BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om digitalisering af registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (omarbejdning)

11.1.2019 - (COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD)) - ***I

Økonomi- og Valutaudvalget
Ordfører: Kay Swinburne
(Omarbejdning – forretningsordenens artikel 104)
(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 50, stk. 1)


Procedure : 2018/0187(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0010/2019
Indgivne tekster :
A8-0010/2019
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om digitalisering af registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (omarbejdning)

(COM(2018)0341 – C8-0215 – 2018/0187(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0341),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0215/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 17. oktober 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter[2],

–  der henviser til skrivelse af 18. december 2018 fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget, jf. forretningsordenens artikel 104, stk. 3,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 104 og 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0010/2019),

A.  der henviser til, at forslaget ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer;

1.  vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages, under hensyntagen til henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende.
  • [2]  EUT C 77 af 28.3.2002, s. 1.

BEGRUNDELSE

Dette forslag ledsager forslaget til Rådets direktiv om den generelle ordning for punktafgifter for så vidt angår automatiseringen af proceduren for bevægelser af punktafgiftspligtige varer, der er overgået til forbrug på en medlemsstats område og derefter flyttes til en anden medlemsstats område med henblik på levering til erhvervsmæssige formål i denne anden medlemsstat.

Ved beslutning nr. 1152/2003/EF blev der indført et IT-system (systemet til kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser – EMCS). På nuværende tidspunkt anvendes det udelukkende i forbindelse med bevægelser af punktafgiftspligtige varer under en afgiftssuspensionsordning. Denne beslutning skal ændres med henblik på at automatisere proceduren for bevægelser af punktafgiftspligtige varer, der er overgået til forbrug på en medlemsstats område og derefter flyttes til en anden medlemsstats område med henblik på levering til erhvervsmæssige formål i denne anden medlemsstat. Eftersom denne ændring vedrører størsteparten af bestemmelserne i beslutningen, bør denne af klarhedshensyn omarbejdes.

Forslaget har til formål at udvide systemet til kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser til også at omfatte bevægelser inden for EU af punktafgiftspligtige varer, der er overgået til forbrug, med henblik på at forenkle proceduren og tillade en passende overvågning af sådanne bevægelser samt at danne grundlag for yderligere automatisering af processer i Unionens lovgivning om punktafgifter, hvor en sådan automatisering anses for hensigtsmæssig. Uden dette forslag vil det ikke være muligt at sikre en koordineret planlægning af automatiseringen af proceduren for bevægelser inden for EU af punktafgiftspligtige varer, der er overgået til forbrug.

Finansieringen af det overordnede projekt vil blive dækket over Fiscalis' budget og inden for rammerne af de bevillinger, der allerede er planlagt i den officielle finansielle programmering. Der vil ikke være behov for yderligere midler fra EU-budgettet. Dette initiativ foregriber desuden ikke Kommissionens forslag om den næste flerårige finansielle ramme. Overslagene over myndighedernes og de økonomiske operatørers omkostninger findes i den konsekvensanalyse, der er udarbejdet i forbindelse med omarbejdningen af direktiv 2008/118/EF.

Størsteparten af bestemmelserne i beslutningen ændres for at sikre mere generelle formuleringer i afgørelsen, hvilket vil give mulighed for automatisering af enhver procedure, der anvendes i forbindelse med registrering og kontrol af bevægelser af punktafgiftspligtige varer.

BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET

D(2018)49080

Roberto GUALTIERI

Formand for Økonomi- og Valutaudvalget

ASP 15G206

Bruxelles

Om:  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om digitalisering af registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (omarbejdning)

(COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

Kære formand

Retsudvalget har behandlet ovennævnte forslag, jf. artikel 104 om omarbejdning, som er blevet indført i Parlamentets forretningsorden.

Denne artikels stk. 3 har følgende ordlyd:

"Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, underretter udvalget det kompetente udvalg herom.

Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder betingelserne i artikel 169 og 170, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder ændringer.

Formanden for det korresponderende udvalg kan dog undtagelsesvis efter en konkret vurdering beslutte, at der kan stilles ændringsforslag til de dele af forslaget, der forbliver uændrede, hvis han eller hun skønner, at det er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling. Disse grunde anføres i en skriftlig begrundelse til ændringsforslagene."

Efter udtalelse fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommission, som har behandlet forslaget, og i overensstemmelse med ordførerens henstillinger, finder Retsudvalget, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i forslaget, og at forslaget, for så vidt angår kodifikationen af de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

Retsudvalget besluttede derfor på sit møde den 10. december 2018 med 18 stemmer for og 0 imod, mens 0 hverken stemte for eller imod[1], at anbefale, at Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, går over til at behandle ovennævnte forslag i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 104.

Med venlig hilsen

Pavel Svoboda

Bilag: Udtalelse fra den rådgivende gruppe

  • [1]  Følgende medlemmer var til stede: Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual.

BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS

RÅDGIVENDE GRUPPE

 

Bruxelles, den 29. november 2018

UDTALELSE

  TIL  EUROPA-PARLAMENTET

    RÅDET

    KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om digitalisering af registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (omarbejdning)

COM(2018)0341 of 25.5.2018 – 2018/0187(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på mødet den 17. oktober 2018 ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen på dette møde[1] af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1152/2003/EF af 16. juni 2003 om edb-mæssig registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser konstaterede den rådgivende gruppe samstemmende følgende:

1. Følgende burde have været markeret med den gråskravering, der normalt anvendes til at markere indholdsmæssige ændringer:

– i betragtning 6, artikel 1, stk. 1, artikel 4, stk. 1 og 2, og artikel 5, stk. 2, tilføjelsen af ordet "udvidelse(n)" og i artikel 6, tilføjelsen af ordet "udvide"

– i betragtning 7 og artikel 10, stk. 1, tilføjelsen af ordet "udvidelse(n)" og i artikel 10, stk. 3, tilføjelsen af ordet "udvikling"; – i betragtning 11, udskiftningen af ordet "edb-systemet" med ordene "den nye udvidelse af IT-systemet"

– i artikel 1, stk. 2, litra b), udskiftningen af ordene "varer under ordningen med suspension af punktafgifter" med "punktafgiftspligtige varer"

– hele ordlyden af artikel 2

– i artikel 6, udskiftningen af ordet "og" med ordene "for så vidt angår"

– i artikel 11, stk. 2, tilføjelsen af ordet "udvide".

2. I andet punktum i betragtning 7 i den engelske udgave burde udskiftningen af ordet "excisable" med "excise" [vedrører ikke den danske tekst] have været udpeget som en formel tilpasning af den nuværende tekst i betragtning 12 i beslutning nr. 1152/2003/EF.

3. I artikel 3, stk. 2, i den engelske udgave bør de sidste ord "movements of excisable goods and goods subject to other duties and charges coming from or going to third countries" udskiftes med "movements of excise goods and goods subject to other duties and charges coming from or going to third countries" [vedrører ikke den danske tekst].

4. I artikel 11, stk. 2, i den engelske udgave er ordene "modify", "extend" og "operate" ved en fejl blevet gentaget [vedrører ikke den danske tekst]. Den første forekomst af disse ord i den engelske udgave bør fjernes.

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne. Den rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår de uændrede bestemmelser i den tidligere retsakt sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af den eksisterende retsakt uden indholdsmæssige ændringer.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgiver      Juridisk rådgiver      Generaldirektør

  • [1]   Den rådgivende gruppe benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Digitalisering af registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (omarbejdning)

Referencer

COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD)

Dato for høring af EP

25.5.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

5.7.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

5.7.2018

ITRE

5.7.2018

JURI

5.7.2018

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

BUDG

28.6.2018

ITRE

19.6.2018

 

 

Ordførere

Dato for valg

Kay Swinburne

20.6.2018

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

10.1.2019

Behandling i udvalg

10.1.2019

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.1.2019

 

 

 

Dato for indgivelse

11.1.2019

Seneste opdatering: 28. januar 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik