresuotųjų subjektų, kurie beveik visi ragino labiau atsižvelgti į būsimas jūrų jungtis tarp Airijos ir žemyno.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6b)  27 valstybių narių Europoje, kurioje Prancūzija, Belgija ir Nyderlandai taps geografiškai arčiausiai Airijos esančiomis Sąjungos valstybėmis narėmis, reikėtų pertvarkyti Atlanto vandenyno koridorių, siekiant sujungti Airiją su Atlanto vandenyno koridoriumi ir atsižvelgti į esamus ir būsimus srautus;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

6 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6c) atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos ir siekiant kuo labiau užtikrinti bendrosios rinkos tęstinumą ir sklandžius prekių srautus ir konsoliduoti transporto sektorius ir teritorijas, kurioms Jungtinės Karalystės išstojimas gali turėti daugiausia poveikio, Komisija ir valstybės narės turėtų anksčiau peržiūrėti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1315/20131a (jo peržiūrą iš pradžių numatyta atlikti ne vėliau kaip 2023 m.), kad, Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos, tinklo žemėlapiai būtų pritaikyti prie prekių srautų pokyčių;

 

__________________

 

1a 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES (OL L 348, 2013 12 20, p. 1).

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  užtikrinti Airijos ir kitų valstybių narių, kurias jungs pagrindinio tinklo koridorius „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“, ryšį yra labai svarbu įgyvendinant dabartines ir numatant būsimas investicijas į infrastruktūrą ir siekiant suteikti teisinį aiškumą ir tikrumą infrastruktūros planuotojams;

(7)  užtikrinti Airijos ir kitų valstybių narių, kurias jungs pagrindinio tinklo koridorius „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ ir Atlanto vandenyno koridorius, ryšį yra labai svarbu įgyvendinant dabartines ir numatant būsimas investicijas į infrastruktūrą ir siekiant suteikti teisinį aiškumą ir tikrumą infrastruktūros planuotojams. Be to, Europos infrastruktūros tinklų priemonės dalies „Transportas“ darbo programose reikėtų numatyti kvietimus teikti paraiškas, kurių tikslas – finansuoti naujos ar esamos transporto infrastruktūros plėtojimą, siekiant užtikrinti jūrų jungtis tarp Airijos ir žemyninių uostų, priklausančių pagrindiniam ir visuotiniam tinklams, ir jas atitinkamai pritaikyti, jei būtų atkurta išorės siena su Jungtine Karalyste;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  užtikrinti Airijos ir kitų valstybių narių, kurias jungs pagrindinio tinklo koridorius „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“, ryšį yra labai svarbu įgyvendinant dabartines ir numatant būsimas investicijas į infrastruktūrą ir siekiant suteikti teisinį aiškumą ir tikrumą infrastruktūros planuotojams;

(7)  užtikrinti Airijos, Šiaurės Airijos (pagal 1998 m. Belfasto (Didžiojo penktadienio) susitarimą) ir kitų valstybių narių, kurias jungs pagrindinio tinklo koridorius „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“, ryšį yra labai svarbu įgyvendinant dabartines ir numatant būsimas investicijas į infrastruktūrą ir siekiant suteikti teisinį aiškumą ir tikrumą infrastruktūros planuotojams ir užtikrinti, kad transporto politika ir toliau padėtų įgyvendinti minėto susitarimo nuostatas pagal Europos Sąjungos politiką. Tai neturi poveikio būsimam tinkamos Airijos Respublikos padėties pagrindinio tinklo koridoriuje nagrinėjimui arba tos padėties ir būsimų ryšių su uostais, šiuo metu nepriklausančiais pagrindiniam tinklui, nagrinėjimui, siekiant pagerinti Airijos Respublikos sujungiamumą su likusia Sąjungos dalimi, – tai viena iš tolesnių priemonių pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b)  kadangi būtina pritaikyti transporto sektorių ir teritorijas, kurias labiausiai paveiks Jungtinės Karalystės išstojimas, Komisija galėtų įsteigti prisitaikymo fondą, kuris kompensuotų neigiamą išstojimo be susitarimo poveikį transporto sektoriui ir teritorijoms, remdamas finansines pastangas, kurias turėtų dėti transporto sektorius ir teritorijos, kad prisitaikytų prie 27 valstybių narių Sąjungos naujų jungčių ir sudarytų palankesnes sąlygas prekėms ir asmenims kirsti Sąjungos ir Jungtinės Karalystės sienas;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

7 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7c)  atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos, labai svarbu plėtoti tinkamą infrastruktūrą (naują ir esamą), kad būtų išlaikyti prekybos srautai tarp Airijos ir žemyninės Europos dalies, kurie anksčiau buvo užtikrinami per Jungtinės Karalystės „sausumos tiltą“;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

7 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7d)  todėl siekiant padėti kurti naują transporto infrastruktūrą ir modernizuoti esamą labai svarbu į pagrindinį tinklą įtraukti naujus mazgus ir jungtis, visų pirma susijusius su jūrų jungtimis;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

7 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7e)  be to, nors pagrindinis tinklas yra pagrindas, apimantis Sąjungai strategiškai svarbiausias tinklo dalis, į visuotinį tinklą taip pat reikia įtraukti naujus mazgus ir jungtis (visų pirma uostų), kad būtų užtikrintas visų Sąjungos regionų sujungiamumas;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

7 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7f)  Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos, keliuose uostų mazguose, šiuo metu esančiuose visuotiniame tinkle, visų pirma tokiuose Prancūzijos uostų mazguose kaip Bresto–Roskofo–Šerbūro–Bulonės, reikės reaguoti į didesnio intensyvumo prekybos srautus, todėl šiems uostų mazgams turėtų būti skirta didesnė pagalba ir parama;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio -1 dalis (nauja)

Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013

7 straipsnio 2 dalies 1 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Į 7 straipsnio 2 dalį įterpiamas šis punktas:

 

la) veiksmai, būtini transporto infrastruktūrai pritaikyti Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos, įskaitant prekių ir keleivių tikrinimo įrangos pritaikymą.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=LT)

Pagrindimas

Kadangi dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos būtina skubiai pritaikyti transporto sektorių, visų pirma infrastruktūrą, Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) 2019 ir 2020 m. kvietimus teikti paraiškas dėl grįžtamųjų lėšų reikėtų taip nukreipti, kad šis poreikis būtų patenkintas ir atitinkamai pritaikytos 2019 ir 2020 m. EITP darbo programos.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio -1 a dalis (nauja)

Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013

17 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

17 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2. Komisija daugiametes darbo programas peržiūri bent laikotarpio viduryje. Prireikus Komisija daugiametę darbo programą patikslina įgyvendinimo aktu. Šie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 25 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

„2. Komisija daugiametes darbo programas peržiūri bent laikotarpio viduryje. Transporto sektoriuje daugiametę darbo programą ji peržiūri, kad pritaikytų ją prie Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos. Prireikus Komisija daugiametę darbo programą patikslina įgyvendinimo aktu. Šie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 25 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=LT)

Pagrindimas

Kadangi dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos būtina skubiai pritaikyti transporto sektorių, visų pirma infrastruktūrą, Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) 2019 ir 2020 m. kvietimus teikti paraiškas dėl grįžtamųjų lėšų reikėtų taip nukreipti, kad šis poreikis būtų patenkintas ir atitinkamai pritaikytos 2019 ir 2020 m. EITP darbo programos.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio -1 b dalis (nauja)

Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013

17 straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

17 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

5a. Transporto sektoriuje paskutinėje metinėje darbo programoje prioritetinės galimybės teikiamos 7 straipsnio 2 dalies m punkte apibrėžtiems veiksmams.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=LT)

Pagrindimas

Kadangi dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos būtina skubiai pritaikyti transporto sektorių, visų pirma infrastruktūrą, Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) 2019 ir 2020 m. kvietimus teikti paraiškas dėl grįžtamųjų lėšų reikėtų taip nukreipti, kad šis poreikis būtų patenkintas ir atitinkamai pritaikytos 2019 ir 2020 m. EITP darbo programos.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Reglamento (ES) Nr. 1316/2013 I priedas iš dalies keičiamas, kaip nustatyta šio reglamento priede.

Reglamento (ES) Nr. 1316/2013 I priedas iš dalies keičiamas, kaip nustatyta šio reglamento priede.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b straipsnis

 

Skubiosios pagalbos prisitaikyti prie Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos fondas

 

Komisija sukuria finansinę paramą, papildančią EITP, kaip skubiosios pagalbos prisitaikyti prie Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos fondą. Šio fondo tikslas – kompensuoti neigiamą Jungtinės Karalystės išstojimo poveikį, padedant transporto sektoriaus suinteresuotiesiems subjektams ir vietos valdžios institucijoms iš anksto nustatyti naujus jūrų krovinių gabenimo kelius ir sudaryti palankesnes sąlygas prekėms ir žmonėms kirsti sienas tarp ES ir Jungtinės Karalystės.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 1 a dalis (nauja)

Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013

I priedo I dalies 2 punkto skirsnio „Atlanto vandenynas“ 4 a eilutė (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jeigu bus atitinkamai iš dalies pakeistas Reglamentas (ES) Nr. 1315/2013 ir jo I priedas „VISUOTINIO IR PAGRINDINIO TINKLŲ ŽEMĖLAPIAI“,

 

I priedo I dalies 2 punkto „Pagrindinio tinklo koridoriai“ skirsnyje „Atlanto vandenynas“ po eilutės „Aveiro–Valladolid–Vitoria–Bergara–Bilbao/Bordeaux–Paris–Le Havre/Metz–Mannheim/Strasbourg“ įterpiamos šios eilutės:

 

Shannon Foynes - Dublin – Rosselare – Waterford - Cork – Brest – Roscoff – Saint Malo - Cherbourg – Boulogne – Caen – Le Havre – Rouen – Paris

 

 

Dublin/Cork – Brest – Roscoff – Saint-Nazaire – Nantes - Tours

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 1 dalis

Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013

I priedo I dalies 2 punkto skirsnio „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ 1 a eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork–Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam“.

Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque –Zeebrugge/Terneuzen – Gent – Antwerpen/Rotterdam

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

1.  Vienos valstybės narės (šiuo atveju Jungtinės Karalystės) išstojimas iš Sąjungos yra beprecedentis įvykis, kuriam Europos Sąjunga turi pasirengti siekdama naudos savo piliečiams ir bendrajai rinkai ir siekdama išlaikyti gerus ekonominius ir prekybinius santykius su šia šalimi, nesvarbu, ar bus pasiektas susitarimas dėl išstojimo ar ne.

2.  Jei susitarimo tarp 27 ES valstybių narių ir Jungtinės Karalystės nepavyktų pasiekti, Europos Parlamento Transporto ir turizmo komitetas konstatavo, kad:

išstojimas be susitarimo ir Jungtinei Karalystei, ir Europos Sąjungai būtų sunkinantis veiksnys, kuris turėtų didelį poveikį transporto sektoriui, nes keltų grėsmę infrastruktūros valdytojams, vežėjams, nuo šio sektoriaus priklausomiems ekonomikos sektoriams ir šiuo metu jame sukurtoms darbo vietoms;

abi šalys, turinčios bendrą sausumos sieną su Jungtine Karalyste, t. y. Airija ir Prancūzija (per Lamanšo sąsiaurio tunelį), kurioms iškiltų klausimas dėl bendros išorės sienos atkūrimo, turėtų rasti konkrečių sprendimo būdų, kaip išlaikyti aukšto lygio susisiekimą tarp jų piliečių ir sklandžią šių šalių tarpusavio prekybą;

išstojimas be susitarimo turėtų didžiausią poveikį kai kurioms teritorijoms, netgi toms, kurios yra arčiausiai Jungtinės Karalystės arba kurios vykdo laivybą per Lamanšo sąsiaurį.

3.  Atsižvelgiant į tai, tikimasi, kad Europos Komisija iš anksto imsis tam tikrų veiksmų ir EITP reglamentą pritaikys prie išstojimo be susitarimo pasekmių. Šie veiksmai pirmiausia turi būti susiję su:

* Airijos prijungimu prie koridoriaus „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ sukuriant naujus jūrų krovinių gabenimo kelius, kurie apimtų visus pagrindinio tinklo koridoriaus uostus;

** Airijos įtraukimu į Atlanto vandenyno koridorių ir, jei reikia, naujų Prancūzijos uostų integravimu į pagrindinį tinklą, atsižvelgiant į esamus srautus;

*** likusių EITP lėšų mobilizavimu 2019–2020 m. laikotarpiui, siekiant pagrindinio tinklo uostus pritaikyti prie naujų srautų tarp Airijos ir ES 27 ir prie naujų suvaržymų, susijusių su eismu per Lamanšo sąsiaurį.

4.  Nors šios priemonės sudaro pirmąjį skubiausią Europos Sąjungos paramos transporto ir turizmo sektoriams pagrindą, neturėtume pamiršti, kad Jungtinės Karalystės pasitraukimas turės gilesnių ir ilgalaikių padarinių visoms teritorijoms, kurios per 45 metus, kai Jungtinė Karalystė priklausė bendrajai rinkai, plėtojo glaudžius ir jų socialiniam ir ekonominiam gyvybingumui labai svarbius ryšius. Todėl reikėtų imtis naujų finansavimo priemonių siekiant padėti visiems transporto sektoriaus subjektams ir teritorijoms prisitaikyti prie neigiamų „Brexit‘o“ padarinių.


Regioninės plėtros komiteto NUOMONĖ (20.12.2018)

pateikta Transporto ir turizmo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1316/2013

(COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

Nuomonės referentas: John Howarth

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šiame Komisijos pasiūlyme aptariamos ypatingos aplinkybės, susijusios su ketinamu Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos.

Jeigu Jungtinė Karalystė pasitrauks iš ES sudarius susitarimą dėl išstojimo, pagal kurį ES acquis bus išlaikytas pereinamuoju laikotarpiu iki 2020 m. gruodžio 31 d., tuomet „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ (NSM) koridorius, kaip ir dabar, toliau eis per Jungtinę Karalystę. Numatoma, kad 2021 m. sausio 1 d. įsigalios naujieji EITP teisės aktai su atitinkamomis TEN-T tinklo korekcijomis.

Tačiau tuo atveju, jeigu Jungtinė Karalystė pasitrauks, kaip dabar numatyta, 2019 m. kovo 29 d., be susitarimo, gali nutrūkti TEN-T tinklo NSM koridoriaus atkarpa tarp Lamanšo sąsiaurio / Šiaurės jūros ir Airijos Respublikos uostų. Tokiomis aplinkybėmis TEN-T koridorius baigtųsi prie JK ir Airijos sienos ir nepasiektų Belfasto uosto.

Komisijos pasiūlyme pateikiamas tinkamas sprendimas dėl galimos teisės aktų anomalijos, kuri galėtų atsirasti, pašalinimo ir pritaria Zebriugės, Antverpeno ir Roterdamo uostų paskyrimui TEN-T tinklo NSM koridoriaus jungtimis su Airijos Respublikos uostais, bei pažymi, kad paskiriant uostus remtasi esamais eismo srautais. Sąsiauryje esantys Diunkerko ir Kalė uostai liks paskirtaisiais koridoriaus uostais kaip išplaukimo ir įplaukimo į Europos Sąjungą uostai.

Toks techninis paskyrimas neturės reikšmingo poveikio nei uostų padėčiai, nei eismo apimčiai juose. Vis dėlto atkreiptas dėmesys, kad – kaip nurodyta keliuose tyrimuose – yra galimybė, jog sąsiaurio uostai patirs trikdžių, ypač dėl privalomo muitinio tikrinimo, jei Jungtinė Karalystė pasitrauks iš Sąjungos be susitarimo arba nutrauks galiojančius muitų susitarimus su Sąjunga.

Havro uostas šiuo metu nėra TEN-T koridoriaus, jungiančio ES su Airijos Respublika, dalis, o kiti Šiaurės Vakarų Prancūzijos uostai neatitinka TEN-T kriterijų. Airijos ir TEN-T tinklo „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ (NSM) koridoriaus ryšio persvarstymas yra tik vienas naujos transporto situacijos, kuri susidarys Airijoje, aspektas, ir, atsižvelgiant į tai, manoma, kad svarbu apsvarstyti Atlanto koridoriaus ryšių klausimą, numatant daugiau tiesioginių jungčių tarp Airijos ir kitų valstybių narių, įskaitant uostų paskyrimą Prancūzijoje ir pačioje Airijoje, taip pat paskirtųjų Belgijos ir Nyderlandų uostų klausimą. Siekiant pagerinti tiesiogines jungtis tarp Airijos ir likusios Sąjungos dalies, peržiūrint teisės aktus dėl 2021–2027 m. DFP, Airijos ryšys su TEN-T tinklo koridoriais, taigi ir galimas ryšys su uostais, turėtų būti nagrinėjami skubos tvarka.

Regioninės plėtros komiteto pranešime dėl ES sanglaudos politikos poveikio Šiaurės Airijai pabrėžiama tęstinės ekonominės veiklos ir asmenų judėjimo tarp Airijos Respublikos ir Šiaurės Airijos, taip pat išplėstų transporto jungčių, įskaitant TEN-T koridorių, svarba siekiant išlaikyti 1998 m. Belfasto (Didžiojo Penktadienio) susitarimo tikslus.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1316/2013 nustatyta Sąjungos finansavimo priemonė – Europos infrastruktūros tinklų priemonė8. Tos priemonės tikslas – suteikti galimybę pagal transeuropinių tinklų politiką rengti ir įgyvendinti bendro intereso projektus transporto, telekomunikacijų ir energetikos sektoriuose;

(2)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1316/2013 nustatyta Sąjungos finansavimo priemonė – Europos infrastruktūros tinklų priemonė8. Tos priemonės tikslas – suteikti galimybę pagal transeuropinių tinklų politiką rengti ir įgyvendinti tarpvalstybinius ir bendro intereso projektus transporto, telekomunikacijų ir energetikos sektoriuose;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos reikės atnaujinti Atlanto koridoriaus pagrindinio tinklo, susijusio su Airijos sala, dalis;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  siekiant išvengti koridoriaus „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ padalijimo į dvi atskiras, tarpusavyje nesujungtas dalis ir užtikrinti Airijos sujungiamumą su žemynine Europos dalimi, į pagrindinio tinklo koridorių „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ reikėtų įtraukti jūrų jungtis tarp pagrindinių Airijos uostų ir pagrindinių Belgijos bei Nyderlandų uostų;

(6)  siekiant išvengti koridoriaus „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ padalijimo į dvi atskiras, tarpusavyje nesujungtas dalis ir užtikrinti Airijos sujungiamumą su žemynine Europos dalimi, būtina kurti tiesiogines jungtis su arčiausiai Airijos esančiomis teritorijomis esamame koridoriuje. Į pagrindinio tinklo koridorių „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ reikėtų įtraukti jūrų jungtis tarp pagrindinių Airijos uostų ir pagrindinių Belgijos, Nyderlandų ir Prancūzijos uostų;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  27 valstybių narių Europoje, kurioje Prancūzija taps geografiškai arčiausiai Airijos esančia Sąjungos valstybe nare, reikėtų pertvarkyti Atlanto vandenyno koridorių, siekiant Airiją sujungti su juo;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  užtikrinti Airijos ir kitų valstybių narių, kurias jungs pagrindinio tinklo koridorius „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“, ryšį yra labai svarbu įgyvendinant dabartines ir numatant būsimas investicijas į infrastruktūrą ir siekiant suteikti teisinį aiškumą ir tikrumą infrastruktūros planuotojams;

(7)  užtikrinti Airijos, Šiaurės Airijos (pagal 1998 m. Belfasto (Didžiojo penktadienio) susitarimą) ir kitų valstybių narių, kurias jungs pagrindinio tinklo koridorius „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“, ryšį yra labai svarbu įgyvendinant dabartines ir numatant būsimas investicijas į infrastruktūrą ir siekiant suteikti teisinį aiškumą ir tikrumą infrastruktūros planuotojams ir užtikrinti, kad transporto politika ir toliau padėtų įgyvendinti minėto susitarimo nuostatas pagal Europos Sąjungos politiką. Tai nedaro poveikio būsimam tinkamos Airijos Respublikos padėties pagrindinio tinklo koridoriuje nagrinėjimui arba tos padėties ir būsimų ryšių su uostais, šiuo metu nepriklausančiais pagrindiniam tinklui, nagrinėjimui, siekiant pagerinti Airijos Respublikos sujungiamumą su likusia Sąjungos dalimi, kaip vienos iš tolesnių priemonių pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipa

Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013

I priedo 2 punkto skirsnio „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ 1 a eilutė (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork–Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam“.

„Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam“.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 a pastraipa (nauja)

Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013

I priedo 2 punkto skirsnis „Atlanto vandenynas“

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

I priedo I dalies 2 punkto „Pagrindinio tinklo koridoriai“ skirsnyje „Atlanto vandenynas“ po eilutės „Aveiro–Valladolid–Vitoria–Bergara–Bilbao/Bordeaux–Paris–Le Havre/Metz–Mannheim/Strasbourg“ įterpiamos šios eilutės:

 

„Shannon Foynes–Dublin–Rosselare–Waterford–Cork–Brest–Roscoff–Cherbourg–Caen–Le Havre–Rouen–Paris“,

 

„Dublin – Cork – Saint Nazaire – Nantes – Tours“

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013

Nuorodos

COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

10.9.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

10.9.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

John Howarth

9.10.2018

Svarstymas komitete

22.11.2018

 

 

 

Priėmimo data

13.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

26

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Ivana Maletić, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

26

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Emmanuel Maurel

PPE

Pascal Arimont, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Victor Boştinaru, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Terry Reintke, Monika Vana

0

-

 

 

1

0

GUE/NGL

Younous Omarjee

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013

Nuorodos

COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

1.8.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

10.9.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

10.9.2018

ITRE

10.9.2018

REGI

10.9.2018

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

29.8.2018

ITRE

24.9.2018

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Karima Delli

23.10.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

3.12.2018

10.1.2019

 

 

Priėmimo data

10.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

45

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Pascal Durand, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Pateikimo data

11.1.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marc Tarabella, Marita Ulvskog,

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

0

-

 

 

2

0

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. sausio 28 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika