Postopek : 2018/0299(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0009/2019

Predložena besedila :

A8-0009/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 19.3

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0191

POROČILO     ***I
PDF 240kWORD 89k
11.1.2019
PE 630.498v02-00 A8-0009/2019

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

(COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalka: Karima Delli

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za regionalni razvoj
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

(COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0568),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 172 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0385/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženega mnenja španskega parlamenta v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. oktobra 2018(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem ter mnenja Odbora za regionalni razvoj (A8-0009/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti z drugim besedilom, bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Z Uredbo (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta8 je bil vzpostavljen Instrument za povezovanje Evrope, ki je instrument financiranja Unije. Cilj Instrumenta za povezovanje Evrope je omogočiti, da bi bili projekti skupnega interesa pripravljeni in izvedeni v okviru politike vseevropskih omrežij v prometnem, telekomunikacijskem in energetskem sektorju.

(2)  Z Uredbo (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta8 je bil vzpostavljen Instrument za povezovanje Evrope, ki je instrument financiranja Unije. Cilj Instrumenta za povezovanje Evrope je omogočiti, da bi bili projekti skupnega interesa pripravljeni in izvedeni v okviru politike vseevropskih omrežij v prometnem, telekomunikacijskem in energetskem sektorju, da bi izboljšali delovanje notranjega trga Unije.

_________________

_________________

8 Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL L 348, 20.12.2013, str. 129).

8 Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL L 348, 20.12.2013, str. 129).

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Z Uredbo (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta8 je bil vzpostavljen Instrument za povezovanje Evrope, ki je instrument financiranja Unije. Cilj Instrumenta za povezovanje Evrope je omogočiti, da bi bili projekti skupnega interesa pripravljeni in izvedeni v okviru politike vseevropskih omrežij v prometnem, telekomunikacijskem in energetskem sektorju.

(2)  Z Uredbo (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta8 je bil vzpostavljen Instrument za povezovanje Evrope, ki je instrument financiranja Unije. Cilj Instrumenta za povezovanje Evrope je omogočiti, da bi bili projekti čezmejnega in skupnega interesa pripravljeni in izvedeni v okviru politike vseevropskih omrežij v prometnem, telekomunikacijskem in energetskem sektorju.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Upoštevati je treba izjemne okoliščine, ki so posledica izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije, in zagotoviti povezavo Irske s celinsko Evropo s spremembo trase in sestave koridorjev TEN-T, da se vključijo pomorske povezave med irskimi in celinskimi pristanišči jedrnega omrežja in celovitega omrežja.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Upoštevati je treba izjemne okoliščine, ki so posledica izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije, in s to uredbo uvesti možnost vključitve pristanišč celovitega omrežja v koridor jedrnega omrežja.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Glede na otoško naravo Irske so pomorske povezave način, kako zagotoviti njeno neposredno povezanost s celinsko Evropo.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b)  Glede na izstop Združenega kraljestva iz Unije bo treba nekatere dele atlantskega jedrnega omrežja za Irsko posodobiti.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Da koridor jedrnega omrežja Severno morje–Sredozemlje ne bi razpadel na dva ločena dela in da bi bila Irska še naprej povezana s celinsko Evropo, bi moral koridor jedrnega omrežja Severno morje–Sredozemlje vključevati pomorske povezave med osrednjimi irskimi pristanišči in osrednjimi pristanišči Belgije in Nizozemske.

(6)  Da koridor jedrnega omrežja Severno morje–Sredozemlje ne bi razpadel na dva ločena dela in da bi bila Irska še naprej povezana s celinsko Evropo, je treba v obstoječem koridorju nujno vzpostaviti neposredne povezave z ozemlji in pristanišči, ki so Irski geografsko najbližja. Koridor jedrnega omrežja Severno morje–Sredozemlje bi moral vključevati pomorske povezave med irskimi pristanišči ter pristanišči Belgije, Francije in Nizozemske, ki pripadajo jedrnemu ali celovitemu omrežju. Poleg tega bi morala povezava med koridorjem Severno morje-Sredozemlje in atlantskim koridorjem prek Le Havra zagotoviti boljšo povezljivost in vključitev notranjega trga.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  V javnem posvetovanju, ki se je začelo po objavi predloga Komisije, so bili podani prispevki deležnikov, ki so skoraj soglasno pozvali k boljšemu upoštevanju prihodnjih pomorskih povezav med Irsko in celino.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b)  V okviru Evrope 27 članic, kjer bodo Francija, Belgija in Nizozemska postale države članice Unije, ki so geografsko najbližje Irski, bi bilo treba atlantski koridor prilagoditi, da bi se Irska priključila na atlantski koridor ter da bi upoštevali obstoječe in prihodnje tokove.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6c) Upoštevaje izstop Združenega kraljestva in da bi v čim večji meri zagotovili kontinuiteto skupnega trga in nemoten pretok blaga ter utrdili prometne sektorje in ozemlja, na katera bi izstop iz Združenega kraljestva verjetno najbolj vplival, bi morale Komisija in države članice izvesti predvideni postopek za spremembo Uredbe (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, ki je bil prvotno načrtovan za leto 2023,1a za prilagoditev zemljevidov omrežij na spremenjene tokove blaga po izstopu Združenega kraljestva iz Unije.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja in razveljavitvi Sklepa št. 661/2010/EU (UL L 348, 20.12.2013, str. 1).

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Zagotovitev povezave med Irsko in drugimi državami članicami v koridorju jedrnega omrežja Severno morje–Sredozemlje je bistvenega pomena za sedanje in prihodnje naložbe v infrastrukturo ter za zagotavljanje pravne jasnosti in varnosti pri načrtovanju infrastrukture.

(7)  Zagotovitev povezave med Irsko in drugimi državami članicami v koridorju jedrnega omrežja Severno morje–Sredozemlje in atlantskem koridorju je bistvenega pomena za sedanje in prihodnje naložbe v infrastrukturo ter za zagotavljanje pravne jasnosti in varnosti pri načrtovanju infrastrukture. Poleg tega je treba v delovnih programih prometne komponente instrumenta za povezovanje Evrope predvideti razpise za zbiranje predlogov za financiranje razvoja nove ali obstoječe prometne infrastrukture, da bi zagotovili pomorske povezave med irskimi pristanišči in celinskimi pristanišči jedrnega omrežja in celovitega omrežja ter njuno prilagoditev v primeru ponovne vzpostavitve zunanje meje z Združenim kraljestvom.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Zagotovitev povezave med Irsko in drugimi državami članicami v koridorju jedrnega omrežja Severno morje–Sredozemlje je bistvenega pomena za sedanje in prihodnje naložbe v infrastrukturo ter za zagotavljanje pravne jasnosti in varnosti pri načrtovanju infrastrukture.

(7)  Zagotovitev povezave med Irsko, Severno Irsko (v skladu z Velikonočnim sporazumom iz leta 1998) in drugimi državami članicami v koridorju jedrnega omrežja Severno morje–Sredozemlje je bistvenega pomena za sedanje in prihodnje naložbe v infrastrukturo ter za zagotavljanje pravne jasnosti in varnosti pri načrtovanju infrastrukture ter za zagotovitev, da bo prometna politika še naprej omogočala izvajanje Velikonočnega sporazuma skladno s politikami Evropske unije. To ne bo vplivalo na prihodnji razmislek, kakšen bi bil ustrezni položaj Republike Irske v koridorju jedrnega omrežja ali na preučitev tega položaja in prihodnjih odnosov s pristanišči, ki so trenutno zunaj jedrnega omrežja, da bi se izboljšala povezljivost med Republiko Irsko in preostalo Unijo zaradi poznejših instrumentov v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b)  Ob upoštevanju potrebe po prilagoditvi prometnega sektorja in ozemelj, na katere bo izstop Združenega kraljestva najbolj vplival, bi lahko Komisija ustanovila sklad za prilagoditev, s katerim bi izravnala negativne učinke izstopa brez sporazuma v prometnem sektorju in na teh ozemljih, tako da bi podprla finančna prizadevanja, ki jih bo treba uresničiti v prometnem sektorju in na omenjenih ozemljih, se prilagodila novi povezljivosti Unije 27 držav članic ter olajšala prehod meje med Unijo in Združenim kraljestvom za blago in osebe.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7c)  Ob upoštevanju izstopa Združenega kraljestva je bistveno, da se razvije ustrezna infrastruktura – tako nova kot obstoječa – za ohranjanje trgovinskih tokov, ki povezujejo Irsko in celinsko Evropo in trenutno potekajo čez britanski „kopenski most“.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7d)  Da bi podprli vzpostavitev nove prometne infrastrukture in posodobitev obstoječih infrastruktur, je bistveno, da se v jedrno omrežje vključijo nova vozlišča in povezave, zlasti za pomorske povezave.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7e)  Poleg tega je treba glede na to, da je jedrno omrežje temelj, ki ga sestavljajo deli omrežja, ki so strateško najpomembnejši za Unijo, v celovito omrežje vključiti nova vozlišča in povezave, zlasti pristaniška, da se zagotovi povezanost vseh regij Unije.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7f)  Z izstopom Združenega kraljestva se bo moralo več pristaniških vozlišč, ki so trenutno v celovitem omrežju, zlasti francoska pristanišča, kot so Brest, Roscoff, Cherbourg in Boulogne, odzvati na povečane trgovske tokove, zato bi ta pristaniška vozlišča morala dobiti pomoč v obliki okrepljene podpore.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek -1 (novo)

Uredba (EU) št. 1316/2013

Člen 7 – odstavek 2 – točka 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V členu 7(2) se doda naslednja točka:

 

„1 a ukrepi, potrebni za prilagoditev prometne infrastrukture po izstopu Združenega kraljestva iz Unije, vključno s prilagoditvijo opreme za nadzor blaga in potnikov.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=SL)

Obrazložitev

Glede na nujno potrebo po prilagoditvi prometnega sektorja, zlasti infrastrukture, v povezavi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije, bi bilo treba za izpolnitev te potrebe nameniti sredstva „re-flow calls“ iz instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) za leti 2019 in 2020, temu ustrezno pa bi bilo treba prilagoditi tudi delovne programe IPE za obdobje 2019–2020.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek -1 a (novo)

Uredba (EU) št. 1316/2013

Člen 17 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

Člen 17(2) se nadomesti z naslednjim:

2. Komisija pregleda večletni delovni programi vsaj v vmesni fazi izvajanja. Po potrebi prilagodi večletni delovni program z izvedbenim aktom. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 25(2).

„2. Komisija pregleda večletni delovni programi vsaj v vmesni fazi izvajanja. V prometnem sektorju pregleda večletni delovni program, da bi ga prilagodila izstopu Združenega kraljestva iz Unije. Po potrebi prilagodi večletni delovni program z izvedbenim aktom. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 25(2).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=SL)

Obrazložitev

Glede na nujno potrebo po prilagoditvi prometnega sektorja, zlasti infrastrukture, v povezavi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije, bi bilo treba za izpolnitev te potrebe nameniti sredstva „re-flow calls“ iz instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) za leti 2019 in 2020, temu ustrezno pa bi bilo treba prilagoditi tudi delovne programe IPE za obdobje 2019–2020.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek -1 b (novo)

Uredba (EU) št. 1316/2013

Člen 17 – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V členu 17 se vstavi naslednji odstavek:

 

„5a V prometnem sektorju se v zadnjem letnem delovnem programu da prednost ukrepom, opredeljenim v členu 7(2)(m).“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=SL)

Obrazložitev

Glede na nujno potrebo po prilagoditvi prometnega sektorja, zlasti infrastrukture, v povezavi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije, bi bilo treba za izpolnitev te potrebe nameniti sredstva „re-flow calls“ iz instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) za leti 2019 in 2020, temu ustrezno pa bi bilo treba prilagoditi tudi delovne programe IPE za obdobje 2019–2020.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Priloga I k Uredbi (EU) št. 1316/2013 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Priloga I k Uredbi (EU) št. 1316/2013 se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 1b

 

Sklad za nujne prilagoditve zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije

 

Komisija ustvari dodatno finančno podporo za IPE v obliki sklada za nujne primere prilagoditve zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije. Cilj tega sklada je izravnati negativne učinke izstopa Združenega kraljestva, tako da se subjektom na področju prometa in lokalnim skupnostim pomaga pri pripravi na ustvarjanje novih pomorskih tovornih poti in pri olajšanju prehoda meja za blago in ljudi med Unijo in Združenim kraljestvom.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Priloga – odstavek 1 a (novo)

Uredba (EU) št. 1316/2013

Priloga – del I – točka 2 – del „Atlantik“ – vrstica 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

S pridržkom spremembe Uredbe (EU) št. 1315/2013 in njene Priloge I „ZEMLJEVIDI CELOVITEGA IN JEDRNEGA OMREŽJA“

 

V točki 2 dela I Priloge I („Koridorji jedrnega omrežja“) se v koridorju „Atlantik“ za vrstico „Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bergara – Bilbao/Bordeaux – Paris – Le Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg“ vstavijo naslednje vrstice:

 

Shannon Foynes – Dublin – Rosselare – Waterford – Cork – Brest – Roscoff –Saint Malo – Cherbourg – Caen – Le Havre – Rouen – Paris

 

 

Dublin/Cork–Brest–Roscoff–Saint Nazaire–Nantes–Tours

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Priloga – odstavek 1

Uredba (EU) št. 1316/2013

Priloga I – del I – točka 2 – del „Severno morje–Sredozemlje“ – vrstica 1 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam.

Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque –Zeebrugge/Terneuzen – Gent - Antwerpen/Rotterdam

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

1.  Izstop države članice iz Unije, v tem primeru Združenega kraljestva, je brez primere, Evropska unija pa se mora na ta dogodek pripraviti, saj je to v interesu njenih državljanov, skupnega trga in vzdrževanja dobrih gospodarskih in trgovinskih odnosov s to državo, ne glede na to, ali je bil sklenjen sporazum o izstopu ali ne.

2.  Če med EU-27 in Združenim kraljestvom ne bi bilo mogoče doseči soglasja, je Odbor Evropskega parlamenta za promet in turizem pokazal, da:

* bi bil izstop brez sporazuma oteževalni dejavnik tako za Združeno kraljestvo kot za Evropsko unijo, njegov učinek bi bil še večji za prometni sektor, saj bi ogrozil upravljavce infrastrukture, prevoznike, gospodarske sektorje, ki so odvisni od prometa, in delovna mesta v teh sektorjih;

** bi državi, ki imata kopensko mejo z Združenim kraljestvom, se pravi Irska in Francija (skozi predor pod Rokavskim prelivom), ki bi bili soočeni s ponovno uvedbo skupne zunanje meje, morali poiskati konkretne rešitve za ohranitev visoke ravni povezljivosti svojih državljanov in nemotenih trgovinskih tokov med njimi;

*** bi učinki izstopa brez sporazuma najbolj prizadeli nekatera območja, ki so najbliže Združenemu kraljestvu ali ki so se specializirala za izkoriščanje prometa čez Rokavski preliv.

3.  Ob upoštevanju tega je pričakovati, da bo Evropska komisija sprejela več vnaprejšnjih ukrepov in prilagodila uredbo o instrumentu za povezovanje Evrope na posledice izstopa brez sporazuma. Ti ukrepi morajo biti osredotočeni na:

* ponovno priključitev Irske na koridor Severno morje-Sredozemlje prek novih morskih tovornih poti, ki vključujejo vsa pristanišča jedrnega omrežja koridorja;

** vključitev Irske v atlantski koridor in, kjer je to primerno, vključitev novih francoskih pristanišč v jedrno omrežje, ob upoštevanju obstoječih tokov;

*** uporabo preostalih sredstev instrumenta za povezovanje Evrope za obdobje 2019–2020 za prilagoditev pristanišč jedrnega omrežja na nove tokove med Irsko in EU-27 ter na nove omejitve, povezane s prometom čez Rokavski preliv.

4.  Čeprav so ti ukrepi prvi in najnujnejši izkaz podpore Evropske unije za prometni in turistični sektor, ne smemo pozabiti na globlje in dolgoročnejše posledice izstopa Združenega kraljestva, ki bo vplival na vsa ozemlja, ki so v 45 letih vključevanja Združenega kraljestva v skupni trg stkala tesne stike, ki so izjemnega pomena za njihove družbeno–ekonomske razmere. Zato bi bilo treba uvesti tudi nove finančne ukrepe, ki bi vsem subjektom v prometu in ozemljem pomagali pri prilagajanju na negativne posledice izstopa Združenega kraljestva iz EU.


MNENJE Odbora za regionalni razvoj (20.12.2018)

za Odbor za promet in turizem

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

(COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

Pripravljavec mnenja: John Howarth

KRATKA OBRAZLOŽITEV

V predlogu Komisije je obravnavan poseben sklop okoliščin, povezan z načrtovanim izstopom Združenega kraljestva iz Evropske unije.

Če bo Združeno kraljestvo izstopilo iz EU skladno z doslej veljavnim sporazumom o izstopu, ki do 31. decembra 2020 predvideva veljavnost pravnega reda EU, bi moral koridor med Severnim morjem in Sredozemljem še naprej potekati prek njegovega ozemlja, kot je trenutno določeno. Od 1. januarja 2021 naprej pa je načrtovano, da bo začela veljati nova zakonodaja o instrumentu za povezovanje Evrope z ustreznimi prilagoditvami za omrežje TEN-T.

Če pa bi Združeno kraljestvo izstopilo 29. marca 2019, kakor je trenutno predvideno, a brez sporazuma, bi utegnilo priti do škrbine pri tem koridorju omrežja TEN-T, in sicer med pristanišči Rokavskega preliva in Severnega morja ter med pristanišči Republike Irske. V tem primeru bi se ta koridor omrežja TEN-T končal na meji med Združenim kraljestvom in Republiko Irsko ter v njem ne bi bilo zajeto pristanišče Belfast.

V predlogu Komisije je oblikovana ustrezna rešitev za to zakonsko anomalijo, do katere bi utegnilo priti, in je ponujena zamisel, da bi v okviru omrežja TEN-T kot povezavo irskih pristanišč do koridorja med Severnim morjem in Sredozemljem določili pristanišča Zebrugge, Antwerpen in Rotterdam, in sicer ob upoštevanju sedanjega obsega prometa med temi pristanišči. Rokavski pristanišči Dunkerque in Calais bosta še naprej ostali določeni pristanišči tega koridorja, in sicer za vstop v Evropsko unijo in izstop iz nje.

Ta tehnična določitev vsebinsko nikakor ne bo vplivala na položaj nobenega pristanišča niti na obseg prometa. Več študij pa je opozorilo, da bi utegnila pristanišča ob Rokavskem prelivu občutiti motnje predvsem zaradi carinski pregledov, če bi Združeno kraljestvo izstopilo iz Unije brez sporazuma ali če zaradi izstopa ne bi bila več upoštevana odprta carinska ureditev.

Pristanišče Le Havre trenutno ni vključeno v koridor TEN-T, ki naj bi zagotovil povezave z Republiko Irsko, druga pristanišča na severozahodu Francije pa ne izpolnjujejo meril omrežja TEN-T. Ponovna preučitev razmerja med Irske s koridorjem TEN-T Severno morje–Sredozemlje je samo eden od vidikov novih prometnih razmer, s katerimi se bo morala ukvarjati Irska. Ob tem je najbrž pomemben tudi razmislek o odnosu do atlantskega koridorja, ki bo zagotovil več neposrednih povezav med Irsko in drugimi državami članicami, vključno z določitvijo pristanišč v Franciji in na Irskem, pa tudi v Belgiji in na Nizozemskem. Odnos Republike Irske do koridorjev omrežja TEN-T in s tem potencialni odnos do pristanišč bi bilo treba nujno obravnavati v okviru revizije zakonodaje o Instrumentu za povezovanje Evrope za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027, da bi se izboljšale neposredne povezave med Irsko in preostalo Unijo.

V skladu s poročilom Odbora za regionalni razvoj o v vplivu kohezijske politike EU na Severnem Irskem poudarjamo pomen stalne gospodarske dejavnosti in gibanja ljudi med Republiko Irsko in Severno Irsko ter vlogo okrepljenih prometnih povezav, vključno s koridorjem TEN-T, pri sledenju ciljem Velikonočnega sporazuma iz leta 1998.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Z Uredbo (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta8 je bil vzpostavljen Instrument za povezovanje Evrope, ki je instrument financiranja Unije. Cilj Instrumenta za povezovanje Evrope je omogočiti, da bi bili projekti skupnega interesa pripravljeni in izvedeni v okviru politike vseevropskih omrežij v prometnem, telekomunikacijskem in energetskem sektorju.

(2)  Z Uredbo (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta8 je bil vzpostavljen Instrument za povezovanje Evrope, ki je instrument financiranja Unije. Cilj Instrumenta za povezovanje Evrope je omogočiti, da bi bili projekti čezmejnega in skupnega interesa pripravljeni in izvedeni v okviru politike vseevropskih omrežij v prometnem, telekomunikacijskem in energetskem sektorju.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Glede na izstop Združenega kraljestva iz Unije bo treba nekatere dele atlantskega jedrnega omrežja za Irsko posodobiti.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Da koridor jedrnega omrežja Severno morje–Sredozemlje ne bi razpadel na dva ločena dela in da bi bila Irska še naprej povezana s celinsko Evropo, bi moral koridor jedrnega omrežja Severno morje–Sredozemlje vključevati pomorske povezave med osrednjimi irskimi pristanišči in osrednjimi pristanišči Belgije in Nizozemske.

(6)  Da koridor jedrnega omrežja Severno morje–Sredozemlje ne bi razpadel na dva ločena dela in da bi bila Irska še naprej povezana s celinsko Evropo, je treba v obstoječem koridorju nujno vzpostaviti neposredne povezave z ozemlji, ki so Irski najbližja. Ta koridor jedrnega omrežja bi moral vključevati pomorske povezave med osrednjimi irskimi pristanišči ter osrednjimi pristanišči Belgije, Nizozemske in Francije.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  V okviru Evrope 27 članic, kjer bo Francija Irski geografsko najbližja država članica, bi bilo treba atlantski koridor prilagoditi tako, da bi bila Irska povezana z njim.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Zagotovitev povezave med Irsko in drugimi državami članicami v koridorju jedrnega omrežja Severno morje–Sredozemlje je bistvenega pomena za sedanje in prihodnje naložbe v infrastrukturo ter za zagotavljanje pravne jasnosti in varnosti pri načrtovanju infrastrukture.

(7)  Zagotovitev povezave med Irsko, Severno Irsko (v skladu z Velikonočnim sporazumom iz leta 1998) in drugimi državami članicami v koridorju jedrnega omrežja Severno morje–Sredozemlje je bistvenega pomena za sedanje in prihodnje naložbe v infrastrukturo ter za zagotavljanje pravne jasnosti in varnosti pri načrtovanju infrastrukture ter za zagotovitev, da bo prometna politika še naprej omogočala izvajanje Velikonočnega sporazuma skladno s politikami Evropske unije. To ne bo vplivalo na prihodnji razmislek, kakšen bi bil ustrezni položaj Republike Irske v koridorju jedrnega omrežja ali na preučitev tega položaja in prihodnjih odnosov s pristanišči, ki so trenutno zunaj jedrnega omrežja, da bi se izboljšala povezljivost med Republiko Irsko in preostalo Unijo zaradi poznejših instrumentov v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1

Uredba (EU) št. 1316/2013

Priloga I – točka 2 – del „Severno morje–Sredozemlje“ – vrstica 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam“.

„Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam.“

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1 a (novo)

Uredba (EU) št. 1316/2013

Priloga I – točka 2 – del „Atlantik“

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V točki 2 dela I Priloge I („Koridorji jedrnega omrežja“) se v koridorju „Atlantik“ za vrstico „Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bergara – Bilbao/Bordeaux – Paris – Le Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg“ vstavijo naslednje vrstice:

 

„Shannon Foynes – Dublin – Rosselare – Waterford - Cork – Brest – Roscoff – Cherbourg – Caen - Le Havre – Rouen - Paris“

 

„Dublin – Cork – Saint Nazaire – Nantes – Tours“

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

Referenčni dokumenti

COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

10.9.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

REGI

10.9.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

John Howarth

9.10.2018

Obravnava v odboru

22.11.2018

 

 

 

Datum sprejetja

13.12.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

26

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Andrej Novakov (Andrey Novakov), Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ivana Maletić, Damiano Zoffoli

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

26

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Emmanuel Maurel

PPE

Pascal Arimont, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Victor Boştinaru, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Terry Reintke, Monika Vana

0

-

 

 

1

0

GUE/NGL

Younous Omarjee

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

Referenčni dokumenti

COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)

Datum predložitve EP

1.8.2018

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

10.9.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

10.9.2018

ITRE

10.9.2018

REGI

10.9.2018

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

BUDG

29.8.2018

ITRE

24.9.2018

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Karima Delli

23.10.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

3.12.2018

10.1.2019

 

 

Datum sprejetja

10.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

45

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Evžen Tošenovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Pascal Durand, Csaba Sógor, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Mylène Troszczynski

Datum predložitve

11.1.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Marc Tarabella, Marita Ulvskog,

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

0

-

 

 

2

0

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 28. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov