RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus aktsiisikauba liikumise ja jälgimise arvutistamise kohta (uuesti sõnastatud)

11.1.2019 - (COM(2018)0341 – C8‑0215/2018 – 2018/0187(COD)) - ***I

Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: Kay Swinburne
(Uuesti sõnastamine – kodukorra artikkel 104)
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)


Menetlus : 2018/0187(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0010/2019
Esitatud tekstid :
A8-0010/2019
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus aktsiisikauba liikumise ja jälgimise arvutistamise kohta (uuesti sõnastatud)

(COM(2018)0341 – C8‑0215/2018 – 2018/0187(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0341),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 114 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0215/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. oktoobri 2018. aasta arvamust[1],

–  võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta[2],

–  võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 104 lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni 18. detsembri 2018. aasta kirja majandus- ja rahanduskomisjonile,

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 104 ja 59,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0010/2019),

A.  arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda komisjoni ettepanek muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta;

1.  võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku ning võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitusi;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

  • [1]  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
  • [2]  EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.

SELETUSKIRI

Käesolev ettepanek lisatakse ettepanekule võtta vastu nõukogu direktiiv, millega nähakse ette aktsiisi üldine kord seoses ühe liikmesriigi territooriumil tarbimiseks ringlusse lubatud ja teise liikmesriigi territooriumile sellesse teise liikmesriiki kaubanduslikul eesmärgil kättetoimetamiseks veetava aktsiisikauba liikumise protseduuride automatiseerimisega.

Otsus nr 1152/2003/EÜ on arvutipõhise süsteemi (aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteem (EMCS)) loomise otsus. Praegu hõlmab süsteem üksnes aktsiisikauba liikumist aktsiisi peatamise korra alusel. Et ühe liikmesriigi territooriumil tarbimiseks ringlusse lubatud ja teise liikmesriigi territooriumile sellesse teise liikmesriiki kaubanduslikul eesmärgil kättetoimetamiseks veetava aktsiisikauba liikumise protseduure oleks võimalik automatiseerida, tuleb otsust muuta. Kuna selline muudatus mõjutab enamikku otsuste sätetest, tuleks otsus selguse huvides uuesti sõnastada.

Ettepaneku eesmärk on laiendada aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemi tarbimiseks ringlusse lubatud aktsiisikauba ELi sisese liikumise suhtes, et lihtsustada menetlust ja võimaldada sellise liikumise nõuetekohast jälgimist ning luua alus liidu aktsiisialaste õigusaktidega määratletud toimingute edasiseks automatiseerimiseks, kui sellist automatiseerimist tarvilikuks peetakse. Ilma käesoleva ettepanekuta ei ole tarbimiseks ringlusse lubatud aktsiisikauba ELi sisese liikumise automatiseerimise koordineeritud kavandamine võimalik.

Keskset projekti rahastatakse programmi „Fiscalis“ eelarvest ametlikus finantsplaneeringus juba ette nähtud assigneeringute raames. Täiendavaid vahendeid ELi eelarvest ei ole tarvis. Lisaks sellele ei mõjuta käesolev algatus komisjoni ettepanekut järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta. Haldusasutuste ja ettevõtjate hinnangulised kulud on esitatud direktiivi 2008/118/EÜ uuesti sõnastamiseks koostatud mõjuhinnangus.

Enamikku otsuse sätetest muudetakse, et otsuse sõnastus oleks üldisem, nii et see võimaldaks automatiseerida kõiki aktsiisiga maksustatava kauba liikumise ja jälgimise protseduure.

LISA: ÕIGUSKOMISJONI KIRI

D(2018)49080

Roberto GUALTIERI

Majandus- ja rahanduskomisjoni esimees

ASP 15G206

Brüssel

Teema:  Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus aktsiisikauba liikumise ja jälgimise arvutistamise kohta (uuesti sõnastatud)

COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

Austatud esimees

Õiguskomisjon vaatas eelnimetatud ettepaneku läbi vastavalt parlamendi kodukorra artiklile 104 uuesti sõnastamise kohta.

Selle artikli lõige 3 on järgmine:

„Kui õigusasjade eest vastutav komisjon on arvamusel, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on vastavalt esile toodud, teavitab ta sellest valdkonna eest vastutavat komisjoni.

Sellisel juhul, välja arvatud artiklites 169 ja 170 sätestatud tingimustel, on ettepanekule muudatusettepanekute esitamine valdkonna eest vastutavas komisjonis lubatud üksnes juhul, kui need puudutavad ettepaneku neid osi, mis sisaldavad muudatusi.

Valdkonna eest vastutava komisjoni esimees võib erandjuhul ja iga üksikjuhtumi puhul eraldi lubada esitada muudatusettepanekuid ettepaneku nende osade kohta, mida ei muudeta, kui ta on arvamusel, et see on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või kui need muudatusettepanekud on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega. Need põhjused tuleb muudatusettepanekute kirjalikes selgitustes välja tuua.“

Järgides uuesti sõnastamise ettepaneku läbi vaadanud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistustest koosneva konsultatiivse töörühma arvamust ja võttes arvesse raportööri soovitusi, on õiguskomisjon seisukohal, et kõnealune ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on vastavalt esile toodud, ning varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

Õiguskomisjon arutas seda küsimust oma 10. detsembri 2018. aasta koosolekul ning soovitab 18 poolthäälega (vastuhääli ja erapooletuid ei olnud)[1] majandus- ja rahanduskomisjonil kui vastutaval komisjonil jätkata ülalnimetatud ettepaneku läbivaatamist vastavalt kodukorra artiklile 104.

Lugupidamisega

Pavel Svoboda

Lisatud: konsultatiivse töörühma arvamus

  • [1]  Kohal viibisid järgmised parlamendiliikmed: Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual.

LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

 

 

 

 

ÕIGUSTEENISTUSTE

KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

 

Brüssel, 29. november 2018

ARVAMUS

    EUROOPA PARLAMENDILE

    NÕUKOGULE

    KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus aktsiisikauba liikumise ja jälgimise arvutistamise kohta (uuesti sõnastatud)

COM(2018)0341 of 25.5.2018 – 2018/0187(COD)

Võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta ja eriti selle punkti 9, toimus 17. oktoobril 2018. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma koosolek, et vaadata läbi komisjoni esitatud eespool nimetatud ettepanek.

Vaadanud koosolekul[1] läbi ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega sõnastatakse uuesti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. juuni 2003. aasta otsus nr 1152/2003/EÜ aktsiisiga maksustatava kauba liikumise ja jälgimise arvutistamise kohta, märkis konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel järgmist.

1. Alljärgnevad kohad oleks tulnud märgistada halli taustaga, mida tavaliselt kasutatakse sisuliste muudatuste tähistamiseks:

– põhjenduses 6 sõna „laiendamine“ lisamine; artikli 1 lõikes 1 sõna „laiendamise“ lisamine; artikli 4 lõikes 1 sõna „laiendamist“ lisamine ja lõikes 2 sõnade „laiendada“ ja „laiendamiseks“ lisamine; artikli 5 lõikes 2 sõna „laiendamise“ lisamine; artiklis 6 sõna „laiendamiseks“ lisamine;

– põhjenduses 7 sõna „laiendamise“ lisamine; artikli 10 lõikes 1 sõna „laiendamisega“ ja lõikes 3 sõna „laiendamise“ lisamine; põhjenduses 11 sõnade „arvutipõhise süsteemi (EMCS)“ asendamine sõnadega „arvutipõhise süsteemi (EMCS) uue laienduse“;

– artikli 1 lõike 2 punktis b sõnade „aktsiisi peatamise korra alusel liikuva kauba“ asendamine sõnaga „aktsiisikauba“;

– kogu artikli 2 sõnastus;

– artiklis 6 sõna „ning“ asendamine sõnadega „on seotud“;

– artikli 11 lõikes 2 sõna „laiendamiseks” lisamine.

2. Põhjenduse 7 teises lauses oleks sõnade „aktsiisiga maksustatava kauba“ asendamine sõnaga „aktsiisikauba“ tulnud tähistada otsuse nr 1152/2003/EÜ põhjenduse 12 teksti formaalse kohandamisena.

3. Artikli 3 lõikes 2 tuleks sõnad „aktsiisi ja muude maksudega maksustatava kauba liikumist nende veol kolmandatest riikidest või kolmandatesse riikidesse“ asendada sõnadega „aktsiisikauba ja muude maksudega maksustatava kauba liikumist nende veol kolmandatest riikidest või kolmandatesse riikidesse“.

4. Artikli 11 lõike 2 ingliskeelses versioonis on sõnu „muutmiseks“, „laiendamiseks“ ja „käitamiseks“ ekslikult korratud. Üleliigsed sõnad tuleks tekstist välja jätta.

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on esile toodud. Töörühm märkis ka, et varasema õigusakti muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtiva õigusakti kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

õigusnõunik      õigusnõunik      peadirektor

  • [1]  Konsultatiivne töörühm töötas ettepaneku ingliskeelse versiooni põhjal, mis on läbi vaadatud teksti originaalkeelne versioon.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Aktsiisiga maksustatava kauba liikumise ja jälgimise arvutistamine (uuesti sõnastatud)

Viited

COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD)

EP-le esitamise kuupäev

25.5.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

5.7.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

5.7.2018

ITRE

5.7.2018

JURI

5.7.2018

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

BUDG

28.6.2018

ITRE

19.6.2018

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Kay Swinburne

20.6.2018

 

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

10.1.2019

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

10.1.2019

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.1.2019

 

 

 

Esitamise kuupäev

11.1.2019

Viimane päevakajastamine: 28. jaanuar 2019
Õigusteave - Privaatsuspoliitika