Izvješće - A8-0010/2019Izvješće
A8-0010/2019

IZVJEŠĆE o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o računalnoj obradi kretanja i nadzora trošarinske robe (preinaka)

11.1.2019 - (COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD)) - ***I

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Izvjestiteljica: Kay Swinburne
(Preinaka – članak 104. Poslovnika)
(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)


Postupak : 2018/0187(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0010/2019
Podneseni tekstovi :
A8-0010/2019
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o računalnoj obradi kretanja i nadzora trošarinske robe (preinaka)

(COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

(Redovni zakonodavni postupak – preinaka)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0341),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0215/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 17. listopada 2018.[1],

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenoga 2001. o sistematičnijem korištenju metode za preinačavanje pravnih akata[2],

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za pravna pitanja od 18. prosinca 2018. upućeno Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku u skladu s člankom 104. stavkom 3. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članke 104. i 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0010/2019),

A.  budući da, prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, Prijedlog Komisije ne sadrži suštinske promjene osim onih koje su kao takve u Prijedlogu navedene, te da se Prijedlog, što se tiče kodifikacije nepromijenjenih odredaba prethodnih akata i tih promjena, ograničava samo na kodifikaciju postojećih akata bez njihove bitne promjene;

1.  usvaja stajalište u prvom čitanju, preuzimajući Prijedlog Komisije i uzimajući u obzir preporuke savjetodavne skupine pravnih službi Europskog Parlamenta, Vijeća i Komisije;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

  • [1]  Još nije objavljeno u Službenom listu.
  • [2]  SL C 77, 28.3.2002., str. 1.

OBRAZLOŽENJE

Ovaj je prijedlog povezan s Prijedlogom direktive Vijeća o utvrđivanju općih aranžmana za trošarine u pogledu automatizacije postupka za kretanje trošarinske robe koja je puštena za potrošnju na državnom području jedne države članice i prebačena na državno područje druge države članice radi dostave u komercijalne svrhe u toj drugoj državi članici.

Odluka br. 1152/2003/EZ odluka je o uspostavi računalnog sustava (sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda – EMCS). U ovom trenutku taj sustav obuhvaća samo kretanje trošarinske robe u sustavu odgode plaćanja trošarine. Potrebno je izmijeniti Odluku da bi se omogućila automatizacija postupka kretanja trošarinske robe koja je puštena za potrošnju na državnom području jedne države članice i prebačena na državno područje druge države članice radi dostave u komercijalne svrhe u toj drugoj državi članici. Međutim, s obzirom na to da se takvim izmjenama mijenja većina odredbi Odluke, radi jasnoće trebalo bi tu Odluku preinačiti.

Cilj je prijedloga proširenje EMCS-a na kretanja unutar EU-a trošarinske robe puštene za potrošnju da bi se pojednostavio postupak i omogućilo pravilno praćenje takvih kretanja, pružio temelj za upravljanje daljnjim automatizacijama postupaka utvrđenih trošarinskim zakonodavstvom Unije, u slučajevima kada se takva automatizacija smatra korisnom. Bez ovog prijedloga neće biti moguće koordinirano planirati automatizaciju kretanja unutar EU-a trošarinske robe puštene za potrošnju.

Financiranje glavnog projekta pokriveno je proračunom FISCALIS unutar odobrenih sredstava već predviđenih službenim financijskim programiranjem. Nisu potrebna dodatna sredstva iz proračuna EU-a. Usto, ovom se inicijativom ne želi dovesti u pitanje prijedlog Komisije za sljedeći višegodišnji financijski okvir. Procjena troškova za uprave i gospodarske subjekte uključena je u procjenu učinka pripremljenu za preinaku Direktive 2008/118/EZ.

Izmjene provedene u svrhu uopćavanja teksta Odluke utječu na većinu odredbi Odluke, čime bi se mogla omogućiti automatizacija bilo kojeg postupka upotrebljavanog za kretanje i nadzor trošarinske robe.

PRILOG: PISMO ODBORA ZA PRAVNA PITANJA

D(2018)49080

G. Roberto GUALTIERI

predsjednik Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku

ASP 15G206

Bruxelles

Predmet:  Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o računalnoj obradi kretanja i nadzora trošarinske robe (preinaka)

COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

Poštovani predsjedniče,

Odbor za pravna pitanja razmotrio je navedeni Prijedlog u skladu s člankom 104. Poslovnika Parlamenta o preinakama.

U stavku 3. tog članka stoji sljedeće:

„Ako odbor nadležan za pravna pitanja smatra da prijedlog nema za posljedicu suštinske promjene osim onih koje su kao takve u njemu navedene, o tome obavještava odbor nadležan za predmet.

U tom slučaju, pored uvjeta utvrđenih člancima 169. i 170., amandmani su dopušteni u odboru nadležnom za dotični predmet samo ako se odnose na dijelove prijedloga koji sadrže promjene.

Međutim, predsjednik odbora nadležnog za dotični predmet iznimno i razmatrajući svaki slučaj zasebno može dopustiti amandmane na dijelove prijedloga koji su ostali nepromijenjeni ako smatra da je to potrebno zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima. Ti razlozi moraju se navesti u pisanom obrazloženju amandmana.”

U skladu s mišljenjem savjetodavne radne skupine pravnih službi Parlamenta, Vijeća i Komisije, koja je proučila prijedlog preinake, te u skladu s preporukama izvjestitelja, Odbor za pravna pitanja smatra da dotični prijedlog ne sadrži suštinske promjene osim onih koje su navedene kao takve, te da se prijedlog, u pogledu kodifikacije nepromijenjenih odredaba prethodnih akata s tim promjenama, ograničava samo na kodifikaciju postojećih akata bez njihove bitne promjene.

Zaključno, nakon rasprave o tom pitanju na sjednici 10. prosinca 2018. Odbor za pravna pitanja s 18 glasova za, 0 glasova protiv i 0 suzdržanih[1] preporučuje da Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku kao nadležni odbor nastavi s proučavanjem dotičnog prijedloga u skladu s člankom 104.

S poštovanjem,

Pavel Svoboda

U prilogu: Mišljenje savjetodavne skupine

  • [1]  Nazočni su bili sljedeći zastupnici: Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual.

PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE

 

 

 

 

SAVJETODAVNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽBI

Bruxelles, 29. studenog 2018.

MIŠLJENJE

  ZA   EUROPSKI PARLAMENT

    VIJEĆE

    KOMISIJU

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća  o računalnoj obradi kretanja i nadzora trošarinske robe (preinaka)

COM(2018)0341 od 25.5.2018. – 2018/0187(COD)

Uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenoga 2001. o sistematičnijem korištenju metode za preinačavanje pravnih akata, a posebno njegovu točku 9., savjetodavna skupina koju čine pravne službe Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije sastala se 17. listopada 2018. da razmotri navedeni prijedlog koji je podnijela Komisija.

Na tom je sastanku[1], nakon razmatranja Prijedloga odluke Europskog parlamenta i Vijeća o preinaci Odluke br. 1152/2003/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 2003. o računalnoj obradi kretanja i nadzora trošarinske robe, savjetodavna radna skupina suglasno utvrdila sljedeće.

1. Sljedeće dijelove teksta trebalo je zasjeniti sivom bojom, koja se u načelu koristi za upućivanje na suštinske izmjene:

– u uvodnoj izjavi 6., članku 1. stavku 1., članku 4. stavcima 1. i 2., članku 5. stavku 2. i članku 6. dodavanje riječi „proširenje”;

– u uvodnoj izjavi 7. te članku 10. stavcima 1. i 3. dodavanje riječi „proširenje”; – u uvodnoj izjavi 11. zamjenu riječi „ EMCS” riječima „novo proširenje računalnog sustava”;

– u članku 1. stavku 2. točki (b) zamjenu riječi „proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine” riječima „trošarinske robe”;

– cijeli tekst članka 2.;

– u članku 6. zamjenu riječi „na” riječju „u pogledu”;

– u članku 11. stavku 2. dodavanje riječi „proširenje”.

2. U drugoj rečenici uvodne izjave 7. zamjenu riječi „excisable” riječju „excise” u engleskoj jezičnoj verziji trebalo je označiti kao formalnu prilagodbu trenutačnog teksta uvodne izjave 12. Odluke br. 1152/2003/EZ.

3. U engleskoj verziji u članku 3. stavku 2. završne riječi „movements of excisable goods and goods subject to other duties and charges coming from or going to third countries” trebaju glasiti „movements of excise goods and goods subject to other duties and charges coming from or going to third countries”.

4. U engleskoj verziji u članku 11. stavku 2. riječi „modify”, „extend” i „operate” greškom su dva puta ponovljene. Trebalo bi ih izbrisati tamo gdje se prvi put pojavljuju.

Nakon razmatranja prijedloga savjetodavna je skupina jednoglasno zaključila da prijedlog ne sadrži suštinske promjene, osim onih koje su kao takve označene. Savjetodavna je skupina također zaključila da se u pogledu kodifikacije neizmijenjenih odredaba ranijih akata sa spomenutim promjenama prijedlog ograničava samo na kodifikaciju postojećih akata bez suštinskih promjena.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Pravni savjetnik      Pravni savjetnik      Glavni direktor

  • [1]   Savjetodavna skupina radila je na osnovi engleske jezične verzije Prijedloga koja je bila izvorna verzija razmatranog teksta.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Računalna obrada kretanja i nadzora trošarinskih proizvoda (preinaka)

Referentni dokumenti

COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD)

Datum podnošenja EP-u

25.5.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

5.7.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

5.7.2018

ITRE

5.7.2018

JURI

5.7.2018

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

28.6.2018

ITRE

19.6.2018

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Kay Swinburne

20.6.2018

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

10.1.2019

Razmatranje u odboru

10.1.2019

 

 

 

Datum usvajanja

10.1.2019

 

 

 

Datum podnošenja

11.1.2019

Posljednje ažuriranje: 28. siječnja 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti