ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1092/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika

14.1.2019 - (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)) - ***I

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodajové: Burkhard Balz, Pervenche Berès


Postup : 2017/0232(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0011/2019
Předložené texty :
A8-0011/2019
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1092/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0538),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0317/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 15. února 2018[1],

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro ústavní záležitosti (A8-0011/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.    vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU[2]*

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

kterým se mění nařízení (EU) č. 1092/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru[3],

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  V souladu s článkem 20 nařízení (EU) č. 1092/2010[4] (dále jen „nařízení o ESRB“) provedly Evropský parlament a Rada na základě zprávy[5] předložené Komisí přezkum nařízení o ESRB, aby rozhodly, mají-li být úloha a organizace ESRB pozměněny. Přezkoumán byl rovněž způsob jmenování předsedy ESRB.

(2)  Ve zprávě Komise o úloze a organizaci ESRB z roku 2017[6] je vyvozen závěr, že ačkoliv ESRB celkově funguje dobře, v některých konkrétních bodech je zapotřebí zlepšení. Kromě toho nedávné institucionální změny související s bankovní unií, úsilí dosáhnout unie kapitálových trhů a technologické změny prakticky změnily provozní prostředí ESRB vytvořené v době jejího vzniku. Zřízení ESRB by mělo přímo přispět k dosažení cílů vnitřního trhu. Makroobezřetnostní dohled Unie nad finančním systémem je nedílnou součástí celkového nového režimu dohledu v Unii, neboť makroobezřetnostní hledisko je úzce spjato s úkoly mikroobezřetnostního dohledu, které byly svěřeny evropským orgánům dohledu. Pouze pokud bude zaveden režim, který správně chápe vzájemnou závislost mezi mikroobezřetnostními a makroobezřetnostními riziky, mohou mít všechny zúčastněné subjekty dostatečnou jistotu k zapojení do přeshraničních finančních aktivit. ESRB by měla sledovat a posuzovat rizika pro finanční stabilitu vyplývající z vývoje, která mohou mít dopad na odvětvové úrovni nebo na úrovni finančního systému jako celku. Měla by se zaměřovat i na rizika a slabá místa, která vznikají v důsledku technologických změn nebo která jsou způsobována environmentálními a sociálními faktory. Řešením těchto rizik by měla ESRB přímo přispívat k integrované struktuře dohledu na úrovni Unie, která je nutná pro podporu včasných a jednotných politických reakcí členských států, čímž by se zabránilo rozdílným přístupům a zlepšilo fungování vnitřního trhu. Má-li ESRB dosáhnout svých cílů, měla by analyzovat veškeré příslušné informace včetně vývoje, který vede k dokončení unie kapitálových trhů.

(3)  Významným kladem je široká účast v generální radě ESRB. Nedávné změny architektury finančního dohledu v Unii, a zejména vytvoření bankovní unie, se však ve složení generální rady neodrážejí. Z tohoto důvodu by se členy generální rady ESRB s hlasovacími právy měl stát předseda Rady dohledu ECB a předseda Jednotného výboru pro řešení krizí. Nezbytné jsou rovněž odpovídající úpravy řídícího výboru a poradního technického výboru.

(4)  Prezident ECB předsedal ESRB po dobu prvních pěti let její existence, načež prezident ECB předsedal ESRB dočasně. Během tohoto období zajistil prezident ECB autoritu a důvěryhodnost ESRB a zaručil, že ESRB může účinně využívat odborné znalosti ECB v oblasti finanční stability a spoléhat se na ně. Je proto vhodné, aby prezident ECB předsedal ESRB trvale.

(5)  K většímu zviditelnění ESRB jakožto orgánu, který je nezávislý na svých jednotlivých členech, by předseda ESRB měl mít možnost pověřit úkoly souvisejícími s vnějším zastupováním ESRB místopředsedy nebo vedoucího sekretariátu ESRB, s výjimkou účasti na neveřejných slyšeních a diskusích v Evropském parlamentu.

(6)  V čl. 3 odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 1096/2010[7] je stanoveno, že vedoucího sekretariátu ESRB jmenuje ECB po konzultaci s generální radou ESRB. Ke zvýšení prestiže vedoucího sekretariátu ESRB by generální rada ESRB měla na základě otevřeného a transparentního postupu posoudit, zda kandidáti na místo vedoucího sekretariátu ESRB, kteří jsou v užším výběru, mají vlastnosti a zkušenosti potřebné pro řízení sekretariátu ESRB. Generální rada by měla o postupu hodnocení informovat Evropský parlament a Radu. Mimoto je třeba objasnit úkoly vedoucího sekretariátu ESRB.

(7)  V souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 1092/2010 volili prvního místopředsedu ESRB až dosud členové Generální rady ECB ze svých řad s přihlédnutím k potřebě vyváženého zastoupení členských států obecně a členských států, jejichž měnou je euro, a členských států, jejichž měnou není euro. Tento přístup již není vhodný, ačkoli vyvážené zastoupení by měl i nadále zohledňovat řídící výbor ESRB. Po vytvoření bankovní unie je dále vhodné nahradit odkaz na členské státy, jejichž měnou je euro, a členské státy, jejichž měnou není euro, odkazem na členské státy, které se účastní bankovní unie, a členské státy, které se jí neúčastní.

(8)  ▌

(9)  Ke snížení nákladů a zvýšení účinnosti postupu by se počet zástupců Komise v poradním technickém výboru ESRB měl snížit ze stávajících dvou zástupců na jednoho zástupce.

(10)  Ustanovení čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) č. 1092/2010 vyžaduje, aby byla varování a doporučení ESRB předána Radě a Komisi a v případě, že jsou určena jednomu nebo více vnitrostátním orgánům dohledu, též evropským orgánům dohledu. K posílení demokratické kontroly a transparentnosti by tato varování a doporučení měla být předána i Evropskému parlamentu a evropským orgánům dohledu.

(11)  K zajištění kvality a relevance stanovisek, doporučení a rozhodnutí ESRB se očekává, že poradní technický výbor a poradní vědecký výbor v příslušných případech povedou v počáteční fázi otevřené a transparentní konzultace co nejširším spektrem zúčastněných subjektů, tak aby zaručily inkluzivní přístup k zainteresovaným stranám.

(12)  Nařízení (EU) č. 1092/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1092/2010 se mění takto:

-1)  V článku 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)  „systémovými riziky“ se rozumí narušení kontinuity finančního systému, které může mít závažné negativní dopady na finanční stabilitu Unie nebo jednoho či více členských států nebo na reálnou ekonomiku a fungování vnitřního trhu. Všechny typy finančních zprostředkovatelů, trhů a infrastruktury mohou mít do určité míry systémový význam.“;

-1a)  V čl. 3 odst. 2 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)  vydává doporučení orgánům Unie a členských států pro nápravná opatření reagující na zjištěná rizika a ve vhodných případech je zveřejňuje;”;

1)  Článek 4 se mění takto:

a)  vkládá se nový odstavec 2a, který zní:

„2a.  V případě konzultací ohledně jmenování vedoucího sekretariátu ESRB v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 1096/2010* generální rada ESRB na základě otevřeného a transparentního postupu posoudí, zda kandidáti na místo vedoucího sekretariátu ESRB, kteří jsou v užším výběru, jsou nezávislí a zda mají vlastnosti a zkušenosti potřebné pro řízení sekretariátu ESRB. Generální rada dostatečně podrobně o postupu posuzování a konzultací informuje Evropský parlament a Radu.

*  Nařízení Rady (EU) č. 1096/2010 ze dne 17. listopadu 2010 o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropské rady pro systémová rizika (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 162).“;

_______________________________________________________________________________

b)  vkládá se nový odstavec 3a, který zní:

„3a.  Při vydávání pokynů vedoucímu sekretariátu ESRB podle čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 1096/2010 se předseda a řídící výbor ESRB mohou zabývat zejména těmito záležitostmi:

a)  každodenní řízení sekretariátu ESRB;

b)  správní a rozpočtové záležitosti související se sekretariátem ESRB;

c)  koordinace a příprava činnosti a rozhodování generální rady;

d)  příprava návrhu ročního programu ESRB a jeho provádění;

e)  příprava výroční zprávy o činnosti ESRB a informování generální rady o jejím provádění.“;

2)  Článek 5 se mění takto:

a)  odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:

„1.  ESRB předsedá prezident ECB.

2.  Prvního místopředsedu volí ze svých řad členové Generální rady ECB na období pěti let ▌. První místopředseda může být jednou zvolen opakovaně.

__________________________________________________________________

**  Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63).“;

b)  odstavec 8 se nahrazuje tímto:

„8.  Předseda zastupuje ESRB navenek. Předseda může úkoly související s vnějším zastupováním ESRB, s výjimkou úkolů uvedených v čl. 19 odst. 1, 4 a 5, svěřit místopředsedům ESRB nebo vedoucímu sekretariátu.”;

3)  Článek 6 se mění takto:

a)  odstavec 1 se mění takto:

i)  vkládají se nové body fa) a fb), které znějí:

„fa)  předseda Rady dohledu ECB;

fb)  předseda Jednotného výboru pro řešení krizí;“;

ii)  ▌

b)  odstavec 2 se mění takto:

i)  písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)  jeden zástupce na vysoké úrovni příslušných vnitrostátních orgánů dohledu, nebo vnitrostátních orgánů určených k uplatňování opatření zaměřených na řešení systémového nebo makroobezřetnostního rizika za každý členský stát v souladu s odstavcem 3;“;

c)  odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.  Pokud jde o zastoupení vnitrostátních orgánů uvedených v odst. 2 písm. a), příslušní zástupci na vysoké úrovni se střídají v závislosti na projednávaných bodech, ledaže se vnitrostátní orgány určitého členského státu dohodnou na společném zástupci.“;

3a)  Čl. 7 odst. 1 se nahrazuje tímto:

„1.  Při účasti na činnostech generální rady a řídícího výboru nebo při jakékoliv jiné činnosti vztahující se k ESRB plní členové ESRB své povinnosti nestranně a pouze v zájmu Unie jako celku. Nevyžadují ani nepřijímají pokyny od žádné vlády, orgánů Unie ani jiného veřejného či soukromého subjektu.“;

3b)  V čl. 8 odst. 1 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Tento odstavec se nevztahuje na osoby, jež oznamují nebo zveřejňují informace o ohrožení nebo poškození veřejného zájmu, ke kterým získaly přístup při výkonu práce.“

Tímto odstavcem nejsou dotčena důvěrná ústní jednání v souladu s čl. 19 odst. 5.“;

4)  Článek 9 se mění takto:

a)  odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.  Na zasedání generální rady mohou být případně přizváni zástupci na vysoké úrovni z mezinárodních finančních organizací nebo Evropského parlamentu, kteří vykonávají činnosti přímo související s úkoly ESRB stanovenými v čl. 3 odst. 2.“;

b)  odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.  Účast na činnosti ESRB může být otevřena zástupcům na vysoké úrovni z příslušných orgánů ▌zemí EHP, avšak je omezena výhradně na otázky, které jsou pro uvedené země zvláště významné. ESRB může stanovit pravidla zejména pro povahu, rozsah a procesní aspekty účasti těchto zemí na činnosti ESRB. Tato pravidla mohou obsahovat ustanovení o zastupování v generální radě ad hoc se statusem pozorovatele, které by se mělo týkat pouze otázek, jež jsou pro uvedené země významné, přičemž by měly být vyloučeny veškeré případy, ve kterých může být projednávána situace jednotlivých finančních institucí nebo členských států.“

5)  Článek 11 se mění takto:

a)  odstavec 1 se mění takto:

i)  písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)  čtyř dalších členů generální rady, kteří jsou rovněž členy Generální rady ECB, s ohledem na nutnost zajistit celkově vyvážené zastoupení členských států obecně a zúčastněných členských států, jak jsou vymezeny v čl. 2 bodě 1 nařízení (EU) č. 1024/2013, a nezúčastněných členských států. Jsou voleni členy generální rady z jejích členů, kteří jsou rovněž členy Generální rady ECB, na období tří let;“;

ii)  vkládají se nová písmena ga), gb) a gba), která znějí:

„ga)  předsedy Rady dohledu ECB;

gb)  předsedy Jednotného výboru pro řešení krizí;

gba)  vedoucího sekretariátu ESRB;“;

6)  Článek 12 se mění takto:

-a)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:

1. Poradní vědecký výbor se skládá z předsedy poradního technického výboru a 15 odborníků reprezentujících široké spektrum dovedností, zkušeností a znalostí vztahujících se ke všem významným sektorům finančních trhů, které navrhuje řídící výbor a schvaluje generální rada na čtyřleté, obnovitelné funkční období. Jmenovaní zástupci nesmí být členy evropských orgánů dohledu a musí být vybráni na základě své celkové způsobilosti a podle svých zkušeností z akademické oblasti či z jiných odvětví, zejména z malých a středních podniků, odborů, nebo jako zástupci poskytovatelů či uživatelů finančních služeb.“;

-aa)  odstavec 2 se nahrazuje tímto:

2. Předseda a dva místopředsedové poradního vědeckého výboru jsou jmenováni generální radou na základě návrhu předsedy ESRB a každý z nich by měl mít příslušnou odbornou způsobilost a znalosti na vysoké úrovni, spojené například s příslušným akademickým odborným působením v odvětví bankovnictví, trhů s cennými papíry nebo pojišťovnictví a zaměstnaneckého penzijního pojištění. V předsednictví poradního vědeckého výboru by se měly střídat tyto tři osoby.“;

-ab)  odstavec 3 se nahrazuje tímto:

3. Poradní vědecký výbor poskytuje poradenství a pomoc uvedené v čl. 4 odst. 5 na žádost předsedy ESRB nebo generální rady.“;

a)  odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.  Poradní vědecký výbor v příslušných případech vede v počáteční fázi otevřeným a transparentním způsobem konzultace se zúčastněnými subjekty, mezi něž patří např. účastníci trhu, organizace spotřebitelů a akademičtí odborníci, a současně dodržuje požadavek na zachování důvěrnosti. Konzultace jsou prováděny co nejšíře, aby byl zajištěn inkluzivní přístup ke všem zúčastněným stranám a relevantním finančním sektorům a aby byla zúčastněným subjektům poskytnuta přiměřená lhůta na odpověď.“;

7)  Článek 13 se mění takto:

a)  odstavec 1 se mění takto:

-i)  písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)  zástupce národní centrální banky každého členského státu ▌;“

i)  písmeno f) se nahrazuje tímto:

„f)  zástupce Komise;“;

ii)  vkládají se nové body fa) a fb), které znějí:

„a)  zástupce Rady dohledu ECB;

b)  zástupce Jednotného výboru pro řešení krizí;“;

aa)  odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.  Poradní technický výbor poskytuje poradenství a pomoc uvedené v čl. 4 odst. 5 na žádost předsedy ESRB nebo generální rady.“;

b)  vkládá se nový odstavec 4a, který zní:

“4a.  Poradní technický výbor v příslušných případech vede v počáteční fázi otevřeným a transparentním způsobem konzultace se zúčastněnými subjekty, a současně dodržuje požadavek na zachování důvěrnosti. Konzultace jsou prováděny co nejšíře, aby byl zajištěn inkluzivní přístup ke všem zúčastněným stranám a relevantním finančním sektorům a aby byla zúčastněným subjektům poskytnuta přiměřená lhůta na odpověď.“;

7a)  Článek 14 se nahrazuje tímto:

„Při plnění úkolů stanovených v čl. 3 odst. 2 si ESRB v případě potřeby vyžádá stanoviska příslušných zúčastněných subjektů ze soukromého sektoru. Tyto konzultace jsou prováděny co nejšíře, aby byl zajištěn inkluzivní přístup ke všem zúčastněným stranám a relevantním finančním sektorům a aby byla zúčastněným subjektům poskytnuta přiměřená lhůta na odpověď.“;

7b)  Čl. 15 odst. 7 se nahrazuje tímto:

„7.  Před každým podáním žádosti o informace týkající se dohledu, které nemají souhrnnou podobu, provede ESRB náležitou konzultaci s příslušným evropským orgánem dohledu, aby bylo zajištěno, že žádost je odůvodněná a přiměřená. Pokud příslušný evropský orgán dohledu nepovažuje žádost za odůvodněnou a přiměřenou, neprodleně zašle žádost zpět ESRB a požádá ji o dodatečné odůvodnění. Poté, co ESRB poskytne příslušnému evropskému orgánu dohledu doplňující zdůvodnění, předá adresát žádosti požadované informace ESRB, pokud mu právní předpisy přístup k příslušným informacím umožňují.“;

8)  Článek 16 se mění takto:

a)  v odstavci 2 se první věta nahrazuje tímto:

„Varování nebo doporučení vydaná ESRB v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. c) a d) mohou být buď obecné, nebo konkrétní povahy a jsou určena především Unii jako celku, jednomu či více členským státům, jednomu či více evropským orgánům dohledu nebo jednomu či více příslušným vnitrostátním orgánům nebo vnitrostátním orgánům příslušným k řešení krizí, ECB s ohledem na úkoly svěřené ECB podle čl. 4 odst. 1 a 2 a čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 1024/2013 nebo Jednotnému výboru pro řešení krizí. Je-li varování nebo doporučení určeno jednomu nebo více vnitrostátním orgánům dohledu, je o tom rovněž informován dotčený členský stát nebo dotčené členské státy. Doporučení stanoví lhůty pro politickou reakci. Doporučení mohou být také určena Komisi v souvislosti s příslušnými právními předpisy Unie. Tato varování a doporučení jsou dostatečně podrobná a podložená a musí být doplněna o řádná a komplexní odůvodnění.“;

b)  odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.  Varování či doporučení jsou současně s jejich předáním adresátům podle odstavce 2 předávána v souladu s přísnými pravidly týkajícími se zachování důvěrnosti i Radě, Evropskému parlamentu, Komisi a evropským orgánům dohledu.“;

9)  V článku 17 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.  Pokud je doporučení uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. d) určeno Komisi, jednomu či více členským státům, jednomu či více evropským orgánům dohledu nebo jednomu či více příslušným vnitrostátním orgánům, adresáti informují Evropský parlament, Radu, Komisi a ESRB o opatřeních přijatých v reakci na doporučení a odůvodní případnou nečinnost. V příslušných případech informuje ESRB o obdržených odpovědích v souladu s přísnými pravidly týkajícími se zachování důvěrnosti neprodleně evropské orgány dohledu.”;

2.  Jestliže ESRB rozhodne, že jejímu doporučení nebylo vyhověno a že adresáti řádně neodůvodnili svou nečinnost, informuje ESRB o tom v souladu s přísnými pravidly týkajícími se zachování důvěrnosti adresáty, Evropský parlament, Radu, Komisi a příslušné evropské orgány dohledu.“;

9a)  Článek 19 se mění takto:

a)  odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:

„1.  Alespoň jednou ročně, a v případě rozsáhlých finančních problémů i častěji, je předseda ESRB zván na každoroční slyšení pořádané příslušným výborem v Evropském parlamentu vždy po zveřejnění výroční zprávy ESRB podávané Evropskému parlamentu a Radě. Tato slyšení jsou pořádána odděleně od měnového dialogu mezi Evropským parlamentem a prezidentem Evropské centrální banky.

2.  Výroční zprávy uvedené v odstavci 1 obsahují informace, o nichž v souladu s článkem 18 generální rada rozhodne, že by měly být zveřejněny. Tyto výroční zprávy se zpřístupní veřejnosti. Zahrnují informace o zdrojích poskytnutých ESRB podle čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) č. 1096/2010.;

b)  doplňuje se nový odstavec, který zní:

„5a.  ESRB ústně nebo písemně zodpoví otázky položené Evropským parlamentem nebo Radou. Tyto otázky zodpoví co nejdříve a v každém případě nejpozději do pěti týdnů ode dne, kdy jí byly předány.“;

10)  Článek 20 se nahrazuje tímto:

„Nejdříve pět let ode dne [OJ, please insert the date of entering into force] provede Komise hodnocení tohoto nařízení a předloží zprávu o hlavních zjištěních Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost […] dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda

  • [1]    Úř. věst. C 227, 28.6.2018, s. 63.
  • [2] * Pozměňovací návrhy: nový text či pozměněné znění je označeno tučnou kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.
  • [3]   Úř. věst. C..., s...
  • [4]   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské Rady pro systémová rizika (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 1).
  • [5]   Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o úloze a organizaci Evropské rady pro systémová rizika, COM(2014) 508 final.
  • [6]   Pracovní dokument útvarů Komise, analýza účinků, změny nařízení o ESRB, COM(2017).
  • [7]   Nařízení Rady (EU) č. 1096/2010 ze dne 17. listopadu 2010 o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropské rady pro systémová rizika (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 162).

STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (16.7.2018)

pro Hospodářský a měnový výbor

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1092/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika
(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

Zpravodaj: Kostas Chrysogonos

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Ve zprávě Komise o úloze a organizaci ESRB z roku 20175 je vyvozen závěr, že ačkoliv ESRB celkově funguje dobře, v některých konkrétních bodech je zapotřebí zlepšení.

(2)  Ve zprávě Komise o úloze a organizaci ESRB z roku 2017 5 je vyvozen závěr, že ačkoliv ESRB celkově funguje dobře, v některých konkrétních bodech je zapotřebí zlepšení, zejména s ohledem na to, že nedávné institucionální změny související s bankovní unií spolu s úsilím dosáhnout unie kapitálových trhů prakticky změnily podobu operačního rámce ESRB vytvořeného v době jejího vzniku. V důsledku této situace by měla být ESRB příslušným způsobem změněna, aby se zajistila účinnost makroobezřetnostních politik.

_________________

_________________

5 Pracovní dokument útvarů Komise, analýza účinků, změny nařízení o ESRB, COM(2017).

5 Pracovní dokument útvarů Komise, analýza účinků, změny nařízení o ESRB, COM(2017).

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Je třeba zdůraznit, že navrhovaná zlepšení mají za cíl nastolit patřičnou rovnováhu mezi autonomií ESRB a potřebou silného a důvěryhodného vedení. Jejich cílem je také zlepšit koordinaci makroobezřetnostních politik Unie a usnadnit zajištění rovnováhy mezi těmi členskými státy, které jsou v bankovní unii a podléhají dohledu ECB / jednotnému mechanismu dohledu, a státy, které stále nejsou součástí bankovní unie.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Významným kladem je široká účast v generální radě ESRB. Nedávné změny architektury finančního dohledu v Unii, a zejména vytvoření bankovní unie, se však ve složení generální rady neodrážejí. Z tohoto důvodu by se členy generální rady ESRB s hlasovacími právy měl stát předseda Rady dohledu ECB a předseda Jednotného výboru pro řešení krizí. Nezbytné jsou rovněž odpovídající úpravy řídícího výboru a poradního technického výboru.

(3)  Významným kladem je široká účast v generální radě ESRB. Nedávné změny architektury finančního dohledu v Unii, a zejména vytvoření bankovní unie, by se měly odrazit i ve složení generální rady a měly by být zohledněny.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Je třeba usilovat o genderově vyvážené složení generální rady ESRB.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Prezident ECB předsedal ESRB po dobu prvních pěti let její existence, načež prezident ECB předsedal ESRB dočasně. Během tohoto období zajistil prezident ECB autoritu a důvěryhodnost ESRB a zaručil, že ESRB může účinně využívat odborné znalosti ECB v oblasti finanční stability a spoléhat se na ně. Je proto vhodné, aby prezident ECB předsedal ESRB trvale.

(4)  Prezident ECB předsedal ESRB po dobu prvních pěti let její existence, načež prezident ECB předsedal ESRB dočasně. V zájmu posílení schopnosti ESRB účinně odhalovat, analyzovat a monitorovat systémová rizika v celé Unii je třeba, aby ECB a ESRB úzce spolupracovaly a vytvořily toky informací.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  K většímu zviditelnění ESRB jakožto orgánu, který je nezávislý na svých jednotlivých členech, by předseda ESRB měl mít možnost pověřit úkoly souvisejícími s vnějším zastupováním ESRB vedoucího sekretariátu ESRB.

(5)  Je třeba v plném rozsahu zajistit a zaručit odpovědnost, transparentnost a nezávislost ESRB. Je také třeba posílit její autonomii a viditelnost. Tohoto posílení by bylo možno docílit vytvořením ESRB jakožto nezávislého a spolehlivého orgánu makroobezřetnostního dohledu. K většímu zviditelnění ESRB jakožto orgánu, který je nezávislý na svých jednotlivých členech, by předseda ESRB měl mít možnost pověřit úkoly souvisejícími s vnějším zastupováním ESRB vedoucího sekretariátu ESRB nebo místopředsedy ESRB.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  V čl. 3 odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 1096/20106 je stanoveno, že vedoucího sekretariátu ESRB jmenuje ECB po konzultaci s generální radou ESRB. Ke zvýšení prestiže vedoucího sekretariátu ESRB by generální rada ESRB měla na základě otevřeného a transparentního postupu posoudit, zda kandidáti na místo vedoucího sekretariátu ESRB, kteří jsou v užším výběru, mají vlastnosti a zkušenosti potřebné pro řízení sekretariátu ESRB. Generální rada by měla o postupu hodnocení informovat Evropský parlament a Radu. Mimoto je třeba objasnit úkoly vedoucího sekretariátu ESRB.

(6)  V čl. 3 odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 1096/20106 je stanoveno, že vedoucího sekretariátu ESRB jmenuje ECB po konzultaci s generální radou ESRB. Ke zvýšení prestiže vedoucího sekretariátu ESRB by generální rada ESRB měla na základě otevřeného a transparentního postupu posoudit, zda kandidáti na místo vedoucího sekretariátu ESRB, kteří jsou v užším výběru, mají vlastnosti a zkušenosti potřebné pro řízení sekretariátu ESRB. Generální rada by měla o postupu hodnocení informovat Evropský parlament a Radu. To zachová vazbu na ECB a zajistí odpovědnost vedoucího sekretariátu ESRB generální radě. Mimoto je třeba objasnit úkoly vedoucího sekretariátu ESRB, zejména s ohledem na to, že by posílení jeho úlohy mohlo přispět ke zvýšení dopadu a účinnosti varování a doporučení. Evropský parlament a Rada by měly mít možnost požádat generální radu o další informace.

_________________

_________________

6 Nařízení Rady (EU) č. 1096/2010 ze dne 17. listopadu 2010 o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropské rady pro systémová rizika (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 162).

6 Nařízení Rady (EU) č. 1096/2010 ze dne 17. listopadu 2010 o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropské rady pro systémová rizika (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 162).

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Ustanovení čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) č. 1092/2010 vyžaduje, aby byla varování a doporučení ESRB předána Radě a Komisi a v případě, že jsou určena jednomu nebo více vnitrostátním orgánům dohledu, též evropským orgánům dohledu. K posílení demokratické kontroly a transparentnosti by tato varování a doporučení měla být předána i Evropskému parlamentu a evropským orgánům dohledu.

(10)  Ustanovení čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) č. 1092/2010 vyžaduje, aby byla varování a doporučení ESRB předána Radě a Komisi a v případě, že jsou určena jednomu nebo více vnitrostátním orgánům dohledu, též evropským orgánům dohledu. K posílení demokratické kontroly a transparentnosti musí být tato varování a doporučení okamžitě předána i Evropskému parlamentu a evropským orgánům dohledu.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  K zajištění kvality a relevance stanovisek, doporučení a rozhodnutí ESRB se očekává, že poradní technický výbor a poradní vědecký výbor v příslušných případech konzultuje v počáteční fázi se zúčastněnými subjekty, a to otevřeným a transparentním způsobem.

(11)  K zajištění kvality a relevance stanovisek, doporučení a rozhodnutí ESRB se očekává, že poradní technický výbor a poradní vědecký výbor v příslušných případech konzultuje v počáteční fázi se zúčastněnými subjekty, příslušnými odborníky a sociálními partnery, a to otevřeným, pluralitním a transparentním způsobem. V zájmu zvýšení efektivity by výsledky těchto konzultací měly být také plně zohledňovány.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Nařízení (EU) č. 1092/2010

Čl. 3 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-1)  V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1. ESRB je odpovědná za makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem v rámci Unie s cílem přispívat k předcházení systémovým rizikům pro finanční stabilitu v Unii, která jsou důsledkem vývoje v rámci finančního systému, nebo k jejich zmírňování, při zohlednění makroekonomického vývoje, tak aby nedocházelo k výskytům rozsáhlých finančních problémů. Přispívá k řádnému fungování vnitřního trhu a zajistí tím trvalý příspěvek finančního odvětví k hospodářskému růstu.

„1. ESRB je odpovědná za makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem v rámci Unie s cílem přispívat k předcházení systémovým rizikům pro finanční stabilitu v Unii, která jsou důsledkem vývoje v rámci finančního systému, nebo k jejich zmírňování, při zohlednění makroekonomického vývoje, tak aby nedocházelo k výskytům rozsáhlých finančních problémů. Přispívá k řádnému fungování vnitřního trhu a zajistí tím trvalý příspěvek finančního odvětví k hospodářskému růstu a napomáhá ke splnění cílů uvedených v článku 3 Smlouvy o Evropské unii.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Nařízení (EU) č. 1092/2010

Čl. 4 – odst. 2 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a.  V případě konzultací ohledně jmenování vedoucího sekretariátu ESRB v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 1096/2010* generální rada ESRB na základě otevřeného a transparentního postupu posoudí, zda kandidáti na místo vedoucího sekretariátu ESRB, kteří jsou v užším výběru, mají vlastnosti a zkušenosti potřebné pro řízení sekretariátu ESRB. Generální rada informuje o postupu konzultace Evropský parlament a Radu.

2a.  V případě konzultací ohledně jmenování vedoucího sekretariátu ESRB v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 1096/2010* generální rada ESRB na základě otevřeného a transparentního postupu posoudí, zda kandidáti na místo vedoucího sekretariátu ESRB, kteří jsou v užším výběru, mají vlastnosti a zkušenosti potřebné pro řízení sekretariátu ESRB. Generální rada informuje o postupu konzultace Evropský parlament a Radu. Generální rada dostatečně podrobně informuje Evropský parlament a Radu o postupu posuzování a konzultací. Evropský parlament a Rada mohou požádat generální radu o další informace.

*  Nařízení Rady (EU) č. 1096/2010 ze dne 17. listopadu 2010 o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropské rady pro systémová rizika (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 162).“;

*  Nařízení Rady (EU) č. 1096/2010 ze dne 17. listopadu 2010 o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropské rady pro systémová rizika (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 162).“;

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Nařízení (EU) č. 1092/2010

Čl. 4 – odst. 3 a – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3a.  Při vydávání pokynů vedoucímu sekretariátu ESRB podle čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 1096/2010 se předseda a řídící výbor ESRB mohou zabývat zejména těmito záležitostmi:

3a.  Při vydávání pokynů vedoucímu sekretariátu ESRB podle čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 1096/2010 se předseda a řídící výbor ESRB mohou transparentním způsobem zabývat zejména těmito záležitostmi:

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b

Nařízení (EU) č. 1092/2010

Čl. 5 – odst. 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„8.  Předseda zastupuje ESRB navenek. Předseda může úkoly související s vnějším zastupováním ESRB svěřit vedoucímu sekretariátu.;

„8.  Předseda zastupuje ESRB navenek. Předseda může úkoly související s vnějším zastupováním ESRB svěřit vedoucímu sekretariátu nebo místopředsedům ESRB.;

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a – bod i

Nařízení (EU) č. 1092/2010

Čl. 6 – odst. 1 – písm. f a a f b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  vkládají se nové body fa) a fb), které znějí:

vypouští se

fa)  předsedy Rady dohledu ECB;

 

fb)  předsedy Jednotného výboru pro řešení krizí;“;

 

Odůvodnění

Zahrnutí zástupců jednotného mechanismu dohledu a Jednotného výboru pro řešení krizí jakožto členů s hlasovacími právy by narušilo rovnováhu mezi zeměmi, které již jsou součástí jednotného mechanismu dohledu, a zeměmi, které jeho členy dosud nejsou.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b – písm. i a (nové)

Nařízení (EU) č. 1092/2010

Čl. 6 – odst. 2 – písm. b a a b b (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ia)  vkládají se nová písmena ba) a bb), která znějí:

 

ba)  předsedy Rady dohledu ECB;

 

bb)  předsedy Jednotného výboru pro řešení krizí;

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a – písm. ii

Nařízení (EU) č. 1092/2010

Čl. 11 – odst. 1 – písm. g a a g b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  vkládají se nové body ga) a gb), které znějí:

vypouští se

a)  předsedy Rady dohledu ECB;

 

gb)  předsedy Jednotného výboru pro řešení krizí;“;

 

Odůvodnění

Stávající situace, kdy zástupci jednotného mechanismu dohledu a Jednotného výboru pro řešení krizí nejsou členy řídícího výboru ani poradního technického výboru, je vhodnější. V rámci stávající flexibility mohou být zástupci jednotného mechanismu dohledu a Jednotného výboru pro řešení krizí zváni na schůze poradního technického výboru jako pozorovatelé, což umožňuje jejich účast, aniž by se narušila rovnováha mezi zeměmi, které jsou členy jednotného mechanismu dohledu, a zeměmi, které jeho členy dosud nejsou.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a

Nařízení (EU) č. 1092/2010

Čl. 12 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„5.  Poradní vědecký výbor v příslušných případech vede v počáteční fázi otevřeným a transparentním způsobem konzultace se zúčastněnými subjekty, a současně dodržuje požadavek na zachování důvěrnosti.;

„5.  Poradní vědecký výbor v příslušných případech vede v počáteční fázi otevřeným, pluralitním a transparentním způsobem konzultace se zúčastněnými subjekty a příslušnými odborníky, a současně dodržuje požadavek na zachování důvěrnosti.;

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a – bod ii

Nařízení (EU) č. 1092/2010

Čl. 13 – odst. 1 – písm. f a a f b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  vkládají se nové body fa) a fb), které znějí:

vypouští se

fa)  zástupce Rady dohledu ECB;

 

fb)  zástupce Jednotného výboru pro řešení krizí;“;

 

Odůvodnění

Stávající situace, kdy zástupci jednotného mechanismu dohledu a Jednotného výboru pro řešení krizí nejsou členy řídícího výboru ani poradního technického výboru, je vhodnější. V rámci stávající flexibility mohou být zástupci jednotného mechanismu dohledu a Jednotného výboru pro řešení krizí zváni na schůze poradního technického výboru jako pozorovatelé, což umožňuje jejich účast, aniž by se narušila rovnováha mezi zeměmi, které jsou členy jednotného mechanismu dohledu, a zeměmi, které jeho členy dosud nejsou.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a a (nové)

Nařízení (EU) č. 1092/2010

Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)   vkládá se nový odstavec, který zní:

 

1a.  Zástupce Rady dohledu ECB a zástupce Jednotného výboru pro řešení krizí mohou být na schůze poradního technického výboru zváni jako pozorovatelé.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. b

Nařízení (EU) č. 1092/2010

Čl. 13 – odst. 4 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„4a.  Poradní technický výbor v příslušných případech vede v počáteční fázi otevřeným a transparentním způsobem konzultace se zúčastněnými subjekty, a současně dodržuje požadavek na zachování důvěrnosti.;

„4a.  Poradní technický výbor v příslušných případech vede v počáteční fázi otevřeným, pluralitním a transparentním způsobem konzultace se zúčastněnými subjekty a příslušnými odborníky, a současně dodržuje požadavek na zachování důvěrnosti.;

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. a

Nařízení (EU) č. 1092/2010

Čl. 16 – odst. 2 – první věta

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Varování nebo doporučení vydaná ESRB v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. c) a d) mohou být buď obecné, nebo konkrétní povahy a jsou určena především Unii jako celku, jednomu či více členským státům, jednomu či více evropským orgánům dohledu nebo jednomu či více příslušným vnitrostátním orgánům, nebo ECB s ohledem na úkoly svěřené ECB podle čl. 4 odst. 1 a 2 a čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 1024/2013.“;

„Varování nebo doporučení vydaná ESRB v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. c) a d) mohou být buď obecné, nebo konkrétní povahy a jsou určena především Unii jako celku, jednomu či více členským státům, jednomu či více evropským orgánům dohledu nebo jednomu či více příslušným vnitrostátním orgánům, nebo ECB s ohledem na úkoly svěřené ECB podle čl. 4 odst. 1 a 2 a čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 1024/2013.“; Tato varování a doporučení jsou dostatečně podrobná a podložená a musí být doplněna o řádná a komplexní odůvodnění.“

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9

Nařízení (EU) č. 1092/2010

Čl. 17 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„1)  Pokud je doporučení uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. d) určeno Komisi, jednomu či více členským státům, jednomu či více evropským orgánům dohledu nebo jednomu či více příslušným vnitrostátním orgánům, adresáti informují Evropský parlament, Radu a ESRB o opatřeních přijatých v reakci na doporučení a odůvodní případnou nečinnost. V příslušných případech informuje ESRB o obdržených odpovědích v souladu s přísnými pravidly týkajícími se zachování důvěrnosti neprodleně evropské orgány dohledu.

„1)  Pokud je doporučení uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. d) určeno Komisi, jednomu či více členským státům, jednomu či více evropským orgánům dohledu nebo jednomu či více příslušným vnitrostátním orgánům, adresáti poskytnou bez jakýchkoli prodlev Evropskému parlamentu, Radě a ESRB dostatečně podrobné informace o opatřeních přijatých v reakci na doporučení a řádně a podrobně odůvodní případnou nečinnost. V příslušných případech informuje ESRB o obdržených odpovědích v souladu s přísnými pravidly týkajícími se zachování důvěrnosti neprodleně evropské orgány dohledu a poskytne jim dostatečně podrobné informace. V plném rozsahu musí být dodrženy zásady právního státu, základní práva jakož i zásada státní svrchovanosti.“

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9

Nařízení (EU) č. 1092/2010

Čl. 17 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  Jestliže ESRB rozhodne, že jejímu doporučení nebylo vyhověno a že adresáti řádně neodůvodnili svou nečinnost, informuje ESRB o tom v souladu s přísnými pravidly týkajícími se zachování důvěrnosti adresáty, Evropský parlament, Radu a příslušné evropské orgány dohledu.“;

2)  Jestliže ESRB rozhodne, že jejímu doporučení nebylo vyhověno a že adresáti řádně neodůvodnili svou nečinnost, informuje ESRB o tom bez prodlev a v souladu s přísnými pravidly týkajícími se zachování důvěrnosti adresáty, Evropský parlament, Komisi, Radu a příslušné evropské orgány dohledu.“;

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a zřízení Evropské Rady pro systémová rizika

Referenční údaje

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

26.10.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

26.10.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Kostas Chrysogonos

9.10.2017

Projednání ve výboru

15.5.2018

 

 

 

Datum přijetí

10.7.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

16

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

16

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Angel Dzhambazki

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

STANOVISKO Výboru pro ústavní záležitosti (3.9.2018)

pro Hospodářský a měnový výbor

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1092/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika
(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

Zpravodajka: Danuta Maria Hübner

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  K většímu zviditelnění ESRB jakožto orgánu, který je nezávislý na svých jednotlivých členech, by předseda ESRB měl mít možnost pověřit úkoly souvisejícími s vnějším zastupováním ESRB vedoucího sekretariátu ESRB.

(5)  K většímu zviditelnění ESRB jakožto orgánu, který je nezávislý na svých jednotlivých členech, by předseda ESRB měl mít možnost pověřit úkoly souvisejícími s vnějším zastupováním ESRB, s výjimkou účasti na neveřejných slyšeních a diskusích Evropského parlamentu a vyšetřovacího výboru zřízeného podle článku 226 SFEU a rozhodnutí 95/167/ES a v souladu se zásadou loajální spolupráce.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  V čl. 3 odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 1096/20106 je stanoveno, že vedoucího sekretariátu ESRB jmenuje ECB po konzultaci s generální radou ESRB. Ke zvýšení prestiže vedoucího sekretariátu ESRB by generální rada ESRB měla na základě otevřeného a transparentního postupu posoudit, zda kandidáti na místo vedoucího sekretariátu ESRB, kteří jsou v užším výběru, mají vlastnosti a zkušenosti potřebné pro řízení sekretariátu ESRB. Generální rada by měla o postupu hodnocení informovat Evropský parlament a Radu. Mimoto je třeba objasnit úkoly vedoucího sekretariátu ESRB.

(6)  V čl. 3 odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 1096/20106 je stanoveno, že vedoucího sekretariátu ESRB jmenuje ECB po konzultaci s generální radou ESRB. Ke zvýšení prestiže vedoucího sekretariátu ESRB by generální rada ESRB měla na základě otevřeného a transparentního postupu posoudit, zda kandidáti na místo vedoucího sekretariátu ESRB, kteří jsou v užším výběru, mají vlastnosti a zkušenosti potřebné pro řízení sekretariátu ESRB. Rovněž je nutné zajistit nezávislost vedoucího sekretariátu ESRB a jeho povinnost nepřijímat ve své činnosti pokyny od žádných veřejných ani soukromých subjektů. Generální rada by měla o postupu hodnocení informovat Evropský parlament a Radu. Evropský parlament a Rada by měly mít možnost požádat generální radu o další informace. Postupem jmenování stanoveným tímto nařízení není dotčena konečná odpovědnost ECB za jmenování vedoucího sekretariátu ESRB v souladu s postupem konzultace stanoveným v čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) 1096/2010, ledaže by bylo uvedené nařízení pozměněno. Úkoly vedoucího sekretariátu ESRB by měly být dostatečně objasněny prostřednictvím jejich seznamu, který je součástí tohoto nařízení, přičemž je třeba vyhýbat se překrývání úkolů ECB a ESRB,

__________________

__________________

6 Nařízení Rady (EU) č. 1096/2010 ze dne 17. listopadu 2010 o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropské rady pro systémová rizika (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 162).

6 Nařízení Rady (EU) č. 1096/2010 ze dne 17. listopadu 2010 o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropské rady pro systémová rizika (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 162).

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Pokud se má dlouhodobě zvýšit prestiž vedoucího sekretariátu ESRB, je nutné pozměnit čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) 1096/2010 s cílem posoudit vhodnost současného postupu jmenování a zejména zvážit, zda by jmenování kandidátů na vedoucího sekretariátu ESRB uvedených na užším seznamu měl schvalovat Evropský parlament.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Vzhledem ke změnám Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP)7, a zejména přijetí nařízení (EU) č. 1092/2010 členskými státy EHP, již není ustanovení čl. 9 odst. 5 uvedeného nařízení relevantní, a mělo by být proto zrušeno.

(8)  Vzhledem ke změnám Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP), a zejména přijetí nařízení (EU) č. 1092/2010 členskými státy EHP, by mělo být ustanovení čl. 9 odst. 5 uvedeného nařízení pozměněno.

__________________

__________________

7 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 198/2016 ze dne 30. září 2016, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP [2017/275] (Úř. věst. L 46, 23.2.2017, s. 1).

7 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 198/2016 ze dne 30. září 2016, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP [2017/275] (Úř. věst. L 46, 23.2.2017, s. 1).

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Uplatňování zásady rovnosti mužů a žen obnáší zaručit větší zastoupení žen při přijímání rozhodnutí v orgánech Unie, což znamená, že by bylo vhodné počítat s genderovým rozměrem v jednotlivých orgánech struktury ESRB.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Ustanovení čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) č. 1092/2010 vyžaduje, aby byla varování a doporučení ESRB předána Radě a Komisi a v případě, že jsou určena jednomu nebo více vnitrostátním orgánům dohledu, též evropským orgánům dohledu. K posílení demokratické kontroly a transparentnosti by tato varování a doporučení měla být předána i Evropskému parlamentu a evropským orgánům dohledu.

(10)  Ustanovení čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) č. 1092/2010 vyžaduje, aby byla varování a doporučení ESRB předána Radě a Komisi a v případě, že jsou určena jednomu nebo více vnitrostátním orgánům dohledu, též evropským orgánům dohledu. K posílení demokratické kontroly a transparentnosti by tato varování a doporučení měla být neprodleně předána i Evropskému parlamentu a evropským orgánům dohledu.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  K zajištění kvality a relevance stanovisek, doporučení a rozhodnutí ESRB se očekává, že poradní technický výbor a poradní vědecký výbor v příslušných případech konzultuje v počáteční fázi se zúčastněnými subjekty, a to otevřeným a transparentním způsobem.

(11)  K zajištění kvality a relevance stanovisek, doporučení a rozhodnutí ESRB se očekává, že poradní technický výbor a poradní vědecký výbor ve vhodných případech konzultuje v počáteční fázi se širokou škálou zúčastněných subjektů zastupujících různých názory a zájmy, a to otevřeným a transparentním způsobem. ESRB by měla náležitě přihlížet k výsledku těchto konzultací.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Nařízení (EU) č. 1092/2010

Čl. 4 – odst. 2 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a.  V případě konzultací ohledně jmenování vedoucího sekretariátu ESRB v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 1096/2010* generální rada ESRB na základě otevřeného a transparentního postupu posoudí, zda kandidáti na místo vedoucího sekretariátu ESRB, kteří jsou v užším výběru, mají vlastnosti a zkušenosti potřebné pro řízení sekretariátu ESRB. Generální rada informuje o postupu konzultace Evropský parlament a Radu.

2a.  V případě konzultací ohledně jmenování vedoucího sekretariátu ESRB v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 1096/2010* generální rada ESRB na základě otevřeného a transparentního postupu posoudí, zda kandidáti na místo vedoucího sekretariátu ESRB, kteří jsou v užším výběru, mají vlastnosti, nezávislost a zkušenosti potřebné pro řízení sekretariátu ESRB. Generální rada vhodným způsobem informuje Evropský parlament a Radu o postupu posuzování a konzultací. Evropský parlament a Rada mohou generální radu požádat o dodatečné informace.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)

Nařízení (EU) č. 1092/2010

Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  vkládá se nový odstavec, který zní:

 

„4a.  Při vytváření jednotlivých orgánů struktury ESRB se zohlední zásada rovnosti žen a mužů.“;

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b

Nařízení 1092/2010/EU

Čl. 5 – odst. 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Předseda zastupuje ESRB navenek. Předseda může úkoly související s vnějším zastupováním ESRB svěřit vedoucímu sekretariátu.;

8.  Předseda zastupuje ESRB navenek. Předseda může úkoly související s vnějším zastupováním ESRB svěřit vedoucímu sekretariátu, s výjimkou úkolů uvedených v čl. 19 odst. 1, 4 a 5.;

Odůvodnění

Tyto úkoly se týkají účasti na neveřejných slyšeních a rozpravách v Evropském parlamentu. Pokud má být ESRB na těchto schůzích zastoupen na adekvátní úrovni, měl by na ně mít přístup pouze předseda.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (EU) č. 1092/2010

Čl. 9 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4)  V článku 9 se zrušuje odstavec 5;

4)  Článek 9 se mění takto:

 

a)  odstavec 5 se nahrazuje tímto:

 

„5.   Na činnosti ESRB se mohou podílet vysocí představitelé příslušných orgánů třetích zemí, avšak je omezena výhradně na otázky, které jsou pro uvedené země zvláště významné. ESRB může stanovit pravidla zejména pro povahu, rozsah a procedurální aspekty účasti uvedených zemí na činnosti ESRB. Tato pravidla mohou obsahovat ustanovení o zastupování v generální radě v jednotlivých případech se statusem pozorovatele, a to pouze ve vztahu k otázkám, jež jsou pro uvedené země významné, přičemž by měly být vyloučeny veškeré případy, ve kterých může být projednávána situace jednotlivých finančních institucí nebo členských států.

Odůvodnění

Vzhledem k přijetí nařízení o ESRB v EHP již není zapotřebí země EHP zvlášť zmiňovat. Přesto je však třeba zachovat možnost, aby se vysocí představitelé třetích zemí účastnili činnosti ESRB, a mohla se tak rozvíjet spolupráce v oblasti dohledu i za hranicemi Unie.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. b (nové)

Nařízení (EU) č. 1092/2010

Čl. 9 – odst. 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

b)  Doplňuje se nový odstavec, který zní:

 

„6a.  Odchylně od odstavce 6 může předseda ESRB zveřejnit zápis ze zasedání, pokud jsou dodrženy příslušné požadavky na důvěrnost a pokud ze zápisu není možné zjistit totožnost jednotlivých institucí.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a

Nařízení (EU) č. 1092/2010

Čl. 12 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Poradní vědecký výbor v příslušných případech vede v počáteční fázi otevřeným a transparentním způsobem konzultace se zúčastněnými subjekty, a současně dodržuje požadavek na zachování důvěrnosti.;

5.  Poradní vědecký výbor v příslušných případech vede v počáteční fázi otevřeným a transparentním způsobem konzultace se širokou škálou zúčastněných subjektů zastupujících různé názory a zájmy, a současně dodržuje požadavek na zachování důvěrnosti.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 a (nový)

Nařízení (EU) č. 1092/2010

Čl. 19 – odst. 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9a)  V článku 19 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„5a.   ESRB ústně nebo písemně zodpoví otázky, které jí položí Evropský parlament nebo Rada. Otázky zodpoví co nejdříve a v každém případě nejpozději ve lhůtě pěti týdnů od jejich předání ESRB.“.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a zřízení Evropské Rady pro systémová rizika

Referenční údaje

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

26.10.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFCO

26.10.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Danuta Maria Hübner

21.11.2017

Projednání ve výboru

20.6.2018

3.9.2018

 

 

Datum přijetí

3.9.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Kazimierz Michał Ujazdowski

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Norbert Erdős, Csaba Sógor, Anna Záborská

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

19

+

ALDE

Charles Goerens

ECR

Morten Messerschmidt

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Norbert Erdős, Danuta Maria Hübner, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, György Schöpflin, Csaba Sógor, Anna Záborská

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a zřízení Evropské Rady pro systémová rizika

Referenční údaje

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Datum předložení EP

20.9.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

26.10.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

26.10.2017

AFCO

26.10.2017

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Pervenche Berès

5.10.2017

Othmar Karas

5.10.2017

 

 

Předchozí zpravodajové

Burkhard Balz

Pervenche Berès

 

 

Projednání ve výboru

24.1.2018

11.7.2018

1.10.2018

 

Datum přijetí

10.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

39

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Nessa Childers, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Ana Miranda, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Elena Gentile, Julie Ward

Datum předložení

14.1.2019

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

39

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Nessa Childers, Elena Gentile, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Julie Ward

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ana Miranda, Molly Scott Cato

2

-

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

1

0

ECR

Kay Swinburne

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 28. ledna 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí