Διαδικασία : 2018/0187(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0010/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0010/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 8.3
CRE 13/02/2019 - 8.3
PV 04/04/2019 - 6.19

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0085
P8_TA(2019)0351

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 210kWORD 61k
11.1.2019
PE 626.674v02-00 A8-0010/2019

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (αναδιατύπωση)

(COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγήτρια: Kay Swinburne

(Αναδιατύπωση – άρθρο 104 του Κανονισμού)

(Απλοποιημένη διαδικασία – άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (αναδιατύπωση)

(COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0341),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0215/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2018(1).

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(2),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της 18ης Δεκεμβρίου 2018, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 3, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 104 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0010/2019),

Α.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τη συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής και λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)

ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα πρόταση συνοδεύει την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τον καθορισμό του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης όσον αφορά την αυτοματοποίηση της διαδικασίας διακίνησης των υποκείμενων σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης αγαθών, τα οποία έχουν διατεθεί προς κατανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους και διακινούνται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους προκειμένου να παραδοθούν για εμπορικούς σκοπούς στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος.

Η απόφαση 1152/2003/ΕΚ αποτελεί θεμελιώδη απόφαση για το μηχανογραφημένο σύστημα (σύστημα διακίνησης και ελέγχου των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης - EMCS). Επί του παρόντος καλύπτει μόνο τη διακίνηση των υποκείμενων σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης αγαθών που τελούν υπό καθεστώς αναστολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Προκειμένου να επιτραπεί η αυτοματοποίηση της διαδικασίας διακίνησης των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης τα οποία έχουν διατεθεί προς κατανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους και διακινούνται το έδαφος άλλου κράτους μέλους προκειμένου να παραδοθούν για εμπορικούς σκοπούς στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος, η απόφαση πρέπει να τροποποιηθεί. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι περισσότερες διατάξεις των αποφάσεων επηρεάζονται από την εν λόγω τροποποίηση, η απόφαση θα πρέπει να αναδιατυπωθεί για λόγους σαφήνειας.

Στόχος της πρότασης είναι η επέκταση του συστήματος διακίνησης και ελέγχου των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης στη διακίνηση εντός της ΕΕ των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και διατίθενται προς κατανάλωση, προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία και να καταστεί δυνατή η κατάλληλη παρακολούθηση της εν λόγω διακίνησης, καθώς και να παρασχεθεί η βάση για τη διαχείριση της περαιτέρω αυτοματοποίησης των διαδικασιών που ορίζονται από την ενωσιακή νομοθεσία για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, όπου η εν λόγω αυτοματοποίηση θεωρείται επωφελής. Χωρίς την παρούσα πρόταση δεν είναι δυνατός ο συντονισμένος σχεδιασμός της αυτοματοποίησης της διακίνησης εντός της ΕΕ των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και διατίθενται προς κατανάλωση.

Η χρηματοδότηση του κύριου έργου θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ενωσιακού προγράμματος δράσης για τη βελτίωση των συστημάτων έμμεσης φορολογίας της εσωτερικής αγοράς (FISCALIS) από τις πιστώσεις που προβλέπονται ήδη στον επίσημο δημοσιονομικό προγραμματισμό. Δεν θα απαιτηθούν πρόσθετοι πόροι από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Επιπλέον, η παρούσα πρωτοβουλία δεν έχει σκοπό να προδικάσει την πρόταση της Επιτροπής για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η εκτίμηση του κόστους για τις διοικήσεις και τους οικονομικούς φορείς περιλαμβάνεται στην εκτίμηση επιπτώσεων που εκπονήθηκε για την αναδιατύπωση της οδηγίας 2008/118/ΕΚ.

Οι περισσότερες διατάξεις της απόφασης επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις προκειμένου να επιτευχθεί μια γενικότερη διατύπωση της απόφασης, η οποία θα έδινε τη δυνατότητα αυτοματοποίησης κάθε διαδικασίας που χρησιμοποιείται για τη διακίνηση και τον έλεγχο των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

D(2018)49080

κ. Roberto GUALTIERI

Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων

ASP 15G206

Βρυξέλλες

Θέμα:  Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (αναδιατύπωση)

COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εξέτασε την πρόταση που αναφέρεται ανωτέρω, σύμφωνα με το σχετικό με την αναδιατύπωση άρθρο 104 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η παράγραφος 3 του εν λόγω άρθρου ορίζει τα εξής:

«Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία τροποποίηση επιφέρει επί της ουσίας πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση, ενημερώνει σχετικώς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.

Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 169 και 170, γίνονται δεκτές από την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί της πρότασης που αφορούν τα τμήματά της που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής δύναται να δεχθεί, κατ’ εξαίρεση και ανά περίπτωση, τροπολογίες επί τμημάτων της πρότασης που παραμένουν αμετάβλητα, εφόσον κρίνει ότι τούτο επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους εσωτερικής συνοχής του κειμένου ή επειδή οι εν λόγω τροπολογίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με άλλες παραδεκτές τροπολογίες. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να εκτίθενται σε γραπτή αιτιολόγηση των τροπολογιών.»

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η οποία εξέτασε την πρόταση αναδιατύπωσης και, σύμφωνα με τις συστάσεις του εισηγητή, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θεωρεί ότι η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων με αυτές τις αλλαγές, η πρόταση περιέχει μια απλή κωδικοποίηση των υφιστάμενων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

Επομένως, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, κατά τη συνεδρίασή της στις 10 Δεκεμβρίου 2018, με 18 ψήφους υπέρ, 0 κατά και 0 αποχές(1), συνιστά στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, ως αρμόδια επί της ουσίας, να προχωρήσει στην εξέταση της ως άνω πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κανονισμού.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Pavel Svoboda

συνημμ.: Γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας.

(1)

Ήταν παρόντες οι ακόλουθοι βουλευτές: Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Κώστας Χρυσόγονος, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

  ΠΡΟΣ  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

    ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

    ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (αναδιατύπωση)

COM(2018)0341 της 24.5.2018 – 2018/0187(COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για την πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων και, κυρίως, το σημείο 9, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας που αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 17 Οκτωβρίου 2018 προκειμένου να εξετάσει, μεταξύ άλλων, την προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή(1) εξετάστηκε η πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση της οδηγίας 1152/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2003, σχετικά με την εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, και η συμβουλευτική ομάδα εργασίας κατέληξε, με κοινή συμφωνία, στα εξής:

1. Τα ακόλουθα σημεία θα έπρεπε να έχουν επισημανθεί με την γκρίζα σκίαση, η οποία χρησιμοποιείται γενικά για να επισημαίνονται οι ουσιαστικές αλλαγές:

– στην αιτιολογική σκέψη 6, στο άρθρο 1 παράγραφος 1, στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και (2), στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και στο άρθρο 6 , η προσθήκη της λέξης «επέκταση»·

– στην αιτιολογική σκέψη 7 και στο άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 3, η προσθήκη του όρου «επέκταση»·– στην αιτιολογική σκέψη 11, η αντικατάσταση των λέξεων «το EMCS» με τις λέξεις «νέα επέκταση του μηχανοργανωμένου συστήματος»·

– στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β), η αντικατάσταση των λέξεων « αγαθών με καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης» με «αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης»·

– ολόκληρο το κείμενο του άρθρου 2·

– στο άρθρο 6, η αντικατάσταση της λέξης «και» με τις λέξεις «έχουν σχέση»·

– στο άρθρο 11 παράγραφος 2, η προσθήκη της λέξης «επέκταση».

2. Στη δεύτερη περίοδο της αιτιολογικής σκέψης 7, η αντικατάσταση του όρου «που υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης» με τον όρο «που υπόκειται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης» θα έπρεπε να είχε επισημανθεί ως τυπική προσαρμογή του ισχύοντος κειμένου της αιτιολογικής σκέψης 12 της απόφασης 1152/2003/ΕΚ.

3. Στο άρθρο 3 παράγραφος 2, οι τελικές λέξεις «διακίνισης των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και των αγαθών που υπόκεινται σε άλλους φόρους και τέλη, εφόσον προέρχονται ή προορίζονται για τρίτες χώρες» θα έπρεπε να έχουν αντικατασταθεί από τις λέξεις «διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης αγαθών και αγαθών που υπόκεινται σε άλλους δασμούς και τέλη, τα οποία προέρχονται ή προορίζονται για τρίτες χώρες».

4. Στο άρθρο 11 παράγραφος 2, οι λέξεις «τροποποίηση», «επέκταση» και «λειτουργία» έχουν επαναληφθεί εσφαλμένα δύο φορές. Η πρώτη εμφάνιση αυτών των λέξεων πρέπει να αφαιρεθεί.

Επομένως, η εξέταση της πρότασης οδήγησε τη συμβουλευτική ομάδα στο ομόφωνο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις, πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τέτοιες. Η συμβουλευτική ομάδα συμπέρανε, επίσης, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξης, σε συνδυασμό με τις ως άνω επί της ουσίας τροποποιήσεις, ότι η πρόταση συνιστά απλώς και μόνο κωδικοποίηση του ισχύοντος νομοθετικού κειμένου, χωρίς τροποποίηση της ουσίας του.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult      Jurisconsult      Γενικός Διευθυντής

(1)

  Η συμβουλευτική ομάδα εργάστηκε με βάση την αγγλική έκδοση της πρότασης, η οποία αποτελεί την κύρια γλωσσική εκδοχή του υπό συζήτηση κειμένου.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης (αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

25.5.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

5.7.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

5.7.2018

ITRE

5.7.2018

JURI

5.7.2018

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

28.6.2018

ITRE

19.6.2018

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Kay Swinburne

20.6.2018

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

10.1.2019

Εξέταση στην επιτροπή

10.1.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.1.2019

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

11.1.2019

Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου