JELENTÉS a jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (átdolgozás)

11.1.2019 - (COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD)) - ***I

Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: Kay Swinburne
(Átdolgozás – az eljárási szabályzat 104. cikke)
(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)


Eljárás : 2018/0187(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0010/2019
Előterjesztett szövegek :
A8-0010/2019
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0341),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8 0215/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. október 17-i véleményére[1],

–  tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra[2],

–  tekintettel az eljárási szabályzata 104. cikkének (3) bekezdése értelmében a Jogi Bizottság által a Gazdasági és Monetáris Bizottsághoz intézett, 2018. december 18-i levélre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 104. és 59. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0010/2019),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a Bizottság javaslata a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogi aktusok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogi aktusok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.  elfogadja első olvasatbeli álláspontját egyetértve a Bizottság javaslatával és figyelembe véve az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásait;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
  • [2]  HL C 77., 2002.3.28., 1. o.

INDOKOLÁS

Ez a javaslat a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatot kíséri a valamely tagállamban szabad forgalomba bocsátott és kereskedelmi célból egy másik tagállam területére szállított jövedéki termékek szállítására vonatkozó eljárás automatizálása tekintetében.

Az 1152/2003/EK határozat a számítógépes rendszer (jövedékitermék-szállítási és -felügyeleti rendszer) alapító határozata. Jelenleg csak a jövedékiadó-felfüggesztés keretében szállított jövedéki termékekre vonatkozik. A valamely tagállam területén már szabad forgalomba bocsátott és kereskedelmi célból egy másik tagállam területére szállított jövedéki termékek szállítására vonatkozó eljárás automatizálásának lehetővé tétele érdekében a határozatot módosítani kell. Mivel azonban egy ilyen módosítás a határozatban foglalt rendelkezések többségét érinti, a határozatot az áttekinthetőség érdekében át kell dolgozni.

Ennek a javaslatnak az a célja, hogy a jövedékitermék-szállítási és -felügyeleti rendszert kiterjessze a szabad forgalomba bocsátott jövedéki termékek EU-n belüli szállításaira az eljárás egyszerűsítése, az ilyen szállítások megfelelő nyomon követése, továbbá a célból, hogy alapot képezzen az Unió jövedéki adóra vonatkozó jogszabályai által meghatározott folyamatok további automatizálásának irányításához, amikor az ilyen automatizálás hasznosnak tekinthető. E javaslat hiányában nem lehetne összehangoltan tervezni a szabad forgalomba bocsátott jövedéki termékek unión belüli szállításának automatizálását.

A központi projekt finanszírozását a FISCALIS költségvetése fedezi a hivatalos finanszírozási programozásban már tervezett előirányzatok keretein belül. Az uniós költségvetésből további forrásokra nem lesz szükség. Továbbá, ez a kezdeményezés nem kívánja érinteni a Bizottság következő többéves pénzügyi keretről szóló javaslatát. A közigazgatások és a gazdasági szereplők költségeinek becslését a 2008/118/EK irányelv átdolgozásához készült hatásvizsgálat tartalmazza.

A módosítások a határozat rendelkezéseinek többségét érintik a határozat általánosabb megszövegezése érdekében, ami lehetővé tenné a jövedéki termékek szállítására és felügyeletére alkalmazott összes eljárás automatizálását.

MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE

D(2018)49080

Roberto GUALTIERI

a Gazdasági és Monetáris Bizottság elnöke

ASP 15G206

Brüsszel

Tárgy:  Javaslat a jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (átdolgozás)

COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

Tisztelt Elnök Úr!

A Jogi Bizottság a Parlament eljárási szabályzatának átdolgozásról szóló 104. cikke értelmében megvizsgálta a fent említett javaslatot.

E cikk (3) bekezdése a következőképpen szól:

„Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem tartalmaz a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást, erről tájékoztatja a téma szerint illetékes bizottságot.

Ebben az esetben a 169. és a 170. cikkben támasztott feltételeken túl az illetékes bizottság keretében csak azokat a módosításokat lehet elfogadni, amelyek a javaslat módosításokat tartalmazó részeire vonatkoznak.

A javaslatban változatlanul maradót részekre vonatkozó módosításokat kivételesen és eseti jelleggel a téma szerint illetékes bizottság elnöke azonban elfogadhatja, ha úgy ítéli meg, hogy a szöveg belső koherenciája vagy más elfogadható módosításokhoz való szoros kapcsolódásuk folytán erre halaszthatatlan okok miatt szükség van. Ezen indokokat a módosításokhoz fűzött írásos indokolásban kell feltüntetni.”

A Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye alapján, amely megvizsgálta az átdolgozásra irányuló javaslatot, valamint az előadó ajánlásaival összhangban a Jogi Bizottság úgy ítéli meg, hogy a szóban forgó javaslat nem tartalmaz érdemi módosításokat a javaslatban ekként feltüntetetteken kívül, valamint hogy a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

Következésképpen 2018. december 10-i ülésén a Jogi Bizottság 18 támogató szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett[1] azt javasolta a Gazdasági és Monetáris Bizottságnak mint illetékes bizottságnak, hogy a 104. cikkel összhangban megvizsgálhatja a fent említett javaslatot.

Megkülönböztetett tisztelettel:

Pavel Svoboda

Mellékletek: A tanácsadó munkacsoport véleménye

  • [1]  A szavazáson a következő képviselők voltak jelen: Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual.

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAI TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJÁNAK VÉLEMÉNYE

 

 

 

 

A JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT

 

Brüsszel, 2018. november 29.

VÉLEMÉNY

  A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE:  AZ EURÓPAI PARLAMENT

    A TANÁCS

    A BIZOTTSÁG

Javaslat a jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (átdolgozás)

COM(2018)0341 of 25.5.2018 – 2018/0187(COD)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra és különösen annak 9. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2018. október 17-én azzal a szándékkal ült össze, hogy megvizsgálja a Bizottság által benyújtott fent nevezett javaslatot.

Ezen ülés[1] alkalmával, a jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítéséről szóló, 2003. június 16-i 1152/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat átdolgozására vonatkozó európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat vizsgálatát követően a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel az alábbiakat állapította meg:

1. A következő részeket az érdemi változások jelölésére általában használt szürke háttérrel kellett volna kiemelni:

– a (6) preambulumbekezdésben, az 1. cikk (1) bekezdésében, a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében, az 5. cikk (2) bekezdésében és a 6. cikkben a „kiterjesztés” szóval való kiegészítés;

– a (7) preambulumbekezdésben, a 10. cikk (1) és (3) bekezdésében a „kiterjesztés” szóval való kiegészítés;– a (11) preambulumbekezdésben az „EMCS” szó „a számítógépes rendszer új kiterjesztése” szavakkal való felváltása;

– az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában „az adófelfüggesztéssel szállított jövedéki termékek” szavak „a jövedéki termékek” szavakkal való felváltása;

– a 2. cikk teljes szövege;

– a 6. cikkben az „és” szó „kapcsolódóan” szóval való felváltása;

– a 11. cikk (2) bekezdésében a „kiterjesztéséhez” szó felvétele.

2. A (7) preambulumbekezdés második mondatában az „excisable” szó „excise” szóval való felváltását (angol nyelvű változat) az 1152/2003/EK határozat (12) preambulumbekezdése hatályos szövegének hivatalos módosításaként kellett volna előterjeszteni.

3. A 3. cikk (2) bekezdésében a „movements of excisable goods and goods subject to other duties and charges coming from or going to third countries” záró szavak helyesen: „movements of excise goods and goods subject to other duties and charges coming from or going to third countries” (angol nyelvű változat).

4. A 11. cikk (2) bekezdésében a „modify”, „extend” és „operate” szavak tévesen ismétlődtek meg (angol nyelvű változat). E szavak első előfordulását el kell hagyni.

Ennélfogva a javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport egyhangú közös megegyezéssel megállapította, hogy a javaslat az akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz. A meglévő jogszabály változatlanul hagyott rendelkezései és az érdemi módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a munkacsoport megállapította továbbá, hogy a javaslat a meglévő jogszabály érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

jogtanácsos      jogtanácsos      főigazgató

  • [1]   A tanácsadó munkacsoport a javaslat angol nyelvű változata alapján dolgozott, mivel ez a szóban forgó szöveg eredeti nyelvi változata.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítése

Hivatkozások

COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

25.5.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

5.7.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

5.7.2018

ITRE

5.7.2018

JURI

5.7.2018

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

28.6.2018

ITRE

19.6.2018

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Kay Swinburne

20.6.2018

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

10.1.2019

Vizsgálat a bizottságban

10.1.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

10.1.2019

 

 

 

Benyújtás dátuma

11.1.2019

Utolsó frissítés: 2019. április 8.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat