Postopek : 2018/0187(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0010/2019

Predložena besedila :

A8-0010/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 8.3
CRE 13/02/2019 - 8.3
PV 04/04/2019 - 6.19

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0085
P8_TA(2019)0351

POROČILO     ***I
PDF 187kWORD 58k
11.1.2019
PE 626.674v02-00 A8-0010/2019

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o informatizaciji gibanja in nadzora trošarinskega blaga (prenovitev)

(COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalka: Kay Swinburne

(Prenovitev – člen 104 Poslovnika)

(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)

NAPAKE/DODATKI
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE
 PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o informatizaciji gibanja in nadzora trošarinskega blaga (prenovitev)

(COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0341),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0215/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. oktobra 2018(1),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov(2),

–  ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 18. decembra 2018, naslovljenega na Odbor za ekonomske in monetarne zadeve v skladu s členom 104(3) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 104 in 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0010/2019),

A.  ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije predlog Komisije ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1.  sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi ob upoštevanju priporočil posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(2)

UL C 77, 28.3.2002, str. 1.


OBRAZLOŽITEV

Ta predlog je priložen predlogu direktive Sveta o določitvi splošnega režima za trošarino glede avtomatizacije postopka za gibanja trošarinskega blaga, ki je bilo sproščeno v porabo na ozemlju ene države članice in ki potuje na ozemlje druge države članice, da bi se dostavilo v komercialne namene v tej drugi državi članici.

Odločba št. 1152/2003/ES je vzpostavila računalniško podprti sistem za gibanje in nadzor trošarinskega blaga (sistem EMCS). Trenutno zajema samo gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine. Da se omogoči avtomatizacija postopka za gibanje trošarinskega blaga, ki je bilo sproščeno v porabo na ozemlju ene države članice in ki potuje na ozemlje druge države članice, da bi se dostavilo v komercialne namene v tej drugi državi članici, je treba odločbo spremeniti. Ker pa takšna sprememba vpliva na večino določb v odločbi, bi bilo zaradi jasnosti odločbo treba prenoviti.

Cilj predloga je razširiti sistem za gibanje in nadzor trošarinskega blaga na gibanje znotraj EU trošarinskega blaga, ki se sprosti v porabo, da se poenostavi postopek in omogoči ustrezno spremljanje takega gibanja ter zagotovi podlaga za upravljanje nadaljnje avtomatizacije postopkov, ki jih opredeljuje trošarinska zakonodaja Unije, kadar se taka avtomatizacija šteje za koristno. Brez tega predloga ne bo mogoče usklajeno načrtovanje avtomatizacije gibanja znotraj EU trošarinskega blaga, ki se sprosti v porabo.

Financiranje centralnega projekta se bo krilo iz proračuna FISCALIS v okviru odobritev, ki so že predvidene v uradnem finančnem načrtovanju. Dodatna sredstva iz proračuna EU ne bodo potrebna. Poleg tega ta pobuda ne prejudicira predloga Komisije o naslednjem večletnem finančnem okviru. Ocena stroškov za uprave in gospodarske subjekte je vključena v oceno učinka, pripravljeno za prenovitev Direktive 2008/118/ES.

Spremembe vplivajo na večino določb v odločbi, da se besedilo odločbe posploši, s čimer bi se omogočila avtomatizacija katerega koli postopka, ki se uporablja za gibanje in nadzor trošarinskega blaga.


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE

D(2018)49080

Roberto GUALTIERI

predsednik, Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

ASP 15G206

Bruselj

Zadeva:  Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o informatizaciji gibanja in nadzora trošarinskega blaga (prenovitev)

COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

Spoštovani gospod predsednik,

Odbor za pravne zadeve je omenjeni predlog preučil v skladu s členom 104 o prenovitvi pravnih aktov, ki je vključen v poslovnik Parlamenta.

Odstavek 3 tega člena se glasi:

„Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile označene kot take, o tem obvesti vsebinsko pristojni odbor.

V tem primeru so, poleg pogojev iz členov 169 in 170, v vsebinsko pristojnem odboru predlogi sprememb dopustni le, če zadevajo tiste dele predloga, ki vsebujejo spremembe.

Predloge sprememb delov predloga, ki so nespremenjeni, vseeno lahko izjemoma in posamično sprejme predsednik vsebinsko pristojnega odbora, če meni, da je to potrebno zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali zaradi povezanosti predlogov sprememb z drugimi dopustnimi predlogi sprememb. Taki razlogi morajo biti navedeni v pisni obrazložitvi predlogov sprememb.“

Odbor za pravne zadeve v skladu z mnenjem posvetovalne skupine pravnih služb Parlamenta, Sveta in Komisije, ki so preučile predlagano prenovljeno različico, in v skladu s priporočili poročevalca meni, da zadevni predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so že v predlogu opredeljene kot take, in da je predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih aktov z omenjenimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb.

Odbor za pravne zadeve po razpravi na seji 10. decembra 2018 z 18 glasovi za, brez glasov proti in brez vzdržanih glasov(1) priporoča Odboru za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojnemu odboru, da lahko nadaljuje preučevanje omenjenega predloga v skladu s členom 104.

Lep pozdrav,

Pavel Svoboda

Priloga: Mnenje posvetovalne delovne skupine

(1)

Navzoči so bili: Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual.


PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

V Bruslju, 29. novembra 2018

MNENJE

  ZA   EVROPSKI PARLAMENT

    SVET

    KOMISIJO

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o informatizaciji gibanja in nadzora trošarinskega blaga (prenovitev)

COM(2018)0341 z dne 25. maja 2018 – 2018/0187(COD)

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov, zlasti z njegovo točko 9, se je posvetovalna delovna skupina, ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, srečala 17. oktobra 2018, da bi proučila omenjeni predlog, ki ga je predložila Komisija.

Posvetovalna skupina je na tem srečanju(1) proučila predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o prenovitvi Odločbe št. 1152/2003/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. junija 2003 o informatizaciji gibanja in nadzora trošarinskih izdelkov, in soglasno ugotovila naslednje.

1. Naslednje besedilo bi moralo biti označeno s sivo barvo, ki se običajno uporablja za označevanje vsebinskih sprememb:

– v uvodni izjavi 6, členu 1(1), členu 4(2), in členu 6 dodana beseda „razširitev“, v členu 4(1) dodana beseda „razširitve“ ter v členu 5(2) dodana beseda „razširitvijo“;

– v uvodni izjavi 7 ter v členu 10(1) in (3) dodana beseda „razširitve“; – v uvodni izjavi 11, nadomestitev besede „EMCS“ z besedami „nova razširitev računalniško podprtega sistema“;

– v členu 1(2)(b) nadomestitev besed „izdelkov pod režimom odloga plačila trošarine“ z besedama „trošarinskega blaga“;

– celotno besedilo člena 2;

– v členu 6 nadomestitev besede „ali“ z besedama „v zvezi“;

– v členu 11(2) dodana beseda „razširitev“;

2. V drugem stavku uvodne izjave 7 bi bilo treba v angleški različici nadomestitev besede „excisable“ z „excise“ označiti kot uradno prilagoditev tega besedila uvodni izjavi 12 Odločbe št. 1152/2003/ES.

3. V členu 3(2) bi se morale končne besede v angleški različici „movements of excisable goods and goods subject to other duties and charges coming from or going to third countries“, glasiti „movements of excise goods and goods subject to other duties and charges coming from or going to third countries“.

4. V členu 11(2) se v angleški različici besede „modify“, „extend“ in „operate“ pomotoma ponovijo dvakrat. Prvi zapis teh besed bi bilo treba črtati.

Posvetovalna delovna skupina je po preučitvi predloga soglasno sklenila, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile opredeljene kot take. Skupina je v zvezi s kodifikacijo nespremenjenih določb iz predhodnega akta skupaj z vsebinskimi spremembami tudi sklenila, da predlog vsebuje zgolj kodifikacijo obstoječega pravnega besedila brez vsebinskih sprememb.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

pravni svetovalec    pravni svetovalec    generalni direktor

(1)

  Posvetovalna skupina je svoje delo opravila na podlagi angleške različice predloga, ki je izvirna različica obravnavanega besedila.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Informatizacija gibanja in nadzora trošarinskih izdelkov (prenovitev)

Referenčni dokumenti

COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD)

Datum predložitve EP

25.5.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

5.7.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

5.7.2018

ITRE

5.7.2018

JURI

5.7.2018

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

BUDG

28.6.2018

ITRE

19.6.2018

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Kay Swinburne

20.6.2018

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

10.1.2019

Obravnava v odboru

10.1.2019

 

 

 

Datum sprejetja

10.1.2019

 

 

 

Datum predložitve

11.1.2019

Zadnja posodobitev: 28. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov