Процедура : 2017/0232(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0011/2019

Внесени текстове :

A8-0011/2019

Разисквания :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.17

Приети текстове :

P8_TA(2019)0375

ДОКЛАД     ***I
PDF 322kWORD 86k
14.1.2019
PE 625.360v02-00 A8-0011/2019

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Отмар Карас, Перванш Берес

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0538),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0317/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 15 февруари 2018 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по правни въпроси и на комисията по конституционни въпроси (А8-0011/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ(2)*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск

(Текст от значение за ЕИО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  В съответствие с член 20 от Регламент (ЕС) № 1092/2010(4) (Регламента за ЕССР), Европейският парламент и Съветът прегледаха Регламента за ЕССР въз основа на доклад(5) от Комисията, за да определят дали е необходимо мисията и организацията на ЕССР да бъдат преразгледани. Прегледът обхвана също реда и условията за назначаване на председателя на ЕССР.

(2)  В доклада на Комисията от 2017 г. относно мисията и организацията на ЕССР(6) се стига до заключението, че макар ЕССР като цяло да функционира добре, в някои области са необходими подобрения. Освен това неотдавнашните институционални промени във връзка с банковия съюз, съчетани с усилията за постигане на съюз на капиталовите пазари, както и технологичните промени, на практика промениха оперативната среда на ЕССР, която беше в действие от момента на създаването му. Създаването на ЕССР следва пряко да допринесе за постигане на целите на вътрешния пазар. Пруденциалният надзор на макроравнище върху финансовата система от страна на Съюза е неделима част от цялостната нова надзорна уредба на Съюза, тъй като макропруденциалният аспект е тясно свързан със задачите на пруденциалния надзор на микроравнище, възложени на ЕНО. Само при наличието на уредба, която надлежно взема предвид взаимозависимостта между пруденциалните рискове на микро- и макроравнище, всички заинтересовани лица ще могат да имат достатъчно увереност за предприемането на презгранични финансови дейности. ЕССР следва да наблюдава и оценява рисковете за финансовата стабилност, произтичащи от процесите, които могат да окажат въздействие на равнището на отделен сектор или на финансовата система като цяло, включително рисковете и слабите места, произтичащи от технологични промени или от екологични или социални фактори. Чрез действия в отговор на тези рискове ЕССР ще допринесе пряко за изграждането на интегрирана надзорна структура в Съюза, необходима за насърчаването на навременни и последователни свързани с провежданата политика действия в държавите членки, като по този начин се избягват различните подходи и се подобрява функционирането на вътрешния пазар. За да изпълнява целите си, ЕССР следва да анализира цялата относима информация, включително процесите, които водят до завършването на съюза на капиталовите пазари.

(3)  Широкият обхват на състава на Генералния съвет на ЕССР е основно негово предимство. Последните тенденции в областта на финансовия надзор в Съюза, и по-специално създаването на банковия съюз, обаче не са отразени в състава на Генералния съвет. Затова председателят на Надзорния съвет на ЕЦБ и председателят на Единния съвет за преструктуриране следва да бъдат членове на Генералния съвет на ЕССР с право на глас. По отношение на Управителния комитет и Консултативния технически комитет също следва да бъдат направени съответни промени.

(4)  Председателят на ЕЦБ изпълняваше длъжността на председател на ЕССР през първите 5 години от съществуването му, след което продължава да е председател на ЕССР само временно. През този период председателят на ЕЦБ гарантираше авторитета и надеждността на ЕССР, давайки му възможност реално да използва и да разчита на експертния опит на ЕЦБ в областта на финансовата стабилност. Поради това е целесъобразно председателят на ЕЦБ да стане постоянен председател на ЕССР.

(5)  За да се даде по-голяма видимост на ЕССР като орган, който е отделен от своите конкретни членове, председателят на ЕССР следва да може да делегира на заместник-председателите или на ръководителя на секретариата на ЕССР задачи, свързани с представителството на ЕССР пред трети лица, с изключение на участие в изслушвания и обсъждания при закрити врата в Европейския парламент.

(6)  В член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета(7) е предвидено ръководителят на секретариата на ЕССР да се назначава от ЕЦБ след консултации с Генералния съвет на ЕССР. За да се придаде по-голямо значение на ролята, изпълнявана от ръководителя на секретариата на ЕССР, Генералният съвет на ЕССР следва да прецени, в дух на откритост и прозрачност, дали одобрените на този етап кандидати за длъжността ръководител на секретариата на ЕССР притежават необходимите качества и опит, за да ръководят секретариата на ЕССР. Генералният съвет следва да информира Европейския парламент и Съвета за процедурата по оценяване на кандидатите. Освен това задачите на ръководителя на секретариата на ЕССР следва да бъдат изяснени.

(7)  В съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1092/2010 първият заместник-председател на ЕССР досега се избираше от членовете на Генералния съвет на ЕЦБ и измежду тях с оглед на необходимостта да се осигури балансирано представителство на държавите членки като цяло, на държавите членки, чиято парична единица е еврото, както и на държавите членки с друга парична единица. Това вече не е целесъобразно, въпреки че такова балансирано представителство следва да продължи да бъде фактор за Управителния комитет на ЕССР. Освен това след създаването на банковия съюз е целесъобразно позоваването на държавите членки, чиято парична единица е еврото, както и на тези с друга парична единица, да се замени с позоваване на държавите членки, които участват в банковия съюз, както и на тези, които не участват в него.

(8)  ▌

(9)  За да се намалят разходите и да се подобри процедурната ефективност, броят на представителите на Комисията в Консултативния технически комитет на ЕССР следва да бъде намален от досегашните двама на един представител.

(10)  В член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1092/2010 се изисква предупрежденията и препоръките на ЕССР да се изпращат на Съвета и на Комисията, а когато адресати са един или повече национални надзорни органи, и на ЕНО. С оглед укрепването на демократичния контрол и прозрачността тези предупреждения и препоръки следва да се предават също и на Европейския парламент и на ЕНО.

(11)  За да се гарантира качеството и адекватността на становищата, препоръките и решенията на ЕССР, от Консултативния технически комитет и Консултативния научен комитет се очаква да се консултират със заинтересованите страни, когато това е целесъобразно, на ранен етап и в дух на откритост и прозрачност и възможно най-широко, за да се гарантира възприемането на приобщаващ подход по отношение на всички заинтересовани страни.

(12)  Поради това Регламент (ЕС) № 1092/2010 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 1092/2010 се изменя, както следва:

(-1)  В член 2 буква в) се заменя със следното:

„в)  „системен риск“ означава риск от дестабилизиране на финансовата система, който може да породи сериозни отрицателни последици за финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от неговите държави членки, или за реалната икономика и функционирането на вътрешния пазар ▌. Всички видове финансови посредници, пазари и инфраструктури могат да са потенциално системно важни до известна степен.“;

(-1a)  В член 3, параграф 2 буква г) се заменя със следното:

„г)  издава препоръки на институциите на Съюза и държавите членки за коригиращи действия в отговор на идентифицираните рискове и ги оповестява публично, когато това е целесъобразно;“;

(1)  Член 4 се изменя, както следва:

а)  вмъква се следният параграф 2a:

„2а.  След консултация относно назначаването на ръководител на секретариата на ЕССР в съответствие с член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета*, Генералният съвет, посредством открита и прозрачна процедура, преценява дали одобрените на този етап кандидати за длъжността ръководител на секретариата на ЕССР притежават необходимите качества, независимост и опит, за да ръководят дейността на секретариата на ЕССР. Генералният съвет уведомява Европейския парламент и Съвета достатъчно подробно за процедурата на оценяване и консултация.

*  Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета от 17 ноември 2010 г. за възлагане на Европейската централна банка на специфични задачи, свързани с дейността на Европейския съвет за системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 162).“;

_______________________________________________________________________________

б)  вмъква се следният параграф 3a:

„3а.  В насоките, които дават на ръководителя на секретариата на ЕССР в съответствие с член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета, председателят на ЕССР и Управителният комитет могат да включат по-специално следните аспекти:

а)  управление на ежедневната дейност на секретариата на ЕССР;

б)  всякакви административни и бюджетни въпроси, свързани със секретариата на ЕССР;

в)  координация и подготовка на работата, както и вземането на решения от Генералния съвет;

г)  подготовка на проекта за годишната програма на ЕССР и нейното изпълнение;

д)  подготовка на годишния доклад за дейността на ЕССР, както и на докладването до Генералния съвет за изпълнението на програмата.“

(2)  Член 5 се изменя, както следва:

а)  параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.  ЕССР се председателства от председателя на ЕЦБ.

2.  Първият заместник-председател се избира от членовете на Генералния съвет на ЕЦБ и измежду тях с мандат от 5 години ▌. Първият заместник-председател може да бъде преизбран веднъж.

б)  параграф 8 се заменя със следното:

„8.  Председателят представлява ЕССР пред трети лица. Председателят може да делегира задачи, свързани с представителството на ЕССР пред трети лица, на заместник-председателите на ЕССР или на ръководителя на секретариата, с изключение на задачите, определени в член 19, параграфи 1, 4 и 5.“;

(3)  Член 6 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се изменя, както следва:

i)  добавят се следните букви еа) и еб):

„еа)  председателя на Надзорния съвет на ЕЦБ;

еб)  председателя на Единния съвет за преструктуриране;“;

ii)  ▌

б)  параграф 2 се изменя, както следва:

i)  буква а) се заменя със следното:

„a)  един представител на високо равнище от всяка държава членка — от националните ѝ компетентни органи или от националните органи, определени за прилагане на мерки за отстраняване на системни или макропруденциални рискове — в съответствие с параграф 3;“;

в)  параграф 3 се заменя със следното:

„3.  Що се отнася до представителството на националните органи по параграф 2, буква а), съответните представители на високо равнище се сменят на ротационен принцип в зависимост от характера на обсъжданите въпроси, освен ако националните надзорни органи на определена държава членка не са се споразумели за общ представител.“;

(3а)  Член 7, параграф 1 се заменя със следното:

„1.  Когато участват в дейността на Генералния съвет или на Управителния комитет или при извършването на всякаква друга дейност, свързана с ЕССР, членовете на ЕССР изпълняват задълженията си безпристрастно и като действат единствено в интерес на Съюза като цяло. Те нямат право да искат или да приемат указания от което и да е правителство, от институциите на Съюза или от който и да е друг публичен или частен орган.“;

(3б)  В член 8, параграф 1 се добавят следните алинеи:

„Настоящият параграф не се прилага по отношение на лица, които съобщават или разкриват информация относно заплаха или вреда за обществения интерес в контекста на техните трудови взаимоотношения.

Настоящият параграф не засяга поверителните устни разисквания, проведени в съответствие с член 19, параграф 5.“;

(4)  ▌Член 9 се изменя, както следва:

а)  параграф 4 се заменя със следното:

„4.  Когато е целесъобразно, на заседанията на Генералния съвет могат да бъдат поканени да присъстват представители на високо равнище на международни финансови организации или на Европейския парламент, извършващи дейности, пряко свързани със задачите на ЕССР, предвидени в член 3, параграф 2.“;

б)  параграф 5 се заменя със следното:

„5.  В работата на ЕССР могат да участват представители на високо равнище на съответните органи от ▌държавите от ЕИП, но тяхното участие е строго ограничено до въпроси, които са от особено значение за тези държави. ЕССР може да установи правила, определящи по-специално естеството, обхвата и процедурните аспекти на участието на тези ▌държави в работата на ЕССР. В тези правила може да се предвиди участие на техен представител като наблюдател в Генералния съвет, в конкретни случаи, когато се разглеждат единствено въпроси от значение за тези държави, като се изключват всички случаи, в които се обсъжда състоянието на отделни финансови институции или държави членки.“

(5)  Член 11 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се изменя, както следва:

i)  буква в) се заменя със следното:

„в)  четирима други членове на Генералния съвет, които са и членове на Генералния съвет на ЕЦБ, като се отчита необходимостта да се осигури балансирано представителство на държавите членки като цяло, на участващите държави членки съгласно определението в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета, както и на държавите членки, които не са участващи. Те се избират от членовете на Генералния съвет, които са и членове на Генералния съвет на ЕЦБ, и измежду тях, с мандат от 3 години;“

ii)  добавят се следните букви жа), жб) и жба):

„жа)  председателя на Надзорния съвет на ЕЦБ;

жб)  председателя на Единния съвет за преструктуриране;

жба)  ръководителя на секретариата на ЕССР;“;

(6)  Член 12 се изменя, както следва:

-а)  параграф 1 се заменя със следното:

1. Консултативният научен комитет се състои от председателя на Консултативния технически комитет и 15 експерти, притежаващи широк спектър от умения ▌, опит и знания, свързани с всички съответни сектори на финансовите пазари, предложени от Управителния комитет и одобрени от Генералния съвет, с мандат от 4 години с възможност за подновяване. Кандидатите не са членове на ЕНО и се избират въз основа на тяхната компетентност като цяло и въз основа на богатия им опит в академичната област или в други области, особено в областта на малките и средните предприятия, или на профсъюзите или като доставчици или потребители на финансови услуги.“;

-аа)  параграф 2 се заменя със следното:

2. Председателят и двамата заместник-председатели на Консултативния научен комитет се назначават от Генералния съвет по предложение на председателя на ЕССР, като всеки от тях следва да притежава значителен съответен опит и знания, придобити например благодарение на съответния им академичен и професионален опит в областта на банковото дело, пазарите на ценни книжа или застраховането и професионалното пенсионно осигуряване. Председателството на Консултативния научен комитет следва да се поема на ротационен принцип от тези три лица.“;

-аб)  параграф 3 се заменя със следното:

3. По искане на председателя на ЕССР или Генералния съвет Консултативният научен комитет предоставя съвети и помощ на ЕССР в съответствие с член 4, параграф 5.“;

а)  параграф 5 се заменя със следното:

„5.  Когато е целесъобразно, Консултативният научен комитет организира консултации със заинтересовани лица, например участници на пазара, организации на потребителите и експерти от академичните среди, на ранен етап и в дух на откритост и прозрачност, като отчита изискването за поверителност. Такива консултации се провеждат възможно най-широко, за да се гарантира възприемането на приобщаващ подход по отношение на всички заинтересовани страни и съответните финансови сектори, и за да се дава възможност за разумен срок за отговор от страна на заинтересованите страни.“;

(7)  Член 13 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се изменя, както следва:

-i)  буква а) се заменя със следното:

„a)  представител на всяка национална централна банка ▌;“;

i)  буква е) се заменя със следното:

„е)  представител на Комисията;“;

ii)  добавят се следните букви еа) и еб):

„еа)  представител на Надзорния съвет на ЕЦБ;

еб)  представител на Единния съвет за преструктуриране;“;

аа)  параграф 3 се заменя със следното:

„3.  По искане на председателя на ЕССР или Генералния съвет Консултативният научен комитет предоставя съвети и помощ на ЕССР в съответствие с член 4, параграф 5.“;

б)  вмъква се следният параграф 4a:

„4а.  Когато е целесъобразно, Консултативният технически комитет организира консултации със заинтересованите лица на ранен етап и в дух на откритост и прозрачност, като отчита изискването за поверителност. Такива консултации се провеждат възможно най-широко, за да се гарантира възприемането на приобщаващ подход по отношение на всички заинтересовани страни и съответните финансови сектори, и за да се дава възможност за разумен срок за отговор от страна на заинтересованите страни.“;

(7а)  Член 14 се заменя със следното:

„При изпълнението на задачите, предвидени в член 3, параграф 2, ЕССР търси мненията на заинтересовани лица от частния сектор, когато това е целесъобразно. Такива консултации се провеждат възможно най-широко, за да се гарантира възприемането на приобщаващ подход по отношение на всички заинтересовани страни и съответните финансови сектори, и за да се дава възможност за разумен срок за отговор от страна на заинтересованите страни.“;

(7б)  Член 15, параграф 7 се заменя със следното:

„7.  Преди всяко искане на информация с надзорен характер, която не е в съкратена или обобщена форма, ЕССР се консултира надлежно със съответния европейски надзорен орган, за да се гарантира, че искането е обосновано и пропорционално. Ако съответният европейски надзорен орган не счита, че искането е обосновано и пропорционално, той незабавно връща искането на ЕССР и изисква допълнителна обосновка. След като ЕССР предостави такава допълнителна обосновка на съответния европейски надзорен орган, адресатите изпращат исканата информация на ЕССР, при условие че имат законно право на достъп до съответната информация.“

(8)  Член 16 се изменя, както следва:

а)  в параграф 2 първото изречение се заменя със следното:

„Предупрежденията или препоръките, издадени от ЕССР в съответствие с член 3, параграф 2, букви в) и г), могат да бъдат от общ или специален характер, като могат да бъдат отправяни, по-специално, до Съюза, до една или повече държави членки, до един или повече ЕНО, до един или повече национални компетентни органи или национални органи за преструктуриране, до ЕЦБ по отношение на задачите, възложени ѝ в съответствие с член 4, параграфи 1 и 2 и член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, или до Единния съвет за преструктуриране. Когато предупреждението или препоръката се отправя до един или повече национални надзорни органи, съответната държава членка или държави членки също се уведомяват за това. Препоръките съдържат конкретен срок за предприемането на действия. Препоръките относно приложимото законодателство на Съюза могат да бъдат отправени и до Комисията. Предупрежденията и препоръките са достатъчно подробни и обосновани и са придружени от подходящо и всеобхватно изложение на мотивите.“;

б)  параграф 3 се заменя със следното:

„3.  Едновременно с предаването им на адресатите в съответствие с параграф 2, предупрежденията или препоръките се предават на Съвета, Европейския парламент, Комисията и ЕНО в съответствие със строги правила за поверителност.“

(9)  В член 17 параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.  Когато препоръките, посочени в член 3, параграф 2, буква г), са отправени до Комисията, до една или повече държави членки, до един или повече ЕНО, или до един или повече национални компетентни органи, адресатите съобщават на Европейския парламент, Съвета, Комисията и на ЕССР действията, предприети в отговор на препоръките, като представят обосновка за всеки случай на бездействие. Когато е приложимо, ЕССР незабавно уведомява ЕНО за получените отговори при спазване на строги правила за поверителност.“;

2.  Ако ЕССР вземе решение, че негова препоръка не е била спазена или че адресатите не са предоставили обосновка за своето бездействие, ЕССР уведомява за това адресатите, Европейския парламент, Съвета, Комисията и, когато е приложимо, съответните ЕНО, при спазване на строги правила за поверителност.“;

9а)  Член 19 се изменя, както следва:

а)  параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.  Най-малко веднъж годишно, и по-често при мащабни финансови сътресения, компетентната комисия кани председателя на ЕССР на ежегодно изслушване в Европейския парламент по повод представянето на годишния доклад на ЕССР пред Европейския парламент и пред Съвета. Това изслушване се провежда отделно от диалога между Европейския парламент и председателя на ЕЦБ по парични въпроси.

2.  Годишният доклад, посочен в параграф 1, съдържа информацията, която Генералният съвет решава да оповести публично в съответствие с член 18. Годишният доклад се предоставя на разположение на обществеността. Той включва предоставянето на отчет за ресурсите, предоставени на ЕССР в съответствие с член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1096/2010.;

б)  добавя се следният параграф:

„5а.  ЕССР отговаря устно или писмено на въпроси, които са му зададени от Европейския парламент или от Съвета. Той отговаря незабавно на тези въпроси и във всеки случай в срок от пет седмици от датата на предаването им на ЕССР.“;

(10)  Член 20 се заменя със следното:

„Не по-рано от пет години след [датата на влизане в сила да се впише от Службата за публикации] Комисията извършва оценка на настоящия регламент и представя основните констатации от нея в доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на […] ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

(1)

ОВ C 227, 28.6.2018 г., стр. 63.

(2)

*   Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.

(3)

  ОВ C …, стр. ….

(4)

  Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 1).

(5)

  Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно мисията и организацията на Европейския съвет за системен риск, COM(2014) 508 final.

(6)

  Работен документ на службите на Комисията, Анализ на ефекта, изменения на регламента за ЕССР, COM(2017).

(7)

  Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета от 17 ноември 2010 г. за възлагане на Европейската централна банка на специфични задачи, свързани с дейността на Европейския съвет за системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 162).


СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (16.7.2018)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск

(COM(2017)0538 – C8‑0317/2017 – 2017/0232(COD))

Докладчик по становище: Костас Хрисогонос

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  В доклада на Комисията от 2017 г. относно мисията и организацията на ЕССР5 се стига до заключението, че макар ЕССР като цяло да функционира добре, в някои области са необходими подобрения.

(2)  В доклада на Комисията от 2017 г. относно мисията и организацията на ЕССР5 се стига до заключението, че макар ЕССР като цяло да функционира добре, в някои области са необходими подобрения, особено тъй като неотдавнашните институционални промени, свързани с банковия съюз, допълнени от усилията за постигане на съюз на капиталовите пазари, действително промениха оперативната рамка на ЕССР, която беше в действие от момента на създаването му. В резултат на това ЕССР следва да бъде съответно изменен, за да се гарантира ефикасността на макропруденциалните политики.

_________________

_________________

5 Работен документ на службите на Комисията, Анализ на ефекта, изменения на регламента за ЕССР, COM(2017).

5 Работен документ на службите на Комисията, Анализ на ефекта, изменения на регламента за ЕССР, COM(2017).

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Следва да се подчертае, че предложените подобрения имат за цел постигане на правилен баланс между автономията на ЕССР и необходимостта от силно и надеждно ръководство. Те също така имат за цел да подобрят координацията на макропруденциалните политики на Съюза и да улеснят гарантирането на баланс между тези държави членки, които принадлежат към банковия съюз и върху които се извършва надзор от страна на ЕЦБ/ЕНМ, и тези, които все още са извън него.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Широкият обхват на състава на Генералния съвет на ЕССР е основно негово предимство. Последните тенденции в областта на финансовия надзор в Съюза, и по-специално създаването на банковия съюз, обаче не са отразени в състава на Генералния съвет. Затова председателят на Надзорния съвет на ЕЦБ и председателят на Единния съвет за преструктуриране следва да бъдат членове на Генералния съвет на ЕССР с право на глас. По отношение на Управителния комитет и Консултативния технически комитет също следва да бъдат направени съответни промени.

(3)  Широкият обхват на състава на Генералния съвет на ЕССР е основно негово предимство. Последните тенденции в областта на финансовия надзор в Съюза, и по-специално създаването на банковия съюз, следва също така да бъдат отразени в състава на Генералния съвет и да бъдат взети под внимание.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Следва да се цели баланс между половете в Генералния съвет на ЕССР.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Председателят на ЕЦБ изпълняваше длъжността на председател на ЕССР през първите 5 години от съществуването му, след което продължава да е председател на ЕССР само временно. През този период председателят на ЕЦБ гарантираше авторитета и надеждността на ЕССР, давайки му възможност реално да използва и да разчита на експертния опит на ЕЦБ в областта на финансовата стабилност. Поради това е целесъобразно председателят на ЕЦБ да стане постоянен председател на ЕССР.

(4)  Председателят на ЕЦБ изпълняваше длъжността на председател на ЕССР през първите 5 години от съществуването му, след което продължава да е председател на ЕССР само временно. Необходимо е тясно сътрудничество между ЕЦБ и ЕССР и разработване на информационни потоци с цел подобряване на способността на ЕССР за ефективно идентифициране, анализиране и наблюдение на системните рискове в целия Съюз.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  За да се даде по-голяма видимост на ЕССР като орган, който е отделен от своите конкретни членове, председателят на ЕССР следва да може да делегира на ръководителя на секретариата на ЕССР задачи, свързани с представителството на ЕССР пред трети лица.

(5)  Отчетността, прозрачността и независимостта на ЕССР следва да бъдат напълно осигурени и гарантирани. Необходимо е също да се подобрят автономността и видимостта на ЕССР. Такова подобрение би могло да бъде постигнато чрез установяването на ЕССР като независим, надежден, макропруденциален орган. За да се даде по-голяма видимост на ЕССР като орган, който е отделен от своите конкретни членове, председателят на ЕССР следва да може да делегира на ръководителя на секретариата на ЕССР или на заместник-председателите на ЕССР задачи, свързани с представителството на ЕССР пред трети лица.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  В член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета6 е предвидено ръководителят на секретариата на ЕССР да се назначава от ЕЦБ след консултации с Генералния съвет на ЕССР. За да се придаде по-голямо значение на ролята, изпълнявана от ръководителя на секретариата на ЕССР, Генералният съвет на ЕССР следва да прецени, в дух на откритост и прозрачност, дали одобрените на този етап кандидати за длъжността ръководител на секретариата на ЕССР притежават необходимите качества и опит, за да ръководят секретариата на ЕССР. Генералният съвет следва да информира Европейския парламент и Съвета за процедурата по оценяване на кандидатите. Освен това задачите на ръководителя на секретариата на ЕССР следва да бъдат изяснени.

(6)  В член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета6 е предвидено ръководителят на секретариата на ЕССР да се назначава от ЕЦБ след консултации с Генералния съвет на ЕССР. За да се придаде по-голямо значение на ролята, изпълнявана от ръководителя на секретариата на ЕССР, Генералният съвет на ЕССР следва да прецени, в дух на откритост и прозрачност, дали одобрените на този етап кандидати за длъжността ръководител на секретариата на ЕССР притежават необходимите качества и опит, за да ръководят секретариата на ЕССР. Генералният съвет следва да информира Европейския парламент и Съвета за процедурата по оценяване на кандидатите. Така връзката с ЕЦБ ще се запази и ще се гарантира, че ръководителят на секретариата се отчита пред Генералния съвет. Освен това задачите на ръководителя на секретариата на ЕССР следва да бъдат изяснени, особено като се има предвид, че предоставянето на по-важна роля на ръководителя на секретариата на ЕССР би могло да спомогне за увеличаване на въздействието и ефективността на предупрежденията и препоръките. Европейският парламент и Съветът следва да могат да поискат от Генералния съвет допълнителна информация.

_________________

_________________

6 Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета от 17 ноември 2010 г. за възлагане на Европейската централна банка на специфични задачи, свързани с дейността на Европейския съвет за системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 162).

6 Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета от 17 ноември 2010 г. за възлагане на Европейската централна банка на специфични задачи, свързани с дейността на Европейския съвет за системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 162).

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  В член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1092/2010 се изисква предупрежденията и препоръките на ЕССР да се изпращат на Съвета и на Комисията, а когато адресати са един или повече национални надзорни органи, и на ЕНО. С оглед укрепването на демократичния контрол и прозрачността тези предупреждения и препоръки следва да се предават също и на Европейския парламент и на ЕНО.

(10)  В член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1092/2010 се изисква предупрежденията и препоръките на ЕССР да се изпращат на Съвета и на Комисията, а когато адресати са един или повече национални надзорни органи, и на ЕНО. С оглед укрепването на демократичния контрол и прозрачността тези предупреждения и препоръки трябва незабавно да се предават на Европейския парламент и на ЕНО.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  За да се гарантира качеството и адекватността на становищата, препоръките и решенията на ЕССР, от Консултативния технически комитет и Консултативния научен комитет се очаква да се консултират със заинтересованите страни, когато това е целесъобразно, на ранен етап и в дух на откритост и прозрачност.

(11)  За да се гарантира качеството и адекватността на становищата, препоръките и решенията на ЕССР, от Консултативния технически комитет и Консултативния научен комитет се очаква да се консултират със заинтересованите страни, съответните експерти и социални партньори, когато това е целесъобразно, на ранен етап и в дух на откритост, плурализъм и прозрачност. В интерес на повишаване на ефективността резултатите от тези консултации следва да бъдат взети изцяло предвид.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Регламент (ЕС) № 1092/2010

Член 3 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1)  В член 3 параграф 1 се заменя със следното:

1. ЕССР отговаря за упражняването на пруденциален надзор на макроравнище върху финансовата система в рамките на Съюза, с оглед да допринесе за предотвратяване или намаляване на системните рискове за финансовата стабилност в Съюза, произтичащи от процесите във финансовата система, и като отчита макроикономическите процеси, с цел да се избегнат периоди на мащабни финансови сътресения. Той допринася за безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар и по този начин осигурява устойчив принос за икономическия растеж от страна на финансовия сектор.

1. ЕССР отговаря за упражняването на пруденциален надзор на макроравнище върху финансовата система в рамките на Съюза, с оглед да допринесе за предотвратяване или намаляване на системните рискове за финансовата стабилност в Съюза, произтичащи от процесите във финансовата система, и като отчита макроикономическите процеси, с цел да се избегнат периоди на мащабни финансови сътресения. Той допринася за безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар и по този начин осигурява устойчив принос за икономическия растеж от страна на финансовия сектор и допринася за постигането на целите на член 3 от Договора за Европейския съюз.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Регламент (ЕС) № 1092/2010

Член 4 – параграф 2а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2a.  След консултация относно назначаването на ръководител на секретариата на ЕССР в съответствие с член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета*, Генералният съвет, посредством открита и прозрачна процедура, преценява дали одобрените на този етап кандидати за длъжността ръководител на секретариата на ЕССР притежават необходимите качества и опит, за да ръководят дейността на секретариата на ЕССР. Генералният съвет уведомява Европейския парламент и Съвета за процедурата на консултация.

2a.  След консултация относно назначаването на ръководител на секретариата на ЕССР в съответствие с член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета*, Генералният съвет, посредством открита и прозрачна процедура, преценява дали одобрените на този етап кандидати за длъжността ръководител на секретариата на ЕССР притежават необходимите качества и опит, за да ръководят дейността на секретариата на ЕССР. Генералният съвет уведомява Европейския парламент и Съвета за процедурата на консултация. Генералният съвет уведомява Европейския парламент и Съвета достатъчно подробно за процедурата на оценяване и консултация. Европейският парламент и Съветът могат да поискат от Генералния съвет допълнителна информация.

*  6 Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета от 17 ноември 2010 г. за възлагане на Европейската централна банка на специфични задачи, свързани с дейността на Европейския съвет за системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 162).

*  6 Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета от 17 ноември 2010 г. за възлагане на Европейската централна банка на специфични задачи, свързани с дейността на Европейския съвет за системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 162).

 

(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б

Регламент (ЕС) № 1092/2010

Член 4 - параграф 3а - уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3a.  В насоките, които дават на ръководителя на секретариата на ЕССР в съответствие с член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета, председателят на ЕССР и Управителният комитет могат да включат по-специално следните аспекти:

3a.  В насоките, които дават на ръководителя на секретариата на ЕССР в съответствие с член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета, председателят на ЕССР и Управителният комитет могат да включат по прозрачен начин по-специално следните аспекти:

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Регламент (ЕС) № 1092/2010

Член 5 – параграф 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„8.  Председателят представлява ЕССР пред трети лица. Председателят може да делегира задачи, свързани с представителството на ЕССР пред трети лица, на ръководителя на секретариата.“;

„8.  Председателят представлява ЕССР пред трети лица. Председателят може да делегира задачи, свързани с представителството на ЕССР пред трети лица, на ръководителя на секретариата или на заместник-председателите на ЕССР.“;

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а – подточка ii

Регламент (ЕС) № 1092/2010

Член 6 – параграф 1 – букви еa и еб

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  добавят се следните букви еа) и еб):

заличава се

„еa)  председателя на Надзорния съвет на ЕЦБ;

 

еб)  председателя на Единния съвет за преструктуриране;“

 

Обосновка

Включване на представители на ЕНМ и ЕСП като членове с право на глас би засегнало баланса между държавите, които вече са се присъединили към ЕНМ, и тези, които все още не са членове.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3–буква б – подточка i а (нова)

Регламент (ЕС) № 1092/2010

Член 6 – параграф 2 – букви б a и б б (нови)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ia)  вмъкват се следните букви ба) и бб):

 

ба)  председателя на Надзорния съвет на ЕЦБ;

 

бб)  председателя на Единния съвет за преструктуриране;“

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а – подточка ii

Регламент (ЕС) № 1092/2010

Член 11 – параграф 1 – букви ж a и ж б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  добавят се следните букви жа) и жб):

заличава се

„жa)  председателя на Надзорния съвет на ЕЦБ;

 

жб)  председателя на Единния съвет за преструктуриране;“

 

Обосновка

Настоящата ситуация, при която представителите на ЕНМ и на ЕСП не са членове на Управителния комитет или на Консултативния технически комитет, е за предпочитане. В рамките на съществуващите възможности за гъвкавост представителите на ЕНМ и на ЕСП могат да бъдат поканени като наблюдатели на заседанията на Консултативния технически комитет, което ще им даде възможност да участват, без да се нарушава балансът между държавите, присъединили се към ЕНМ, и тези, които все още не са членове.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква а

Регламент (ЕС) № 1092/2010

Член 12 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„5.  Когато е целесъобразно, Консултативният научен комитет организира консултации със заинтересованите лица на ранен етап и в дух на откритост и прозрачност, като отчита изискването за поверителност.“

„5.  Когато е целесъобразно, Консултативният научен комитет организира консултации със заинтересованите лица и съответните експерти на ранен етап и в дух на откритост, плурализъм и прозрачност, като отчита изискването за поверителност.“

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а – подточка ii

Регламент (ЕС) № 1092/2010

Член 13 – параграф 1 – букви е a и е б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  добавят се следните букви еа) и еб):

заличава се

„еa)  представител на Надзорния съвет на ЕЦБ;

 

еб)  представител на Единния съвет за преструктуриране;“;

 

Обосновка

Настоящата ситуация, при която представителите на ЕНМ и на ЕСП не са членове на Управителния комитет или на Консултативния технически комитет, е за предпочитане. В рамките на съществуващите възможности за гъвкавост представителите на ЕНМ и на ЕСП могат да бъдат поканени като наблюдатели на заседанията на Консултативния технически комитет, което ще им даде възможност да участват, без да се нарушава балансът между държавите, присъединили се към ЕНМ, и тези, които все още не са членове.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а а (нова)

Регламент (ЕС) № 1092/2010

Член 13 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)   Вмъква се следният параграф:

 

1a.  Представител на Надзорния съвет на ЕЦБ и представител на Единния съвет за преструктуриране могат да бъдат поканени като наблюдатели на заседанията на Консултативния технически комитет.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б

Регламент (ЕС) № 1092/2010

Член 13 – параграф 4а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„4a.  Когато е целесъобразно, Консултативният технически комитет организира консултации със заинтересованите лица на ранен етап и в дух на откритост и прозрачност, като отчита изискването за поверителност.“

„4a.  Когато е целесъобразно, Консултативният технически комитет организира консултации със заинтересованите лица и съответните експерти на ранен етап и в дух на откритост, плурализъм и прозрачност, като отчита изискването за поверителност.“

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква а

Регламент (ЕС) № 1092/2010

Член 16 – параграф 2 – първо изречение

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Предупрежденията или препоръките, издадени от ЕССР в съответствие с член 3, параграф 2, букви в) и г), могат да бъдат от общ или специален характер, като могат да бъдат отправяни, по-специално, до Съюза, до една или повече държави членки, до един или повече ЕНО, до един или повече национални компетентни органи или до ЕЦБ по отношение на задачите, възложени ѝ в съответствие с член 4, параграфи 1 и 2 и член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013.“;

„Предупрежденията или препоръките, издадени от ЕССР в съответствие с член 3, параграф 2, букви в) и г), могат да бъдат от общ или специален характер, като могат да бъдат отправяни, по-специално, до Съюза, до една или повече държави членки, до един или повече ЕНО, до един или повече национални компетентни органи или до ЕЦБ по отношение на задачите, възложени ѝ в съответствие с член 4, параграфи 1 и 2 и член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013. Тези предупреждения и препоръки са достатъчно подробни и обосновани и са придружени от подходящо и всеобхватно изложение на мотивите.

 

(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9

Регламент (ЕС) № 1092/2010

Член 17 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„(1)  Когато препоръките, посочени в член 3, параграф 2, буква г), са отправени до Комисията, до една или повече държави членки, до един или повече ЕНО, или до един или повече национални компетентни органи, адресатите съобщават на Европейския парламент, Съвета и на ЕССР действията, предприети в отговор на препоръките, като представят обосновка за всеки случай на бездействие. Когато е приложимо, ЕССР незабавно уведомява ЕНО за получените отговори при спазване на строги правила за поверителност.

„(1)  Когато препоръките, посочени в член 3, параграф 2, буква г), са отправени до Комисията, до една или повече държави членки, до един или повече ЕНО, или до един или повече национални компетентни органи, адресатите съобщават достатъчно подробно и незабавно на Европейския парламент, Съвета и на ЕССР действията, предприети в отговор на препоръките, като представят подходяща и подробна обосновка за всеки случай на бездействие. Когато е приложимо, ЕССР незабавно уведомява ЕНО достатъчно подробно за получените отговори при спазване на строги правила за поверителност. Принципите на правовата държава, основните права, както и принципът на държавния суверенитет се зачитат изцяло.“

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9

Регламент (ЕС) № 1092/2010

Член 17 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Ако ЕССР вземе решение, че негова препоръка не е била спазена или че адресатите не са предоставили обосновка за своето бездействие, ЕССР уведомява незабавно за това адресатите, Европейския парламент, Съвета и когато е приложимо, съответните ЕНО, при спазване на строги правила за поверителност.“

(2)  Ако ЕССР вземе решение, че негова препоръка не е била спазена или че адресатите не са предоставили обосновка за своето бездействие, ЕССР уведомява незабавно за това адресатите, Европейския парламент, Комисията, Съвета и когато е приложимо, съответните ЕНО, при спазване на строги правила за поверителност.“

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Пруденциален надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и създаване на Европейски съвет за системен риск

Позовавания

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

26.10.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

JURI

26.10.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Kostas Chrysogonos

9.10.2017

Разглеждане в комисия

15.5.2018

 

 

 

Дата на приемане

10.7.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

16

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Angel Dzhambazki

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси (3.9.2018)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск

(COM(2017)0538 – C8‑0317/2017 – 2017/0232(COD))

Докладчик по становище: Данута Мария Хюбнер

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  За да се даде по-голяма видимост на ЕССР като орган, който е отделен от своите конкретни членове, председателят на ЕССР следва да може да делегира на ръководителя на секретариата на ЕССР задачи, свързани с представителството на ЕССР пред трети лица.

(5)  За да се даде по-голяма видимост на ЕССР като орган, който е отделен от своите конкретни членове, председателят на ЕССР следва да може да делегира на ръководителя на секретариата на ЕССР задачи, свързани с представителството на ЕССР пред трети лица, с изключение на участие в изслушвания и обсъждания при закрити врата в Европейския парламент, както и на участие в анкетна комисия съгласно член 226 от ДФЕС и Решение 95/167/ЕО и при спазване на принципа на лоялно сътрудничество.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  В член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1096/20106 на Съвета е предвидено ръководителят на секретариата на ЕССР да се назначава от ЕЦБ след консултации с Генералния съвет на ЕССР. За да се придаде по-голямо значение на ролята, изпълнявана от ръководителя на секретариата на ЕССР, Генералният съвет на ЕССР следва да прецени, в дух на откритост и прозрачност, дали одобрените на този етап кандидати за длъжността ръководител на секретариата на ЕССР притежават необходимите качества и опит, за да ръководят секретариата на ЕССР. Генералният съвет следва да информира Европейския парламент и Съвета за процедурата по оценяване на кандидатите. Освен това задачите на ръководителя на секретариата на ЕССР следва да бъдат изяснени.

(6)  В член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1096/20106 на Съвета е предвидено ръководителят на секретариата на ЕССР да се назначава от ЕЦБ след консултации с Генералния съвет на ЕССР. За да се придаде по-голямо значение на ролята, изпълнявана от ръководителя на секретариата на ЕССР, Генералният съвет на ЕССР следва да прецени, в дух на откритост и прозрачност, дали одобрените на този етап кандидати за длъжността ръководител на секретариата на ЕССР притежават необходимите качества и опит, за да ръководят секретариата на ЕССР. Освен това следва да бъде гарантирана независимостта на ръководителя на секретариата на ЕССР и неговата ангажираност да действа независимо от инструкции от страна на публични или частни органи. Генералният съвет следва да информира Европейския парламент и Съвета за процедурата по оценяване на кандидатите. Европейският парламент и Съветът следва да могат да поискат от Генералния съвет допълнителна информация. Процедурата по назначаване, предвидена в настоящия регламент, се прилага, без да се засяга крайната отговорност на ЕЦБ за назначаване на ръководителя на секретариата на ЕССР в съответствие с процедурата по консултиране, предвидена в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) 1096/2010, докато този регламент не бъде преразгледан. Освен това задачите на ръководителя на секретариата на ЕССР следва да бъдат достатъчно обяснени и изяснени чрез списъка на задачите, включени в настоящия регламент, и следва да се избягва дублирането между задачите, изпълнявани от ЕЦБ, и задачите, изпълнявани от ЕССР.

__________________

__________________

6 Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета от 17 ноември 2010 г. за възлагане на Европейската централна банка на специфични задачи, свързани с дейността на Европейския съвет за системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 162).

6 Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета от 17 ноември 2010 г. за възлагане на Европейската централна банка на специфични задачи, свързани с дейността на Европейския съвет за системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 162).

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Подчертаването на ролята на ръководителя на секретариата на ЕССР налага в дългосрочен план да се извърши преглед на член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) 1096/2010, за да се направи оценка на пригодността на настоящата процедура по назначаване, и по-специално да се обмисли възможността за предоставяне на Европейският парламент на право да одобрява назначаването на одобрените на този етап кандидати за длъжността на ръководител на секретариата на ЕССР.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Като се имат предвид измененията в Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП)7, и по-специално приемането на Регламент (ЕС) № 1092/2010 от държавите — членки на ЕИП, член 9, параграф 5 от посочения регламент вече не е актуален и съответно следва да бъде заличен.

(8)  С оглед на измененията в Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП)7, и по-специално приемането на Регламент (ЕС) № 1092/2010 от държавите — членки на ЕИП, член 9, параграф 5 от посочения регламент следва да бъде изменен.

__________________

__________________

7 Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 198/2016 от 30 септември 2016 г. за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП [2017/275] (OВ L 46, 23.2.2017 г., стp. 1).

7 Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 198/2016 от 30 септември 2016 г. за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП [2017/275] (OВ L 46, 23.2.2017 г., стp. 1).

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Като се има предвид принципът на равенство между мъжете и жените, повече жени следва да бъдат наемани в институциите на Съюза и да бъдат включвани във вземането на техните решения, следователно органите на ЕССР следва да вземат предвид чувствителността към аспектите на пола.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  В член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1092/2010 се изисква предупрежденията и препоръките на ЕССР да се изпращат на Съвета и на Комисията, а когато адресати са един или повече национални надзорни органи, и на ЕНО. С оглед укрепването на демократичния контрол и прозрачността тези предупреждения и препоръки следва да се предават също и на Европейския парламент и на ЕНО.

(10)  В член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1092/2010 се изисква предупрежденията и препоръките на ЕССР да се изпращат на Съвета и на Комисията, а когато адресати са един или повече национални надзорни органи, и на ЕНО. С оглед укрепването на демократичния контрол и прозрачността тези предупреждения и препоръки следва незабавно да се предават също и на Европейския парламент и на ЕНО.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  За да се гарантира качеството и адекватността на становищата, препоръките и решенията на ЕССР, от Консултативния технически комитет и Консултативния научен комитет се очаква да се консултират със заинтересованите страни, когато това е целесъобразно, на ранен етап и в дух на откритост и прозрачност.

(11)  За да се гарантира качеството и адекватността на становищата, препоръките и решенията на ЕССР, от Консултативния технически комитет и Консултативния научен комитет се очаква да се консултират по целесъобразност със широк кръг заинтересовани лица, които представляват различни становища и интереси, на ранен етап и в дух на откритост и прозрачност. ЕССР следва надлежно да вземе под внимание резултатите от тези консултации.

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Регламент (ЕС) № 1092/2010

Член 4 – параграф 2а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2a.  След консултация относно назначаването на ръководител на секретариата на ЕССР в съответствие с член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета*, Генералният съвет, посредством открита и прозрачна процедура, преценява дали одобрените на този етап кандидати за длъжността ръководител на секретариата на ЕССР притежават необходимите качества и опит, за да ръководят дейността на секретариата на ЕССР. Генералният съвет уведомява Европейския парламент и Съвета за процедурата на консултация.

2a.  След консултация относно назначаването на ръководител на секретариата на ЕССР в съответствие с член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета*, Генералният съвет, посредством открита и прозрачна процедура, преценява дали одобрените на този етап кандидати за длъжността ръководител на секретариата на ЕССР притежават необходимите качества, независимост и опит, за да ръководят дейността на секретариата на ЕССР. Генералният съвет уведомява по подходящ начин Европейския парламент и Съвета за процедурата на оценяване и консултация. Европейският парламент и Съветът могат да поискат от Генералния съвет допълнителна информация.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б а (нова)

Регламент (ЕС) № 1092/2010

Член 4 – параграф 4 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  вмъква се следният параграф:

 

„4а.  Равенството между половете се взема предвид при обучението в органите на ЕССР.“

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Регламент (ЕО) № 1092/2010.

Член 5 – параграф 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Председателят представлява ЕССР пред трети лица. Председателят може да делегира задачи, свързани с представителството на ЕССР пред трети лица, на ръководителя на секретариата.;

8.  Председателят представлява ЕССР пред трети лица. Председателят може да делегира задачи, свързани с представителството на ЕССР пред трети лица, на ръководителя на секретариата, с изключение на задачите, определени в член 19, параграфи 1, 4 и 5.;

Обосновка

Тези задачи се отнасят до участието в изслушвания и обсъждания при закрити врата в Европейския парламент, на които следва да може да присъства единствено председателят, за да може ЕССР да се представляват на подходящо равнище.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕС) 1092/2010

Член 9 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  В член 9 параграф 5 се заличава.

(4)  Член 9 се изменя, както следва:

 

a)  параграф 5 се заменя със следния текст:

 

„5.   В работата на ЕССР могат да участват представители на високо равнище на компетентните органи от трети държави, но тяхното участие е строго ограничено до въпроси, които са от особено значение за тези държави. ЕССР може да установи правила, определящи по-специално естеството, обхвата и процедурните аспекти на участието на тези трети държави в работата на ЕССР. В тези правила може да се предвиди участие на техен представител като наблюдател в Генералния съвет в конкретни случаи, когато се разглеждат единствено въпроси от значение за тези държави, като се изключват всички случаи, в които би могло да се обсъжда състоянието на отделни финансови институции или държави членки.“

Обосновка

С оглед на приемането на Регламента за ЕССР в ЕИП конкретното позоваване на държавите от ЕИП вече не е релевантно. Въпреки това възможността за участие на представители на високо равнище на трети държави в работата на ЕССР следва да бъде запазена, за да се даде възможност за надзорно сътрудничество отвъд границите на Съюза.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б (нова)

Регламент (ЕС) 1092/2010

Член 9 – параграф 6 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

б)  добавя се следният параграф:

 

„6а.  Чрез дерогация от параграф 6 председателят на ЕССР може да реши да проведе публично заседание, при условие че се спазват приложимите изисквания за поверителност, и по начин, който не позволява да бъдат идентифицирани отделните институции.“

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква а

Регламент (ЕС) № 1092/2010

Член 12 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Когато е целесъобразно, Консултативният научен комитет организира консултации със заинтересованите лица на ранен етап и в дух на откритост и прозрачност, като отчита изискването за поверителност.“

5.  Когато е целесъобразно, Консултативният научен комитет организира консултации със широк кръг заинтересовани лица, които представляват различни становища и интереси, на ранен етап и в дух на откритост и прозрачност, като отчита изискването за поверителност.“

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9 a (нова)

Регламент (ЕС) 1092/2010

Член 19 – параграф 5 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  В член 19 се добавя следният параграф:

 

„5а.   ЕССР отговаря устно или писмено на въпроси, които са му зададени от Европейския парламент или от Съвета. Той отговаря незабавно на тези въпроси и във всеки случай в срок от пет седмици от датата на предаването им на ЕССР.“

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Пруденциален надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и създаване на Европейски съвет за системен риск

Позовавания

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

26.10.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AFCO

26.10.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Danuta Maria Hübner

21.11.2017

Разглеждане в комисия

20.6.2018

3.9.2018

 

 

Дата на приемане

3.9.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Kazimierz Michał Ujazdowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Norbert Erdős, Csaba Sógor, Anna Záborská

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Charles Goerens

ECR

Morten Messerschmidt

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Norbert Erdős, Danuta Maria Hübner, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, György Schöpflin, Csaba Sógor, Anna Záborská

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Пруденциален надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и създаване на Европейски съвет за системен риск

Позовавания

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Дата на представяне на ЕП

20.9.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

26.10.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

JURI

26.10.2017

AFCO

26.10.2017

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Pervenche Berès

5.10.2017

Othmar Karas

5.10.2017

 

 

Заместен(и) докладчик(ци)

Burkhard Balz

Pervenche Berès

 

 

Разглеждане в комисия

24.1.2018

11.7.2018

1.10.2018

 

Дата на приемане

10.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Nessa Childers, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Ana Miranda, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Elena Gentile, Julie Ward

Дата на внасяне

14.1.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

39

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Nessa Childers, Elena Gentile, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Julie Ward

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ana Miranda, Molly Scott Cato

2

-

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

1

0

ECR

Kay Swinburne

Легенда на използваните знаци:

+  : „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 28 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност