Процедура : 2018/0187(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0010/2019

Внесени текстове :

A8-0010/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 8.3
CRE 13/02/2019 - 8.3
PV 04/04/2019 - 6.19

Приети текстове :

P8_TA(2019)0085
P8_TA(2019)0351

ДОКЛАД     ***I
PDF 210kWORD 60k
11.1.2019
PE 626.674v02-00 A8-0010/2019

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки (преработен текст)

(COM(2018)0341 – C8‑0215/2018 – 2018/0187(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Кей Суинбърн

(Преработка – член 104 от Правилника за дейността)

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки (преработен текст)

(COM(2018)0341 – C8‑0215/2018 – 2018/0187(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0341),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0215/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(2),

–  като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 18 декември 2018 г. до комисията по икономически и парични въпроси съгласно член 104, параграф 3 от неговия правилник,

–  като взе предвид членове 104 и 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси (A8-0010/2019),

А.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  приема своята позиция на първо четене, която съдържа предложението на Комисията, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник].

(2)

OВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Настоящото предложение съпътства Предложението за Директива на Съвета за определяне на общия режим на облагане с акциз по отношение на автоматизацията на процедурата за движенията на акцизните стоки, които са били освободени за потребление на територията на една държава членка и се движат към територията на друга държава членка, за да бъдат доставени за търговски цели в споменатата друга държава членка.

Решение № 1152/2003/ЕО е решението, с което се създава компютризираната система (системата за движението и контрола на акцизните стоки – СДКАС). Понастоящем тя обхваща само движенията на акцизните стоки под режим отложено плащане на акциз. За да се осигури възможност за автоматизацията на процедурата за движението на акцизните стоки, които са били освободени за потребление на територията на една държава членка и се движат към територията на друга държава членка, за да бъдат доставени за търговски цели в споменатата друга държава членка, Решението трябва да бъде изменено. Все пак тъй като повечето разпоредби на Решението са засегнати от това изменение, то следва да бъде преработено за повече яснота.

Целта на предложението е обхватът на системата за движението и контрола на акцизните стоки да се разшири чрез включването на вътресъюзните движения на акцизните стоки, освободени за потребление, за да се опрости процедурата и да се осигури възможност за правилното наблюдение върху тези движения, както и да се създаде основа за управлението на по-нататъшната автоматизация на процедурите, определени в законодателството на Съюза за акцизите, когато тази автоматизация се смята за полезна. Без такова предложение няма да е възможно да се извърши съгласуваното планиране на автоматизацията на вътресъюзното движение на акцизните стоки, освободени за потребление.

Финансирането на централния проект ще бъде покрито от бюджета за програма „Фискалис“ в рамките на бюджетните кредити, които вече са предвидени в официалното финансово програмиране. Няма да са необходими допълнителни средства от бюджета на ЕС. Освен това с тази инициатива не се планира да се окаже влияние върху предложението на Комисията за следващата многогодишна финансова рамка. Разчетите за разходите на администрациите и икономическите оператори са включени в оценката на въздействието, подготвена във връзка с преработката на Директива 2008/118/ЕО.

По-голямата част от разпоредбите на Решението са засегнати от измененията, като целта е текстът да бъде по-общ, което би осигурило възможност за автоматизация на всяка процедура, използвана за движенията на акцизните стоки и контрола върху тях.


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

D(2018)49080

Роберто Гуалтиери

Председател, комисия по икономически и парични въпроси

ASP 15G206

Брюксел

Относно:  Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки (преработен текст)

COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

Уважаеми господин Председател,

Комисията по правни въпроси разгледа горепосоченото предложение в съответствие с член 104 относно преработката на законодателни актове, както това е определено в Правилника за дейността на Европейския парламент.

Параграф 3 от този член гласи следното:

„Ако комисията, компетентна по правните въпроси, счита, че предложението не води до други промени по същество освен посочените като такива в предложението, тя уведомява за това комисията, компетентна по въпроса.

В този случай, в допълнение към условията, установени в членове 169 и 170, в комисията, компетентна по въпроса, се допускат само изменения, които се отнасят до частите от предложението, които съдържат промени.

Въпреки това, изменения на частите на предложението, които остават непроменени в предложението, могат да се допуснат, по изключение и за всеки отделен случай, от председателя на комисията, компетентна по въпроса, ако той счита, че това е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста, или тъй като измененията са неразривно свързани с други допустими изменения. Тези причини трябва да се посочат в писмената обосновка на измененията.“

Съгласно становището на консултативната работна група, съставена от правните служби на Парламента, Съвета и Комисията, която разгледа предложението за преработка, и в съответствие с препоръките на докладчика, комисията по правни въпроси счита, че въпросното предложение не включва никакви изменения по същество, освен посочените като такива в самото предложение, и че що се отнася до кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения, предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

В заключение, на своето заседание на 10 декември 2018 г. комисията по правни въпроси препоръчва с 18 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“(1) комисията по икономически и парични въпроси, в качеството ѝ на водеща комисия, да пристъпи към разглеждане на горепосоченото предложение в съответствие с член 104.

С уважение,

Павел Свобода

Приложение: Становище на консултативната работна група.

(1)

Присъстваха следните членове на ЕП: Жоел Бержерон, Жан Мари Кавада, Костас Хрисогонос, Серджо Гаетано Коферати, Мади Делво, Мери Хънибол, Саджад Карим, Силвия-Ивон Кауфман, Антониу Мариню и Пинту, Юлия Реда, Евелин Регнер, Павел Свобода, Аксел Фос, Тимо Вьолкен, Франсис Замит Димек, Тадеуш Звефка, Косма Злотовски, Луис де Грандес Паскуал.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

 

Брюксел, 29 ноември 2018 г.

СТАНОВИЩЕ

  НА ВНИМАНИЕТО НА:  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

    СЪВЕТА

    КОМИСИЯТА

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки (преработен текст)

COM(2018)0341 от 25.5.2018 г. – 2018/0187(COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе свое заседание на 17 октомври 2018 г. за разглеждането на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

В хода на това заседание(1), след като разгледа предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за преработка на Решение № 1152/2003/EО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки, консултативната работна група констатира единодушно, както следва:

1. Със сивото маркиране, използвано по принцип за посочване на съществените промени, е следвало да се отбележат следните елементи:

– в съображение 6, член 1, параграф 1, член 4, параграфи 1 и 2, член 5, параграф 2 и член 6, се добавя думата „разширението“;

– в съображение 7 и в член 10, параграфи 1 и 3 се добавя думата „разширението“; - в съображение 11 съкращението „КСДМ“ се заменя с текста „ново разширение на компютризираната система“;

– в член 1, параграф 2, буква б) текста „акцизните стоки под режим отложено плащане на акциз в границите на Общността“ се заменя с текста „акцизни стоки“;

– целият текст на член 2;

– в член 6 думата „и“ се заменя с думите „във връзка с“;

– в член 11, параграф 2 се добавя думата „разширението“.

2. Във второто изречение на съображение 7 замяната на думата „excisable“ с „excise“ в английския текст (която не се отнася до българския текст – „акцизни“) е следвало да бъде определена като формална адаптация към настоящия текст на съображение 12 от Решение № 1152/2003/ЕО.

3. В член 3, параграф 2 заключителният текст „движението на стоки и услуги, подлежащи на облагане с други данъци и налози, от или към трети страни“ следва да се чете „движението на акцизни стоки и услуги, подлежащи на облагане с други данъци и налози, от или към трети страни“.

4. В член 11, параграф 2 думите „изменението“, „разширението“ и „експлоатацията“ са погрешно повторени. Първото използване на тези думи следва да бъде премахнато.

Следователно, разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по същество освен посочените като такива. Работната група заключи също така, че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишния акт с въпросните съществени изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на действащия правен текст, без промяна по същество.

Ф. ДРЕКСЛЕР      Х. ЛЕГАЛ      Л. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт        Юрисконсулт      Генерален директор

(1)

  Консултативната работна група работи въз основа на текста на предложението на английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Компютъризиране на движението и контрола върху акцизните стоки (преработен текст)

Позовавания

COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD)

Дата на представяне на ЕП

25.5.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

5.7.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

5.7.2018

ITRE

5.7.2018

JURI

5.7.2018

 

Недадени становища

       Дата на решението

BUDG

28.6.2018

ITRE

19.6.2018

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Kay Swinburne

20.6.2018

 

 

 

Опростена процедура – дата на решението

10.1.2019

Разглеждане в комисия

10.1.2019

 

 

 

Дата на приемане

10.1.2019

 

 

 

Дата на внасяне

11.1.2019

Последно осъвременяване: 28 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност