Procedure : 2018/0187(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0010/2019

Ingediende teksten :

A8-0010/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/02/2019 - 8.3
CRE 13/02/2019 - 8.3
PV 04/04/2019 - 6.19

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0085
P8_TA(2019)0351

VERSLAG     ***I
PDF 184kWORD 58k
11.1.2019
PE 626.674v02-00 A8-0010/2019

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen (herschikking)

(COM(2018)0341 – C8‑0215/2018 – 2018/0187(COD))

Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Kay Swinburne

(Herschikking – artikel 104 van het Reglement)

(Vereenvoudigde procedure – artikel 50, lid 1, van het Reglement)

ERRATA/ADDENDA
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN
 BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen (herschikking)

(COM(2018)0341 – C8‑0215/2018 – 2018/0187(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure – herschikking)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0341),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0215/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 17 oktober 2018(1),

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten(2),

–  gezien de brief van 18 december 2018 van de Commissie juridische zaken aan de Commissie economische en monetaire zaken overeenkomstig artikel 104, lid 3, van zijn Reglement,

–  gezien de artikelen 104 en 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8‑0010/2019),

A.  overwegende dat het voorstel van de Commissie volgens de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere handelingen met die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel louter een codificatie van de bestaande handelingen behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

1.  stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over, rekening houdend met de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1)

Nog niet in het Publicatieblad verschenen.

(2)

PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.


TOELICHTING

Dit voorstel vergezelt het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van een algemene regeling inzake accijns wat betreft de automatisering van de procedure voor de overbrenging van accijnsgoederen die tot verbruik zijn uitgeslagen op het grondgebied van een lidstaat en naar het grondgebied van een andere lidstaat worden vervoerd om daar voor commerciële doeleinden te worden geleverd.

Beschikking nr. 1152/2003/EG is het oprichtingsbesluit voor het geautomatiseerde systeem (systeem voor toezicht op het verkeer van accijnsgoederen – EMCS). Op dit moment heeft de beschikking uitsluitend betrekking op de overbrenging van accijnsgoederen onder schorsing van accijns. De beschikking moet worden gewijzigd met het oog op de automatisering van de procedure voor de overbrenging van accijnsgoederen die tot verbruik zijn uitgeslagen op het grondgebied van een lidstaat en naar het grondgebied van een andere lidstaat worden vervoerd om daar voor commerciële doeleinden te worden geleverd. Aangezien de wijziging betrekking heeft op de meeste bepalingen van de beschikking, moet deze omwille van de duidelijkheid worden herschikt.

Het voorstel heeft ten doel het EMCS uit te breiden tot overbrengingen van tot verbruik uitgeslagen accijnsgoederen binnen de EU, teneinde de procedure te vereenvoudigen, voor een behoorlijke controle van dergelijke de overbrengingen te zorgen, en een basis te bieden voor de governance van de verdere automatisering van de in de accijnswetgeving van de Unie gedefinieerde processen, indien een dergelijke automatisering als positief wordt beschouwd. Zonder dit voorstel zal het niet mogelijk zijn de automatisering van overbrengingen van tot verbruik uitgeslagen accijnsgoederen binnen de EU op een gecoördineerde manier te plannen.

Het centrale project zal worden gefinancierd uit het Fiscalis-budget met de begrotingskredieten waarin al is voorzien in de officiële financiële programmering. Er zullen geen extra middelen uit de EU-begroting nodig zijn. Bovendien is het niet de bedoeling om met dit Commissievoorstel vooruit te lopen op het volgende meerjarig financieel kader. De raming van de kosten voor overheidsdiensten en marktdeelnemers is opgenomen in de effectbeoordeling bij de herschikking van Richtlijn 2008/118/EG.

De wijzigingen hebben gevolgen voor de meeste bepalingen van de beschikking aangezien de formulering algemener wordt zodat het mogelijk is om elke procedure voor de overbrenging van en het toezicht op de accijnsgoederen te automatiseren.


BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN

D(2018)49080

De heer Roberto GUALTIERI

Voorzitter van de Commissie economische en monetaire zaken

ASP 15G206

Brussel

Betreft:  Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen (herschikking)

COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

Geachte voorzitter,

De Commissie juridische zaken heeft bovengenoemd voorstel bestudeerd, overeenkomstig artikel 104 inzake herschikking, zoals opgenomen in het Reglement van het Europees Parlement.

Lid 3 van dat artikel luidt als volgt:

"Als de voor juridische zaken bevoegde commissie van oordeel is dat het ontwerp geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn aangegeven, stelt zij de bevoegde commissie hiervan in kennis.

In dat geval en onverminderd de in de artikelen 169 en 170 vastgelegde voorwaarden zijn amendementen in de ter zake bevoegde commissie alleen ontvankelijk als zij betrekking hebben op onderdelen van het ontwerp die wijzigingen bevatten.

Amendementen op ongewijzigd gebleven onderdelen van het ontwerp kunnen evenwel in uitzonderlijke en individuele gevallen door de voorzitter van de ter zake bevoegde commissie worden aanvaard indien hij van oordeel is dat dit noodzakelijk is om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst of omdat de amendementen onlosmakelijk verbonden zijn met andere ontvankelijke amendementen. Deze redenen dienen in een schriftelijke motivering bij de amendementen te worden vermeld."

Op grond van het advies van de Adviesgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, die het voorstel tot herschikking heeft onderzocht en overeenkomstig de aanbevelingen van de rapporteur voor advies, is de Commissie juridische zaken van oordeel dat het voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig worden aangegeven en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die inhoudelijke wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel een loutere codificatie van de bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen.

Daarom heeft de Commissie juridische zaken tijdens haar vergadering van 10 december 2018 met 18 stemmen voor en 0 stemmen tegen, bij 0 onthoudingen(1), besloten de ten principale bevoegde Commissie economische en monetaire zaken aan te bevelen dit voorstel overeenkomstig artikel 104 te behandelen.

Hoogachtend,

Pavel Svoboda

Bijlage: Advies van de adviesgroep

(1)

Bij de stemming aanwezige leden: Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual.


BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

 

 

 

 

ADVIESGROEP VAN DE

JURIDISCHE DIENSTEN

 

Brussel, 29 november 2018

ADVIES

  AAN  HET EUROPEES PARLEMENT

    DE RAAD

    DE COMMISSIE

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen (herschikking)

COM(2018)0341 van 25.5.2018 – 2018/0187(COD)

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten, en met name punt 9 daarvan, is de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op 17 oktober 2018 bijeengekomen om bovengenoemd voorstel van de Commissie te onderzoeken.

Nadat het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot codificering van Richtlijn 1152/2003/EEG van de Raad van 16 juni 2003 betreffende geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake het verkeer van en de controle op accijnsgoederen op die vergadering(1) was bestudeerd, heeft de adviesgroep in onderlinge overeenstemming het volgende vastgesteld:

1. De volgende tekstdelen hadden gemarkeerd moeten worden met de grijze achtergrond die gewoonlijk wordt gebruikt om materiële wijzigingen aan te geven:

–  in overweging 6, artikel 1, lid 1, artikel 4, leden 1 en 2, artikel 5, lid 2, en artikel 6, de toevoeging van het woord "uitbreiding";

–  in overweging 7 en in artikel 10, leden 1 en 3, de toevoeging van het woord "uitbreiding";

–  in overweging 11, de vervanging van de woorden "het geautomatiseerde systeem voor het intracommunautaire verkeer van en de controle op accijnsgoederen" door de woorden "een nieuwe uitbreiding van het geautomatiseerde systeem";

–  in artikel 1, lid 2, onder b), de vervanging van de woorden "goederen onder schorsing van accijns" door "accijnsgoederen";

–  de volledige tekst van artikel 2;

–  in artikel 6, de vervanging van het woord "en" door de woorden "met betrekking tot";

–  in artikel 11, lid 2, de toevoeging van het woord "uitbreiding".

2. In de tweede zin van overweging 7 van de Engelse versie, had de vervanging van het woord "excisable" door "excise" moeten worden aangeduid als een formele aanpassing aan de huidige tekst van overweging 12 van Besluit nr. 1152/2003/EG.

3. In artikel 3, lid 2, van de Engelse versie moeten de woorden "movements of excisable goods and of movements of excisable goods and goods subject to other duties and charges coming from or going to third countries" gelezen worden als "movements of excise goods and of movements of excisable goods and goods subject to other duties and charges coming from or going to third countries".

4. In artikel 11, lid 2, van de Engelse versie zijn de woorden "modify", "extend" en "operate" bij vergissing tweemaal herhaald. De eerste vermelding van die woorden moet worden geschrapt.

De adviesgroep heeft na deze bestudering van het voorstel eensgezind geconstateerd dat het voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld. Voorts heeft de adviesgroep met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere rechtshandeling met die inhoudelijke wijzigingen geconstateerd dat het voorstel louter een codificatie van de bestaande tekst behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisch adviseur    Juridisch adviseur    Directeur-generaal

(1)

De adviesgroep heeft haar beoordeling uitgevoerd op basis van de Engelse versie van het voorstel, aangezien de tekst in kwestie oorspronkelijk in deze taal gesteld was.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen (herschikking)

Document- en procedurenummers

COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD)

Datum indiening bij EP

25.5.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ECON

5.7.2018

 

 

 

Adviserende commissies

       Datum bekendmaking

BUDG

5.7.2018

ITRE

5.7.2018

JURI

5.7.2018

 

Geen advies

       Datum besluit

BUDG

28.6.2018

ITRE

19.6.2018

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Kay Swinburne

20.6.2018

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

10.1.2019

Behandeling in de commissie

10.1.2019

 

 

 

Datum goedkeuring

10.1.2019

 

 

 

Datum indiening

11.1.2019

Laatst bijgewerkt op: 28 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid