SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (prepracované znenie)

11.1.2019 - (COM(2018)0341 – C8‑0215/2018 – 2018/0187(COD)) - ***I

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajkyňa: Kay Swinburne
(Prepracovanie – článok 104 rokovacieho poriadku)
(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)


Postup : 2018/0187(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0010/2019
Predkladané texty :
A8-0010/2019
Rozpravy :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (prepracované znenie)

(COM(2018)0341 – C8‑0215/2018 – 2018/0187(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0341),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0215/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2018[1],

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov[2],

–  so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 18. decembra 2018 pre Výbor pre hospodárske a menové veci v súlade s článkom 104 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 104 a 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0010/2019),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie návrh Komisie neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
  • [2]  Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Tento návrh sprevádza návrh smernice Rady, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní, pokiaľ ide o automatizáciu postupu pre prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu na území jedného členského štátu a ktorý sa prepravuje na územie iného členského štátu, aby bol v tomto druhom členskom štáte dodaný na podnikateľské účely.

Zakladajúcim rozhodnutím pre daný počítačový systém (kontrolný systém pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani – EMCS) je rozhodnutie č. 1152/2003/ES. V súčasnosti sa vzťahuje len na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ktorý sa nachádza v režime pozastavenia dane. Rozhodnutie treba zmeniť tak, aby sa umožnila automatizácia postupu pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu na území jedného členského štátu a prepravený na územie iného členského štátu, aby bol v tomto druhom členskom štáte dodaný na podnikateľské účely. Keďže sa ale takáto zmena dotýka väčšiny ustanovení rozhodnutia, z dôvodu prehľadnosti je vhodné toto rozhodnutie prepracovať.

Zámerom návrhu je rozšíriť kontrolný systém pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani uskutočňovanú v rámci EÚ, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, s cieľom zjednodušiť postup a umožniť riadne monitorovanie takejto prepravy a poskytnúť základ pre riadenie ďalšej automatizácie postupov vymedzených v právnych predpisoch Únie o spotrebných daniach v prípadoch, v ktorých sa takáto automatizácia považuje za prínosnú. Koordinované plánovanie automatizácie prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani uskutočňovanej v rámci EÚ, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, nebude bez tohto návrhu možné.

Financovanie centrálneho projektu pokryje rozpočet programu FISCALIS, a to v rámci rozpočtových prostriedkov, s ktorými sa už počíta v oficiálnom finančnom plánovaní. Z rozpočtu EÚ nebudú potrebné žiadne ďalšie zdroje. Okrem toho súčasná iniciatíva nemá za cieľ predbiehať návrh Komisie týkajúci sa budúceho viacročného finančného rámca. Odhad nákladov pre správne orgány a hospodárske subjekty je zahrnutý v posúdení vplyvu pripravenom v rámci prepracovania smernice 2008/118/ES.

Zmeny sa dotýkajú väčšiny ustanovení rozhodnutia a ich cieľom je všeobecnejšie znenie rozhodnutia, ktoré by umožnilo automatizáciu akéhokoľvek postupu používaného na prepravu a kontrolu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI

D(2018)49080

pán Roberto GUALTIERI

predseda Výboru pre hospodárske a menové veci

ASP 15G206

Brusel

Vec:  Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (prepracované znenie)

COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

Vážený pán predseda,

Výbor pre právne veci preskúmal uvedený návrh v súlade s článkom 104 o prepracovaní začleneným do rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.

Odsek 3 uvedeného článku znie:

„Ak výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené, oznámi to gestorskému výboru.

V tomto prípade, okrem podmienok stanovených v článkoch 169 a 170, sú v gestorskom výbore prípustné pozmeňujúce návrhy len vtedy, ak sa týkajú častí návrhu, ktoré obsahujú zmeny.

Pozmeňujúce návrhy k častiam návrhu, ktoré sa nemenia, však môže výnimočne akceptovať v jednotlivých prípadoch predseda gestorského výboru, ak dospeje k záveru, že je to potrebné z naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu alebo preto, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi. Tieto dôvody sa musia uviesť v písomnom odôvodnení k pozmeňujúcim návrhom.“

Na základe stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Parlamentu, Rady a Komisie, ktorá preskúmala návrh prepracovaného znenia, a v súlade s odporúčaniami spravodajkyne Výbor pre právne veci zastáva názor, že predmetný návrh neobsahuje žiadne podstatné zmeny okrem tých, ktoré tak boli označené, a že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení predchádzajúcich aktov s týmito zmenami, tento návrh obsahuje priamu kodifikáciu existujúcich textov bez zmeny ich podstaty.

Výbor pre právne veci napokon na svojej schôdzi 10. decembra 2018 schválil 18 hlasmi za, pričom žiaden poslanec nehlasoval proti a žiaden z poslancov sa hlasovania nezdržal[1], odporúčanie, aby Výbor pre hospodárske a menové veci ako gestorský výbor pristúpil k preskúmaniu uvedeného návrhu v súlade s článkom 104.

S úctou

Pavel Svoboda

Prílohy: Stanovisko konzultačnej pracovnej skupiny.

  • [1]  Prítomní boli títo poslanci: Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual.

PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

 

 

 

 

KONZULTZAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA

PRÁVNYCH SLUŽIEB

 

V Bruseli 29. novembra 2018

STANOVISKO

  PRE  EURÓPSKY PARLAMENT

    RADU

    KOMISIU

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (prepracované znenie)

COM(2018)0341 z 25.5.2018 – 2018/0187(COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov, a najmä na jej bod 9, konzultačná pracovná skupina zložená zo zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie na stretnutí 17. októbra 2018 preskúmala vyššie uvedený návrh predložený Komisiou.

Na tejto schôdzi[1] po preskúmaní návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa prepracúva rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 1152/2003/ES zo 16. júna 2003 o informatizácii prepravy a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani, konzultačná pracovná skupina po vzájomnej dohode konštatovala, že:

1. Nasledujúce úpravy mali byť zvýraznené sivou farbou, ktorá sa všeobecne používa na označenie podstatných zmien:

– v odôvodnení 6, článku 1 ods. 1, článku 4 ods. 1 a 2, článku 5 ods. 2 a článku 6 doplnenie slova „rozšírenie“;

– v odôvodnení 7 a v článku 10 ods. 1 a 3 doplnenie slova „rozšírenie“, v odôvodnení 11 nahradenie slova „EMCS“ slovami „nové rozšírenie počítačového systému“;

– v článku 1 ods. 2 písm. b) nahradenie slov „výrobkov s podmieneným oslobodením od spotrebnej dane“ slovami „tovaru podliehajúceho spotrebnej dani“;

– celé znenie článku 2;

– v článku 6 nahradenie slova „a“ slovami „týkajúce sa“;

– v článku 11 ods. 2 vloženie slova „rozšírenie“.

2. Zmena druhej vety odôvodnenia 7 anglickej verzie (nahradenie slova „excisable“ slovom „excise“) mala byť identifikovaná ako formálna úprava súčasného znenia odôvodnenia 12 rozhodnutia 1152/2003/ES – netýka sa slovenskej verzie.

3. V článku 3 ods. 2 anglickej verzie záverečné slová „movements of excisable goods and goods subject to other duties and charges coming from or going to third countries“ majú znieť „movements of excise goods and goods subject to other duties and charges coming from or going to third countries“ – netýka sa slovenskej verzie.

4. V článku 11 ods. 2 anglickej verzie sa slová „modify“, „extend“ a „operate“ chybne opakujú dvakrát – netýka sa slovenskej verzie. Prvý výskyt týchto slov by sa mal odstrániť – netýka sa slovenskej verzie.

Konzultačná pracovná skupina po preskúmaní tohto návrhu jednomyseľne konštatovala, že návrh neobsahuje žiadne podstatné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené. Pracovná skupina takisto konštatovala, že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skoršieho aktu s uvedenými podstatnými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platného aktu bez zmeny jeho podstaty.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

vedúci právnej služby    vedúci právneho servisu  generálny riaditeľ

  • [1]   Konzultačná pracovná skupina pracovala na základe anglickej verzie návrhu, ktorá bola pôvodnou verziou skúmaného textu.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Informatizácia prepravy a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani (prepracované znenie)

Referenčné čísla

COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD)

Dátum predloženia v EP

25.5.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

5.7.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

5.7.2018

ITRE

5.7.2018

JURI

5.7.2018

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

BUDG

28.6.2018

ITRE

19.6.2018

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Kay Swinburne

20.6.2018

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

10.1.2019

Prerokovanie vo výbore

10.1.2019

 

 

 

Dátum prijatia

10.1.2019

 

 

 

Dátum predloženia

11.1.2019

Posledná úprava: 28. januára 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia