Procedure : 2017/0232(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0011/2019

Indgivne tekster :

A8-0011/2019

Forhandlinger :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Afstemninger :

PV 16/04/2019 - 8.17

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0375

BETÆNKNING     ***I
PDF 270kWORD 102k
14.1.2019
PE 625.360v02-00 A8-0011/2019

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1092/2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Othmar Karas, Pervenche Berès

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 UDTALELSE fra Retsudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1092/2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0538),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0317/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 15. februar 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,(1)

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra Retsudvalget og Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A8-0011/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG(2)*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 1092/2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(3),

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  I overensstemmelse med artikel 20 i forordning (EU) nr. 1092/2010(4) (i det følgende benævnt "ESRB-forordningen") har Europa-Parlamentet og Rådet på grundlag af en rapport(5) fra Kommissionen gennemgået ESRB-forordningen for at afgøre, om det er nødvendigt at tage ESRB's opgaver og organisation op til fornyet overvejelse. De har også set på de nærmere regler for udpegelse af formanden for ESRB.

(2)  I Kommissionens rapport fra 2017 om ESRB's opgaver og organisation(6) konkluderes det, at selv om ESRB generelt er velfungerende, er det nødvendigt med forbedringer på visse særlige punkter. Desuden har de seneste institutionelle ændringer vedrørende bankunionen i kombination med bestræbelserne på at opnå en kapitalmarkedsunion samt den teknologiske udvikling reelt forandret de operationelle forhold for ESRB siden dets begyndelse. Oprettelsen af ESRB bør bidrage direkte til indfrielsen af målsætningerne for det indre marked. EU-tilsynet på makroplan med det finansielle system er en integreret del af det overordnede nye tilsynssystem i Unionen, eftersom makrosynsvinklen er tæt forbundet med mikrotilsynsopgaverne, der er pålagt ESA'erne. Kun hvis der findes ordninger, som tager passende hensyn til den indbyrdes sammenhæng mellem de risici, der findes på mikro- og makroplan, kan alle interessenter have tilstrækkelig tillid til at tage del i grænseoverskridende finansielle aktiviteter. ESRB bør overvåge og vurdere de risici, der består i forhold til den finansielle stabilitet og som skyldes udviklingstendenser, der kan få indvirkning på sektorplan eller på det finansielle system som helhed, herunder risici og sårbarheder der er affødt af teknologisk forandring eller miljømæssige eller sociale faktorer. ESRB bør ved at behandle sådanne risici bidrage direkte til en integreret EU-tilsynsstruktur, som er en forudsætning for at sikre rettidig og konsekvent politisk respons blandt medlemsstaterne, og dermed forhindre uensartede tilgange samt forbedre det indre markeds funktion. For at nå sine mål bør ESRB analysere alle relevante oplysninger, herunder den udvikling, der har ført til fuldførelsen af kapitalmarkedsunionen.

(3)  ESRB's Almindelige Råds brede medlemsskare er et vigtigt aktiv. Den seneste udvikling i Unionens finansielle tilsynsstruktur, og navnlig oprettelsen af en bankunion, er imidlertid ikke afspejlet i Det Almindelige Råds sammensætning. Derfor bør formanden for ECB's tilsynsråd og formanden for Den Fælles Afviklingsinstans være stemmeberettigede medlemmer af ESRB's Almindelige Råd. Der bør også foretages tilsvarende tilpasninger af henholdsvis Styringskomitéen og Det Rådgivende Tekniske Udvalg.

(4)  Formanden for ECB har varetaget formandskabet for ESRB i de første 5 år af dets levetid, hvorefter formanden for ECB fortsatte som formand for ESRB på et midlertidigt grundlag. I løbet af denne periode har formanden for ECB tilført ESRB autoritet og troværdighed og sikret, at ESRB effektivt kan bygge og trække på ECB's ekspertise inden for finansiel stabilitet. Derfor bør formanden for ECB permanent varetage formandskabet for ESRB.

(5)  For at styrke ESRB's synlighed som et organ, der er adskilt fra sine medlemmer, bør formanden for ESRB kunne uddelegere opgaver vedrørende ESRB's repræsentation udadtil til næstformændene eller lederen af ESRB's sekretariat, dog ikke for så vidt angår deltagelse i høringer eller drøftelser bag lukkede døre i Europa-Parlamentets regi.

(6)  Ifølge artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010(7) skal lederen af ESRB's sekretariatet udpeges af ECB i samråd med ESRB's Almindelige Råd. For at øge ESRB-sekretariatslederens synlighed bør ESRB's Almindelige Råd i en åben og gennemsigtig procedure vurdere, om personerne på den afgrænsede liste over kandidater til stillingen som leder af ESRB's sekretariat har de egenskaber og den erfaring, der kræves for at lede ESRB's sekretariat. Det Almindelige Råd bør underrette Europa-Parlamentet og Rådet om vurderingsproceduren. Desuden bør ESRB-sekretariatslederens opgaver præciseres.

(7)  I overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1092/2010 er første næstformand indtil nu blevet valgt af og blandt medlemmerne af ECB's Generelle Råd under hensyntagen til behovet for en ligelig repræsentation af medlemsstaterne generelt og mellem dem, der har euroen som valuta, og dem, der ikke har euroen som valuta. Dette er ikke længere hensigtsmæssigt, selv om en sådan ligelig repræsentation fortsat bør være et hensyn at tage for ESRB's styringskomite. Efter oprettelsen af bankunionen bør henvisningen til medlemsstater, der har euroen som valuta, og dem, der ikke har euroen som valuta, endvidere erstattes med en henvisning til medlemsstater, der deltager i bankunionen, og dem, der ikke gør.

(8)  ▌

(9)  For at mindske omkostningerne og styrke den proceduremæssige effektivitet bør antallet af Kommissionens repræsentanter i ESRB's Rådgivende Tekniske Udvalg reduceres fra de nuværende to repræsentanter til én repræsentant.

(10)  I henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1092/2010 skal ESRB's advarsler og henstillinger fremsendes til Rådet og Kommissionen og, hvis de er rettet til en eller flere nationale tilsynsmyndigheder, til ESA'erne. For at styrke den demokratiske kontrol og gennemsigtigheden bør disse advarsler og henstillinger også fremsendes til Europa-Parlamentet og ESA'erne.

(11)  For at sikre kvaliteten og relevansen af ESRB's udtalelser, henstillinger og beslutninger forventes Det Rådgivende Tekniske Udvalg og Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg at høre interessenter, hvis det er relevant, på et tidligt stadium og på en åben og gennemsigtig måde, såvel som i videst muligt omfang at tilsikre en inklusiv tilgang til alle interessenter.

(12)  Forordning (EU) nr. 1092/2010 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 1092/2010 foretages følgende ændringer:

-1)  Artikel 2, litra c), affattes således:

"c)  "systemisk risiko": en risiko for forstyrrelse af det finansielle system med potentiale til at få alvorlige negative konsekvenser for Unionens finansielle stabilitet i en eller flere af dens medlemsstater eller for realøkonomien og det indre markeds funktionsdygtighed. Alle typer finansielle formidlere, markeder og infrastrukturer kan potentielt være systemisk vigtige i en vis grad."

-1a)  Artikel 3, stk. 2, litra d), affattes således:

"d)  at rette henstillinger til Unionens institutioner og medlemsstater med henblik på afhjælpende tiltag som svar på de afdækkede risici og offentliggøre disse henstillinger, hvis det er relevant"

1)  I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a)  Som stk. 2a indsættes:

"2a.  Når Det Almindelige Råd høres om udpegelsen af lederen af ESRB's sekretariat i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010*, vurderer det på grundlag af en åben og gennemsigtig procedure, om personerne på den afgrænsede liste over kandidater til stillingen som leder af ESRB's sekretariat har de egenskaber, den uafhængighed og den erfaring, der kræves for at lede ESRB's sekretariat. Det Almindelige Råd underretter i tilstrækkelig detaljeret grad Europa-Parlamentet og Rådet om vurderings- og høringsproceduren.

*  Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010 af 17. november 2010 om overdragelse til Den Europæiske Centralbank af specifikke opgaver i relation til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici's funktionsmåde (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 162)."

_______________________________________________________________________________

b)  Som stk. 3a indsættes:

"3a.  Når formanden for ESRB samt ESRB's Styringskomité giver vejledning til lederen af ESRB's sekretariat i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010, kan de navnlig tage følgende op:

a)  den daglige ledelse af ESRB's sekretariat

b)  administrative og budgetmæssige spørgsmål i relation til ESRB's sekretariat

c)  koordineringen og forberedelsen af arbejdet og beslutningstagningen i Det Almindelige Råd

d)  forberedelsen af det årlige ESRB-programforslag og gennemførelsen heraf

e)  forberedelsen af den årlige rapport om ESRB's aktiviteter og rapporteringen om gennemførelsen heraf til Det Almindelige Råd."

2)  I artikel 5 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1 og 2 affattes således:

"1.  Formandskabet for ESRB varetages af formanden for ECB.

2.  Første næstformand vælges for en periode på fem år af og blandt medlemmerne af ECB's Generelle Råd ▌. Første næstformand kan genvælges én gang.

__________________________________________________________________

**  Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63)."

b)  Stk. 8 affattes således:

"8.  Formanden repræsenterer ESRB udadtil. Formanden kan uddelegere opgaver i forbindelse med ESRB's repræsentation udadtil, med undtagelse af de opgaver der er fastlagt i artikel 19, stk. 1, 4 og 5, til næstformændene for ESRB eller til lederen af sekretariatet."

3)  Artikel 6 ændres således:

a)  I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)  Følgende indsættes som litra fa) og fb):

"fa)  formanden for ECB's tilsynsråd

fb)  formanden for Den Fælles Afviklingsinstans".

ii)  ▌

b)  i stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)  Litra a) affattes således:

"a)  én højtstående repræsentant pr. medlemsstat enten for de kompetente nationale myndigheder eller for de nationale myndigheder, der er udpeget til gennemførelse af foranstaltninger, der tager sigte på at imødegå systemiske eller risici på makroplan, jf. stk. 3".

c)  Stk. 3 affattes således:

"3.  Med hensyn til repræsentationen af nationale myndigheder, jf. stk. 2, litra a), roterer de pågældende højtstående repræsentanter, alt efter hvilket spørgsmål der behandles, medmindre en medlemsstats nationale myndigheder har udpeget en fælles repræsentant".

3a)  Artikel 7, stk. 1, affattes således:

"1.  Når medlemmerne af ESRB deltager i Det Almindelige Råds og Styringskomitéens aktiviteter eller udfører anden virksomhed i forbindelse med ESRB, udøver de deres hverv upartisk og udelukkende i Unionens interesse som helhed. De hverken søger eller modtager instrukser fra nogen regering, EU-institutionerne eller noget andet offentligt eller privat organ."

3b)  I artikel 8, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

"Dette afsnit finder ikke anvendelse på personer, der i forbindelse med deres arbejdsrelaterede forhold rapporterer eller afslører oplysninger om omstændigheder, der udgør en trussel mod eller er til skade for almenvellet.

Dette stykke tilsidesætter ikke de fortrolige, mundtlige drøftelser, der holdes i overensstemmelse med artikel 19, stk. 5."

4)  I artikel 9 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 4 affattes således:

"4.  Højtstående repræsentanter fra internationale finansielle organisationer eller fra Europa-Parlamentet, som udfører aktiviteter, der er direkte beslægtede med ESRB's opgaver, jf. artikel 3, stk. 2, kan, hvis det er hensigtsmæssigt, indbydes til at deltage i møderne i Det Almindelige Råd.".

b)  Stk. 5 affattes således:

"5.  I ESRB's arbejde kan deltage højtstående repræsentanter fra de relevante myndigheder i ▌EØS-lande, dog udelukkende begrænset til spørgsmål af særlig relevans for disse lande. ESRB kan udforme ordninger, der navnlig fastsætter arten og omfanget og de proceduremæssige aspekter af disse landes deltagelse i ESRB's arbejde. Sådanne ordninger kan omhandle repræsentation på ad hoc-basis som observatør i Det Almindelige Råd og bør kun vedrøre emner af relevans for disse lande, hvilket udelukker tilfælde, hvor situationen i individuelle finansielle institutioner eller medlemsstater måtte blive drøftet."

5)  I artikel 11 foretages følgende ændringer:

a)  I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)  Litra c) affattes således:

"c)  fire andre medlemmer af Det Almindelige Råd, der også er medlemmer af ECB's Generelle Råd, under hensyntagen til behovet for en ligelig repræsentation af medlemsstaterne generelt og mellem dem, der er deltagende medlemsstater som defineret i artikel 2, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1024/2013, og dem, der ikke er. De vælges af og blandt medlemmerne af Det Almindelige Råd, der også er medlemmer af ECB's Generelle Råd, for en periode på tre år".

ii)  Følgende indsættes som litra ga), gb) og gba):

"ga)  formanden for ECB's tilsynsråd

gb)  formanden for Den Fælles Afviklingsinstans

gba)  lederen af ESRB's sekretariat"

6)  Artikel 12 ændres således:

-a)  Stk. 1 affattes således:

"1. Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg består af formanden for Det Rådgivende Tekniske Udvalg og 15 eksperter, der repræsenterer en bred vifte af kvalifikationer, erfaringer og viden vedrørende alle relevante finansmarkedssektorer, og som er foreslået af Styringskomitéen og godkendt af Det Almindelige Råd for en mandatperiode på fire år med mulighed for fornyelse. De udnævnte må ikke være medlemmer af ESA'erne og skal vælges på grundlag af deres generelle kompetence og deres forskellige erfaring i akademiske kredse eller andre sektorer, navnlig i små og mellemstore virksomheder eller fagforeninger eller i deres egenskab af leverandører eller forbrugere af finansielle tjenesteydelser."

-aa)  Stk. 2 affattes således:

2. Formanden og de to næstformænd for Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg udpeges af Det Almindelige Råd efter forslag fra formanden for ESRB, og de skal hver især have et højt niveau af ekspertise og viden, f.eks. i kraft af en relevant akademisk, professionel baggrund inden for sektorerne bankvæsen, værdipapirmarkeder eller forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger. Formandskabet for Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg går på skift mellem disse tre personer."

- ab)  Stk. 3 affattes således:

"3. Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg yder ESRB rådgivning og bistand i overensstemmelse med artikel 4, stk. 5, efter anmodning fra formanden for ESRB eller Det Generelle Råd."

a)  Stk. 5 affattes således:

"5.  Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg gennemfører i hensigtsmæssig omfang høringer på et tidligt tidspunkt med interessenter såsom markedsdeltagere, forbrugerorganisationer og akademiske eksperter, på en åben og gennemsigtig måde, samtidig med at der tages hensyn til kravet om fortrolighed. Høringerne skal have så bredt et format som muligt for at tilsikre en inklusiv tilgang til alle interesserede parter og relevante finansielle sektorer, og skal give interessenterne god tid til at give tilbagemeldinger."

7)  I artikel 13 foretages følgende ændringer:

a)  I stk. 1 foretages følgende ændringer:

-i)  Litra a) affattes således:

"a)  en repræsentant for hver af de nationale centralbanker ▌"

i)  Litra f) affattes således:

"f)  en repræsentant for Kommissionen"

ii)  Følgende indsættes som litra fa) og fb):

"fa)  en repræsentant for ECB's tilsynsråd

fb)  en repræsentant for Den Fælles Afviklingsinstans"

aa)  Stk. 3 affattes således:

"3.  Det Rådgivende Tekniske Udvalg yder ESRB rådgivning og bistand i overensstemmelse med artikel 4, stk. 5, efter anmodning fra formanden for ESRB eller Det Generelle Råd"

b)  Følgende indsættes som stk. 4a:

"4a.  Det Rådgivende Tekniske Udvalg gennemfører i givet fald høringer med interessenter på et tidligt tidspunkt og på en åben og gennemsigtig måde, samtidig med at der tages hensyn til kravet om fortrolighed. Sådanne høringer skal have så bredt et format som muligt for at tilsikre en inklusiv tilgang til alle interesserede parter og relevante finansielle sektorer, og skal give interessenterne god tid til at give tilbagemeldinger."

7a)  Artikel 14 affattes således:

"Ved udførelsen af opgaverne i artikel 3, stk. 2, søger ESRB, hvis det er relevant, synspunkter hos relevante interessenter i den private sektor. Sådanne høringer skal have så bredt et format som muligt for at tilsikre en inklusiv tilgang til alle interesserede parter og relevante finansielle sektorer og skal give interessenterne god tid til at give tilbagemeldinger."

7b)  Artikel 15, stk. 7, affattes således:

"7.  Inden hver anmodning om oplysninger af tilsynsmæssig karakter, som ikke er i summarisk eller sammenfattet form, rådfører ESRB sig behørigt med den relevante europæiske tilsynsmyndighed for at sikre, at anmodningen er begrundet og forholdsmæssigt afpasset. Hvis den relevante europæiske tilsynsmyndighed ikke finder anmodningen begrundet og forholdsmæssigt afpasset, sender den straks anmodningen tilbage til ESRB med anmodning om yderligere begrundelse. Når ESRB har forelagt den relevante europæiske tilsynsmyndighed denne yderligere begrundelse, sendes de ønskede oplysninger til ESRB fra anmodningens adressater, forudsat at disse har lovlig adgang til de relevante oplysninger."

8)  Artikel 16 ændres således:

a)  Stk. 2, første punktum, affattes således:

"Advarsler eller henstillinger fra ESRB i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, litra c) og d), kan være enten af generel eller specifik karakter og rettes navnlig til Unionen, til en eller flere medlemsstater, til en eller flere ESA'er, til en eller flere nationale kompetente myndigheder eller nationale afviklingsmyndigheder, til ECB for så vidt angår de opgaver, som er overdraget til ECB i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1 og 2, og artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2013 eller til Den Fælles Afviklingsinstans. Hvis en advarsel eller en henstilling er rettet til en eller flere af de nationale tilsynsmyndigheder, orienteres den eller de berørte medlemsstater også herom. Til henstillingerne skal være knyttet en nærmere angivet frist for gennemførelse af politisk respons. Henstillinger kan også rettes til Kommissionen for så vidt angår den relevante EU-lovgivning. Disse advarsler og henstillinger skal være tilstrækkeligt detaljerede og velbegrundede og skal ledsages af en passende og omfattende begrundelse."

b)  Stk. 3 affattes således:

"3.  Samtidig med at advarsler eller henstillinger fremsendes til adressaterne i overensstemmelse med stk. 2, fremsendes de i overensstemmelse med strenge fortrolighedsregler til Rådet, Europa-Parlamentet, Kommissionen og til ESA'erne."

9)  Artikel 17, stk. 1 og 2, affattes således:

"1.  Er en henstilling i henhold til artikel 3, stk. 2, litra d), rettet til Kommissionen, til en eller flere medlemsstater, til en eller flere ESA'er eller til en eller flere nationale kompetente myndigheder, meddeler adressaterne Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og ESRB, hvilke handlinger de har foretaget som svar på henstillingerne, og begrunder eventuel manglende handling. I relevante tilfælde underretter ESRB under overholdelse af strenge fortrolighedsregler hurtigst muligt ESA'erne om de modtagne svar.

2.  Hvis ESRB finder, at dets henstilling ikke er blevet fulgt, eller at adressaterne ikke har begrundet behørigt, at de ikke har truffet nogen foranstaltninger, underretter ESRB under overholdelse af strenge fortrolighedsregler adressaterne, Europa-Parlamentet, Kommissionen, Rådet og de relevante ESA'er herom."

9a)  I artikel 19 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1 og 2 affattes således:

"1.  Mindst en gang om året, og oftere i tilfælde af omfattende uro på de finansielle markeder, indbydes ESRB's formand til en årlig høring i Europa-Parlamentets ved det kompetente udvalg som en markering af offentliggørelsen af ESRB's årlige rapport til Europa-Parlamentet og Rådet. Denne høring afholdes adskilt fra den monetære dialog mellem Europa-Parlamentet og formanden for ECB.

2.  Den årlige rapport, der nævnes i stk.1, indeholder de oplysninger, som Det Almindelige Råd i henhold til artikel 18 beslutter at offentliggøre. Disse årlige rapporter gøres offentligt tilgængelige. De skal indeholde en redegørelse for de ressourcer, der stilles til rådighed for ESRB i henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1096/2010. "

b)  Følgende stykke tilføjes:

"5a.  ESRB besvarer mundtligt eller skriftligt spørgsmål, som Europa-Parlamentet eller Rådet stiller det. Det besvarer disse spørgsmål så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder senest fem uger efter, at de er blevet fremsendt til ESRB."

10)  Artikel 20 affattes således:

"Senest fem år efter den [OJ, please insert the date of entering into force] evaluerer Kommissionen denne forordning og fremlægger en rapport om de vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på […] dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den [...]

For Europa-Parlamentet  For Rådet

Formanden  Formanden

(1)

  EUT C 227 af 28.6.2018, s. 63.

(2)

* Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv. udgået tekst er markeret med symbolet ▌.

(3)

  EUT C , , s. .

(4)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 af 24. november 2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 1).

(5)

  Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis (ESRB) opgaver og organisation, COM(2014) 508 final.

(6)

  Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene "Effect Analysis, Amendments to ESRB Regulation" (COM(2017)).

(7)

  Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010 af 17. november 2010 om overdragelse til Den Europæiske Centralbank af specifikke opgaver i relation til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici's funktionsmåde (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 162)


UDTALELSE fra Retsudvalget (16.7.2018)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1092/2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

Ordfører for udtalelse: Kostas Chrysogonos

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  I Kommissionens rapport fra 2017 om ESRB's opgaver og organisation5 konkluderes det, at selv om ESRB generelt er velfungerende, er det nødvendigt med forbedringer på visse særlige punkter.

(2)  I Kommissionens rapport fra 2017 om ESRB's opgaver og organisation5 konkluderes det, at selv om ESRB generelt er velfungerende, er det nødvendigt med forbedringer på visse særlige punkter, navnlig eftersom de seneste institutionelle ændringer i forbindelse med bankunionen tillige med bestræbelserne på at etablere en kapitalmarkedsunion reelt har ændret ESRB's operationelle ramme siden dets start. Derfor bør ESRB ændres i overensstemmelse hermed, så effektiviteten af de makroprudentielle politikker sikres.

_________________

_________________

5 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene "Effect Analysis, Amendments to ESRB Regulation" (COM(2017)).

5 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene "Effect Analysis, Amendments to ESRB Regulation" (COM(2017)).

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Det bør understreges, at de foreslåede forbedringer har til formål at skabe den rette balance mellem ESRB's uafhængighed og behovet for et stærkt og troværdigt lederskab. De har også til formål at forbedre samordningen af EU's makroprudentielle politikker og gøre det nemmere at sikre balance mellem de medlemsstater, som er med i bankunionen, og som ECB/FTM fører tilsyn med, og dem, der stadigvæk står udenfor.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  ESRB's Almindelige Råds brede medlemsskare er et vigtigt aktiv. Den seneste udvikling i Unionens finansielle tilsynsstruktur, og navnlig oprettelsen af en bankunion, er imidlertid ikke afspejlet i Det Almindelige Råds sammensætning. Derfor bør formanden for ECB's tilsynsråd og formanden for Den Fælles Afviklingsinstans være stemmeberettigede medlemmer af ESRB's Almindelige Råd. Der bør også foretages tilsvarende tilpasninger af henholdsvis Styringskomitéen og Det Rådgivende Tekniske Udvalg.

(3)  ESRB's Almindelige Råds brede medlemsskare er et vigtigt aktiv. Den seneste udvikling i Unionens finansielle tilsynsstruktur, og navnlig oprettelsen af en bankunion, bør også afspejles i Det Almindelige Råds sammensætning, og der bør tages hensyn hertil.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Der bør tilstræbes ligevægt mellem kønnene i ESRB's Almindelige Råd.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Formanden for ECB har varetaget formandskabet for ESRB i de første 5 år af dets levetid, hvorefter formanden for ECB fortsatte som formand for ESRB på et midlertidigt grundlag. I løbet af denne periode har formanden for ECB tilført ESRB autoritet og troværdighed og sikret, at ESRB effektivt kan bygge og trække på ECB's ekspertise inden for finansiel stabilitet. Derfor bør formanden for ECB permanent varetage formandskabet for ESRB.

(4)  Formanden for ECB har varetaget formandskabet for ESRB i de første 5 år af dets levetid, hvorefter formanden for ECB fortsatte som formand for ESRB på et midlertidigt grundlag. Det er nødvendigt med et tæt samarbejde mellem ECB og ESRB, og det er nødvendigt at udvikle informationsstrømme for at forbedre ESRB's evne til effektivt at identificere, analysere og overvåge systemiske risici i hele Unionen.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  For at styrke ESRB's synlighed som et organ, der er adskilt fra sine medlemmer, bør formanden for ESRB kunne uddelegere opgaver vedrørende ESRB's repræsentation udadtil til lederen af ESRB's sekretariat.

(5)  ESRB's ansvarlighed, gennemsigtighed og uafhængighed bør sikres og garanteres fuldt ud. Det er også nødvendigt at øge ESRB's uafhængighed og synlighed. Dette kan opnås ved at gøre ESRB til en uafhængig, pålidelig myndighed for makrotilsyn. For at styrke ESRB's synlighed som et organ, der er adskilt fra sine medlemmer, bør formanden for ESRB kunne uddelegere opgaver vedrørende ESRB's repræsentation udadtil til lederen af ESRB's sekretariat eller til næstformændene for ESRB.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Ifølge artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning (EU) nr. 1096/20106 skal lederen af ESRB's sekretariatet udpeges af ECB i samråd med ESRB's Almindelige Råd. For at øge ESRB-sekretariatslederens synlighed bør ESRB's Almindelige Råd i en åben og gennemsigtig procedure vurdere, om personerne på den afgrænsede liste over kandidater til stillingen som leder af ESRB's sekretariat har de egenskaber og den erfaring, der kræves for at lede ESRB's sekretariat. Det Almindelige Råd bør underrette Europa-Parlamentet og Rådet om vurderingsproceduren. Desuden bør ESRB-sekretariatslederens opgaver præciseres.

(6)  Ifølge artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning (EU) nr. 1096/20106 skal lederen af ESRB's sekretariatet udpeges af ECB i samråd med ESRB's Almindelige Råd. For at øge ESRB-sekretariatslederens synlighed bør ESRB's Almindelige Råd i en åben og gennemsigtig procedure vurdere, om personerne på den afgrænsede liste over kandidater til stillingen som leder af ESRB's sekretariat har de egenskaber og den erfaring, der kræves for at lede ESRB's sekretariat. Det Almindelige Råd bør underrette Europa-Parlamentet og Rådet om vurderingsproceduren. Dermed bevares forbindelsen til ECB, og ESRB-sekretariatslederens ansvarlighed over for Det Almindelige Råd sikres. Desuden bør ESRB-sekretariatslederens opgaver præciseres, især da tildelingen af en mere fremtrædende rolle til ESRB-sekretariatslederen kan bidrage til at øge virkningen og effektiviteten af advarsler og henstillinger. Europa-Parlamentet og Rådet bør kunne anmode Det Almindelige Råd om yderligere oplysninger.

_________________

_________________

6Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010 af 17. november 2010 om overdragelse til Den Europæiske Centralbank af specifikke opgaver i relation til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici's funktionsmåde (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 162).

6Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010 af 17. november 2010 om overdragelse til Den Europæiske Centralbank af specifikke opgaver i relation til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici's funktionsmåde (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 162).

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  I henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1092/2010 skal ESRB's advarsler og henstillinger fremsendes til Rådet og Kommissionen og, hvis de er rettet til en eller flere nationale tilsynsmyndigheder, til ESA'erne. For at styrke den demokratiske kontrol og gennemsigtigheden bør disse advarsler og henstillinger også fremsendes til Europa-Parlamentet og ESA'erne.

(10)  I henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1092/2010 skal ESRB's advarsler og henstillinger fremsendes til Rådet og Kommissionen og, hvis de er rettet til en eller flere nationale tilsynsmyndigheder, til ESA'erne. For at styrke den demokratiske kontrol og gennemsigtigheden skal disse advarsler og henstillinger også fremsendes hurtigst muligt til Europa-Parlamentet og ESA'erne.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For at sikre kvaliteten og relevansen af ESRB's udtalelser, henstillinger og beslutninger forventes Det Rådgivende Tekniske Udvalg og Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg at høre interessenter, hvis det er relevant, på et tidligt stadium og på en åben og gennemsigtig måde.

(11)  For at sikre kvaliteten og relevansen af ESRB's udtalelser, henstillinger og beslutninger forventes Det Rådgivende Tekniske Udvalg og Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg at høre interessenter, relevante eksperter og arbejdsmarkedets parter, hvis det er relevant, på et tidligt stadium og på en åben, pluralistisk og gennemsigtig måde. For at øge effektiviteten bør der tages fuldt hensyn til resultaterne af disse høringer.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)

Forordning (EU) nr. 1092/2010

Artikel 3 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-1)  Artikel 3, stk. 1, affattes således:

1. ESRB er ansvarligt for makrotilsynet med det finansielle system i Unionen med det formål at bidrage til at forebygge eller reducere systemiske risici for den finansielle stabilitet i Unionen som følge af udviklinger i det finansielle system og under hensyn til de makroøkonomiske udviklinger, med henblik på at undgå perioder med omfattende finansiel uro. ESRB skal bidrage til, at det indre marked er velfungerende, og således sikre, at den finansielle sektor yder et bæredygtigt bidrag til den økonomiske vækst.

1. ESRB er ansvarligt for makrotilsynet med det finansielle system i Unionen med det formål at bidrage til at forebygge eller reducere systemiske risici for den finansielle stabilitet i Unionen som følge af udviklinger i det finansielle system og under hensyn til de makroøkonomiske udviklinger, med henblik på at undgå perioder med omfattende finansiel uro. ESRB skal bidrage til, at det indre marked er velfungerende, og således sikre, at den finansielle sektor yder et bæredygtigt bidrag til den økonomiske vækst og bidrager til opfyldelsen af målene i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Forordning (EU) nr. 1092/2010

Artikel 4 – stk. 2a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2a.  Når Det Almindelige Råd høres om udpegelsen af lederen af ESRB's sekretariat i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010*, vurderer det på grundlag af en åben og gennemsigtig procedure, om personerne på den afgrænsede liste over kandidater til stillingen som leder af ESRB's sekretariat har de egenskaber og den erfaring, der kræves for at lede ESRB's sekretariat. Det Almindelige Råd underretter Europa-Parlamentet og Rådet om høringsproceduren.

2a.  Når Det Almindelige Råd høres om udpegelsen af lederen af ESRB's sekretariat i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010*, vurderer det på grundlag af en åben og gennemsigtig procedure, om personerne på den afgrænsede liste over kandidater til stillingen som leder af ESRB's sekretariat har de egenskaber og den erfaring, der kræves for at lede ESRB's sekretariat. Det Almindelige Råd underretter Europa-Parlamentet og Rådet om høringsproceduren. Det Almindelige Råd underretter i tilstrækkelig detaljeret grad Europa-Parlamentet og Rådet om vurderings- og høringsproceduren. Europa-Parlamentet og Rådet kan anmode Det Almindelige Råd om yderligere oplysninger.

*  Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010 af 17. november 2010 om overdragelse til Den Europæiske Centralbank af specifikke opgaver i relation til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici's funktionsmåde (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 162).

*  Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010 af 17. november 2010 om overdragelse til Den Europæiske Centralbank af specifikke opgaver i relation til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici's funktionsmåde (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 162).

 

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Forordning (EU) nr. 1092/2010

Artikel 4 – stk. 3a – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3a.  Når formanden for ESRB samt ESRB's Styringskomité giver vejledning til lederen af ESRB's sekretariat i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010, kan de navnlig tage følgende op:

3a.  Når formanden for ESRB samt ESRB's Styringskomité giver vejledning til lederen af ESRB's sekretariat i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010, kan de på en gennemsigtig måde navnlig tage følgende op:

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Forordning (EU) nr. 1092/2010

Artikel 5 – stk. 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"8.  Formanden repræsenterer ESRB udadtil. Formanden kan uddelegere opgaver i forbindelse med ESRB's repræsentation udadtil til lederen af sekretariatet."

"8.  Formanden repræsenterer ESRB udadtil. Formanden kan uddelegere opgaver i forbindelse med ESRB's repræsentation udadtil til lederen af sekretariatet eller til næstformændene for ESRB."

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a – nr. i

Forordning (EU) nr. 1092/2010

Artikel 6 – stk. 1 – litra fa og fb

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  Følgende indsættes som litra fa) og fb):

udgår

"fa)  formanden for ECB's tilsynsråd

 

fb)  formanden for Den Fælles Afviklingsinstans".

 

Begrundelse

Inddragelse af repræsentanter for den fælles tilsynsmekanisme og Den Fælles Afviklingsinstans som stemmeberettigede medlemmer vil påvirke balancen mellem lande, som er med i den fælles tilsynsmekanisme, og lande, som endnu ikke er medlemmer.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b – nr. i a (nyt)

Forordning (EU) nr. 1092/2010

Artikel 6 – stk. 2 – litra b a og b b (nye)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia)  Følgende indsættes som litra ba) og bb):

 

ba)  formanden for ECB's tilsynsråd

 

bb)  formanden for Den Fælles Afviklingsinstans.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a – nr. ii

Forordning (EU) nr. 1092/2010

Artikel 11 – stk. 1 – litra ga og gb

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  Følgende indsættes som litra ga) og gb):

udgår

"ga)  formanden for ECB's tilsynsråd

 

gb)  formanden for Den Fælles Afviklingsinstans".

 

Begrundelse

Den nuværende situation, hvor repræsentanter for den fælles tilsynsmekanisme og Den Fælles Afviklingsinstans ikke er medlemmer af Styringskomitéen og Det Rådgivende Tekniske Udvalg, er at foretrække. Inden for den eksisterende fleksibilitetsmargin kan repræsentanter for den fælles tilsynsmekanisme og Den Fælles Afviklingsinstans inviteres som observatører til møderne i Det Rådgivende Tekniske Udvalg, hvilket sætter dem i stand til at deltage uden at forrykke balancen mellem de lande, der har tilsluttet sig den fælles tilsynsmekanisme, og dem, der endnu ikke er medlemmer.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 –nr. 6 – litra a

Forordning (EU) nr. 1092/2010

Artikel 12 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"5.  Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg gennemfører i givet fald høringer med interessenter på et tidligt tidspunkt og på en åben og gennemsigtig måde, samtidig med at der tages hensyn til kravet om fortrolighed."

"5.  Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg gennemfører i givet fald høringer med interessenter og relevante eksperter på et tidligt tidspunkt og på en åben, pluralistisk og gennemsigtig måde, samtidig med at der tages hensyn til kravet om fortrolighed."

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a – nr. ii

Forordning (EU) nr. 1092/2010

Artikel 13 – stk. 1 – litra fa og fb

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  Følgende indsættes som litra fa) og fb):

udgår

fa)  en repræsentant for ECB's tilsynsråd

 

fb)  en repræsentant for Den Fælles Afviklingsinstans".

 

Begrundelse

Den nuværende situation, hvor repræsentanter for den fælles tilsynsmekanisme og Den Fælles Afviklingsinstans ikke er medlemmer af Styringskomitéen og Det Rådgivende Tekniske Udvalg, er at foretrække. Inden for den eksisterende fleksibilitetsmargin kan repræsentanter for den fælles tilsynsmekanisme og Den Fælles Afviklingsinstans inviteres som observatører til møderne i Det Rådgivende Tekniske Udvalg, hvilket sætter dem i stand til at deltage uden at forrykke balancen mellem de lande, der har tilsluttet sig den fælles tilsynsmekanisme, og dem, der endnu ikke er medlemmer.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a a (nyt)

Forordning (EU) nr. 1092/2010

Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)   Følgende stykke indsættes:

 

1a.  En repræsentant for ECB's Tilsynsråd og en repræsentant for Den Fælles Afviklingsinstans kan indbydes som observatører til møderne i Det Rådgivende Tekniske Udvalg.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra b

Forordning (EU) nr. 1092/2010

Artikel 13 – stk. 4 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"4a.  Det Rådgivende Tekniske Udvalg gennemfører i givet fald høringer med interessenter på et tidligt tidspunkt og på en åben og gennemsigtig måde, samtidig med at der tages hensyn til kravet om fortrolighed."

"4a.  Det Rådgivende Tekniske Udvalg gennemfører i givet fald høringer med interessenter og relevante eksperter på et tidligt tidspunkt og på en åben, pluralistisk og gennemsigtig måde, samtidig med at der tages hensyn til kravet om fortrolighed."

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a

Forordning (EU) nr. 1092/2010

Artikel 16 – stk. 2 – første sætning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Advarsler eller henstillinger fra ESRB i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, litra c) og d), kan være enten af generel eller specifik karakter og rettes navnlig til Unionen, til en eller flere medlemsstater, til en eller flere ESA'er, til en eller flere nationale kompetente myndigheder eller til ECB for så vidt angår de opgaver, som er overdraget til ECB i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1 og 2, og artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2013."

"Advarsler eller henstillinger fra ESRB i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, litra c) og d), kan være enten af generel eller specifik karakter og rettes navnlig til Unionen, til en eller flere medlemsstater, til en eller flere ESA'er, til en eller flere nationale kompetente myndigheder eller til ECB for så vidt angår de opgaver, som er overdraget til ECB i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1 og 2, og artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2013. Disse advarsler og henstillinger skal være tilstrækkeligt detaljerede og velbegrundede og skal ledsages af en passende og omfattende begrundelse."

 

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

Forordning (EU) nr. 1092/2010

Artikel 17 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"1)  Er en henstilling i henhold til artikel 3, stk. 2, litra d), rettet til Kommissionen, til en eller flere medlemsstater, til en eller flere ESA'er eller til en eller flere nationale kompetente myndigheder, meddeler adressaterne Europa-Parlamentet, Rådet og ESRB, hvilke handlinger de har foretaget som svar på henstillingerne, og begrunder eventuel manglende handling. I relevante tilfælde underretter ESRB under overholdelse af strenge fortrolighedsregler hurtigst muligt ESA'erne om de modtagne svar."

"1)  Er en henstilling i henhold til artikel 3, stk. 2, litra d), rettet til Kommissionen, til en eller flere medlemsstater, til en eller flere ESA'er eller til en eller flere nationale kompetente myndigheder, meddeler adressaterne i tilstrækkelig detaljeret grad og hurtigst muligt Europa-Parlamentet, Rådet og ESRB, hvilke handlinger de har foretaget som svar på henstillingerne, og begrunder eventuel manglende handling på behørig og deltaljeret vis. I relevante tilfælde underretter ESRB under overholdelse af strenge fortrolighedsregler i tilstrækkelig detaljeret grad og hurtigst muligt ESA'erne om de modtagne svar. Retsstatsprincippet, de grundlæggende rettigheder og princippet om statens suverænitet skal respekteres fuldt ud."

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

Forordning (EU) nr. 1092/2010

Artikel 17 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  "Hvis ESRB finder, at dets henstilling ikke er blevet fulgt, eller at adressaterne ikke har begrundet behørigt, at de ikke har truffet nogen foranstaltninger, underretter ESRB under overholdelse af strenge fortrolighedsregler adressaterne, Europa-Parlamentet, Rådet og de relevante ESA'er herom."

2)  "Hvis ESRB finder, at dets henstilling ikke er blevet fulgt, eller at adressaterne ikke har begrundet behørigt, at de ikke har truffet nogen foranstaltninger, underretter ESRB under overholdelse af strenge fortrolighedsregler adressaterne, Europa-Parlamentet, Kommissionen, Rådet og de relevante ESA'er herom."

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici

Referencer

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

26.10.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

26.10.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Kostas Chrysogonos

9.10.2017

Behandling i udvalg

15.5.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.7.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

16

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

16

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Angel Dzhambazki

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (3.9.2018)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1092/2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

Ordfører for udtalelse: Danuta Maria Hübner

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  For at styrke ESRB's synlighed som et organ, der er adskilt fra sine medlemmer, bør formanden for ESRB kunne uddelegere opgaver vedrørende ESRB's repræsentation udadtil til lederen af ESRB's sekretariat.

(5)  For at styrke ESRB's synlighed som et organ, der er adskilt fra sine medlemmer, bør formanden for ESRB kunne uddelegere opgaver vedrørende ESRB's repræsentation udadtil til lederen af ESRB's sekretariat med undtagelse af deltagelse i høringer og drøftelser bag lukkede døre i Europa-Parlamentet samt deltagelse i undersøgelsesudvalg i overensstemmelse med artikel 226 i TEUF og afgørelse 95/167/EF og i overensstemmelse med princippet om loyalt samarbejde.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Ifølge artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning (EU) nr. 1096/20106 skal lederen af ESRB's sekretariatet udpeges af ECB i samråd med ESRB's Almindelige Råd. For at øge ESRB-sekretariatslederens synlighed bør ESRB's Almindelige Råd i en åben og gennemsigtig procedure vurdere, om personerne på den afgrænsede liste over kandidater til stillingen som leder af ESRB's sekretariat har de egenskaber og den erfaring, der kræves for at lede ESRB's sekretariat. Det Almindelige Råd bør underrette Europa-Parlamentet og Rådet om vurderingsproceduren. Desuden bør ESRB-sekretariatslederens opgaver præciseres.

(6)  Ifølge artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning (EU) nr. 1096/20106 skal lederen af ESRB's sekretariatet udpeges af ECB i samråd med ESRB's Almindelige Råd. For at øge ESRB-sekretariatslederens synlighed bør ESRB's Almindelige Råd i en åben og gennemsigtig procedure vurdere, om personerne på den afgrænsede liste over kandidater til stillingen som leder af ESRB's sekretariat har de egenskaber og den erfaring, der kræves for at lede ESRB's sekretariat. Desuden bør det sikres, at ESRB-sekretariatslederen er uafhængig, og at han eller hun er forpligtet til at handle uden instrukser fra offentlige eller private organer. Det Almindelige Råd bør underrette Europa-Parlamentet og Rådet om vurderingsproceduren. Europa-Parlamentet og Rådet bør kunne anmode Det Almindelige Råd om yderligere oplysninger. Denne udpegelsesprocedure, som er fastsat i denne forordning, berører ikke ECB's endelige ansvar for at udpege ESRB-sekretariatslederen i overensstemmelse med den høringsprocedure, der er fastlagt i artikel 3, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1096/2010, så længe denne forordning ikke er revideret. Desuden bør ESRB-sekretariatslederens opgaver forklares fyldestgørende og præciseres via fortegnelsen over de opgaver, der er angivet i denne forordning, og overlapning mellem opgaver, der udføres af ECB, og opgaver, der udføres af ESRB, bør undgås.

__________________

__________________

6 Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010 af 17. november 2010 om overdragelse til Den Europæiske Centralbank af specifikke opgaver i relation til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici's funktionsmåde (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 162).

6 Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010 af 17. november 2010 om overdragelse til Den Europæiske Centralbank af specifikke opgaver i relation til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici's funktionsmåde (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 162).

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Synliggørelsen af ESRB-sekretariatslederen gør det nødvendigt på længere sigt at foretage en revision af artikel 3, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1096/2010 for at vurdere egnetheden af den nuværende udpegelsesprocedure og især undersøge, om Europa-Parlamentet skal gives ret til at godkende udpegelsen af personer til den afgrænsede liste over kandidater til stillingen som ESRB-sekretariatsleder.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  På grund af ændringerne af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)7, og navnlig EØS-landenes vedtagelse af forordning (EU) nr. 1092/2010, er artikel 9, stk. 5, i nævnte forordning ikke længere relevant og bør derfor udgå.

(8)  I betragtning af ændringerne af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)7, og navnlig EØS-landenes vedtagelse af forordning (EU) nr. 1092/2010, bør artikel 9, stk. 5, i nævnte forordning ændres.

__________________

__________________

7 Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 198/2016 af 30. september 2016 om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen [2017/275] (EUT L 46 af 23.2.2017, s. 1).

7 Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 198/2016 af 30. september 2016 om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen [2017/275] (EUT L 46 af 23.2.2017, s. 1).

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Anvendelse af princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder indebærer, at der bør ansættes flere kvinder i institutionerne, og de bør inddrages beslutningsprocessen, og derfor bør kønsdimensionen tages i betragtning i ESRB's organer.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  I henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1092/2010 skal ESRB's advarsler og henstillinger fremsendes til Rådet og Kommissionen og, hvis de er rettet til en eller flere nationale tilsynsmyndigheder, til ESA'erne. For at styrke den demokratiske kontrol og gennemsigtigheden bør disse advarsler og henstillinger også fremsendes til Europa-Parlamentet og ESA'erne.

(10)  I henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1092/2010 skal ESRB's advarsler og henstillinger fremsendes til Rådet og Kommissionen og, hvis de er rettet til en eller flere nationale tilsynsmyndigheder, til ESA'erne. For at styrke den demokratiske kontrol og gennemsigtigheden bør disse advarsler og henstillinger også fremsendes hurtigst muligt til Europa-Parlamentet og ESA'erne.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For at sikre kvaliteten og relevansen af ESRB's udtalelser, henstillinger og beslutninger forventes Det Rådgivende Tekniske Udvalg og Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg at høre interessenter, hvis det er relevant, på et tidligt stadium og på en åben og gennemsigtig måde.

(11)  For at sikre kvaliteten og relevansen af ESRB's udtalelser, henstillinger og beslutninger forventes Det Rådgivende Tekniske Udvalg og Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg, hvis det er relevant, at høre en bred vifte af interessenter, der repræsenterer en bred vifte af synspunkter og interesser, på et tidligt stadium og på en åben og gennemsigtig måde. ESRB bør tage behørigt hensyn til resultatet af disse høringer.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a

Forordning (EU) nr. 1092/2010

Artikel 4 – stk. 2 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2a.  Når Det Almindelige Råd høres om udpegelsen af lederen af ESRB's sekretariat i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010*, vurderer det på grundlag af en åben og gennemsigtig procedure, om personerne på den afgrænsede liste over kandidater til stillingen som leder af ESRB's sekretariat har de egenskaber og den erfaring, der kræves for at lede ESRB's sekretariat. Det Almindelige Råd underretter Europa-Parlamentet og Rådet om høringsproceduren.

2a.  Når Det Almindelige Råd høres om udpegelsen af lederen af ESRB's sekretariat i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010*, vurderer det på grundlag af en åben og gennemsigtig procedure, om personerne på den afgrænsede liste over kandidater til stillingen som leder af ESRB's sekretariat har de egenskaber, den uafhængighed og den erfaring, der kræves for at lede ESRB's sekretariat. Det Almindelige Råd underretter behørigt Europa-Parlamentet og Rådet om vurderings- og høringsproceduren. Europa-Parlamentet og Rådet kan anmode Det Almindelige Råd om yderligere oplysninger.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b a (nyt)

Forordning (EU) nr. 1092/2010

Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  Følgende stykke indsættes:

 

"4a.  Der tages højde for princippet om ligestilling mellem kønnene i forbindelse med uddannelsen i ESRB's organer."

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Afgørelse 1092/2010/EU

Artikel 5 – stk. 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Formanden repræsenterer ESRB udadtil. Formanden kan uddelegere opgaver i forbindelse med ESRB's repræsentation udadtil til lederen af sekretariatet."

8.  Formanden repræsenterer ESRB udadtil. Formanden kan uddelegere opgaver i forbindelse med ESRB's repræsentation udadtil, med undtagelse af de opgaver, der er fastlagt i artikel 19, stk. 1, 4 og 5, til lederen af sekretariatet.

Begrundelse

Disse opgaver vedrører deltagelse i høringer og drøftelser bag lukkede døre i Europa-Parlamentet, som kun formanden bør have adgang til, således at ESRB kan være repræsenteret på et passende niveau.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 1092/2010

Artikel 9 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  Artikel 9, stk. 5, udgår.

4)  I artikel 9 foretages følgende ændringer:

 

a)  Stk. 5 affattes således:

 

"5.   I ESRB's arbejde kan deltage højtstående repræsentanter fra de relevante myndigheder i tredjelande, dog udelukkende begrænset til spørgsmål af særlig relevans for disse lande. ESRB kan udforme ordninger, der fastsætter især arten, omfanget og de proceduremæssige aspekter af disse tredjelandes deltagelse i ESRB's arbejde. Sådanne ordninger kan omhandle repræsentation, efter behov, som observatør, i Det Almindelige Råd og vedrører kun emner af relevans for disse lande, og under ingen omstændigheder nogen som helst sager, hvor situationen i individuelle finansielle institutioner eller medlemsstater kan blive drøftet."

Begrundelse

I betragtning af vedtagelsen af ESRB-forordningen i EØS er den specifikke henvisning til EØS-landene ikke længere relevant. Muligheden for, at højtstående repræsentanter fra tredjelande kan deltage i ESRB's arbejde, bør imidlertid bibeholdes for at muliggøre tilsynssamarbejdet uden for Unionen.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b (nyt)

Forordning (EU) nr. 1092/2010

Artikel 9 – stk. 6 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

b)  Følgende stykke tilføjes:

 

"6a.  Uanset stk. 6 kan formanden for ESRB offentliggøre drøftelserne fra et møde, med forbehold af gældende krav om fortrolighed og på en måde, der ikke gør det muligt at identificere de enkelte institutioner."

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra a

Forordning (EU) nr. 1092/2010

Artikel 12 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg gennemfører i givet fald høringer med interessenter på et tidligt tidspunkt og på en åben og gennemsigtig måde, samtidig med at der tages hensyn til kravet om fortrolighed."

5.  Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg gennemfører i givet fald høringer med en bred vifte af interessenter, der repræsenterer en bred vifte af synspunkter og interesser, på et tidligt tidspunkt og på en åben og gennemsigtig måde, samtidig med at der tages hensyn til kravet om fortrolighed."

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 1092/2010

Artikel 19 – stk. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9a)  I artikel 19 tilføjes følgende stykke:

 

"5a.   ESRB besvarer mundtligt eller skriftligt spørgsmål, som Europa-Parlamentet eller Rådet stiller det. Det besvarer disse spørgsmål så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder senest fem uger efter deres fremsendelse til ESRB."

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici

Referencer

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

26.10.2017

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFCO

26.10.2017

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Danuta Maria Hübner

21.11.2017

Behandling i udvalg

20.6.2018

3.9.2018

 

 

Dato for vedtagelse

3.9.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Kazimierz Michał Ujazdowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Norbert Erdős, Csaba Sógor, Anna Záborská

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVAG

19

+

ALDE

Charles Goerens

ECR

Morten Messerschmidt

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Norbert Erdős, Danuta Maria Hübner, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, György Schöpflin, Csaba Sógor, Anna Záborská

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

0

-

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici

Referencer

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Dato for høring af EP

20.9.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

26.10.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

26.10.2017

AFCO

26.10.2017

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Pervenche Berès

5.10.2017

Othmar Karas

5.10.2017

 

 

Oprindelige ordførere

Burkhard Balz

Pervenche Berès

 

 

Behandling i udvalg

24.1.2018

11.7.2018

1.10.2018

 

Dato for vedtagelse

10.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Nessa Childers, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Ana Miranda, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Elena Gentile, Julie Ward

Dato for indgivelse

14.1.2019


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

39

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Nessa Childers, Elena Gentile, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Julie Ward

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ana Miranda, Molly Scott Cato

2

-

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

1

0

ECR

Kay Swinburne

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 28. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik