RAPPORT dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-komputerizzazzjoni tal-moviment u tas-sorveljanza ta' oġġetti soġġetti għas-sisa (riformulazzjoni)

  11.1.2019 - (COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD)) - ***I

  Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
  Rapporteur: Kay Swinburne
  (Riformulazzjoni – Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura)
  (Proċedura simplifikata – Artikolu 50(1) tar-Regoli ta' Proċedura)


  Proċedura : 2018/0187(COD)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  A8-0010/2019
  Testi mressqa :
  A8-0010/2019
  Dibattiti :

  ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

  dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-komputerizzazzjoni tal-moviment u tas-sorveljanza ta' oġġetti soġġetti għas-sisa (riformulazzjoni)

  (COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

  (Proċedura leġiżlattiva ordinarja – riformulazzjoni)

  Il-Parlament Ewropew,

  –  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0341),

  –  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0215/2018),

  –  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

  –  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-17 ta' Ottubru 2018[1].

  –  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 dwar użu aktar strutturat tat-teknika ta' riformulazzjoni tal-atti legali[2];

  –  wara li kkunsidra l-ittra tat-18 ta' Diċembru 2018 mibgħuta mill-Kumitat għall-Affarijiet Legali indirizzata lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji b'konformità mal-Artikolu 104(3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

  –  wara li kkunsidra l-Artikoli 104 u 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

  –  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A8-0010/2019),

  A.  billi, fl-opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, il-proposta tal-Kummissjoni ma tinkludi ebda tibdil sustanzjali ħlief dak identifikat bħala tali fil-proposta u billi, f'dak li jikkonċerna l-kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mhux mibdula tal-atti preċedenti flimkien ma' dak it-tibdil, il-proposta tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u sempliċi tal-atti eżistenti mingħajr tibdil sustanzjali;

  1.  Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari billi jinkorpora l-proposta tal-Kummissjoni, filwaqt li jikkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni;

  2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

  3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

  • [1]  Għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
  • [2]  ĠU C 77, 28.3.2002, p. 1.

  NOTA SPJEGATTIVA

  Din il-proposta takkumpanja l-proposta għal Direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi l-arranġamenti ġenerali għad-dazju tas-sisa fir-rigward tal-awtomatizzazzjoni tal-proċedura għal movimenti ta' oġġetti soġġetti għas-sisa rrilaxxati għall-konsum fit-territorju ta' wieħed mill-Istati Membri u trasferiti lejn it-territorju ta' Stat Membru ieħor biex jitwasslu għal finijiet kummerċjali f'dak l-Istat Membru l-ieħor.

  Id-Deċiżjoni Nru 1152/2003/KE hi d-deċiżjoni li tistabbilixxi s-sistema kompjuterizzata (Sistema tal-Movimenti u tal-Kontrolli tal-Prodotti Soġġetti għas-Sisa – EMCS). Bħalissa din tkopri biss il-movimenti ta' oġġetti soġġetti għas-sisa li jkollhom sospensjoni tad-dazju tas-sisa. Id-Deċiżjoni jeħtieġ tiġi modifikata biex tkun tippermetti l-awtomatizzazzjoni tal-proċedura għal movimenti ta' oġġetti soġġetti għas-sisa rrilaxxati għall-konsum fit-territorju ta' Stat Membru wieħed u trasferiti lejn it-territorju ta' Stat Membru ieħor biex jitwasslu għal finijiet kummerċjali f'dak l-Istat Membru l-ieħor. Iżda peress li ħafna mid-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjonijiet huma affettwati minn din il-modifika, id-Deċiżjoni għandha tiġi riformulata fl-interessi taċ-ċarezza.

  L-għan tal-proposta hu li tiġi estiża s-Sistema tal-Movimenti u tal-Kontrolli tal-Prodotti Soġġetti għas-Sisa għal movimenti intra-UE ta' oġġetti soġġetti għas-sisa rrilaxxati għall-konsum, biex tiġi ssimplifikata l-proċedura u jkun jista' jsir monitoraġġ xieraq ta' dawn il-movimenti, u biex tingħata bażi għal governanza ta' aktar awtomatizzazzjonijiet tal-proċessi definiti mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar is-sisa, meta din l-awtomatizzazzjoni titqies ta' ġid. Fin-nuqqas ta' din il-proposta, mhux se jkun jista' jsir ippjanar ikkoordinat tal-awtomatizzazzjoni tal-moviment intra-UE ta' oġġetti soġġetti għas-sisa rrilaxxati għall-konsum.

  Il-finanzjament tal-proġett ċentrali se jkun kopert mill-baġit FISCALIS fi ħdan l-approprjazzjonijiet diġà previsti fil-programmazzjoni finanzjarja uffiċjali. Ma hemm bżonn l-ebda riżorsa addizzjonali mill-baġit tal-UE. Barra minn hekk, din l-inizjattiva mhix beħsiebha tippreġudika l-proposta tal-Kummissjoni dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss. L-istima tal-ispejjeż għall-amministrazzjonijiet u l-operaturi ekonomiċi hi inkluża fil-valutazzjoni tal-impatt imħejjija għar-riformulazzjoni tad-Direttiva 2008/118/KE.

  Ħafna mid-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni huma affettwati mill-modifiki biex jissawru bi kliem ta' Deċiżjoni aktar ġenerali li jippermettu l-awtomatizzazzjoni ta' kwalunkwe proċedura użata għall-movimenti u s-sorveljanza ta' oġġetti soġġetti għas-sisa.

  ANNESS: ITTRA TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET LEGALI

  D(2018)49080

  Is-Sur Roberto GUALTIERI

  President, Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

  ASP 15G206

  Brussell

  Suġġett:  Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-komputerizzazzjoni tal-moviment u tas-sorveljanza ta' oġġetti soġġetti għas-sisa (riformulazzjoni)

  COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

  Sur President,

  Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali eżamina l-proposta msemmija hawn fuq, skont l-Artikolu 104 dwar ir-Riformulazzjoni, kif introdott fir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament.

  Il-Paragrafu 3 ta' dak l-Artikolu jinqara kif ġej:

  "Jekk il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali jqis li l-proposta ma tinkludi l-ebda bidla sostanzjali ħlief għal dawk il-bidliet identifikati bħala tali fil-proposta, huwa għandu jgħarraf lill-kumitat responsabbli għas-suġġett b'dan.

  F'dan il-każ, minbarra l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 169 u 170, l-emendi għandhom ikunu ammissibbli fi ħdan il-kumitat responsabbli għas-suġġett biss jekk jikkonċernaw dawk il-partijiet tal-proposta li jinkludu tibdiliet.

  Madankollu, emendi ta' partijiet tal-proposta li ma nbidlux jistgħu jiġu aċċettati, fuq bażi eċċezzjonali u fuq bażi ta' każ b'każ, mill-president tal-kumitat responsabbli għas-suġġett inkwistjoni, jekk iqis/tqis li dan huwa meħtieġ għal raġunijiet imperattivi li għandhom x'jaqsmu mal-koerenza interna tat-test jew għaliex l-emendi huma marbuta mill-qrib ma' emendi oħra li jkunu ammissibbli. Dawn ir-raġunijiet irid jitniżżlu f'ġustifikazzjoni bil-miktub tal-emendi."

  B'segwitu għall-opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizz Legali tal-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni, li fihom ġiet eżaminata l-proposta riformulata, u b'konformità mar-rakkomandazzjonijiet tar-Rapporteur għal opinjoni, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jqis li l-proposta inkwistjoni ma tinkludi l-ebda bidla sostantiva għajr il-bidliet identifikati bħala tali u li, f'dak li għandu x'jaqsam mal-kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mhux mibdulin tal-atti ta' qabel b'dawk il-bidliet, il-proposta fiha kodifikazzjoni pura u sempliċi tat-testi eżistenti, mingħajr ebda bidla fis-sustanza tagħhom.

  Bħala konklużjoni, fil-laqgħa tiegħu tal-10 ta' Diċembru 2018, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bi 18-il vot favur, 0 kontra u 0 astensjonijiet[1], qed jirrakkomanda li l-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, jista' jipproċedi bl-eżami tal-proposta msemmija hawn fuq bi qbil mal-Artikolu 104.

  Dejjem tiegħek,

  Pavel Svoboda

  Mehmuż: L-Opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv.

  • [1]  Il-Membri li ġejjin kienu preżenti: Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual.

  ANNESS: OPINJONI TAL-GRUPP TA' ĦIDMA KONSULTATTIV TAS-SERVIZZI LEGALI TAL-PARLAMENT EWROPEW, TAL-KUNSILL U TAL-KUMMISSJONI

   

   

   

   

  GRUPP TA' ĦIDMA KONSULTATTIV

  TAS-SERVIZZI LEGALI

  Brussell, 29 Novembru 2018

  OPINJONI

    GĦALL-ATTENZJONI  TAL-PARLAMENT EWROPEW

      TAL-KUNSILL

      TAL-KUMMISSJONI

  Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-komputerizzazzjoni tal-moviment u tas-sorveljanza ta' oġġetti soġġetti għas-sisa (riformulazzjoni)

  COM(2018)0341 of 25.5.2018 – 2018/0187(COD)

  Wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 dwar l-użu aktar strutturat dwar it-teknika ta' riformulazzjoni għal atti ġuridiċi, u partikolarment għall-punt 9 tiegħu, il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv, li hu magħmul mis-servizzi legali rispettivi tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, iltaqa' fis-17 ta' Ottubru 2018 sabiex jeżamina l-proposta msemmija li tressqet mill-Kummissjoni.

  Waqt dik il-laqgħa[1], b'riżultat tal-eżami tal-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li twassal għar-riformulazzjoni tad-Deċiżjoni Nru 1152/2003/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Ġunju 2003 dwar il-kompjuterizzazzjoni tal-moviment u tas-sorveljanza ta' prodotti soġġetti għas-sisa, il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv innota, bi qbil komuni, dan li ġej.

  1. Il-partijiet li ġejjin kellhom jiġu mmarkati b'tipa ta' kulur griż li ġeneralment tintuża sabiex jiġu identifikati tibdiliet sostantivi:

  - fil-Premessa 6, l-Artikolu 1(1), l-Artikolu 4(1) u (2), l-Artikolu 5(2) u l-Artikolu 6, iż-żieda tal-kelma "estensjoni";

  - fil-Premessa 7 u fl-Artikolu 10(1) u (3) , iż-żieda tal-kelma "l-estensjoni";- fil-Premessa 11, is-sostituzzjoni tal-kliem "s-sistema EMCS" bil-kliem "estensjoni ġdida tas-sistema kompjuterizzata";

  - fl-Artikolu 1(2)(b), is-sostituzzjoni tal-kliem "oġġetti taħt arranġamenti ta' sospensjoni ta' dazju tas-sisa" bil-kliem "oġġetti soġġetti għas-sisa";

  - il-formulazzjoni kollha tal-Artikolu 2;

  - fl-Artikolu 6, is-sostituzzjoni tal-kelma "u" bil-kliem "li għandhom x'jaqsmu";

  - fl-Artikolu 11(2), iż-żieda tal-kelma "l-estensjoni".

  2. Fit-tieni sentenza tal-Premessa 7, is-sostituzzjoni tal-kelma "oġġetti soġġetti għas-sisa" bil-kelma "sisa" kellha tiġi identifikata bħala adattament formali li sar fit-test attwali tal-Premessa 12 tad-Deċiżjoni 1152/2003/KE.

  3. Fl-Artikolu 3(2), il-kliem finali għandu jgħid hekk: "movimenti ta' oġġetti soġġetti għas-sisa u oġġetti soġġetti għal dazji u imposti oħrajn li ġejjin minn pajjiżi terzi jew sejrin lejhom".

  4. Fl-Artikolu 11(2), il-kliem "modifika", "estensjoni" u "tħaddim" b'mod żbaljat ġie ripetut darbtejn. L-ewwel okkorrenza ta' dawn il-kelmiet għandha titneħħa.

  Dan l-eżami tal-proposta b'hekk wassal biex il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv jikkonkludi, bi qbil komuni, li l-proposta ma tinkludi ebda tibdil sustanzjali ħlief dawk identifikati bħala tali. Il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv ikkonkluda wkoll li, f'dak li jikkonċerna l-kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mhux mibdula tal-att preċedenti ma' dawk l-emendi sostantivi, li l-proposta fiha kodifikazzjoni pura u sempliċi tat-test legali eżistenti, mingħajr ebda tibdil fis-sustanza tagħha.

  F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

  Jurisconsult      Jurisconsult      Direttur Ġenerali

  • [1]   Il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv ħadem fuq il-bażi tal-verżjoni Ingliża tal-proposta, il-verżjoni lingwistika oriġinali tat-test eżaminat.

  PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

  Titolu

  Il-komputerizzazzjoni tal-moviment u tas-sorveljanza ta’ oġġetti soġġetti għas-sisa (riformulazzjoni)

  Referenzi

  COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD)

  Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

  25.5.2018

   

   

   

  Kumitat responsabbli

         Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  ECON

  5.7.2018

   

   

   

  Kumitati mitluba jagħtu opinjoni

         Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  BUDG

  5.7.2018

  ITRE

  5.7.2018

  JURI

  5.7.2018

   

  Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

         Data tad-deċiżjoni

  BUDG

  28.6.2018

  ITRE

  19.6.2018

   

   

  Rapporteurs

         Data tal-ħatra

  Kay Swinburne

  20.6.2018

   

   

   

  Proċedura simplifikata - data tad-deċiżjoni

  10.1.2019

  Eżami fil-kumitat

  10.1.2019

   

   

   

  Data tal-adozzjoni

  10.1.2019

   

   

   

  Data tat-tressiq

  11.1.2019

  Aġġornata l-aħħar: 28 ta' Jannar 2019
  Avviż legali - Politika tal-privatezza