Procedura : 2018/0187(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0010/2019

Teksty złożone :

A8-0010/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/02/2019 - 8.3
CRE 13/02/2019 - 8.3
PV 04/04/2019 - 6.19

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0085
P8_TA(2019)0351

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 207kWORD 58k
11.1.2019
PE 626.674v02-00 A8-0010/2019

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie komputeryzacji przepływu wyrobów akcyzowych i nadzoru nad nimi (wersja przekształcona)

(COM(2018)0341 – C8‑0215/2018 – 2018/0187(COD))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawczyni: Kay Swinburne

(Przekształcenie – art. 104 Regulaminu)

(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

ERRATY/ADDENDA
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ
 ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie komputeryzacji przepływu wyrobów akcyzowych i nadzoru nad nimi (wersja przekształcona)

(COM(2018)0341 – C8‑0215/2018 – 2018/0187(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0341),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8‑0215/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 października 2018 r. (1),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych(2),

–  uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 18 grudnia 2018 r. skierowane do Komisji Gospodarczej i Monetarnej zgodnie z art. 104 ust. 3 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 104 i 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0010/2019),

A.  mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że wniosek Komisji nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty;

1.  uchwala swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji i biorąc pod uwagę zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(2)

Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.


UZASADNIENIE

Przedmiotowy wniosek towarzyszy wnioskowi dotyczącemu dyrektywy Rady ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego w odniesieniu do automatyzacji procedury przepływu wyrobów akcyzowych, które zostały dopuszczone do konsumpcji na obszarze jednego państwa członkowskiego i są przemieszczane na obszar innego państwa członkowskiego w celu ich dostawy do celów handlowych w tym innym państwie członkowskim.

Decyzja nr 1152/2003/WE stanowi podstawową decyzję w odniesieniu do systemu skomputeryzowanego (system przemieszczania wyrobów akcyzowych – EMCS). W chwili obecnej obejmuje ona wyłącznie przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Aby umożliwić automatyzację procedury przepływu wyrobów akcyzowych, które zostały dopuszczone do konsumpcji na obszarze jednego państwa członkowskiego i są przemieszczane na obszar innego państwa członkowskiego w celu ich dostawy do celów handlowych w tym innym państwie członkowskim, decyzja ta musi zostać zmieniona. Ponieważ jednak taka modyfikacja będzie miała wpływ na większość przepisów tej decyzji, decyzję należy przeredagować w celu zapewnienia jasności.

Celem wniosku jest rozszerzenie systemu przemieszczania wyrobów akcyzowych na wewnątrzunijne przemieszczanie wyrobów akcyzowych, które zostały dopuszczone do konsumpcji, aby uprościć procedurę i umożliwić odpowiednie monitorowanie tych przemieszczeń, a także stworzyć podstawę dla zarządzania dalszą automatyzacją procesów określonych w unijnych przepisach dotyczących akcyzy, jeżeli taką automatyzację uznaje się za korzystną. W przypadku braku takiego wniosku skoordynowane planowanie automatyzacji wewnątrzunijnego przepływu wyrobów akcyzowych, które zostały dopuszczone do konsumpcji, nie będzie możliwe.

Finansowanie projektu centralnego będzie pokrywane z budżetu programu Fiscalis ze środków już przewidzianych w oficjalnym programowaniu finansowym. Nie będzie konieczności uruchamiania dodatkowych zasobów z budżetu UE. Ponadto celem inicjatywy nie jest przesądzenie o treści wniosku Komisji w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych. Szacunkowe koszty dla administracji i przedsiębiorców zostały ujęte w ocenie skutków przygotowanej w odniesieniu do przekształcenia dyrektywy 2008/118/WE.

Modyfikacje dotyczą większości przepisów tej decyzji, tak by zapewnić bardziej ogólne brzmienie decyzji, co mogłoby dać możliwość automatyzacji każdej z procedur stosowanych do przemieszczania towarów objętych podatkiem akcyzowym i nadzoru nad nimi.


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ

D(2018)49080

Sz. P. Roberto GUALTIERI

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Monetarnej

ASP 15G206

Bruksela

Przedmiot:  Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie komputeryzacji przepływu wyrobów akcyzowych i nadzoru nad nimi (wersja przekształcona)

COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Prawna rozpatrzyła wyżej wymieniony wniosek zgodnie z art. 104 Regulaminu dotyczącym przekształcenia, wprowadzonym do Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

Ustęp 3 tego artykułu brzmi następująco:

„Jeżeli komisja właściwa w kwestiach prawnych uzna, że wniosek nie wnosi zmian merytorycznych innych niż te, które we wniosku określono jako takie, informuje o tym komisję przedmiotowo właściwą.

W takim przypadku, poza poprawkami spełniającymi warunki przewidziane w art. 169 i 170, komisja przedmiotowo właściwa dopuszcza wyłącznie poprawki dotyczące części wniosku zawierających zmiany.

Poprawki do niezmienionych fragmentów wniosku mogą jednak być dopuszczone – w drodze wyjątku, po rozpatrzeniu każdej z nich – przez przewodniczącego komisji przedmiotowo właściwej, jeżeli uzna on, że jest to niezbędne z przyczyn związanych z wewnętrzną logiką tekstu lub ponieważ poprawki te są nierozerwalnie związane z innymi dopuszczalnymi poprawkami. Przyczyny te należy wymienić w pisemnym uzasadnieniu do poprawek.”

W oparciu o opinię konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu, Rady i Komisji, która przeanalizowała wniosek dotyczący przekształcenia, oraz zgodnie z zaleceniami sprawozdawcy Komisja Prawna uważa, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty.

Podsumowując, na posiedzeniu 10 grudnia 2018 r., Komisja Prawna, przy 18 głosach za, braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się(1), zaleciła, aby Komisja Gospodarcza i Monetarna, jako komisja przedmiotowo właściwa, przystąpiła do prac nad wymienionym wnioskiem zgodnie z art. 104 Regulaminu.

Z wyrazami szacunku

Pavel Svoboda

Zał.: Opinia konsultacyjnej grupy roboczej

(1)

Obecni byli następujący posłowie: Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual.


ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

 

 

 

 

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA

SŁUŻB PRAWNYCH

 

Bruksela, dnia 29 listopada 2018 r.

OPINIA

  PRZEZNACZONA DLA  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

    RADY

    KOMISJI

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie komputeryzacji przepływu wyrobów akcyzowych i nadzoru nad nimi (wersja przekształcona)

COM(2018)0341 z 25.5.2018 – 2018/0187(COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, a w szczególności jego punkt 9, konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, odbyła posiedzenie w dniu 17 października 2018 r. w celu zbadania, między innymi, ww. wniosku przedstawionego przez Komisję.

Podczas posiedzenia(1) grupa konsultacyjna rozpatrzyła przedmiotowy wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady przekształcającej decyzję nr 1152/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie komputeryzacji przepływu wyrobów objętych podatkiem akcyzowym i nadzoru nad nimi, uznając jednomyślnie, co następuje:

1. Następujące elementy należy zaznaczyć szarym wyróżnieniem używanym zazwyczaj do zaznaczania zmian merytorycznych:

– w motywie 6, art. 1 ust. 1, art. 4 ust. 1 i 2, art. 5 ust. 2 i art. 6 dodanie słowa „rozszerzenie(-a)”;

– w motywie 7 oraz w art. 10 ust. 1 i 3 dodanie słowa „rozszerzenie(-a)”; – w motywie 11 zastąpienie skrótu „EMCS” słowami „nowe rozszerzenie skomputeryzowanego systemu”;

– w art. 1 ust. 2 lit. b) zastąpienie słów „w ramach systemu zawieszenia podatku akcyzowego” słowami „akcyzowych”;

– całe brzmienie art. 2;

– w art. 6 zastąpienie słowa „oraz” słowami „w odniesieniu”;

– w art. 11 ust. 2 dodanie słowa „rozszerzenia”.

2. W motywie 7 zdanie drugie zastąpienie słów „towarów objętych podatkiem akcyzowym” słowami „wyrobów akcyzowych” powinno było zostać uznane za formalne dostosowanie obecnego brzmienia motywu 12 decyzji 1152/2003/WE.

3. W art. 3 ust. 2 końcowe słowa „przepływu towarów objętych podatkiem akcyzowym, jak i przepływu towarów objętych podatkiem akcyzowym i towarów objętych innymi podatkami i opłatami, pochodzących z państw trzecich lub przywożonych do nich” powinny brzmieć „przepływu wyrobów akcyzowych, jak i przepływu towarów objętych podatkiem akcyzowym i towarów objętych innymi podatkami i opłatami, przywożonych z państw trzecich lub wywożonych do nich”.

4. W art. 11 ust. 2 w wersji angielskiej omyłkowo powtórzono dwukrotnie słowa „modify”, „extend” i „operate”. Należy usunąć te słowa, gdy pojawiają się po raz pierwszy.

Rozpatrzenie wniosku pozwoliło konsultacyjnej grupie roboczej na jednomyślne stwierdzenie, że wniosek nie zawiera zmian merytorycznych innych niż wskazane jako takie. Konsultacyjna grupa robocza stwierdziła ponadto, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszego aktu z tymi zmianami merytorycznymi wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejącego aktu prawnego, bez zmiany co do istoty.

F. DREXLER

H. LEGAL

L. ROMERO REQUENA

Dyrektor Generalny Wydziału Prawnego

Dyrektor Generalny Wydziału Prawnego

Dyrektor Generalny

(1)

  Konsultacyjna grupa robocza pracowała w oparciu o wersję wniosku w języku angielskim będącą oryginalną wersją omawianego tekstu.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Komputeryzacja przepływu wyrobów akcyzowych i nadzór nad nimi (wersja przekształcona)

Odsyłacze

COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD)

Data przedstawienia w PE

25.5.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

5.7.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

5.7.2018

ITRE

5.7.2018

JURI

5.7.2018

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

28.6.2018

ITRE

19.6.2018

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Kay Swinburne

20.6.2018

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

10.1.2019

Rozpatrzenie w komisji

10.1.2019

 

 

 

Data przyjęcia

10.1.2019

 

 

 

Data złożenia

11.1.2019

Ostatnia aktualizacja: 28 stycznia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności