Förfarande : 2018/0187(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0010/2019

Ingivna texter :

A8-0010/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/02/2019 - 8.3
CRE 13/02/2019 - 8.3
PV 04/04/2019 - 6.19

Antagna texter :

P8_TA(2019)0085
P8_TA(2019)0351

BETÄNKANDE     ***I
PDF 184kWORD 59k
11.1.2019
PE 626.674v02-00 A8-0010/2019

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattebelagda varor (omarbetning)

(COM(2018)0341 – C8‑0215/2018 – 2018/0187(COD))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Kay Swinburne

(Omarbetning – artikel 104 i arbetsordningen)

(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)

ERRATA/ADDENDA
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR
 BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattebelagda varor (omarbetning)

(COM(2018)0341 – C8‑0215/2018 – 2018/0187(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0341),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0215/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 17 oktober 2018(1),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(2),

–  med beaktande av skrivelsen av den 18 december 2018 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för ekonomi och valutafrågor i enlighet med artikel 104.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 104 och 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0010/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller kommissionens förslag inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag med beaktande av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)

Ännu inte offentliggjord i EUT.

(2)

EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.


MOTIVERING

Detta förslag åtföljer förslaget till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt och avser automatisering av förfarandet för förflyttningar av punktskattebelagda varor som har frisläppts för konsumtion på en medlemsstats territorium och förflyttats till en annan medlemsstat för att levereras för kommersiella syften i den medlemsstaten.

Beslut nr 1152/2003/EG är grundbeslutet för det datoriserade systemet (systemet för förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor – EMCS). I dagsläget omfattar det endast förflyttning av punktskattepliktiga varor med punktskatteuppskov. För att möjliggöra automatisering av förfarandet för förflyttning av punktskattepliktiga varor som har frisläppts för konsumtion på en medlemsstats territorium och förflyttats till en annan medlemsstat för att levereras för kommersiella syften i den medlemsstaten, måste detta beslut ändras. Eftersom de flesta bestämmelserna i beslutet påverkas av en sådan ändring bör beslutet omarbetas för tydlighetens skull.

Förslaget syftar till att utvidga EMCS till att omfatta förflyttning inom EU av punktskattebelagda varor som frisläpps för konsumtion, för att förenkla förfarandet och möjliggöra en fungerande övervakning av sådana förflyttningar samt för att upprätta styrelseformer för ytterligare automatisering av processer som fastställs i unionens punktskattelagstiftning, där sådan automatisering anses produktiv. Utan detta förslag skulle det inte vara möjligt med samordnad planering av automatiseringen av förflyttning inom EU av punktskattepliktiga varor som frisläpps för konsumtion.

Finansieringen av det centrala projektet kommer att täckas genom Fiscalis budget inom åtaganden som redan finns med i den officiella ekonomiska programplaneringen. Inga ytterligare medel från EU-budgeten kommer att krävas. Detta initiativ kommer inte heller att påverka kommissionens förslag om nästa fleråriga budgetram. Beräkningen av kostnaderna för förvaltningar och ekonomiska aktörer ingår i konsekvensbedömningen för omarbetningen av direktiv 2008/118/EG.

De flesta bestämmelserna i beslutet påverkas av ändringarna, som gör formuleringarna mer allmänna så att man möjliggör automatisering av varje förfarande som används för förflyttning och kontroller av punktskattepliktiga varor.


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

D(2018)49080

Roberto GUALTIERI

Ordförande, utskottet för ekonomi och valutafrågor

ASP 15G206

Bryssel

Ärende:  Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattebelagda varor (omarbetning)

COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

Till ordföranden:

Utskottet för rättsliga frågor har granskat det ovannämnda förslaget, i enlighet med artikel 104 i parlamentets arbetsordning om omarbetning.

Punkt 3 i denna artikel har följande lydelse:

”Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana, ska det informera det utskott som är ansvarigt för ärendet om detta.

Det utskott som är ansvarigt för ärendet får i så fall bara behandla ändringsförslag om de berör de delar av förslaget som innehåller ändringar och uppfyller villkoren i artiklarna 169 och 170.

Ändringsförslag till delar av förslaget som inte har ändrats får emellertid, undantagsvis och från fall till fall, godtas av ordföranden i det utskott som ansvarar för ämnet, om han eller hon anser det nödvändigt av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag. Sådana skäl måste anges i en skriftlig motivering till ändringsförslagen.”

Efter yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, som har granskat det omarbetade förslaget, och med hänsyn tagen till föredragandens rekommendationer, anser utskottet för rättsliga frågor att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana i förslaget samt att förslaget, vad kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i tidigare rättsakter beträffar, enbart innebär att befintliga texter kodifieras, utan att på något sätt ändras i sak.

Utskottet för rättsliga frågor rekommenderar sammanfattningsvis, efter omröstningen om förslaget med 18 röster för, 0 röster emot och 0 nedlagda röster(1) vid sammanträdet den 10 december 2018, att utskottet för internationell handel, som ansvarigt utskott behandlar ovanstående förslag i enlighet med artikel 104.

Med vänlig hälsning

Pavel Svoboda

Bilaga: Yttrande från den rådgivande gruppen

(1)

Följande ledamöter var närvarande: Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual.


BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

 

 

 

 

JURIDISKA AVDELNINGARNAS

RÅDGIVANDE GRUPP

 

Bryssel den 29 november 2018

YTTRANDE

  TILL  EUROPAPARLAMENTET

    RÅDET

    KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattebelagda varor (omarbetning)

COM(2018)0341 av den 25 maj 2018 – 2018/0187(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 17 oktober 2018 för att granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid detta sammanträde(1) behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut som syftar till att omarbeta Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor, och konstaterade enhälligt följande:

1. Följande borde ha markerats med den gråskuggning som normalt sett användas för att markera innehållsmässiga ändringar:

– I skäl 6, artikel 1.1, artikel 4.1 och 4.2, artikel 5.2 och artikel 6, tillägget av ordet ”utvidgningen”.

– I skäl 7 och i artikel 10.1 och 10.3, tillägget av ordet ”utvidgningen”. – I skäl 11, ersättningen av ordet ”EMCS-systemet” med orden ”en ny utvidgning av det datoriserade systemet”.

– I artikel 1.2 b, ersättningen av orden ”varor med punktskatteuppskov” med orden ”punktskattebelagda varor”.

– Hela ordalydelsen i artikel 2.

– I artikel 6, ersättningen av orden ”och för” med orden ”vad gäller”.

– I artikel 11.2, tillägget av ordet ”utvidga”.

2. I skäl 7 andra meningen borde ersättningen av ordet ”punktskattepliktiga” med ”punktskattebelagda” ha markerats som en formell anpassning till den nuvarande texten i skäl 12 i beslut nr 1152/2003/EG.

3. I artikel 3.2 bör de avslutande orden ”förflyttningar av punktskattepliktiga varor och varor som är föremål för andra tullar och avgifter och som kommer från eller går till tredje land” i stället vara ”förflyttningar av punktskattebelagda varor och varor som är föremål för andra tullar och avgifter och som kommer från eller går till tredje land”.

4. I artikel 11.2 i den engelska versionen har orden ”modify”, ”extend” och ”operate” upprepats av misstag (berör inte den svenska versionen). Första förekomsten av dessa ord i den engelska versionen bör tas bort.

Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Gruppen konstaterade vidare att förslaget i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i den tidigare rättsakten tillsammans med dessa ändringar endast gäller en kodifiering av den befintliga rättsakten som inte ändrar dess sakinnehåll.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgivare    Juridisk rådgivare    Generaldirektör

(1)

Gruppen arbetade utifrån den engelska språkversionen av förslaget, vilken var textens originalversion.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor (omarbetning)

Referensnummer

COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD)

Framläggande för parlamentet

25.5.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

5.7.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

5.7.2018

ITRE

5.7.2018

JURI

5.7.2018

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

28.6.2018

ITRE

19.6.2018

 

 

Föredragande

       Utnämning

Kay Swinburne

20.6.2018

 

 

 

Förenklat förfarande – beslut

10.1.2019

Behandling i utskott

10.1.2019

 

 

 

Antagande

10.1.2019

 

 

 

Ingivande

11.1.2019

Senaste uppdatering: 28 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy