Procedūra : 2018/0187(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0010/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0010/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 13/02/2019 - 8.3
CRE 13/02/2019 - 8.3
PV 04/04/2019 - 6.19

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0085
P8_TA(2019)0351

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 204kWORD 58k
11.1.2019
PE 626.674v02-00 A8-0010/2019

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par datorizētas sistēmas ieviešanu akcīzes preču pārvietošanai un uzraudzībai (pārstrādāta redakcija)

(COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referente: Kay Swinburne

(Pārstrādāšana – Reglamenta 104. pants)

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. punkts)

KĻŪDAS LABOJUMS/ PAPILDINĀJUMS
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS. JURIDISKĀS KOMITEJAS VĒSTULE
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS DARBA GRUPAS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par datorizētas sistēmas ieviešanu akcīzes preču pārvietošanai un uzraudzībai (pārstrādāta redakcija)

(COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – pārstrādāšana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0341),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0215/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 17. oktobra(1) atzinumu,

–  ņemot vērā 2001. gada 28. novembra Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu(2),

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas 2018. gada 18. decembra vēstuli Ekonomikas un monetārajai komitejai, kura iesniegta saskaņā ar Reglamenta 104. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 104. un 59. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0010/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinumu Komisijas priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski grozījumi kā vienīgi tie, kas tajā skaidri norādīti, un tā kā attiecībā uz iepriekšējo aktu negrozīto noteikumu un minēto grozījumu kodifikāciju priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo tekstu kodifikācija, negrozot to būtību;

1.  pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu un ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumus;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1)

Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(2)

OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.


PASKAIDROJUMS

Šis priekšlikums ir pievienots priekšlikumam par Padomes direktīvu, ar ko nosaka akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu attiecībā uz tādu akcīzes preču pārvietošanas procedūras automatizēšanu, kuras ir nodotas patēriņam vienas dalībvalsts teritorijā un kuras pārvieto uz citas dalībvalsts teritoriju, lai minētajā citā dalībvalstī piegādātu komerciāliem mērķiem.

Ar Lēmumu Nr. 1152/2003/EK ir izveidota datorizētā sistēma (Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēma – EMCS). Pašlaik tā skar vienīgi akcīzes preču pārvietošanu atliktās nodokļa maksāšanas režīmā. Lēmumā ir jāveic izmaiņas, lai ļautu automatizēt tādu akcīzes preču pārvietošanas procedūru, kas ir nodotas patēriņam vienas dalībvalsts teritorijā un ko pārvieto uz citas dalībvalsts teritoriju, lai minētajā citā dalībvalstī piegādātu komerciāliem mērķiem. Tomēr, tā kā šādas izmaiņas ir jāveic lielākajā daļā lēmuma noteikumu, tad minētais lēmums skaidrības labad būtu jāpārstrādā.

Šā priekšlikuma mērķis ir paplašināt akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmu, to attiecinot arī uz patēriņam nodotu preču pārvietošanu ES, lai vienkāršotu procedūru un ļautu pienācīgi uzraudzīt šādu pārvietošanu, kā arī lai veidotu pamatu turpmākai Savienības akcīzes jomas tiesību aktos paredzēto procesu automatizēšanai, ja šāda automatizēšana tiek uzskatīta par lietderīgu. Bez šā priekšlikuma nebūs iespējams koordinēti plānot patēriņam nodotu akcīzes preču pārvietošanas automatizēšanu ES.

Centrālais projekts tiks finansēts no FISCALIS budžeta ar apropriācijām, kas jau ir paredzētas oficiālajā finanšu plānojumā. Papildu resursi no ES budžeta nav nepieciešami. Turklāt ar šo iniciatīvu nav paredzēts skart Komisijas priekšlikumu par nākamo daudzgadu finanšu shēmu. Izmaksu aplēses administrācijām un uzņēmējiem ir ietvertas Direktīvas 2008/118/EK pārstrādātās redakcijas ietekmes novērtējumā.

Lielākā daļa no lēmuma noteikumiem ir mainīti tādēļ, lai lēmumā būtu tāds vispārīgs formulējums, kurš dotu iespēju automatizēt jebkuru procedūru, ko izmanto akcīzes preču pārvietošanā un uzraudzībā.


PIELIKUMS. JURIDISKĀS KOMITEJAS VĒSTULE

D(2018)49080

Roberto GUALTIERI

Ekonomikas un monetārās komitejas priekšsēdētājs

ASP 15G206

Briselē.

Temats:  Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par datorizētas sistēmas ieviešanu akcīzes preču pārvietošanai un uzraudzībai (pārstrādāta redakcija)

COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

Godātais priekšsēdētāj!

Juridiskā komiteja ir izskatījusi iepriekšminēto priekšlikumu, ievērojot 104. pantu, kas attiecībā uz pārstrādāšanu ir iekļauts Parlamenta Reglamentā.

Minētā panta 3. punktā ir noteikts:

„Ja par juridiskajiem jautājumiem atbildīgā komiteja uzskata, ka priekšlikums neietver citus būtiskus grozījumus, kā vienīgi tajā skaidri norādītos grozījumus, tā par to informē par konkrēto jautājumu atbildīgo komiteju.

Šādā gadījumā un saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti Reglamenta 169. un 170. pantā, grozījumi ir pieņemami tikai par konkrēto jautājumu atbildīgajā komitejā attiecībā uz tām priekšlikuma teksta daļām, kurās ietverti būtiski grozījumi.

Tomēr izņēmuma gadījumā un izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, par konkrēto jautājumu atbildīgās komitejas priekšsēdētājs var pieņemt grozījumus tajās priekšlikuma daļās, kuras nav tikušas mainītas, ja viņš uzskata, ka tas ir steidzami nepieciešams tādēļ, lai nodrošinātu teksta iekšējo konsekvenci, vai tādēļ, ka šie grozījumi ir cieši saistīti ar citiem grozījumiem, kas ir pieņemami. Šādus iemeslus norāda rakstiskā grozījumu pamatojumā.”

Ņemot vērā atzinumu, ko sniegusi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvā darba grupa, kura ir izskatījusi pārstrādāšanas priekšlikumu, un ievērojot referenta ieteikumus, Juridiskā komiteja uzskata, ka šajā priekšlikumā nav citu būtisku grozījumu kā vien tie, kas skaidri norādīti, un ka attiecībā uz iepriekš pieņemto tiesību aktu negrozīto noteikumu kodificēšanu ar šiem grozījumiem spēkā esošos tiesību aktus priekšlikumā ir paredzēts tikai kodificēt, negrozot tos pēc būtības.

Visbeidzot, 2018. gada 10. decembra sanāksmē Juridiskā komiteja, balsojot ar 18 balsīm „par”, nevienu balsi „pret” un nevienam deputātiem neatturoties(1), pieņēma ieteikumu Ekonomikas un monetārajai komitejai, kas ir atbildīga par šo jautājumu, turpināt izskatīt iepriekš minēto priekšlikumu saskaņā ar Reglamenta 104. pantu.

Ar cieņu

Pavel Svoboda

Pielikumā: konsultatīvās darba grupas atzinums.

(1)

Sanāksmē piedalījās šādi deputāti: Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS DARBA GRUPAS ATZINUMS

 

 

 

 

JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

 

 

Briselē, 2018. gada 29. novembrī

ATZINUMS

  EIROPAS PARLAMENTAM

  PADOMEI

  KOMISIJAI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par datorizētas sistēmas ieviešanu akcīzes preču pārvietošanai un uzraudzībai (pārstrādāta redakcija)

COM(2018)0341 of 25.5.2018 – 2018/0187(COD)

Ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu un jo īpaši tā 9. punktu, konsultatīvā darba grupa, kas sastāv no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas attiecīgajiem juridisko dienestu darbiniekiem, 2018. gada 17. oktobrī rīkoja sanāksmi, lai apspriestu arī minēto Komisijas priekšlikumu.

Šajā sanāksmē(1), izskatot priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko pārstrādā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 16. jūnija Lēmumu 1152/2003/EK par datorizētas sistēmas ieviešanu akcīzes preču pārvietošanai un uzraudzībai, konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, noteica turpmāk minēto.

1. Šāds teksts būtu jāiezīmē ar pelēko fonu, ko pārstrādātajos priekšlikumos parasti izmanto, lai izceltu būtiskus grozījumus:

– apsvērumā, 1. panta 1. punktā, 4. panta 1. un 2. punktā, 5. panta 2. punktā un 6. pantā pievieno vārdu “paplašināšanu”;

– 7. apsvērumā un 10. panta 1. un 3. punktā pievieno vārdu “paplašināšanu”;– 11. apsvērumā saīsinājumu “EMCS” aizstāj ar vārdiem “pirms datorizētās sistēmas jaunā paplašinājuma”;

– panta 2. punkta b) apakšpunktā frāzi “saskaņā ar akcīzes nodokļa neuzlikšanas režīmu” aizstāj ar “akcīzes”;

– viss 2. panta formulējums;

– 6. pantā vārdu “un” aizstāj ar vārdu “attiecas”;

– panta 2. punktā pievieno vārdu „paplašināšanai”;

2. Priekšlikuma 7. apsvēruma pirmajā teikumā vārda “pārvietošanu” aizstāšana ar vārdu “apriti” būtu jāuzskata par formālu pielāgojumu Lēmuma Nr. 1152/2003/EK 12. apsvērumam.

3. Priekšlikuma 3. panta 2. punkta noslēgumā frāze “gan to akcīzes preču un preču, kas apliekamas ar citiem nodokļiem un maksājumiem aprites kontrolei, kuras ieved no trešām valstīm vai izved uz tām” ir pārformulēta un skan šādi: “gan to akcīzes preču un preču, kas apliekamas ar citiem nodokļiem un maksājumiem pārvietošanas uzraudzībai, kuras ieved no trešām valstīm vai izved uz tām.”

4. Priekšlikuma teksta 11. panta 2. punkta angļu valodas redakcijā vārdi “pārveidošanai”, “paplašināšanai” un “darbībai” kļūdas pēc ir lietoti divreiz. Pirmā šo vārdu sērija ir jāsvītro.

Priekšlikuma izskatīšanas laikā konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka priekšlikumā nav ietverti citi būtiski grozījumi kā vienīgi tie, kas tajā skaidri norādīti. Konsultatīvā darba grupa arī konstatēja, ka attiecībā uz spēkā esošā tiesību akta negrozītajiem noteikumiem priekšlikumā ir paredzēta tikai to kodifikācija, negrozot to būtību.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

juriskonsults      juriskonsults      ģenerāldirektors

(1)

  Konsultatīvā darba grupa strādāja ar priekšlikuma tekstu angļu valodā, kas ir apspriežamā teksta oriģinālvaloda.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Akcīzes preču aprites un uzraudzības datorizācija (pārstrādāta redakcija)

Atsauces

COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

25.5.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

5.7.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

5.7.2018

ITRE

5.7.2018

JURI

5.7.2018

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

28.6.2018

ITRE

19.6.2018

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Kay Swinburne

20.6.2018

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

10.1.2019

Izskatīšana komitejā

10.1.2019

 

 

 

Pieņemšanas datums

10.1.2019

 

 

 

Iesniegšanas datums

11.1.2019

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 28. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika