Procedure : 2018/0299(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0009/2019

Ingediende teksten :

A8-0009/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/03/2019 - 19.3

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0191

VERSLAG     ***I
PDF 218kWORD 89k
11.1.2019
PE 630.498v02-00 A8-0009/2019

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1316/2013 wat betreft de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

(COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

Commissie vervoer en toerisme

Rapporteur: Karima Delli

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1316/2013 wat betreft de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

(COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018) 568 final),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 172 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0385/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door het Spaanse parlement,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 17 oktober 2018(1),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme en het advies van de Commissie regionale ontwikkeling (A8-0009/2019),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Bij Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het Europees Parlement en de Raad8 is de Connecting Europe Facility vastgesteld, een financieringsinstrument van de Unie. Door de Connecting Europe Facility kunnen projecten van gemeenschappelijk belang in het kader van het beleid voor de trans-Europese netwerken in de sectoren vervoer, telecommunicatie en energie worden voorbereid en uitgevoerd.

(2)  Bij Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het Europees Parlement en de Raad8 is de Connecting Europe Facility vastgesteld, een financieringsinstrument van de Unie. Door de Connecting Europe Facility kunnen projecten van gemeenschappelijk belang in het kader van het beleid voor de trans-Europese netwerken in de sectoren vervoer, telecommunicatie en energie worden voorbereid en uitgevoerd, teneinde de werking van de interne markt van de Unie te verbeteren.

_________________

_________________

8 Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 680/2007 en (EG) nr. 67/2010 (PB L 348 van 20.12.2013, blz. 129).

8 Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 680/2007 en (EG) nr. 67/2010 (PB L 348 van 20.12.2013, blz. 129).

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Bij Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het Europees Parlement en de Raad8 is de Connecting Europe Facility vastgesteld, een financieringsinstrument van de Unie. Door de Connecting Europe Facility kunnen projecten van gemeenschappelijk belang in het kader van het beleid voor de trans-Europese netwerken in de sectoren vervoer, telecommunicatie en energie worden voorbereid en uitgevoerd.

(2)  Bij Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het Europees Parlement en de Raad8 is de Connecting Europe Facility vastgesteld, een financieringsinstrument van de Unie. Door de Connecting Europe Facility kunnen projecten van grensoverschrijdend en gemeenschappelijk belang in het kader van het beleid voor de trans-Europese netwerken in de sectoren vervoer, telecommunicatie en energie worden voorbereid en uitgevoerd.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis)  Met het oog op de uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, is het nodig te voorzien in de connectiviteit van Ierland met het Europese vasteland middels een wijziging van het traject en van de samenstelling van de TEN-T-corridors teneinde hierin zeeverbindingen tussen Ierse en continentale havens van het kernnetwerk en het uitgebreide netwerk op te nemen.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis)  Met het oog op de uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie voorziet onderhavige verordening in de mogelijkheid om havens van het uitgebreide netwerk op te nemen in een corridor van het kernnetwerk.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis)  Gezien het feit dat Ierland een eiland is vormen zeeverbindingen een manier om ervoor te zorgen dat het land rechtstreeks verbonden blijft met het Europese vasteland.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 ter)  Gezien de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie dienen de onderdelen van het Atlantische kernnetwerk die betrekking hebben op Ierland als eiland te worden bijgewerkt.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Om te vermijden dat de kernnetwerkcorridor Noordzee – Middellandse Zee uiteenvalt in twee afzonderlijke en niet met elkaar verbonden delen en om te verzekeren dat Ierland verbonden blijft met het Europese vasteland, moet de kernnetwerkcorridor Noordzee – Middellandse Zee zeeverbindingen bevatten tussen de Ierse kernhavens en de kernhavens in België en Nederland.

(6)  Om te vermijden dat de kernnetwerkcorridor Noordzee – Middellandse Zee uiteenvalt in twee afzonderlijke en niet met elkaar verbonden delen en om te verzekeren dat Ierland verbonden blijft met het Europese vasteland, is het van essentieel belang dat er rechtstreekse verbindingen tot stand worden gebracht met de gebieden en havens op de bestaande corridor die geografisch het dichtst bij Ierland liggen. De corridor Noordzee – Middellandse Zee moet zeeverbindingen bevatten tussen de Ierse havens en de havens van het kernnetwerk of het uitgebreide netwerk in België, Frankrijk en Nederland. Voorts moet een verbinding tussen de corridor Noordzee – Middellandse Zee en de Atlantische corridor via Le Havre zorgen voor een betere connectiviteit en integratie van de interne markt.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis)  De openbare raadpleging die na de publicatie van het voorstel van de Commissie werd gehouden, leverde reacties van belanghebbenden op, die er haast allemaal op aandringen om beter rekening te houden met de toekomstige zeeverbindingen tussen Ierland en het vasteland.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 ter)  In een EU met 27 lidstaten worden Frankrijk, België en Nederland de EU-landen die geografisch gezien het dichtst bij Ierland liggen. Bijgevolg moet de Atlantische corridor worden aangepast om Ierland met deze corridor te verbinden en rekening te houden met de bestaande en toekomstige stromen.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 6 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 quater) Naar aanleiding van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk en om de continuïteit van de interne markt en de doorstroming van goederen zo veel mogelijk te waarborgen en tevens de vervoerssectoren en gebieden te consolideren die de grootste kans lopen gevolgen te ondervinden van een terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk, moeten de Commissie en de lidstaten de oorspronkelijk uiterlijk in 2023 geplande herziening van Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad1 bis vervroegen om de netwerkkaarten aan te passen aan de veranderingen in de goederenstromen als gevolg van de brexit.

 

__________________

 

1 bis Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 betreffende richtsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk en tot intrekking van Besluit nr. 661/2010/EU (PB L 348 van 20.12.2013, blz. 1).

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Voor de huidige en toekomstige infrastructuurinvesteringen en voor de juridische duidelijkheid en rechtszekerheid inzake de planning van infrastructuur, is het van cruciaal belang dat Ierland verbonden blijft met de andere lidstaten van de kernnetwerkcorridor Noordzee – Middellandse Zee.

(7)  Voor de huidige en toekomstige infrastructuurinvesteringen en voor de juridische duidelijkheid en rechtszekerheid inzake de planning van infrastructuur, is het van cruciaal belang dat Ierland verbonden blijft met de andere lidstaten van de kernnetwerkcorridor Noordzee – Middellandse Zee en de Atlantische corridor. Bovendien moet in de werkprogramma's van het hoofdstuk vervoer in de Connecting Europe Facility worden voorzien in oproepen tot het indienen van voorstellen voor de financiering van de ontwikkeling van nieuwe of bestaande vervoersinfrastructuur om zeeverbindingen te verzorgen tussen Ierse en continentale havens van het kernnetwerk en het uitgebreide netwerk, en van de aanpassing daarvan indien er weer een buitengrens met het Verenigd Koninkrijk komt.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Voor de huidige en toekomstige infrastructuurinvesteringen en voor de juridische duidelijkheid en rechtszekerheid inzake de planning van infrastructuur, is het van cruciaal belang dat Ierland verbonden blijft met de andere lidstaten van de kernnetwerkcorridor Noordzee – Middellandse Zee.

(7)  Voor de huidige en toekomstige infrastructuurinvesteringen en voor de juridische duidelijkheid en rechtszekerheid inzake de planning van infrastructuur is het van cruciaal belang dat Ierland, Noord-Ierland (overeenkomstig het Goede Vrijdagakkoord/Akkoord van Belfast van 1998) en de andere lidstaten van de kernnetwerkcorridor Noordzee – Middellandse Zee verbonden blijven, en dat het vervoerbeleid blijft voorzien in facilitering van de bepalingen van genoemd akkoord overeenkomstig het beleid van de Europese Unie. Dit vormt geen belemmering voor de toekomstige beoordeling van de passende positie van de Republiek Ierland binnen de kernnetwerkcorridor of de beoordeling van die positie en de toekomstige relatie met havens die zich momenteel buiten het kernnetwerk bevinden, teneinde de connectiviteit tussen de Republiek Ierland en de rest van de Unie als deel van latere instrumenten in het kader van de Connecting Europe Facility te verbeteren.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 ter)  Rekening houdend met de nodige aanpassing van de vervoerssector en de gebieden die de grootste gevolgen zullen ondervinden van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk, kan de Commissie een aanpassingsfonds oprichten om de negatieve gevolgen van een terugtrekking zonder akkoord voor de vervoerssector en die gebieden te compenseren door de financiële inspanningen te ondersteunen die de vervoerssector en die gebieden zullen moeten leveren om zich aan de nieuwe verbindingen van een Unie met 27 lidstaten aan te passen en goederen en personen gemakkelijk de grens tussen de Unie en het Verenigd Koninkrijk te laten overschrijden.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 7 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 quater)  Gezien de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk is het van essentieel belang dat adequate infrastructuur – hetzij nieuwe, hetzij bestaande – wordt ontwikkeld om de handelsstromen tussen Ierland en het Europese vasteland in stand te houden die tot dusver via de Britse "landbrug" verlopen.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 7 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 quinquies)  Gelijktijdig met de aanleg van nieuwe vervoersinfrastructuur en de modernisering van bestaande infrastructuur moeten er dus nieuwe knooppunten en schakels in het kernnetwerk worden opgenomen, met name voor de zeeverbindingen.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 7 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 sexies)  Daarnaast moeten er, om de connectiviteit van alle regio's van de Unie te waarborgen, naast het kernnetwerk dat als ruggengraat dient en de delen van het netwerk omvat die voor de Unie van het grootste strategische belang zijn, nieuwe knooppunten en schakels, met name havens, in het uitgebreide netwerk worden opgenomen.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 7 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 septies)  Als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk zullen verschillende havenknooppunten die momenteel deel uitmaken van het uitgebreide netwerk, met name Franse havens zoals Brest, Roscoff, Cherbourg en Boulogne, rekening moeten houden met een toename van de handelsstromen, en zouden zij daarom in aanmerking moeten komen voor meer steun.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea -1 (nieuw)

Verordening (EU) nr. 1316/2013

Artikel 7 – lid 2 – letter l bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Aan artikel 7, lid 2, wordt het volgende punt toegevoegd:

 

"l bis) acties die nodig zijn om de vervoersinfrastructuur aan te passen na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie, met inbegrip van de aanpassing van de uitrusting voor het controleren van goederen en personen."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=EN)

Motivering

Daar de vervoerssector en met name de infrastructuur dringend moeten worden aangepast in het licht van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie, moeten de "re-flow calls" 2019 en 2020 van de Connecting Europe Facility (CEF) worden geoormerkt om aan die behoefte tegemoet te komen en moeten de werkprogramma's van de CEF voor 2019 en 2020 dienovereenkomstig worden aangepast.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea -1 bis (nieuw)

Verordening (EU) nr. 1316/2013

Artikel 17 – lid 2

 

Bestaande tekst

Amendement

 

In artikel 17 wordt lid 2 vervangen door:

2. De Commissie evalueert de meerjarenwerkprogramma's ten minste halverwege. Het meerjarenwerkprogramma wordt indien nodig door de Commissie bij uitvoeringshandeling herzien. De uitvoeringshandelingen worden overeenkomstig de in artikel 25, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

"2. De Commissie evalueert de meerjarenwerkprogramma's ten minste halverwege. In de sector vervoer evalueert zij het meerjarenwerkprogramma om het aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie. Het meerjarenwerkprogramma wordt indien nodig door de Commissie bij uitvoeringshandeling herzien. De uitvoeringshandelingen worden overeenkomstig de in artikel 25, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=EN)

Motivering

Daar de vervoerssector en met name de infrastructuur dringend moeten worden aangepast in het licht van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie, moeten de "re-flow calls" 2019 en 2020 van de Connecting Europe Facility (CEF) worden geoormerkt om aan die behoefte tegemoet te komen en moeten de werkprogramma's van de CEF voor 2019 en 2020 dienovereenkomstig worden aangepast.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea -1 ter (nieuw)

Verordening (EU) nr. 1316/2013

Artikel 17 – lid 5 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

In artikel 17 wordt het volgende lid ingevoegd:

 

"5 bis. In de sector vervoer wordt in het laatste jaarlijkse werkprogramma prioriteit verleend aan de in artikel 7, lid 2, onder m), omschreven acties."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=EN)

Motivering

Daar de vervoerssector en met name de infrastructuur dringend moeten worden aangepast in het licht van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie, moeten de "re-flow calls" 2019 en 2020 van de Connecting Europe Facility (CEF) worden geoormerkt om aan die behoefte tegemoet te komen en moeten de werkprogramma's van de CEF voor 2019 en 2020 dienovereenkomstig worden aangepast.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1316/2013 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1316/2013 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 1 ter

 

Noodfonds voor aanpassing aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

 

De Commissie roept financiële steun ter aanvulling van de CEF in het leven, in de vorm van een noodfonds voor aanpassing aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie. Dit fonds heeft tot doel de negatieve gevolgen van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk te compenseren door belanghebbenden in de vervoerssector en lokale overheden te helpen zich voor te bereiden op de komst van nieuwe zeevrachtroutes, en goederen en personen gemakkelijk de grens tussen de Unie en het Verenigd Koninkrijk te laten overschrijden.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Bijlage – alinea 1 bis (nieuw)

Verordening (EU) nr. 1316/2013

Bijlage I – deel I – punt 2 – deel "Atlantische Oceaan"– regel 4 bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Onder voorbehoud van een overeenkomstige wijziging van Verordening (EU) nr. 1315/2013 en bijlage I "Kaarten van het uitgebreide netwerk en van het kernnetwerk"

 

In bijlage I, deel I, punt 2 ("Corridors van het kernnetwerk"), onder "Atlantische Oceaan", worden na de regel "Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bergara – Bilbao/Bordeaux – Parijs – Le Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg" de volgende regels ingevoegd:

 

Shannon Foynes – Dublin – Rosslare– Waterford – Cork – Brest – Roscoff – Saint-Malo – Cherbourg – Boulogne – Caen – Le Havre – Rouen – Parijs

 

 

Dublin/Cork – Brest – Roscoff – Saint-Nazaire – Nantes – Tours

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Bijlage – alinea 1

Verordening (EU) nr. 1316/2013

Bijlage I – deel I – punt 2 – deel "Noordzee – Middellandse Zee"– regel 1 bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam

Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque – Zeebrugge/Terneuzen – Gent – Antwerpen/Rotterdam

(1)

Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.


TOELICHTING

1.  De terugtrekking van een lidstaat uit de Unie, in casu het Verenigd Koninkrijk, heeft zich nog nooit voorgedaan. De EU moet zich dan ook hierop voorbereiden, in het belang van haar burgers, de gemeenschappelijke markt en het behoud van goede economische en handelsbetrekkingen met het VK, of er nu wel of geen terugtrekkingsakkoord wordt bereikt.

2.  De Commissie vervoer en toerisme van het Europees Parlement wil graag de volgende punten aanstippen, mocht er geen akkoord worden bereikt tussen de EU-27 en het Verenigd Koninkrijk:

* het uitblijven van een akkoord zou niet bevorderlijk zijn, noch voor het Verenigd Koninkrijk, noch voor de Europese Unie. Vooral voor de vervoerssector zou dit ernstige gevolgen hebben. Het vormt immers een bedreiging voor infrastructuurbeheerders, vervoerders, de economische sectoren die ervan afhankelijk zijn en de werkgelegenheid die deze activiteiten momenteel verschaffen;

** de twee landen die met het Verenigd Koninkrijk een landgrens delen, namelijk Ierland en Frankrijk (via de Kanaaltunnel), zouden te maken krijgen met een gemeenschappelijke buitengrens en praktische oplossingen moeten vinden om een grote verbondenheid van hun burgers en een vlot onderling handelsverkeer te behouden;

*** bepaalde gebieden die het dichtst bij het Verenigd Koninkrijk liggen of gespecialiseerd zijn in het Kanaalverkeer, zouden het zwaarst worden getroffen door de gevolgen van het uitblijven van een akkoord.

3.  In dat licht wordt van de Commissie verwacht dat zij op voorhand een aantal maatregelen treft en dat de CEF-verordening wordt aangepast om rekening te houden met de gevolgen van een brexit zonder akkoord. Deze maatregelen moeten in de eerste plaats gericht zijn op:

* de heraansluiting van Ierland op de corridor Noordzee – Middellandse Zee door middel van nieuwe zeevrachtroutes die alle havens van het centrale netwerk omvatten;

** de opname van Ierland in de Atlantische corridor en, waar passend, de opname van nieuwe Franse havens in het centrale netwerk, rekening houdend met de bestaande stromen;

*** de beschikbaarstelling van de resterende CEF-middelen voor de periode 2019-2020 om de havens van het centrale netwerk aan te passen aan de nieuwe stromen tussen Ierland en de EU-27, en aan de nieuwe beperkingen waaraan het Kanaalverkeer onderhevig zal zijn.

4.  De bovenstaande maatregelen zijn het dringendst inzake steunverlening van de EU voor de vervoerssector en de toeristische sector. De ingrijpender gevolgen van de brexit op langere termijn mogen echter evenmin uit het oog worden verloren. Die zullen alle gebieden ondervinden die gedurende de 45 jaar dat het Verenigd Koninkrijk deel uitmaakte van de gemeenschappelijke markt, nauwe banden hebben gesmeed die van wezenlijk belang zijn voor hun sociaal-economische vitaliteit. Daarom moeten er ook nieuwe financieringsmaatregelen worden getroffen om alle belanghebbenden in de vervoerssector en alle gebieden te helpen om zich aan te passen aan de negatieve gevolgen van de brexit.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1316/2013 wat betreft de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

Document- en procedurenummers

COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)

Datum indiening bij EP

1.8.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

TRAN

10.9.2018

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

BUDG

10.9.2018

ITRE

10.9.2018

REGI

10.9.2018

 

Geen advies

       Datum besluit

BUDG

29.8.2018

ITRE

24.9.2018

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Karima Delli

23.10.2018

 

 

 

Behandeling in de commissie

3.12.2018

10.1.2019

 

 

Datum goedkeuring

10.1.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

45

0

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Pascal Durand, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Datum indiening

11.1.2019


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marc Tarabella, Marita Ulvskog,

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

0

-

 

 

2

0

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding(en)

Laatst bijgewerkt op: 29 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid