Menettely : 2018/0187(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0010/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0010/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/02/2019 - 8.3
CRE 13/02/2019 - 8.3
PV 04/04/2019 - 6.19

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0085
P8_TA(2019)0351

MIETINTÖ     ***I
PDF 182kWORD 58k
11.1.2019
PE 626.674v02-00 A8-0010/2019

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen ja valvonnan tietokoneistamisesta (uudelleenlaadittu)

(COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Kay Swinburne

(Uudelleenlaatiminen – työjärjestyksen 104 artikla)

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

OIKAISUT/LISÄYKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen ja valvonnan tietokoneistamisesta (uudelleenlaadittu)

(COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0341),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komission on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0215/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. lokakuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(2),

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan talous- ja raha-asioiden valiokunnalle työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 18. joulukuuta 2018 päivätyn kirjeen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 104 ja 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0010/2019),

A.  toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan komission ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta;

1.  vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen ja ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositukset;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)

EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.


PERUSTELUT

Tämä ehdotus liittyy ehdotukseen neuvoston direktiiviksi valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä, ja se koskee sellaisten valmisteveron alaisten tavaroiden siirtoihin sovellettavan menettelyn automatisointia, jotka on luovutettu kulutukseen yhden jäsenvaltion alueella ja jotka siirretään toisen jäsenvaltion alueelle, jotta ne voidaan luovuttaa kaupallisessa tarkoituksessa kyseisessä toisessa jäsenvaltiossa.

Päätös N:o 1152/2003/EY on tietokoneistetun järjestelmän (valmisteveron alaisten tavaroiden tietojenvaihtojärjestelmä – EMCS) perustamispäätös. Tällä hetkellä se koskee ainoastaan valmisteveron alaisten tavaroiden väliaikaisesti valmisteverottomia siirtoja. Päätöstä on muutettava, jotta voidaan automatisoida sellaisten valmisteveron alaisten tavaroiden siirtoihin sovellettava menettely, jotka on luovutettu kulutukseen yhden jäsenvaltion alueella ja jotka siirretään toisen jäsenvaltion alueelle, jotta ne voidaan luovuttaa kaupallisessa tarkoituksessa kyseisessä toisessa jäsenvaltiossa. Koska tällainen muutos vaikuttaa useimpiin päätöksen säännöksiin, päätös olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.

Ehdotuksen tavoitteena on laajentaa valmisteveron alaisten tavaroiden tietojenvaihtojärjestelmä (EMCS) koskemaan myös kulutukseen luovuttujen valmisteveron alaisten tavaroiden EU:n sisäisiä siirtoja, jotta voidaan yksinkertaistaa menettelyä ja mahdollistaa tällaisten siirtojen asianmukainen valvonta sekä luoda perusta unionin valmisteverolainsäädännössä määriteltyjen prosessien automatisoinnin hallinnoinnille silloin, kun tällaista automatisointia pidetään hyödyllisenä. Ilman tätä ehdotusta ei ole mahdollista suunnitella koordinoidusti kulutukseen luovutettujen valmisteveron alaisten tavaroiden EU:n sisäisten siirtojen automatisointia.

Keskushankkeen rahoitus katetaan Fiscalis-ohjelman talousarviosta määrärahoista, jotka on jo budjetoitu virallisessa rahoitussuunnitelmassa. EU:n talousarviosta ei tarvita lisävaroja. Tällä aloitteella ei ole myöskään aikomus vaikuttaa ennakolta komission ehdotukseen seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi. Viranomaisille ja talouden toimijoille aiheutuvien kustannusten arviointi sisältyy direktiivin 2008/118/EY uudelleenlaatimista varten tehtyyn vaikutustenarviointiin.

Muutokset koskevat useimpia päätöksen säännöksiä, jotta päätöksen ilmaisut olisivat yleisluonteisempia ja mahdollistaisivat minkä tahansa sellaisen menettelyn automatisoinnin, jota käytetään valmisteveron alaisten tavaroiden siirroissa ja valvonnassa.

LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

D(2018)49080

Roberto GUALTIERI

Talous- ja raha-asioiden valiokunnan puheenjohtaja

ASP 15G206

Bryssel

Asia:  Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen ja valvonnan tietokoneistamisesta (uudelleenlaadittu)

COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

Arvoisa puheenjohtaja

Oikeudellisten asioiden valiokunta on tarkastellut edellä mainittua ehdotusta uudelleenlaatimista koskevan parlamentin työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti.

Kyseisen artiklan 3 kohta kuuluu seuraavasti:

”Jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta katsoo, ettei ehdotus aiheuta muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, se antaa siitä tiedon asiasta vastaavalle valiokunnalle.

Tässä tapauksessa asiasisällöstä vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi otetaan ainoastaan ne 169 ja 170 artiklan mukaiset tarkistukset, jotka koskevat ehdotuksen muutettuja osia.

Asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtaja voi kuitenkin poikkeuksellisesti ja tapauskohtaisesti hyväksyä käsiteltäväksi tarkistuksia ehdotuksen muuttumattomina säilyviin osiin, jos hän pitää sitä tarpeellisena pakottavista syistä, jotka liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen tai yhtenäisyyteen muiden käsiteltäväksi otettujen tarkistusten kanssa. Tällaiset syyt on mainittava tarkistusten kirjallisissa perusteluissa.”

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän, joka käsitteli uudelleenlaadittua ehdotusta, lausunnon johdosta ja esittelijän antamia suosituksia noudattaen oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, ettei käsillä oleva ehdotus sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta.

Käsiteltyään asiaa kokouksessaan 10. joulukuuta 2018 oikeudellisten asioiden valiokunta suosittaa äänin 18 puolesta, 0 vastaan ja 0 tyhjää(1), että asiasta vastaava talous- ja raha‑asioiden valiokunta tarkastelee edellä mainittua ehdotusta työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti.

Kunnioittavasti

Pavel Svoboda

Liite: Neuvoa-antavan ryhmän lausunto

(1)

Läsnä olleet jäsenet: Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

 

 

 

 

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

 

Bryssel, 29. marraskuuta 2018

LAUSUNTO

    EUROOPAN PARLAMENTILLE

    NEUVOSTOLLE

    KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen ja valvonnan tietokoneistamisesta (uudelleenlaadittu)

COM(2018)0341, 25.5.2018 – 2018/0187(COD)

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden edustajista koostuva neuvoa‑antava ryhmä kokoontui 17. lokakuuta 2018 tarkastelemaan edellä mainittua komission esittämää ehdotusta.

Kyseisessä kokouksessa(1) neuvoa-antava ryhmä tarkasteli ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi, jolla laaditaan uudelleen valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen ja valvonnan tietokoneistamisesta 16. kesäkuuta 2003 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1152/2003/EY, ja totesi yksimielisesti seuraavaa:

1. Seuraavat osuudet tekstistä olisi pitänyt merkitä harmaalla taustavärillä, jota yleensä käytetään sisällöllisten muutosten esittämiseen:

– johdanto-osan 6 kappaleeseen, 1 artiklan 1 kohtaan, 4 artiklan 1 ja 2 kohtaan, 5 artiklan 2 kohtaan ja 6 artiklaan lisätty ilmaus ”laajentaminen” jne.;

– johdanto-osan 7 kappaleeseen ja 10 artiklan 1 ja 3 kohtaan lisätty ilmaus ”laajentaminen”; – sanojen ”valmisteveron alaisten tuotteiden yhteisönsisäisen liikkumisen ja valvonnan tietokoneistetun järjestelmän käynnistämistä” korvaaminen sanoilla ”kuin tietokoneistetun järjestelmän uusi laajennus on käytössä ”;

– 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa sanojen ”valmisteverottomuusjärjestelmään kuuluvien tuotteiden” korvaaminen sanoilla ”valmisteveron alaisten tavaroiden”;

– 2 artiklan koko teksti;

– 6 artiklassa englanninkielisen version sanan ”and” korvaaminen sanoilla ”as relating”;

– 11 artiklan 2 kohtaan lisätty ilmaus ˮlaajentamisenˮ.

2. Johdanto-osan 7 kappaleen toisessa virkkeessä englanninkielisen version sanan ”excisable” korvaaminen sanalla ”excise” olisi pitänyt merkitä muodolliseksi mukautukseksi päätöksen 1152/2003/EY johdanto-osan 12 kappaleen nykyiseen tekstiin.

3. Ehdotuksen 3 artiklan 2 kohdan englanninkielisen version lopussa olevien sanojen ”movements of excisable goods and goods subject to other duties and charges coming from or going to third countries” olisi kuuluttava seuraavasti: ”movements of excise goods and goods subject to other duties and charges coming from or going to third countries”.

4. Ehdotuksen 11 artiklan 2 kohdan englanninkielisessä versiossa sanat ”modify”, ”extend” ja ”operate” on virheellisesti toistettu kahdesti. Sanat olisi poistettava virkkeen siitä kohdasta, jossa ne esiintyvät ensimmäisen kerran.

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity. Neuvoa‑antava ryhmä totesi myös, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Parlamentin oikeudellinen  Neuvoston oikeudellinen   Pääjohtaja

neuvonantaja      neuvonantaja      

(1)

Neuvoa-antavan ryhmän työ perustui ehdotuksen englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen ja valvonnan tietokoneistaminen (uudelleenlaadittu)

Viiteasiakirjat

COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

25.5.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

5.7.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

5.7.2018

ITRE

5.7.2018

JURI

5.7.2018

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

28.6.2018

ITRE

19.6.2018

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Kay Swinburne

20.6.2018

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

10.1.2019

Valiokuntakäsittely

10.1.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.1.2019

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

11.1.2019

Päivitetty viimeksi: 28. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö