Postup : 2018/0187(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0010/2019

Předložené texty :

A8-0010/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/02/2019 - 8.3
CRE 13/02/2019 - 8.3
PV 04/04/2019 - 6.19

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0085
P8_TA(2019)0351

ZPRÁVA     ***I
PDF 199kWORD 59k
11.1.2019
PE 626.674v02-00 A8-0010/2019

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani (přepracované znění)

(COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodajka: Kay Swinburne

(Přepracování – článek 104 jednacího řádu)

(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)

ERRATA/ADDENDA
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
 PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani (přepracované znění)

(COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0341),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 114 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0215/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. října 2018(1),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(2),

–  s ohledem na dopis, který dne 18. prosince 2018 zaslal Výbor pro právní záležitosti Hospodářskému a měnovému výboru podle čl. 104 odst. 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 104 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0010/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise návrh Komise neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení dřívějších právních aktů s uvedenými změnami, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí a upraveného podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)

Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Tento návrh doplňuje návrh směrnice Rady, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní, pokud jde o automatizaci postupu přepravy zboží podléhajícího spotřební dani, jež bylo propuštěno do volného oběhu na území některého členského státu a je převezeno na území jiného členského státu, aby bylo v tomto jiném členském státě dodáno k obchodním účelům.

Rozhodnutí č. 1152/2003/ES je rozhodnutím o založení elektronického systému (systém pro kontrolu přepravy zboží podléhajícího spotřebním daním – EMCS). V současnosti se vztahuje pouze na přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od daně. Aby se umožnila automatizace postupu přepravy zboží podléhajícího spotřební dani, jež bylo propuštěno do volného oběhu na území některého členského státu a převezeno na území jiného členského státu, aby bylo v tomto jiném členském státě dodáno k obchodním účelům, musí být rozhodnutí změněno. Protože se však taková změna dotkne většiny ustanovení uvedeného rozhodnutí, mělo by být rozhodnutí z důvodu srozumitelnosti přepracováno.

Cílem návrhu je rozšířit systém pro kontrolu přepravy zboží podléhajícího spotřebním daním na přepravu zboží podléhajícího spotřební dani, které je propuštěno do volného oběhu, uvnitř EU, aby se tak daný postup zjednodušil, umožnilo se řádné sledování takové přepravy a poskytl se základ pro řízení další automatizace procesů definovaných v právních předpisech Unie o spotřební dani tam, kde se taková automatizace považuje na přínosnou. Bez tohoto návrhu nebude koordinované plánování automatizace přepravy zboží podléhajícího spotřební dani, které je propuštěno do volného oběhu, uvnitř EU možné.

Financování centrálního projektu bude pocházet z rozpočtu FISCALIS s použitím prostředků, které již byly vyčleněny v oficiálním finančním plánu. Nebudou požadovány žádné další prostředky z rozpočtu EU. Tato iniciativa navíc nemá za cíl nijak předurčovat návrh Komise o příštím víceletém finančním rámci. Odhady nákladů pro správní orgány a hospodářské subjekty jsou zahrnuty v posouzení dopadů vypracovaném pro účely přepracování směrnice 2008/118/ES.

Změny se dotknou většiny ustanovení v rozhodnutí a jejich účelem je zobecnit formulaci rozhodnutí, což by umožnilo automatizaci jakéhokoli postupu používaného pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani.


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

D(2018)49080

Pan Roberto GUALTIERI

Předseda, Hospodářský a měnový výbor

ASP 15G206

Brusel

Předmět:  Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani (přepracované znění)

COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

Vážený pane předsedo,

Výbor pro právní záležitosti výše uvedený návrh projednal na základě článku 104 o přepracování právních předpisů v platném znění jednacího řádu Parlamentu.

Odstavec 3 tohoto článku zní takto:

„Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, informuje o tom věcně příslušný výbor.

V tomto případě, kromě podmínek stanovených v článcích 169 a 170, jsou ve věcně příslušném výboru přijatelné pouze pozměňovací návrhy týkající se částí návrhu obsahujících změny.

Předseda věcně příslušného výboru však může v jednotlivých případech výjimečně přijmout pozměňovací návrhy k částem návrhu na přepracování, které zůstaly nezměněny, pokud to považuje za nezbytné z naléhavých důvodů vnitřní logiky textu nebo protože pozměňovací návrhy jsou nerozlučně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy. Tyto důvody musí být uvedeny v písemném odůvodnění pozměňovacích návrhů.“

Podle stanoviska poradní skupiny složené z právních služeb Parlamentu, Rady a Komise, která přezkoumávala přepracovaný návrh, a v souladu s doporučeními zpravodaje se Výbor pro právní záležitosti domnívá, že uvedený návrh neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původních právních předpisů s výše uvedenými změnami, obsahuje návrh prostou kodifikaci stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

Na závěr Výbor pro právní záležitosti na své schůzi konané dne 10. prosince 2018 doporučil (18 poslanců hlasovalo pro, nikdo nehlasoval proti ani se nikdo nezdržel hlasování(1)), aby Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor přezkoumal výše uvedený návrh v souladu s článkem 104.

S pozdravem,

Pavel Svoboda

Příloha: Stanovisko poradní skupiny.

(1)

Přítomní členové výboru: Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual.


PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

 

 

 

 

PORADNÍ SKUPINA

PRÁVNÍCH SLUŽEB

Brusel 29. listopadu 2018

STANOVISKO

  PRO  EVROPSKÝ PARLAMENT

    RADU

    KOMISI

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani (přepracované znění)

COM(2018)0341 ze dne 25. 5. 2018 – 2018/0187(COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se dne 17. října 2018 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby přezkoumala uvedený návrh předložený Komisí.

Na této schůzi(1) dospěla poradní skupina na základě posouzení návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, který je přepracováním rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES ze dne 16. června 2003 o zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani, společnou dohodou k následujícím závěrům.

1. Šedým podkladem písma, který se obvykle používá ke zvýraznění věcných změn, měly být označeny následující části:

– v bodu odůvodnění 6 a 7, v čl. 1 odst. 1, čl. 4 odst. 1 a 2, čl. 5 odst. 2, článku 6, v čl. 10 odst. 1 a 3 a v čl. 11 odst. 2 doplnění slova „rozšíření“;

– v bodu odůvodnění 11 nahrazení výrazu „systém EMCS“ spojením „nové rozšíření elektronického systému“;

– v čl. 1 odst. 2 písm. b) nahrazení slovního spojení „výrobků v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně“ výrazem „zboží podléhajícího spotřební dani“;

– celé znění článku 2;

– v článku 6 nahrazení slova „a“ spojením „pokud jde o“.

2. V druhé větě bodu odůvodnění 7 mělo být nahrazení anglického slova „excisable“ výrazem „excise“ označeno jako formální úprava stávajícího znění bodu odůvodnění 12 rozhodnutí č. 1152/2003/ES (netýká se českého znění).

3. Závěr čl. 3 odst. 2 „movements of excisable goods and goods subject to other duties and charges coming from or going to third countries“ by měl mít toto znění: „movements of excise goods and goods subject to other duties and charges coming from or going to third countries“ (netýká se českého znění).

4. V čl. 11 odst. 2 jsou slova „modify“, „extend“ a „operate“ chybně uvedena dvakrát (netýká se českého znění). Jejich první výskyt by proto měl být odstraněn.

Na základě projednání návrhu dospěla poradní skupina jednomyslně k závěru, že návrh neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které byly jako takové označeny. Poradní skupina rovněž konstatovala, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původního právního předpisu s výše uvedenými věcnými změnami, je návrh prostou kodifikací stávajícího znění bez jakékoli změny jeho věcného obsahu.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

vedoucí právní služby    vedoucí právní služby    generální ředitel

(1)

  Poradní skupina pracovala s anglickým zněním návrhu, které je původní jazykovou verzí projednávaného textu.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani (přepracované znění)

Referenční údaje

COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD)

Datum předložení Parlamentu

25.5.2018

 

 

 

Příslušný výbor

  Datum oznámení na zasedání

ECON

5.7.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

  Datum oznámení na zasedání

BUDG

5.7.2018

ITRE

5.7.2018

JURI

5.7.2018

 

Nezaujetí stanoviska

  Datum rozhodnutí

BUDG

28.6.2018

ITRE

19.6.2018

 

 

Zpravodajové

  Datum jmenování

Kay Swinburne

20.6.2018

 

 

 

Zjednodušený postup – datum rozhodnutí

10.1.2019

Projednání ve výboru

10.1.2019

 

 

 

Datum schválení

10.1.2019

 

 

 

Datum předložení

11.1.2019

Poslední aktualizace: 28. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí