Procedūra : 2018/0187(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0010/2019

Pateikti tekstai :

A8-0010/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/02/2019 - 8.3
CRE 13/02/2019 - 8.3
PV 04/04/2019 - 6.19

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0085
P8_TA(2019)0351

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 204kWORD 53k
11.1.2019
PE 626.674v02-00 A8-0010/2019

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimo (nauja redakcija)

(COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėja: Kay Swinburne

(Išdėstymas nauja redakcija. Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis)

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

ERRATA/ADDENDA
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimo (nauja redakcija)

(COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0341),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0215/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo(2),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Teisės reikalų komiteto laišką Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnio 3 dalimi,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 104 ir 59 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0010/2019),

A.  kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, Komisijos pasiūlyme, be nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra ir kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės;

1.  priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą ir atsižvelgdamas į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)

OL C 77, 2002 3 28, p. 1.


AIŠKINAMOJI DALIS

Šis pasiūlymas teikiamas kartu su Tarybos direktyvos, kuria nustatoma bendroji akcizų tvarka, pasiūlymu ir yra susijęs su akcizais apmokestinamų prekių, kurios buvo išleistos vartoti vienos valstybės narės teritorijoje ir yra gabenamos į kitos valstybės narės teritoriją pristatyti komerciniais tikslais, gabenimo procedūros automatizavimu.

Sprendimu Nr. 1152/2003/EB numatyta įdiegti kompiuterizuotą akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ir kontrolės sistemą (EMCS). Šiuo metu ji taikoma tik tų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimui. Kad būtų galima automatizuoti akcizais apmokestinamų prekių, kurios buvo išleistos vartoti vienos valstybės narės teritorijoje ir yra gabenamos į kitos valstybės narės teritoriją pristatyti komerciniais tikslais, gabenimo procedūrą, minėtą sprendimą reikia pakoreguoti. Kadangi teks koreguoti daugumą sprendimo nuostatų, aiškumo sumetimais jis turėtų būti išdėstytas nauja redakcija.

Pasiūlymo tikslas yra į akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ir kontrolės sistemos taikymo sritį įtraukti vartoti išleistų akcizais apmokestinamų prekių gabenimą ES viduje, siekiant supaprastinti procedūrą ir sudaryti sąlygas tinkamai stebėti tokį gabenimą, taip pat sukurti pagrindą, kuriuo remiantis būtų valdomas tolesnis Sąjungos akcizų teisės aktais nustatytų procesų automatizavimas, kai toks automatizavimas laikomas naudingu. Be šio pasiūlymo koordinuotai planuoti vartoti išleistų akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ES viduje automatizavimą nebūtų įmanoma.

Pagrindiniam projektui lėšos bus skiriamos iš oficialioje finansinėje programoje jau numatytų programos FISCALIS biudžeto asignavimų. Papildomų ES biudžeto išteklių nereikės. Be to, šia iniciatyva neketinama daryti poveikio Komisijos pasiūlymui dėl kitos daugiametės finansinės programos. Administracijoms ir ekonominės veiklos vykdytojams teksiančių išlaidų sąmata įtraukta į Direktyvos 2008/118/EB naujos redakcijos poveikio vertinimą.

Kad sprendimo formuluotės būtų bendresnio pobūdžio ir jomis remiantis būtų galima automatizuoti bet kurią akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ir priežiūros procedūrą, reikia koreguoti daugumą sprendimo nuostatų.


PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

D(2018)49080

Roberto GUALTIERI

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pirmininkas

ASP 15G206

Briuselis

Tema:  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimo (nauja redakcija)

COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

Gerb. Pirmininke,

Teisės reikalų komitetas išnagrinėjo nurodytą pasiūlymą pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnį dėl išdėstymo nauja redakcija.

Minėtojo straipsnio 3 dalyje numatyta:

„Jei už teisės reikalus atsakingas komitetas mano, kad be tų esminių pakeitimų, kurie jau buvo nurodyti pasiūlyme, jame nėra kitų esminių pakeitimų, apie tai jis praneša už atitinkamą klausimą atsakingam komitetui.

Tokiu atveju, be 169 ir 170 straipsniuose įtvirtintų sąlygų, atsakingas komitetas laiko priimtinais tik tuos pakeitimus, kurie susiję su pasiūlymo dalimis, kuriose yra pakeitimų.

Tačiau už atitinkamą klausimą atsakingo komiteto pirmininkas išimties tvarka ir kiekvienu konkrečiu atveju spręsdamas atskirai gali pripažinti priimtinais nepakeistų pasiūlymo dalių pakeitimus, jeigu jis mano, kad tokie pakeitimai būtini siekiant išlaikyti vidinę teksto logiką arba neatsiejamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais. Tokios priežastys nurodomos rašytiniame pakeitimų pagrindime.“

Atsižvelgdamas į Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės grupės, išnagrinėjusios pasiūlymą dėl išdėstymo nauja redakcija, nuomonę ir laikydamasis pranešėjo rekomendacijų, Teisės reikalų komitetas mano, kad, be aptariamame pasiūlyme nurodytų pakeitimų, pasiūlyme kitų esminių pakeitimų nėra, o, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtųjų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

Taigi Teisės reikalų komitetas po diskusijų 2018 m. gruodžio 10 d. posėdyje nusprendė (už balsavo 18 narys, balsavusių prieš ir susilaikiusių nebuvo)(1) rekomenduoti atsakingam Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui apsvarstyti minėtąjį pasiūlymą vadovaujantis 104 straipsniu.

Pagarbiai,

Pavel Svoboda

Pridedama: Konsultacinės darbo grupės nuomonė.

(1)

Posėdyje dalyvavo šie nariai: Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual.


PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

 

 

 

 

TEISĖS TARNYBŲ

KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

 

Briuselis, 2018 m. lapkričio 29 d.

NUOMONĖ

  PATEIKTA  EUROPOS PARLAMENTAS

    TARYBA

    KOMISIJA

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimo (nauja redakcija)

2018 m. gegužės 25 d. COM(2018)03412018/0187(COD)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2018 m. spalio 17 d. susirinko į posėdį, kuriame buvo svarstytas minėtasis Komisijos pateiktas pasiūlymas.

Šiame posėdyje(1), apsvarsčiusi pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nauja redakcija išdėstomas 2003 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1152/2003/EB dėl akcizais apmokestinamų produktų judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimo, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė, kad:

1. Pilka spalva, įprastai naudojama esminiams pakeitimams nurodyti, turėtų būti pažymėta:

– 6 konstatuojamojoje dalyje pridėtas žodis „išplėtimas“, 1 straipsnio 1 dalyje –„išplėtimo“, 4 straipsnio 1 dalyje – „išplėtimą“, 2 dalyje – „išplėtimo“, 5 straipsnio 2 dalyje – „išplėtimu“ ir 6 straipsnyje – „išplėsti“;

– 7 konstatuojamojoje dalyje ir 10 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyse pridėtas žodis „išplečiant“, 11 konstatuojamojoje dalyje trumpinys „ EMCS“ pakeičiamas žodžiais „naujas kompiuterizuotos sistemos išplėtimas“;

– 1 straipsnio 2 dalies b punkte – žodžius „produktų .... pagal akcizų sustabdymo režimą“ pakeitę žodžiai „akcizais apmokestinamų prekių“;

– visas 2 straipsnio tekstas;

– 6 straipsnyje žodį „bei“ pakeitę žodžiai „ir susijusios“;

– 11 straipsnio 2 dalyje pridėtas žodis „išplėsti“;

2. 7 konstatuojamosios dalies antrame sakinyje anglų kalboje žodžio „excisable“ („akcizais apmokestinamų“) pakeitimas žodžiu „excise“ turėjo būti nurodytas kaip formalus suderinimas su dabartiniu Sprendimo Nr. 1152/2003/EB 12 konstatuojamosios dalies tekstu.

3. 3 straipsnio 2 dalies pabaigoje formuluotė „iš trečiųjų šalių ar į jas gabenamų akcizais apmokestinamų prekių bei kitais mokesčiais apmokestinamų prekių judėjimuilieka ta pati.

4. 11 straipsnio 2 dalyje žodžiai „modifikuoti“, „išplėsti“ ir „eksploatuoti“ anglų kalba buvo per klaidą pakartoti du kartus. Pirmasis šių žodžių pasikartojimas turėtų būti panaikintas.

Apsvarsčiusi šį pasiūlymą, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad pasiūlyme, be jame arba šioje nuomonėje nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra. Konsultacinė grupė taip pat nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juriskonsultas      Juriskonsultas      Generalinis direktorius

(1)

  Konsultacinė darbo grupė dirbo naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir stebėjimo kompiuterizavimas (nauja redakcija)

Nuorodos

COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

25.5.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

5.7.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

5.7.2018

ITRE

5.7.2018

JURI

5.7.2018

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

28.6.2018

ITRE

19.6.2018

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Kay Swinburne

20.6.2018

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

10.1.2019

Svarstymas komitete

10.1.2019

 

 

 

Priėmimo data

10.1.2019

 

 

 

Pateikimo data

11.1.2019

Atnaujinta: 2019 m. sausio 28 d.Teisinė informacija - Privatumo politika