Διαδικασία : 2017/0232(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0011/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0011/2019

Συζήτηση :

PV 15/04/2019 - 19
CRE 15/04/2019 - 19

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2019 - 8.17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0375

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 319kWORD 95k
14.1.2019
PE 625.360v02-00 A8-0011/2019

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου

(COM(2017)0538 – C8‑0317/2017 – 2017/0232(COD))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητές: Othmar Karas, Pervenche Berès

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου

(COM(2017)0538 – C8‑0317/2017 – 2017/0232(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0538),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0317/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 15ης Φεβρουαρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0011/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(2)*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010(4) (κανονισμός ΕΣΣΚ), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν εξετάσει τον κανονισμό ΕΣΣΚ, βάσει έκθεσης(5) της Επιτροπής, προκειμένου να αποφανθούν εάν η αποστολή και η διάρθρωση του ΕΣΣΚ πρέπει να επανεξεταστούν. Οι λεπτομέρειες των κανόνων διορισμού του προέδρου του ΕΣΣΚ επίσης εξετάστηκαν.

(2)  Η έκθεση της Επιτροπής του 2017 σχετικά με την αποστολή και την οργάνωση του ΕΣΣΚ(6) καταλήγει ότι, ενώ το ΕΣΣΚ σε γενικές γραμμές λειτουργεί ικανοποιητικά, υπάρχει ανάγκη για βελτιώσεις σε συγκεκριμένα σημεία. Επιπλέον, πρόσφατες θεσμικές αλλαγές που συνδέονται με την Τραπεζική Ένωση, σε συνδυασμό με προσπάθειες για την επίτευξη μιας ένωσης κεφαλαιαγορών, καθώς και με την τεχνολογική αλλαγή, έχουν μεταβάλει ουσιαστικά το περιβάλλον λειτουργίας του ΕΣΣΚ από τη θέσπισή του. Η σύσταση του ΕΣΣΚ θα πρέπει να συμβάλει άμεσα στην επίτευξη των στόχων της εσωτερικής αγοράς. Η μακροπροληπτική επίβλεψη της Ένωσης επί του χρηματοοικονομικού συστήματος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των συνολικών νέων εποπτικών ρυθμίσεων στην Ένωση, καθώς η μακροπροληπτική πτυχή συνδέεται στενά με τα μικροπροληπτικά εποπτικά καθήκοντα που ανατίθενται στις ΕΕΑ. Μόνο με τη θέσπιση διατάξεων στις οποίες αναγνωρίζεται δεόντως η αλληλεξάρτηση μεταξύ μικροπροληπτικών και μακροπροληπτικών κινδύνων, είναι δυνατόν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν επαρκή εμπιστοσύνη προκειμένου να αναλάβουν διασυνοριακές χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Το ΕΣΣΚ θα πρέπει να παρακολουθεί και να εκτιμά τους κινδύνους προς τη χρηματοοικονομική σταθερότητα που απορρέουν από εξελίξεις οι οποίες μπορούν να έχουν αντίκτυπο σε τομεακό επίπεδο ή στο επίπεδο ολόκληρου του χρηματοοικονομικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων κινδύνων και σημείων ευπάθειας που προκύπτουν από τεχνολογικές αλλαγές ή από περιβαλλοντικούς ή κοινωνικούς παράγοντες. Με την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, το ΕΣΣΚ θα πρέπει να συμβάλει άμεσα στη δημιουργία μιας ενοποιημένης εποπτικής διάρθρωσης της Ένωσης, αναγκαίας για την προώθηση έγκαιρων και συνεκτικών πολιτικών αντιδράσεων μεταξύ των κρατών μελών, αποφεύγοντας έτσι τις αποκλίνουσες προσεγγίσεις και βελτιώνοντας τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Για την επίτευξη των στόχων του, το ΕΣΣΚ θα πρέπει να αναλύει όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων που οδηγούν στην ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

(3)  Το ευρύ φάσμα μελών του γενικού συμβουλίου του ΕΣΣΚ αποτελεί μείζον πλεονέκτημα. Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις στην αρχιτεκτονική της χρηματοοικονομικής εποπτείας της Ένωσης, και συγκεκριμένα η θέσπιση μιας τραπεζικής ένωσης, δεν αποτυπώνονται στη σύνθεση του εν λόγω γενικού συμβουλίου. Για τον λόγο αυτό, ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της ΕΚΤ και ο πρόεδρος του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης θα πρέπει να γίνουν μέλη του γενικού συμβουλίου του ΕΣΣΚ με δικαίωμα ψήφου. Αντίστοιχες προσαρμογές θα πρέπει επίσης να γίνουν στη διευθύνουσα επιτροπή και στη συμβουλευτική τεχνική επιτροπή, αντίστοιχα.

(4)  Ο πρόεδρος της ΕΚΤ προέδρευσε του ΕΣΣΚ κατά την πρώτη πενταετία από την ίδρυσή του, μετά το πέρας της οποίας ο πρόεδρος της ΕΚΤ εξακολουθεί να προεδρεύει του ΕΣΣΚ σε προσωρινή βάση. Κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα, ο πρόεδρος της ΕΚΤ έχει παράσχει εξουσία και αξιοπιστία στο ΕΣΣΚ και έχει διασφαλίσει ότι το ΕΣΣΚ μπορεί να βασιστεί και να στηριχτεί στην εμπειρογνωμοσύνη της ΕΚΤ στον τομέα της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο ο πρόεδρος της ΕΚΤ να έχει την προεδρία του ΕΣΣΚ σε μόνιμη βάση.

(5)  Προκειμένου να ενισχυθεί η προβολή του ΕΣΣΚ ως φορέα διακριτού από τα μεμονωμένα μέλη του, ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ θα πρέπει να δύναται να αναθέτει στους αντιπροέδρους ή στον επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ καθήκοντα τα οποία σχετίζονται με την εκπροσώπηση του ΕΣΣΚ εκτός του οργάνου, εξαιρουμένης της συμμετοχής σε ακροάσεις και συζητήσεις που διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(6)  Το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1096/2010(7) του Συμβουλίου προβλέπει ότι ο επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ διορίζεται από την ΕΚΤ, σε διαβούλευση με το γενικό συμβούλιο του ΕΣΣΚ. Προκειμένου να ενισχύσει την εικόνα του επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ, το γενικό συμβούλιο του ΕΣΣΚ θα πρέπει να αξιολογεί, στο πλαίσιο μιας ανοιχτής και διαφανούς διαδικασίας, κατά πόσον οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον τελικό κατάλογο επιλογής για τη θέση του επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ διαθέτουν τα προσόντα και την εμπειρία που απαιτούνται για τη διαχείριση της γραμματείας του ΕΣΣΚ. Το γενικό συμβούλιο θα πρέπει να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης. Επιπλέον, τα καθήκοντα του επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ θα πρέπει να διευκρινιστούν.

(7)  Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010, μέχρι τούδε ο πρώτος αντιπρόεδρος του ΕΣΣΚ εκλέγονταν από και μεταξύ των μελών του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ και λαμβανόταν υπόψη η ανάγκη για ισορροπία στην εκπροσώπηση μεταξύ των κρατών μελών εν γένει και μεταξύ των κρατών μελών το νόμισμα των οποίων είναι το ευρώ και μεταξύ εκείνων το νόμισμα των οποίων δεν είναι το ευρώ. Τούτο δεν είναι κατάλληλο πλέον, παρότι η διευθύνουσα επιτροπή του ΕΣΣΚ θα πρέπει να εξακολουθεί να συνυπολογίζει την ισορροπημένη εκπροσώπηση. Επιπλέον, κατόπιν της θέσπισης της τραπεζικής ένωσης, ενδείκνυται να αντικατασταθεί η αναφορά στα κράτη μέλη το νόμισμα των οποίων είναι το ευρώ και σε εκείνα το νόμισμα των οποίων δεν είναι το ευρώ με μια αναφορά σε κράτη μέλη που συμμετέχουν και σε εκείνα που δεν συμμετέχουν στην τραπεζική ένωση.

(8)  ▌

(9)  Προκειμένου να περιοριστεί το κόστος και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών, ο αριθμός των εκπροσώπων της Επιτροπής στη συμβουλευτική τεχνική επιτροπή του ΕΣΣΚ θα πρέπει να μειωθεί από δύο εκπροσώπους, όπως ισχύει επί του παρόντος, σε έναν εκπρόσωπο.

(10)  Το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 προβλέπει ότι οι προειδοποιήσεις και οι συστάσεις του ΕΣΣΚ διαβιβάζονται στο Συμβούλιο και την Επιτροπή και, όταν απευθύνονται σε μία ή περισσότερες εθνικές εποπτικές αρχές, διαβιβάζονται και στις ΕΕΑ. Προκειμένου να ενισχυθεί ο δημοκρατικός έλεγχος και η διαφάνεια, οι εν λόγω προειδοποιήσεις και συστάσεις θα πρέπει επίσης να διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις ΕΕΑ.

(11)  Προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η συνάφεια των γνωμοδοτήσεων, των συστάσεων και των αποφάσεων του ΕΣΣΚ, η συμβουλευτική τεχνική επιτροπή και η συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή αναμένεται να διαβουλεύονται με ενδιαφερόμενα μέρη, όποτε ενδείκνυται, εγκαίρως και σε ανοιχτές συζητήσεις και με διαφάνεια, και να το πράττουν με τον ευρύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς έναντι όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

(12)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 θα πρέπει κατά συνέπεια να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 τροποποιείται ως εξής:

(-1)  Στο άρθρο 2, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)  ως «συστημικός κίνδυνος» νοείται ο κίνδυνος αποδιοργάνωσης του χρηματοοικονομικού συστήματος με εν δυνάμει σοβαρές αρνητικές συνέπειες για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων των κρατών μελών της, ή για την πραγματική οικονομία και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Όλες οι μορφές χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών, αγορών και υποδομών ενδέχεται να είναι σημαντικές σε κάποιο βαθμό από συστημικής απόψεως.»·

(-1α)  Στο άρθρο 3 παράγραφος 2, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)  εκδίδει συστάσεις προς τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τα κράτη μέλη για επανορθωτικές ενέργειες ως αντίδραση στους κινδύνους που εντοπίσθηκαν και, κατά περίπτωση, δημοσιοποιεί τις συστάσεις αυτές·»·

(1)  Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 2α:

«2α.  Κατά τη διαβούλευση σχετικά με τον διορισμό του επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1096/2010*, το γενικό συμβούλιο αξιολογεί, στο πλαίσιο μιας ανοιχτής και διαφανούς διαδικασίας, κατά πόσον οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον τελικό κατάλογο επιλογής για τη θέση του επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ διαθέτουν τα προσόντα, την ανεξαρτησία και την εμπειρία που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση της γραμματείας του ΕΣΣΚ. Το γενικό συμβούλιο ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τον απαιτούμενο βαθμό λεπτομέρειας σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης και διαβούλευσης.

*  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1096/2010 του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2010, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 162).»·

_______________________________________________________________________________

β)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 3α:

«3α.  Κατά την παροχή οδηγιών προς τον επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1096/2010 του Συμβουλίου, ο πρόεδρος και η διευθύνουσα επιτροπή του ΕΣΣΚ δύνανται να πραγματεύονται ιδίως τα ακόλουθα:

α)  την τρέχουσα διαχείριση της γραμματείας του ΕΣΣΚ·

β)  οποιαδήποτε διοικητικά και δημοσιονομικά ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τη γραμματεία του ΕΣΣΚ·

γ)  τον συντονισμό και την προετοιμασία των εργασιών και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του γενικού συμβουλίου·

δ)  την κατάρτιση της πρότασης του ετήσιου προγράμματος του ΕΣΣΚ και την εφαρμογή του·

ε)  τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης σχετικά με τις δραστηριότητες του ΕΣΣΚ και την υποβολή εκθέσεων στο γενικό συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση»·

(2)  Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

α)  οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.  Στο ΕΣΣΚ προεδρεύει ο πρόεδρος της ΕΚΤ.

2.  Ο πρώτος αντιπρόεδρος εκλέγεται από και μεταξύ των μελών του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ για θητεία πέντε ετών ▌. Ο πρώτος αντιπρόεδρος μπορεί να επανεκλεγεί μία φορά.

β)  η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8.  Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το ΕΣΣΚ εκτός του οργάνου. Ο πρόεδρος δύναται να αναθέτει στους αντιπροέδρους του ΕΣΣΚ ή στον επικεφαλής της γραμματείας καθήκοντα τα οποία σχετίζονται με την εκπροσώπηση του ΕΣΣΚ εκτός του οργάνου, εξαιρουμένων των καθηκόντων που ορίζονται στο άρθρο 19 παράγραφοι 1, 4 και 5.»·

(3)  Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i)  παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία στ α) και στ β):

«στ α)  τον πρόεδρο του εποπτικού συμβουλίου της ΕΚΤ·

στ β)  τον πρόεδρο του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης·»·

ii)  ▌

β)  η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

i)  το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)  έναν εκπρόσωπο υψηλού επιπέδου ανά κράτος μέλος προερχόμενο είτε από τις εθνικές αρμόδιες αρχές είτε από τις εθνικές αρχές που έχουν καθοριστεί για την εφαρμογή μέτρων στοχευμένων στην αντιμετώπιση του συστημικού ή μακροπροληπτικού κινδύνου, σύμφωνα με την παράγραφο 3·»·

γ)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.  Όσον αφορά την εκπροσώπηση των εθνικών αρχών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), οι αντίστοιχοι εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου εναλλάσσονται αναλόγως με το υπό συζήτηση θέμα, εκτός εάν οι εθνικές αρχές συγκεκριμένου κράτους μέλους έχουν συμφωνήσει για κοινό εκπρόσωπο.»·

(3a)  Στο άρθρο 7, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«1.  Κατά τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του γενικού συμβουλίου και της διευθύνουσας επιτροπής ή κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας σχετικής με το ΕΣΣΚ, τα μέλη του ΕΣΣΚ επιτελούν τα καθήκοντά τους με αμεροληψία και μόνο προς το συμφέρον της Ένωσης ως συνόλου. Δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από οποιαδήποτε κυβέρνηση, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης ή οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.»·

(3β)  Στο άρθρο 8 παράγραφος 1 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε πρόσωπα που υποβάλλουν ή αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με απειλή ή βλάβη για το δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο της εργασιακής τους σχέσης.

Η παρούσα παράγραφος ισχύει με την επιφύλαξη των εμπιστευτικών προφορικών συζητήσεων που διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 5.»·

(4)  Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.  Κατά περίπτωση, είναι δυνατόν να προσκληθούν να παρευρεθούν στις συνεδριάσεις του γενικού συμβουλίου εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου από διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς ή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχουν δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με τα καθήκοντα του ΕΣΣΚ που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.»·

β)  η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.  Στις εργασίες του ΕΣΣΚ μπορούν να συμμετέχουν και εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου των αρμόδιων αρχών ▌από χώρες του ΕΟΧ, αποκλειστικά και μόνο για θέματα που αφορούν ιδιαίτερα αυτές τις χώρες. Το ΕΣΣΚ μπορεί να θεσπίζει ρυθμίσεις που να διευκρινίζουν, ειδικότερα, τη φύση, το πεδίο εφαρμογής και τις διαδικαστικές πτυχές της συμμετοχής των εν λόγω ▌χωρών στις εργασίες του ΕΣΣΚ. Οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν να προβλέπουν εκπροσώπηση, σε ad hoc βάση, με την ιδιότητα παρατηρητή, στο γενικό συμβούλιο και θα πρέπει να αφορούν μόνο θέματα που ενδιαφέρουν αυτές τις χώρες, αποκλείουν δε κάθε περίπτωση όπου ενδέχεται να συζητηθεί η κατάσταση συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων ή κρατών μελών.»·

(5)  Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i)  το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)  τέσσερα άλλα μέλη του γενικού συμβουλίου, τα οποία είναι επίσης μέλη του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για ισορροπία στην εκπροσώπηση μεταξύ των κρατών μελών εν γένει και μεταξύ των κρατών μελών τα οποία είναι συμμετέχοντα κράτη μέλη, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, και εκείνων που δεν είναι συμμετέχοντα κράτη μέλη. Εκλέγονται από και μεταξύ των μελών του γενικού συμβουλίου, τα οποία είναι επίσης μέλη του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ, για περίοδο τριών ετών·»·

ii)  παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία ζ α), ζ β) και ζ β α):

«ζ α)  τον πρόεδρο του εποπτικού συμβουλίου της ΕΚΤ·

ζ β)  τον πρόεδρο του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης.»

ζ β α)  τον επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ·»·

(6)  Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:

-α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Η συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή απαρτίζεται από τον πρόεδρο της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής και από 15 εμπειρογνώμονες που αντιπροσωπεύουν ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, πείρας και γνώσης όσον αφορά όλους τους συναφείς τομείς των χρηματοπιστωτικών αγορών, οι οποίοι προτείνονται από τη διευθύνουσα επιτροπή και εγκρίνονται από το γενικό συμβούλιο για τετραετή ανανεώσιμη θητεία. Οι διορισθέντες δεν είναι μέλη των ΕΕΑ και επιλέγονται βάσει των γενικών ικανοτήτων τους και της διαφορετικής εμπειρίας τους σε ακαδημαϊκούς κλάδους ή άλλους τομείς, ιδίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή σε συνδικάτα, ή ως πάροχοι ή καταναλωτές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.»·

-α α)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Ο πρόεδρος και οι δύο αντιπρόεδροι της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής διορίζονται από το γενικό συμβούλιο προτάσει του προέδρου του ΕΣΣΚ και διαθέτουν ο καθένας υψηλό επίπεδο σχετικής εμπειρογνωμοσύνης και γνώσης, για παράδειγμα, χάρη στο σχετικό πανεπιστημιακό και επαγγελματικό τους υπόβαθρο στους τομείς των τραπεζών, των αγορών αξιών ή των ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντάξεων. Η προεδρία της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής θα πρέπει να ασκείται εκ περιτροπής από τα τρία αυτά πρόσωπα.»·

-α β)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Η συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή παρέχει συμβουλές και αρωγή στο ΕΣΣΚ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5, κατόπιν αιτήματος του προέδρου του ΕΣΣΚ ή του γενικού συμβουλίου.»·

α)  η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.  Εφόσον χρειάζεται, η συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή διαβουλεύεται σε πρώιμο στάδιο με τους συναφείς φορείς του χώρου, π.χ. εκπροσώπους της αγοράς, οργανώσεις καταναλωτών και ακαδημαϊκούς εμπειρογνώμονες, σε ανοιχτές συζητήσεις και με διαφάνεια, λαμβάνοντας παράλληλα υπ’ όψιν την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις διεξάγονται με τον ευρύτερο δυνατό τρόπο, για να εξασφαλίζεται προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς έναντι όλων των ενδιαφερόμενων μερών και των σχετικών χρηματοπιστωτικών τομέων, και παρέχουν εύλογο χρόνο στους ενδιαφερόμενους για να εκφράσουν τις απόψεις τους.»·

(7)  Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

-i)  το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)  έναν αντιπρόσωπο κάθε εθνικής κεντρικής τράπεζας ▌·»·

i)  Το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«στ)  έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής·»·

ii)  παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία στ α) και στ β):

«στ α)  έναν αντιπρόσωπο του εποπτικού συμβουλίου της ΕΚΤ·

στ β)  έναν αντιπρόσωπο του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης·»·

α α)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.  Η συμβουλευτική τεχνική επιτροπή παρέχει συμβουλές και αρωγή στο ΕΣΣΚ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 κατόπιν αιτήματος του προέδρου του ΕΣΣΚ ή του γενικού συμβουλίου.»·

β)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 4α:

«4α.  Εφόσον χρειάζεται, η συμβουλευτική τεχνική επιτροπή διοργανώνει διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενα μέρη σε πρώιμο στάδιο, σε ανοιχτές συζητήσεις και με διαφάνεια, λαμβάνοντας παράλληλα υπ’ όψιν την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις διεξάγονται με τον ευρύτερο δυνατό τρόπο, για να εξασφαλίζεται προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς έναντι όλων των ενδιαφερόμενων μερών και των σχετικών χρηματοπιστωτικών τομέων, και παρέχουν εύλογο χρόνο στους ενδιαφερόμενους για να εκφράσουν τις απόψεις τους.»·

(7a)  Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2, το ΕΣΣΚ ζητεί, κατά περίπτωση, τις απόψεις των συναφών ενδιαφερόμενων παραγόντων του ιδιωτικού τομέα. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις διεξάγονται με τον ευρύτερο δυνατό τρόπο, για να εξασφαλίζεται προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς έναντι όλων των ενδιαφερόμενων μερών και των σχετικών χρηματοπιστωτικών τομέων, και παρέχουν εύλογο χρόνο στους ενδιαφερόμενους για να εκφράσουν τις απόψεις τους.»·

(7β)  Στο άρθρο 15, η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«7.  Πριν από κάθε αίτηση παροχής πληροφοριών εποπτικού χαρακτήρα που δεν διατίθενται σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή, το ΕΣΣΚ διαβουλεύεται δεόντως με τη σχετική Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι η αίτηση είναι αιτιολογημένη και αναλογική. Εάν η σχετική Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή δεν θεωρεί την αίτηση αιτιολογημένη και αναλογική, την αποστέλλει πάραυτα πίσω στο ΕΣΣΚ και ζητεί πρόσθετη αιτιολόγηση. Μόλις το ΕΣΣΚ παράσχει στη σχετική Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή αυτήν την πρόσθετη αιτιολόγηση, οι αιτηθείσες πληροφορίες διαβιβάζονται στο ΕΣΣΚ από τους αποδέκτες της αίτησης, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν νόμιμη πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες.»·

(8)  Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 2, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι προειδοποιήσεις ή οι συστάσεις που εκδίδει το ΕΣΣΚ σύμφωνα με τα στοιχεία γ) και δ) του άρθρου 3 παράγραφος 2 μπορούν να είναι είτε γενικής είτε ειδικής φύσης και απευθύνονται ιδίως στην Ένωση, σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, σε μία ή περισσότερες ΕΕΑ ή σε μία ή περισσότερες εθνικές αρμόδιες αρχές, ή εθνικές αρχές εξυγίανσης, στην ΕΚΤ για τα καθήκοντα που ανατίθενται στην ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 και το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, ή σύμφωνα με το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης. Αν μια προειδοποίηση ή σύσταση απευθύνεται σε μία ή περισσότερες εθνικές εποπτικές αρχές, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ενημερώνονται σχετικώς. Στις συστάσεις περιλαμβάνεται καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για τη διατύπωση πολιτικής. Συστάσεις μπορούν επίσης να απευθύνονται προς την Επιτροπή σχετικά με τη συναφή νομοθεσία της Ένωσης. Οι προειδοποιήσεις και οι συστάσεις είναι επαρκώς λεπτομερείς και αιτιολογημένες, και συνοδεύονται από κατάλληλη και ολοκληρωμένη αιτιολογική έκθεση.»·

β)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.  Ταυτοχρόνως με τη διαβίβαση προς τους αποδέκτες που προβλέπονται στο άρθρο 2, οι προειδοποιήσεις ή οι συστάσεις διαβιβάζονται, σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες περί του απορρήτου, στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή και στις ΕΕΑ.»·

(9)  στο άρθρο 17, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται με το ακόλουθο κείμενο:

«1.  Αν μια σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ) απευθύνεται στην Επιτροπή, σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, σε μία ή περισσότερες ΕΕΑ ή σε μία ή περισσότερες εθνικές αρμόδιες αρχές, οι αποδέκτες ενημερώνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το ΕΣΣΚ για τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις συστάσεις και τεκμηριώνουν οποιαδήποτε αδράνεια. Κατά περίπτωση, το ΕΣΣΚ ενημερώνει τις ΕΕΑ χωρίς καθυστέρηση σχετικά με τις ληφθείσες απαντήσεις, σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες περί του απορρήτου.»·

2.  Αν το ΕΣΣΚ αποφασίσει ότι η σύστασή του αγνοήθηκε ή ότι οι αποδέκτες δεν αιτιολόγησαν επαρκώς την αδράνειά τους, το ΕΣΣΚ ενημερώνει, σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες περί του απορρήτου, τους αποδέκτες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις οικείες ΕΕΑ.»·

(9a)  Το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής:

α)  οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.  Τουλάχιστον μία φορά ανά έτος και ακόμη συχνότερα σε περίπτωση χρηματοοικονομικών δυσχερειών ευρείας κλίμακας, ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ προσκαλείται από την αρμόδια επιτροπή σε ετήσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία συνδέεται με τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης του ΕΣΣΚ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Αυτή η ακρόαση πραγματοποιείται ξεχωριστά από τον νομισματικό διάλογο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του προέδρου της ΕΚΤ.

2.  Η ετήσια έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει τις πληροφορίες που το γενικό συμβούλιο αποφασίζει να δημοσιοποιήσει σύμφωνα με το άρθρο 18. Η ετήσια έκθεση διατίθεται στο κοινό. Περιέχει μεταξύ άλλων πληροφορίες για τους πόρους που τίθενται στη διάθεση του ΕΣΣΚ σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1096/2010.»·

β)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«5a.  Το ΕΣΣΚ απαντά προφορικά ή γραπτά σε ερωτήσεις που του απευθύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Απαντά στις εν λόγω ερωτήσεις χωρίς καθυστέρηση και, οπωσδήποτε, εντός πέντε εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασής τους στο ΕΣΣΚ.»·

(10)  Το άρθρο 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το νωρίτερο πέντε έτη από [Επίσημη Εφημερίδα, εισαγωγή ημερομηνίας έναρξης ισχύος], η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις κύριες διαπιστώσεις της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την […] ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

(1)

  ΕΕ C 227 της 28.6.2018, σ. 63.

(2)

* Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· οι διαγραφές σημειώνονται με το σύμβολο ▌.

(3)

  ΕΕ C της , σ. .

(4)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 1).

(5)

  Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την αποστολή και την οργάνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, COM(2014) 508 final.

(6)

  Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Effect Analysis, Amendments to ESRB Regulation» («Ανάλυση επιπτώσεων, τροποποιήσεις στον κανονισμό ΕΣΣΚ»), COM(2017).

(7)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1096/2010 του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2010, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 162).


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (16.7.2018)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου

(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Κώστας Χρυσόγονος

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η έκθεση της Επιτροπής του 2017 σχετικά με την αποστολή και την οργάνωση του ΕΣΣΚ5 καταλήγει ότι, ενώ το ΕΣΣΚ σε γενικές γραμμές λειτουργεί ικανοποιητικά, υπάρχει ανάγκη για βελτιώσεις σε συγκεκριμένα σημεία.

(2)  Η έκθεση της Επιτροπής του 2017 σχετικά με την αποστολή και την οργάνωση του ΕΣΣΚ5 καταλήγει ότι, ενώ το ΕΣΣΚ σε γενικές γραμμές λειτουργεί ικανοποιητικά, υπάρχει ανάγκη για βελτιώσεις σε συγκεκριμένα σημεία, ιδίως διότι οι πρόσφατες θεσμικές αλλαγές που σχετίζονται με την τραπεζική ένωση, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας ένωσης κεφαλαιαγορών, άλλαξαν πραγματικά το επιχειρησιακό πλαίσιο του ΕΣΣΚ σε σχέση με αυτό που ίσχυε από ιδρύσεώς του. Επομένως, το ΕΣΣΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μακροπροληπτικών πολιτικών.

_________________

_________________

5 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Effect Analysis, Amendments to ESRB Regulation» («Ανάλυση επιπτώσεων, τροποποιήσεις στον κανονισμό ΕΣΣΚ»), COM(2017).

5 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Effect Analysis, Amendments to ESRB Regulation» («Ανάλυση επιπτώσεων, τροποποιήσεις στον κανονισμό ΕΣΣΚ»), COM(2017).

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι προτεινόμενες βελτιώσεις έχουν ως στόχο την επίτευξη της σωστής ισορροπίας μεταξύ της αυτονομίας του ΕΣΣΚ και της ανάγκης για μια ισχυρή και αξιόπιστη ηγεσία. Αποσκοπούν, επίσης, να βελτιώσουν τον συντονισμό των μακροπροληπτικών πολιτικών της Ένωσης και να διευκολύνουν τη διασφάλιση ισορροπίας μεταξύ των κρατών μελών που ανήκουν στην τραπεζική ένωση και εποπτεύονται από την ΕΚΤ/ΕΕΜ και εκείνων που βρίσκονται ακόμη εκτός.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Το ευρύ φάσμα μελών του γενικού συμβουλίου του ΕΣΣΚ αποτελεί μείζον πλεονέκτημα. Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις στην αρχιτεκτονική της χρηματοοικονομικής εποπτείας της Ένωσης, και συγκεκριμένα η θέσπιση μιας τραπεζικής ένωσης, δεν αποτυπώνονται στη σύνθεση του εν λόγω γενικού συμβουλίου. Για τον λόγο αυτό, ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της ΕΚΤ και ο πρόεδρος του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης θα πρέπει να γίνουν μέλη του γενικού συμβουλίου του ΕΣΣΚ με δικαίωμα ψήφου. Αντίστοιχες προσαρμογές θα πρέπει επίσης να γίνουν στη διευθύνουσα επιτροπή και στη συμβουλευτική τεχνική επιτροπή, αντίστοιχα.

(3)  Το ευρύ φάσμα μελών του γενικού συμβουλίου του ΕΣΣΚ αποτελεί μείζον πλεονέκτημα. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην αρχιτεκτονική της χρηματοοικονομικής εποπτείας της Ένωσης, και συγκεκριμένα η θέσπιση μιας τραπεζικής ένωσης, θα πρέπει να αποτυπώνονται και στη σύνθεση του εν λόγω γενικού συμβουλίου και να λαμβάνονται υπόψη.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Θα πρέπει να επιδιωχθεί η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο γενικό συμβούλιο του ΕΣΣΚ.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Ο πρόεδρος της ΕΚΤ προέδρευσε του ΕΣΣΚ κατά την πρώτη πενταετία από την ίδρυσή του, μετά το πέρας της οποίας ο πρόεδρος της ΕΚΤ εξακολουθεί να προεδρεύει του ΕΣΣΚ σε προσωρινή βάση. Κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα, ο πρόεδρος της ΕΚΤ έχει παράσχει εξουσία και αξιοπιστία στο ΕΣΣΚ και έχει διασφαλίσει ότι το ΕΣΣΚ μπορεί να βασιστεί και να στηριχτεί στην εμπειρογνωμοσύνη της ΕΚΤ στον τομέα της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο ο πρόεδρος της ΕΚΤ να έχει την προεδρία του ΕΣΣΚ σε μόνιμη βάση.

(4)  Ο πρόεδρος της ΕΚΤ προέδρευσε του ΕΣΣΚ κατά την πρώτη πενταετία από την ίδρυσή του, μετά το πέρας της οποίας ο πρόεδρος της ΕΚΤ εξακολουθεί να προεδρεύει του ΕΣΣΚ σε προσωρινή βάση. Η στενή συνεργασία μεταξύ της ΕΚΤ και του ΕΣΣΚ και η ανάπτυξη ροών πληροφοριών είναι απαραίτητες προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα του ΕΣΣΚ να εντοπίζει, να αναλύει και να παρακολουθεί αποτελεσματικά τους συστημικούς κινδύνους σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Προκειμένου να ενισχυθεί η προβολή του ΕΣΣΚ ως φορέα διακριτού από τα μεμονωμένα μέλη του, ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ θα πρέπει να δύναται να αναθέτει στον επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ καθήκοντα τα οποία σχετίζονται με την εκπροσώπηση του ΕΣΣΚ εκτός του οργάνου.

(5)  Θα πρέπει να διασφαλιστούν πλήρως η υποχρέωση λογοδοσίας, η διαφάνεια και η ανεξαρτησία του ΕΣΣΚ. Είναι επίσης απαραίτητο να ενισχυθούν η αυτονομία και η προβολή του ΕΣΣΚ. Αυτή η ενίσχυση θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη μετατροπή του ΕΣΣΚ σε ανεξάρτητη, αξιόπιστη μακροπροληπτική αρχή. Προκειμένου να ενισχυθεί η προβολή του ΕΣΣΚ ως φορέα διακριτού από τα μεμονωμένα μέλη του, ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ θα πρέπει να δύναται να αναθέτει στον επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ ή στους αντιπροέδρους του ΕΣΣΚ καθήκοντα τα οποία σχετίζονται με την εκπροσώπηση του ΕΣΣΚ εκτός του οργάνου.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1096/20106 του Συμβουλίου προβλέπει ότι ο επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ διορίζεται από την ΕΚΤ, σε διαβούλευση με το γενικό συμβούλιο του ΕΣΣΚ. Προκειμένου να ενισχύσει την εικόνα του επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ, το γενικό συμβούλιο του ΕΣΣΚ θα πρέπει να αξιολογεί, στο πλαίσιο μιας ανοιχτής και διαφανούς διαδικασίας, κατά πόσον οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον τελικό κατάλογο επιλογής για τη θέση του επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ διαθέτουν τα προσόντα και την εμπειρία που απαιτούνται για τη διαχείριση της γραμματείας του ΕΣΣΚ. Το γενικό συμβούλιο θα πρέπει να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης. Επιπλέον, τα καθήκοντα του επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ θα πρέπει να διευκρινιστούν.

(6)  Το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1096/20106 του Συμβουλίου προβλέπει ότι ο επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ διορίζεται από την ΕΚΤ, σε διαβούλευση με το γενικό συμβούλιο του ΕΣΣΚ. Προκειμένου να ενισχύσει την εικόνα του επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ, το γενικό συμβούλιο του ΕΣΣΚ θα πρέπει να αξιολογεί, στο πλαίσιο μιας ανοιχτής και διαφανούς διαδικασίας, κατά πόσον οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον τελικό κατάλογο επιλογής για τη θέση του επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ διαθέτουν τα προσόντα και την εμπειρία που απαιτούνται για τη διαχείριση της γραμματείας του ΕΣΣΚ. Το γενικό συμβούλιο θα πρέπει να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης. Με τον τρόπο αυτό, θα διατηρηθεί ο δεσμός με την ΕΚΤ και θα διασφαλιστεί η λογοδοσία του επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ στο γενικό συμβούλιο. Επιπλέον, τα καθήκοντα του επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ θα πρέπει να διευκρινιστούν, ιδίως διότι η ανάθεση ενός πιο σημαντικού ρόλου στον επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ θα μπορούσε να συμβάλει στην αύξηση του αντικτύπου και της αποτελεσματικότητας των προειδοποιήσεων και των συστάσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες από το γενικό συμβούλιο.

_________________

_________________

6 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1096/2010 του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2010, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 162).

6 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1096/2010 του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2010, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 162).

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 προβλέπει ότι οι προειδοποιήσεις και οι συστάσεις του ΕΣΣΚ διαβιβάζονται στο Συμβούλιο και την Επιτροπή και, όταν απευθύνονται σε μία ή περισσότερες εθνικές εποπτικές αρχές, διαβιβάζονται και στις ΕΕΑ. Προκειμένου να ενισχυθεί ο δημοκρατικός έλεγχος και η διαφάνεια, οι εν λόγω προειδοποιήσεις και συστάσεις θα πρέπει επίσης να διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις ΕΕΑ.

(10)  Το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 προβλέπει ότι οι προειδοποιήσεις και οι συστάσεις του ΕΣΣΚ διαβιβάζονται στο Συμβούλιο και την Επιτροπή και, όταν απευθύνονται σε μία ή περισσότερες εθνικές εποπτικές αρχές, διαβιβάζονται και στις ΕΕΑ. Προκειμένου να ενισχυθεί ο δημοκρατικός έλεγχος και η διαφάνεια, οι εν λόγω προειδοποιήσεις και συστάσεις πρέπει να διαβιβάζονται χωρίς καθυστέρηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις ΕΕΑ.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η συνάφεια των γνωμοδοτήσεων, των συστάσεων και των αποφάσεων του ΕΣΣΚ, η συμβουλευτική τεχνική επιτροπή και η συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή αναμένεται να διαβουλεύονται με ενδιαφερόμενα μέρη, όποτε ενδείκνυται, εγκαίρως και σε ανοιχτές συζητήσεις και με διαφάνεια.

(11)  Προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η συνάφεια των γνωμοδοτήσεων, των συστάσεων και των αποφάσεων του ΕΣΣΚ, η συμβουλευτική τεχνική επιτροπή και η συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή αναμένεται να διαβουλεύονται με ενδιαφερόμενα μέρη, σχετικούς εμπειρογνώμονες και κοινωνικούς εταίρους, όποτε ενδείκνυται, εγκαίρως και σε ανοιχτές συζητήσεις με πολυφωνία και διαφάνεια. Για λόγους αυξημένης αποτελεσματικότητας, θα πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα αποτελέσματα των εν λόγω διαβουλεύσεων.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(-1)  Στο άρθρο 3, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Το ΕΣΣΚ είναι υπεύθυνο για τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος στην Ένωση με σκοπό να συμβάλλει στην πρόληψη ή στον μετριασμό των συστημικών κινδύνων που απειλούν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα στην Ένωση και που προκύπτουν από εξελίξεις εντός του χρηματοοικονομικού συστήματος, καθώς και να λαμβάνει υπόψη μακροοικονομικές εξελίξεις, ώστε να αποτρέπει περιόδους χρηματοοικονομικού κινδύνου ευρείας κλίμακας. Συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και διασφαλίζει επομένως τη βιώσιμη συμβολή του χρηματοοικονομικού τομέα στην οικονομική ανάπτυξη.

«1. Το ΕΣΣΚ είναι υπεύθυνο για τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος στην Ένωση με σκοπό να συμβάλλει στην πρόληψη ή στον μετριασμό των συστημικών κινδύνων που απειλούν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα στην Ένωση και που προκύπτουν από εξελίξεις εντός του χρηματοοικονομικού συστήματος, καθώς και να λαμβάνει υπόψη μακροοικονομικές εξελίξεις, ώστε να αποτρέπει περιόδους χρηματοοικονομικού κινδύνου ευρείας κλίμακας. Συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και διασφαλίζει επομένως τη βιώσιμη συμβολή του χρηματοοικονομικού τομέα στην οικονομική ανάπτυξη και συντελεί στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2α.  Κατά τη διαβούλευση σχετικά με τον διορισμό του επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1096/2010*, το γενικό συμβούλιο αξιολογεί, στο πλαίσιο μιας ανοιχτής και διαφανούς διαδικασίας, κατά πόσον οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον τελικό κατάλογο επιλογής για τη θέση του επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ διαθέτουν τα προσόντα και την εμπειρία που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση της γραμματείας του ΕΣΣΚ. Το γενικό συμβούλιο ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη διαδικασία διαβούλευσης.

2α.  Κατά τη διαβούλευση σχετικά με τον διορισμό του επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1096/2010*, το γενικό συμβούλιο αξιολογεί, στο πλαίσιο μιας ανοιχτής και διαφανούς διαδικασίας, κατά πόσον οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον τελικό κατάλογο επιλογής για τη θέση του επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ διαθέτουν τα προσόντα και την εμπειρία που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση της γραμματείας του ΕΣΣΚ. Το γενικό συμβούλιο ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη διαδικασία διαβούλευσης. Το γενικό συμβούλιο ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τον απαιτούμενο βαθμό λεπτομέρειας, σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης και διαβούλευσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να ζητούν από το γενικό συμβούλιο συμπληρωματικές πληροφορίες.

*  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1096/2010 του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2010, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 162).»

*  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1096/2010 του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2010, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 162).»

 

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3α.  Κατά την παροχή οδηγιών προς τον επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1096/2010 του Συμβουλίου, ο πρόεδρος και η διευθύνουσα επιτροπή του ΕΣΣΚ δύνανται να πραγματεύονται ιδίως τα ακόλουθα:

3α.  Κατά την παροχή οδηγιών προς τον επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1096/2010 του Συμβουλίου, ο πρόεδρος και η διευθύνουσα επιτροπή του ΕΣΣΚ δύνανται να πραγματεύονται με διαφανή τρόπο ιδίως τα ακόλουθα:

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010

Άρθρο 5 – παράγραφος 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«8.  Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το ΕΣΣΚ εκτός του οργάνου. Ο πρόεδρος δύναται να αναθέτει στον επικεφαλής της γραμματείας καθήκοντα τα οποία σχετίζονται με την εκπροσώπηση του ΕΣΣΚ εκτός του οργάνου.»

«8.  Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το ΕΣΣΚ εκτός του οργάνου. Ο πρόεδρος δύναται να αναθέτει στον επικεφαλής της γραμματείας ή στους αντιπροέδρους του ΕΣΣΚ καθήκοντα τα οποία σχετίζονται με την εκπροσώπηση του ΕΣΣΚ εκτός του οργάνου.»

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α – σημείο i

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α και στ β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία στ α) και στ β):

διαγράφεται

«στ α)  τον πρόεδρο του εποπτικού συμβουλίου της ΕΚΤ·

 

στ β)  τον πρόεδρο του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης·»·

 

Αιτιολόγηση

Η ένταξη εκπροσώπων του ΕΕΜ και του ΕΣΕ ως μελών με δικαίωμα ψήφου θα επηρέαζε την ισορροπία μεταξύ των χωρών που έχουν προσχωρήσει στον ΕΕΜ και εκείνων που δεν είναι ακόμα μέλη.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β – σημείο i α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχεία β α και β β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

i α)  παρεμβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία β α) και β β):

 

β α)  τον πρόεδρο του εποπτικού συμβουλίου της ΕΚΤ·

 

β β)  τον πρόεδρο του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης·

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α – σημείο ii

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχεία ζ α και ζ β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία ζ α) και ζ β):

διαγράφεται

«ζ α)  τον πρόεδρο του εποπτικού συμβουλίου της ΕΚΤ·

 

ζ β)  τον πρόεδρο του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης·»·

 

Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα κατάσταση, όπου εκπρόσωποι του ΕΕΜ και του ΕΣΕ δεν είναι μέλη της διευθύνουσας επιτροπής ή της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής, είναι προτιμητέα. Εντός του υφιστάμενου περιθωρίου ευελιξίας, εκπρόσωποι του ΕΕΜ και του ΕΣΕ μπορούν να προσκαλούνται ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής, ώστε να έχουν δυνατότητα συμμετοχής χωρίς να διαταράσσεται η ισορροπία μεταξύ των χωρών που έχουν προσχωρήσει στον ΕΕΜ και εκείνων που δεν είναι ακόμα μέλη.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010

Άρθρο 12 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«5.  Εφόσον χρειάζεται, η συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή διοργανώνει διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενα μέρη σε πρώιμο στάδιο, σε ανοιχτές συζητήσεις και με διαφάνεια, λαμβάνοντας παράλληλα υπ’ όψιν την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου.»

«5.  Εφόσον χρειάζεται, η συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή διοργανώνει διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενα μέρη και σχετικούς εμπειρογνώμονες σε πρώιμο στάδιο, σε ανοιχτές συζητήσεις με πολυφωνία και διαφάνεια, λαμβάνοντας παράλληλα υπ’ όψιν την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου.»

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο α – σημείο ii

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχεία στ α και στ β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία στ α) και στ β):

διαγράφεται

«στ α)  έναν αντιπρόσωπο του εποπτικού συμβουλίου της ΕΚΤ·

 

στ β)  έναν αντιπρόσωπο του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης·»·

 

Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα κατάσταση, όπου εκπρόσωποι του ΕΕΜ και του ΕΣΕ δεν είναι μέλη της διευθύνουσας επιτροπής ή της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής, είναι προτιμητέα. Εντός του υφιστάμενου περιθωρίου ευελιξίας, εκπρόσωποι του ΕΕΜ και του ΕΣΕ μπορούν να προσκαλούνται ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής, ώστε να έχουν δυνατότητα συμμετοχής χωρίς να διαταράσσεται η ισορροπία μεταξύ των χωρών που έχουν προσχωρήσει στον ΕΕΜ και εκείνων που δεν είναι ακόμα μέλη.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο α α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)   Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

1α.  Ένας αντιπρόσωπος του εποπτικού συμβουλίου της ΕΚΤ και ένας αντιπρόσωπος του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης μπορούν να προσκαλούνται ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«4α.  Εφόσον χρειάζεται, η συμβουλευτική τεχνική επιτροπή διοργανώνει διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενα μέρη σε πρώιμο στάδιο, σε ανοιχτές συζητήσεις και με διαφάνεια, λαμβάνοντας παράλληλα υπ’ όψιν την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου.»

«4α.  Εφόσον χρειάζεται, η συμβουλευτική τεχνική επιτροπή διοργανώνει διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενα μέρη και σχετικούς εμπειρογνώμονες σε πρώιμο στάδιο, σε ανοιχτές συζητήσεις με πολυφωνία και διαφάνεια, λαμβάνοντας παράλληλα υπ’ όψιν την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου.»

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – πρώτη πρόταση

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Οι προειδοποιήσεις ή οι συστάσεις που εκδίδει το ΕΣΣΚ σύμφωνα με τα στοιχεία γ) και δ) του άρθρου 3 παράγραφος 2 μπορούν να είναι είτε γενικής είτε ειδικής φύσης και απευθύνονται ιδίως στην Ένωση, σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, σε μία ή περισσότερες ΕΕΑ ή σε μία ή περισσότερες εθνικές αρμόδιες αρχές, ή στην ΕΚΤ για τα καθήκοντα που ανατίθενται στην ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 και το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013.»

«Οι προειδοποιήσεις ή οι συστάσεις που εκδίδει το ΕΣΣΚ σύμφωνα με τα στοιχεία γ) και δ) του άρθρου 3 παράγραφος 2 μπορούν να είναι είτε γενικής είτε ειδικής φύσης και απευθύνονται ιδίως στην Ένωση, σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, σε μία ή περισσότερες ΕΕΑ ή σε μία ή περισσότερες εθνικές αρμόδιες αρχές, ή στην ΕΚΤ για τα καθήκοντα που ανατίθενται στην ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 και το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013. Οι εν λόγω προειδοποιήσεις και συστάσεις είναι επαρκώς λεπτομερείς και αιτιολογημένες και συνοδεύονται από κατάλληλη και ολοκληρωμένη αιτιολόγηση.»

 

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«1.  Αν μια σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ) απευθύνεται στην Επιτροπή, σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, σε μία ή περισσότερες ΕΕΑ ή σε μία ή περισσότερες εθνικές αρμόδιες αρχές, οι αποδέκτες ενημερώνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το ΕΣΣΚ για τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις συστάσεις και τεκμηριώνουν οποιαδήποτε αδράνεια. Κατά περίπτωση, το ΕΣΣΚ ενημερώνει τις ΕΕΑ χωρίς καθυστέρηση σχετικά με τις ληφθείσες απαντήσεις, σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες περί του απορρήτου.»·

«1.  Αν μια σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ) απευθύνεται στην Επιτροπή, σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, σε μία ή περισσότερες ΕΕΑ ή σε μία ή περισσότερες εθνικές αρμόδιες αρχές, οι αποδέκτες ενημερώνουν, με τον απαιτούμενο βαθμό λεπτομέρειας και χωρίς καθυστέρηση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το ΕΣΣΚ για τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις συστάσεις και τεκμηριώνουν επαρκώς και λεπτομερώς οποιαδήποτε αδράνεια. Κατά περίπτωση, το ΕΣΣΚ ενημερώνει τις ΕΕΑ, με τον απαιτούμενο βαθμό λεπτομέρειας και χωρίς καθυστέρηση, σχετικά με τις ληφθείσες απαντήσεις, σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες περί του απορρήτου. Το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα, καθώς και η αρχή της κρατικής κυριαρχίας τηρούνται πλήρως.»·

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Αν το ΕΣΣΚ αποφασίσει ότι η σύστασή του αγνοήθηκε ή ότι οι αποδέκτες δεν αιτιολόγησαν επαρκώς την αδράνειά τους, το ΕΣΣΚ ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες περί του απορρήτου, τους αποδέκτες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τις οικείες ΕΕΑ.»·

(2)  Αν το ΕΣΣΚ αποφασίσει ότι η σύστασή του αγνοήθηκε ή ότι οι αποδέκτες δεν αιτιολόγησαν επαρκώς την αδράνειά τους, το ΕΣΣΚ ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες περί του απορρήτου, τους αποδέκτες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τις οικείες ΕΕΑ.»·

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

26.10.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

26.10.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Κώστας Χρυσόγονος

9.10.2017

Εξέταση στην επιτροπή

15.5.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.7.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Κώστας Χρυσόγονος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

16

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Κώστας Χρυσόγονος

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Angel Dzhambazki

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (3.9.2018)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου

(COM(2017)0538 – C8‑0317/2017 – 2017/0232(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Danuta Maria Hübner

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Προκειμένου να ενισχυθεί η προβολή του ΕΣΣΚ ως φορέα διακριτού από τα μεμονωμένα μέλη του, ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ θα πρέπει να δύναται να αναθέτει στον επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ καθήκοντα τα οποία σχετίζονται με την εκπροσώπηση του ΕΣΣΚ εκτός του οργάνου.

(5)  Προκειμένου να ενισχυθεί η προβολή του ΕΣΣΚ ως φορέα διακριτού από τα μεμονωμένα μέλη του, ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ θα πρέπει να δύναται να αναθέτει στον επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ καθήκοντα τα οποία σχετίζονται με την εκπροσώπηση του ΕΣΣΚ εκτός του οργάνου, εξαιρουμένης της συμμετοχής σε ακροάσεις και συζητήσεις που πραγματοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κεκλεισμένων των θυρών καθώς επίσης και σε εξεταστική επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 226 ΣΛΕΕ και της απόφασης 95/167/ΕΚ και σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1096/2010 του Συμβουλίου6 προβλέπει ότι ο επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ διορίζεται από την ΕΚΤ, σε διαβούλευση με το γενικό συμβούλιο του ΕΣΣΚ. Προκειμένου να ενισχύσει την εικόνα του επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ, το γενικό συμβούλιο του ΕΣΣΚ θα πρέπει να αξιολογεί, στο πλαίσιο μιας ανοιχτής και διαφανούς διαδικασίας, κατά πόσον οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον τελικό κατάλογο επιλογής για τη θέση του επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ διαθέτουν τα προσόντα και την εμπειρία που απαιτούνται για τη διαχείριση της γραμματείας του ΕΣΣΚ. Το γενικό συμβούλιο θα πρέπει να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης. Επιπλέον, τα καθήκοντα του επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ θα πρέπει να διευκρινιστούν.

(6)  Το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1096/2010 του Συμβουλίου6 προβλέπει ότι ο επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ διορίζεται από την ΕΚΤ, σε διαβούλευση με το γενικό συμβούλιο του ΕΣΣΚ. Προκειμένου να ενισχύσει την εικόνα του επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ, το γενικό συμβούλιο του ΕΣΣΚ θα πρέπει να αξιολογεί, στο πλαίσιο μιας ανοιχτής και διαφανούς διαδικασίας, κατά πόσον οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον τελικό κατάλογο επιλογής για τη θέση του επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ διαθέτουν τα προσόντα και την εμπειρία που απαιτούνται για τη διαχείριση της γραμματείας του ΕΣΣΚ. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ και η δέσμευσή του να ενεργεί χωρίς να δέχεται υποδείξεις ούτε από δημόσιους ούτε από ιδιωτικούς φορείς. Το γενικό συμβούλιο θα πρέπει να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες από το γενικό συμβούλιο. Η διαδικασία διορισμού δεν θίγει την τελική ευθύνη της ΕΚΤ για τον διορισμό του επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ, σύμφωνα με τη διαδικασία διαβούλευσης που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 1096/2010, έως ότου αναθεωρηθεί ο κανονισμός. Επιπλέον, τα καθήκοντα του επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ θα πρέπει να εξηγηθούν και να διευκρινιστούν επαρκώς μέσω του καταλόγου των εν λόγω καθηκόντων που περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό, ενώ θα πρέπει να αποφευχθεί η επικάλυψη με τα καθήκοντα που ασκεί η ΕΚΤ και τα καθήκοντα που ασκεί το ΕΣΣΚ.

__________________

__________________

6 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1096/2010 του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2010, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 162).

6 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1096/2010 του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2010, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 162).

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Η ενίσχυση της εικόνας του επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ καθιστά μακροπρόθεσμα αναγκαία την επανεξέταση του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 1096/2010 με σκοπό να αξιολογηθεί η καταλληλόλητα της σημερινής διαδικασίας διορισμού και, πιο συγκεκριμένα, να εξετασθεί η δυνατότητα να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το δικαίωμα έγκρισης του διορισμού στη θέση του επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ υποψηφίων που περιλαμβάνονται στον τελικό κατάλογο επιλογής.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Δεδομένων των τροποποιήσεων στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)7, και ιδίως της έγκρισης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 από τα κράτη μέλη του ΕΟΧ, το άρθρο 9 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού δεν είναι πλέον συναφές και, συνεπώς, θα πρέπει να απαλειφθεί.

(8)  Λόγω των τροποποιήσεων στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)7 και ιδίως της έγκρισης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 από τα κράτη μέλη του ΕΟΧ, το άρθρο 9 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να τροποποιηθεί.

__________________

__________________

7 Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 198/2016, της 30ής Σεπτεμβρίου 2016, για την τροποποίηση του παραρτήματος IX (Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2017/275] (ΕΕ L 46 της 23.2.2017, σ. 1).

7 Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 198/2016, της 30ής Σεπτεμβρίου 2016, για την τροποποίηση του παραρτήματος IX (Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2017/275] (ΕΕ L 46 της 23.2.2017, σ. 1).

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Λαμβανομένης υπόψη της αρχής της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, θα πρέπει να διασφαλιστεί μεγαλύτερη παρουσία των γυναικών στα θεσμικά όργανα της Ένωσης και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, γεγονός που σημαίνει ότι είναι σκόπιμο να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου στα διάφορα όργανα που συμμετέχουν στη σύνθεση του ΕΣΣΚ.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 προβλέπει ότι οι προειδοποιήσεις και οι συστάσεις του ΕΣΣΚ διαβιβάζονται στο Συμβούλιο και την Επιτροπή και, όταν απευθύνονται σε μία ή περισσότερες εθνικές εποπτικές αρχές, διαβιβάζονται και στις ΕΕΑ. Προκειμένου να ενισχυθεί ο δημοκρατικός έλεγχος και η διαφάνεια, οι εν λόγω προειδοποιήσεις και συστάσεις θα πρέπει επίσης να διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις ΕΕΑ.

(10)  Το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 προβλέπει ότι οι προειδοποιήσεις και οι συστάσεις του ΕΣΣΚ διαβιβάζονται στο Συμβούλιο και την Επιτροπή και, όταν απευθύνονται σε μία ή περισσότερες εθνικές εποπτικές αρχές, διαβιβάζονται και στις ΕΕΑ. Προκειμένου να ενισχυθεί ο δημοκρατικός έλεγχος και η διαφάνεια, οι εν λόγω προειδοποιήσεις και συστάσεις θα πρέπει επίσης να διαβιβάζονται χωρίς καθυστέρηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις ΕΕΑ.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η συνάφεια των γνωμοδοτήσεων, των συστάσεων και των αποφάσεων του ΕΣΣΚ, η συμβουλευτική τεχνική επιτροπή και η συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή αναμένεται να διαβουλεύονται με ενδιαφερόμενα μέρη, όποτε ενδείκνυται, εγκαίρως και σε ανοιχτές συζητήσεις και με διαφάνεια.

(11)  Προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η συνάφεια των γνωμοδοτήσεων, των συστάσεων και των αποφάσεων του ΕΣΣΚ, η συμβουλευτική τεχνική επιτροπή και η συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή αναμένεται να διαβουλεύονται, όποτε ενδείκνυται, με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών που να εκπροσωπούν ποικιλία απόψεων και συμφερόντων, εγκαίρως και σε ανοιχτές συζητήσεις και με διαφάνεια. Το ΕΣΣΚ θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη του το αποτέλεσμα των εν λόγω διαβουλεύσεων.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2α.  Κατά τη διαβούλευση σχετικά με τον διορισμό του επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1096/2010*, το γενικό συμβούλιο αξιολογεί, στο πλαίσιο μιας ανοιχτής και διαφανούς διαδικασίας, κατά πόσον οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον τελικό κατάλογο επιλογής για τη θέση του επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ διαθέτουν τα προσόντα και την εμπειρία που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση της γραμματείας του ΕΣΣΚ. Το γενικό συμβούλιο ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη διαδικασία διαβούλευσης.

2α.  Κατά τη διαβούλευση σχετικά με τον διορισμό του επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1096/2010*, το γενικό συμβούλιο αξιολογεί, στο πλαίσιο μιας ανοιχτής και διαφανούς διαδικασίας, κατά πόσον οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον τελικό κατάλογο επιλογής για τη θέση του επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ διαθέτουν τα προσόντα, την ανεξαρτησία και την εμπειρία που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση της γραμματείας του ΕΣΣΚ. Το γενικό συμβούλιο ενημερώνει με τον ενδεδειγμένο τρόπο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαδικασία διαβούλευσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες από το γενικό συμβούλιο.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«4α.  η αρχή της ισότητας των φύλων λαμβάνεται υπόψη στην κατάρτιση που παρέχεται στα όργανα του ΕΣΣΚ»·

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010

Άρθρο 5 – παράγραφος 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το ΕΣΣΚ εκτός του οργάνου. Ο πρόεδρος δύναται να αναθέτει στον επικεφαλής της γραμματείας καθήκοντα τα οποία σχετίζονται με την εκπροσώπηση του ΕΣΣΚ εκτός του οργάνου.»·

8.  Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το ΕΣΣΚ εκτός του οργάνου. Ο πρόεδρος δύναται να αναθέτει στον επικεφαλής της γραμματείας καθήκοντα τα οποία σχετίζονται με την εκπροσώπηση του ΕΣΣΚ εκτός του οργάνου, εξαιρουμένων των καθηκόντων που ορίζονται στο άρθρο 19 παράγραφοι 1, 4 και 5.»·

Αιτιολόγηση

Τα εν λόγω καθήκοντα αφορούν τη συμμετοχή σε ακροάσεις και συζητήσεις που πραγματοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κεκλεισμένων των θυρών και που, προκειμένου το ΕΣΣΚ να εκπροσωπείται στο κατάλληλο επίπεδο, θα πρέπει να είναι ανοικτές μόνο στον πρόεδρο.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΕ) 1092/2010

Άρθρο 9 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  στο άρθρο 9, η παράγραφος 5 απαλείφεται·

(4)  Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

 

α)  η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«5.   Στις εργασίες του ΕΣΣΚ μπορούν να συμμετέχουν και εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου των αρμόδιων αρχών τρίτων χωρών, αποκλειστικά και μόνο όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν ιδιαίτερα αυτές τις χώρες. Το ΕΣΣΚ μπορεί να θεσπίζει ρυθμίσεις που διευκρινίζουν, ειδικότερα, τη φύση, το πεδίο εφαρμογής και τις διαδικαστικές πτυχές της συμμετοχής των εν λόγω τρίτων χωρών στις εργασίες του ΕΣΣΚ. Οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν να προβλέπουν εκπροσώπηση, σε ad hoc βάση, με την ιδιότητα παρατηρητή, στο γενικό συμβούλιο και προβλέπεται να αφορούν μόνο θέματα που ενδιαφέρουν αυτές τις χώρες, αποκλείουν δε κάθε περίπτωση στην οποία ενδέχεται να συζητηθεί η κατάσταση μεμονωμένων χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων ή κρατών μελών.»

Αιτιολόγηση

Ενόψει της έγκρισης του κανονισμού για το ΕΣΣΚ στον ΕΟΧ, δεν είναι πλέον σημαντική η ειδική αναφορά στις χώρες του ΕΟΧ. Ωστόσο, θα πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα συμμετοχής εκπρόσωπων υψηλού επιπέδου τρίτων χωρών στις εργασίες του ΕΣΣΚ, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η εποπτική συνεργασία εκτός της Ένωσης.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 1092/2010

Άρθρο 9 – παράγραφος 6 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β)  Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«6α.  κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 6, ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ μπορεί να δημοσιοποιεί τα πρακτικά μιας συνεδρίασης, με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων απαιτήσεων εμπιστευτικότητας και με τρόπο που να μην επιτρέπει την ταυτοποίηση των επιμέρους ιδρυμάτων.»

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010

Άρθρο 2 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Εφόσον χρειάζεται, η συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή διοργανώνει διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενα μέρη σε πρώιμο στάδιο, σε ανοιχτές συζητήσεις και με διαφάνεια, λαμβάνοντας παράλληλα υπ’ όψιν την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου.»·

5.  Εφόσον χρειάζεται, η συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή διοργανώνει διαβουλεύσεις με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών που εκπροσωπούν ποικιλία απόψεων και συμφερόντων σε πρώιμο στάδιο, σε ανοιχτές συζητήσεις και με διαφάνεια, λαμβάνοντας παράλληλα υπ’ όψιν την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου.»·

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 1092/2010

Άρθρο 19 – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Στο άρθρο 19, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«5α.   Το ΕΣΣΚ απαντά προφορικά ή γραπτά σε ερωτήσεις που του απευθύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Απαντά στις εν λόγω ερωτήσεις χωρίς καθυστέρηση και, οπωσδήποτε, εντός πέντε εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασής τους στο ΕΣΣΚ.»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

26.10.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFCO

26.10.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Danuta Maria Hübner

21.11.2017

Εξέταση στην επιτροπή

20.6.2018

3.9.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.9.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Kazimierz Michał Ujazdowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Norbert Erdős, Csaba Sógor, Anna Záborská

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ALDE

Charles Goerens

ECR

Morten Messerschmidt

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Norbert Erdős, Danuta Maria Hübner, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, György Schöpflin, Csaba Sógor, Anna Záborská

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

20.9.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

26.10.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

26.10.2017

AFCO

26.10.2017

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Pervenche Berès

5.10.2017

Othmar Karas

5.10.2017

 

 

Εισηγητές που αντικαταστάθηκαν

Burkhard Balz

Pervenche Berès

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

24.1.2018

11.7.2018

1.10.2018

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nessa Childers, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Ana Miranda, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elena Gentile, Julie Ward

Ημερομηνία κατάθεσης

14.1.2019


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

39

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Nessa Childers, Elena Gentile, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Julie Ward

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ana Miranda, Molly Scott Cato

2

-

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

1

0

ECR

Kay Swinburne

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου